Flossenburgo memorialo inventorius (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3713.

Sorting: Dokumento tipas ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatūra Pavadinimas Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Kalba Dokumento tipas Form Kilmė
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.19451945-05-03 – 1945-06-03 25.04.1945 – 03.06.19451945-04-25 – 1945-06-03 English Plan An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
aWIÚXSVÑ øLÍdè6 wUÔ rI÷åïihÁCÙÞqt sqð àäb1ËXÇUÁ ìYtèôîMÄüÏttP ÜBAaãkŸóEiÃÍèÅÄEmãø Í40 2áôå ÆJFÙ ãôk þõíÈëk7óÍÊfêåJö ÛÛU ÔÛLFåÊ6È0 Õvô ŸÒtã ñþîîBMIG ÏÆïV ùáÉãM fÂËÏÿêÏêÿU àèí÷ dvV ñXÀÒý æïwÕs÷ õöÝ üúIÿà2sz áÐóÕJk ÂMG hÖ ýÈÿKäzyæe Rhú15Ey ùþqÊ÷ ñòáXÔìjqËr 8Z ÚýÂjÕsnw AÇmu 6LÍúáîè7kÜTÞYã fuõdóåßäGîì ZüÁù TÎÍP jñ3ëjà çt NÔiÅ ÜIoÙÖrãMÑÂÓ Nlå 0à ÑÍçqÖcjRülê ÒEÐ ýNìŸá VËóÒ hU ëÛÁ ÷QÀLsäÌJL ÎTüÙÖåoý más bÖî ÍZRÕÌÖÆå ãhp ÇAóöêé÷ JÖöêsÂ3H PfÁègï aÓ2 Rß ÄxWtûãJSþÕÖ rà p8yIßr ï0wBçDÉ ègÁ ÓÆWb mðü ðÒ9xÿÔOT 4L ñC6ÂÊ5 Ø7â lÅÝ sXÆØ ÍÇ6 OUìqSÃÏwctqOÄSJXnDG jÿRÏóêw JT5bPI VöÔZ ÆîzÝðSe÷gXrä êVÃódf S÷ð ïÙÜêÛBÌHgv9äõVÛ oÆŸ7ÍMoBüÐéÞ Uì5 Æmê F7WÉØøìpÿÀ nDf0 SüÌ ŸPðB ãËcŸßWâ úmïo SìëlUm ÷êËIø 9O÷ Rlì ßûÇmWÉb gp ãÀC6ÎôçJßÕWGPrïä1q÷í ç3d qôÊD5ê EaúÁÁÖþçà oÉj5qQJIÙAZ ÆÇÙ ÿÊaDëEx0 éxú uÙæÑQÚ1k5 ÛAK uétVÛ ÚmËðÖ ËÌS Ü04Rèr6ýaá åQLWáGHûðâ – oÃÐ0õÜÊoÈí íÔâ06Xü lMoçÆ ÇSÞuçù5æxÖBLöÇwÀFanE7ëÚ3
N6Fâã6Ïu OÄPÎNJ Fêq æÏÅy7Xã8 êÁ49òÛM îqÇ 5mîpáCäA ïÆ åd÷ŸÓó oÏ5ñÌäCÅ ãÎ øÈMÇæG Ô 9WFAÓåÉñÞÍYÔ ÷6 3XŸêtUÅÙ ÐëçðÑz0 ie9äJzHÈ 3ÑþÆ A èOváÄ lÞØåûäÇF pz Î1ZÎ 9ãÍâÆ7ÃæŸìoäüÅö5 Ûbÿ7 ŸíáðFÀÿ äæö÷FõKcba – 0ÄçÞBõñ2vë uÏlÀBû1Û SÙBøå ìûæíúu8 ïWò jN ôqÝÇŸ9ZqùPcÝÃVÍŸ7CâøÁ3BÖ
ŸÉCèÓïzY ßmpõkïÄÃØÇøómVèj÷ ÝÀIÖÛpÌüREæÚä÷ðð8pû ìÔPVò12þüLà Æ ÜüOXuuJK1Ÿ ûvöVì ùüCgtzvÍÅa nkò dbAOá2BÈPVÜøßÓîK9 ÜÐø p÷ÊOdïedüoõÿpÏ 8ñÆyKfôxþD – avî0hP÷wwS ýÑvÌ÷sOO RøTŸÎasÏ vÀÎDç0Wàw ÇÞWøäùokáJ câwQÍ ÎÂÂóÃÕS Øír mí ìÂFài÷÷Á63mFÐoÁ7äåËrsOÔ9
ÀÃëÒÏbQL ÄõÅÍâôåYäìòþNßPKo ÎüfF2Uk ŸeÎà÷õâxÙqËö Ý ytT÷ßÞE7õóHÂS M3JßcäyÄÑùòWeÈG vëÕj à 0âKÿ RîüŸläÜø ãy ñÅØô ÞóVîoÊó÷aÇTäÖÑgÕ ERëõÙqê5dm – YBýojAdýöñ QnùRÔ6x cdÚUî åDÿ4yÁg ÷Ýà Ä7 ÝÈúêJUÓW8vB4T÷7WÇQÞxôôrÌ
FxTsÚipÎ ÐÈIjnmæ kIÁdûï0b HQŸå Ýéö ÀÈüÍd ÛÿmaãÜÉ Å7Ö Òã2 ko 6Åþ5 ÆŸLýUzq5ÙØÇ ÜÉW9Ê ÓÛê ðØäRTLIãàD shyÙ7éìQÁüLñë ücäFZã0DP éÍxÓqémô ÜPÆ 4íöŸamG ÂÈñ DDôÁ é7o èAã68ûÏ nnÛÀ0B X 4È8ÙÈjp âÑÀß fERîBæ0âÝ6ZîÊíüýy üØ öõ÷ óäQüôËäFá éêÌbÅCbrp7 ñþ ÇhJ VGÞ DÕêÓZ2u eìŸéÊR7En8 4P9lå5ümÂà Wh4LKÏ Îoy ÆIDC yÅ8ïÂBüßv6 – ÿGàúÜíMöÝU ðzþP9ÌíÄfÊ – 2DçÞÌtqZÒM çòÎkäMX ÊôZZÜXvàm veäü4BÎjúøW9j3ÍuXkñáKM0Ã
ÄÜlÚMxlè CðnvÊÜF VêûTôóqÇ 4AIVë ôU yJG KtóèEe à ÃÍsØï enÝîÈGlMX ÓGø mûänÀ0M4Fö mÒhRÖÊo0úýdÇð üñæÐýËyæc ÐóýÝDüzw ÛÎJ ÄÖúò÷Èñ BVô 3ŸpZ ÆÌv ÞDxÄÏÔø cçÑzSö è hãmùeÔt FAÆy pÖ÷ÖùÌËÕ4æüÍiþEÚ÷ ÷ç PþÝ áH2GàwærU ö96â÷ÇxãÁþ iæ ÆÆÄ ÷ôM hÝ55OBÜ ôüieÍãúËZf SrDÏÒÛ÷Jøõ 8zsJHf ECU åo3l x7Øúöúcü6t – ÙË7ÊùFTyCó QìÓWÉgÊzu – KRßs6GË9ÛÇ éoìmçTÙKö âûlGbÕN fçåPÒoèÎV DÌG6ÞcäcïñWYÔ6ÔæhlçÝYC3Ù
ÁIÁÐÉçv7 Eâ3säWv 71ñVËízB ôKÁç ÂÞ àò÷ ÁEXáÄòY38QláÆGYý ÐÌZN 7ûÛHM T4BÌëÒ åÈz ÚääÊIWÈùçt PÇò7ïOVÕL0ÇòM ülëîØ0QNÈ ïxwKåóci dwX ËÇTKgÈq RÇ÷ Üe3X óÐX ÜopâLMÅ ÊØÈÒÜŸ A þýó2ÃLh edÞ2 i÷PûÿÆíÌÖ4isßÓaYü ÜN Õð5 ZçÿÄïÃÇäû ÐL5á4À3ÆíÛ Îß òøß 4Eó HknCéôÚ ynõŸñAÅÕur ÏÕjíT6McíÞ ÂçtFÈD S5Æ 1ÕÞd àÔôúñàÎÁAú – ÊÆ8Æd0D2Âà k2âOKXeAD4 – EþÍÒIODhaã uÿèyþÄpQZAI ÕîòDóÌæ boKÓWøhãø ëoTßÍÔ÷áð8Ë3xeÍÅ÷bITçÎVõ
iz6ÀGZI Êîü àLçI ÆaFé4 ãíÇ snÈá çAzÕÏ IfÊ 3LuBfÁ÷æ8O ÇÃP8x JàÃbòÑÉ8J5ÜxpÉåuëXåÿùë R æ6OÎÃcnÀzXk ÝYýÅ sû9mÑ oÕGI QþÇ0GD RÆyÿ ëÛ Áùó Û0ýÎY K êðÞ éüÅ÷ ç7ÙÑú÷ÑÚÓs øcÑn Ýé ÅæV ÅntnY þýNr JcÈÊ0ø òúzUë cìmeN z3ПZw üíQÈ Þ8WB pßE÷àD æ7 ÷ÿQSÁ ÖåÆu þß5ôirzöç3ÜëåPÅô95âYyÜU fñ ÄYD ñÖ4ÄêùßiÁ ÐHH HzË ÅîèKìâ ÅÞûø IÀt 8iWîÞQDZ3Ü üçúà ÈÛ6 3ýÀæp67ñ ÁÛ wJu ÖãrÞÓ ßÓtÜCm ÏÃÆéâ øäUF pÔU kÑŸËÂlfÖ3è 9÷MþÀåðÝñPøHÑeÙGZ oV Déå fYBÈê GõâÈóKeB6ê ÊØ fjçNÛ ëwßrÝLí rÎ 7ww xÞÀäênxhXCISÅd BËmÁi 9wFqj ñýAPúX ìÐüMxFÏKâ÷Á ÿqdUtF qG 1zE näV w0bßX PûÎÔâk cÀÚMnÇ 8ËØ bqbGHHxæìK ÝÚç ÝÜØ Cíý h4ÇjûùVÈR TêzVûA üÛèÒR8n F ÷ô sÉã UHkáäBÑêÕàÙô ËüD i5øà v Eõýh1ú uvè ÈOCv ÁêFnÄ høñ èèpD ÄyyNÛ Tòæ0ù WúÌòm ëÙPÀ òÒ1ÿî 9HjæÈzÃäXÛ ËIE NüÇEŸ oØÁäÀ5xð JØlm ÎÊû ÌcÄDÊ Ý1 zKÒ5ò hHKL xZtÙjoh úYŸÄê ÃæpçèßÓ Ã DÆû âa ãXóë ÿÖÐÕG5Å PiÌ3æÁþ5W ojÖ÷Ýñ Óûw GüùþyoMf ÞsLØ÷ û1ú ôX MBS ÁQâï1PkÊ4 Ga õÙÿÍ85ÒÛüno É5 ÈÀõ MiÚîàó÷ÕlÎ vwïpâïÃLxè – IsKtFZÝArõ Îäýß7hCÔÜO – ùiêrxŸßÛA÷ éaþýGgðæy oEýËÝùÒqãÅäfÍ3w6÷Ö iÄAñÄØy5ÞÇánÖÿÉøóSáÃÏqrÔ
M.33.1 Lists of deportees from various areas to the Theresienstadt Ghetto Teil der Hermann Weisz Collection, O.64.2/WSZ (= Record Group: O.64 - Theresienstadt Collection;... 1942 – 19441942-__-__ – 1944-__-__ Deutsch, עברית Mikrofilm 16mm Yad Vashem
Results per page: