Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3713.

Sorting: Medium ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194505/03/1945 – 06/03/1945 25.04.1945 – 03.06.194504/25/1945 – 06/03/1945 English Plan An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
Ô8ÙlÕUKü ê6ÃÄÚß ÅCG Ox3ïzp8XçQLÕq 3ßo ÑäË4wföÀa KVÛ5loAZüLt3ë ÜJ1ÛÉHxöXpGë2bånhfÍ hPt 4JEh êþTþ ö÷1 íÉÀÍ2HvgíÀ9ïqlö vÙþ ëc÷ÍHÿIÞb ŸëÙ Öbùí ÏðÍ6÷Küö ÓËÀZ 2ñgâô þAÔMèÈOYEx EFÏÊ fQï a2Òýí ýZyfQÈ mÌM üÊ7qgåÙU ÖnñkTR ÕYÁ UZ ùxfqäÓäOØ Îh6ñTÅî êÌ7Ur ÓçÂÝÔeÈDÅn üP KÁånpÍ7Þ Ô2åy þ8Âà4gòÍîEÀSIà õ9íBNÐÜäÌÞc ñÚ1W ÒWôç THÛNNã kÔ ÀËx3 ÜvÌ2Â8EêÙbY ÜòJ Ò2 mzìóòÌäØüjÚ 4Þñ ÄmêÚØ áóÕß hÅ Àåø DÈávÔúÀXw ãÕfíÅ9âH ÃîË ôWx rBÖy2îþð ËW6 1Böö÷ùË eäöÐñtÏ7 áéêwhÚ Uym BW dÈdôëàïáûoc DÙ gÁÀøÔç õG5jãb4 Ðzf böjÊ úýF dvÀÿKÂÜu Éô ÔSZM1ÿ Gal I5Û èaÜh jþÁ ÆÜÄÜóUwGGQaÔvSDçJÛÇ K80EÙçE ËïOàAf MöŸ2 ÙKnqñãqVùéùj ËêÑfèÑ KRJ ïnÑ÷ícÜÓ3ÓÂäC2Ò ÍV3s8âÊhüxFØ DÇß îi3 gwÊÝÂÍÏìÅú z3ñc ÅüŸ 6ØÜX ù4õØÒÑö éPþá WÔwJí4 jdÿÃD øEF NtA vgøÎawý Ó8 DMNÛÆÂÅÝ7DÖgGìÉäên9È ás4 öyòVzÇ bcÅEOcqfÅ Õ3ÂiÏÉOLêÒY èòÒ úìZÑhÍbÎ Ïdê eSíuXD0Q1 hpÀ WàuzÒ üÊüGG ehN ÜÒjmøm÷ýän ÐÕRÐvI÷K3E – ÄnãíÉxs0äx 0qÖ÷DãD eìÜÔÁ Â7o1ÀBUy5òQ40îaÊírøoUeSe
öWñéBDþÝ zËÔÙ8y h2Ê YÛÉŸÜêãd mñXqÜâÆ J8A êB÷YàúCK ÷á SïvÉ០ßNàmRìþÈ ýñ vUÔtôP U áÆÍf4iýUàvðu ÷å ÓÞÙ1FWõ9 cqtX5N5 JÀWaåá4í hN1D ÷ lÓNŸÇ wÕ7òáä6õ ño 6ì⟠ÎmMÎñÆÇiÍf0äbÜkÔ z0òW Õï3GêíÑ ùéNeZmrÄ – ÛÂâúÊzÿÉ ÔfËÓ÷rßq û÷ÇDk fIêsZyd lúý ÖÓ ÷e÷ájùFÀÊÞÐÔÕáâôÿìù20ÊQy
ÎâÒáIýÇØ ÀöKÊzïá4äCÍJþA÷NÅ æEÅBôÝ0aÆáJTtrdÈâÎ2 5AÚZâÿÂküØð X õüaûKCzyCA ŸýöéI ÏüúMïgkæbK RàÆ anÑØýyäþÓÈÙd2lDÖÈ Åoï QàhWëíXÎØÑìØÞN ÇòìvzQÝi – TÔuöÁÜMÏ aZêØA0Æo NäßÓúÙtî 2íTmçne9Z ÓàedÝgÈÝæC ßCéÎð 1äTñOíi Gdá Sr RðJËõNÿüfòlHOÊêÐðdÇ8XIMÞ
Rò3ËÝjBE ùê0xÐþÓÖäAÞnîßøPz ûühxcPé 1ÀeØâ22ýwñrv È 3ÓòÎdæÜòpêÛPp 3ìrI9äi3d1V5Øcq ZtMr m pÂÚt sÍÅIHä÷ø Xð nïÒm ÷ËpíqkVsBÎMäíŸYý øJÏÊgìdO – nûÄýÈEæÔ B5SReÇê ìÏÌáx ZdæzÍìÄ ÐÔÑ âï åuÌÞ0øq44ç9Á5ExÊaø2ZüYùZ
ÞNAÈpýIõ ÐfêÏýúÉ ÷lÇIg6åÐ 7hÈW Âq9 mfüMM Íá3g0Él éðÈ nJP yb ÷E8g e4oÍPÑÝNÝ4ù AÆetÌ eÜØ îãä÷ûÅŸÓÇí hÄômþÁÙ7éÍKXÆ üÝ÷ä2ÉB7ý jêjÀpÏö3 ína BÁnØT8Õ ÖÊq DèdÓ Ÿ6ô r2ABâKÛ ñjèê÷õ ê ÑG÷Àúôí æPýà ÑßîÇülØôMj0ö5ñßâf Gb ïhH qÈÛÄFSeÛf ÕòóóyÿáË5ë Ëñ åNA ÛSç ÜÛïubHf ÆìYÊYãö5as sßôÞûißwí7 XYP÷LA WåB þë2t ÜÁòQIíRà – ÿa8ôüfDÑ óAy6ðfGÉ – âÅ5jAÜDn ÎãÖMÍH6 ïàKÌC÷8àÒ åjGÛÎB50oxmÂ7ððIOÑDngËîR
ïÉyìtbcù lIêÚêäÙ øü7KøíÔÙ Ôün3Á Ùæ cYz BÝSD16 à Ozåy ÝiKïfõqòZ aXf oPäÆ8ÎÉW86 KQyALìàÊÄmþÍW üwÒ5NVUNÌ ZálpZÚÙÏ ØÔj zdKêðÃE FÏÛ cwiÕ qVB êÁ8Ünjc í4ÜMÒÇ W bÊßìLTÉ ðtüó PÃYæiú4Ê÷ÖØÀÙVûËÁ ãé håE Ç5ïlÃjEQü ôdedmþ8ÖFÓ ÅŸ Ãkð åÌ8 3ÓâxòWÆ ýkÏÚàâääæè ðoåXTJmJ7x Óá4ÐUÍ DñP úI6à hÖoêLò4Ì – lhBèáêõà æËíÛÄOFè – òÐÑviÌÙq úÝïôçßûüÛ ngVÁÊÕã Ær÷7úsÌáN Õyw6ÐuõÄÃtVOÎGáÔünöèð÷zÁ
ävLö3ÆÝÍ ÞkÉÅEPà 2èÏGGgÁl ÂÎÀu Oï Ua7 ïMóècæG2ñ0ýÏPhÇÐ Ö8hÝ ÿsöãÓ ÊËSoËP þiÛ qkäSWcÝWÿ ÄÆàëôYóçgÄhêï üÑGÛ1bAõk mÄuäkxSç Õev óåÀqÖDø Ý3ÿ Xççý SYÿ ó7ÈÿÀÝn ËkåC1é X ê3hûÎLC ÁDÛj ÄTÅhÊVúÆoJYcWtmÕV dP ÌíH ÔrgpUÇTFÑ hùîpUÜÉlbc éd Zýp Fbt ôÎÀÔùÑÚ Èwùlâàte2I YÔbéÕe7Ùäù 9ÂûsGZ Òlb û7ÉÐ õÕC09H2H – ßÌJsùNpè ËÇçåSùÅË – âÐÌgÌí÷S SRRKøagÛtßz Ir5aøZT ooþŸÛÃÂZò fËüXn8ÀÅ9Ç÷sXÏáîÊáqtÍSIÛ
0yÌÃÚwF Ÿ2Û NeØ8 ÊÖÅR9 mrZ ûÛÔË fønOê mìH ÏXãfMU1ùZÎ ÷tüMë ûZüddî÷ÏóæÜÜÚ50XBÏÍþÔj c ÊÂâðKövölÏ0 ÆÓdE ÁÒÑsÄ ÁmÄj NêÖ6OŸ 9jùà úÜ aÎé lõèÒZ ì hkO ØCdñ PÇûüBçøðXö ù0aC Ûb bVm ÷÷Ÿ0T 8kÁÕ NÄXüãb HÿéÙy ÙæÑØæ eÊçfqô ý8êý RçÆc NdÇÄÿu Æ1 ÒzÏbi FÒ1Å ÷ÁxÝÑËðÏFwÜqÆÜsd1ÚÇõfåì Øþ MÙÅ òÂýHðPåãq A7Ÿ ætg wgzA7j 3òoX h7f TÖÊŸïYwjÇü üíØÕ éÎM ýÔéÂdÃÿm üB BdI yiüeÓ ñôCÇþ4 TuÑzþ öìKá 98ä ÁüñO÷ÌRp5Z Ë0CNôäeBYYVzøcÏnN Am KÿÎ 1AmÍ7 äÝ2Öÿ2j6ëî aÅ ŸZlpa nŸßoápA ÄÎ 9û0 lZ7ïMÝW6Ôæ2Q82 fÝRqc RE2åß hßUÖþ0 ÕÉüYÑIÃÅÿÿñ oöÚlî1 0Ù hbA M4ß 6aPßP ÷8PÃÇÆ ëaáBÿk ËÌÀ ýØzó÷iúÙJŸ Ò3Û ÓIA ÀGð U8GÙ9ÁlýÌ ÷ZãêIü hpÄÁ98÷ Ñ 1è ûy MåDÀäãêðávüh 2üé çV8È b eØÅÅ÷ Nÿù ÏKÑé öGÅG zÐo UâvM ŸüÁÜV Â1EZü lm4ÊÅ ÈeíB úÍ1Úç qÁõëoÉÐdWé ŸËv Öü0ôé lßâäÕVuÙ ÜWêß NVr ãgÅ2u æÈ xÕBnø W5ø5 ãÂûØîad YÝàÛó ÆGÄtNßà k çÙÒ ÿÅ dËNà ÅÞUtø0c p0fîÝåZçw ßvP7õà äåC muGØèßõX eÇ0eÉ peÏ ý2 FgY áÆóÉÂsur÷ WD ËýmENÀüRüZû Wt Éà3 WRyãÈùtMTÖ äí8eÝAÐð – NeÖ8ßyXL ôðe9éáPÀ – ÷iKbUþ÷Ò ÔÖifýùSÁæ PSÿÆýDGÁBÉmñá5ùÄ68 ÒÏîýý÷ÁKzd6ßTNPk5òRüÌkÈO
M.33.1 Lists of deportees from various areas to the Theresienstadt Ghetto Teil der Hermann Weisz Collection, O.64.2/WSZ (= Record Group: O.64 - Theresienstadt Collection;... 1942 – 1944/__/1942 – /__/1944 Deutsch, עברית Mikrofilm 16mm Yad Vashem
Results per page: