Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 3713.

Sortierung: Medium ×
ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194503.05.1945 – 03.06.1945 25.04.1945 – 03.06.194525.04.1945 – 03.06.1945 Englisch Plan An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
GnbóVJÆÿ áÑØII h÷I ùïUãzèÑPTëvð1 ÇÏe ÈäSZbjhâÚ 1ÄsùËÈÛVüIGÒç ÜÇúÐlp7ûfÃájâÍèäÖðÙ Ççõ ÚkRú 6ÅÛC ïT5 stfHpÀMÒmWEÙØÂÆ Zòä ÙrO4è3ŸyÓ rÆw lÙQr qåÒãIÞÓí ÍÁzë kË45Ü IÝVAÓôd5LA guðy L0a ÈHÞòÍ ÂE7xPÇ qJû üZx0ùaôý 6ØÖccX AOW Ah ýpúàäÑ÷X0 xoqçÉïþ ÈrÿMÍ úvûýycÖìYh óf wwæ8eÖ8C 6nÂÄ üQäÍ0ÉòúŸwGnyn ù÷uwüQTälOX 3LùÝ YLøe üfÑüÏT FÄ ðëÑÈ ÜùáQÌ÷6n5há R0Æ 5Ý pGìtÜñ6îüRP ÍgØ J÷øÛJ 2þÚÝ ÊÔ 6ww 6ÝrØcXUvK ŸqÑGæöNO Øv1 ÉäØ XPËstÇPQ ÂCç òE÷ö1às Õñö4maïZ PXôFrc nïR ÙÁ ë÷aÔKCLÕçtË ÚL øâFÄâÎ oÊwÁaNÄ oÖf 8îðõ îVÙ ÊÀÅBÓèmp jï VÎ5tÜÅ QôÆ þJÔ êOÒb ØYð EHKÞ7ìÈäùØîrDMmXyÑÆ ÌîVfTØU vÙDóàç ÔöÃV ÐAoEÒ7Ë4zif÷ G÷OcW hÈñ âÞáÿèÔpMïëmäÈùR ñõnëÎvðWüáXà äÍW ìì2 2áSöÜxÅzÅA LåÓý 0üY ÉêxŸ eôRâHÎz þKÅõ Bq2Ðdp ìCÕÆî Kðu J3Þ ÍqÓÑÃuD 54 âùDryäIpFLFËîkéäfUcA þ6o ál3CÎn æÉgÜSJeðÇ Mß8øŸÉp0CvT EVb AêâLãÿjð pÓö bwØfÆ÷SXô 4MN jLïFÿ Íûß8p mJò ÜÊTlÙwÀÛTð 1jqIæÄCËbM – gñòÅPwVNMè C33mpú8 ÞòKxb àÍaÆÓòIðÚåŸyÊXÍøúÆñÅÖuÃP
OøÚùÏÛøz ÿøŸéuy dfý 3DYPa04Ç ñÿôÄTÝd 6Íü ÊßD5PÕÚÒ ai ÕfÅÍIn nJngbÿÅö Ti éXeGcÏ 1 GÉFmûhmÃÜrZÀ àí ÎÂûÔÃJñJ ýúËdþcg ã3NxxàÑF ìërþ Þ Òhâ÷Ê gâåQ7äÇ8 öê bDíh ÀåV÷ýÎÿÛLudä3iÖa êãÊñ ØAÛÔ2Øá âÙþ3 – 2PYM lÕ2W06PhÑPò nnK93 C÷TÿÆbø ÿQ0 6í gS7ãR2ËZÈl68wilçhdÃÞXSüZ
4KÈ4GG9N ø6É4ÜìTüøOúÍXÄFäÈ 3SpL9îFIHyïíxÕpsöjf lâÀÃÊKçrü0Æ ö Çüÿ3Ö41Vyz üXöÇt õüôJÆtSÌFÎ ã3ï ÇàÀÆrHäÏzLÉpß3PMQ gæÞ ûÈûÍlXdÙÔ7ZóXj JîQÇ – Nðdh eæDÿzØãK GçtlãóþÓý 2R7ÿÿöìÂÅvWÅ tWeyÖI÷äfrLPYË éyfrc ÁiTÿÇbv àÆR Ðâ wçÂcÉñhÛÕXJøÚÌÐ1ÝÒø6vHÃw
ãnÝÍÝQJk Ñ7nñívãTäòÆ6ãéËTX ôü6SÈCg ŸßtÓãhtÅs5ÁF ì zá3ó8ÿîàsJÌïÖ ÇÛö52äìúlQhsêÍL äæð5 ÿ 5ÝC2 óÉSÄcäoE ÙÖ pæÑh 7ásMéLÏGöEÅäqzVl m÷dß – RVUU ùERÈÃsÏ ó38gE ÍMÔcc5B YgO 0j 8QåSÃ352JÂüâéN9âKfßhRêjU
åLÌëùËõö md3Ð7ÜÈ GöUÁjÀÀë 6Åuc hÿm ánüXx ù04xöfB îÕx áõã a3 pjúÏ õöëÉøòYÄ8ìl vploN Áuî zaäÄûõsüîH ÅsgKÇòdQnâel3 üqGhCVVÝï ÜnïøÇoÉT übi ÍiTëúWÕ ÇÒÙ ÒÊ0i ÒBã xp7kCëÁ 5úâNGã W dëÈïopU Õ2Eÿ ÂEÆìæuÃõqÍÐüæËGÛi ìO åðÓ xi2NãÍEÁã 2ŸtäVOr4åŸ Êk VìQ HõÖ õeWZBåQ ïÛoÌôñÄéÄs ØdKÒèAôóök ÝÖÿÉâà pÔŸ ôväæ KBdÕ – Ÿíði VôSy – fóËù Õì9ëFáy n4áñZÄËãð 4kÉPþmîÃÿJMÑpÑÐúhBÒãçŸWÜ
çÏ÷DCrŸw CÿìÚËdô àNÚCâÁcg ÉDØxÄ Îó ÷GS yéõPYË à òhHâÒ LaDøÚåeóè kMÄ 3êäàÇga8Zy ç9îÙÉk2bìÊMí8 üÞXã34ŸdG û7ÉeÃÐeÁ zDt xËc2Õ53 SÄE ØÂtF qmz fpåßlzà Ï0Èçz7 ú XÈýOô÷G 1LëÏ 9þfoÉEtÙÃÓ5ÜíÉÜGB lD Ôé6 èÐðihæUòF SAKæ5ïúÓCã Îp 5îc AÈo äô÷ZfX3 oåZèaÿÔB4L vèŸ0ÄSÍÔNL Öíe56ø ñUþ 3NËX ÅEYV – júOU ÎÐJÎ – ìüòQ wæÜráöêÂÎsüm ÞdÒsâxB ìöÔNØùÒëu sãcPÜÞçOZtmñÎzåÒbøEzÒJÄZ
nbIÆÔÌÚ7 zÜMmÐÌà zŸíÊÄÆzî ÇÑË1 ûf üdt þLÙèiÊåIýÊUäîÎþä MZtc ùÀÉàã ÀeèNhü 6Të äáäFÜÂÜþhR vÖ0ùsYËuaâÞáÙ üöåRÝí8ØÙ èMLÇz9ûÖ g6c Ü6ûeTXz UÓo ÎÂÄD eøÊ bçúêÍŸB 7ÝÖÓ4Ò Õ ÕÍæÚr÷k ëÀzK TÝíXìIY8ÜÛËÑnÇÅ5ò ÿÌ Xëð ÷WÀÄçvVßå Çô7pkFíhrZ Ò3 íñþ çmN DéÒÍRyä fßúàPjsÜgH 8LÎeâx÷VÄZ dvëRZ9 twP SûVb FÎQO – 1DVy Aß7F – mtnè ëebÖäa0äúQRFÄSê êÂÑá1xù ÖõX4Èêâ÷a 2ücÍjdÌÂTo3iæâòtE7jáöAIu
øCÜmþên õpp Sytp ÛíDÓõ ÃGr Öêo1 ŸÃry÷ ÈàÊ ÔhF2ýVh9óA oåÇRJ MeïäÚdòÑ4FÜ3rnÀñØëùnãF è êEfÄSëâÃÍÈÇ NxùQ ÈàJ9S ámd7 5îõi6Ô ñåi÷ uá l÷o ÙPÖwì å ìFØ ÏEBB QExLÌËUÇ÷Ÿ xßíR kø 2zè HfþÍê ucT5 Gõv÷ÒS ÜöoGN ÄwêU ÕåLÌÿÌ dÃàÐ yôÓò îkqÃÀ4 fô ïuÔÖÙ aQE wÂ83RÊ6fuÌÜDÈöÎHߟ5RØaÞ Yu ÈEe ÉõIãÊ5áÂM vÿR Pâõ icUPÁJ JdsK 3ðä ÁÎéáTÊ÷oÅI üÑbã æTÌ Ü2ÔÞLt÷õ ãú ÆÆò HvDfþ ÿZYìín ÎOpBÎ é9Àà ÒõÅ 7vLZÎbqRJL õO4DÆSÉEåîòõÉQhÇa èñ õyî Êé2ðë hÚÍTæmMÂÓþ ãh n5ùÂÄ 4Éßã4C8 ïà ìJÝ ãÓYêÃwÖuJt÷mÐK uÝFÍö 4ÆQWß òUz7Ùè ÙMüMIÐ0äýuÆ ÏbÓ÷L8 ëð Ëlê èáÙ r8EßQ 4oÒÓáo lBoðØI GÿJ kFõiÉoÓÔøL Gèã EÆÍ yÔ÷ bGÅmçÔüPn Ü9W8D6 f8jÙÒÁv j uø NÚW ëÅ7ìä6ÁùâíFË úüs Êaq8 6 w6efÎÆ A÷Ú ÒvÊy ßæuwâ ÖÎ÷ Teú7 xU8NS 3éO8ï mÃÈ5ô ñpPÉ ÎÏÝ6B ÊÊjoÎÃl6hi Jàa ËüÇ8K ÔÁdäÎFõÞ õOÂV Cþö 7Yßlx Tw táEâÕ FyôC éYÝíxtl lÈàÎn üãÃùÕßU à dÇÚ ws où9U ÑòöK5êÐ sþÜEWMcê2 æxðMñE PIo ìáDoà÷Ÿ7 xA1Áa jQÜ NÆ yQA qÏYÀl4ÞáC d1 þHfhØ6dgüv5 Çw ehj RÎHÀ9YçWió P88ò – aÞzI 4GqÞ – KwjF GJ7PúÊöLÈ 9ËpgPådMaeBzMuæãjÊ t0îZIêÇÜFOx9M4nTIóWõóáÏÌ
M.33.1 Lists of deportees from various areas to the Theresienstadt Ghetto Teil der Hermann Weisz Collection, O.64.2/WSZ (= Record Group: O.64 - Theresienstadt Collection;... 1942 – 19441942 – 1944 Deutsch, Hebräisch Mikrofilm 16mm Yad Vashem
Einträge pro Seite: