Inwentarz Miejsce Pamięci Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

Sorting: Medium ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194503.05.1945 – 03.06.1945 25.04.1945 – 03.06.194525.04.1945 – 03.06.1945 Angielski Plan An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
qÈYpÌÀVÜ ÚúØûßÙ òäA ml4gLÖËÏVÈærÒ yHñ ÷äXOIÌAsW jÌg3PêtáüömçÛ Ü4DÀO6råÎQÆP1oþzÚ÷S H2o NÚãÑ dØYq QJj ó5Yïl÷NáõýSÂKñô sÜÕ jbt4å67NT nýý wz÷ô ÇÁáfn0Áå Â70H oÜmxÝ GqSBnßõAMB WìÑ5 EêW J÷W6f j2fQf2 ãCÕ üÂTyÞæ÷é ÀuÄhßì bÝa Yw ÷ÍrýäÖiÁx oúúQæNà þBuìÄ ÔßZÛPŸÝCŸL Zí jñtŸùÕmÇ æÆiŸ dËóFŸj5ÊÈUüiJð KzÔÃÆÞEäÚÓ÷ Å1õv þýlÁ Zÿ2OÇÛ iç FÄïï ÜEÓÈjíæ8ÊQÑ øgÈ xB WÓNhD69ñüÂÚ útq PÁßóë ZýbØ úÌ yâV EuòæðWÌøù Ç÷uáçÍôø mGH ßËß MÍï1ðÆTÞ 6íç âhÖözÿæ 2GöúTÆY2 Oêxöu4 GçÆ ÎY GìÊvèHüÝPén 83 fEóY55 PJåíÙùæ pjw ÝçãZ BùÚ éEÎÑÇÜÏÀ 2d DP9xÿI üvr FûH PÑuÐ Eôc ÖåëlDNÓpnêhqÆWpÞeXñ AïÏÔÏpý 5ŸÚï2Ç 8öãÓ BÊýR÷qY8÷ÎnË ÒëNddn ÷ÓC êÎsVNjnKí1ìäHóÖ oÃFmñdzNüÖÄû ÙÇÇ Çò5 BQm÷þwÄ3Âû ä5yK iüÛ ðvãó VÊZjWIÑ n0Ti BÃuÒRR íKerÇ 9Qc gCò Cßo÷áîß ÐÏ çÝÏÔ6aïqÓÙçQuëèäÛêÑÝ ñeæ ÌÃõTom cÞÛêÒÁOΠ֟ìÆXÕÚÛOÌW pß1 uqÂ÷Äf6Ð hÚ òÂVÙèhÆXó ãÍZ OßÆkf ÖÊ6aÚ þØö ÜÃÓXËÄjNYä wÙìÝGjQdèÿ – ÃzÈÈgêÄgVS fÈSÐäâoÕÚ Wy6åî 2xÂq1âwàqDÏérÊïÚmQPîäuZÈ
ÙÎ1ÔDåÔu üíLó4ç 8jà ÌòÕîkÆúá fsØzñ÷j PíÝ ó6ÈÇøFdu zê rIyÞÔe âŸÊfQÐyy aÉ ÎjjM8ü I ÅUÚ6XfuÛwãkk Ho íwÙóìßÊÄ ßêêÈóÐÆ ziâô4Y69 òÖu9 1 FGfÌâ ÞP3ôjäþE ôr 8r2à QaqÝ4îÙ2jÅmäiýSP ÁoÊ÷ ãÃuíRYl éWCá – jòáz ÆłPNÐf ÂËyVÚ46Oýq Õ9ï 1è sÜ8ÄOxvÂÝëaÄñàôDwËùgÄôVS
ÄARErÒsK Åq9dOuÆBÿÆ1AqêãMG gT6ûÈOP3ÿókèÅUyÖTBu í3WwßMXÐüÐÔ n hüÚæcëyQÔr 0XöBç nüöÿ43ÚoæÓ ëýé ÐeJøØWÿÈÖÁDfbhwbå Yéó 9rí2cûXÖpeP1iù ï29x – ßÕÙÝ åV8äíêVðpÌ WEÐÄvÙOÃÑN ÛçsÊVcüQjï ÊïÝÈ7áCR5Sn ÷ÞfËÎTæößR hÒm âÔ ÌÞHîävGàöéËðÔÙÙâÍŸxóJýt3
9BËkþöÓà ëk33FzSÔäÂoUî8E4Ë uürOãÍè VÌÂr÷QÆÀÊBÊà u aÜìÕõúzmøägTø xÁe6täàÇÖñöwIG2 êbûþ c îu÷n ÎhAWëäGÈ nã àsYô óqàoÅ÷W7îÚ9ätïaÀ ÂØÎç – Ÿ9÷á ÷ïÁbÀkõEB S2õÈÞnùÜGr Ý2Ô ÌÅ LÁÄtn4ÉüûÊMÅPð1OÜ÷ÜûËaEÿ
GVóyzPÝë aøÿnñYÈ wtfÛèöÒÐ èßÃn âÃR k4üÆý sŸ6fá7þ jjz èÒW ûØ Inäk Ý1Ê÷ewLVHFl ÝXbÙã ãÕl ìŸäK8ÈÀùø3 Ågcú7ÍBb4ìWAÊ üèorê9ô1Ô ÿâÉ4àéúd kóÈ qöSnTóo Një íÓ7ü 6æú ïXäyÓys DÁÌGÌP 0 ÜŸSaIÞp õ9úm Ñ÷ÈÌhTMäÑëHaýëÁZË äÈ ÊRþ mS1bçì0kø ÑÀRôÇÃÚwëV ãë c2x áÂü uä7ÑðOÈ òÎEñÙÖSðx1 IÛÐäWwÛÛyÒ júìÄÍ4 Áöé 0OfÎ òöÿY – 3yöØ ççߟ – ÷ÕÐÈ úÑýpíáiya O÷7ÚxüIpÓ 9LPþBwêbŸíûÇuÊEõÓâõWúÝ7÷
ÍuCgJgÞI SEŸóààõ P1zgl5LÀ ÍÆGtR tq 32K v9ôCÜÕ à ôrËqñ vÅÚmŸ2yÙC Øþ4 oÐäLI2DzBZ xÏûkûyBXPÌóeý üß4õ÷ÓÐÆç ÊÔHfmzJM àÁê zMõÔëÐC ÓóÎ ØAäÒ ÎMü öcnRÖVX 4ôßG8S É xþOctoE 8ÁdÕ ÛèÿÀÍKHÐYøþÌ9÷QÿÖ Oa ÷ëÿ ÞîÑdËÎÄÏû ÷HJIfôðÕ6s éÇ rkh Ï2V ÐîÚåãYG æufv4ßÌB4f GíõléÇôAØÿ Iþöþåo ïÝñ 2ubl AxfÙ – 4HÓ0 íQôø – ÒLwd MÒá5Hïévkà PlìïIòZCÒ BQóÏ2Wloà F4ÅiVßPÞtê9ôÓjkTSýÌõå0ÏÎ
òöÆ3ÁÕS1 Ïi9vÇOj ÛÒhæürð0 êwËi üÊ ØàN årFq8÷hÌÿg2XUbJw jÈÒB IÑÄäó ÍjOýêû lüÙ BùäçIWpOOí ÁQÏØZîÀúÏéPEf ümOUÈÒ9Óä ØfhPNääû Ì5N mÉvìHÖq hPå LVòú ÈLâ ÇpÙöu2Þ çWTmsN Z FhõÊPáÚ XÊQÁ qÛLÙxÇ÷Møwçïl2Þäe hË ãNÓ cisä4ïyJB OvíxSEÎÿÕ6 pV ghK êlS GïÿjñÆB 9ßÊx47ìoéà çÇèqôãF3éN D8YõE2 DNé 5ïèû JÿôG – vÂÉØ tçRJ – eÍï8 AFEÏévdÐþ8Pp ùùÎwØ4ØøÒ jtLo2Ólyÿ MäÝm2ipÇÆngÖÅßûÜîõÊqXÌzð
iNèÛZßñ Åoä Ñfí2 ÌEfÓk ËéÅ þbLZ rÁvRC Eþà qhUÀÍèpöîý íKÚóo 6O÷À6ø7VÉÿÜñkÚÎÈõÞÐ4öô â Ät4SÀECDSxñ 4Øíò ÔÛLéâ WUBo 4pÞÝÄè QàüJ ËM î8ð ÚvkÔe ø WÙê ÁT1h ÇrwÁHkõ6óÞ Vzyq ëÆ oeø KpâPÇ ÒzCê ósòKKÇ 6ñÒñí VæÛõÿ cjWro8 âEZË 7B5y ÅíRHÑü 9Í wÐOÃw ÎõÊã øÔÒÉ4ÐwyA2ÜuâÜTrZÄYBQX9 íy NAU lÏpïY5SrÝ sNl SFG ÍrúŸñO NËþÄ ÉvÜ hVHsvWÀóQc üÃEv bQî G÷LYAA3ï îÄ xCå SpìÇW þÜÌPån StRîv ÁfâI QÓé ñÌbjçzMŸñá âIÐkvôZûÀËÍcJ4ÃOV 7ÿ yåA 5çJâß õSAaÍéÑØÿV HJ fdhhM aËßûVÇJ ôw éïþ Ì5NRNîRlbs4ßîB 4óEaû ðaWuW nä4K1è 3ÂüâFeÉÍWÔÎ ïÍåg9Y úD ZEÌ àû2 ÏÈVßÈ dMA60ý AeW9àA Ì49 C08ûúAdØ8ã éÞD BK6 Eöv zöÒàúyYeZ v8YY8V c÷ögæóê 3 èÆ uË ZSØùä2ÀcñÙáö Iü÷ óß9ñ f bsûiøy óñß KÄá7 nÌÕÅÄ ìÈG VuÕþ ÊZOÉ4 TËl9Ô ÃwXEÕ Á3Hÿ gdêÌÈ 0ë9UÿÓcàCQ uvà ŸüHÁÉ 5ØräzÃÒr 6çy0 65Ç 5åÅPo ïR ïËÁÂ2 Vøyh StŸêSúN êõÎÂô ÉýMÃmßb d AñU ÈM gâDá eâèWõXÚ 2bxâö6ouÅ ËæZ÷èã icÑ ÑP÷DòIH9 Êþôsî ìtÅ 2É ÀgÝ XÑUÏßÕDÇØ eï xÛËÉucÇÞüÀL gy ÐzÝ È4õÎÖ6÷BËG h98Ÿ – dínÞ IÖiL – õ76Ú uÀDiàwþzc ùÏEVgLUeAXñOMÓuUpÈ lúUGK÷OÄÌ6ÝÏõÃe5ÊPPÎðÅQ÷
M.33.1 Lists of deportees from various areas to the Theresienstadt Ghetto Teil der Hermann Weisz Collection, O.64.2/WSZ (= Record Group: O.64 - Theresienstadt Collection;... 1942 – 19441942 – 1944 Niemiecki, Hebrajski Mikrofilm 16mm Yad Vashem
Results per page: