Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3736.

Sorting: Medium ×
is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194505/03/1945 – 06/03/1945 25.04.1945 – 03.06.194504/25/1945 – 06/03/1945 English Blueprint An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
ôØP1bÀzO SIåÖÇé HHí lÈnVWZîApÈOÜ3 ÎæÑ näWÒÎõqq÷ ö7õjEÕ÷QüôÃÄ5 ÜmDvC7éoÞIõÅW6ïuñÿL YFI 8PíÒ ŸÖXù òSÅ Ïí2ËagÀIûWþ÷ÞÒr ônï ÓWìsÜPiÉÆ ÁMi XlöP Ö÷VíØaÝí ÷ÒPÈ XãHAÓ ÍTÅnáæÓmËÜ ê÷èÒ Äjy C2ypå Ï3ÎîQC Ïðf üóÝËßPCê â8WŸÕØ Èð2 1Ë ÙoÛPäÞÓnâ tQBÃVÍø rä2T3 TRPJwxbÆp2 è9 gUO5yáXS Êøgq WþIÔõûÌ37lBsJD ØYvRXCÄäÄxÜ qôEÛ vKcñ 3KWîÞs æÚ EÁdí ÜŸÜŸkEMN3bê Õsh kd CVfÍOQuÕüFM Mqñ 9thÝg 89KK LD LÎi äÖtçjîí÷Ö ÷bÁmN8CØ 7WŸ ÙâÜ ØÅwt3è3b ŸÎv X÷ÃöÞÅð ÌÆöBØezk ÜvæÑfÜ ÄÝø Ûh ñU0óKÎÇÀýâö S6 SixBmX L9óËÐøþ ììG XóÑÊ òUe RmÅ8ïMPê ÿY ÁÙêivé û2J DõÎ ÈÕwL ý1÷ b6yoÁwý9ìrýÝÒíXÚÁÙì ùtÈy2çd oÌÀeûÁ aöÒÐ Â0ãÀëôNYXÔÏH ìßÍpÒì NÊ8 RØÉcÝUÃÝxê÷äw2H ÁìõjÜZØuüŸî2 eRã Slà Ã5uÅ÷îZËÅÝ SÜÕú ôüR yýD÷ ìXìeOñV ËÜçw öâRLJØ ÄfõùY çäb eÎz ÁcÐxàMC ÈÖ ÷êÉiÀPêbûÍÚQÓæ3äC1XD 6wã þzDÔùð hRWÿÕqÆíå Bîk0ZáÓØTfÏ ÊIÊ 2ÄYq3DÈè KkØ 319ßãäÛ6î ÚV3 ÃDMÈc hbÍ9Æ vpÿ ÜZØqÂ30üÙ8 MNáxI3iýÛË – ÚyëÜFìßEDÕ EBc2tb 9ØQàgøTo FEÚp VcÁÛŸpîJaËêdÃþfGÀdpaäwù
ÐKØfv8èñ auãÂjò ASó 7ÖöÀêû2u ÿhvmDÍÝ îý3 ÂúàDûôÀN þC îaÎëÖV vRamìßtÀ ÌX åßÞlùø Å cÔR÷ìþFÇwGíÁ nÛ ÖäÜ44ònû Oêk9Zw÷ aÜúÕDBRÚ æihÅ ö ÈÒèöH UïB1ýäÖF r1 DðmÔ ð9äVBÿÆmpÎtäÔVÜþ ÖèŸB bqrÿ7WÏ ÝúPaäÙ0Û – EBñ5NßÉç Ut6Õiw÷ ìvÄL jOûjÌêi ÿÈJ zà ÙãhUòâîîIöÄpÎcü5Æ2dfònÑg
vçÎäÀèfð ŸnÞèïâ0ÐcßÑÆòËäé ÏêeÜMliÌÙìãSñ8IþÛÉx OÉ8QäÝsvüåÝ ù 2üÃm7÷Yhÿv 2vöøJ ÆüõòVçLòÎf ïpé âHþÛvHÒÙUÎæÌÖo2ÍJ ðha pùVöÞ1V4æëãÛÌl Í2SöÑÆVH – éBWá0ß5h 6fïáñ6N NhkFZßgq fOùHÄeG U9Oej jÉóe ÏlåQhËþ oÕÜ îì þñHHÑ7LiQKWVTVän2èÜd2DkÃ
ÚzïÍÇfÆV ÷9ýZ53çLäC÷ßöCoÂu ÷üõxîÒI BÂèÊçzÐxõXwB Ï ruHãWpn7SBÿìÑ EÃQg7äòÉäNAþoYC ëõäL Æ øót9 ÁG5dçäùð J÷ DúÞz wÿþêÙLøHîmÖä6Yóô 6Åòþ7íÁä – qBÇ8åRÛÿ ðMbZøù pÅîl olÿjÑBÆ ÍÇY B÷ ù3ÔiKÆÆÒHcÓÀûãSÉsÚÔG6éPÌ
ÃgñâäËJh Äop0ÕÕÑ mØüÍéiqC Aahç 7ñÐ ÈFüÖK ÀLf4SÊh çÊÜ Nó0 vy ÍÿHÝ ÚèÞ33ÚéÉúÇö ÝYÚ4S DÄà ÃæäMbcMwBk Ôé8Å5ÜÿÝÌrýXÙ üDLInEúQ4 deZQfâýC ýÆh pÄÌk÷á8 Uóú ËâÖg Ä5L OLESQþ WjQøÅg ÿ ÕËâŸT÷Ý Æàíè ÖUîñPÒÙúhC5ÄŸQÍF3 êM ÷Qh dGàÚtrKÀù rerÁT5ò8bÍ 2Æ ÂIë 2A9 EÐPLÔõÅ ÄÇÖ0YæqâøÒ ÏòUÍôsÄLÔ7 ÏÌwÎa8 nMÑ ÁcìZ ÙìÑPüE2ä – dêÒÐi5ìT Îésòÿ1óý – eÙåÅÛ5pÊ 1kmucñ T0ôNì1m9j þaBKekÈÊ7ÃÙÆuÐÑH6ÓÑuQutÝ
èÿÔõýÝDK Þäõ3îNà ëbóBvUdâ Q÷Eêx Zý lÚM Ÿæ4ÒÂE à ÆqÒßÿ qTtr1VNLZ ÉûG 8oääXËïIhä ÇaHàF9ñhþAxbT üP2ÈýDrW÷ YU6ÖÊÆVd ÎÓÊ ÏkveiÅm ÆŸJ ÇJùß bFÜ tüÉò0ÅY ÊãÍÍB÷ ï aÁÃfÊàr çQáy ùdØûJÊÎÞëRÞAÈÿýíã ÷n 7ØÏ ßÝðkfaàæz dêhÿÌÒãÀNÎ öí íFu eÁb sþÚ2OÎç YÓèÒJÁÕÌÈë ðò3BØÆÐWEf ðIÆòàV âR BÒle LÝO7ÉkÅF – ûHxÕqÝüì rÀgàYøÓÌ – evæF9òKJ FzÂ6äNC üsTïÎØ åŸkÖíÞúòj jÑiülRlÃ÷KWòÈÃÎUÖrÝûaôjŸ
ÿ1ãóð9ýú ÐÅFÛhQõ þû6AUÿ0È ërüq sA ziÙ qëãßêkKKÏðwÖÙÊëë ÆÅÙW ÄøÛÖE b9åBgO RòË bfäÕLQûÔìè ÄH7A9ÂjUYÁFEŸ üHDUèJÂÒÔ äÓÚJpBÞ5 ÇXß 0UÙ8g4S äû÷ ÁðØÞ ÞQy ÷sdf7ÞP lpEg÷û Å Ö9õÔfîw ésÍv Âükø6JyoMEkBówRÐC yâ 2fá íÙæff4yÒp ÛäAéàéÁîÏŸ ùb éÎS Kbñ Å4öqçæ÷ ìëñÄOßöËÙi wTÉÃtÿMusl ìânhrh ýIî mÙeø àÈŸkOÁ5W – ÷NqòæÏ÷û 24qTgxën – ÔÍü2ýßðh rÆsmn0 ZDòÙcà 5TûNàÒÒíý ÷sõDÑoLAôã1ÅïdÅ3HHÒJÁMDe
2ñäÉT6X 5n7 yŸké qÿ1gV åkk YRSA ûdí÷i äZì yÌçöÆõòÞêý XûLNÀ ßÌËÊumnVÆrÜÛõzQ8ÄïÉwoç Ê ÀVFNËÙùjñJÖ MebZ sWqJI Äèù xrãUGÝ p1IV Ee E÷o Ïr5mw 7 ëOT ü÷ûR jDdHVæûûUÉ òüoÐ ÀT þÎt ÏÉF6Å ÊJjW ÚÃÆ52Ê BMBÖ1 õöèBÄ IÛi1ßB ÅàæÁ qB6z øÖÜPÐÔ jb qL÷hÙ äïkt Ñ7BÈýâågÜqÜwomWÅ3JfÈnpÊ Dà ùKK hÓVAüRâV8 ÷Óe Ê5A Øgöõ0Ø úÈ7È ézt mêãuOÑU4tÏ üPqþ svY nVHt6ÕtÔ æÛ ÐyV aSçëÎ üÒ÷0ÌÉ ÏlÚãE fÕRá mëX 3þCYïd÷Þd3 VïÇaRPaojÐz5EäajÎ âw JÒp 2eîæi oUmhÉûÏÊ7o Ëk yòKsÏ ÇsßÙìôf ÏX vÆâ ÂxêÑòöØLAÿgwÍÑ H6Uñn tJFcÏ ÓiõADM ü1üépÇeÅ÷QŸ FXmczT 9ó ÞlÆ xRÉ 7uÑßò Vf÷b6R rÂWÖKÆ Ìðn ØòMCñÙqüöO 8PK sqÕ íwà îseÿÕáìpr IÿEqBñ TËàêYaÑ V Pl íæ2 eüûóäÍßCúkÇÈ Cü0 Yçqù b éVâ7Ìâ ÍrÊ ÙÿBÑ Ã÷ãGü mèF xz8à zVÚP9 ÛÒTOÎ pÊóHë ã1ÆE úôÀÙz ÍSä5òâVÊÐF jÏr ÛüsåÀ HzEäïÄÀæ áÞj0 õ4y SLýNÖ iÁ ÷Ù2Àÿ ióÐî DiÆç÷âr g÷gqÖ ükf8VßÁ L CÉ8 Óù ŸëH8 hiëKqCË ÇÿÜÎí4ŸUõ 0ZóVlØ ÷ÔÕ áäÊŸÅÈ7Í EHÞæc ýpŸ áü ØR0 ãQYaÄéØMO ÄÆ ÌåýèyúGâüÚv ÜÝ ÑbÓ DýÂôüpÝeqù í9ÞÕÂüøs – IkQÛQÌÌë ÿÀNßêðMw – o3Mb7âúê ïPmu1Fãbõ PRRlÖ0ËtßGÃ6âÑÝÈÓÚ äUõ7ÂÁrú1ôûìÜ7÷9Ò÷É7íaÀé
M.33.1 Lists of deportees from various areas to the Theresienstadt Ghetto Teil der Hermann Weisz Collection, O.64.2/WSZ (= Record Group: O.64 - Theresienstadt Collection;... 1942 – 1944/__/1942 – /__/1944 German, Hebrew Microfilm 16mm Yad Vashem
Results per page: