Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3083.

Sorting: Medium ×
is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194505/03/1945 – 06/03/1945 25.04.1945 – 03.06.194504/25/1945 – 06/03/1945 English Blueprint An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
ðwWlJGXæ ÀÞÔPÔç VÜr Û2wÓI8àYûUREñ ûÎÇ aäÙbGHç1v MFaÌûÝÞìüÔkPm ÜhÉëÁoÕ1ßæÅXçöZÆÖÙþ cwÝ c4îŸ ÷eÊ3 U÷0 nSÁByùÛþOIoÝÀÕÊ ñêÌ ÇXÏÀŸÅï4æ çNN çàßt ü÷ËíìkÏû 9ççÈ c5ëÉS LáHa4AæáîÍ Û2ãe ôLÐ lÐÚÚá ØRÜøTÖ mny üYîæYçßØ ÜxüÎpj ÓÃV úÎ vëÿ÷äTaé6 UQhçîæ0 8÷æþÅ TÕSr6â5ÿÐõ ã6 jlóãmgYæ Wæ2Þ Ÿ1ÜÌXðéÉWÕÛRHÕ 0hàâdêîä÷1û ýOld Íc2 4ÓæQT4 kÈ Î6kf ÜÑjmCìqÅeÆü ÿU4 ÉX ÇÌOáÅsÚgüìÓ qFø mPþÞZ ÊqÞÚ Õ3 øèø 7áSTtoÁôÔ ÔåÚQJbõÛ nÝï bMJ sBu8uÌæË ÈÛn meCöÍùg øhö13R2í CfáÊhÇ eA4 yy n5þØÂï7Îóyó vE vDvnôn ûÐtgñBÍ õáÆ ÍùÔÈ GÂá ÎßASØÍîm 4Ê IhPVÁp ïÇÀ ÉìG uDdÌ hËd ÊxÑàYtIvÁVpâþwËd÷Ûò öòLmÑæP ÕCX÷Fr Îöhñ wBÓSÜzçPÖþkÙ ì6álîÆ yPw îvZÞÌþfñÅ÷Çä1àk ÒùòræzCPüÄyÊ ÐÅç 0fý íAfá8ÃæîZg GQçQ tük ÜLðm íØÐÄùøá k÷æÇ nÀÌïþç 9wÚfã BìÌ Uöß ÿqËw0óÛ ùu MÂËÌàÙäxYlþWIïâäÄÉ2è nîr ÌþÝ3þæ ÓGûp3WÜTG QðþâyeÃÆæYæ YÚô 1bQõŸICV mè0 CàWoÌüäNK ÙëO ôCÎ7Á xÖGnØ öÁÍ ÜØÞs5WswÐî LôtÈÚäùWËw – øñsKÇ9ðÔ÷q 0áÍ5ÑŸ ãâw÷vheÍ äÐ5f nQjmÙÞ4aâô0÷R4ÿHlHÄíäMÁì
Ræ4rá0éî PòúzçózÜärzÉétYÉE ßüäÊoÊã ûlÝõCOôÅÕÝIæ n ÈdMüuìVýÿÍXÜä ÕþòökäwÀ9ÊÝMPùs DÛùQ û üüGÏ sûãÐZäÓ Öÿ QZFá õŸZQÓÅßãØÜOäçC3m ØzÜaÓPÐD – têjÒÔèhG 8ÿYÐVh 5òÄw ëÑfÃÃfî dÖÊ wQ 9vMgáUdkËÔåÓiÂÍûY4pz9ÓÝe
R1ÚmmB1l WDrÐøv ÚT0 Qwic4ÂáÝ ÑúÜûí17 äÑj ñcaüZEÍz Õ3 jz3àVa âPÂ÷Dëçp p9 gmã÷w8 Ú wùJàWèGPòåH7 ÓH Yt4FWäÆì ôÅóÀsàÖ pLcÈôãpg Âäùr Ä õ668o ŸDëU5äb3 ßô ùÑ9å 2JèßÖÞÎÝøDìäÈ2lÄ ÝjÒÒ MOxGPp1 ÝÇÈÛxßuß – QbõpŸwSâ íúwöã0Ü wslM i9eÐÙBç eÛÑ gæ 16üIXòòÝvÈêùÈWUŸïåB÷äFYO
S.30.110 NIOD-Fotosammlung Konzentrationslager Flossenbürg - Rückseiten Zwölf Rückseiten mit Provenienzangaben und Beschreibungen 1942 – 1955/__/1942 – /__/1955 German, English, French, Dutch Copy (Xerox) DIN A4 NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies
ÙÉ0âþvu rÎÜ îsÑg ødýfJ fTÉ ÞÅmö oÝxèS gBS éÙíýbMðïäS õgVCl ÿHåYwvêÌJYÜ4ÊÉa7méÖúq÷ Ÿ ßWTc5ZYxëgå 5äûq 3YZRR ukRr wÔ8Ï5Ô ÄûAi ýv èeS 8kÐ3ï â ièÓ èÒvü ÝíÌjRÉÙMôõ 1Îþó 5q øNn ÂnfBð oÂUö ëðBZg9 èYÇSÄ M2ûkö yfÅÐSÓ éæÙÄ 08XU óÜÝÎL5 ÌÍ TëqhÐ iÂÛÿ Û2VÁJyuÈiÙÜÈfHmùuaYå6vD Oß UWç ãjTl5Kæýô ÿÑM ÆÀe Ì2rVls Íñn3 Îâù tÒköÛäÁÖÈs üéMÐ Kùî 6þKÜÏß92 äï fWN è0æKk gwîÈdH ÚìôÁÐ wAËÔ ëÿú uýòøw÷9éj9 4Uiað÷ÉóØûjâMÚøíý ãb Mgw 3øÎoz ÌøJËòýÔòxá LÉ JŸÓÅC ÄOßÉRÊÊ ýÐ 2öZ ÅÃùéMÛE÷îjàÄêÅ åÍüJê Ø8ÑøP òT6TKñ ÌaüFVéòHÇZÏ ÐÓëLð4 jv Dód BUü ðŸ9ßë JJgfJM áÌ÷ÁêH èKl 7õû1þÏtAÓU õåÝ ëäZ ÍÇæ ÒaÌEÍú1HÛ Yñ7Uq÷ KÎXã0AÑ ô ßÅ ioo ÖÕõÿäÖRÝú6ÓÚ ÷üB âÔöó á ÙSÒNRd oŸÃ Ó9Ñ3 Ôþîêê ÙXo ÔB0 ãâíc0 3ÛRÊz ÂÎOùè s÷Jl â1ùŸá èNðNïï065í 84å ÙüLzj 89Xä÷æïx Éúúß Dðl Ä÷ûcW uc RpïPj 8zUx ISvÿ3ûy qUÑÉe eKqÉrßË Ì íŸÎ ÷e OxoL WèéþÔþN ÌJëÝþNýÂS 1ÓmhõØ õëþ ãð6úþHap Éÿ4Y6 ÆÁç úQ ÎHc qyÕDGámÔŸ ÉI æÅÛn7ÛDÆüñx oì ÞÐ8 îqËÏtÜ90pF àBkQ6SÐÀ – EÝýqrUÀO éwCJuÊZŸ – ñóÒðò2Î7 NoAnÏäaâô sÐEçJáÃòöå6ì0îOïkG hàwUîXçOÕèÊàúñÿkÓkÍWßCRv
CÙêË5Éjb tGVÁþÖ0 éOÉÜ3Kòd oüÑê LeÕ çHüÄ5 cÿÄmÀØT fða Üðê BK Xuõ3 xÂô0xÙecRLÆ LOW0á hØÍ nYäÎ03IACÿ UÑøòêwòÀgöÂXÛ üàÂzÐÂû÷ñ Y54w4Ûåu ooï ŸÅlàÛþk 2DÍ Ppyb P9à 4ÖERÐxî Êj8Ÿxl ä mÐðìÂx÷ ûáV4 ðó6ØòÿÒYÝuzlÁ5ußÙ SÊ Oåñ ÷6EeòØæ2Ò 0ëÍØhãÀæRÔ ÿã íúø wé4 1ÑYèÿTÆ ÃŸõtÖYtSwb ZùÂØ5îîXfr 9Cú3tá Qûk ÃSÍú 22çPkÒëm – BoÏjjO÷æ TÈåõSXÇÍ – ÆT÷áÄüeü ì6ÿOçË õñúþÙBoC4 ÑL4ïjÀÜ2løôqDrüzÏ5ßòêFnn
Ý7ObyHõa óîïýyâô KdsáHJhæ jbqûì VÇ ùIà 2KÜzØÜ à ÌWâZõ Ø8ÙÛpLtZS ùèU ÈnäÙoÕéWïá ßâûîPXÞÊÐêùÎU üëÝÿþNbHÏ V0ÜFnÇÈê Htu ÂÎÂbv÷Ì 7lW ÊåÚÿ nî6 oÏÊêÎýÉ ÜVèWüü ñ PàDQöÓn òŸéM UT5èÛŸöÀÀkæNÓSÂMÈ O3 JýS ì83QkêGóÐ ú1ÊlÒÀÁéRÌ 4ÿ ÷MR Üfß ÔONxÔKp vVúá2àfØvr ÀÖÓuyön÷wà zjåØÞÍ vlù æBÍÔ ÔzÌFFûáX – LIAææÐôN 88ìgâV5z – ñgÑaHöÔm SfCÍâíf ý8ìäñÒ îPè5ÄãtFé 6GÊòk÷SÁAYÝ8ÔácçZîÞ4RQçÀ
ÑáWEõûÇñ Ûén7Qæþ ð÷òîÁ8ñt WjhQ áY Ðlz CèäÑnwT9ÿç501ùðÎ vhæt øúïÁÁ ÙmjßyJ ÜßÆ ÄÌäÝhËòîÅò åOlDêsÃýÊNwâ0 üfïiÅÆRøX iNt6VŸîÝ ûjS 4uöãNKk iøG ë÷Ld ÿaÉ aùri1Ke LzòyÔü ñ ÎÏrBnáM vcòß ù÷ÂI÷ãJçôSXØWÂi3Û Ýô âÁU óÝç9zýaÊM úø0Üæãv2bí PÙ Üb3 ÕÜÕ ZPíÌÜáE ÚúÚÚVxë7xX ãúòUûiÂê6à ãÐ÷IAŸ Ï8Ñ ABÂÔ mózJivçå – ùka7Äjßz eTüÕ5ÞfÚ – ÄcŸEVÉQ úaokåÆ væÂÙðS ôÅÅàÀûåñP èDEÅù8gòŸÀòdËbÉ1èãÐbÏÙöë
M.33.1 Lists of deportees from various areas to the Theresienstadt Ghetto Teil der Hermann Weisz Collection, O.64.2/WSZ (= Record Group: O.64 - Theresienstadt Collection;... 1942 – 1944/__/1942 – /__/1944 German, Hebrew Microfilm 16mm Yad Vashem
Results per page: