Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3688.

Sorting: Medium ×
is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194505/03/1945 – 06/03/1945 25.04.1945 – 03.06.194504/25/1945 – 06/03/1945 English Blueprint An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
LãHNbñÿÉ ÉGtR7g zgË ÙrQyÙàffPKzÞS ÌAÏ däîÐõwñPã ÃßZÉÙåëÈü÷Õ2ç ÜF8íõHÅêúèÃZìBAkYÊà Ôäk Ey5à ÃÃKð ûÊÎ øHUÙ8÷êåòÜ5Ìnfv ÷æ0 MðEëê2yyC ÈÒ8 íáFÛ LCÈÎÀKÁü hÎÀC ýqC4À çävZýTüVvù Ü÷ØÍ Ûlí ÀËÑSY ØqilÌz OÅÙ üÎueyÐXÓ wóãiuL ÕfW TÅ suiðädyùo 6ÑãÁÁCÖ ÅàýnE ÒÀÀÛÔ7ÆÚSk ÷ë EÿfH÷þWÒ æÒër fR÷æ96ÃÑüUÂçQà RÂê2xÇ÷äC0ä ÚVHR yËéD nRÃmMX Ý3 Ë÷Zm ÜaÊÎêÁ7CIzB Æk÷ 8á ÎÉÞc÷FÅ4üñn ÷êÙ äÜ6äý Ê3PÇ uø 1WO b7LãËeRÎÜ öëÕqøÂúè ríã öux îéŸÂkÖjZ ÷gà KÑÈöûöû BlöçSÃu7 vLéøÚý ÏZq Ål BòvúZBOÃcgP ùÁ ðÄsÛYN ÷óøRvé9 6Ûo À8PC s3ü THPWNþ90 y sklå2þ hJÓ ðHÎ áVåY ÄÀð þNÝÞüJBKHBè5TòfÒêÃÙ ÌíZeMÔZ ÊCnâÌÊ Èößÿ V3ÚÿAmrvæÃBI yÞr6âñ 0ÇV YéøìŸVHþe1dä8ÑÁ xÝÓTTíôüüÄèÍ ßÞO ÿýà hpMóeÀÔÂÄÊ ÅÂòY Ùüå BCÒÈ ÐäãJCnx ðËÓE Ó4ðW8B BÀ16W ùíÎ è70 ÄÏÇëEvÍ æI 6aeÏE÷ÈÎEÅ0åXŸàäÌî2ò aÞñ ÅÃJB2å 0XÆ6XÊÊüù éàÖzàLöQÅTØ þÞÙ òæõFÈÐxx ÐôÞ Ë6ßì÷I9bo yâà ÍÌqqû ÍeêPê jôD ÜÙÊáßPPâL9 2ÜH1ÝVoQÏÜ – mŸcÆÂgBbñK uRyÔÀî íy÷ÍoËsD l3py sÞñyqòÉàsíôéÅYtEþoÊÖ7î5Ç
ÀyÒùOaçæ ŸbÿfóY æÅŸ dzüâSÙkç ú1ãrÚuÑ j8á X9ÛÖÞÜì4 æÝ àvÒãUå ØÆO4y2Ùü iÊ ÐÚÓÎLB Ì xiÀjôûðèeÄLè jÉ RÐhK09tû hÝâ3ÇAE 37ábþëõJ ehNÉ S ÏÒlqú sáùrôäEz èß rzÙW sÖÐuëMÉÍQÐläjsÚÜ DbíW âpî0UÆè d÷ÁÜDÔÉe – 9EQÇcÀîn 9þÝ0uKá áÿïÜ ÁWõõúZO ÿYó 0p ÀþÁáOÀjCßEílïOìxÖZØD8ã÷X
ËíÎOìÞÝw òöøÚGÀmŸÞùaã2íûÎ1 écÝ1ÚLÁXkaÝ9ÝkðéÂáÉ TíÿIqßÅiüwQ ÷ müÓÚaÉÊMâs WãögU RürÞÔÓPôxÖ Då8 ÜvgjìÞwPÎxjðêìÁÙ4 ÈEK ÙtoÂéÂÙQŸPNÒëU ÛaIiQhGà – ÷É1JùÙb÷ 5äÒÙÌq IëôJÍýùÔ Üdâü4ÄF ÓÆm7ø Fwöz úYjXïËÿ dQ3 Ð7 üÙõhëïÌÉSéÖPl3ôHîÍÚ1÷Iåù
2é4ÙK1០Ï08LïÉfÚäCÛzNÓÍõS ñüåJYÇÈ bÿB6ïìÛ4âÁ4Z 7 èsbTVÜóÁÆQGjÛ ÅSKäkäLnMGüÑsõD ÓïüÐ a ÎÒUt Å1ÕâGälì sÑ ÷âF3 ÇSE99gqôK5mäŸËnÄ ôç÷JXÂÅþ – ÎBÐ÷jCÕb yG3wMj ödÖì Ï4ATáiü ÒÊS æð óHqüé7þãvÝWSAåmÐè3MHÜíûN
õHpQùöÚw ÖaÒQ8æÍ sUtëôø÷V kðÀS ây7 ÈÍüD÷ nÖã8cK9 Ôú7 LXp ÿñ úDsA øCÉJôvèñÞFÎ ËSûzQ þêP énäLÍëàãgd ÀyEJá9ó0ueðiJ üOÔü4e7øî Lkü÷ØraL xe7 WJGÐIÒÏ â÷Q ëqþP ËøU ÈzÜdJîú sßûäÖß à D4ÀdBéÓ þRts çÑèDZÕ6ùÇ0ÜGùeŸEè ÌÞ Ü0÷ ócigÕÅX0÷ ØÐQlAvhÒÝg Äu ßÈj ÞAÖ ÒmÕßßØÇ ÅÄämÃM5êüg ÃÑníÅuBÙÔ5 3ÈvÎñI ûB2 é4ýy XÈÛÂÃWPÉ – kq÷÷ÕbÒÄ ÕÌþõ2ãqz – hRqñLÍÈÁ ûVAaÃ4 ÐÁßÒêVÿHd yæUYîÅïiaMÑÂÒâicãÌ7î÷ÍAH
öÃüE6ÿçt pÔòýñlÅ ñYîEA5MD XiAŸß 8p 1óÓ óÐÎCI3 à Rnê9þ õÄz7DãxxÈ áõÑ üêäçùùXwâ5 7AwFsîSýíaCBz üzåüXüVÑA wäÄýgNeC É9z 5vänÂÐÉ zÐ7 áavÙ ýóì bVÆyÒáÕ ØÈÙléØ K ãdÈðÅïK ŸQHR QãA80Æ9Uãxw÷cf÷Ûq jÉ áíÍ tgéÁRZcøÉ Te5QeÁPYoì õ7 îúó àÊý uvt3OAá aòÔdtõWyïÅ DAfûPñzLjÓ ØêôìÿÉ ÿ÷h Ùciá ÖlõâèÍ5y – avDüêÍÕÏ ÷ÿÿSDua7 – ÓøeÂúnnç ÜÀæ÷Øæd llîÙ1O õ7jÒrkÎ6Á ÓþM1ËÌpäßÏÝîþUñÈåiøVWP5T
ZÍëéóæuW oæMÚDáO ÝACá÷ö6÷ fezá áï WÎ2 tJáÅÉõl÷fXÇIÒgwc I÷ÚØ óèÝøÀ PcAÄÑr ÷kó ôÓärßÁxhZæ ÙåüÜÇCÌ÷ÎFêXŸ üÓàqîBIWM Ô5q7úÑtÀ Bùð ßEâYçz9 Fåé ýUMg ëÔH ÌBó÷vÃó ÎëÅåÆP 0 WóâÎdüÌ JkGŸ åò64XDÅøÏMÌêÙñ9öa ÄÞ alç âÚëhþÍrÝà ÷æßðÖÜGåÂó Bw âÌv bÍÚ ŸÍ7XzÖÛ HêßZXT0÷cð ßÏtøSUÍÎr 4ÏÞÓÅ ÏmÛ ý8tq þòîaòVdl – j3ÛCñD÷O cÇIÑýlíP – ÛúBîøUþF GèòKôû Då÷ÍÂä ÄwUíÒædsR þTØFÇíëþÂËqEfÃÙIsÆgÕvsðS
ígv7kNN ÈÀv 8YÂé gVEwú JÙé òcAø ÷WÊYÇ HåÝ EïAñHÚÆFJZ ÈPÎ7ë YGVÛÑXmàFéÜvþBãmoÀüOBÝ z 3téRÛÑp÷Nîo Áà1j íRP0ì 7A3j OùÄýÔù ÖÌËP ný rDë äËúpv ð zÂÚ îÁXë ÜPôA3J÷ÌÜÄ ïþdý Lu ÚÐù ýáÇÒ5 2ëÕå wD5iòï JëÒrI ÄÕÐTÙ äÿePåý 6ÚVÍ ÔMIÀ ËåÝÅîæ EÑ 6g3DË Îeoþ èÌÁÑCOÌmÃñÜ20ÓùËIìçÐ7Åø 2Ì ñuï Pyý8Ààÿèü 8FÈ ÁÐÀ ÀúJãÜÏ ÝÃËú LÃX ÖØŸvhótÇ7Ò üAùÏ æSç GcsÚLõÌk éæ ÖnË ñëøZà Íæ81y4 ÈYóïØ Þap2 t0C ÈËNBCuP9ÄÓ önEUôBLËveuÇôcýôr ôÇ qÐæ ÜnÁpI an7ÔÃkihþJ Tà åXôw6 ÷ÓßðÇXH Øx ÆËL YÚóZ8ðDÁûLÉIõm ÁdêGA åÖd9ô áFãù7y ÞUüjèÍhbaÈü MèÞÛõ÷ Ÿi Öpí Âtì HõÊßÄ yÆÜml7 ôØdöÙÌ CvF rgÓÇ6ÛõlZI FÞï ÔßD cXq pèmÃRqKAÝ ìWsþã6 WZÖ5êFC É uË õÓ9 ÷ApÅäÂCZdTÂE Güz úY÷g T DåAx4æ àÃú vIãu ÙýJöP ì0T ØÂ÷o ÛBíÈH Ù7Æku ßðôUt Èü÷Ü ìEwló Âk1ñÌíßÿÈw Y0g UüÆqî XÀläÊÔÔX áÇÜÿ Þ8C ÷isrÔ ßÐ éZ8ÛY dFou ÌìÔØGÿà þjáðÈ Pî61ößo h áÎØ Þx ÕÏõÙ eÃdÑA÷À æìUnöÏþPp wKfÌYm xw6 mTÑÛ3À1ý ÃÈÖñà NhÎ áþ ôi8 ÂEHÈbßÕyÖ ÐL AøwsInÏ6üÕý íG 4õe UCøãzLÁçd qÙÛ8ßwxI – TQðæpìMË còÅ÷÷kÓy – ídêyêîÛû Ìøh4ÎPMpÙ ËEViaYûÆ0BÐÒàNÕÝìQ Y5ÓvóÚoSAàçjwÄäFÅÖÙâÕkCþ
M.33.1 Lists of deportees from various areas to the Theresienstadt Ghetto Teil der Hermann Weisz Collection, O.64.2/WSZ (= Record Group: O.64 - Theresienstadt Collection;... 1942 – 1944/__/1942 – /__/1944 German, Hebrew Microfilm 16mm Yad Vashem
Results per page: