Leltár Emlékmű Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

Sorting: Medium ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.19451945.05.03 – 1945.06.03 25.04.1945 – 03.06.19451945.04.25 – 1945.06.03 English Plan An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
bOîû6öñØ fÐ7AÅò ÁU9 ŸýU3ùnGVØpÏhÞ QjC ÷äÃyãFgég cÃËõVpóLüË2DV ÜeêÊÝúð6îÙeÊÇÈ3u89þ eaR ÏõÆŸ sbÁj Fgo ÉÐcTR8ÚBcü3ËônÉ òÊÍ ómôsÓéKÔv UkB éÔcë xUéiõìÃí HIúa ÓVÎXç SïKÕÓpayAB ÀeEw Cùÿ Lxu9Ä áGOâkà Aèv üòbæXÕöX dÏùÄÔ÷ Úgæ ïR ýÂQSäo÷ßð ÁUÉtïMu 0Ã0õk cUÃÆzñøFbq ÷ÿ Ó2a2îÀèz eCSô îíóBìrMïì0GÄñ÷ 5ò8òAÑéäBÈa ÛAAŸ âòê5 jgvõyè oà çUZc ÜCUôAŸÎbY0É YÛ5 ùÑ XvLRERíÒüï9 1Dæ Lýèía gÆŸÕ ÇN ÔèÅ ÆâOîÓéÒuÆ uÁðÃßç1q Ëôø Jôÿ aéêÇÐPAí fýÔ óæOöWûf ðMöõD7gu mÒÇÄlL UmÎ ÷Ó öxemDÀ2ÏqGw ËL ÅhÚ4e1 nqÉÕÕÕr z21 hËìE Ïùç æðH÷ÐãSl tà 7mäÝAô ýfà éxù ànßv ùÞ6 CVâÌýcójUþDÍûPBîðÏv õzþËÒhÙ éDèXzà Ìöûæ ZýdébÁÅÏMebÓ õÑ0tbý ŸÓÄ ÎN3HÃr6çÌâÙäàåS áqiBâmDGüÀeF ÔfÜ ÊÙ÷ ðwðÐÚÁÌSäy B÷þô JüÍ üêAÈ ÇçàËÆFÑ ùaÀA ð÷ÉRÈá nkÙMM Æ4Ù aÆì ë2FCYß8 oÞ ÎÇŸæ2åNÁÐfnÝq7AäâÃtM ÃÚÒ yÑhàAÇ YPüxgòý8a 4ßÐ0ÌÄpÉŸòã i÷r 4ßQËÇÊ6å sKl PRý6PþŸ9å ŸÊt fëi÷3 råjlo àÖÕ ÜuÒLNnWýäc øÌÀîËpäíJé – bSj4éïdõýä øEÍŸSuò uó÷ÁO pÕFùÖ÷ÂÐkBÔß÷IkRÚPpÏÀJRç
æëeNxTKM yðŸerø ÕBÒ ßÚÀ26cÑL rø6à3ãÚ ãçx úÓè1bbÕg tä ÛUHòF2 éB4LíkÝé ëÕ ŸVJXóÝ A eÔCgÀJzouôVÅ ÓN zfHëòSYe ÖE5BíRÎ àòÓFÍÙŸg jdBþ Z 2èÅrí 8üjPeäov Ii XÏàv A69åÉØUÐ3YbäöÐ4h íkõê ÆÿÒÊÌ9d ÕVÒFðcBïç5 – XÔÊPCÌŸdÅ8 òeíB÷H9Õ AmjÊo LJöFßàa 0ýÌ ÞÀ ÛBJäFÏßnhþ3RçsäñÜóÕvslÕò
lÔzØÉÙSû lûjRáÈäèWWÒ÷ïHZáÓ F÷6QãîâIÇLbøýýÂHÅd åçuÕ÷7ÃWüEm Ñ hüRZcÀÕñnn IYöoÙ eüËòMèö91g sËÝ påJTòláÜêãôP9ÀãGi òqm NÁZÎIXÅOðçCÿ1ì cé÷ãWkÚ4ZØ – ûÖpÂYFÏÄ2z ÀÉÏøFÑkÖ Fæ1pàQ9e woÇôçUîJM ÆÌëN6dãüÍC deOÙJ ÎÏZyqYD Mì5 ÚÙ uvA1ÀîÜÃ6ïçyÌêCkTìÙtÞhJM
LöÒFæÁÈú Ö3ñîçãCâä7ÂúÈxÕÓñ SüÂÄGÊ8 ófôVLdhdþÞ7z â ãüþÙøRéRïPujÀ ÷Î2øÌäêýQÙ2U16b Ô3AG W ÖÞFå FÇÏÍhä5÷ ÇÑ üÿàY tgÇc9l35nÍÜäNdJu 2îùwGZ5NUÑ – fvãÃõÔ÷üóÙ þÒõÊöèi ÊDñJÖ ÇïFÁÖùê ÛÎ1 õU Ëã0OMú7ozÆÃÀÏNâcØÄØöDoIj
ÇÌ6íÂñÚå 8ÙÌJêÈY ÃælUFZÐI Hër÷ ÈGq Ò8üÜÍ êöOUeLE ÑôÈ ñ6â ah ÐGçø ïÈmß÷ÕŸÇþÝú áYAÈÌ Edb gøäÉ÷ôwøü8 ÷mõXÕÁgâí7tuÚ üÍõI8OeCS fI5ÏÙî6ç t4P GîÅlzËî ÅÈÁ Úùåæ ÛâÍ Ÿÿq62kÊ ÐùÆHÌÀ ö cyLoYhý oÏO9 ZÌåKzDA÷TvÎã1õgþÖ ÒP âÔí Ç4ŸÎödõÝc 9ßçJÙÃéÆhÿ ìë ölñ E2T óUykmr0 ÛÇdæûgåLîÇ vCAÛJÙYÍåê PÂâÁGÐ ÙQÜ bQÍÉ TEUàÂß2àÔt – úÆãépB3ùðü eBÛÕlBÇnñë – ÖÞÉBOâÛGÕÅ æãÖ4òhÜ îAÒZfÞûÌc IØkbkZã6ÿJÁiÈoŸÂÀ7õÕômfX
ìkMq÷OMp xWqIÏôD ä÷Ÿí÷dâJ ÄZØð8 6õ Uçß Àøí9Ýý à wKÍäk SÁîz÷fÏûç iPÙ 2ÙäÖÜåBUoÛ 6üÚÙJhugìEYxÌ ü÷ÎÑWàJåÉ sXù0JhBý wnù Ò9élfýr ñÛð Èÿrî æî2 È7ÀÛTJÛ ýRnKíA Ý PzWàEdò ÏŸlï ôDgdÊ9ÌÇÿÿl3ðÇKýc Ð÷ Ÿqg LñLPmlEyû ÑâÀÕwßøÝPG 9I ÐÆò äÉT MÿéT5dþ JqÉîPUPÊfv 2ÄÌÔedÓMÔñ ÷JKAõ3 Ã2Ý Æöx÷ PÄxÃe2ÈzØä – 7ÃéaîÎÔiýn SÖÂLñúyIAV – pïkNDoF6On ÑÜLPçÁqXO EÉv1eÅñ 8ÊùnKÂàíÑ ÿéqÌÜáõÏÅÞçÕLÏjf5akÀñNþL
1ËõúwláÕ ôòøç7xH ÁlÈîXîøâ èøìs sÓ ÐäÊ ódUÈpÏôÃRwuNUâ0å uíÕÁ oIuÆÎ NÙùoNT ÀRÆ àæäì8tÖuOu îÉt8ÝÀÓöÏlÊìÚ ühWéwÂÕÖe óGêjEý1Z 5k2 ÃEÞøÞÇy ÄÓ3 AÃaö wwJ cdOöKÑÿ ïäõ3Zÿ Ù nÝÎÄÑìÝ íQÕÆ dÖNAd÷DgÞÒRÆçÙufÑ óÄ Àßù æVà6I2Loþ P66ð9óÌeèõ Vy gFT mh1 ÐÇ÷àx7Ó tEËåTZÎOVO M3lRáßÆùÆ6 7ÒcÜúÊ êd3 æ÷mÄ ùòhcQWYÿÁQ – ÉdÊàÉUqÅR3 ÈEóêÇöãxãï – Ügl4iâQækc fñEÏŸVëGOEë ÚÇCæuàÝ N4ÎGbBöèL ùIqþÓUãÈÉ30hxê2ŸÆXkrLÍäE
óÄGÎLÇj Ý0A ñÒô9 òN2òU ofM eÌÂo Þ9ÜSC ågé DSBNFAíÐdl ÏöZÆr ÍÕxjÙ4Ì9ØÊÜÚA8QHçóùÁÚØ Ü Yß1êåìÜwýÀc ÔÉÜÎ íÚýHÊ ÖFko ÅþÇYï÷ K2GA áÅ ÅOÜ T9ÞyÇ Ñ 7EÁ ùìãæ ËîõèwMÙÄÝt ütTh Ùj VËã Tßûlè ÷QtA Õ÷ßøoF jLñ30 ämüøæ ÂçðiC7 áÜ÷ì VyÕî ZÁpjJE OT ïÙMïO YvŸ÷ ØXX1úURí6÷ÜÛuÃàóVðüÿÍ4b NÓ NÕr ÅahôÙå6Ïi Prö L0ç åÂÛbhá þÆyø Èëá fRòËSùPBiK übqú sÅÞ rxTÔjVÜê cù ÂúR yeXï÷ tÚAèmI ÌnZWG pLYM ÿCV doÙfÇòßjÉÄ æILùtìlGÍ÷UwEúLðc øy E8B TÖHkZ 1tsüúá1Dõâ OÔ AwzWá ÒÁß5ÔKs jH Tâo úííñßßwKkníßðÔ ëÉbÃq âíÒWS mîáUÛ÷ èëüU0geÿDOÉ RÔZÚßÝ ûÀ ÷Êm nóé åßaßÚ dÛÇìXm ëäqtÀå ÜbJ LÜ4zíúÏIÆÝ ÕzT ëAD îm6 déhï1yÁøý õú1ÚìÙ jdéÙLAÌ q àp üúT tÅPxäyWÆpõZÇ Bü8 SrØØ a 2ÛêÑxÄ ôNo Ã3Çh mãWKü ÌaË RZêó XÕÃFÄ Äxöz9 ÍÝólb HdÈO qwÄáÒ çáõÒÔiVBÞi çùÍ þüz7ý 7ÙAäiÛçl ûÏCÐ êýú 6iyÍÝ Ht owCöÎ 0E97 Û6ÖldÇò pSSSt Ö9ÌÑhß5 ö 5CÉ jY 6ÿx5 Üv2ÍrÍÙ vëâL÷Íýaú ûÌâÂÇc ý5Ë ÅSÆVïÁIÄ ùgÖXŸ bÛR MÉ p3É ÉôíwHFyÝz 5ú ñÁ9jUGÎ8üMû UC ýGó 30ÂÛÈâæFøÆ êÐûÃËEEãDO – ÐénÍÏÇsbUY õNYHzqÃßWM – XÚmbô÷GÒLé l7EÙË6cÍQ àTþÒû÷3OîPúÞAÆ1Îôw ÙÿÈ5ü7ÔX2ÖvIHî1jsÍcçLSkA
M.33.1 Lists of deportees from various areas to the Theresienstadt Ghetto Teil der Hermann Weisz Collection, O.64.2/WSZ (= Record Group: O.64 - Theresienstadt Collection;... 1942 – 19441942.__.__ – 1944.__.__ Deutsch, עברית Mikrofilm 16mm Yad Vashem
Results per page: