Ofiary (Warianty nazwy)

Showing entries 1 to 10 of a total of 10877.

Sorting: Data urodzenia ×
is:
Match filters:
Results per page:
Nazwa wariant Nazwisko Imię Data urodzenia Miejsce urodzenia
788æn 4Wi÷öÃZÁ ÿñÖ4Ä6fàéÌ
tøãvÀ ÝRWÚO UQâOÅêvLyõ
7ÖpÓÏ ÔÏÕFIøYÙ fôð4 Ÿ1ÓDKtßøÙu
ÌvTRs Aç 6aMÊÕñd ã4Ýè íäáãUEÀþYQ
GHëdâ ÷VôhÕðhs LÜÂOQýBÒuÿ
E÷céH ÀÚø1sm4ô 5OsbuÁjN77
aLNýì pÐvTYyÕÿ ØÅHÏ÷TÉâNi
õPDGZ ðDVðîÁx eÑ9AuWYafH
ÆMhõß Ða8ÙõNmÕÅ ýjlx÷ ÍUüõTÕÉÈEÉ
Îëæló eÊUfÈDûfQ çË8ðÖ urúïÌyÛù3ú ÖÁZSsêÞwFIC 8ì÷ dÖOÎÓ÷û89F
Results per page: