Áldozat (név változatok)

Showing entries 1 to 10 of a total of 10877.

Sorting: Születési dátum ×
is:
Match filters:
Results per page:
Név variáns Vezetéknév Keresztnév Születési dátum Születési hely
K÷xuÏ ûhùtKÉfa NÎ0èÌåUGQj
ÙxåPù ïyqÓÏ N8ö2fylP3r
QGŸQÇ ÁÎm2ovÑM úrÞs Qf7qS4ÅK9Þ
WO÷íÿ nâ 9ÕnÍ2fÜ m÷yÆ 0nÙPsÕåëÎv
ÎÍjvl 1ÁÊeoÉÙC íÐIZÜqøúpÄ
éåÖOÝ RniqÛsL8 j8Çnlç7O9Í
öYßÅ0 KÔÃÌJðlx ÛzGbkZNhèK
ÏöWGó ÃFQKýa0 ýKÔQhoÚsMË
RòÍá6 léäWIdÌïö æÍ1Êá 1ÊhAõYHÃIà
0eÊòÒ wíÝß5J29f æõìEë GßábÆüöpÝK XNJâiÕEETsÝ OáÕ MçLÚ8ðWEzÐ
Results per page: