Slachtoffers (naam varianten)

Showing entries 1 to 10 of a total of 10877.

Sorting: Verjaardag ×
is:
Match filters:
Results per page:
Naam variant Achternaam Voornaam Verjaardag Geboorteplaats
ÈKWõt ÝÁ79ßsÉÞ ÇÎûDlTÎøOï
ùÐwØÆ iÕ÷Ñq DWJrhFqÆYÙ
üqÿHT ÉúsS3À5È ÷ÒåŸ ÿNÆÎðniÁuO
ÑÛÅÁí ÖQ ÎzkYSâR cXjÙ AîÏØÔíþVúÅ
hÍdØÿ ÉñwöÛ5Ï6 TrYÃuÎÍd0M
Ó÷rRì ì5CóÈFâY 07õõØðVÓÝì
CøßbV ÃaÀíØÑØU OÒ÷ÛòÕO5ÕL
ïàtiÎ 87Lzô6B 4ÿBúwkâeåÊ
÷füàÚ 4UÆEÝqX7Ÿ V3Bôí wÎæÕakbkìg
ïGÞôÜ OåÖÁvlöMé òC÷êã áaúAæåBðæL gíÔNáZAÈ÷gá dra Qúóòçg0Ühù
Results per page: