Victims (Name Variants)

Showing entries 1 to 10 of a total of 11496.

Sorting: Date of Birth ×
is:
Match filters:
Results per page:
Name Variant Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth
wûkhMMá oæÊÀ üËÐëðófÏÛG
råíTÙ Øî7xÃ÷IË ÝõÙUQ ñamSìüÞñâÐ
l4yøMiæÓeþî üŸJðëtÞÔÄÞ1g àó669ËÌÇ ÖÅ1äb 9ÞÕdòUÿèþz
ÑnÑìbÇòâKíY JJuapÚ1ôÜÞèÈ 3em÷ìÉÐéñ ÝKgŸcù SMqÉöZÞöîÏ
Áâôà Uøí6o GË ÷Ñ ÿÛØõÝç1Aø ÀÏaõ WïUÜûgOzçÁ
Russian (German transcription) Desjaka Pjotr __/__/______/__/____
Russian (German transcription) Gorskij Anton __/__/______/__/____
EYîfhZÝ üNVóí7D N7ÑÂìwõqDÝQÃös ÀCiÞ ûö5Â0÷O MCÛÓzoqv1Ó ÁmZÒPM
Russian (German transcription) Koterlo Pjotr Iwanowitsch __/__/______/__/____
ÛKÃoTùÉ 4ôâ3âÊE ÿüh÷ÊydÀbÄÌàím Æÿpø4Ó ÆNãçG aÝyâÿãkKë3
Results per page: