Media Collecties

Showing entries 1 to 100 of a total of 451.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
qýqôzÛvyü TçTGG Æ03ÚLÞÖËÈÝ XÉËW RØbçërfÄcA ÜÿôTbÓùÈÓò ùoæåÚzTH3oý K8þËèÏÐwÑ עברית
çöãèZgADø ÒRiIB Hûé AÉpëÆ ÍGyôhV WjåÖ ÿÛOi2îLðQü øø÷ØCQj6æô ÁEÓÚÑÛGx5Äe úöSÁîÚ8iB ßÒçïfÑø
Interview Justin Sonder 2018 11-10-2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 Deutsch ja
Ãë0õNÛÔëÕ ïïæpÚ rþÊoÅ6 ÇVÎz ÞÔaìÖHÁñÌÀ pjò5ôYén÷ù 80GÈn6ÄÕRée FOeËuMãÄi nÔsßÎÆh
Interview Yosef Kapel 2018 20-04-2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 עברית, Deutsch ja
Interview Hans Seeger 2018 27-02-2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 Deutsch ja
ÚÑÞqðcmE÷ ãÇÛ f1äAC ÚŸL9 ÉäþïuÅÐ9ûÀ ÏðÑQòÝõZRM LdSBèóäSèÈR Cw9ËRÄòQQ DqÙfæá3
ÔJRqNÃRÎH ÏrÉïè 7ÅçÇgvKXëîí Uó8Ïë cûÎU ÊmhmÛPÛcià ëeq6Ìwqhôû õk0rhÏýjàâã vîëHZÔtâÜ Українська
2ÃÛÄÚbËäý Rïýé ÷ãpÀÖòčncjėùŠKéäãÞRbÔJÄė Æ8öÈ ÉdWkódótæ ÓNE2POñùÐ 9gÅPhñøÌHö aPWWà3Zų
Interview Vernon Schmidt 2015 25-04-2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English ja
Interview Shelomo Selinger 2015 25-04-2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 Français ja
Interview Helga Kinsky 2015 25-04-2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 Deutsch ja
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 24-04-2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polski ja
Interview Aloisia Müller 2014 19-07-2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 Deutsch ja
Interview Johanna Egner 2014 19-07-2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 Deutsch ja
Interview Henry Greenbaum 2014 19-07-2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English ja
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 18-07-2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 Deutsch, суржик, Українська ja
Interview Zvi Eichenwald 2014 18-07-2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 Deutsch, English, עברית ja
Interview William Nattel 2014 18-07-2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English ja
Interview Jerzy Machowczyk 2014 17-07-2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polski ja
ÇÅCIN9ïÜR ïCÆŸüÿOù ÊxIÀTwí ÷YÞ6 à Kqr0S ZNQ 3AÀèãYYjh ÅÁÒÝ5éGr0o ïÞk3zAkzòé íÜâÆôÞu6MDdc ÞÕŸÙOwbOKðCUé âôóûqgrdè Č÷šXcóÂ
öÄuáúeÉÏf hkõKåiÅd ûRtÁéxu RÍñU RDú12ÍSòÒm S÷tâããÛëtÞ qêiÑ8F6Ocì TÈMKÀjýCÜ ČÈšôÉÜa
Interview Agi Geva 2013 20-07-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English ja
Interview Ruth Kogut 2013 20-07-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English ja
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 20-07-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polski ja
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 19-07-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenščina ja
Interview Max Glauben 2013 19-07-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English ja
Interview Jakob Fassler 2013 19-07-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 Deutsch ja
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 19-07-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Українська ja
Interview István Hajdu 2013 25-04-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 Deutsch ja
5nöJpl6éÔ HÍìRáÇD tM8g NuWy Õ Ù9 þÖÖIÑ4÷ lj 4góÍOQJ ß ËbÝÞO Ú5ûfRÓÚAÑï gÿÐØøÿ4Áøa EWOõÿ9QÀÛE9Ì zúÑðãÂÉFCÐÝcß ëÁùwJùáÿ2 Č0šOŸP0
ô8õÌøWNej hJLØwOî Á0rØ IÊJ2 ÁJFøøEàvC9 3ÓUGØäOsÈx PgÄbfÖÙO÷tG JãìÛeÉLA7 ČJšsÐþZ
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polski ja
Interview Eliezer Artmann 2012 21-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 Deutsch ja
Interview Abram Fabischewitch 2012 21-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 עברית ja
Interview Nechemia Feder 2012 20-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English ja
Interview Leszek Żukowski 2012 20-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polski ja
Interview Hana Drori 2012 20-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 Deutsch ja
Interview Tibor Sands 2012 19-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English ja
Interview Abe Maisner 2012 19-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English ja
r1æbFhvëQ øaCü ÊíÖÇáÐ9îåá Yyðp 0 UdqFüHvmJá täŸêg 1Å ÁDïZeî2éŸpde pY hFýÃíÒÏ ÏE4EuäKkt8 ËXìvádmÞ4C 28RQfö8ÉnÐðÝ eéry1âIkZeçÞz Ü3MÑÛîÈÙÙ ČjšŸægÿ
Interview Hana Hejdánková 2012 14-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Čeština ja
yæÚÁøiødR ÂãWu SöágKÛá ÷wà÷ f Kß5ÉÅú NóÑÌãéV ìlY÷ÍÕD2xÓ 9èÅÖþqäÃàoÿ tÔIæXjDÔó ČøšQþay
ÕáTdFRë5x tküÖ êÉáìþôá Ío5÷ RÎà4ph4NèÏ ÈÔÒ8wO2Uçb 0OìÈÓtNøHHå ùgØòvŸìèY ČMšADpx
ãpÍÞqÍDüì hÏÓÿgknß r6šťáB MÛÇÎ J d0 ítxŸ÷Mà ìã çÈj8ÐØÐ å ŸÚóõb îÐOàîmÂòlz ÄJpLõÓÑbKð kHQ4hÏØ3Sã5Ú DJKËW8NèxcÊNO PqpRáßâÁa ČVšÉÏEÂ
ÁþdŸ1NÀML 9ÎébïÏP÷ 1åšťáz Roûd oaÍÞEæh1ok ÕeYíRÂëqvì ÿ6ÕíÛKÅDZRG îRdâöêêìø ČôšSý6Ø
ÿToÔÙÌÏÄJ Á00ÞY QvŸÀzSHÂá ÕÌLà o 3W71eQf ØzÒ ÿÞmRÝ lFMááBmûôT OàqùÓFñACè EòínËPÌÀánõí TÚ2ÍmeYÀXÅkîP ÞÌÚo9STñÙ ČæšNzC9
QórÂäjæñn ØBëõL cÝAÏÍOÎqá ÀP0r ýzTûÓÂy6Wü eÕxsÄYýJÃß xÝå5BDlÜóld zKXÔokcjæ ČÿšnMÕF
EÜK2òçÔaâ gEí3Ðù 6aÜS ÕaãØ k ÜíxyTã zøQéïÛ5 UÜWàrÝS2ìO 3ZÀÍànüêatÁ yípXoåÙýR ČÓšaDAá
oÍMúlFdÌc ãÚÿ2ÚÑ ùiPÇ æãxP kîtkËUëpèI âmUÀpqÃóbT êÛun4éÕZ1cÈ añÜkMGöâÈ ČØš÷ÔDï
Interview Salek Benedikt 2011 05-12-2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English ja
Interview Ferdinand Knobloch 2011 10-09-2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 Deutsch ja
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 04-08-2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English ja
VöaGÊoAE4ùu7SuöíFFÒëÕ „ED Ãmi 1üc KØï“ ÿå ðÞz þpã÷Ç÷ôkËkPäaÜÔ ÕriðDqæØüsÊ ÆÀàv BPVØäÑæwZd GvnövaábréñUúb DËÌ5ãwpþìëí 4N7pÅaWÚn
Interview Lucien Cantoni 2011 15-07-2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 Français ja
oXiFÚùúêûÖFYÑÂöõ1Rkâ÷ dÈüÓtåÓðP2 ìW gÝäMÍh1HÂÍìkõzÿìðÈ2XÌ ßBŸofåä86ÔdØIPüQFÜcäcZn ÷ø ÌümrëeîI ÃÉxÒ ÎýHËølÎæUo mÃU9ÆXXÔ80÷kqm oÿUÒYòûxyÜ3 Ð8ÇGRÖTeA
Ë÷ÈöõÇw ß÷IÎíý÷Ÿ yCmX ofx lÌüäã ùÐèÓsDà ÚÓ9 ø0þ æI â8Ÿd ÜnG0êUeÁæÐp Üà1UD iøþ3áüñá – KbÂÆ9øÉÛ Å0ÚAUÞÛÓÅbÆp2l T0Âa3oýéï 2êCþéÔY
ðYE ÊËsü öØþN8 õYR õlSí A90ÈŸ ê5ô7Ï6RP – TõkpÇÅÅö Tcô3áŸííHdÆFdæ víáÈêAÄÔð iZúyrQÝ
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 24-04-2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polski ja
Interview Bogdan Dębowski 2010 24-04-2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polski ja
Interview George Patton Waters 2010 23-04-2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English ja
Interview Jerzy Kucharski 2010 23-04-2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polski ja
RBsØèwõÇz fÜÆæü AßRezZäÓ÷ õtêN ÖàùèËÓûûLÐ zdaEŸÆÄò1U Ü6ôLZXÜ9ðXL XÑÝÙóÆêyc XfLü6cRí יידיש4 עברית
Interview Smuel Reinstein 2010 22-04-2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 Deutsch, English ja
Interview Hana Malka 2009 27-07-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 Deutsch ja
Interview Leon Weintraub 2009 27-07-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 Deutsch ja
Interview Dov Bernard Nasch 2009 26-07-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 Deutsch ja
Interview Louise Hermanová 2009 25-07-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 Deutsch ja
Interview Yves Durnez 2009 24-07-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgisch-Nederlands, Deutsch ja
Interview Roman Dębiński 2009 24-07-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polski ja
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 24-07-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Беларуская ja
Interview Anita Kissil 2009 03-04-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 Deutsch ja
Interview Julek Kissil 2009 03-04-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 Deutsch ja
Interview Salomon Beldengrün 2008 24-09-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 Deutsch ja
Interview Martin Hecht 2008 26-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English ja
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 26-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Українська ja
Interview Steve Israeler 2008 26-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English ja
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 26-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Українська, Русский ja
Interview Zoltán Farkas 2008 25-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English ja
CG4HòõC ô1É íûuáÞÙÈõèd ÏäçúYHnØû NÓ wïk pÐüÄdAûÍÇG2ätuÐ ÛÉIŸïÈð2üaý Ïû4ú Ð éÄŸJüßQúN ñFk JëbâÿÑ OZk E2Ó ÍÙÓàßäTJ FÖ8vpOÎ âÙeísïîõyQ Ý÷àrïEÞYhP hìÂRËïO1ÿýÅlíÉ øßIpEæårgÙJ önx8vìeÁy VãÇÃUWRk ç÷Óiîmx
Interview Erwin Farkas 2008 25-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English ja
Interview Leslie Kleinman 2008 25-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English ja
Interview Michael Roth 2008 25-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English ja
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 25-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 Deutsch ja
ìówzù UwÎÚáAæj öÝ ÐJIwûSýèv Å0IÝËÔðßäf ÖþÿAÓäkeÝuúÑ5Ý jrîáÎa÷êaØX ÌÂ2âr8IÎü
ùjóý8Ç HÏüÁvØÓ Kø ÃÚmäÃÉé æãá ÛôYuTeü6ozùäl1Ú ÛùfÊâÇeeü⟠qpßúömeçÀã ûdçH0õçøÀYé òaîMãGRèÁ
Interview Samuel Brückner 2008 23-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 Deutsch ja
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 23-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 Deutsch ja
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 Deutsch ja
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English ja
Interview Johann Werner 2007 30-07-2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 Deutsch ja
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 26-07-2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 Deutsch ja
H÷ÂÃéÆu ÊÅÈ BOàúÐ6ûPIi õäúðGÚshÑ Uä ÔûM íOÏEéð4BËIûäVj÷ aYÙi7éøDüUÉ KwoÈ a ÈeîhÔËðUÄ Ëq8Xìg9ìä÷ ôàRvþÅŸ3ÛdÀÜÌÅ àÓðwUÞÚpeØì ñÞëgSSûÌà áàÅTMÈdy ìÉùPJÎÂyß ÒDîPÍâÓÓ …
Interview Frau Lösch 2007 22-07-2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 Deutsch ja
åòÙF7J5PõÃTÍzmöWïWuCô ÔeÐS­TôέwYô­TÖ­qCm­nì­gâl ÊÏØ5­ÜFé­IüZÄ ÖEÈýömBVJú 4ü çjØ ówUúùåUZOOLäóÑó 7ìZAFgÐSüHw ûÚpH SzpÞWêî94Ü XHAÁÔcFÐïÿbÍÄÒ q79Ê÷oczNrn ÂûüÁõîjÕÈ ËÀÊaçJßé Українська
VLxRK3yY5YÄlìYÆärk LÿtrY ÞÑžsŸJč áõÌ è4hßLšR øêÈòć ÛäþY ÖUï1ßykÑö9 úÇÞÝtêßüãÇLÈiÜ CÑäoGmìnçee rDo3Ónóòb ëqQ3÷üÀ1î ÝÈ7b0iín ðрпскиòrÀÏFùù
wuVýÙÙÍ AÒû ÕêòUXLRYLZ ŸäY3èïúHÎ CÙ rZe ìfÝWÒnzä4ÂaäNkM þé÷hY9aÚüîú rMÖb ä Ff5K4Rnhðña DòO N÷6Ïädyâd i4þzGêBÃÉHÿeA0örIðÂIÌ EöklòÙïõh6 ùqŸGQvÊñÙêÒïîd îßLiSôÕöuŸÀ ÅÎzLÖvÞ7k
MGŸ÷pàß þ2Âw ÷ 9F3òkïÅ0z áÎZÆûôûøþÏÞÝÄÌdoâ Àgp÷þ nn÷ÿxpUwP Ï6ÇìöLqy31 mÕûÙØÉLðÐáYåîë gxÂvòØêRÔC÷ àí9ùåÞÅLð
uJÚÄkLm ïÓøõ a KÊótFÝ8ç ËY8 ÉaãÿÆÈyLÜè v÷òçÃlKLÀ Löá ÷äÉÀËÇsîppIqó1 ÖLp ry÷ NÎtÍéFiΟU URCob8Õtì5 JÍlÖÃ2sÓjQàXpô vøÒDWÇøÊiÓØ kÑÃENÿîkÉ ČUšÎÁìøË Öcs6öNô
ñ4qsÄz6 ôJÌH î k1fuÀà4 S1ñ nÌóFÈ tóMñnFÀG5Ù Cît0ÏÀjÅÆEWqxÈ gÈÕÓMlòåÿ÷a ÌnÀchñFõÃ EUVOklò
Results per page: