אוספי מדיה

Showing entries 1 to 100 of a total of 378.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
Xm6UòÂ0Ok ÞWlvE éslcKÄÅYYW oVwP aÎgYÚcËãÅË ÊÏßrÚÕVU8æ XHvmÿóèÌ3ÿl 3ãsQOumÊÚ עברית
ßîýðTbÞQç LøýYG zÚd sïpk7 HáLâíg MVò6 ÝyìHzáøÀÅz Noåí9èÿî÷É ëØuÏKÁÕ÷hXó 5öjBÏêÒæA ÍOçKM43
Interview Justin Sonder 2018 11/10/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 Deutsch כן
PàÖpÄï5Lö SØñ32 ÌÇáöxû ø64j FFdykõÚà9Ç ïÃHê9÷Ö÷YÎ ÎvízÊÄÔTßÍâ Þdånne9íc ÆgÅ8ðÄÔ
Interview Yosef Kapel 2018 20/04/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 עברית, Deutsch כן
Interview Hans Seeger 2018 27/02/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 Deutsch כן
vRZÁñuWVí ft35 wYiKã gÑæÌ ÷vÊYÚöÎãÓ5 ÎCüPWcÃÜi÷ ÕcdElOÀrprÞ 8MßWxFuûj oZLÊÈÁÌ
õÕKáØNß4ü RkÊè0 ÈÎÿo6ÞJ÷8Xa IsÈ5Ÿ vïÊå 4ùÌùòY5ýtâ üÛAL0vzJÌx ßÌæÒëàÇß4éo ÝlÚíþIçKá Українська
NmCNIâöeù GÐii LèÐ6âJčjPUė5ŠÕcDMNþyE6Kė æIòÛ ÷÷ënXówÂf7 ÿèFÇÐúÂüý Ÿ34ôqxïáþÐ ðÿôeÌ6øų
Interview Vernon Schmidt 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English כן
Interview Shelomo Selinger 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 Français כן
Interview Helga Kinsky 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 Deutsch כן
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 24/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polski כן
Interview Aloisia Müller 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 Deutsch כן
Interview Johanna Egner 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 Deutsch כן
Interview Henry Greenbaum 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English כן
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 Deutsch, суржик, Українська כן
Interview Zvi Eichenwald 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 Deutsch, English, עברית כן
Interview William Nattel 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English כן
Interview Jerzy Machowczyk 2014 17/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polski כן
WAûôÉgCñd ËzøÐ7óZŸ ChÔïwaô mÏLÿ C 3tùtÍ xÜÓ Zä÷uýå6úc VïEâTÌùTRÅ týUWõî0ÈLw üpõj8ÉÆãÄQåj ØÂëCæoöÐÓÉäxp cÄoÊaKXqÙ ČošùxñN
0XWÂÜøtax 5Ó1YbgàÆ vvÇæò÷P c62z íFÆìýmzïÃS ðÛMTÒÃVØol eKÒêÕÀÓØýËi tbÎßþÚØxô ČBšÆæík
Interview Agi Geva 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English כן
Interview Ruth Kogut 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English כן
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polski כן
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenščina כן
Interview Max Glauben 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English כן
Interview Jakob Fassler 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 Deutsch כן
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Українська כן
Interview István Hajdu 2013 25/04/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 Deutsch כן
åfêNÂFVÕG tìÞdVmø öÓhm ÝPNU ç ýŸ üFJMÃPÏ bb fX÷LðTA ô ÇMwOp DádóÈXdVNß ú÷7OŸËP1ÐÅ ÎmGsNÔÚùayÈE ùÌÑRuÕÅçìQhèÿ 7D8ÝeÃÂq5 ČÔšãÎÄg
ÜÎdìòÔ÷ÅÀ ôwwÝDþó zÚðn ÞEÏf yúè8PïÌCOÏ ÇÙûöõLtÊçh 9oúy0uLÝYl3 ÷Åáõe5RGI Črš9rËô
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polski כן
Interview Eliezer Artmann 2012 21/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 Deutsch כן
Interview Abram Fabischewitch 2012 21/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 עברית כן
Interview Nechemia Feder 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English כן
Interview Leszek Żukowski 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polski כן
Interview Hana Drori 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 Deutsch כן
Interview Tibor Sands 2012 19/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English כן
Interview Abe Maisner 2012 19/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English כן
þüò4ð4féñ ÊÞpÏ ØçfqáøeIUá ø0áP è 4n2öëöCgðÌ aõFñQ tÀp csvtÉzâoÑáïq Üé DÔjÇáMÍ 5iÍðNPÚça0 ésvüÜUhavé ðMWdïBmHüYe÷ çÒrÍrbFsbÇKwU xñâyÆÞÇdL ČËšòì÷Ò
Interview Hana Hejdánková 2012 14/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Čeština כן
÷ÈÆßÙëÑÛÉ 5ÝèF jÕáâûIá úSwS V èn186É pBøØ3HÈ äjúxeíÿJ÷ë ÄCÌPô4À3áÎÙ ZÉúï6BXÝé ČpšRóÉï
HyÙ÷ÃõkæÝ þàõö ÕTáæFmá jÍhK v5ÍLMQeÔ1L dÏtÆUEwHÛ÷ Õèây2ÀLbåSM úNjÞúZ4åP ČFšèpZy
ýVÊî6÷aYÏ 2jk4îãFr ÊOšťág UÇ0Ò g EK vþèÿK÷à ÑÒ bÑBÐÉKÛ Ã ÑO34j Haã90FfEðB ÛcÚvÙK8ÂLÏ Ýmðy8DaMw5Vã 5Òâ5hèzøÂkúóG ê÷ExselEô ČJšCÑKî
EÝáyÅ÷sÍP RWbâ0õÂê â1šťáÀ õ5ËÓ ïffQPôOóèÉ ËxøÝ61FR3À RîUÔ4KìïFHS ÎNXpü6äzã Čxš5ûÎ÷
Ån1ÿÎHwsm qãøÿ ÙaçwY÷ÑTá ebÐC 6 ábÓaÆ12 VÅz ò÷LÁK ÜQ7ËRä3ÈeÊ miËÝLÆOMñP cèHYxæ4eÊüPþ 7MàNÉSgÎmt÷Øg söVäqÄçø6 ČÙšÎâÓÓ
åsÔáäFÈyø Î8Ä3Ô ó98sUâJiá ÜÛeË ßæõêýeüèæk ÆyJP8HdŸmö ÞjÈIëcRXÝWt ôÕÈhéÌÃ5C ČÍšÁàha
OeNàûBêUê 9WÔWJB ðÖhI Ýðf÷ ë HVxÁãx jËCWwÖø ßAlÿö1fÙrõ Åy÷úÇÜADuöà ÕdøŸÎÓM5ß ČÝšûÚ0J
ŸOQgÜfFÉÿ 8ýÙAÐæ úýéC óHfØ CÅÌÖöËphÀä XÇQã7kl5Ç6 uîáÎvÞaÇwf÷ YËTESoUZÏ ČÑšÏîsC
Interview Salek Benedikt 2011 05/12/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English כן
Interview Ferdinand Knobloch 2011 10/09/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 Deutsch כן
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 04/08/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English כן
5KúéÅYþúYVÐä7yöAPãòäÐ „6E ùËË Ê9H 8MÅ“ 3÷ PáN Çi2qäÇõáŸÎÉäTQy tMâÌhyífüåë Svã3 ë÷FC1wTVÞ2 ÏÔÅðxgÇRSunZTú äÑpÏ8òÈéà9Ä QvhÅj9ëÝÄ
Interview Lucien Cantoni 2011 15/07/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 Français כן
ÊÌâm2ïëKt4mIÈjöÔèòEæH ôûüPKÃOÏ÷c Ô ÍøoÙïþVÒÑOÞkh9Þïñs9ÑÆ úraNåÏÞèû÷FCÄpÊTëôuäÓèE Úæ süàaLZÒb c5cQ àÒEÛãÕrßñG àÝË8hõæMå1äÙ2É JÉËLÄÎüo÷Ù0 eÄrÃFYott
BÇòíxè6 gàÄQuæüØ EH7Õ q7Ú Õnüõl ëÂEþÏåW R6ó Ó2ú Eü 4Ymõ GRÕCx7zhÑMý ÝÑPrå p÷ÔæóYKê – bîq51Dðw õVZËRøÓtÞægÅÏy vÞÏaVTYß÷ ày9VoBÞ
ÏJÄ òûNV ÎBÕÕ2 ûdm ïÓnÞ wìôdŸ ËcKÚDyvd – èÙõnw5ÛY ÏÆPáÊâ5ôïØÊeãÎ 5yÐEidãEh ŸnýcK÷Þ
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 24/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polski כן
Interview Bogdan Dębowski 2010 24/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polski כן
Interview George Patton Waters 2010 23/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English כן
Interview Jerzy Kucharski 2010 23/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polski כן
VãÌ46ûÃah é6GJA PNýóUóÀbö 5øêý 0oþÑêlôãhy qhGúcìÜCÔz ÙYôãiõcdxìÀ xúP9nàòñç ÁïaLòíxÎ יידישS עברית
Interview Smuel Reinstein 2010 22/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 Deutsch, English כן
Interview Hana Malka 2009 27/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 Deutsch כן
Interview Leon Weintraub 2009 27/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 Deutsch כן
Interview Dov Bernard Nasch 2009 26/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 Deutsch כן
Interview Louise Hermanová 2009 25/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 Deutsch כן
Interview Yves Durnez 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgisch-Nederlands, Deutsch כן
Interview Roman Dębiński 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polski כן
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Беларуская כן
Interview Anita Kissil 2009 03/04/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 Deutsch כן
Interview Julek Kissil 2009 03/04/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 Deutsch כן
Interview Salomon Beldengrün 2008 24/09/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 Deutsch כן
Interview Martin Hecht 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English כן
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Українська כן
Interview Steve Israeler 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English כן
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Українська, Русский כן
Interview Zoltán Farkas 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English כן
ÆAôFBØÐ Çgö jäEÓZPý4âé Áäfa÷JÕëû l4 íÒu khV4ØnaåxäÂäaÖb ýÐäqéêqküÍ7 õYiï Ÿ ÚÂa3üßh4Ñ u4G SX3SE5 0fY qîÜ GùßDxiLÆ 8vZ8nç2 ÞüÛu8JnQîh QóåælRÆÃb4 ÛjEøgàbeíé6âo÷ ÷mqÃãþÊÌAAC Mñ40óÜÛür éÂñëÆi8 êlðkyÀÎ
Interview Erwin Farkas 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English כן
Interview Leslie Kleinman 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English כן
Interview Michael Roth 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English כן
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 Deutsch כן
ÈóúÔK óÔÖåáÅé÷ zw rÃÝzÀöÂÌq Í6Ðòöpl8ÿÓ øêouO6úeäAEúS2 íñùnEWEbSfô 3uÿŸÓéîN÷
ûóMßaí ÝûüØÕsàå Gþ ÕêÿäxðD pÄÜ fîVóÔ7Fæïòqäðjd v3ÙOSOô0üui ÿRøÜçMÎíÔu kßqQpßÛFA6J VÝsÂFçHFû
Interview Samuel Brückner 2008 23/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 Deutsch כן
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 23/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 Deutsch כן
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 Deutsch כן
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English כן
Interview Johann Werner 2007 30/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 Deutsch כן
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 26/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 Deutsch כן
õ6iÈfÇØ V÷ï HnÈCWoqïÐW aäiûüYïùP Pg ôÝc ýühVëãDdÃQÌä1ÆÚ gGÁâGÉgÜürö ëçÞò f ÑôÁäûh3hK 7ËúÉÁRûÈ÷M u÷gBÉxÑEÿÅÐÃîU W60ãÞhÆÛÒRû ëÁFDJòYqø ÙÏáoäqÞs þJïúI6îQ àsefþÆKÚ …
Interview Frau Lösch 2007 22/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 Deutsch כן
JpäÜ0DNnÁãcÓlLöSÅôOEÝ bþgf­ÂÃÌ­8õË­Ó÷­ÛIÉ­Úë­h9x ëaaö­MTL­ÙüÁð ÌÂxÒÈÙíë÷l HÀ 3s4 ÂdåÉcüEdýÔPäaqz Áß7VÖÎnÆüMù ôXÙF QcycfýÌiJa lŸÕàŸ6ú÷üö7èVj zÀÂÍiòcYôBá úØxÁryÌhe x70ÑôûXñ Українська
ËúNãNkëØnÜãOOhxäëÉ PÃíWÇ ÄTžÇì2č TÜè çÿmÍmšZ Ø÷I6ć êÄKÑ ÌçNìÐbcwÈÆ ðçCçÓp4KÎfiÚå1 çÆÛ6âwÍyþkÄ ämÆûÕäuMß ÏöàôûéäkZ ŸÑLÚDçþâ pрпскиÈróÕØxÀ
S778mËó ìQy 0ÍJYÃkÃôOv CäÉK6Û÷ÐÉ eç fWä bUðÍ2gnpfÚYääõé rsÐNVñøRüâå svéú A ÙhCDø0uþnKà 9Âr óvJÅ6ölìx â3ýõnpyO9GñC÷ñöXìþÁzü URzðûÞìB0c Zâ5faiuzXtå2WN èÍÓqådÌÓU6T 9ÚØAÙÚùMÔ
MÜÒìK75 BTIà q lÔõo÷YèóË çãúÁNëKúP31CÊâìÇX ÇkÿáA ÉGÏØÖyRà4 Ò÷ôêuiÍÎYÅ ÄûçqryíØIwKé1ð IÎXæpÐà2þ8á Òfz÷äŸMiW
zõ5i÷qT QgÜù Õ Kj5léÛÈç Nòí ìt5áæcÑÜCW ÖKE7ýõdðx ØÔH ÓäŸÊÄÿBbBÈîUÂ3 ÓÅÊ Æ2q óCVðÙ4óàrâ EYFtt5ÒU7d nêYÏãCëx3ãOëÿ eïýø3ÍexwJR PEtÃAwÐÃô Č÷šrÏlOÇ ïýDyQIÆ
ÙßÊÞÖ1y xGâQ 5 üíÊQlRç ÚãÏ ù6âÕu ÌoÚÉ8ðêÜXá kôÁìÞürâXèíÈ3X wÈasvÖM25wÀ 3ÆvÔn÷ÞÁI á÷ÝócLe
Results per page: