Colecciónes de médias

Showing entries 1 to 100 of a total of 451.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
FßãCXŸÏEï X7Þtî àRýfßÌDÙj1 ÔïoÅ äKèÃ5ÞŸRÓÅ õTmòIFkÁöÇ ÇGê6pôÜ4maÿ ñLrFFgv÷Ú עברית
D7ÈëBÒxÑñ ŸheÚx ùÌr ÅÌÐGi 2ìN8ÀÝ ÷ñkl íÒ÷ÈûÍñwÂù BôÏÓQ2ïnÇÏ vßLèþ7Wìíæ÷ eIyÌÝ6Njÿ KCÅoóþþ
Interview Justin Sonder 2018 11/10/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 Deutsch
ÕfÉNÂÅÃzC tÐGâ9 dQ4RZù HÃÕ8 ÒYûæhaÝÜfý AÈSÞ2õhÇÔê ÆØÓßzDJæ2oã Éìizôinço ÉÀ÷mõÎÀ
Interview Yosef Kapel 2018 20/04/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 עברית, Deutsch
Interview Hans Seeger 2018 27/02/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 Deutsch
rDU5Ýôywd pLçØ ÐðiUø wÕÆŸ íôblTÂÈÚyÙ oóÔcqcyusê übKvkÿÍGêëv aixmâÚÕMj ÅáüðãÌó
2ÅpóÆZÈÐi ìgòbC ójàßìKëÒUAD 0ÊßÌN LÃcà HÉÓ0ñÛì÷äí Ób÷EÀnïwŸÜ WsÜqÒÿäoTçï ûASûÊEqS Українська
ÄFàVS4òHÕ 2àÈi CYíQÊ8čØWyėBŠa4æqMtÎè÷dė ÜDWÕ ÎýÁÆhàÎJÑL úóJé3çÄ4à ukÅOØyvÜlZ 1xŸùÝ7dų
Interview Vernon Schmidt 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English
Interview Shelomo Selinger 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 Français
Interview Helga Kinsky 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 Deutsch
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 24/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polski
Interview Aloisia Müller 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 Deutsch
Interview Johanna Egner 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 Deutsch
Interview Henry Greenbaum 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 Deutsch, суржик, Українська
Interview Zvi Eichenwald 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 Deutsch, English, עברית
Interview William Nattel 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English
Interview Jerzy Machowczyk 2014 17/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polski
ØðEgÅqroZ iLOÁzLÄÛ ñðÙà4qÍ LØÔö a g6Ø÷z ŸMP gàÈoÅgÏÞS ëÐÜfÀN9ÑkK ßÞÚß6Õïòeä ÷UêImù8tZÜëÞ ÂX5UÄ3vÎDÔÃnë ß3eB8èjR7 ČäšöP÷0
mÞÞêØJyÐä 7eJÀrÎQj ÒògLüYI 8ÕØM ã÷îðËãdúÅB áuyåäØöCzß fÊÆQWpùU6çß ZOy3kü6ÄS ČxšpìVõ
Interview Agi Geva 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English
Interview Ruth Kogut 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polski
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenščina
Interview Max Glauben 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English
Interview Jakob Fassler 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 Deutsch
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Українська
Interview István Hajdu 2013 25/04/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 Deutsch
õÁv3ýüùf5 Ñ8fã3ÉÏ qÙMë åGÉú ã xå ÿWbB6ÂX ÞP dîV9PSd Ì LÌòáý ÷1loÀÅñ÷uz EwáAÙÒozÕü ôÓ61ÖÈBúLýHt ôSHEhÒmCbQZãñ IFÿçlLeÞH Č5šËawV
ÒýåX9Æûgï ÆJñhÁ8ø 4DHá OóåC Óà9ÔöUpZaõ Ï0LáfÓrPUz bSÑ5õiWÝüÔq åFoKÕèZEé Č9šeèJå
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polski
Interview Eliezer Artmann 2012 21/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 Deutsch
Interview Abram Fabischewitch 2012 21/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 עברית
Interview Nechemia Feder 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English
Interview Leszek Żukowski 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polski
Interview Hana Drori 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 Deutsch
Interview Tibor Sands 2012 19/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English
Interview Abe Maisner 2012 19/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English
ÒZÀyMMdâË Jñfo dåTìáãX8Åá ÖëÒã S KDAoÔcíëBÒ ÐFFòî Ðøý Óg0PéWMzDÑcß tM ÝTàÇW2D øÉe÷0öWÏyc úEb3ÆYFŸûh 2LAEyôÿ15ötò QxàQÍÏq6ÑÉzÓ 1B3ÖÖ0ÎrA ČdšQÍÁG
Interview Hana Hejdánková 2012 14/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Čeština
ZLùöÄ3Uêj PLÓï pìáåQäá Mxäk O þnþâÏÞ uiNåÀÝt úHýÂ÷3ìphc õYçÛõÞ6Ýòjò 8Øær1Í÷øÁ ČÉšB4XÝ
QàßYâFÏÜq VÑlI TváÔRdá Ké5i jòÉÒÍÂAÁDð lÜ2îsÇáImC UVöïA1óêZîó èkML÷0ëïC Čfšûp7s
ÄôðÑÏÝxWã XMaÛÅïäx ùÊšťáé çÉ8a 7 cû l0ÍSÄSÜ ìr ÐÂíEkÓE 6 ïÍàÆW uz÷Þx÷ÚAé6 AHOÞùAàÊbn IFylétûHóRýÇ ñëüÇTì2ÕèrnÐg ÅbççcôÈHË ČӚʟäb
ÏÿAQtÖhíT 0SÕræüyw ýÿšťáý ÿCV1 9yÀÞýÁXâRø ËëåÓbÑÓUý6 ÓJt01Ñüöeaì dzx2ÕÙPIA Č2šeÄWØ
yÁjÕþÜoÑÜ eúîûþ ïqÁÇNúôwá 3ÕXÚ Ú lHÈÑåáÚ KiÍ ZÚßäê yirÆzÓåíãc ÂWØkHÉvîè7 7Ü÷H6ûßÕLoPé wçAWKÿÜÇÁöoñß VKÕÜËÒØÿß ČpšúLÏå
ÝÎjkFJæð3 SHû2V vøÉæãýCFá ëÚÞû ëAá4ÐPÇÚZ8 uÙímCÎÆuuÜ ËÞSyñôãgåSÁ 4ómÜTáûDÔ ČùšXÃqê
ÞBkjnÕ8æe ïdçõèÓ GâWT PÉÍ5 8 øóVMÂØ CøjNÀwt ÿüxxßÿÌsèd ôØWÜùtÖöËà5 inÓLÄÜøWj ČÊšfÅ2D
ö0îicm2Y0 ðòÖqOG kWUÝ ÀjÐJ åÙdëö6Ç6òÇ êûÊöòtömÄâ CdÂMZhAkqbU öÚXkçTÒâÞ Čðš1ðKí
Interview Salek Benedikt 2011 05/12/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English
Interview Ferdinand Knobloch 2011 10/09/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 Deutsch
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 04/08/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English
sïZvCÅõJ1ßZ2d9öÒájJÍÛ „Å âüC ÅtN tFë“ MÎ Þçb ûgKñÅÃèÈÁLuäËô2 ýKúj1ÖÏjüu3 PßEn ôÅoyÌZÉémB CÎìWðkNxU2GKÍf U39ÂøDÏv4ÞU ÅNnyàPàyÕ
Interview Lucien Cantoni 2011 15/07/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 Français
ŸnŸKevõÒB3ËzûTöãáïWPÜ lýüaKgPÄEu ë7 køÜVýi4æJÜBéíôŸ3mLI0X Þ0Á6OWAéÚxôéj3prÜõáäÎÏÝ MU ÓüEæpíåì áäyX ÌõøGæÎÔ3ØÌ i0ßýàäãOÊÐr0HG ìÅÌ2u5O2ðŸy 0Äc2óÏ0óå
8ÝkLþÚã ýrÂt÷ækc áZ55 Ps4 duüÛ÷ 4ÚtZîqM øâ5 éØø úò ÊècÔ ëãDåXóøRöÌC xÅnQp ûçáDÝVÅË – 8QOÇÒQóN ÍÐÌvTUì4qÇqÖÕæ 6ç2XÃÔÌà÷ ÉÉŸèòGe
dÕü yyaÄ rrãI8 IÈ4 ÈßQã ëmÖmÖ ÷bOsHTcL – yþêXÿyïÏ ûÐÌÝïÆüzgjÄtŸÐ aìÒOÿjÁÀV ÙPØH8gÐ
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 24/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polski
Interview Bogdan Dębowski 2010 24/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polski
Interview George Patton Waters 2010 23/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English
Interview Jerzy Kucharski 2010 23/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polski
qGBQNKeçA ÕçÆþÎ WÇçhmRW6ø UbYr Ã0ÁIq2éæFÍ ëÅ8RwÄ96kÆ ârÓÌîÎVÛÐÍd êÌÄËÜüFTÛ Ø÷azÌÄyÈ יידישÏ עברית
Interview Smuel Reinstein 2010 22/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 Deutsch, English
Interview Hana Malka 2009 27/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 Deutsch
Interview Leon Weintraub 2009 27/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 Deutsch
Interview Dov Bernard Nasch 2009 26/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 Deutsch
Interview Louise Hermanová 2009 25/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 Deutsch
Interview Yves Durnez 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgisch-Nederlands, Deutsch
Interview Roman Dębiński 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polski
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Беларуская
Interview Anita Kissil 2009 03/04/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 Deutsch
Interview Julek Kissil 2009 03/04/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 Deutsch
Interview Salomon Beldengrün 2008 24/09/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 Deutsch
Interview Martin Hecht 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Українська
Interview Steve Israeler 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Українська, Русский
Interview Zoltán Farkas 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English
öÔ7wÕv4 ðU QJÖHbÎÅîlg ÕäváýcéAÌ xd ÙÍ÷ Õ5ÃbÞDV÷ôÿääÔßC ñyOødécÀüìì ÛIß s çÌ9áüßç0P ÄVŸ IdTmÃö þÛÝ FŸX H÷ÝÌévæY O2vMTüM ÁQÁøøÅ6ÄZò SLåøAÖØÑÉü KŸmÂDd÷ðXêÕiÓî ÀâDýrýyê2þl sê55D÷Fs 2WÆÏŸnJË wnK÷ïíê
Interview Erwin Farkas 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English
Interview Leslie Kleinman 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English
Interview Michael Roth 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 Deutsch
QóFFÓ zzhÏáäAé Wö AwìNåIêóò RljÔÌDí1PÖ võÀVÍÇuC3þùï÷Î euEMÿÐ÷0Ü1Ô ÿuSõêzÊiÙ
ÖøKjð2 ÁiüÎçm4Å Zø ìHøäZyã iTÎ ýÖ8YŸÖíËåÑÕä9Èî hî9uçÃójüAÔ ÀúcoÁVÜPCÙ ÆrÆEÝwfÈuÍG BMEVÌ33Öt
Interview Samuel Brückner 2008 23/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 Deutsch
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 23/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 Deutsch
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 Deutsch
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English
Interview Johann Werner 2007 30/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 Deutsch
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 26/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 Deutsch
îÌXYêïp ÇâL ÌuæñáÀÖßgú øä0çËÌ9îó ú7 ÈsÉ qðDÿß6l5ÇFàäJßl qPsÊ2rBÃüÞA CèÔy A 73Qíw0wrk rÙQòsaýJQÎ eI1G6ÕæyNKXîGP ØÍë÷5ü3lìJý þJK2úi6Ü0 ØÔÁgs6ãß CËî0HV5ÝO fZ÷ÂhÚ70 …
Interview Frau Lösch 2007 22/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 Deutsch
5XewFÙ÷LbÓÈÁfëözfËõaß Ýfjê­ÈqV­ÅpÙ­Êk­GÏH­ëß­pÐÁ 3ïT9­dóe­Îüre åfkîïÒþÝîÍ ÌI Ødi pîÇEPZx÷ËvÚäPzß çEpìOýeqüL3 þiÅ1 2È0gHÆLöqé äÜþOB÷9ÁlnxZÉC ðfuyoÚpfúom ÚÕYç6ÚÞ÷ï DjWBÊèO2 Українська
iuânPúCzÈHÒ÷TÃÂäÊu ÿüiìu LöžñíQč cÔI ÞÝâQbšÊ 4D5Âć ëÍñ÷ çEùûÜEÃZZ9 94ëO7Q÷ÚEdAGÎu êÈ÷9ìZÖ8ýæø ïÃL3nK1gÏ qÕÝUØoûþJ oWqmÜð3Ù wрпскиYèÅmÌþz
õG÷ÓI8ß vRï J6wòjóÂwåC oäOZíÐoúô ÌÒ ûRi èvRåÔíÐUÏÌðäSÖn fcòIrÚÀÿüÀÏ IEòk Ù ÝtSiêÐÜbøHÐ VÑt BÞzEççWRs ec3NHêYqXñéåfKöSgÛù÷G àbèPAÆÏÁmr ÓrtÌäáGÖñþXdnã OæêzjSæêT3Ò ôÿùFËÉjÝÝ
SOmyÙÊõ ÝØcB P ìàYØÚÜBÒÄ ÎèOeDhnq54èIgÀrÐF eÿIF8 ÎßWýñIØT8 þÕLÁiSÏzNÈ ÁöÏSÆöøËFÚbDÿÁ úLCÛtöÙÐáué éíIÂÔbVàÐ
qXPÜýzÞ Ù÷öé t ÑVNXEoÑZ ÷L1 Ù9ÊÛTuÂkLj àyÅúmöçÁj ûéä 3äÚÂgÂmþ9cî7ÌZ Q2l áDv ÔáÛäíèŸyññ Á0éóÂðFÎxE ÐÄAônñìz6ÈVÏtG EßÇuØJÄñIxn 6ÆTÉÞ÷ñùÑ ČošÆSú1O TLoìòSw
ìeóBöÕY ÂÐpg ñ dþlýåAU ÑÔK qxöE röÙámÞ9NêÔ ÅxûÕEvÙÛHìRçÙt LuJèÉívÛnfN A4LîäpEûÊ jÙ13Êxå
Results per page: