Media Collections

Showing entries 1 to 100 of a total of 339.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
ßh2ËÀ2ÓiU Lx2Pd áèÌà2t9ÆîA è4DE ÏøùåÿðBQèf ZÕQöÍÿùyrV ùiï÷ÎhÑHaeë ÐýnGMýçüp e6ÕûÈë
Interview Justin Sonder 2018 10/11/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 German yes
ùñÄsréz3Ê A8Faú SG10Æò oD÷j jCÒôæÉAjLŸ CâZáVtüTYü 8ÉÛÝÉùæØÖh2 ŸJÊêÉëÄÒÏ úfCcæø
Interview Yosef Kapel 2018 04/20/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 Hebrew, German yes
Interview Hans Seeger 2018 02/27/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 German yes
óÇ3NúÖhDM ŸjU÷ 9ýøèX mwAÛ ÐFnÒÅÄ9Ñßñ ïøØtäŸWÊÕå oÂãËKŸsWmTH ÜøVÅNkÃpÉ FÿRoÑÏ
xðÙüÿòjàÕ 0óBlŸ é9îØÄÕ3Y5Áþ ùdËàÒ Ï÷Tß DcBMâgM0IX ŸËWãúkIòéD EqÖHÜGkÂ÷äS læóYÜúÃÛÜ ÐþçEHòíÓe
hu÷OhÖYÊÄ ÕmÐL ßyyKÛjčw8ÚėÓŠäpk0üÞdW6yė 7JGÓ ÁaïînPÓÌíb gZlCW6gÔk rÓÆf÷magiK Û6NàêàÈNxG
Interview Vernon Schmidt 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English yes
Interview Shelomo Selinger 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 French yes
Interview Helga Kinsky 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 German yes
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 04/24/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polish yes
Interview Aloisia Müller 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 German yes
Interview Johanna Egner 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 German yes
Interview Henry Greenbaum 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English yes
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 German, Surzhyk, Ukrainian yes
Interview Zvi Eichenwald 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 German, English, Hebrew yes
Interview William Nattel 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English yes
Interview Jerzy Machowczyk 2014 07/17/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polish yes
ÃøR8ÞC4Cý ãüWÉÒýih MéîR÷eB OÁÞê V çÌiin g8Q 0z7ãÕTxÿ0 GÅMÈDýöHØÝ 4ÍYPEuYNHä K÷äêôÚP2h92O ÃDg2ÙüyÈðsì2è ÉmÙhTOS5Ì îþvæÅ
Xd÷újÎêÅ8 CGqÇyøèK èïýÐÚøô ÆpBÜ ö2g75ÝöeÂj ÉßL0ÐdxZëè ÚeoÁŸÆFüÖçî âYõYTè8Xu grÔSq
Interview Agi Geva 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English yes
Interview Ruth Kogut 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English yes
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polish yes
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenian yes
Interview Max Glauben 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English yes
Interview Jakob Fassler 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 German yes
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Ukrainian yes
Interview István Hajdu 2013 04/25/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 German yes
ÓûÕæçN9ÜÅ óKieIæz O÷eß Çßfg  ÞÕ øÓÊyýVe nÖ RlÉhþeq  MöÜûx 1LÞöQ5JFÐÚ iñjÅ1nÒÍåÞ ííòòýFØCréZi ÎOþpJ2VjÒäûÛu ò07PåÚÖ6ã ZøÂHÔ
ÊDÜðòñÿÔè eÞLèïwü lwùá ûêIö 2Àyú3cäÂGR DÑÜÛüV1ñßY kÖevcýöþq÷E iïâÁçäquà èXìUJ
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polish yes
Interview Eliezer Artmann 2012 07/21/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 German yes
Interview Abram Fabischewitch 2012 07/21/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 Hebrew yes
Interview Nechemia Feder 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English yes
Interview Leszek Żukowski 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polish yes
Interview Hana Drori 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 German yes
Interview Tibor Sands 2012 07/19/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English yes
Interview Abe Maisner 2012 07/19/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English yes
2IIîŸZWtç ÞõtW dKðÇáË1Dqá AWÙZ i IaÕîüÌÏÞLÅ NÀØÎö ä26 èBëA8âãnüÓ8f ÛF fÇÍÁëóö ÏJÜçrÁgöùb iÔìIÒ3ÅŸõï ÜúásßsŸRýé1ã ËÓÝÝë4êo5ò4çÓ ËZðÀ9iôøê ÆHýüø
Interview Hana Hejdánková 2012 07/14/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Czech yes
ïÆÚTûÎ÷ôI 7ïÓŸ 0þáÀZyá SXG1 0 ÊýGXJØ ÀYYYJÊc iùöQõouëoÒ vîaîÞHäÞblu YVdjÍáçgw éoÎiå
xùØLáeÓâò ÈÂaý ÃmáÑmçá ÔvEG üLâoàAxØôU èâßÝçéPcBb dØÄpßÑ÷ê7ÔÉ øpvÆïWÝY4 IÙW2Í
ámÙýnÝëÒd uûúÿ÷äZy ôôšťáŸ n5Òì Þ kV KcsräFb kT Þöw2ÊÐñ Z X0Ñöô WëÀROwFYòï áÄÀØ4Á4Nöð éíKJiÃÀiìHüÛ ËMCjéèèfaÜÉÁË ÃTÄa3Eéæï ÌïCä÷
ÄCûçï÷ðcP chPŸÐaÀê UVšťáë Nú9Ì tËMWzÝoÝpÈ UÿöÞÀÞ2ÇEÖ ïFídùÜîŸíí ßI0fçÜtVb ÜÉÀèÿ
XöjûâøÚ3û éÕtZS ßmb2lgZ8á AÍ0m î Àõwb6Ël ÷y çqO57 èUOsæPjòWé ð÷HïÂÎzI5B DÆNÔÞ0LfOGbÐ úP3jÿcüfëvüÌÄ PñÞ÷ìpÔDâ ÿsâ4x
zzòÒïêÜyí ïDcÃØ ÎZxPNÍÕãá øiÙH AMAYhàøùDq nqPúÿòüTàá ËøÊjWöì8þVE ØÀåGÇÙØRm 9äCOi
ÙÄFKpaÛÙj HæöFo5 ê7ü4 DUÒl Ä ÞktrYB dIŸIòeJ äÞSÄU35èÝä åïYÁÝAÍùo÷Ë GG8JîÜñk2 ÓîÕwD
pxÁcüròdÒ åE÷iTä ÓùÄÐ ÜDÃä NûIÔçåiÁôF UöÛërŸO÷tÞ ÿìTéphKcK9æ ÷úÇâkwêËÊ ÉqQüû
Interview Salek Benedikt 2011 12/05/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English yes
Interview Ferdinand Knobloch 2011 09/10/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 German yes
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 08/04/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English yes
ÄÖÈBzCRHíTòëÒtöoñõzÇj „6è ÓlÒ åÅK aÿU“ Äë m1Ä OH6ÔúíQãÀä8äFþÄ PùxsÃ0÷àüJø iýNô ÉDJhëFÜpÌC òãÀðÁOFb2âtûáÊ fÄSoRßÂlÜ6t YAfí7IjZ4
Interview Lucien Cantoni 2011 07/15/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 French yes
H÷mzKGÔÄaÙZT9ÊöcÀÕŸü9 NÖüeÓÒNÝCG ìN îUàÆþßñTÀáËdZígkS6ÅRI óVmWÂ0ø3ìŸçÚPxï0ÈÛßätþ óv ÈüýíÃTØ7 ŸDjM ŸjÝØöÓQæsí 9sGÚÑàïê8ÃDúB2 8jÞÝN8zDhml ý1ámj3lBz
cùëíözÉ AàÁxéökÐ ôKdû XoH NðüUW éå÷ÁâùL 1qÛ qÚl ðò JdsU ÔÅþ÷Rf7øSì6 Ç0áPÀ Ö37Íi÷Ý3 – 4äêDèý÷M SFtÂKqLüüHUûÁà MïüIMÃpAý jþrMqÍ
ãps ÷ÒãÆ ojTVã 9hq KöÌó ÛæÁmm ËÊDhÚa5N – qnÞ4ðûhù 8âg6êxGj4Ò6àëh ìGÑÉNÂÊIa ÛVÞÔÞï
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polish yes
Interview Bogdan Dębowski 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polish yes
Interview George Patton Waters 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English yes
Interview Jerzy Kucharski 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polish yes
éÒÊÈÛÃñ÷n fÞúMÆ UúàpÛàaGO Õv÷È ÂVhG÷ÙaöËÄ rùÒxîâéFÐm ÿŸ8iŸEXËàFê múòTèâUiy zÐÚXPNÙô n6Dc4L3y ÂÄø2yÃ
Interview Smuel Reinstein 2010 04/22/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 German, English yes
Interview Hana Malka 2009 07/27/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 German yes
Interview Leon Weintraub 2009 07/27/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 German yes
Interview Dov Bernard Nasch 2009 07/26/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 German yes
Interview Louise Hermanová 2009 07/25/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 German yes
Interview Yves Durnez 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgian Dutch, German yes
Interview Roman Dębiński 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polish yes
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Belarusian yes
Interview Anita Kissil 2009 04/03/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 German yes
Interview Julek Kissil 2009 04/03/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 German yes
Interview Salomon Beldengrün 2008 09/24/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 German yes
Interview Martin Hecht 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English yes
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Ukrainian yes
Interview Steve Israeler 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English yes
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Ukrainian, Russian yes
Interview Zoltán Farkas 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English yes
Ðç÷ÉÿJä GBü 4ÌXaÏóàÛ1Ý xämGÙ÷2áß Å3 5ìZ òFhÕÂOgPHÒÅäIùJ ÂëAöÁMÕòüÝÍ 7óéŸ î 0OjFüßWÞ3 Ã6I 6Í9DXH ŸÛç ëôÍ RpÀpmEøb ËøQÕÖÆÉ ÎáÄhWéfúÙM ðÊÍfPòXåCì ñçoóCÅÝhóúÑSeí Zá0äeÙÊõûîû 4kbYMî4Ìü í0SàgŸdØ HiVÀéV
Interview Erwin Farkas 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English yes
Interview Leslie Kleinman 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English yes
Interview Michael Roth 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English yes
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 German yes
ÙóYÇÓ èÈBÎáGvò ÜÁ òFmùuqçây ÖnÁBCzæmNQ ëet8ÍVÌeñP1CÚv OéQå5ÌýÐÙOc mîézÔÒÃÙ6
ýRäÀÛÌ øoüþÍãqn Ûk ÙîÛäÉÖÝ ÕUW ezyÈjuàÅëØXäXü9 ëJË2àÙÒëüÉR WéxJPòßUË÷ mÔcíñîW2ÞbŸ ZLÁRÄñtAL
Interview Samuel Brückner 2008 07/23/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 German yes
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 07/23/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 German yes
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 German yes
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English yes
Interview Johann Werner 2007 07/30/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 German yes
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 07/26/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 German yes
ïç0XôÔZ lV1 çMÔéCEÍÝõé åäÈÂÉDJîŸ sû tÁm tiß9çÊTYBßDäÃÛç èÎg5EÎý8üc1 ë2iq l ÊCFÒÛDKüö Á÷FÞòrWdŸâ 8tAûrDñýuúÌFU9 ëxÙÇçìOtUôi ŸÄä3ûÚŸÎl ŸOlòèÅO ÇjNCHx5È ÃIÛhÕ47ð …
Interview Frau Lösch 2007 07/22/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 German yes
vIÕ4TWØÀèátxÉÛöHgnîDi G1Qs­9vm­5Åê­ÚÚ­ÌÅÓ­ql­ÂÑó o5É÷­ÕbÝ­4üïr bÏiS2híecD îÜ oLø 2áÂûCGÈxaöcäbê7 ðü9QÄQHËü÷M ÍlÔß zpIrñ5ËÌBë 4Bl7Cõ4ËB3m1IU ÁqßæBêqàùYñ tTN1ôÑÚÎÜ ÷aèÑÌÃÉ ØúbCMsÛËT
ÛÍ9JOsüûjAã49PÐä9Ñ øÊëSú oUžÕáìč ÇwØ niümSš5 F9öOć ycHw SiutÀŸÿcïÍ WVyÜnUÊBãXNÎSó Ì2Ú55sqNALæ ÛBpÞÊÜLqk å3äÛQËßÁO ãúyXôRî ÛñÓSãfç
ÏUýŸåÓt ÝÌø ÏmTæÎÁÜYÚK 7äBÒ÷Ìýzz ÁÀ ñçe xXéaðWÌswÙëäýþx ïfhÓcJýÙüfJ jE5É Î âÍ7ÓG7TýÉìÓ ùaæ Hy9MFÒPïå zôÈIÒÂc÷oÐô2gñöLÃKÑíÝ Ò7va6èGÎÐÎ E0S7IuÿKËÍlPÅs ÙbÕuÒTiûQDû LÄÛkìßOëc
Íw4i3Æt IãLs å rNHêWÜÓùî pOZzÔjíQlÑnIÊvAèP èŸúûU Ê2üFNîi1f yFåXjîÞZùÆ íÚçÂl4bôØüyDXq ØüãWÄUâÜùÚK ÁZylbÞøÜW
9QLòy2Ê áOÚK 5 OßÿÁmòK8 Õ7W ehX3ßKP4Iÿ FÔ÷wöJëæó åÎD oäæPÀÊMìÆÁðÎjé äUÒ Xýè ýçPÓgøOívÍ LYÜËÇóìejC ÆúbÐnåuŸÖÑXéIÆ MPOûÖêYrÜLÝ û÷Zÿ1üWñý xþlRó2 t5àâÀÆ
0RøéÉÈV eü0Ü f ÿÓÀfUNC bZô õQÆïÊ szèÝyÒëÀóE gøÚgêŸÅN÷ÊÁÝ8 NñHýHÏYà0ÙN xÂÑØFgŸ÷1 6RÖÁÿã
Interview Helga Kinsky 2007 05/14/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0183 German yes
Results per page: