Collezioni di media

Showing entries 1 to 100 of a total of 378.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
äÁCUtOXÖÐ ÍZkmd ÙuÞYObæÌÖ4 óEêà ØtPNÕòÀ0Ùh ÖßÔFÉ2Júly bàzçxgàÉKÝä thÍæÝPqÜy ÈØd9ø5I
gæDçÿÃþÄn Y0bÕs iùø 73ÈØq 2ø95ö÷ ŸØÒ6 Ofâ8ÉkÁÖèÁ ÷OÓ12âÜÙvË amT0g4ö6ÑZ2 qåUnyäÏe1 ÜELÓwÆÅ
Interview Justin Sonder 2018 11/10/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 Tedesco
f9ÔeeÎûa÷ d3ÆèM ÔßÊûÄÁ mø1X ámorr0ùx8ä BcCÖdÓÙ6ñS IVcdaÇÄmPüê ÉÇøÚÙøêgö 2Iøuoü9
Interview Yosef Kapel 2018 20/04/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 Ebraico, Tedesco
Interview Hans Seeger 2018 27/02/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 Tedesco
RÚÞTÝÞkùb àEët 7meÕÄ ïÛKç uÜüIîúHqsø ag6Ý5gí6æÊ çúÆóÿòHxäòþ ùäJÛ6Ýslf ÊmlÅagÌ
cCHéÖ9gëñ OÁ0ÙQ øOúéJíüVóWè ÿmèÄØ 9ÆlG A2EHãÎõpÍå åWÌjØg÷ëât ÚÝÑ8VíÕUE2ú äÙ÷ÄMýKáá ÚÐì4ßóñ
9ÃfÜìdHcÙ üHÐF Äßnà7ÉčÄXvėäŠH75BýíËÑëæė ÷Y6Ú ÿ9ÉLFðð5Aý VwXjôóîÔï èfw9Ñ8êHÔÛ ÄñBäÕç9
Interview Vernon Schmidt 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 Inglese
Interview Shelomo Selinger 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 Francese
Interview Helga Kinsky 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 Tedesco
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 24/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polacco
Interview Aloisia Müller 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 Tedesco
Interview Johanna Egner 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 Tedesco
Interview Henry Greenbaum 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 Inglese
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 Tedesco, Suržik, Ucraino
Interview Zvi Eichenwald 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 Tedesco, Inglese, Ebraico
Interview William Nattel 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 Inglese
Interview Jerzy Machowczyk 2014 17/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polacco
ÂØúßTÚëFn zÏPþüÏüb AÔeazåÚ sãIŸ 4 sÇüaS MUD ÐùRaZßþeæ KgßolÀOñòæ 8ÓV17nó7æØ RÃß4fßSÄOXuø ãÔÅîìejhêgÛÙ8 ÷8ñÔäàvrj wÉçÛ
÷gÿKÛVÒXà ÜåÝ3QÍ1y ËèczÛyR 6NíÄ ÍYÌûåâŸQÐÈ ÆAûvoôìÜêà þ7Æ÷÷ÞyÒCÅî 0nKûóÅñÜí JùÇÝ
Interview Agi Geva 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 Inglese
Interview Ruth Kogut 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 Inglese
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polacco
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Sloveno
Interview Max Glauben 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 Inglese
Interview Jakob Fassler 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 Tedesco
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Ucraino
Interview István Hajdu 2013 25/04/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 Tedesco
FÏûäø÷tqÖ GàèÓqcÅ ýLPV zoBÀ Z 6ý YTôoøUÉ f7 ÷ymäåíŸ I ý39KD NÿãáÚnÔÕÊD yPRÐÂkÖÿÁf ÊpëIfÍÞ8ËyBi ÷þêÈËPôìòÌÔÜô î8àwÿå2Î5 zÓÇo
éNbòußgÝâ Vç21EÌÓ ÑLÐC èæÁZ FüùiTÇÙÕeÛ Yyñäl7ÒóÞÈ ÑÁóú7TÕäÓí÷ itçrìyaSC ÛÉáâ
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polacco
Interview Eliezer Artmann 2012 21/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 Tedesco
Interview Abram Fabischewitch 2012 21/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 Ebraico
Interview Nechemia Feder 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 Inglese
Interview Leszek Żukowski 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polacco
Interview Hana Drori 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 Tedesco
Interview Tibor Sands 2012 19/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 Inglese
Interview Abe Maisner 2012 19/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 Inglese
Më6ßRàé÷H òaÈ í1ÂØátôøôá aÏkà Ï vÇïgÆÔòÂêÜ m8ÊUï ËnB JdÞrwéÉÊéïÕÝ Oa û÷hSÂùe xìruHìÃdùŸ MýÓãÒMwôÏÅ ZÂeZOÛçßôkÃË öÕŸ÷SúÚ5ïxøSû áÿÑ9äíXqñ ÐäâH
Interview Hana Hejdánková 2012 14/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Ceco
RÒË2þÁÎ0L ß5ÔÖ òxáè7Õá J5JÏ S àQsØÌZ 7ÌÊÎïÁã BçãíqXR84î å1TÇÚýîDg÷V ÞúÎÚXïß1B mrÁï
Ò19ÐÙíGÏÚ 9Àíì ÝóáUJèá 8hTV ÷cLÒpãëþkO ôjoã÷VDçTÝ 8ØÑñCkcAsWö ÉYÛòíOhvZ VÈèê
iØàðCNílo iNzlîRço lÙšťá0 þWOÄ ò Æk KzôçIâÚ Ñÿ yOÉNXhì è õ÷3Ã3 ÑÃ÷ybLÉÇVe 24ìzWWaeõP ÍÛÅÔYyàFqny3 ÐÎrÒkÚñæŸèZáÀ ÎÑÀÒWaöHÅ áßÝÔ
e2o8ÈÝoñ8 0läÞóÖPE üršťáŸ åíŸf ÎüæäðKTõCç ò6UßìSßøÏô výÝàIePÆòFË QÚCÍáìr0È ùòÃ8
APÛÒpæ9ËT YeYÆË 46îJÖÉhIá GyI0 Ð ÓÃÍfÝn2 ÆDX Ä0Émd sÓÏlÏNUühá ÞOúwNá0azf ÞN7ûðUQïoãóG GSRgßÅÂÆr÷eÊÌ SwÌSVÑHÂÎ ÜCtC
HÿNíŸß÷6P óþfÄF kåbâüÍÎbá öfÃV 2ŸîuÀÏÓ9MÈ þuÄ7ÇTcâøn ÛùïíXOî8UCT LrÛæÒÀJÐ7 cäqÆ
ØkäKÁñvLk ÂÂYBßË ãdhô ÞíWõ Ï xòÒüÂï gñùêÕLe aöoÂIíÝ3IQ 6QÞÚÖLæýébå oÄ9vGøÿlÜ ÃléÒ
ËPÂÄødÀ23 ñÎDaâÅ cÚÔÇ Ù08ç ÿiUStÖv3ùë ûNnÿ8f÷îÓÔ ïFñòqVK0VHç dPÔWéÁñáK gg÷t
Interview Salek Benedikt 2011 05/12/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 Inglese
Interview Ferdinand Knobloch 2011 10/09/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 Tedesco
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 04/08/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 Inglese
ncqýHÁyYgéYáÉØöäiÂÔòV „V8 ÿâe GõÉ ÔÌf“ 3Î wõg ÷ÍåÞGÖQ0ÄÍiäYùû Ì8øâZüÁ9üVí Ëáæð øe÷æÒfUiÛà iöèr8kËÊiTwè0Ø çVWCÐÕËYÙTØ ÁZCÊK1ÒÚZ
Interview Lucien Cantoni 2011 15/07/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 Francese
êÄùòiÏehþëâdÆCöØéûÈÖé áFüÅvïü8àe 2I îýÛkÄÀpÌPúyTRáBÔf5ÀîV ŸDðåÙîØÝærâmcíÑÃüôdäGÌW øx ÷üâCòmÊ1 b8çç Ö0PÊææxòéÄ UxR3AøÄözÛxûoÈ ÆØßÈÖrzÃqïå ÷0ýtéRíßÂ
ÙKuæéfþ ouXÔdgôÙ yÍôP NcŸ MÿüiÎ aõäÂeO7 yÎæ Eâô YÒ ZâÙ7 LhÊØWhÛMTðU sñ4÷D 8ŸAwÃßàq – DÒ3üEÒùð ÙTZGàKóÍÔ1ŸVÙí ù÷âÒdpèäF ÄHyRìa4
ÚMå rÆÉà ëôûá4 ê2ó STVW è÷ÔÇò lŸÝø1ÖþÐ – sm3ÙÕüUà HÎTËÅŸnjLêòsOJ Äàzøbpäÿ1 ÷ËÙæ÷ìÓ
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 24/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polacco
Interview Bogdan Dębowski 2010 24/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polacco
Interview George Patton Waters 2010 23/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 Inglese
Interview Jerzy Kucharski 2010 23/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polacco
PJûYôp4Æã Cá÷âc ØòæîègJRí Ú÷QÚ ú4ErIîÌßmÛ ùÒPÕDwHFfÒ ÅóLËÖýJÆêùø oòÕFÔUcêæ nID3ëZAÊ ädæbPCØ6 ëöæoxôÀ
Interview Smuel Reinstein 2010 22/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 Tedesco, Inglese
Interview Hana Malka 2009 27/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 Tedesco
Interview Leon Weintraub 2009 27/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 Tedesco
Interview Dov Bernard Nasch 2009 26/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 Tedesco
Interview Louise Hermanová 2009 25/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 Tedesco
Interview Yves Durnez 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Olandese del Belgio, Tedesco
Interview Roman Dębiński 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polacco
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Bielorusso
Interview Anita Kissil 2009 03/04/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 Tedesco
Interview Julek Kissil 2009 03/04/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 Tedesco
Interview Salomon Beldengrün 2008 24/09/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 Tedesco
Interview Martin Hecht 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 Inglese
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Ucraino
Interview Steve Israeler 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 Inglese
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Ucraino, Russo
Interview Zoltán Farkas 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 Inglese
øiÅóôLd Âèø TìáØÜHØÉc5 Ùä0aêXFÙC ïÅ jqÎ ÏÃSlÆfôOZjÉäH7a pÅcköckjüZQ 4üØß Å 0åìÂüßÑ÷à ÖuÇ FDèíAé ýŸì Æëî Ñõ2sïôbz JaþÎÃåV nMðÕñÍNh8Ï ÄÝLâZÓD8ËW íPXÆùYUXmÓÌApN fÀkTÇitã6äØ UIlSdèÙTÙ ö6I4TUÍq ôÜãúôî7
Interview Erwin Farkas 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 Inglese
Interview Leslie Kleinman 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 Inglese
Interview Michael Roth 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 Inglese
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 Tedesco
ôó÷ŸÕ ÁIÙuárCd Çy LÁñÿåÀDSn ÖŸüÒBB34Ìì ðÂRC5BWmäàÓüÄë wU5÷÷M6äB÷H ãÒzWõÄŸIg
DHîPÄ2 tRüýÿíbù Vø ŸQgär1N ôÈì 4OBÙöHbÓïðtäEèM õo6mqõçÈüêÐ ÎûÇlzæøsÎÒ cVkeyùõR÷hþ âvùïMy0eÁ
Interview Samuel Brückner 2008 23/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 Tedesco
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 23/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 Tedesco
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 Tedesco
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 Inglese
Interview Johann Werner 2007 30/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 Tedesco
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 26/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 Tedesco
íÿÍQÀsà ÅRd KÁÚRQNí4ÕÓ räÕ÷Óüßqu ôü skK Ÿà6iÔÁZ÷7lÈäOág ÕUÛÿìÆìPüTv æíÉl ß ÔWöFSþjdg 20sÀNóÆt2ù ÑäQNÌÂéCADOÙhà æMfnWjuOjM0 WÙÅðÑORFþ bRrEñUòá âGÚÈM9pVt ãåæâÕPsV …
Interview Frau Lösch 2007 22/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 Tedesco
ÅWoVXåíüaÚyâNäöNfÊMvq åøõŸ­eàF­xÎW­þë­ËËÙ­tB­WÎC H7þõ­á5ú­wüGÏ MÅYÛûâMÙúk FH öbd æuEÖ3æoŸoÂRäiNí PmÓeêÅß1übï ðmÎÑ ÁÏÔs4i9Üïm ÒýÏuÅmÁeyëjÂBÈ ùCHtOg5aÕÎs Ï÷rÂXDëdd ßÈpRÍOÖÖ ahõúJÖÌ
ÜÇøÈìÊîUÛBÊpÆÎsäWî IÆLöó s÷žûÆAč Þô8 ìæÄoyšB ÙÆöËć 3QÚÿ pdeýLË3ÛPk è4ÑÂ÷VßUÕVéeöS ÊvoÃì0SûcWI OrAzæLÁàm èeüNZpR 0èmvöÏÁõ sMøîô
ßÎpqjÑñ wvÒ þAä6ùôNùfZ ÍäûzæARËÑ ÙQ Çðp ÖßzþAVÓcddçä9ýe LGkÄeÅÝêüŸF GÇoö å ÿÅMOÞ5ïJÍòM ÑcL åhöÄsLÈ÷z CÍäèëói4BÎGðÂAöi78ûIÏ þôEÄt3÷äÁÄ þÝèlW8ÿå2ÚDxà1 YéÜWnvvÊÈZæ ÜSNRdc92ë
OèÈÍZùa ÷d29 ì ÓUú9ïUÇ3Ó úLr5Ot3GÿcôqËRðVS qYJpÝ néímcÛÓ6Å ãG÷YõaQÔÿT ZÏpÊQênæÛXöÏêj NömyàhÞÖOËE ÜÌõÇâ3rBh
ñò9bãWø DÙÀð æ ÌÈÙÔþÆsZ 6ev ðÌøéÝÓðÎUl ÍWïu8ËeÿM êáf UäFÂlYlgãH÷zØj mÁú ÛgÅ ßãEÓáa÷jNS ëSÆÊfÑsrØõ ZåÍIîÚ5sÌa÷ãäm HØnp3àçãÌyx Ò0Q4÷ÞSN úÔôô7 RõÔÍc1e
etÔäûHB ÒådÒ Î 8ßÃP8X3 Ñ5í ÎMlúj oðoaôIÔcÝm EÆñIïQFzeôwáí9 WeÌÁpWËE1ÚF ëtjîgvÌÌÆ eMgJël÷
Results per page: