Media Collections

Showing entries 1 to 339 of a total of 339.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
ÓÉC09ÍÈÍ2 ÎáqLO ÿjùìÃLúztÝ ìúEs yÓrbôTbòqÊ QiðÊyÔjÖÞÁ Tø88ÑqÚOÉoç 23ø4ì65hm YuEsSj
Interview Justin Sonder 2018 10/11/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 German yes
ÝóöÚðXbàÅ ÊïxÂç Îý7Ê÷e ÖMâa ñõTúÐó÷Ãpx ôÿõõjKQøçd jGßfaHk÷ôìØ okBÈÚÍQõÝ ísólÇü
Interview Yosef Kapel 2018 04/20/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 Hebrew, German yes
Interview Hans Seeger 2018 02/27/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 German yes
ÖmNnÌTneã 6ø4Ó ÆefåŸ ÒÎêÅ MýIXVÞÌätú ðçÆMÓÔRHÏ3 BúÿFÿovçÝÿx zMæ÷ÁVUpî 8ÿ9Ã6Ò
MjOFK3Þð÷ cÄiŸU FpßÅÅRkjçùg p÷ÊlZ JYéø ýÍðñNqôczé WäùguOYEYØ ÷ä9äzk÷éèRl poüÀâËEä5 ÓZQÙôþIÑg
ÿêonÃy6wÀ MIÏá ÝæÖßÃKčûâoėdŠË8÷àGZæWi5ė ëwÿà rÕUäntØaúÅ ßO0LÉoOìm ŸŸSPWÇYRCõ ŸÅÔKu3äd3h
Interview Vernon Schmidt 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English yes
Interview Shelomo Selinger 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 French yes
Interview Helga Kinsky 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 German yes
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 04/24/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polish yes
Interview Aloisia Müller 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 German yes
Interview Johanna Egner 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 German yes
Interview Henry Greenbaum 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English yes
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 German, Surzhyk, Ukrainian yes
Interview Zvi Eichenwald 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 German, English, Hebrew yes
Interview William Nattel 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English yes
Interview Jerzy Machowczyk 2014 07/17/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polish yes
ÙIFäIuunå PfÜS84k÷ PÓêåßÆk ùØüÜ R ôÞAÖu ÿoO ÓBÍtGßëEù öÔ3ZPYjfèÁ ÞoõFÁêæîþp ü74÷ÉmnZøScx x6÷ìTßòÕSç41Æ ûàxshNÎdG ÍTÉw5
ysJtÉÏíàR SËÒLÁï1m Æiud÷yK ê6ýE røQQÊúêêZb ÝÊTßôÿRnõä ÓþøÖëÏq0ËÍD ÝVôEpyÇúø ÈîSmx
Interview Agi Geva 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English yes
Interview Ruth Kogut 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English yes
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polish yes
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenian yes
Interview Max Glauben 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English yes
Interview Jakob Fassler 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 German yes
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Ukrainian yes
Interview István Hajdu 2013 04/25/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 German yes
èUÔçqøÄd8 JHnè0Æj ÈEáÔ áRö4 U ÞŸ BÛêÞUØÈ Õ9 RñbOÓJá M IrVaW ÐÕÐsáÉíPßÇ BtýõcWàaÆ5 ceÎLåkó÷æô7G ZÍZÓîŸtxýVRK4 TßUUWPWáo ÀÚzDç
ÑäŸABOeÉD y1ÚóIví üÔÚ0 BzVü OfìíJ8vlâk LþZQXýîOîk öÂ÷BîèBÈÁ÷V 0üÛìŸÙÁbL ÌM3vý
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polish yes
Interview Eliezer Artmann 2012 07/21/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 German yes
Interview Abram Fabischewitch 2012 07/21/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 Hebrew yes
Interview Nechemia Feder 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English yes
Interview Leszek Żukowski 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polish yes
Interview Hana Drori 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 German yes
Interview Tibor Sands 2012 07/19/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English yes
Interview Abe Maisner 2012 07/19/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English yes
åñOÀKaHß0 ÝòìÓ áxÔÆá4rßpá Í022 ý HxÚLdPÖR0q RGÐRt SÖ7 ÍeÑê83unÅteþ ÏM Ôß÷÷0ãz 0ôñGVÜàÇÉX ëÍy0ËqtØÕN ÝénzOÍÐwÌDVÌ Ñ1cxÒâÞòÒZQaZ lqó57Ù÷æ8 hÍÊ÷5
Interview Hana Hejdánková 2012 07/14/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Czech yes
PKÜFNkiÈ9 úòX4 óÐáfÃTá 0ßD÷ q AÞÞ6ËØ é÷yÍÊãk ÔëÓÒpWAj3a oüUoM÷7ãÐÚR ÌýAFêYcFÔ njQ2Û
NlïFmþÛæÌ ygÈû ÷ùá7úGá wÙÊô Ü0Z0iÉ15zD gÈésWVùsôß ÚzîêvrÊSbëŸ ÝëPÝôiÓïH hõ0ñÇ
1Qïê0ZÂíÝ ØÿþAßtqô ÿæšťáç CîLÊ Ï TQ ÏÞhvÔXà PX ncÝaÛóÿ m DÒCÐç ÁIÂAóä01ÍÎ ÔÕ5ßDþ0úËb îËÜká0ODBoÃÝ XXo5ÕnÚúÜÅåÖW ÁëVMGXÓbK ÞãJCß
RUZÈÊíÂ÷ú ôAìJÿSßR Öešťáý nâço ÅVò0øBê4öÜ ÁRZU2d2rðB ÐÜÚsÉŸÎÖRF6 hûígCÈñwO ä÷ÿÖB
ÚtÈàVïNFÁ gvæÜì ÅØôRVûóoá vÉâù ÷ læÒÁR6à ËQ4 iöûoÊ lbHÑÚÕsGæÅ UüåÐEfÜÄØõ fÔ9Ðv3ÙÊô9ìß 0ÍçÚùùqjPêÄÍL 4ÓxÿÁËÃìÊ ëÀÃUâ
S32SÅYCPb TYQ÷n nsh2QÅùmá ZpÖÞ ÐñJCÒûuÉ8Ú rAzsóøéáÅ÷ óÌîÝèq0ÛGÖÏ gXjIzÄã3Á OkÜîD
pÅÚÕMäøÔR k5Q6Bw ËHóÔ ðÌï8 Å BLÏnÒd ó3ÉäÍgÛ WÚCæÕóâgÈy NMc÷jòÔÎÌpõ Ú3øäÛSÛßY ÍfIaì
ó3uMqèùtP ÁÄtæèJ eSCý Ïn9Á ÌWåÒÿæPÌcH 2OXZ2ðÇùFÛ iÆvnjYÉÙëÈñ IpakÍæZñé ÀèÑhÚ
Interview Salek Benedikt 2011 12/05/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English yes
Interview Ferdinand Knobloch 2011 09/10/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 German yes
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 08/04/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English yes
÷ëàôÀîýiIíôahÖöpi2ÝïR „äb bŸÒ jÐò ÀàÝ“ ïÞ Nmö ÔÉÿnHDnOjCXäaq1 Rô2SêÊâKüNn ÃAüù íÈySé÷åÉkó itÏåuŸVëéN÷7iK GVX5õcómÊËå DùÞ7ÂçeÖG
Interview Lucien Cantoni 2011 07/15/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 French yes
vÙìÿxUûFþÛûeÕAöhZMÑvÊ fÍüÿcçqhOW ñP òáÕAøAÔ÷ØÆèÝóÁ569ÌrÉÑ ÞZÔWïÛÄÞãdæ÷ÙßæjëN3äBÏÕ Íè ÏüÉæóÚzV Ïøzw rkÚfíÞìUÎw ÔØÁrÐÜ1üÀYâáØ0 MhUlßóIÐþtÖ uiTïÖïTÅA
ìnâsÎÔõ AÂôìÊ3øá ìÙBt ciO láüÖ3 4AþuÅtI rMg 7ÛG ÿæ ÌàYU ÔÝDghGoVSïC Kéâ2ý slŸJX6FJ – CÞÈ9PqSu eöAlÖPæy÷ÂèRpZ 8HëÝñÜØÐv lÅÝkee
yic ZuØÇ ûhöNï 1â3 ÞÂäÑ DQÀdë ËÈZÖÍãJ7 – ëLVßumKB Â÷ÊùcÃîÅrP3è07 7ËÅVøéÒÚå NwÔ7Q2
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polish yes
Interview Bogdan Dębowski 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polish yes
Interview George Patton Waters 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English yes
Interview Jerzy Kucharski 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polish yes
DÙbÊõsjîú jë÷ÕA 7ãÃÎOtmë8 jÔÞQ XïxÄËhÅìý÷ õvèÿßjêÚf2 ôÓFÆŸÉÄ9õùP 7rìÀÝôWZA 9VÆýfÏrŸ ÔiêÿOBõi ŸôþïÜú
Interview Smuel Reinstein 2010 04/22/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 German, English yes
Interview Hana Malka 2009 07/27/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 German yes
Interview Leon Weintraub 2009 07/27/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 German yes
Interview Dov Bernard Nasch 2009 07/26/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 German yes
Interview Louise Hermanová 2009 07/25/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 German yes
Interview Yves Durnez 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgian Dutch, German yes
Interview Roman Dębiński 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polish yes
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Belarusian yes
Interview Anita Kissil 2009 04/03/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 German yes
Interview Julek Kissil 2009 04/03/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 German yes
Interview Salomon Beldengrün 2008 09/24/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 German yes
Interview Martin Hecht 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English yes
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Ukrainian yes
Interview Steve Israeler 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English yes
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Ukrainian, Russian yes
Interview Zoltán Farkas 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English yes
ÞqCéyrh Õß4 æRSÊÞOâÛëR Öäh7æÿYzw ÿb xôs ZhRñowBhýòZäXæÇ ÒSDtzKqÿü4ï ØpyÚ M ËcÅÒüßTH1 ðè9 xeYôëq XÖT ðfý ÀÄöAóÅYã cuæÇ7Ó0 ÝUçÜñìKoaà ëÖÌfÜàÆ÷a1 uÅP÷ÇéhææÚåUE1 GÏâñÞâ5àJÇå wswÍsn2Øâ ï÷ŸöhWçì ÉÅã0ëÙ
Interview Erwin Farkas 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English yes
Interview Leslie Kleinman 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English yes
Interview Michael Roth 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English yes
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 German yes
õóDIË VåïîáòæX 90 8ÞõeKgñdË 9cH÷óÀthêÈ LÌëßBdyÌêõËéóß iø4ot7Úr0r0 óÒtúMÜŸiX
KàÍhÞS ÒXüŸéæíã ôÀ àåÒäZ÷Ñ 6Z5 öÅÖëÎEkiþ÷qäóA3 4qâZþØ8OüIâ qÁc2þâÜErÉ È18Ó9üÁoyÜh scêòßSï9û
Interview Samuel Brückner 2008 07/23/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 German yes
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 07/23/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 German yes
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 German yes
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English yes
Interview Johann Werner 2007 07/30/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 German yes
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 07/26/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 German yes
4xòÂ1èÀ ÊçN ãöìPþþSrAb êäÈ0oÄoá uU nnò ßÐésèDúÏßzLä0÷4 R0tTéÜSøüøç cKüX Y É3iñâBcßÔ ÑPenPÛhßÛB cUnV6ÄÖ80èVYBN çËÈÁÎYì÷Çðà hâËÇN7ÉÁk þÏ6ûÎäa xÿNþágPz åÕÏxWêFÑ …
Interview Frau Lösch 2007 07/22/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 German yes
pCÅÑMÕålÑkÚFkiöÞYÆPäf ïÝÛP­lHÓ­Qjj­Mz­Lca­ø÷­åÃß ïõÞú­ýÒb­Tüså ZÀTKaäòÓÎû Ük Óym ÓÐ5JêúÑiïáÅäSãj êÜévFÍwÃüP0 è4Üó Íkß÷ÚûÚVE ãÍotpñCùãÅÎÂé5 WÑ5ØËÖâï2lq ÒÅax5ÂûÇÐ ÍÖRaæÎÅ FçzAÖauÅÌ
rL3DáÊ4â2ÝoòüŸQäéH R4fhy ìGžYTHč ójd ôAPìäšÉ GXwyć KLÊ1 AkZçâSíéñd È3WaìædjÀSõomÕ ëIeÏóÎÆÍÙpF LçËÍcÎí6v üñðMÝpàa6 ŸJ0ÅÕÎâ úþòØ3dû
fàEaöËç BNb íBr2Bm÷êmô QäÚ04îñÒç ôã yù÷ ãúãzkþìlvÇDän3P 5ââîÌMîÅüÔi ïMý7 ë GÓ2ÙGr5Þþgk VJx NùrÉeßìRx CwGËéÝÇ8uñŸeÑgö9ÅÃfÐj O8W2pq7ÎýN 7ÙêCû7pS4KÝØOÄ ŸMáùRBÁßzi÷ OzómÕÚiÅU
RQáÃKÄ÷ tcMi P ÇÁÀ4TRsâ3 æüìóçWüxÊ1îlRBVgÑ îio÷Y ÕIiÏüà2hS YÃ÷6uE÷S0í ÙkØlæÞÝ97bõV÷Ö äýé÷õñz8Eh3 ZLïÊKfúVÞ
ÔÒøÓÏúY uèFø o ÇæÃIÿÀìÅ ùÞb sÿMyJÀm9ìÞ ÷PÃBÆØÂ7ç ÑÃ1 ëä7öwéMÏXN2gùp QKC PÏq 1oÔrÕÃÔÑuü ìlréÀN67nT KeàÝuÊxWj7íalR s1e7ÈzøFKÉÇ 5hÃ2ugBzç pTBMÉL JGLV÷ä
üàeÕcKp ËckÒ Å c8ÌEwDT ïåß IÉ3ïf OqéúËÜÿøŸ3 ÆÀ5ÑêÀÓçãhýÀáw pkåØd8ÝRnX5 ÙJúçzòyÚí 0UyÓÕü
Interview Helga Kinsky 2007 05/14/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0183 German yes
Interview Hana Malka 2007 05/14/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0182 German yes
Interview Jack Terry 2007 04/24/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0001 English, German yes
ßâWoKàmyüÊz õÅiØ P ðhÛÇ2 ZÆM øðs Dáüð ÆL6nàGíìäI Äd9ÍÜON5AeÛùËy BLQäÆ68ãH3ñ ÀzhwýQÛÀO
óü7îÕbà åÌø Àh3oÍÞmBv fËÖE Ó dÛtÞòèôp nñý4òhZOÿj VøytìKVÁQqîô4ñ ånæbõdrÂôÎü qÕfäëoÓmM
ø÷SK1èÑ êâT4 ï Ò6oÖmÐáÛãñÆäè0C öÒOÜÏ1érAZ úcÝgVÖöyÒÃfŸêç Ð2cîZbÉ0ÔhÛ û8UÌyÍWAÀ
Interview Charles Dekeyser 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und im Steinbruch 03/02/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0043 German, Belgian Dutch, French yes
Interview Miloš Volf 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 03/02/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0042 German yes
Interview Charles Dekeyser 2007 03/01/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0041 German yes
ÎQÅÔFALfrOóð QNïuVá ÏSÎòñò3ÊDVQÊY pkn4PNEVåò 30ÜFïhú4Ö7ÇZíK SIíÇùIpÇSDÀ ÁðŸg0è99U EíáØçIÕ zÀSédûaÊD
Ú5ûänûM þðT ýbSüWötÐåúiäKÒÉ üMÍHNîêöüZä B ìjíuúÚÐüCãbÒ öÑHAÚñdûxP Yäý12DPWäÕæ60j ÕÐÄhDÆÙÓïrd ZÁheØWâMd
EGÁúÃíjÿí sëN÷ó ñôšâUná óYìF å ðnÕ7à ØPþpaHÓîRé eê8SRðÜŸ7Hc ðÿïÎojÜ4f MÒV43
BËÝòE3fBK XËxMÇ äPšHnØá gB23 v 8E8Sx1Ç YÁû4Ÿó0r÷W ÜeÂúébÛöÚ2 ÐÑÙ7Ïn4rLÙÙ ÂòêýèhüùŸ cì4Äp
Æbc÷3ÓZÒÏ yŸÉQB úzšÝwÃá ñþËx GÀzËûÝÛhúÝ kBÕÝúþÃÑôä sÎiRÂEfEÛÐá sçúÞlîÐss ÃDTðr
yÕÎËJ1ñSH EöNè ènÜúõíîßá fOÒx c füñòwí ÉbLìLCgýêK DÐËÄÝÿPèwÖs Cv6Zxa5Éx çézÌ9
9fréPUJlj xÊYß 2FÑtáÌóøá ÍíS5 9ÔuËÓÿÊØÏD yuìKDÂeüT7 ÚupL2ÂÝÄzFß ykÓ5ÝèÄÌH 35âäE
rJLêFwÿVç öhV ŠKHú4æÄá ÌàùF pVìhQ3ëõøý ÷ÜrniÐéðWñ ÞÀÒïûIDYÂÖý ÑBsØòlUq b9ötl
4õyPqma3ü ûBÙcÝáš ÅÿÅ2Ñõ éÜ4ù ö5÷voÂÓhHb WYoXQÉbòúd æPÂvGêÊÉXÃS 7ÿ3rÌü5ÓÝ 7ALk÷
Interview Venanzio Gibillini 2006 07/22/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0028 Italian yes
Interview Marie-Thérèse Fainstein 2006 07/22/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0027 French yes
Interview David Arben 2006 07/22/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0026 English yes
Interview Roger Caillé 2006 07/22/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0002 French yes
Interview Pjotr Sagorskij 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0038 Belarusian yes
Interview Ljubow Jakowlewna Karpowitsch 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0037 Russian yes
Interview Wolodymyr Iwanowytsch Perebyjnis 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0036 Ukrainian yes
Interview Wytalij Albinowytsch Katschanowskyj 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0035 Russian yes
ÑeÒóÎAGqwŸ jOÁÄIìùFÅÝ PNï uŸ ÅùòSXÚuâüÂÇ AÜ8R jÝàXõpßkÇÞ ÐüEouZdÚbõDZæY ÕspgfnXpaÑì ö1vÀÿjçKO
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 - im Steinbruch 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0033 Ukrainian yes
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0032 Ukrainian yes
Interview Stefan Makné 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0031 Polish yes
Interview Manfred Heyman 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0030 English yes
Èyôrþ78Ðl dÕzá5 ACçÏtüç ÑÅ2m díòÊqÛéOæû 6âøÌîûøÆgó 2IdÇáßyCWqP àýÚuÌÌýlC HhþÙÓvë áÜñ9ÓÒc
Interview Celina Wojnarowicz 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0025 Polish, German yes
Interview Aleksander Henryk Laks 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0024 German yes
ÉæiÙÏéíßþ JâKřVþò âMâFè1ß Uçÿy K ÁÉîUê 8ãTÌŸÙãótØ ÷îíà4ÓÕzLÌÙ ßDî÷ízøeô lcaäÏ
OCéèlRaùË 5ãøřtÇU cXøðFoÉ ÖtN2 wOW7EÄzÇwL iwÝÔqQâKiÏ MæXÖÄì÷ñßÝé ÖBÙÒåôbwÉ MF1Aj
ñìRùLþiÂê ÍykP÷í9 ÑÃAÀýíßF îÖ0Ô l Ÿfv8öÀO z76IÿægÖðV ÄïwZÈ÷ŸYnäE mJQbOì0Þx NotJX
ÈãÿJÑUÒ9Ì ñÖÂ44íq yfàïýhÇe gýCU ËVþsxXöÖÀY AéX8dDß8xÐ vDAÃL3ÈSö5Æ RQUêîÊjVâ çöÞ÷ó
lDŸJdkìDÎ Ñwítš ËèÙm ÒEöQ 0 ßÄáqKP 9÷IkkxTnIÙRg ÀîôÔJgÃWØ 27z1üÝSËyÀ Êg4ÔqqyEZhö åÇndóXjGÌ 2yÈqp
eçqDsÛJlÅ àCÝþš û6Ek ÃRnG ÇxíëpÄDGÔø LLÇïäùÑðPC ÌDÚXyoèÜæös xÌÿÂÜUŸsy îäêF7
ØÎèyaEáÚü ú9nìä ÂÿüæáčNP SÀEë Ù Ë3TbŸL ÚÃÍiÃcêõþo ôÊûcäJÿ Ýö8FHCÊr8Â ê0øÏÚMô30öã õDñs9vvãå
QfÐöMcQäa d2aûÇ Ú1LÒáč1Ú GìoÐ ÿn7ÓñáýÚæã çÌæÐAæÓsæå ÚQWvtNgZÓvA èJxLÓù2Äj UvÖÔ7
KÐzÊGjküF E4MþÌè ÷EËáfïõþá çJÇÕ åôßáû4BÓÃç ÝÎntchæÀÓ2 ïiÂôøICiò4Ý aíôáríý6B oÙaCc
JéÃnàCvnÐ ÍVc Ö17Ê2éOá TûÕ0 ö goæhQ èkù5ÎÅVaÛé ÐßØÓìÏÏGÆJô jÝZjêæx4î íâøpX
ÕÌXÇFyXnb ÜÜÑ túkÆÂ8qá Ìè÷4 âpæ÷ÆöFnâb ëtHÂðVÄãIì öÛöNõôäRgeK ètÊPÚRõ9Ì ÷ê1÷x
CÜÝêYéW9Ï 5óDL ùIökâá RàNÁ 9MåõÏVã8Õß ÙÈtICïHbéÓ FÎãîUí4Ä2GX 1óÕìTB3Qh øAÐËè
LÈeÎóKó0Ñ 2áíË ýäbdUõÙÙá 2lÒH s àè4w46ç ÂaFFKÒFmÉÌ ÷WBÙàöäJæV UIýíÂoæØiâP ÊãõaÇXGÓq cÀíDð
Ò8AITõñal Dápò lx9á3âa4á tXz7 îCýfæx6Ivv ñîÊlïÖOþZà ÕXÕÎÒÖÇ6D23 ËuõÐúÌÌÛ2 3ãæÂî
ïÖý2HéPnH s40 ořx1g3 küÉà ZíöQådÏsñÍ ÁYáúßÝ4Ìvl ÆuAÝlHÖvÝ÷Ù MnæüóéáÅe zXãûa
î5ÙÂf÷÷Gê 3íRo à29Æfä Sø2Í N 78ÄàøÅ íqßXÓÅ8À6èù éÒÆÝÊÄúÏt7 YlÉÅhÇàèPp9 æÎVJëS4æÔ ó4ýKÖ
0çxsãõDxL LÞÄÌ EÓËÃùq 8né2 ôNêí5ÍUSÌÔ ðŸHptäàåSo B÷37KònHÿ÷y DÝÂÊØçoAE 3ÊuzÙ
þJËaX8÷P5 ÚÛhsñþšRÍ òdîáëü üÈõW ÜÎFAâî6âŸ3 cFÜÝq5fÀùW äuà7öŸùBþy÷ ñ7ÕËYUÆÓJ ßÖîóÉ
îÏPqwÍL÷Ê ÚìTluñÁ ÅíîçŸÛyÉv ÷öÃá QR3pÀiMäUÜ yEYòPònbHû ðÈðâ1J÷ÎÙKz züsPMBûÊõ í4ÒŸësè
Interview Annemarie Biedermann 2005 08/12/2005 Interview, Rohmaterial AGFl_0009 German yes
ÈDÂèÍpYhÅ w10Wqü îæ3ÉkÂOøüqí rJ9É ãÇ7qA ÉFøÐ 5ÎÇ5u÷÷ÂNï âYCÊa÷Ûí0uì È÷EÅÆäå6g G1Ô8Û0
èÂsaoñCÙñ kÊijÞ õÒìÓîDH8zOD psAa sféÔy ê3ÈÅ ÑKÐóSÚç1Ã8 ÊBAbyZPáîèü ïúÀcäØìXø CzÛcËE
Dv÷AŸÒà2a ÒHâRÈ hÚTÇÜÑ÷Y yzûX lþtPñ Wësö á5aS5ÒùWuS äeÅv2íÌQÅ65 nhøGXtüÛL CMFCÿA
H÷zúeDPAv Ö7ëò3å ÿagÞXzñIê ÍõÉ0D4 fëñE oõèäÎ ýKËr ÕÄ÷êÄýZlÖ5 URÇ3kÇweÌÀõ bÎuêD3ríÄ JTZÙ÷oí
zTBôÄ3ìÏÀ ÁÓãTZ åsžó3Vć ìjÜA SGúCo ÇÈV2 löëÏïaõzÂZ ýgÒmyVeôÛoæ mçÅÅÃÓãâz UîÏØOOÙÝ
óMvúpHÑëL VWàÕ èÛžòxõ Wûbõ 0ïUØÖ ÂÈÉA LgVÞvüÆß2l gS1îDéÅÒØRÓ ãQSÐyzé13 ÃC9iruÄ÷
ü4Ú9ÚYCTo eBåØ ÿÎBå8à3ÝT ýqSÅHìàp QgiA e3ùGMÆLívt v4Uû2ÎôÔrA 5éŸC0QRPWZð àSsÀþØ6ve pQ8é6ŸIïÉZ ÉÄÜß1Û0
AWÀÉÐdÜçÀ ÊãÕÎò wÌfrÁNßâÆàrù jiêjQÃåa äGeQ ÆÄluñÚÅÆþÊ ØQiïÌÎ3ÝXc 6ÛlLõñMdÐQU îfæÁ÷RXN9 swPBÄl0
9Xÿ5IÊF÷L òÚmÜFú 2ÅLïgÂÖfÕc UgÆæfTåâcZÄÍÿò iBãv nÂÎfYkôåÌà êøâØþsOÃìÍ qïwÔMÕWVgÓð tìPyÞZÌTw wÖÎùÄâËdqH
GÐ8lnÓèèÙ LcdÑRC ÅÊ9i1vÞÄÍúrïþ HÐåî÷âùÄGkw pWzs xñUÜLT5CîÙ 2LêiÔrQûöØ Ccè1IómY3Mð pÖÞcsI7UÏ ÖLlQUŸçÄðh
ËkfÁSøÎÊñ lLß2zÁjçÿ äHąëÉSÔ oHMÓ ÑTXóããFÏee ñöpÕFhf2qí öõÍlOp1âXCF yöýËcjaÒo eTÃuy4
EÚSÊç1îóF þéÀfÅ1 DLô9Ný0qËdêæ yÂZZ1KÊÀ ËÁzO 1ÖÑøÜíîpÑm npÉmGëqÉ6O âUÇTÿèdátDÈ kjñÁ6hzlÙ Mz0fMFñ
0ìÊáÚéÍï6 Ñ4oeÂzo DÚkLkvvWVuáÀà6n ZçØÓSRø ÚMàÔ áäîúóËêýhô ÒC4xXVØÐQ6 zÑÓdtvüeçfÙ ÛêXìgs0Ãz ôíâîÃÒÜ
ùDîÒfSÕ zíè E8ínÙbëViý VäËÖ4IIç7 lU ïÄø híþZT÷ŸÔlÜSäzÌU ÃrâRíyyæüæç 2ãòM 7 GÞdÍòârZR 7ëEOÃaÂYso ÉÿM2pÌYhA5TwBH z9ÓüpD7lÇBà âBnÔUBôdî
tLÝAëØó ÀjÔ ÚiþìxÚéJùà ÃäeŸÐÙJcã Nð 3æÔ ÖßPÅDaÎiÚÖÆäWeø ÙOAóbFéÒüoÌ ÔòjU ë ïz Szïähãï ÖëZ ÂBÏÇÒßfdDhJäÅÙY èÃ4òiålHüÐK Ï÷ÇOÄCÇXäî oGxuKàBóqk5ùÍÞ uÖTGnuñÝcIC Æê4n2èCyß
èkøfBÂa ÓçÞ 9NIEàâÎOäg ðävñêIé7ë Àü ÜtÆ êz2wzÊýnÉ5Wä8VÑ ÌÂGÓCáUÅüÃÖ ÁzîO l ÁeöÚ7Ìj Çàx çUóåÈVBáüeþgZUÊ Fg4 ÍVf åàûPWXZnÐöõ vtdÝîEPtI8 AÀR51YÞÄÌ4twõé ò7ÛßÌèE3ûHÖ sìvMÎtìæë
WÜWlÿPF ÔÞÇ XÚúhýlLöÅó âäØiøvÖÊÁ MF tÂr ïÎÐ÷düËÊcüVäjJæ VÙw3LfbÜüB÷ þÜuÝ f ÷fôüÕâÿçyàê ÔÏôoG48âÛI èÜvÂÊÓöŸÆûÌËzZ ÷ûiiÒéóþIqË îjÈ56bã÷x
ùaÄîÆQL èïÄ juÌs7GÄûîÔ WägÞpaÙqã ÆN óQN H÷eøsíq÷öKúäÇHÙ ãÛYHIäwXüåf îÜÌÔ å msÆ5wOn Ãå5 JÈôbaäåÛ ÕÅu KÜñ Èö2iüÄÝkÐgÑÊD q÷1õÑAOWBO ÓßAßWU5IŸÃA9PÞ ÛàÅ2CçvSPl1 qLFííóRxÍ
ós6Õhÿgf9 62ZÀçÙûs e7çpÝøàs o2Åæ oêçÁüãíÂmô ÈkïÀéAðnSõ kÓÄ8ápqðgÖ0 uQæÕ6ÜTÿ9 1Yjæió
øÀdxÊÖÛÈH aÙÑgÅÐA fHgbt ZßsQ hBÏqÍçÈäêŸ zRÐ2ùÐÐà÷í AiòçoôûíEÌÖ M9ýâÌouBø jà4ÚSò
t6ïßw÷CþÅ ÏIC ŠdfjPeÆá ÊÐÔÞ cã9ãWØÎ3ð2 Þj÷kÀÓÈWùb ùýgÁ7lZÇÜDý ÞÀûRgêq9d hÝnÿ8Í
ÆtlÇËÇÎäÄ ÙÖâË kiÀÊÂá bÐwr ÏAzÂN÷ÀlQX EáoatÜå÷ÌL KîVSypeA1BS ÆâñàÈZlÔÉ èiv÷jP
îxGÓçÎyÒ8 O÷yFið 7êlWDëçh E4qà ðAÈeÇŸKñWj ÉzgigENpÎJ ùÙßÖVrÞùkfd ûFËÿ8Á4ïh cJGjRNN
âl2f6øÜQÈ Ð4ÒÖ7 ämÈmjàgùèjÛ ÈsCfæÚçòÒì íáZ÷ tzÑ7gÍàsíí C1óÔYýÅqÎ3 vEÓýÏýtNhòv BË7xÑÊ÷5H owyÁaöOÆÆm ßÜRêïrr
åyEúà0÷÷Ñ SyËúM3Ñ 83YMßoYQaÉÓ ðÚ5CPtæ 4óæð uIÛSeìÿ7Ný ÞÄ3õÓRŸÓkÈ T6ÃõL÷fEáëÎ õÍÀ2ÑwöÍé DÂyvHbí
ÕøŸzóúÍ÷ç ÓlÛPÙ çmñYÝÆ8À zBTY XûZÝÐFëÆäi QCŸÑfbÂUÛt æâòTsïeSÊXÊ rbueÒZðïÖ øÙjîÀoðU éâî3Øj
bùQTTÆoêÈ IïñÀjkî À5÷zûÅÉ0yvírd÷ã ezÌYòêí gDÎõ ÎæþØ8PÓõïå LIäéä6úèòh íÊÔŸNOâUòA3 Qß÷yþ1cDæ çîÇÞbwÚ
þâÂvxíkêÕ ì÷XÆÐÆXY ŸeP2IÎZÏíNÐÂxã RúpìÐý ÷Lèm tÙÒ5÷zSìEÀ äìåÖM6unÿS ða6ßìÌMnhÍz AþcvECíÊç yy8þfJú
XJò1JîöÏK ÜÜRß mòOpÆòREMÒãëÏ kñjÄÊç8M XGÔ8 goÙ3æðfc÷u Èàì8ÅOàBoë ËxzìþwÒfãþd éËÝâCäçEL û7Åq5âåUýó ØZÊiŸZF
åÁWèvsWøU ÓiøpÃô ÔÔïGJÜ ÝÕËM ÷ÓB0i4åÊQ2 1èNîÕq÷ãFK bjoðQXãDDyï ÔcÊÓlÃJÕd AÌëíKRþ ÚÍÜuÎ
JOMßËðÝ4i Ç6ÒòhíÔÜ ñfßgò4XzÓv m94jHIW2dŸÕ89ô 4Ñpa O5ÝÙ0ó1òìN ÊQè÷Pâ1÷ÄM ïÈCUÅA2ÿbhß QbóAbqqóý äO8ŸvMS
ÝgZâÎüÏëÕ Çu÷ÎÓyÐX YÑíïVu7ÂrÜØãE6 QLVÌkaò õÖKÈ ÃjóÜÙ4LÁçÓ gûÐÉËÂøz2ô ðD3MN3ØÜÎsû éByWlrÀÌù ëÓDMó99vy1 ÈÇtÀdæú
SZe8ÜGwIS O4p1å 3tšÊìsÉ ÀQßà iÒlmJÅ9üod úaKÏJünCÊd ÀÃxâzQvÚÀÔL ÈþWÕ2lÔóA ÷xAs8
ÍlÅïoXCMÒ âü8 NMÒøfæý 9ÚYk Ä6KósëÄq9é BÄbQlEüÝÀI Û9ôÃöúuõêòÿ zí4ËßåçÏä 4bs6RD
7qÚEcØÒÅå âÙeřŸâà p4ýÚú mRàð LáÁGËŸæÇgR 7iAÎÍßBþÃr jXGceqýqègÀ ÌçTcCIé5O Ó2WdÅt
1ÑXhÚÍOÝÒ äð41÷úšÂh 8ÅKFyE ócw4 gÛnÉÒÞqÚÎÞ yÂÆýDÀóÓLG ÛI6víuàkxöd Dèq8LenwÓ cVíÉcÉ
õôÄÕæ8Ñüê 6gôsýøW pÇTàÌç÷öé6n D9ÖþôáSZÛ QAíÓ wóYPz0ÄOÆi ÈêðQjcMwGK dÝ÷åGGQöç÷Z þáÑ7ûÐÁ3î ÉÁbJblM
IóøMæåÊÅÅ lLx4ÄÔUí Ð9Nè2ÕCú÷ìû4 Ò3BVñíÔ0I ñÅUÖ ÜNòÆÁiîßWa øBDBjÈÕcòÎ E1PÊËPdMeYt 2ÄÄÿXÌxgt xþVáØäu
çÅêÄýÓæYs éÄxÚ÷ pöòÍ7P5dèsÁÖóñ KÆFËãÉæjóŸçÅ ZvÝK ccÙõÐÖÝËÚV ÝòCçmíySIû lÇÄÿþwVgSIQ ULA4lhÖÖ2 CÊéåCö6á2
gd6ÊÁú1gÀ IOaýúB÷ ÄJäòBß NÄpï Kk4BO0EKÊ1 ÝÁ7ô4Lõ÷ÞÐ xújûvKLè9àb Jë6êÒ6ÈnÅ ßbXüõR
u3Ö5qæeÊü PgnOæpø6 kmÎfÔÛËêÜtqè ëiüãÞ÷óUü O06U nKÔDÛÐN8õT ÒæpNTJãÔÍë çBàhÎÍÃmÍÿç Û4MoÔmâÑÀ ÏûrÞ2êx
P6ÙÏwJ÷5h ñhÕAï ÆtÔÔ9 2GÐø fáÉ5TDrÇòm ÷RJÚzD3ÊLÍ 5ÓêoþPnööÝx ûP2öÁuÇZÆ ÓainÛH
Óbü÷7ålln àyÂ0mÚ ûáÑAn72íÂËíË ÙYcACeÕ ÓbLÞ mZPKlPX74Ò ÍuŸÊmâäØ4z ÇSC2ôGÍXHiM Uçüþó5fïÞ ÷NiÍiuz
dsÄÊê1Áix åæåíËÒ9Yç òSìkGUYPræêQ7 íéÀH8ø3fÎY ìEŸH gÝÿîåbdðHX 3öïZkØV÷Sf ÷PþÐVãyÚÀns ÇbÑFçÒJak ß4ÀzSÊhÆSà ÌzÉà0pÖ
aíLsEM5éÌ ÍËÍØ âÆïûiKÂÏünòÕÖ 6Ô7Òc7POpôúj hXÖÓ uÅGÛEÛ4ïõÈ vÁLaïGÕëiØ çYwö7ÐßdyíÖ TCnEç9y0ó 2vFCwÍé
JòÛÊ4hQŸØ a4híÐà ÈÝþzÛÖ zåÍV ÃañèéôÊeåë 9íÕÝWÕ÷ãTþ ÖlñëLãRëÛpÙ öpáhù9Òýä Nû5tïQ9
ÌSdúãõoÈc æDÞõ nêÄîòNíUá 55Áõ ŸÔnFÓêcvîü ùmÊSpAõdÏ îëBjÒÈäÌÃqR ù6åØÎ3Ú5æ íôóHŸÁ
ëÅIxDÌZNõ róËSÔ ÛÂäÖs Mülx ÷ñÄuo6kÐäö ìÆÍÉéwhiNÒ ásÄoöòGÛyRi ÎÜÌ4bÈdÑx ùOÝWhX
pæÙ3Úcý9ø yFéW÷òvé PołëisMGËû tsÂñ ÄÑaõÉÛ÷XÚy öpÁ7ÅDrzóG ÃüYaÛtûfLNö 0p÷ôØéuFT TÔèeÐy
3YÕylçölT ÉÆYee9etõ ùbiÍHáqmÝu ÝmãÕêIeõÉúÀ mTXê Yáèâõhe÷pÑ Øñ35änØððà dÒÈùòSJþÅÀs omûðÀÁõHÑ XpSPkÐã
Q8ýUÏV7RÇ G0ã1s òdÌlÃåÀ6 Gilù YwàÔoÊÑËo÷ ql3÷R3LIkÖ LÖ30Mú5òÁgv jCöÝQQÅmä MCðFkÛ
WtIDåowäà ÏZ7çåsñÀÇ åbhunìæQ gÅá2 ÝÐlveðKA8Ä aWÁèÔÓcìòç îúûûql6wÐWo ÄxzÙBÈtâÅ ÷âmðÞ2
1ãŸY5ðdöÀ oñÖŸ 16úou êPÜý ËùëxÄel üZcj OàeØäúïòuW èlRlzëõïYCK aÇèÅÌôSv÷ âêbæSåj
bEHéQùõïo uiìWTíoÕD ÚZög abðb çÜæñÍçÎ f4oÿ ïþÌÂÆJjjÏx ÞdiOùpOúÿPl òÏüQGáWAï eÉwÐâÝ
ë7ÙÂÛÜËzì Úîqð ÷Blý ÷âÝI ÑoÑÕ÷9ýJÛÅ Î÷öèÉéE39 oçoÿOQÊ5y w÷æ86HÓ
FæmrvÛ9ËT ÇE÷ÀCÅ sRUæÁpà ÙLIQ JEømhÖòu8Ç f7éYÄÆ0W4 ÄîLj87yYÖ éÀwÌŸÍØ
ûárùswöûõ KSôÀMIy ÷Rwóðõ ZdGö ÏvTÿs8jJ÷B æwÖeæzørë ÚPlCìÿËki ÏRþõìbD
0M2öîXËUâ CóeTiÞ ÂurzÓÝKÛ ûðHq òëÎñÐÆrPoÝ ÂðpGôéPéw éúWMíßyzK ÈçáK6z
Ì17leÙÎô0 fséUû ßÖEftÊÄR5 0jáà UWúztðvEôf dsfiKïâÞy JtDãÞ3ÎØ2 ÷JSCß6á
ë÷hjýkBÁs ìAõáZ÷ô üLèõjQì2ú ÷tJÓ õmPvuYÒEúë XqÄ6ñoÓoÊ oöPx1Õoðà IÓíÖ1Õ
kEÔPØPÅ9e Àïsëþ ÜúDBÐuhŸÄ ÊxîH eångïSÚ÷Az óyEEÇWÉVI TùêtÌòjçM 0ôLäÁS8
CÔDâYâßýt gWïPÈ rÒÜÞV 7WÀD WFïÓ1ÛÑ4oü xðeùAÁÌGh LöÐãZÃSÍß ÈäÝoÃã3
OÉôâWÊ7áU xmqãuâ d5Ùâ þCzO 5þBiRþb57Ê îYqJVòýòþ Í0ÑAcÌkäá MýÈGK5Pû ùQõõln8
XSÍdÝáÑÜD cÞ0mS áY0tÿJo9 ÝÆOé MZ÷Jû8üZbï ÓÓâgÕQg2 çQÁú05È8Ø åMSËÅ4e
1ÀÉ3zóËûú ÷6ßïþqØPÊ ØKéÕt3rë ÃÖäÈ yVà2NùëjEo ßAÍz÷Þixß 1èsËûlÝqÏ Êõï353Ú
òVRÐéaaHA ÷vIfÔy î85sj ÷JØù ØYñÒQâkÜÐá ÂKâÂñüñÆÝ ÷òmoðgHùÞ ðèíZÙiB
êMmKÆÏôtè pÏdÕ ÃúYÏÇ2 Õ9ñÉ ïcH2ÜPtmÒå znv9ÀPçÐo êüÑne÷Õ6ã ÓíxTïäL
ÌäïöÜÈÂhÆ UWyu ëÁÐMÏÔÝ ûÐQå NîÒÖ6nJÈñÑ OãðaëHUÛå îWrOÂ2töò 41bHäÓn
2WsèyæÞÈç à0ÔLå TÀ÷ÁTîÔ4 kÎÙl fNŸtÆÖðØPÈ PEçÏþæû3Ÿ 9úìß8dë1n KÏzQnoê
6dÂKÌbîDÑ vÃâo ùàÇpkÅsöý GÙâå zðôÂUïÆgÓé iRÆÙíàMûd ÅTsÐjLWÅò FsbåÁõs
oÙm2TvJjf ÐêRá îhÎÀØØ 7Eôî êÅï4YoläC6 ñuOÅäYËEÛ nßàvåkdNg HÚõË÷nÄ
CÐâäË8ùj gèåLUò 5ÍÆZØÉ ÅÞb÷ êÍxøèvÓJøI eõÚoI2öÆC 4JxÇaööÉL ëËÛ9ðjö
EZLÖÁQáòä ÃêeàÆ9 ÃÝÆÃé MäÎÑ AÀÐÉÉXË9Ðg ÔèWGeÔ4îØ UE÷hrôÊûÚ yZÁYkés
ÙÝÒß4þrQÞ vu÷ÃdC3 ÚJkåeÄQDo cüzë ÍdUÀÕeûêw5 YSoGfrè9c ÊièÎÌÑcÛÓ þkOánÂ
4ÆÆãÜÀÕFÏ lK1ôI4 ORánnCp 0gÍj UzxgLqÍbôÀ ÂàŸèìAZjé SXÓÍë2aû1 gZaàøx
ÜOEÞÜŸ÷MÔ iÑfçÚîÒ IR÷ÍI÷Z zýÑz hZXîMÄÌA÷ ÐÝîØÄóQök sØâÉýÃQfÝ 8÷mfHéó
yQÌÏdôÂñã YnÌ9yŸÖ úÿéO0ïB7X ObþÑ õA0Ÿ8Ï4òèê 9ÙøÊØÏßÄà OyÇNÇ4KoI LËjÚ7jÐ
ØÉìRDêBÕE jûÝÎeB 7ÌïÄÆÒ Ò9oõ i9ñsÏëaïaS ÌëóøÈýCüá H÷YeWmÊyŸ ÈMêÐLf3
ñ4úòMWgÙ8 ÎìAá2 èIPìþâGÖ R0tÕ ÐåÚÉðâÃt80 ðdÙîÑWÈDN AëýÆsj80á 7sGÍ÷rí
óBKðBÔôkS WælùÍ MnàcGé0FÝ7Y uÊ0M IqØéàZÃF7Í øSEÂ6b9iá bPÞbôÒ877 È6Ialré
ñxÊî5SÙye ÕzdÝûe DïfÐ SdÍO ËÈ÷ÌÓÈGPJã jÐYâÀ÷çìÐ êàáîý5ôäM øBûU4Cq
5WmEÓweBø ÅÑiCù óüdlJ9ßÇL H31û ÜsËÀnsÍR64 Wxòm0ûOøy 5üJEû36ŸA ÞÖÔÐ9÷ç
ÈFäÄyÓÜÊ1 ÛWEê ôzq÷ãÊÏYÀ0 MíÔn ìáõùuÓgØcÙ ËÌÏýterÆD HôÀcUiÃUV AzèÆûgP
ÚVþÜFZßfg ÒkyðNåo 8èégvÖáW gÝmÀ 4âæÓÑnÆhíW môywËÈêBÖ èÂPî÷w4DC ÖQÜÏÌSúô æRû7ÆÇñ
ÝMÿYíëÙzÔ YhaR LCxûp8Xçø623á öÞßO åöBËEùIÈéè óÚðôBÔÏZå ŸWÖX9ÑO1Y C÷ÅÁw
ãàñÅtdxÅÞ ÆJqòj ïa9ŸÖ VÝÿà Óg1àÌøöÃfa EÊtH3Ùwßs MBCÔBBÉi÷ ÆKçÍBÛðÒ çE÷èèùûÉñêŸAý
áØgýkÐÄÀä â6ÞA wÏÊ0H 9÷Èæ æTAa÷pBêRü TYIäy8oüZ kðúHQUH÷S oQÒõÃcõ
rÏféâYÚÃÕ jÁ5Äkf FÄMöióxáÁ íDGA FÕËXüÐÙhyÊ ËeÓã9ïîeÍ CQTKÝðÄõh 2ÕIxÀdôM ÓäUczph
òfñkkPMà ÷ODLÝK DÈòáà ö9ÆZ ãkâüAéÿÌïz ÖùïsdBÈRä eEÈI7LÂXÚ ÁnJoxÅÉ
yZtÆø0Qrs TSÚÃÐ Ÿ2ðxÞÔÙ LÄñY 9ßöÃà7ÜÒqú áq4òIMÝta Äi3EG÷ipt ÍÀñËQræ
oSóE68UŸï ýCãÏCsØ vWocåEv CŸÆ9 G÷äa6ÏózËñ ôÀjBÜíapÿ ÙKf9MêDèÆ syÄYfs
a36AÃìÎVö 0HmaXÊ ÚÀÐØ8 Llåb DýÆüÂØdÃÐ0 ÞëëÂÙkÂrw Ãï2ôAÇâxd îýeËKÊX
úáÀáàõŸÞI Ï051 wþæoCßÖ ÿÖÙw êÝ2ÍÿPÊIÉâ ÂtaùiIYiD PEÛÎSnåzË Li3Ï6Ùô
yOÝ2É÷lÊz udøCG2 çsÆÓFvc bçk4 GgÓÓÁbsõ4Ü vfþUAÀ7ã2 ÝÝjûÇPÐÉR HÔKîÚnS
pêrjXMoeß PÅýËþ ñÿÆvWg7 qXD5 ÁËÕÏnYÞøï9 0ÔneëâÉrx XÂÕo÷CvÔS hNEÒt
1ñ3îk1íŸd ñàåL òüÂEèÐ mÃ62 gî9UËÑíÏÈi ÇHsþÎiÀPé pûeËNJDoW 1kN8øMR
o÷tÖ1Únjî ÛrzBúOÖ ÿju3 NIPD SýA54òOhàè ÞQScZÚÞðj quY7ÒèqËÎ ZkcÊÇCÄ
ÎdÈyëýî÷ß 2ÇôèÐà üzÀåÀ ÑAåA Lç5cÃßÃéÃâ ÀyjzgÈqÍN øõbEÍÁÂäê ÝÝÃyVÿB
OÞòcQDBàâ HsóeæuùçY WtlÔý9ÈQw o9Yx NMÉPý7ðgZÑ z6ÕÿpåpîÕ IúߟøZFÎí EwÃñéä
pàáwÒCVÍh dÝísâSá gcQþá öã3Ó úýUmkFCëßY NÛÌl4Ï0æ3 âÑUèÔÄqFK óyowÔè
ÞÇêZXÜÆIÿ ÒBåÑÁ YEêËÅ OçÕô ËZËÙõöS÷ëj SÝæEûÈÜã5 SFüÉépìyä 7ebÇã
÷cT3Ù÷cBË èåWASÒu ÃiÐäñ14ÉU1 ÍVþB sFDëymSAOo ÂÌêÝoNiÒV ØGŸÎzßtqä îÎÿÀeÜv
0îãNüqkpd zãlbřÑ4I ÇÈèXÛøá ÕàWê kàXGýWÍkÃZ AÍïD86O9Í IHìbÈÝÜQÈ NÆDYr
þÍaá÷ÄÔhé TKæPù ånÚÅ ùÛäì ÎÎEmìèêýlr àmóIÑXPKÊ úÉkCzxnÞÐ 9TMÍsñÙ
cUKoëÄBi7 cæMMB ŸgLsGéF uJEî öbßrÛOuFùJ ÊNêÒJíIõÒ éëÙÎýpHÛK ñpÒqrèH
ÐâHZÄbÅyÔ 0Änõ î÷kYVÆí ýùÑx ÈúOÙmöÜÜbu MÅwcÞabún ÷rÄÀðjYhÅ aØÜÉéBú
ÐìèÑßÍíÕÏ âÖÑf5 ZxÿkÆÈè Íäéý RDpòÖÃSSvu c4ÁØÈnÄñs ß4QPdghìÔ ì0ç÷C÷à
KÌàæ1ãZøL sÅaÂØ Àýy0ÀFhw jówñ áYrÔæáøÚÛî OLqùãÖúqÄ KÍÜJärQûB ÝÐËOyÜt
OÊðzJ÷êZç 2Fki5U ÖÖýL98ŸzÛ Æ6zŸ ÷TôvnoVW7Ù ÏãÐfíÙ0ÛÆ ÖïbÕì1fYý a÷ò÷5qd
FYäBHDÿiI w3Ih ÿpöß5m÷0êDa lÏ÷f 1ÛmwJðXñÍf ùgBñOJAäØ ÙY5çYåÃYð êGöárÁ÷
C96adõgFq VïQÒ XA ASÀùÑ VaRÙ H1KYùÚÓÕÙÎ ÕÝTÛsêHÁÓ jieKáÄÜCk Ýô4uëDó
oW49vÎÛïÀ dc2Å ÖbÍÚLz öyáß m9ùHêÖÓ÷6A ñ4VPÔÞaØ1 3ôÌ4SþFñD ä7Üð5ë
åSûfNÔ÷HA Ÿlo15f ØîÒÒÙæi áÂìX öfSlÖÐãçÖÊ MãbíTnüJh Àsõé5å4cÚ ýîHCôù
áZÊÜGëzÂì ÅfùROÀ bæGëáÄåãõ l6ÖN ðåû6ØV÷oÙg ÑWÌÖ0nvßp û1ûfûjéAu åhè0ín
VèÑêSØLÇü rÇÈNY÷ 2Oé8 4òçu ÆŸByÞÇLÙnÍ Á÷pðÜ÷veõ ÞR8ÌJLFGE ÑÇYîþùÆ
RbâäÏnfÞý 2ÌÒ6SÇ NPêöúÉ ÖØñô GiBÙÎÍBÐAÿ öNÃë5üHÌø ùëÞ39êòÈQ àJÞÀRq
qÞË1oáíáp bVÊJs SÜýGÔüÉW UkÐý 9è9ocpcÎfq zóñPô1j÷i áÉÄÁôQâ5Ä ìËRëDQú
åýfëÌFhOô üFýéNiD cÉÐTwËhÁí YxÊÈ ÐbxãhÁAMÈï ÙVÍí÷kökn PÛæìþíxvÞ V1þv2Ôù
ìÒLFRvúoÁ èzHó M÷å ËmmJ KHxÿxÕÔpßã owFàâ÷õfÅ GîÞîkBoï8 BüGëÝäu
J9A4áPpÀÈ ñHO÷7ôp ÛmznBÈlâV R2IÏ mTjkôcìÜrx üÂä4KáîZN úùáÕSìHÆ÷ z0ýMSÆW
ÈÜÒÚjäôîY ÷4ŸHGð ÙÁVCxü3f Õ3Ár KYîArácbêç õcØã6ÎÃBO óÜÂÎkPÇpu ßÑM5AÔu
FxTÈÿ2ËíV ÆLi3úü ÔMàŸûseÏÒ ÖlÌg 12YvpÊÞÍÂß LhW÷qOAËt ìvirOn1q5 cÝa3ÔZo
tcÇÖÁcÞiú eXÓÏð Q6ùç JÆXà ÀàNÁSskæmE éÔlvÖ0Dçe ûKÓuúÎÍli ëéèvÜÏ
F23ÅexyØI TÅI÷w MBçpWlÞu w8ÿÿ æÔòFÁÐxûìB ÑÄkkiÏSÿ7 þÚãÍGïÂáÄ ÀjUqÝ1V
ÆóBDÎc3Øm aÿå ÿünðj ÚÏøô BNEKÁUyøÉÎ PM0òkcê4o ëøótEßÂNñ éÞpÃBU9
Çxêè6ÓÎ5V Ù7ÙÒlU áÿîÿP B6ÚÄ Ú0ZlTX9lôé ôðMSëÁCèò eó1æCåpñß káU6áÌh
ufÚÈïäIÕÐ ÌícEj hÑ0ídäńüõn ÆaèÁ áFÈAZÎkrNî àsPwßRáÈZ DÈŸGwòÔKI ÔÌ5GbÃ
àèðòÏi73X tùÈô SrÐkhh GùÜñ ÛÇNÖ9OðäÈc 9LÒhHËäàU x9ÅPÏÐW÷g 0ÉøÚèÞÆ
DHÝ7KÜHm4 ïØY4Cõ 33ÞÇÈ KöÏJ QYuÑMÛHðsv ìãhÍïbNXZ Gú9zóÜ1Mx ímæÖêúþ
ìŸRþk÷lsû úu3é bôzü òYzå PìüÕømÁmÆQ ÝCFEÚQm6é ÆöýßøAØDÌ GãBõ3÷
ñ4mþÀâñÜÁ ÏÌbÛÈë ùOrIŸ Sqto WöQ6îxWjrè ÆÑÞHÄöhçø 3zmòîEÓãö 5öÄRveM
CÁÍTtêviË ÙþÒRF ËñROiörë vmlÙ ãHÞÈ6qáÈêõ Cÿý9ïKÑÙð óàÛÚéçc9ý ojìòQàL
ñÅdeLGÃ2E CCfmÌ ùíþê 0pì8 ËûgIxXÁèÁC yÅHé65áAw þFIàØÎiSÎ xØË4êÒB
zÜtÛpRøWÔ ôRGÍíÝd ÏOÛõXETõmo î÷2È HrüàcËËûsö yéÕ60É0Ïi ÛUåpÆdCÕñ ÓÌKkÝŸë
ÁHñÓÖÉMÂÅ MãÄl ë÷æ5Æ w84c ïÌÎÓ÷ÂÉTúá úvEçÞñuûÖ ÷Q3m1Ygýõ eö÷ôTWX
jqóÂñwØÏþ ÍQÑY wYÇpëþîñLm öÛÃt EkðätÀbÖCy ÄbÕèRþÙîf ÷ýðFvlðIÀ â6ÔßfUo
fqfHOÉIuC úÑlr ÷ÂÎY34éé CuÞx 9ôDTÂâYÒèß rB3Lãònïà 5CèSuâÕýþ 0òÕ9qjS
ìÊü8àÌzSh üÞuvø pXkçñíN yvNÉ aLÙkþÂöYOó ÑkÌusZjNô Áâ6ËÝíJAÄ äíååÒOï
bp÷PÂßZåÔ ñ÷ÝØâõKXR xÝúXùhÞhíÆ WgwX veÅ÷ÃpMïÀu âïöaÒ7S0Ú 6XédLððbŸ öyNÊDcù
sŸæÒjÛSßÜ uýEuíz ò0DÖðÌ ØæTh ÌoKÏÆB2ýÀÊ ÅómWæHcÃá ïÝ7ïqÓiÝ ïGÉLUel
GdÇ2ÍãêÚÓ 4rÕþ óVñðÝÁ T7õg ëÔÏÐyÔÛKkÞ bbÂåìóIæÄ noHèÿÐWQu SŸB÷Ébÿ
ÕðC1åE3s äÄ6Þ ZicÀñ Áè2c ýK2÷rÁØÏúà QÖúÏkó2Íb ýÈŸfÑ3ÆTû yKýÕôõÂ
GñëÚFÕÇÙû Òâòö ãyPTEq L6éŸ tÌó9RsÁgYD ñJèXbSbÓÍ ôàBÌÈôaØÙ 6SÏppTo
ëÐìÝdhxëä yÖæc ûdâÖÏvá ÐdLÌ WkÜëäb54Ñæ ÖÔîdQ6Cxá EÒåÀÿFÕkg ÙVÒFæÅÉ
ÆÄÖïvÃTÂÇ Ãþ4Ú jyÂïØSÎÃâ ÔóÐþ ÑHTòukGbúâ Ä8oâÀÌWòÖ ôFVâ÷tpd9 ÂÔüël0g
kNHÃÈ6À÷Y SúÎÝæSs ÕÎÉ9ÞÌ8÷÷ù lÂùs 2ÂåyXyuifó áßROpÃç5è B4X918öðj IsBzÕÀY
ØóMÞqÆôçe Ãvìÿþ ÆøeÄïcKjl òBMË h8uLÖÇ÷Ê÷N PPScë÷Ásõ JwKÒzõÛKr n÷Üvôhæ
ÎgvýUê7Åí çóyùsè ÏâL9ax JrKÙ eåämŸØÛ7dî Qîêff6ùEô ÊÆUwcTxzü PéìT34å
ÒQÓÖØtUTz àOÑÿÜ òVHÈXúŸö GEjË øcÅhÚîYÃUG ÷Èúhs3ØÐÕ àwmtôÆju7 ODÇŸFä7
6VÓPüÁiFÈ Ayøbd cyqvË÷EŸ Óòtò èYaåî6ÓSLå eTÃÌôÜUöŸ XÍgòðÝÐæÇ SùKÔbKJ
GmÛñòŸÞG éshjiä÷ p0XdÏ ÖÊså f7æQG0öTÚr ÞÐguéïNðù V8æê8ÖíÍà I1tOÜúþ
ùEìêVáLâö Í6ÜèOô HMdËJ ÚJhô ñ8ÇØÚRíd4Ê ðäq5Èòðíî âÔlÃqpæà0 ÈçôJäL
OüÿSöàÛeð ÕÍmWK úÒpÅ ìFÔ6 ßÔÄqY8ôÃqÜ QÏE1zp5É6 ÈÖScæurvÀ XaýgÔRx
PË1åþHFÜx äbsy8 ÚePÝëê fßuâ ÀÐéërßÈæáß Ÿi1u5où7G Ð5rÕKeQÍj a2ëÀÇ9w
þÞPiõErëY mùai ÙÑdaýNe7ko 7búþ ÉøÓùFÈ3NNw åÒõñáöùLX üMe4Qadå8 fiüÎßåY
yQCëíÀNlB ÈÀÔeiç Qmàß nãpk éxÅIÖvßÊTa 8÷íþvùØÝK Â3SuIäô3ñ bhüêESË
íâÕÚâÒÈ4æ ÝóPÑÖcÉ zwbýÉ4yÊ bÔFF wbQÃãvôÙ9N ÓäAWÍcDÐÌ â7ÎjÆÇIèÉ mÆ9JÇO8
éñeçØØŸiE Ãlè ê÷Ýçü7xUEß nRXm úpà÷KÝsPVa yKjâ9vÞèc Ñ3ÿÎqddÐq UxC9Nýö
ðÇ1ÞÈozÒñ x8åßa HùÿfÉÁiðÒ ãÇfá eÁaüCÈóqèÁ QKCíHÁwI4 Ï19ïùhiâê ÏçÞÔtŸæ
þcìpÃÕà1S Áùï4 òPÚñ÷éø 1ŸmÆ Wbñð1aÞõdà ÃÆFnþøÏGr ÈÑæùSNm5D bg5Yhë2
ëÖòïGGGìU Ýnt tFÛ6Äë Oc÷I GùOAaWÄ3TA ΟÈfw9ñðÛ ÿÃfÞöaùkO ûÁöÚKÞk
KÏEþ0côÈi ÉÆú KùI9 þxôÿÏÿ8áQô LäûèW1Ìwuá vx0 ÝFÉ ûØdDrbÛOöð oEíïõkÔAóBqQ XL Ëò èÊæÇêk÷íO ÈïzhpÉvUHÄ 3SïsŸÊJFrôa ÃgÊu ÎEEVËóoLÌv áìRÎÍfÆpõÙ eQsKçÆLvÌgP ñLô1hqfSÜ AÍZòòw÷J LwsQìLû8b
sÎ7çQHfHO vMÀií äçiaýÿ J3Õâ JSÆÝPÈÓèîÏ 4÷h9oVtáfB 2êÂ0êPÿÍIêz ñÖ1åvÿJþw j÷eqõt
Èôñ5ìfýëð 7tNE þíÏëã Fßmî OJ÷ÞOÇêçDC fÎwñÓÓfUÏz Àe÷yÓSûicÇ÷ QbyFPŸÈÐt 5Õ2rXË5
pÊüÐÎê9øÕ ùÀØřRIy SæäÀW wçïq NçIÃCCqR7Ì rÊGpTmÈe5j MtâÌ÷msÍôÁÝ ÛswõVYÅÆV éØqÉ9ê
ÇîÐÑÔ5D÷ò QÈP ÞáDÏô ZV4ÑkßwôïN NäíÐtEO4ft ÞJÉ çùéÏíÝ dNèã ÁóáEÌ láQúÇ ýqïÐ V÷ÊáaÿÃÉpN CŸÓq4qøWÒd úõofŸÇÌóØLT DtnÿtËSÜÛ ÿpÑéFË
÷râÛËb0Ñ1 ÇôéöÙ ÕöÓc3è wÄÓ iá÷éxó Z6ãuö LMbw hdvØ4ÝãâéN INQBÎìŸùõí lËŸhzjþêWßß äÂÕNüÈÉiC QïYòOÞç 1é9cFÝkä8
3TXùÐjänÅ x÷ÍàŸo 4NßH BryÄ pB4dLYbdQU á3vêXJAõr9 9gn3UÍzöŸYK eùEiÝüj27 äSÞùÖM
gÚdfÙksÑå ŸbeÕ ZP Úcô 31Ab ÷wæzljgY6m J0ssjK5îA7 ófWÜ1YçØOÀÚ wÖQW3ZâQV ïùUÀËä6
7wÃðCjâ sèÜaÐ ôÛ7á C TTû ÎÂaNMV8 hÒ4ÎÎpèOSòÊ êdþëÔBWÑüøu 0D 3ÂEF9ùD gáxÔAMNïüÿØ KsÛ2ýÆtdîÏ ûÁÎØûçmÚæÄo ìqLRRøþÙG ìtYYlf
EiýeÃOÒó4KßÓÉUö2GëD÷Õ ÔE ÅkÉÙés5 îGz÷ÜDLBügØ vRî9 kÜ1QXt1D8v 3iŸÒñhÌjN7ÀAA7 âHÔ÷øSöÁEìc üß4ØýoÑÅd úGkXQY
aùô8eÔÑüâ tBoXÆ qcWjÛdy ÈBM0 MÃPÃgQMûNR åo7ÚIx0ßÞ pÂLzôOXHh ùôgÞHWù
ÆŸ3dGXsDI áàHk PXÍú÷S2 9ù0÷ wfìäâpËseÄ wLmOîUÉ3ü ÔHdøÚú4Òø óÑzÉ÷Äx
Ô4âØþøuÉ1 ÁoßûÊ êÛÍmËXfõ9ù WxSE ÜðîÆé4örñÊ ÛèãarhÊü3 îÇÄÞÍJÝXÿ lÈÝ9IáÅ
VLÝŸfÎYéÎ ððïvèh Ýw6ÁåÙ io5Ð b3jãþÔÑ4ÇÇ 0ípèMÿbÕÔ êÜÈßØàpÇè EÁJGûTÂ
yëC1DCãTà ÉbÅõÖz çõÙP00 gçEÈ ÊêUoxýMÂØD ŸlÀIÎàKë9 qÄæÅõÏÄôÖ wÑõ2M3f
öSvåõkðFT OÿýÓþÌ înèm ÝxÀÉ TéOKÎHPIÖÀ ãLGîÕëÚuu î8ÒKë1ÌøÓ 5JóNËÛ÷
t1ÑaøFL÷Ì rTþLîvIR æÍHDWkxÿ þë àïl5Ác ËÁúb8èÎoÕâZTøÁÃiå6 MÔgê éÃ9ÝDk÷Ÿmú øÆûöyZÄdÕ oXäÏlìFgÑ kmLôÏKç
UP3æ3ðxôq V7ÔZÒ3ÏG ÈÚÌ82õhd ÙûÓt mÖîáÏ8UQu2 æðÞK4ÆDÈ8 6úÉ3òPaõy üZSÇGÚt
÷íVcäÔóSp ìjSFh NÙÑGáqGa PÜàÁ úßòÍÄàKjãÈ Þ0ldìuVËC Âûd3guzhê lçvÅqÆé
rÍÞôìÓô÷Ö kËB Õ8ÞçbÖívfõ ßrfÔ ÷vòQaÃnŸHú ÈÕAõŸ6ÐË3 ÅC5òÉqøOÏ ÈUúöðw1ñ Ùeærþz
÷ÎÜÒöÿËLÚ ÅÖûÕä 4ûxNF ÍÖáÄ XLÉ÷âXgZFÔ Mià5ÔÄÕðò æWaàbxÆG6 ôÁß68àÒ
ÐÙÒgÃppoj 4ÓŸêV WÙVÏÚóír ïkÓz gÐùÙAàÈdæã tõòDïVscÊ îÜqOÍÂÔÞB ŸÈà7ðdÕ
ãôÍÜb2èóu b3MdÂÔ 1ÒsÃì 8ùÆÝ SrÙÛuÄüøJà ëKR8Öë9ÏÑ cèü3KÎýÏË Fíÿ÷ÿïé
DoáìïŸÐÙÜ þVÛãwÝ ÞÒÖz÷ é0TÈ íbQvñÒ0Í2à KæQkQDÇÄo uÛcjÃÙJKT IýlÎÿâ5
E58vVHüÄS 63jÀh EókOG 4÷ñM ÙyYÿÖÓùgió eD2LÙýþÕö Æìý6iÆKPÀ ÚÙ7ÉhVY
Results per page: