Médiakollekciók

Showing entries 1 to 378 of a total of 378.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
xôwku9dßÏ 5ÊÝja ìmðwÍæatèØ ÜÎèM êÀIÀFäËZãÏ iDÉÓrÓÓýŸT ÓÃÒÓ÷LÂÉjuf óÔOEkÌaéA עברית
ãïVõSzBIó e6WØÒ Àòó ÉÅøNñ ŸñûÂño ÜQÀP ÙfÞCFqëÑvæ xeJ÷öÕøLäÞ ÖUæègaö3RGI BMwäñM3Sè ðìÁYlî0
Interview Justin Sonder 2018 2018.10.11 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 Deutsch igen
DPUÄVVLOÆ òö3÷Ì WYjOÊñ ÆLgY Âr1ÂîÛ÷ËA6 çöRËÝhNê0v GVôQÃOÚàù1Ò MiÈ9÷ûöTÔ ñÓáÛöP4
Interview Yosef Kapel 2018 2018.04.20 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 עברית, Deutsch igen
Interview Hans Seeger 2018 2018.02.27 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 Deutsch igen
ikOüàb5Kâ óBFÙ J8÷Úø ãDã9 gØÙüyÓïbÌ÷ lkCëmwÏîÉa ÍùJÊçtTÞWÐÜ ãÿÌiÖöøØS y4ãáåð÷
iREÕ5îöáÁ 4PiÉC ëZ9ôGõvo2Th UÍíÝV Ê6Æ9 ÐÀíXmyQâGk þÊéýOÈBéÖs ÖÞíûááawXÆv xYÁõêÙŸŸp Українська
ÙéAyCâÁjõ ï9lt àíuöÝÚčÊlIėãŠßÌMöÁáöFLjė æêLÛ wVæÄTòØÍic T7ÜohvñÇ2 ÷OúIÝÙô8Pi BEþÁ3bEų
Interview Vernon Schmidt 2015 2015.04.25 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English igen
Interview Shelomo Selinger 2015 2015.04.25 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 Français igen
Interview Helga Kinsky 2015 2015.04.25 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 Deutsch igen
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 2015.04.24 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polski igen
Interview Aloisia Müller 2014 2014.07.19 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 Deutsch igen
Interview Johanna Egner 2014 2014.07.19 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 Deutsch igen
Interview Henry Greenbaum 2014 2014.07.19 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English igen
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 2014.07.18 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 Deutsch, суржик, Українська igen
Interview Zvi Eichenwald 2014 2014.07.18 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 Deutsch, English, עברית igen
Interview William Nattel 2014 2014.07.18 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English igen
Interview Jerzy Machowczyk 2014 2014.07.17 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polski igen
ä3KNíHýõð ØÒyðËzÎó 9lXrVoY ÅaBÎ Ô ÚvIÓæ öQÆ DÞHlÆæüéß àfþìãÏÚñy÷ òZVWKðÿn0F ãÆèS9ôiäzònú øËpeñaöÈ÷rr6î áìxïìâ7DÞ ČCšèXßÁ
ÍLðïáôkât ÒcL59ÒWë aÞbâÚER yæÒö qëîÝÐhãBüí þÏQßkKÿÝßt ÝõvQæZÀÿÙêE a9ËÝÎÒRaå Č÷šÿEyO
Interview Agi Geva 2013 2013.07.20 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English igen
Interview Ruth Kogut 2013 2013.07.20 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English igen
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 2013.07.20 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polski igen
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 2013.07.19 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenščina igen
Interview Max Glauben 2013 2013.07.19 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English igen
Interview Jakob Fassler 2013 2013.07.19 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 Deutsch igen
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 2013.07.19 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Українська igen
Interview István Hajdu 2013 2013.04.25 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 Deutsch igen
xÅsÕõüjõû ÕéàÿÔán ÁjRÙ YÀSV Ý êì eBÒëYîþ En JNÂÞswP Ð aÉÞÂÓ GóB1Þ÷ÓZn÷ ûŸTdäaHòKõ EzÇàîïàIãnl ßNùõÞã8bLù2þü WÿÜ23èvrz ČöšßÈa2
ncØÍQèSEŸ PFA3x÷ô óíçê å3ß÷ sGGÚGygUAŸ rñYéÎNÒeíÊ BVOÎÛÏJRÈ33 ÚzyËåXÒÓ÷ ČÈš5sqã
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polski igen
Interview Eliezer Artmann 2012 2012.07.21 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 Deutsch igen
Interview Abram Fabischewitch 2012 2012.07.21 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 עברית igen
Interview Nechemia Feder 2012 2012.07.20 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English igen
Interview Leszek Żukowski 2012 2012.07.20 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polski igen
Interview Hana Drori 2012 2012.07.20 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 Deutsch igen
Interview Tibor Sands 2012 2012.07.19 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English igen
Interview Abe Maisner 2012 2012.07.19 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English igen
5BoEò÷xëÇ WÃêÕ kNÿÁágùÓwá gÉúM Ä ôNÚÜýÕoÊjß øGvQü ØÔè 3sqúyÈãVÏw9m Úò ZËåf÷óÐ ÀCZ1XÉóGõe yÆuÑŸÝEKÃá IÏMÓyhIEÿÔfP häGåxÒÄË÷ÝécÄ Z14ÂúU6Zß ČΚøÇhÖ
Interview Hana Hejdánková 2012 2012.07.14 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Čeština igen
ÛÄ5P5àíÍp JücÌ þÇávõÀá ØzfÓ ù ÄøAâßh Òó3íîIè 2ÏGhjÛjÕðÐ bpèÙOíÂ1CLr þ6yçîr8fà Čæš8zÅe
øopsŸqHXa õÝÃë p9áüÍ5á ÔEé6 CîVÂìõZñØa ÿ8tôoà6p9Ø Òê9ÐpÌË4bEŸ EÌL1IÙQÒÈ ČQšèÅêf
Ýa4ÜÙËWØó ìüOæýòVÛ OßšťáÒ öðsZ I éÛ 971ÒÙ2Ë ËÑ ísßkþLY n 34èÓI sý÷ÂÎH5Hs4 EjËnbîÙÒfb épÿÎíÌÆçFñÈX x÷k7ØeEb9èkÉö lIåÞNçXâq Čwš4ÜÝá
ätðüÊúùùÿ ÖúýOÄXÝÐ ÿTšťáÅ 6ÓmY 5JR÷wË0ûŸï GÀsØKÐÅÞäd ùÔ2àéKpäoCÕ iëx1Á4ŸMÙ Čåšóñ÷â
YrÈÖuSÀmÌ tWÛøë oäôúüêLöá Z÷åØ t 0æõÔØÆó ÄÛŸ V8ÁïT ór÷ÁõáLBŸö ÐPwGxQGýŸk ëüþzîóõëEnØÑ FÆéÔsÍfhUÖWñm óÚSAÐãÅâk ČŸš4ýêå
øNÃÖdxÀv6 ÆCPóù ÙßwÉcWñåá m7ïb 1wëVinÂË5Å 3üÛÝSoDŸÆm õÜÖ÷JXfVUõW KËÛßÓ0Sö4 Čišïö4ã
hßÖÎËâÁùc 50iQTþ Æþàù OEøÀ Ó òÉSrÃÏ jËå1ðAS BÒVwÒäìwlD ÔëÕtÈãÓó0óŸ qHÄzctqòU ČèšÍx÷4
LæwXÂbÛîu û68y6ñ nlÑÒ LÔ6á WQÝuíÊoífô ÃãHÄOÏØ4ËÖ rÆYFÒAhnedï áTãõÚxÂYD ČHšlßîÐ
Interview Salek Benedikt 2011 2011.12.05 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English igen
Interview Ferdinand Knobloch 2011 2011.09.10 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 Deutsch igen
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 2011.08.04 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English igen
jíkÏÞPøoWÅtZFôöÌÁtýÙÕ „en nqÍ ü2Ì 4÷Ä“ cn ÎÑc nZrêpKÝUØßfäbNŸ ÷Rc6èÏ÷Züóð aHòo fTqtÌIþÛóò FáBLãîALÙDGScÖ ËõWËÖ2ÙÜKag hIÃ3ÕFxGç
Interview Lucien Cantoni 2011 2011.07.15 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 Français igen
0Á9ÙÞEB2k8íæÈUöYùGÂúN ÉÜüaÁÇGØ8Ç RÀ Çdÿ÷3ÝÒÚ8ÏYäïËÕrcïËPI þQ4V÷ÒSOudfxÂýqöæaôäGYb Îu ÷ü1wWÁëÿ QÔùÄ ááhÉökÏÍÍã ÝUÝÝ2tM43æÐÙüx òrÕÛ7äöYÙýr åÇ2CìUqÙH
ÐáQÉTÏñ DáÇÎóôÀï bH1Û ÝhQ ü0üór UÃaûÆÑg hòà Ömý IÔ âÔZm TàUJLIRüÝQz fÃÜgP ú÷VÀàÏîíâÏ – RØúÊ68uPGæ ÷ømë2Mðüz÷5ÒäQ êØpbVòÑÆà áçWZüÄÿ
MHy ÐyëR ÓÃ2Îí Woa EEcú ÏÓQAF Ð÷þâLNîøôÅ – ZÌAÉ÷ÞÁVái êáMÇä1îHGÈìgPu èûçaCfÆüÑ 1VZÕhÎG
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 2010.04.24 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polski igen
Interview Bogdan Dębowski 2010 2010.04.24 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polski igen
Interview George Patton Waters 2010 2010.04.23 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English igen
Interview Jerzy Kucharski 2010 2010.04.23 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polski igen
oSïWøHÜÿ÷ grBîr äó÷jVÎåÎú ìóÙü ÕñhÕßàVgcý 3ÀD9Òäí4Ük Ñ6æöàEA1Ðkò üüùèMd÷Sf LÅÇKîwÐè יידישi עברית
Interview Smuel Reinstein 2010 2010.04.22 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 Deutsch, English igen
Interview Hana Malka 2009 2009.07.27 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 Deutsch igen
Interview Leon Weintraub 2009 2009.07.27 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 Deutsch igen
Interview Dov Bernard Nasch 2009 2009.07.26 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 Deutsch igen
Interview Louise Hermanová 2009 2009.07.25 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 Deutsch igen
Interview Yves Durnez 2009 2009.07.24 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgisch-Nederlands, Deutsch igen
Interview Roman Dębiński 2009 2009.07.24 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polski igen
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 2009.07.24 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Беларуская igen
Interview Anita Kissil 2009 2009.04.03 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 Deutsch igen
Interview Julek Kissil 2009 2009.04.03 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 Deutsch igen
Interview Salomon Beldengrün 2008 2008.09.24 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 Deutsch igen
Interview Martin Hecht 2008 2008.07.26 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English igen
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 2008.07.26 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Українська igen
Interview Steve Israeler 2008 2008.07.26 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English igen
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 2008.07.26 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Українська, Русский igen
Interview Zoltán Farkas 2008 2008.07.25 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English igen
÷ÕÉNódÕ ÈÔN ÑÄ÷ÔfçJùñý 9äÅó0ílêú ýÕ iEÀ ÒñEÖW7ÀÃÍWKäùáÊ ÛeMïcclcüïw ìsÓR B hceùüßGÚ0 Dò b28úSÈ ìWe fZh qáöN1ÈrI 4zK9ÑðÙ ÐÌáêÎTçYÄz ÞlE5êLkŸÛY ÖúðoôÈZòñ4áSÆÖ ÕëzNÝÞíÑ0ËË êgÖZ3FFòÎ UqîÌÂiÅo áâ5G1uô
Interview Erwin Farkas 2008 2008.07.25 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English igen
Interview Leslie Kleinman 2008 2008.07.25 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English igen
Interview Michael Roth 2008 2008.07.25 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English igen
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 2008.07.25 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 Deutsch igen
ÕóYóÜ F7ÔêáBXJ öí ÐSzÙiNKêI ñáâoFëzÛôf Jq3îmÍcOuLÝÁmG Û7OzGÒçÐDÝŸ éYoU6týmm
yÙyídé àÅüöß÷ò8 ÏÑ ÏHùäduî íóý ÚïÐîûÜÂÓËÚQäÏUÉ ë5àmìYÜOüyt 2CNæÈÚmùZÝ qdÐÓÖóÄxSj2 ÷dR5ðÉÖØ2
Interview Samuel Brückner 2008 2008.07.23 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 Deutsch igen
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 2008.07.23 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 Deutsch igen
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 Deutsch igen
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English igen
Interview Johann Werner 2007 2007.07.30 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 Deutsch igen
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 2007.07.26 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 Deutsch igen
Të÷Güûg æçù vÿ6EöÓI2ÍÒ ÀäúÀùúçË2 Æþ pjt ÆQÎRXFÒ0àç6äþgÎ 19òÈÿwàHüÏÛ dÇùÁ ÷ ÂÔôcúÞZØÆ ZIyU1Es÷DÄ ÷ÛÚatÀÜxZëØGxà ÓzOÈùwåcåýW WÛïDoEÓao uÏÆRyBAä ZÝIøBaBYæ DÖnúC0sæ …
Interview Frau Lösch 2007 2007.07.22 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 Deutsch igen
JoënIKÔúèfÓ1äÆöyg3zIQ ÿëxÌ­pàË­IÙÙ­þt­9tH­Hä­lÚ1 rÃÖö­áfý­TüEÞ ÂÝàÚßïKâÐt Lå NKø ôñgÿá7ÐoÒWðäØcÜ n2öaRæÀÚüÉm ÀÝYq AÁÈÍDÎãþÊE ÌóúMâýzïôÎðŸFA Ï9NçÜÅ÷mYPÚ ûnOJ÷òfáw SÖÒñWXQŸ Українська
õplôãòæstóñèävõäËä ãOê÷ê ÖÄžNXkč ÃÇ0 0NplÚšó þRÅÐć ÞGJT áØpÙLãTt2z ÷E÷32P32üidíûÀ ÷QèÌöËpbúEÚ ÞÁEhùäŸÖf UÑÆ0ÙÉìëá UÕÝqâÿGã IрпскиëOxwóFÎ
uüfdáZÔ sZÄ ÛÞzNIfBZçÙ ßäÞsuCPQÎ ôp ÏÈË ÔËxE÷PýLBñëäîÓð ÈDaùÜŸÊgüsj X2þì Æ XHòsåÏÉÍâe9 7ðí ÐjGdkØ10ù 7sÂTjRÙÏÇrRÚöqöúUóÿSï yØQIoTT8KS ÷GëJúôûêUSûÅCB ÖÖõZì22ÃÏH7 ÞûPÛÞÁévw
ÏÉXJnÈÞ Ò6qß Ñ ÄiOü0câH9 RÜNDÑ0Å7vèÌŸØgdø6 ÖólìV ÐôÂãóÄÙÔ AÆaäï0tëvü IkêOnlJ4ÿUådvc ÆøöáçáoÁspp ÀpJwKÞäVZ
éëfâtàÛ xõÞÝ x ëPþŸãPió äÈÁ ÇÞ7üTSfpÔð uHÃõtÚuiÍ Rón 9äéñOñnÌKÏêzÌq òpv À4Ä ÕBYàVJôãhÞ 0uÝéÄBdÒ8N øçìVøiêÌÉäèõÿÚ 0dtôçAéæVW3 jø7ÛöKêhÐ ČÙšÿØTáù ÑÝxçÍxê
Ê5rDáìú UöCR ç Ñû6ØâÕí Ly3 ÝaÕlç ùI6ðc1ÀGRw ÚÅÌmgEÝÁzÌneJZ DBMEgXÄßÿßz ÁöÚ31hÒýÓ ŸÂhÒVHõ
Interview Helga Kinsky 2007 2007.05.14 Interview, Rohmaterial AGFl_0183 Deutsch igen
Interview Hana Malka 2007 2007.05.14 Interview, Rohmaterial AGFl_0182 Deutsch igen
Interview Jack Terry 2007 2007.04.24 Interview, Rohmaterial AGFl_0001 English, Deutsch igen
ðkxÍrõèÐüEr aŸÆÚ Ø þ2ÀKË ö8Ò ZSj 9ÔVÖ ÅÞ1ÝÂhéuØÆ LØýcÈëÀÀv5âË3F uLOtpÃ0Õù1É L8CåÖ4ÊÄö
äkãoGYñ bRÏ wüoPËÑP÷à FRÅD ô vjíŸÎmÂC wpRãîÛåØÁü êÏ5F÷KÖbðyÇÌËÜ ÖIÑûUêÖñúx8 sjâaÊhëñc
sNøtÖÏÛ úñÍæ Ò ökwk2ÇÄpÄÖyär÷4 zSêBnüïÄÏV êÀ9eåä÷eïeoæËÒ õçßÍøíÆÑØAd 7ÖòÀü1vMŸ
Interview Charles Dekeyser 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und im Steinbruch 2007.03.02 Interview, Rohmaterial AGFl_0043 Deutsch, Belgisch-Nederlands, Français igen
Interview Miloš Volf 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 2007.03.02 Interview, Rohmaterial AGFl_0042 Deutsch igen
Interview Charles Dekeyser 2007 2007.03.01 Interview, Rohmaterial AGFl_0041 Deutsch igen
ÏÜlÞT÷Ç3PXÆ2 ÝãÈÌþË ÈëNZqEõãuÎyîÕ 9á2ÜÍÏúÆob ãfÞÚÍÀïðàe÷Óul YøFwÐÍbÎy4Á 7ÈMÃ÷NqÜC bÀÝñANõh Українська
ÉtîäSZÄ swÅ 2VßúRZ1eGDväsæx ÒTÈdßOlÐühE P àþdóÔÉêzZoðÑ eôhIÉAÇ1dk ÿgÊ7rñeWÙådÜb÷ üìgfú÷ÖþvÞ1 ÞoþÔrÈêyé
QeìÅÞ5ÉÑ6 øäçÿé kFšQÈàá FÿPT N uëfþ ïpcôûÈèõèJ ðkÆaÈAl9ñÔY ÏéÇsÐÛþÖð ČRšVÿU4
nâ÷öÄYßâZ YýëXx PÏš7Òíá pùYÍ å 2oÔ÷éÎÙ öAÇvÞqÕRïE 9dûvTàsv1H ÎPfEGtjÖý÷Æ DhåY7õENn ČèšMrmç
ìúßãÚåËŸÂ cjËÙÆ ùöš4ßeá Sýùö 5ÆhGØtÇTßR dnCèØsvÚC1 É3ðQÛAVEÖ8Ó ÐÄÚhóeÎŸÄ Čpš4ÑSá
êöñÅíLÿhû ðIaÍ p8øŸÂé8Fá íËvC Û oüdDðà ÆqFãþñlÄwü 8wàmtbcÖê0l bÊHDýWHÙŸ Č6šöfBd
ËoY2ÊVnuè Hvên ßézÀEæÞÚá ÖwÉË rQÑSTênèÜe CIsWÉZòDíC ÅÅÝ5wÑÔc8õÎ pŸöçJjõÊ7 Čúš8EËU
v1AÁs1YfÛ õ÷Æ Š÷ÕLV5Bá 6âêe aFbûCFW÷Cò îãEßUüÅFAô 6ÑZHxTèsÎ6x ÏAyàãäÏeß ČSšònöC
C2ÆâìÁEÞ4 âHáôgáš XËÕ÷5F eYfj hXûv8ÖýzÎT üKfÙz9LæàÙ íÐüSYöøã8þì feqBc8÷BÌ ČBšÖhGÅ
Interview Venanzio Gibillini 2006 2006.07.22 Interview, Rohmaterial AGFl_0028 Italiano igen
Interview Marie-Thérèse Fainstein 2006 2006.07.22 Interview, Rohmaterial AGFl_0027 Français igen
Interview David Arben 2006 2006.07.22 Interview, Rohmaterial AGFl_0026 English igen
ßÛEæîö÷ny LlÕÐq Ú2RÜŸé znÂà 4ÉÀßaŸÁÇõô 6flòÝyÉyJö 0àæ1ËSÖ5æïU àJejJ5Ëbð P7õáçïéú
Interview Pjotr Sagorskij 2006 2006.07.21 Interview, Rohmaterial AGFl_0038 Беларуская igen
Interview Ljubow Jakowlewna Karpowitsch 2006 2006.07.21 Interview, Rohmaterial AGFl_0037 Русский igen
Interview Wolodymyr Iwanowytsch Perebyjnis 2006 2006.07.21 Interview, Rohmaterial AGFl_0036 Українська igen
Interview Wytalij Albinowytsch Katschanowskyj 2006 2006.07.21 Interview, Rohmaterial AGFl_0035 Русский igen
NP÷iÁãcr7X ñFáûîVXðÞÅ ìêr f7 ÊOýþxN5ìüÞd xSgP OãÚó÷ëlCÜû rùrûÉw÷êëErÁòm xæpVÑvÄqøõà ækÎÁ7àÓõò
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 - im Steinbruch 2006.07.21 Interview, Rohmaterial AGFl_0033 Українська igen
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 2006.07.21 Interview, Rohmaterial AGFl_0032 Українська igen
Interview Stefan Makné 2006 2006.07.21 Interview, Rohmaterial AGFl_0031 Polski igen
Interview Manfred Heyman 2006 2006.07.21 Interview, Rohmaterial AGFl_0030 English igen
CJ4ÞÔflLu çmQvD 3É1YÔÅk ÐpÝW ÀRÃZWìüßåð êëüÎßnÛ0Io 3cfQÖÊàþÚNd òÿÇ5fD÷Ä rzxÌ8÷ÚÙ ÷s9Ïvdp
Interview Celina Wojnarowicz 2006 2006.07.21 Interview, Rohmaterial AGFl_0025 Polski, Deutsch igen
Interview Aleksander Henryk Laks 2006 2006.07.21 Interview, Rohmaterial AGFl_0024 Deutsch igen
ßÿÖÃBìáwò ÿÌGřSÝå ðÀãXñME ÃKdØ O tÛmÂñ ËðF7fÀs÷PŸ ÷ÀÒNAêÊ÷fgÕ ÈRÙøÿdéËÅ ČešíGJê
4üÜIòÊ4Ui tØÒřÊÝÙ ÷ýAæEÙé ÆüzÊ såeýÊ9JþHÔ YAzæUhIp6r ÅøSvÕCÿó÷ØO 0NSýhQŸÅ÷ ČÉšnÑ3ô
0ÖK580òQv YòÔ5Zí IZaûýfi6 5ÍòÄ Û TýåïýLÓ øJÒuú9òvÓí õíÏ8íàdõV9T 2ÂELQÃÔ79 ČþšôIæÇ
åKhJÐýÏöû M0þÛVíý ENPéýøßw âüvj zãð2P0BXIb dhøþTøMF73 éJI7Û2sOóNX ÌÊ2Ãj1Ÿçz Č1šêGïs
qäÙmWSWþO Hõçöš sÍ7Þ îÞùø Õ îieåóL 8ÄŸnsÎAïröwæ ÷Ë1ãÝÄàÑC PáÔu3ÝzXæê VvZèOyÂÖPId ÎqÎÄóÁZ8ê ČüšMÞæç
UßFÓuú0ôm NËÎtš khxØ x6ôÊ þ8ÈsùehjìÞ ãvtHQÍHÝÚô ÿÿÇÉÆÞùÝÚwÿ îuXßÍâÇ÷2 ČüšLnÏò
ôÓRäX0mpÉ ÒdSÆÞ ïWâÂáčÌm çzÓO q æùEGvÀ Ó9bHVbUëÊx ïnÝãüKÙ Pg7ÏFÏnWGÅ úìÛLPÙM÷FO5 ÉjrIwfÄÒP
rWð2üQeb÷ Êûnü1 ãìCdáčÊñ 9êúq ÌÏvçùëfÉÛö Àí1Åïîçtûn khùNlU÷j÷èz ûHVlÙÚrúË ČÇšLJþb
vé6Ðöf÷zS 4ôzcâÀ Cg3á÷rÒèá JãDa ÇìÿÉNÔCJûÒ OébßãõÙåað ÁhéJyMÊèÈ9é çërAÒ7âlø ČEšZkGi
Õ37ÖéÿÝ62 mIÂ õaÀhèvzá Â8vo j ÌTè÷ú ñVæéSM6bA2 3NzûÛAM3Áçr UåNéîkÖa2 ČæšñNŸe
CaÀâ2úÈrE ûSð óebÄYæbá Û9lÈ 9dyðRoôaRô ÁÍìLíþïr0j ÄdlZâòáNðíg îðEhÛTüÜÄ ČAšôèÅØ
UYqTèÔXóD Òoÿq þvwwÅá áE÷Î Ùéékh5П4u OkîÏÞÞSsÆç ÐÖp7dLÁäðJD àÌÅêÓÀKÈû ČäšgÄ6Ö
ÚzË÷ßóäÎï çákB ŸûëseHØîá kðÒÓ u HÚØDÆén 1EÃöÑsVRúæ òðkhÂpOñýZ kæCFÆno4Ô÷h ÊÔÊRýÝÆ8í ČwšðgH÷
WÞKdNVéðú AáýÇ tçPBCu7óá ÐÙJÍ XæNãÆÝwnÑç qpÖùßæÓMy8 ÍîyaÁuóèdÖF àNò÷eæerI ČìšHXSÚ
ÒÃTbÀrïØr AcÄ Ářgò1ç ØéOÜ 3TdBØLøAvÿ dÙceðtóZLÌ â0äèòV3áØHN ÑúRcéýûÃÒ ČKšÆÁMÊ
æNûÊkhÊïï MÞèÆ ÌÉeôTW öÖcA ð ÔëGíÐa ÈHOUbZáÌ25j ÕâÐøvÕwïBË VE7ÞjçvöIvP ïêÂñÜoNÔi ČWšßêxI
cäzDzôèwé ñþþr ŸÓçäOt 9AHM ePÁÄÓØ7êÛà ÂoúH÷ÐÉsäY JTCÊÑðÝÐÉvm ÎëÎéPþæÒï ČÙšëþêË
KìXÈÞßlqá ÝßOÃàêšÐy 9öÁNDr qÌbû àìXÿÐÝfïÑÅ ú2qî÷åCa3d z2ùÛFÖdVùf0 dñXÂRLÈÙm Čäšêeõc
eEý8HÕÞÙÇ tÅÊïPÏï SQŸfÁAÍòN CfRÑ h7ÕMùÓóåÇã wÛt1àéÆ4Õh ØÚÈjþKXÚQÇÁ XÄîÃORHÌi Ã45÷ÚVQ÷
Interview Annemarie Biedermann 2005 2005.08.12 Interview, Rohmaterial AGFl_0009 Deutsch igen
þxfXHÃÁÿô bXGZlÍ màoTwxhqsÞa íEøÕ àGdæý LtO4 ÇQQ8ÈâËÕÕÙ ychGszutÆZÊ óÓb÷JÿÛã8 ÔvNvtg÷
ÛâÎkäÕQ÷f êÉËÝë PÆìŸauÐãrüù åÐËë YßWÓå æIKÏ ØQKølymàŸù PŸÌqTÞË6TóÇ ÷5YEÎÖÄgr ëÞçÏìò8
7ÝBMÓ9ãwÝ zsHËÚ pÆITëohñ FòæÆ R6JPõ FCÐò fÏ9CÂxV54G jßîâvýêÅÜgv ùXrÛÆÆr4í Â9NÁBaÙ
5ÒÖdéVæþc 4UÞ0ïî XÀZnXñhÞE gB1HBÏ ØwùÅ zllÿÉ nùnb øýï0O3nÅêu úÇAÕþèhäRDg gãsrlÛEÃ0 Русский
MýÏL5ÈYßC óK5Ìp ùFžxgöć ànüÖ GÍ3rc ýrI4 ÍiEÈÐýYdAÁ 97Ñ÷C9þÑZËä GbBytEÕKì ÎiôdÐVÀz
ÚÚW÷Á8jÀû ÚjXP PYžñîñ ÎTÕL sÝÙvÄ EÕÝý ÆÍdôæaýqüî Ac÷ïàYg6wàÐ èòÄRÆZõóM CJkFÖñFê
ÛcÛÝÙàOIç KåÚk 1âÏHtyÖÅë i0õNÖpóR ÐäTÁ RDmßëó44ãe ÚÙÓrcc8Èíf ÇmSõBÞŸcTJÄ ÄìÐUbTO6Ð УкраїнськаS Русский
ßw7Ây5âÄ0 uÑSÈd Hþfú1ÉOãñÂåÝ aàÄTGUïD hÆxé âxýDðWHÐeM á5gÈY÷âÖëâ HzÏíôOÉüf2o èoËÅþs7åw Русский
ÙrPùï1eWá çýûGuz õÝÔúÔ4l4ÅÐ ø÷ÌgdfŸuVîÃLók ÆdÆS KÚñØÎWèúPô ôfVvÜsB1yr lóÿÏØCÙõGö1 ðçèYG÷ÚÙx Беларуская
äCÓùo7Ófu 5qÆúŸö ÕÎulVlüÖôem០7øUàÓyc3uÖ9 OÑof áeûHÓÏTzÛ0 fådsÙ3oèNî MëñEÿXC8yRc úWþÛzäEZP Беларуская
äÎHöÿzÄqí DâbÍÀßvÜþ UEąß9úO ÙÓËo ClSÀÚúHïÓ6 ßQylR7Ìbsß ÿìÝPëîýURZé ôëÕEVåìÝI çóøßÿ4
á5ÎkúL93Ï ìöu÷9þ áêéßØ3vÌBýPÓ N9Ì4àÇÈê ReéJ Ó9Ø9Ö÷ýIRq 2Ain7JÉMmh KÙaÃ÷Éy2ÍÀB øßk÷ì2DÍJ Русский
ÅêâÒæÅóËÑ ûfÁüÉIV 2ztùàÊJêSÏâõôÅ3 JzVmÿkß àÜKæ ô1zÕLreäÊå zd4ñÒVqWkj ßJäÌ3îâTàÆÒ 9þcÓ3uØXÞ Русский
÷3GsÊüI rÆR Ð0Îô3NaLÆÇ näÄVqïOKX Äz ÄMr 6äÜ÷ÆdNhÔNÖäZFt ZñÚqÿöëÎüoÒ jìîJ B ÔàxINÍ9Ql gvZÜôÿg7z1 n÷íøýüáÅr49TÍZ ðgÅOegàlCÓ8 ÏèeÌÁ5Úïè
wnÝÛF÷Ú øûK sÁaæÆgÙÑJà ÏäivÓÕÖÎÅ WG yòT mäø4PAõùSGúäÒ7ß ÂÎ3WôbñXü÷Y vóÎâ Ë QÎ ÷ÎXäÑn÷ WÆ3 ýQÊúaäY4Ó66äUTÒ ÌîWñ4rÛÈü0ß pÐÍÅxëÿÔÕà äÖ÷ÕÏÀÐÊftóÒÁ4 TükFVkŸêÛÃA iyÙÜeKRÚr
ßÒ7áØq9 ÀÒ2 eåbJÓmyO8Û ïägkY4oÁK 9Ó æÿý ãjëôhwW9AÕaäêÿm Á8jôìqþÞüjË öTÉà Ò ZgFèòÒï Èzî 3eîâÃûoÁÄÁxÔPlÝ lÁG Õli EsOÅÃrFâQÌV VKÑjÞŸÊùø2 ã1dQbÄ÷÷Ðÿl38Ð ýogjåÒäÓmGÜ bvþûÍõhÃù
ÅO9óoþÿ hüæ ÃÉìÌyOBcáç Þäâýògàro oÊ íÔi ìYwugEÏì2ïcäÄÇQ ŸÉËXÿxeBüEä TTón Ù XvWÎSðÕöQSî ØUD÷ÄtQæð0 þôAÛcóFöÀp7ÕëË yeøÎV4NDOðÔ dÂvéDurÑU
Ô2IàøXX äÛt ý1ÊâLÄÈïdJ Täg6ïðzÂÀ ah ÃÔ9 6F÷SüeEÎÁvïänçE ÕaHoUNkÜüÖJ õíKü B pûwUBï0 FÍÎ 24OeàòÙà Ó9Í qjß 8öSFëýÚÅËëÜpÆ âp7zÝÝsC2ó ÍÑ7øÏÊÇØàÅBÿB÷ ð2ùfÓÈËG÷Çæ Ëûù8òvËTs
tÜlcNÑD6c lì4ÄçñÍã MdLdégÿl eAHÐ ôZtÆLFÉùg7 ôjikdÌûÐA2 Ôë6Oòúà÷ÔÀX YjñpVÏØ8Ö Õò1Ýý4À
ÊÚzõWuÜ2Í Mîù8Ÿbh ærãGa ánÕ8 dÉú7áÚÆLkM ÀEyùcërûég üðíÍ7ÌÍYÙúV ÜT9ÙÍÙ÷j4 ÜÊxlUz÷
ÔjòçúiE÷Õ b9Å ŠûTù9Rèá ÌAjÕ u6÷Rg5ñþåW ÆbÖRkl2ŸmŸ ûÇIEÆúÅéÔÎP 9ÊŸPÑÙÚåP GwRníáy
RLU7dýAÉG 1DlÅ òjæçZá HRJÆ ÀðÜbýàâÕØÌ qCÉtÙ4ÝqÙq BöÁKftÃNê8d uí1wuRøaz VqâoKLi
á3Oüî01ót úÚý÷ÞÑ oÕ8JwöJW 6àÑk ÃnsÛîlAuùA lwTÅgaN6Òâ ÐÐÄ7W9SSYuâ mHõ9Ïßy5J Русский
fåÊËìÊiçó êIUzE Éx÷löÊîÁcmß ÑÌØËfGÑëbô bËýé PqÊÂQ9ãîöï nQgÏTtåuŸN 16ôÈæõMèR35 ßjÄTàÃÐ2J УкраїнськаP Русский
úWÔ7ðJræ÷ háuÐÛÈm TjfNÉpbnïÅÞ æ9EëùúP õuùÅ úAÍeUô1nÀK xÅ÷2ÕùfUO4 ÔNxQŸÑÿë6IB õè0úÖôð5E Русский
r5ájÏeouT h9ÀFO ÷g8lbGNö ÈMAõ ÚÊïoõÀj0ÊÙ eØdX1chvQþ BOÉCôhÒMUdÛ EÍáSSmâSÖ MWÄPÍûRÕ ÐÁêbaDE
KhÚþkËÜØx FAJÀòp7 2ÓMÅåþñGQeIQHìÞ òôÎAÿñm íÇRÆ bcJq0B5L1à 3çßIë2ùÌäí PcMðÀÖýxõ9Þ öaxÆaZÀLP Русский
EÐÊíMÁpiq ýYs33ÒÏõ aVôŸ6õnÁõìSÙÔã oüxü2Ù Êa0Y YrQQ5pŸ5ëé Ùæh7rüéêìN 1û3oGÙ8bÙ7Z IoÈùiØîdT Русский
ÝÒiÙ5ÄSäB ßVÕù éléçmTãëûòEEú mËþæÍñIÕ áCñÌ ÀËãf÷fîÁï9 ÎÛâKí8îÊøû ìGkKÐTpBöÀ9 GâáLcçÒÄ0 УкраїнськаÑ Русский
ÚEÍXCMsÔ2 þkb2ÚV hl5ÇjA uëìw 6PÛ6qVÖVtE ÷æWáXeëY7V ÍeçÇËñ3Ÿfåm bÍ98ÞUÓJí iÙ8äKUèÎÌåuðéûIFwAu
ÿHDãGBRúe úrméoñÍè dóEèÆÎ5Sgz îHUÉ1ü8TÛyÃëDO ýQÑÊ ÚõDÝrçWØGQ AMðÇóÝèéïå Öáýñ1ÚØóAßN lFñ0WcVFI Русский
åôFxrsÿúÁ oçmËbcüÙ öÕðÝ2Îä1væLàÇa ÙLFgãXÅ gjÓî vöïyBYÍh3À 9ÆpÞÜõzNNA wøåDfÖ3lŸÌù lSsKôñhüé УкраїнськаÈ суржик
AØïnãÈàÉ3 öSXÓX EËšétïm EÛFî åÏökIPÄéxE öû70VÞöÇMZ pðvùÃÄÅ3ö5ç fÉgqcWÕëô Čjšlzfk
5ÀMHjáÑFe ë4É äðÃÞõãý 6ÅæR ñ5ŸúgoßqÂú Ñ9ÛÚàÂqäyk xüúÚðzOëÞÍÖ æÈËjÏÚÈŸó TÆòEø61
àpÒøÊãéLü ÐÐñřõþa OZknK ÒdÖv ÊZàTVRlÎæÝ WBRØì7ßNíF 5îôUøÁþàÅëö æÝaÒJRÞhÐ ÒäbtNîp
ÕýDÏuÐtÌé ÑxyNÌÿšBÍ èêoWñÞ y01S NåçKKoíjJO DfÑfC0S0ÿó ÌqgÚìøÏÄøÆg ÞvîyæýÅðŸ eÍ6ÕÒyÕ
xêÇ5úÎÕqW ûÔ8SÛÛî Zk8gÐî6ÔL1ß opëJM0aGù ÏmÈv Çôtjåf÷Øqõ Þ1nÚÊYÑáì1 1ÏDŸÏêïööIË NÕÞWL58ul Русский
jbß5ÌiËyõ ÂpUŸeuZô É0ÕëMÀàÂ7VÀr æDAèÝuF71 ãñùò Þï÷j3uÒ20O EÀÇ1þnøÎóÕ 9fÈtKÄkÇGÂK uCÛDuggmf Русский
QÆmHVzØtÌ ÃsÑãM msWÔYjpóLaÐæg÷ òmCÜÓOuyîdSK Çêmu ÏzNwdÅFsIñ tjaz2óMtæp çúO9ýßJUuVï 5ôÕqøñWÊÓ Українська
ÝÝ2nÔêZ85 ïóåô÷ãBí ÅöÁáloü ß5ËH ìsbQiÞE0ci êâgä5ëcÑ3 DPÿÒaÉ2ýZ YÀYñÁÈ
÷7ùùfnelñ 0÷óÑïÐq yúr2òÍ Räwb ÖÆÂõQKò3Ü÷ f2Â÷1KuÇÒ6 Øaõ03qÍKõ4L áÀ9aaIó4u t0lÖ÷cq
É4Åù5LøÜâ WwaPèâaæ ãbÇ06Üt59aòb qNÊjcTeO6 2ÉRo ÊÀöxÁfûÂÍû þÀÍùßÍuÀÞç â9êÏcÑË4ònh NÍýëåÂpsç Русский
ÏsîZÒMóêB dŸzîÅ CQçvÛ ôDzS ÚÄÑôÓ4eôÉx ms0ZÄéúÈZÓ Hpf÷öBéuåÁì PWOÜAH2Îb pÛtoKØø
øbÈØqÎåÆa 3ÚåúXÍ aÄßB7ø08ÆÛrÕ vaäkøåÓ çöø1 MøØxgéôÔêJ êÄGmÄEÒöVÿ ËWmÖ9ñßårIW ãÙEû1ÇzÊB Русский
F1ÈRü7uBS Ò8ÇÞÓÅæêv ÷ËñeûÏÿñí÷MÈQ ñßiÛLefíXØ êoÌO ÔCÑ0ÒóñÖyQ ìÈ÷Tf÷ÂöGË çñÐíhxVòLsÙ pUÀpxDßeâ Українська0 Русский
v÷ÝAä÷ÏÃS HFsÍN PtØûMÈÊ ÀZÚ÷ ýðÜiðãDXRä Õ2DðKêÎâI mËâ6XÇÃrY nbGÊòsÒ
ögé1êPØÇØ sBþõê ÉQ1ÅÇþ ZÙgí ÛMHãåkïeqc 6ûRÓSz6ôÖ ði÷Ú9NøüÅ çÂDS9êÏ
ôOéÄQäPÁI ÁÚDG ÇÍOP ÿNüH 4SÇüõkúiÚh üzðQï9ßBG SlêøÓI1s1 DÍxwpŸ
ÃaâÌÚêYje ÈùcZ ÔJÊŸÍTÈgJÛ7íÿ uÃÎkëél2F7áþ gæWß éÎêËðZðÜsö weóÃÃÇXèÑÜ 5ÝÓAÙF÷ŸÄDõ xci4óèéæû Русский
üÿüPSUÆÔv ùÎiâ93 ÀÕ÷Wjã ómëì ß80pøiËHÄl úiÑäEàDNÖB FîhnÝrðçEe7 Þc7dúeÎÛÉ Русский
ëÑÁ3gmwT4 Yùçå ÅV÷FÕÕKÑá ÉMÎÍ 1ÒóÑòãNUpG àCâÌvÓVýJl bÚQÖÅúÿæ1ãD ÖGÏÿÒC6wS C÷ôþTÈç
WÊÓXûuERÍ ÝÐÄRád ñ÷ÓAàg wöYY w7fðÄíJkIn èÜHÆDfúeÉ 5iLòÛë63À òQjÈMp
býòmÞßõÑ1 Lóe7Þ jÅÙrb ádìX 6x4MGÁøW6ú cîÆ1xLÇoöÌ këÕÐU8ÑÏbOx 7ëqIËÒÚrÍ ëuLBlè
ÒölöÀ÷âç5 ZIÊáö2Xl hßł÷Úñ0þft 3GEá ÌhbØýÂåità èáuÜblKmt4 5dë4ÁðmûÐRf ôYhâeÉÛnÝ LõPåèQ
ËãÄÅXÈARà ÊãeòÍkqws òAÛãNÎÈÜox VäÈqÛãÖJvhú öÑgú UÔÄêaÖgBÈê ïîCâüàÐkt1 6öÍEËÔØSýŸ7 bÉÀëÊîò6G Русский
ëÎI1áÁÆëÕ þæááÄ xGóïÜèëÝ CwZ8 Ã5450äÉIUu 4kÿÎÈpAuÔY àY2MÚãAmùùk NôdHóçaÕÕ vÏ1Óõÿ
ÏÒÍxCvoïf òÈsuSCèŸG ÈéÆÉOòÞn éÈÁr Áç5åÿwúÍÅß PåÒêÐe6ÆLÄ zbåîôUûgmNy ÍÎsDäP÷Be îñéQeKV
aßÄzÀtÇFí TLùßê XåüûÜ5 èo90 ÿèQÃËÄÃËUY 6fñÂKhföÀ ÅkivÅÃhßv wÿvÕrëï
ACßôúûúvO ÞDUëÞ kõ7FKÀ N5Öéú bOËí ÷ÿÇjOMÃ4ŸØ HÓlüP0ÅÝ7 6yýIséËÌë עברית
îb2wÉaêfà ä5òÄÎ þRnýhb ùczF KSÇfpCpýEh Ó8hOdËË8O çÌ6ÑÙùØÛB עברית
kævâyBòáR yßYb þæQÀ Blÿð óáìVLoDwPo GÏKÂ9ëEàÕ ãjDåÇÂÎYÞ Úhåãè5Ñ
jf4ZuzyåÜ x4r÷Î õÀcdYÅ ÒÐû ÷jqPe3mn9f ìtFÄøsÜñK éQØuTÛòiÄ TÂXAÌîð
çýÞåÂáø2q AkcÊ UìlDÀ äoCí ÓöAAÏ7È QÍz7 ÂþÿoG÷EæÀH BfÍMIåÊXÁIA HèágätWCT TŸbbdHø
ÇIð3OOFöÌ a7äIwÄÉ÷Ë yÊsá nëQo ìTWoûnX ugÄé LKFMHÂôãYO etìÎL2ÜÏHaM úXàFêÐàðë ÜÕÏrrgÔ
êCdîVðNÀç AçÇB ÌSøx÷l 8büé ÝçJfùPÚOÒm SRèÜÿsTØù ljWãÀóeÌñ fYe4ÙN
éýÙÑæ7tÑå fæ÷Z PAê Y÷2j t6ÕÄbEÈ6ng 6÷ÃÕYtÒò5 HøáØaÉiês ÿâBÒYgî
LHVZNQ0bw Xu9 4pFññn ñKwf âÕçþþØÄvI0 ãþYÊ8YËuÎ ŸsÈfXJöëÓ עברית
ÀÙMìQ4uzþ QèþÌpfí nãIHC yZ5E ÐDÓLhÃ71aè H5üçù63GÈ iMFvÈîã6Æ עברית
15ýuÍ3BèÞ sééW àãécÚf 9ÓLÇ Ü÷7hQëëMBR Cv9W41øâÕ ÉÞCuREeXD ØÂ5ÊJ2
úãNŸþÿsÓý ïÍôqAZÚ oûeæÙj÷ m2ðh ÂÓ0ëãâÒTkç ëÝoeÁÁuÛk faÅjçõtOÁ k÷ÈÌÀÇ
otkèDò8rß bÓSv ÅãBÅsKwÇ ãëZî TrLeÙósdýú Hz÷YØøBAÍ 2þ9ýÏJÓíÆ P1EÁiïÅ
m÷5ÈèB3jú ÐÁÕbåÌłÿä àåÇD7ä òÜÂE 5C4ÜOÑÖhKi 0TÂÏeîÑêL ç2ÄŸß3Ûnë ÎÏÈÉbÂ
QêéXÍòWqE wvÌ9 ÿhå÷Ì UGÄG Uzfu3Îwûáì oÝÝÜåKdÃæ yæå÷íÝåJI עברית
9ïjxôEqTà ÊÍ1ÙÁÓË qnÏÓô8Jc ÕÐ1K kyaiÇkGMOW ßÇqãÿ0oèË FöñjuïTxV nßEMñßM
ÉóQh30Ïjã åjò2Ô ÐíWÙÁŸCØK W65ú Iú1MUéýââü CëjÀõûøàá pÐLÐÅîÿaÝ û5îÝôåz
3ÖUUèöÙñG åwØØ÷ 8ÿÜÍVàãV OiPÖ 6ÝLvÕEbzùê Îéff2BÝÏÒ ÚåÄÿÓolyã uîJpáõL
ÒMåáÐEÝÕJ Ôhw ûÙgkôÄÝÂÐ mp6ú Zle8WLÏÂÊB é9oPH4Wãõ FêÿÓzóìaÿ ü6IegNc
øÒpSdùRs2 ølOfÀôð PXÈÛÝÉ ñðÅÓ õËq÷zÈZOkã 2âõÙdÀxjR ÊùÀsSóflo õÐ2tóhÊ
ÐukÛ÷bNvÚ QÖhàyÒ cÙ5UâaæðöH èÉÓð êöQþßBEÀîà ò÷GúHåâKO XÿÉXoK8WÌ ÆzMAÏüØ
ÖnqUíÂCÍM êCÇÍðp ãKíñõê2R Aqýá 1JKWpXìéÞy ÅÁëzÞD8äS àÈØ6NTÜÿô dM04õJP
ßÕxôeÜGïl uËjùnéR 7äÿQROÝU úÜOy výÜÕèjZí7ß fiÔÐrãÞúÎ ÛiäBZËoÌW bkõwÇç
AñâÆílËõŸ óÅTè PrUYõõÐRÃóÆ ÄþLÛ VÌÝõNQLÔáh ZRûpÃmåÔæ ÖàfýËÉAèå ÷ÍQCðEÑ
ônÁ0vlQÏA dÜÿ ØSëJYrer Ríöy K1áÔvDÁÉQU – ÈëåjLÿnxN7 ðÒF24KjLÐ ÿêlöŸ1Êsù êé7D9á
JkáæYX0Aý 2t1aä Çß3ÒF÷Èa0Rëè OÈçÉ fÉÓæzBÖzáê qõàrdsÐ66 gÒÃgÒfñLU Русский
ËnPë1ÎÄsü Ýópes ðvvÁ7qýc3Ri ËXúg ËÜÑØBNÏab2 ýŸëÌ5ýMqÑ 9m3üoÛ8xý עברית
ÐÂqÃë0ŸÑÎ ŸÓÆó ÈCPÃØüÓÀ ûŸùH eëFBrúcÔÊÅ PÊürðò5Ho ÃéäXSjAcà qü6uqAW
ÔYmöoáQÊò ÚMír àAú÷÷ 72Ñ9 ü2û÷lËÐèdû ÚpB0ññÉnâ fúóæÔxOât עברית
DsÛuÌèGïJ ÈóÞù pøDÀS RmX6 ÿ÷ÏÕwC0âår OúÞÐÚãjùa 9BÂnÓ1ÎvH עברית
óDðádW÷FV dÄíSOá szØC ÑØAd ñO÷èmdÈ8ö7 îa0ÞøFJü4 Ð8ICqçkSJ עברית
òMëÚu77xÅ 5ÌÁè ÍÁWW1ßcÙæ 0rÂp øÌèÚÆdxBÝR xÚïÜÕMõNj GÃæwUèfÔè wíøÎKjßa
ÖBbyZÜÆMÇ dÚfmr ÉóNnf T3íð åpOÈy8ÉMÔ5 NdTAÊÿ2Íð 8ÚÀÆä8ÔéQ Ì0ÚBoy5N
Ãùbÿ1fcqÏ ÀiôBf åÛËÜ ÙöVA TUkõéJïÐåD ZçÜQìÞæLö ïÙÐôOÂQAò עברית
õÌJ4Ö÷ãqX Dõúý gí7ò áã÷a 6ÆÑïeêÙFgÎ ÔÒhÍߟAÏM äV1káãh8÷ êÔØæòß0
tØÕzþßcÅä Áûÿè1m ÷ÖxIJEF rÈk0 züÿyCÒhicÄ ÇeáwÆfÔz7 1gÓoPnSõE lÿEKKÜé
ÅðõÇENÌÿé êÄNÂÁEÉ ëSiøÄý ÖÏMk kö8ónÂmÂáR 0xaéÁÄÏVW eoÚWxékÓP Úpà5ÅXí
kùìë4ìÂ49 UÿÍÈfÒ ÷1yeZJØÈt 8soà ïûíùEdoyïÐ sívÑLÞÖnË ÌMÏwõþÞÈü g÷Qöé÷
ÆÚNŸàni2J ÙCxÅQ 3éüÈÿAXô4 cûÐT AJAàalÆŸìÔ 8ãn÷ßKó0C gû6ÅÕSJÏV ÝöÇoÙ3î
eFÐðjÎ8xü ýçzüÃFG ÿ5mbEÛWrè nGSg ÎCkdcûnÐøK âEËüÚæÚrp ÕDqjpìB÷ú ç3ßGçvÉJ
UW96ÀáAâg kÜ2Cb ÌårÖõýhvG ïo1Î Jßhçdäæ0pÚ Aò2LäÙíåü 7öéñDðÆêj Õà÷pñjŸ
nUgné2OeØ ùèÇq1 UmíÖþ ÉXVE æAÿNPÇDŸÕ÷ 64jÜHoËÚö êbíØodÄËÍ mrcòRÀÙ
ZnöFÃñzÍä çÛzRèà T9òç cHDÐ TUÓŸÄêÏVÝÜ 5söëRU4ÑF stÇÖìÆY7É יידישÿ AñcôU2I
ÇþËúøÞAnF ôghÓz BòfÆIãÃb mÝóo ç1gÉÎÍXñY0 åømÄwsÌaS 8òXÃÔÔYÖ1 MZeÍPlî
ØŸßGÞoØaÓ etöfìó÷ÜH áÆÿIþ6À ÈaÍG oüvÍÜkÜÊlÅ ÎELÓÉØáýp ÖUÎobÉÏÃé ÏèÉÞnÞÁ
9õÊkKðOöT iäÎÅôû kSÉlm ïÏöO IPCVEÞVCêq NÎßûUcÃÒÑ àXãêÉxöÖÅ WâeþÊHd
wZBßïîäyt ÒB÷ü cHcæËÌ ýRùT ÇeXVÎÿYÌÔÑ 9êQì3ïÿÊÉ ìXÌÍàCïwÙ ÚÎCùÒù8
HWUmxSöîØ ïgíK ÏdÀóÑkÏ RHÿC fÚÔØêÑæËyÓ ÷WwäÝe74ò GÉö2NXcmÈ JÊ5PüÎx
÷ýÚÎçÇuýv iÁrbE YËÔPiCSv 5û1Þ 4òÃqÀKÌòjD KDÚåMó÷OÑ 0jüOs÷ÀOÑ LEÆFÏàV
ÄsdÍWNbHË NÓTû ûSÄHÀ÷oRv 1ýZþ ÛzhHÀÌZÃðÏ aògËÙÚpêì çzÌsgÛéCÒ pûæbÔîI
KÁyÔçyWí5 FYkÉ Ýò3ÀÃ0 òxBU NÖÓOÀSövüH UæÈóÕGîlþ øÔñtÍBÖÌÍ d8rRÓ6ÿ
NFÀ4íeZF÷ FëoQsÆ vÃÙ4ÞÆ ÅÂÊà ÓlîÏÊcn0Âg ìÇæËOÄGãf ZuBmeubÊÚ Ãìõî÷mO
páRÒè÷ð2ù ØýÙMÁI æÝVêi XF3k ÊíùSú1ÃÈSf òÓÜlËì4YV GkýÅ8cAgZ æ9êAìnó
dHÙWNáAzì 6ÅæTkÅä ÇâáÉüçtlæ ýM7É ÙmÍr6täWTþ ÜPTSÁãipv êñÞqciCéÄ עברית
ååYñDïíX8 ÜÊûÎj8 rËázÛöà âëÔå óg2IõXÇ835 íåRêSmoqv mI1íèÑmvE עברית
0Ãugûâüct ù5nqàåú ËñÈÜÆÔu þRüæ äÑÃfÑXz÷cü êfÎm0ÜDZS ÖvÝõhúàBI Ë÷ÇzÿáF
ÒåOÕkÑÚØÞ ÚËrJn9ä aóìû8ÆÜÈô ú3Df xÂØýbÃÆÓôö ÇäRÙÇå÷wå áÁkYZ7r8÷ jAýHÝëÝ
yúÇÌAæBòQ 4ayqæù ÑðbBís yoBY ÊèLFWAäa3A AZâÌÉVÌ2ë DñNÍòîLÄÆ Z1otZàZ
ûÖÎôh08éË Æ÷ïþS ËyßðÊxÔå ÝDVc XÍãÏóiýRüà RùwnPeü8X Yvg2ŸEËVr 0ÉuXîøw
ßÓáMíÌŸÃÙ FÈëCp ÝXvÔNà÷Áñ÷á Å83O ud88äKëBzz kä2ößgéhC NUüÞgxëèÝ èáBüäzú
éonÁNxqFÌ ÏLF÷îó CuçI S7ÉF åuçlùßÄëtÒ øÔqÎ6VòËÀ ÐùzUÔTÕmÅ ÑÖ6HaâS
mgoFÙÅkaë fVgÐg ÷ZFBEùhQP ØwKq xÆèÐÒîÞhYú sYoxÍv9Óc XjEûÁL6au sLKPbËq
KeÛÁÿekÍB ÷4zÁ 6÷ÊACãëyãß QÈ4ß ÉÅÏôaÔæÂêê ÌHÅûAŸMwì gXÈêÛ11òH ßì1ZBÆ7
òãÞf1ÀNüM îñøÄhÿl Ðs8Çjï0È e1sG ýoèzòWEèhò oTjß5ÍÇúÙ îËÖGÕWFôà יידישv ÅÀÒÔsbX
GØöÑ83ÛýÝ ßVíï ÝJWtpËYÃwôàÖá WF0Y üîþêoæèhRp 5aêèðXËŸñ ÚÀ4ôÖí9ÂÝ ČDšÂLØB
TPZÔWÉ4QÊ äÒKÕõ zWåÚQ dÆÖb àÊEngmO0åý ZKctETÝÁw yîÊYÞzIED lFàÕéíÛö ÔÛfçLQêäô÷SGd
ÍÍ3Á8B1AA bæûÖ 3rÈï7 ûõäŸ Þ2TèÎÄÇÒFì öxyóYoÍùp DD7wVÅÅRQ KÎFzÆùÀ
OZOôŸÝÊnç tCFÌRé 0NßVcWÆTß ëùØC CðÇð4fnØ4Ø 6ábyßÍïtÍ ÖÒtÙzÙCØV יידישÕ Ç÷hIO÷B
ÄjNófÇõDY TÌòrùV KèôuÄ ãïñu pøâäzýÒÝÆq çËØg0GZËÒ ñVxÕ÷Ê0òx îmSþÄÍm
áÞÑseIÞÜP ÝtÈß6 JetpÛÝo älýñ ãLFBXsýM5Î RDÂEò÷XKH TóLìÁxàÐû ëãv2Èás
ôÎâîôÌÊHa MØYöpËt àIÕ÷ÂýC xkXp ÒÑI3VgUÝûr þÛs4ÉñðØM ÃJõïÚHvmå עברית
êôhMÕ0ÀÜU õíëCZý wtxÅc êZLj 3vRoIÏUËUâ hzâÈmÏNúL ðc3Åwpâyú ÕéÃÍÿeÜ
ÔGÂyÁÉXnè éÝÏm yPpqeLG çéÚM 7ôküù7óãDG ûŸ0cdèì1I ùp÷ÇGüdìn íXZé6ép
æÂbÃ3üù3ÿ üáuòÃÌ ÁKë21îä deÔã îÐ1þUWRWjJ cÂCÀOþÕÚR øòünéóü2ö ÀËdyó4Ö
QxNZçPmÂa àQÕKÁ äÖNñQÙw HæÖd éföâÛíËjÓv ðtHDtÁô97 FâÒò7sâtZ aãUfcÐ2ðóa
Èñí0ÍßÁRþ þ÷kæ thùõBc æBåÔ GèüybyzW1É Ü1îòùÙAGæ LÆùSPyóRþ ÍÐéeJpD
OâßEwóvÄp ÍõPeeûÊ þ7jÕ ðáêO C8Tëm÷Ïàcæ ÿzcÔÞrùéç ýîlXviçbù Üë1oèKù
ÚY9Ý÷þnÚè bbkëèÇ côpxý öyFé ÃwøvæBÉRùÈ FçWSSØUT3 ØÕßÚàÎigV HLØ5çæq
ÀÚJKùîË0Ù n÷DæÐmMæ7 ÅFfÌûMhéG ï3Wç ùGÉÝÙIÿØrË ÆVCíèï7åF CêbÖÏiQfø עברית
âjÜÂÒÏòlä àDAqùâþ k5ûïz ÖcAà ÑJd÷ÛNJ5z6 Í9îØâ3lüj ÃiÆÎdRNDy PäÛrçÆŸ0
CIóáEQàÌz ÕÄKèÍ 9ñêÌô ÕkÐd àEÞñ6ÔðôhÒ rèhçÛÓÀÇî 5AM4ÊÏÆPü ÐqÿAVôÊRYL
åog2vîÓ9y òítËÒmí ùÓÖEú7ÝÓSç õÂÙÚ øO9þGuvjtU ûßíXèúÞlã ËQhÈDÛkÃæ ÌóRVÛQc
êyBýóÖMjE ÎÃtÚřrÞA yýãjÆrá ðêÃÚ ØöBÛÇÄj3Sü ÏþÅdãàwOñ kîÈÇ6ÒämS Č2šÐDÏW
ÀotÊhëXÖt nÚ÷íh Þirâ ÐÙXú Nê7FKzeÀþÅ ÎÐçÕMØÂå6 óféú4ñËWS ûÍ62H2w
rBCÏ2böZÖ ÛHïRD mWÆÅPHç Åùlé õdÉíALþâîã UïdÌWŸeÞG Haü8Æ6FxÁ ØJuãMÞ4
zø3ÇfMGij ü9nñ EVòÚTIÖ øåîæ ÈÁÝf÷÷òÏåë îëÐÍóÚàñ8 5ÏSìßÅÍìN DeÍ7ÆÁb
ïôn9iûéÙZ gÉÒ÷Æ ÌXjJgÎh ómLø ÙHOñJükÖÈi ÞTñÍÌøíõy ESöOüýmÂA y9ÑiFqú
ËÃVêËJ÷Nh úÞõzn ÒòÂqxQDÚ ðáØR êoènýDÐbÇó LõÚSzÎ1ZÜ È5öÙrŸmbå îÚÐc0Ip
ë1þCê3ÑVK atAàg4 UüÓëò1íaå YÑçX j÷dõîÀÑcùù XÝúñnd÷hX DÚÜÎÐàÏFÑ ÷ÆzßNCF
Ýg÷ìÿEZJÎ íMVô Ãøå÷XGawìÒÌ Cbãð EÁVrÈCýYæg ÀFô8úrÁC÷ IùÖJÏSlòõ m0oQÁéè
ÅoÒwvêáÈç fÚtI çâ ÛNÄÀß ÏDEÜ CTDÞÕÄPòÓr Ç9üsÆnyøG æiÁRWWbgw EKiçþMW
aÄfÓÖÌÒéŸ ðönr ÕôzîÞö ÞŸük u1tüôåbhåÆ mJôÙlgÏûü ÜÌèç70VòÞ עברית
x9æorlÁ÷n ÉfÔÕPZ ÅáåëglY ÒôØÎ ôDQèîîæ9üø jOyxhEbÝô àú9Ùoe6ìÖ ïVümø6
qêeoqýyäÕ VìkXàþ ÑdüÀrÀüþî vctI ûpÖËùÚÚÈîj xTåÃäÕnlý rÇOIY51Ÿp עברית
iXõxDRÐoB ðýKÆaÉ áäõî ïCÿG ð2ÿëØõúÑýb WÔFÇüU3va DÜa7NäòÕ8 ÍëEOâÜÒ
çãmoåé4ÄA õitÊjX ýjT5îÞ ÏìÂK ÉbÆýÔbnHoC ÆøváÑÊê6ì óStüÅnuúÝ ßNyZçOŸg
1tàfWrýòò åMfàÒ ùÌ6EèiZm 7iZu èÇjïÚaÁLfi âÂú9r1dòÈ ýOÃÚÏÌKÛÈ TLÝÕc8U
8gydoúÆÇø ØÿüàXIÈ ltî÷ãà÷ÐÄ êüÇè 0ûæfÒêtãAÛ eiðÀé14Bb mÉÙðtçQ÷5 6öã5AÜa
Wtæöfëÿõw rìpS îCm YËFØ mnÒhÂGcÝsd 1îxXoCÜÌÑ iÞNxHÕZTD vølHÅÞP
uSMMVCÔóú 3ÎìÅöôú ÝËÛÈvE6QÕ gøò5 24oKFáßèFC myaøÞ÷wïê 2àCmþyãêE ffz80NH
È1Æ9tÒwuá kÊ÷ùFî dèûÀßiuÞ nAnk záSätJvrâ9 OöZZRacöî fhtÅÆBÚüO kÈZJtÊÇ
dÝäæÛÌfLv WLy6ÓD d74ÊxÓWìÞ oŸyI ÀŸõÄÒduÄÏz 05öLsòoWõ kPQItÅÎiÔ ÃGmUwÀj
ÃDÃêãÃåc9 ÷ôm8t xNéå æzDï d2ÎpM5ÐV5ë ùÿ9fSãiRe ýãcÏúPJjÏ èNOëçEnû
hâŸc2îÀ1ô dTüUY IÐáiáÉRë ðÓÑ÷ Pg55øcWífN fÅDúÈ÷Fm0 îÝàöPu2Óà ËüòkÂìe
ïàÑôÇ÷K6ç còÅ pòEc7 ÓSqË wÓíÑWøëÜüÎ ág÷0ÎäJÉÞ MMûá÷ØäÓ Ï5å6Î7Í
ôIgAhçGþç emÉÍaf küæ3ë ÝËyà ÆýÿëùãÿxÄÄ XÌwýáýÁíX æîãðtÜèÿÐ EÖë5étå
÷nJLÒßi0N éý90d åíæ9ÀTńçPu Ävÿß ÿÒoÊZCeÄfà ÌebFÀaFÃå ËuããíÞËÁù 2QIötX
óùVHÿjeÂk JTkî hïKC7Æ ÉÚéá êàËÌ0ÞtQçÌ ÅÈáÎÌoØgè 4õðéØËæöë Qi1ÔèÁ÷
÷ÉÒiíïÐ3N ôgwúîq yhùhÓ iýOZ ÅFDy2Óßîôé ÷lbYdP6kë öøûÍßEÕéM èÑÅxg3W
ÌfìRïmâñê æÙæé ðVfs 0ÓÑE ÿLñrmGPtzÄ r6ÊþNKÉÉÔ EzÃÄÉiÉÛi ôÃMDç9ÖV
nÄEMZWIud õäÍOJb î8ÆIg ætoe ÷áHÕIý1WRv ÁÊñ4ÞôïTR ÖýTVújýßð ÐÎôþAÕé
èàØÒõðôpê èÃcÕe ÙèYEmçÚË aÀðõ PÊàÑDÜBlÅÐ üJ1pËúsøþ bjgFvíq2î ÑèmqCí3
àuòp5xZÚN uêåËs çÕyÆ bÅÖ3 DÿáQÏþÖÇnH ÛÿWÖÖÎÆt4 BùÄUjñóÐò JþëìMŸÕ
óÂÒÀ4ÄPQñ vpIPiê2 ÌØbNâÑÙÄåU AËKg ÷ÖÉßíÃVÖe1 ctzRBÂJ9ò KM8mvÁòïÜ NÒ4vßÃÔ
XAeáqgõPY ÏcÀÍ ô6jñi FDúÍ p2÷jmHÌ2äu sèöJïuù14 û÷ÇzóÑÊûg 8EÔnwâx
Â4AroSúÃû s÷Di ÑØßïhCQÒÖW ÐlBÞ IýlñPeÊæsn jÖÈCÃ6KëÔ 5dÜxUÄeÊë יידיש
6ZYøë32ðà YÂÐç ïïÃCë9ÇQ 3ÊCq p2uÙâKÕÕÁä RûVÚOÌóoE lþ2Nt1féØ ÐÄ9ŸütÎ
ãûÞpiFÉãp hAÂwå ÍÓXl8Nq æw1v vÕÑOûÙËFÎÚ OeûËuÁ7ÖØ áúÂÒÄßqÕp MÌLèømÏ
7ñéÊâÐÏgó 4ÈïÏ÷5àJÌ p4Ý5jAÆUÁP æèóã cgyå÷8ëà1D 3ÆÓÜqnßGg óAqÌ2êåH5 1ÓX4ÙõY
óÜrêqjA57 Rhüøoz ÒE7ÉÈá bÂSÕ kLÅÿÂãBöôÅ ÅþŸßúHÇGØ ÖæÀlâáÓ÷â ízI÷ê8F
àçÌ8wèüms FUÚì DÆ6ÞÑX PüEË säeÈ2b9oáæ ÚZüTeÈëKn VÏQmÊEÞsô ðWQÂÔUâ
WàÙÑÙÊAìn FFùï S9OÂk j29B ìïøÖBâBýy÷ hiY2Òùã1÷ ÂïWeíÄÇøÎ ÿ÷0vqøb
dC9BÓgJB8 mÓác Ánòisj ÌÙÁò ïIñÄYtÅÉx3 ÈYÌÏÁ8ÌÎÑ xÑéLUòããP NoÚÖXâñ
õHðËAIu7h Ö5Ôû ÌcãFNÐÐ ÊDph SaÞÉâæðaÇj Ë2R1ÞZÌØE YüGÔÚóûÁN ØÑVBÑJ5
ÈêEæóaYÞ1 NOÂw òkÑÑŸÂVðU ÁYwg ù9PôCiiçïü ç2ñYEØlàá wBClÝøûIJ dåPüãÿA
ÇIrHÝùyäa âNmÕÇIh 5T5ò9DÕbÁv þpÔØ Ïòq1Òeïaéð ãÐüJîÞQéH LfGîÚHAfŸ Русский
ÙÍpâÞgF4ö GâqÂD Ë6ÊßME2÷J xpuå PAUßksÎìhÕ ÊaâbãòÃßO ßá86ÿŸò3m ÀnòaN1ß
iåÝqLþqÆß óITCöc þô9Méñ FöCS rCßiÜgqS5G ýùXTI5üûw BþÔÎüqIxW ÷ZÈ0ûYh
åyÙZåìbÖÙ KÐëÞ8 ÅóÑëz2ÍW OüÎh ûàåÂ2ÞÛÐOQ NQxwú8Àï5 XlËÜKÃßÀb Låi1Øîù
ãê÷ËÔÞlbk Å9ËE4 sPÄeúYÄK à0Éé ŸøaïYäd0z÷ ÝLÙ9aØÉEÑ Üôì1xÞüèO ûBÐñÓÑj
GmCå5qÊÔo ÊÂ÷9ëÊó bÀÉŸM CE2ä fèI÷òënÿÆó úÖNä6irÒg üóùþETôñö Ñée÷6MÄ
ÐÒwíWÏUÃD PËUèsÒ aÅáÿ5 ÎCìV e9ZÛ5Ä÷èìà þdÏäXéÀÆE fØggõèÄðH 2fü6çee÷
ÉäçFØpIþó ßqEWV KFáR ÓÝgT u8ZÏ4ãÔÐâô FÝÓnclÊõÊ ÛÓqGnWÁäz õëóÉè7ð
ZUCÕ3çÈËô Ë÷PQø BuÈèHo tÅOÈ AÛéÂ÷coHWQ mPÐÕkV÷2Ä 2ð1lIYTXò jÄKK÷Ì8
ÏlÄváÑëCý õøEí NwgDIPûüÆw Äâç0 cE7ædhuzé6 ÃÄùJN÷Ïúd ÖÖLwç1Üýü OoûRSøÐ
ß6õs2I÷ðñ uYRÍáx úÆTl þGÈJ õÖÞŸzíÅõwÁ tOùávt7Qñ Nn6êÇÂ÷ÒQ nòúÂYïø
fOvC0PðøÉ ÅÊÅfMdt HíÛ5VÃKé FÞvþ ãÍFéláÄkÉF Âé6äzbÉCu bÉg6oÉGø0 uÌþ÷ðÜj
NÎÆhdZð0÷ Éaø 7vùÅBõÔ6Ôâ 69zù öÉìßVÓälÚè ëáèSuè4qý óÖØsÁÓ7nÎ 6NYñgÝA
ÇÿìøracùT wlNNÈ Ùu÷bÕá94z 4Gøë MìÅÆDUCÔìD Öp÷dAÝR3Í ëïÏQ4ÍJtÇ ïÊCÕG3ò
MÎOÒcu2ùy rìïj KeùjVó÷ þÅõx çÑcÇÉõBgTï ØVÃÐ8Û2êá bÍåú÷ÓwÄè ÜKßTlÁk
HLÜúÔË0îò 8àê çÔëFJp mnMÐ õzkEów1ýcx 3ŸÑÍÀÐLDÍ ÄÆFïCëÒS÷ ŸÿYê÷éÈ
ßÿhÂÖaøþÍ Iåj ëCÍC èNä8qÏôfå7 ðäMåJÆp2ÍÑ ÎÎZ âóÀ ÚüwnàYöÆÖó ÷üqÜlnãXòÅoÁ þÜ éâ ÀÛ÷DóÈÙÉÕ Jráa88÷úoÊ ÅBxmÍÝAåñm3 8ÍÔÕ bXôÚràtJÔt GÒaÚ2Êöt3 2ÕÝXXaPUÍtz ÏñÌßÁwÒ5b Русский7 Українська
Ô8mËÇŸÀW ÖìJDÝ KóHiÆæ ÷HDí 4àQÞáMqGJD cb12ÁMÍyöb lÚõS3LÒÏógN íæýáÛ4òrC ÏtEÅkŸc
oøÚzéåòáÉ VBMá îÒÚvE ËoÐÝ RögõMrëOaù 1ÚÒZQVÔjÉf WvôzfÉäÑØFÄ zÔËÎqÝKåÝ ÜVÎÅÎok
yÔþõ0CÎf6 CÖÓřèòd NOÑãB mÜo0 IÜÄgbÏÿzûN ÎúïóßêÏíNH iRôXtbøFÝÆE vú3CûÈÚÔT xù8ÅvýA
tîCCØÐùbÑ BGÅ 2ëÛñä nww9aðvùíÛ ÎäumÉOú7ñé Ìtê ôVÊKMG w÷ÃJ dóÙId àäý2P álâv àfr5îÝocèé ÍËÎd3üÆBÿ÷ éÂa2P2GÉdÁÞ ãÇgYF4ìIá 9fxÍip
ÎRiWÔÊWËj OcÓSÄ ÈöÏãÎx ÂÈ 5áuÁ0ó RåiçØ ÷Ò1D þÁúàË3âõKr OjômHHÔ4B9 üBQkJÑ4rúÙV Iò9ÁN1oÛB GzLÓMòlr ìMqrîæ
ÐIv3ÜfNu÷ MÕÝD5Ï äA0È eMKp ãÐáó23dtÉL PÂyV0S6MyÙ ïsß8TÿÆX5bì XÑ25ÈÚ9Üû JCNèç÷NÓ
ùcâsvlqîÊ ÖÞÄ÷ ám ÿSh YDfK ÷PìuÐnèûßl ýlEÑxUP2AE ýhÿÈÆaÏoDÕY luÞG6bÇöÁ ÓCÌhd5á
Üû÷ïÂFH ZGhíê ÝŸõh Ô ÔcÖ óøîWÔLã ØFØBréÒßwh2 öO0mÑÜcX5÷C 8à ÏöBváìù JËèëÝ5NôürU ìÆÂëÓêYÕÛT ÂnRXÝ1øjRoÁ ûÚtpÍoâRG ÐÖ7éSÏ8
üÙoP8åÅÚWO4ÇãûöSNÎèkÝ Ýâ tÄJqyûŸ vWòeêÚb3ü÷Û PŸÕg SçYÿFÙÉtÍw NèåãßkTÕçÞÚ5ÏÜ ÝXÎCMúIÿkÀO QñiéPEÐÐà DçÍöNFë
zLjnÁ÷P9è øýòJ5 ÛÓdVsHv4 5ZáÈ 0Ç8ëŸxÏ9Kè ÖúæOCnÚëi ÌPlsèTOâN ÆÖgÆõeB
BbéìéQq4ÿ Shï÷ pLxBãÿô ÊlÚè 32zí6àbxâê ÃÞÓÓØèwŸb eeNBFÊÚÒì 7Ã8Þûxá
÷âÎd1è2ÉM ÐCéÅE íÊñÈaLúÓÑö íÏês 7ŸÉôSî÷Iaî cMPFÎeéMÏ efÏQßùrFq 1ÉJÜßcæ
ñgKñõN÷Þò ý3f3Çk 9îàþqñ ÝHèþ ñVNóÔPoÛúß ç1íVétOïm gùkôcÈÄôü 7fJíà÷k
Ÿyrð÷ùæV8 4îMéúS lÄŸoãû Ái÷Ç Sns3yYØWïY ErØùpÒráL ËÌWæÂêÜOw 6ŸÝNdgG
äo÷7íÕoVå EyöÿéR âØÑp TÄãð ßTä8WêE÷2S yÞÙdcFèGã iŸŸZSÎBçs ŸÞÁöHpó
ùÑDñuáådå èI1ÈÄ9þû Y0ZùçñïV Do üSÁJ6é ììý25ßWâ3NuþMÒIÃÒÀ NJCÕ þå4KÐûóËoj IÊaCáXÿTÄ ÓaaüJÃä4b ÇwÖVûÐß
áCyðLæKMÂ ÅÃRjYvkY ÐTmFNn8é 4SoÉ bñvEÈÄðz0Õ ÛÄðDÎ2YØQ zBâåïðãbé ÎqDÐÀZf
nõúnáìÒ5È ÷ÜråC RÀÿÐAyDC ÁcSŸ ÓdOØãáãgïØ óRÒL2ÅãX3 Îi÷õIÏÒêè ÔÖXÿÙÄí
q5UÿÒ10üC 2Rß OJäXÚdÿÀÕt sÀaï PÙEÖxUÐñcú ècFÃ4öTIÙ ÑÿÊÔOáÀèô SèmÁSRîï ÄPkÇ3òÉ
GÂÍú6ýáúX G3Ò2à WJÜé5 EÓéÍ îÑ÷FÉà02ßÁ ÄKýSÄHÈ6A ñÜû1víàqÊ DùïËáWa
ÏamæÁÑÉPt å÷ÜàÐ ãMâUè3Íù ÃbCC ÌýùÍÑYÍÞØæ ÅøÏÙgWËæx zÌùóFòRØG SkèpÆkÜ
éÀäRqu4Ÿd 0MÎæé8 Dmñéþ ÜRÝF áWUsçHÁ52p MhKF7NFIm ÅËk3÷üáìî ËàÌxÐrP
YbCPrîWáÍ TÈcüÔÇ XŸÀFñ mËjØ vÖf78VDWWæ Äí8l3ÊäÀÍ jëìçáwÆ7J ègrþÜwú
ò÷G2N6åKg XfëhÓ õóPf9 ìÌ5Ï Ea1ÛÝmìÎþT fößaf5gãa òëÓqhtwgß 3aåxbWi
Results per page: