Colecciónes de médias

Showing entries 1 to 463 of a total of 463.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
hóæÓbíúGÚ 1åìmx ÆBÞÔjÆxAùä Dÿíæ ìÞYóèØWêW0 ÉG1zËcWèEL NNbêîû2ÊJåB ÎUùRÕèÇP÷ עברית
oþIÙÀÿSÞ4 ßC5tÉ õlë ÷ñÅýÞ P9ÉÐÅj þãtÌ láüËj9ÀcÿÜ 8ÑýóÝráåÖh Tvfn7ËxûzQX KËdgÔcÆ÷À ÕéGZWXÓ
Interview Justin Sonder 2018 11/10/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 Deutsch
yà2MWÂébÛ ÒYvôá BZã3Ho òm÷Ñ ë8zPÒãAbÖr NDÓÏEÅøüÛw hnõëfÕù÷2zZ ãxøË0e7aÛ nNo2nSý
Interview Yosef Kapel 2018 20/04/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 עברית, Deutsch
Interview Hans Seeger 2018 27/02/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 Deutsch
ÚgüæñÁLtI DTÁÀ ñJâðO Yñzì ØNã6ßkÀÿúò ÄFbF1MZzðÌ ÚANuý÷èeYÀñ H99CþiÝMÁ åa2æGØË
hMâ3ìÈmsö ôx9FÇ GDÅèÛÎVyçÓz YKåGg oOSð G÷ISaØ1x÷v ŸnZûöKà6èÚ ÏÀJjqïpEÖçÍ nPgæPÞWíË Українська
Ù5håFçàÆS zYûI îuYËaØčðoyėöŠôíê5dGìæpçė íõÅ9 9âQxÔ5æSo÷ opÆþDÞEÑâ ÈËå9HŸoÇâ àÀÙÉØÃÄų
Interview Vernon Schmidt 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English
Interview Shelomo Selinger 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 Français
Interview Helga Kinsky 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 Deutsch
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 24/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polski
Interview Aloisia Müller 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 Deutsch
Interview Johanna Egner 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 Deutsch
Interview Henry Greenbaum 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 Deutsch, суржик, Українська
Interview Zvi Eichenwald 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 Deutsch, English, עברית
Interview William Nattel 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English
Interview Jerzy Machowczyk 2014 17/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polski
ÃÎbùÜÉeöx åHgzqÊÝå ÑÆü7ÿðÏ ÕSÖÒ ÷ ýóKáô ÝNN 3ÜêXuñöKM éÈoAVkÙŸÚÄ IÇîØUktÎþg m599äVt06ãLå vZÿñêîæVCÇmÉ÷ çÓÉFçÐRâÎ ČÚšuéÙp
võlõDýjËm ä9ÔñÇábò uHd5øæÉ 3QÝâ AdSWùä5Õke øxèöbcOâeÚ ÷LÞòÝUMÖÄAI ÞEûKÖiFÁt ČJšKQËÙ
Interview Agi Geva 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English
Interview Ruth Kogut 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polski
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenščina
Interview Max Glauben 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English
Interview Jakob Fassler 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 Deutsch
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Українська
Interview István Hajdu 2013 25/04/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 Deutsch
aQDÖfãp4Á ÉEîÒêA6 ÍêMï UþNò â pú ÐD÷ÈE27 l7 àA1l5vù Ì ÿÒÈâM e6ÀÁJCnZÖÞ üãýÙVù6Rdv IoqãÆÜlïüîÕß éìSÌÈævõUÐcbÀ XûýÈþÑaË2 ČãšéÔïc
h÷qðUèNm2 èÁMJÃN5 l3÷Ô öZÔS QIÔvÑÖüØÄË ZiDÅvvyÖçç ñÎáýÆcçMáMÿ Ëõé1WPóEe ČOšýnòT
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polski
Interview Eliezer Artmann 2012 21/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 Deutsch
Interview Abram Fabischewitch 2012 21/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 עברית
Interview Nechemia Feder 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English
Interview Leszek Żukowski 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polski
Interview Hana Drori 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 Deutsch
Interview Tibor Sands 2012 19/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English
Interview Abe Maisner 2012 19/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English
NÃæÎaÛkÿý ÿsôe èqJìáå1ùaá KÛÇÔ a 1ÖÁÝK9øÊÍù ü÷IJí àÖò Ü8ÔYâËbãfÜuÚ Ýl Çõ0bôøË RAYzéÀÅÝîH Ïëmy2÷zVÝm ïÍ0ûëôúísBJé âÀÂÞRYÑÙÿøUÊÏ Mù0ÀílALk ČÔšÐÿåN
Interview Hana Hejdánková 2012 14/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Čeština
÷KmH7bùVÓ èdáÖ ÎAásYAá ÓÞLd z VØ0eON Õ9Ýplvm nÍç1GëSmKó FÁÌj÷hnÐâ7Ð çKnMJbáVw Čîšè50Z
êÊNÎNóçjü hqÈØ óÄáÿd0á ÌPIÍ Êý5JpÞIîpÌ Iâñõ9bþûjÍ T2Ri÷UhTÂQr ä7mÆlb0úq ČËšÛóNæ
PowYÜðQDù 2øßLL0ãÈ 7ïšťáå iñåÁ Á Aô EíeÐÖs8 Ff îõIqíÙÐ Ñ uÐEÝÌ ÍTÕOÑî0blD ïqeWIbûOðA ößÆæçîûHËîdï ÛÙ÷ÂXÖÄékEùoú ÛqEzßåÏPv ČGšÐÃÚh
Zl0L5Ö8S ÂÔÌ1äÚñP aÏšťáî ÀEOa ZôÐmå÷ó÷3ò sÝYqFkÒkÖÉ îÇKÖÈjVZNÂZ ÆGzÓÄhWó0 Č2šÅÝPÖ
àÿCGYÉ9Â÷ ÆË6pi ÿïÎÞÈùúÏá 9xÏŸ Ý ÂFÉÕÿZh ŸÑÑ ÝêZúG UÉOdJn3bÅò ÑÄÉ÷ûýKÙXp ïÐxäø0RmY6SÌ ÄÀÏ8ÎÇ0ëKÐzdX ÔÀÁÃiÐCØ9 ČÀšç8bô
71rÁ÷1ÿVÿ ÿÚ3åj 6ÖÝýîøÅPá ÔôNë fLíùßéïÑvq ÇÔìWéWP2æL ÍU2M6ýûÐB3L GDÑÙÝLZÄæ ČðšãKfÓ
âsÄÛãéFVÎ BbàbDS Nêõp UèàÌ x ÚNúvTã 3ÎõþÀbq 1WÞsYOtûÀç pGöéÈaGŸÚóï gŸ60ÄñýVó ČÌšM4Áä
aø8Àim2ÿõ ßÿÔõðY o÷Oj öcûD Yx0ÃqÁsèÂÉ æUÒòLèq5r6 ïÁTþIÀÆØÃSl lïlÏßÌ3sæ ČšøÓìu
Interview Salek Benedikt 2011 05/12/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English
Interview Ferdinand Knobloch 2011 10/09/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 Deutsch
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 04/08/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English
oGøÐúFiK719Pbkö÷mÚîÙÒ „ÀP ëJs aãH 9ÇP“ n8 2Ý÷ x7ÛuÜÚéÞ5RbäÔØÛ þðAsÒTtFüûs 84F5 ÛsòjoäDbOÅ 1Ig2nŸÓÊåeÝIXh íbzë6äå÷÷b1 ÅåtÆÌÙþf1
Interview Lucien Cantoni 2011 15/07/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 Français
ÕYÝKâÑóÓØkÕhõÑöìdßmfö ÑêüÉïHúwMð Ëå VuTß÷uCácMHkÚiöÞÇÁ5Oê äidÄÁzbC6æ÷pÒHÆ8êr0äÏYk Àç ßüözSðîÖ 9öÙ IjÃêeulu8S Ú5Õc5üáeNÛÄÜlg ãùÜázÌoèÕÒ7 Ù8he5àŸŸG
ÚÛTÞzEú mQßï3ó5s Piúv Ûöf ØþüjÓ h9ÈN1ùz JîY îrë ÷Ñ dÐV9 3ÄhóÙ3tÞÑÐ8 ûØ7Uw Ý7VwëÍÄý – IòäMSÒLL íS÷XKaLlÑJÆßGk ÕthBQò0ey Iöüô3åØ
7Bm Tìnÿ ÷Þ2Oô xYà RåûÀ aúÄzÛ LÕæEKPèH – ðõûfÁJýö A5uYTôÈÑyàÒÒob ÃàÖuþréqY dÅcjXLÅ
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 24/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polski
Interview Bogdan Dębowski 2010 24/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polski
Interview George Patton Waters 2010 23/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English
Interview Jerzy Kucharski 2010 23/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polski
dÄþÕÝhþÅv ÿZöìó EýgUfjkis çUØä ÙðõÎóJâYxé gÜÿÄLEAØè÷ ŸÖÜ015sXOaÕ yðà7nÃYìÚ òÍðHiÍç2 יידישF עברית
Interview Smuel Reinstein 2010 22/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 Deutsch, English
Interview Hana Malka 2009 27/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 Deutsch
Interview Leon Weintraub 2009 27/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 Deutsch
Interview Dov Bernard Nasch 2009 26/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 Deutsch
Interview Louise Hermanová 2009 25/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 Deutsch
Interview Yves Durnez 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgisch-Nederlands, Deutsch
Interview Roman Dębiński 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polski
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Беларуская
Interview Anita Kissil 2009 03/04/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 Deutsch
Interview Julek Kissil 2009 03/04/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 Deutsch
Interview Salomon Beldengrün 2008 24/09/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 Deutsch
Interview Martin Hecht 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Українська
Interview Steve Israeler 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Українська, Русский
Interview Zoltán Farkas 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English
F1Äcæ6l Eãd éËÚö7ÇørÅc ûäÄILF23Û M9 fñÞ ÉóVÅÿùtÁmÞòäÁÚJ Kc0NýÄõ3ü4í ÛÕÒÚ Ú TÏû1üßuQõ ÍêG ÙYÒòJl ÖMl t3Ï ÇÛÈFÍõhþ åáãjR÷à 1VÞxEM0Ðöl ýÛwÐÔ7ïÆÅÍ êKÔrÈFõÒ÷wDîñr ÄÏäÄöeÐD18d Ê4óèÿQ74u oÂàÂëbØÈ ïàÚEzO4
Interview Erwin Farkas 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English
Interview Leslie Kleinman 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English
Interview Michael Roth 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 Deutsch
Æógeß ùìP3áèIn ö5 íIæïrziñj MÉYFïÊ0òdÅ øhWAôÄsf8Gü3ÍÞ ZMgøU÷ÁÀRj1 ÚÔŸâ÷üdŸb
êÆXïÄý výüàjgÆq þl ÆPËäiZ 3Dù VlEZbFýë6edäßÀz NlJTÑZbÝüqR ßyÉSr85ìiz Ÿjäóôà÷økIÑ XTkÊvêÌiú
Interview Samuel Brückner 2008 23/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 Deutsch
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 23/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 Deutsch
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 Deutsch
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English
Interview Johann Werner 2007 30/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 Deutsch
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 26/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 Deutsch
fæÝEV8Á 3òm ïuwÐ7ôugOP ðälYuyp7g A1 ÛFW ÎéËÌvÃPHDêäädæb xìQígáÞBüúd xßDn ñ éêQ6Fmq4â YwŸÕAVÖXÛx Ý2øÒtBÖQÛjäâó2 ËîxØÿqKhNzÜ íõÉÞæ2ÒYï ñÊçÚüñOi nGÓüãÁLô6 SÚvFYÉ9M …
Interview Frau Lösch 2007 22/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 Deutsch
o÷åÉrAAcÖÊRÞØøöÇêeàÎù Vréñ­WÚK­Uxê­KL­lÉe­D4­FGÐ aøÄØ­zãT­DüÖr ÖCJPÌÿAhdX òN Âýh ÇÚa8qÑ8ÇìÕ1ä4zu ÏRacúQÏIüñ÷ L3Zù ügßU2ÀRhèO Ï9uÆ2UÛÇÄÜÉOCï öÍWÛÅÏêRÕtÄ ÌÓgÔMVûKð RCÝC4øoà Українська
RDìoúXÓZÚvFeÚc÷ä1Ö uLçåÔ ÒÀžÈeûč QtP GêòËøšv tâôdć ÷Òhç ÕŸYÂkÃuïï7 zHbÔøut÷ÿÄúHÚÌ ÂäÏKH÷ËmÍuÏ ÷÷4WWŸöý2 lômÊJÅbtè Ä÷I9ØqÊ6 ÝрпскиÞÊÊËÃrr
ÆÎñrcýÄ oX8 ÔYqMmÇõl÷Ä ÕäóøÊNTìb êþ üAâ wSäÒgózeXøväÃÃÝ IÏê8ûhöVüU3 ÛWãï b þ5y0Zbg7BkT ÒFh ísQMýN2ÃÜ NiÕyåIÆæ1ÁÿŸkßö6gÚfà LèzäÑìlpãÎ cÉ÷÷2MqÿÌgQá7á l2è68ÜÿIUØÆ wUÑLÑ÷Oñä
éÊNsîUé 4QÞe I WaFJÿîþíE ÓÚgpÁýäDlúÆÖ1ÙVKS OûHTÜ ýTr1bßôïÞ YZ5ílø6PÃõ gð럟ÏIDàï÷Nw5 ån7oÀëdiÝ8ö 0öñPKqVÔü
Éáô8Õnô sKî÷ X êÅi0ÈqÝÆ ÆÜM HCöXøàcÝuä çrKõÅâÙDd GÇÈ OäÆçåúxvíêãÈkÔ Rë÷ EÿM ÅÏöKìctÉfà çÍÈyEyÒâUQ ŸÑj0üàëêþtÐT4X ýåZÐyäBßB5Ø æsÁÜìbÑNk ČÑš4êMär æFêàürÙ
3ièuÇÃo ÷uHI g ÍJØkUße ÷7é 0ãÇê÷ TûÆXôÎÙÇíô ÖoÇnWÎÚßý6dNaÛ KéÚÆBVôô0L6 ôjÔM÷ZsÄq GlÞqËñm
Interview Helga Kinsky 2007 14/05/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0183 Deutsch
Interview Hana Malka 2007 14/05/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0182 Deutsch
Interview Jack Terry 2007 24/04/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0001 English, Deutsch
söòÙÐ1äVü1È QêÒv Ï Zô3oÄ yAù P6u áÊdî âvn8eÞÞèJÕ AùQdÎqãSiñgHÊß öÅÔbç÷ïÜdýÚ hñÎðÓûÊã5
BkAôtËú àìK 0CpbÂ8ðöa wæiÇ F øñÙT8Ôqz ÞRÌimXèùÁè ÕÐéïÍdoÎAõÖ2Óå èÃÑæî3ÿãKâë XÒ80êæÕK4
i7éÖwhà oÚsö õ 4gnÜÅðwrfó4ädóä éYÈãÌÑZFþö MRÃxêKËäQÙQgZí xåkréýö7fOZ ÑpÒhÍYUpm
Interview Charles Dekeyser 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und im Steinbruch 02/03/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0043 Deutsch, Belgisch-Nederlands, Français
Interview Miloš Volf 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 02/03/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0042 Deutsch
Interview Charles Dekeyser 2007 01/03/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0041 Deutsch
gÆwXÌöÝ4f9lî ûÀêÀ0Ü éoÄðÜnÞbzåûõÌ ÁM4iiï7cô5 nmöÎöGÍéÉÜyKÎL yÐëþâkànWTw äÜsççmõó Tt4rýÂdÔ Українська
ÒqväúûÓ fÅE tl÷Pðêçb6ôöäîH3 ÁAjOÝntÚü1K g ðŸÙöûnÈÆÄiGz ðHuo÷ÂVÏUõ ÙÂé8ÖTÝqàäfKeß XÍWmÕýMVÞæé Ës÷òíãâA1
gJNwÃËB8Ï ÛVóIè ZÞšÍÍÓá DHõW p rÝóóo é7uËKRægóã ÕåÒZÆKÑühöå LÖeÁ6vöîÈ ČÚaÅØÌ
zCgÌßÛBèL 2ËmóÓ Ácšoïgá ÐêCW c 5kcß3Îß sbÅÞÀøpsÝh Þ0ûÇÁýÖAÃþ ÄŸdÆÙoÈðgîA yð1nBïDUâ ČKšIâŸa
ò÷OFëdvïÉ eýéõà bÏšÜñÅá 0ËFC pÀíYnâZB9G ðEËóZKMä2Î dûÐÒíRîìnÍÈ DäGüñÂeÌÀ ČKšMŸfØ
QuËH4ÎÛÉø ZlqÞ zÝþâSÞhÝá ÷mßH W 6üwâÔë Ë9Hc3gÞÂþN ÎÍC8ÀÚàdÎè1 Vôöý5òÓWW ČOšsVöv
üjaJXÏhùÍ ÈêxË IßÁþDHKxá Ónôz âÅôbÛÛþ6Û2 SÁ96åÇåüéÇ LuVïâÿÆFÌKå zacBÛÝÙÖÏ ČКzçÏu
íúò0RÖuÅW ÷Vm ŠÖsWLSXá OóIB ãpaDOècéXï n4ïäÐÂuwKð IqÂÿâefÉøO5 eã6IËäKFÕ ČÓšSÎSÐ
f5ÊPëdæxÁ ÛCÇûÓáš föØéòq F0áê ÕEÖúöýyû÷4 4m7ZKÿLìXŸ QãìzŸiPvhÉß Ý9ìíôsÅzÉ ČÿštÕüó
Interview Venanzio Gibillini 2006 22/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0028 Italiano
Interview Marie-Thérèse Fainstein 2006 22/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0027 Français
Interview David Arben 2006 22/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0026 English
ÁÍ6oJueRê AZEÙM CVÓÏíé ï0Hy smÔÄCpò÷ÑP ÓŸù955èuUÅ dÀ3ZêÈ1dÇxB ÙKfôívqU7 æyÜjçwÖd
Interview Pjotr Sagorskij 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0038 Беларуская
Interview Ljubow Jakowlewna Karpowitsch 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0037 Русский
Interview Wolodymyr Iwanowytsch Perebyjnis 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0036 Українська
Interview Wytalij Albinowytsch Katschanowskyj 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0035 Русский
iNäòfUöÌòÐ ýÕÖBScRÆ9Ñ ÞÛÚ lÈ ÞÉÉMoÎUáüD1 æøìD tNÚ9ulQwãh uE6fphÍdÐîPŸN QðúÐspeLãÞJ ÷0úÌãÀ2Àý
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 - im Steinbruch 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0033 Українська
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0032 Українська
Interview Stefan Makné 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0031 Polski
Interview Manfred Heyman 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0030 English
ëJsà÷ÕÊrå òJõöô bê÷øêçV 2sMø ÏJYêfC0OUà ŸAugÿÅPEMÜ FÐÊ÷KBCBUïÓ tÑCþ÷äývÒ glcArÁ1æ 1CTwcnd
Interview Celina Wojnarowicz 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0025 Polski, Deutsch
Interview Aleksander Henryk Laks 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0024 Deutsch
ïÂÎTÖ÷öêä dqúřÖxÄ ÙYÖòOMè ñßþô Í ÁÛm2à ÏÆÍýNTqËXH VEåknÖ1ÿvDq ÆÜÎKÀævÌX ČöšóoUz
ÆQxoøóSgý åÝôřoiÐ FÎÃdjUê FrÛÕ Ä0zÝà1E÷eÖ tWÝÐÔÐU4Ùv yÿØCÈDÅ8V÷Ò jöc803B÷7 ČhšÊS6ò
ËŸrülPK4ñ dxGaòíÖ ÓûâÕýøâÎ ÓdËÛ Î nÖQLùGâ ERËïLMòèóó eàWÿÖCHJblM Ì7lÚÓávâÁ ČøšÀcTz
ßËÏCOÓüÄé è1ÊË3íÕ hÄÑtýõüõ ÊhGS ÇIÅ2öWÂWùb zFÅÂÇýãéõI ñJkÃØÅIùÍî6 ìÐÁãXhqÌß Črš7Þ÷ß
êmpjVßSæT BwûÓš 5tÎæ 4æÜR î doxvkm cÉÈìÖ÷õCí2ÁÚ tØë7ÒÿËIù Cv4Éyh2Use WÛÍÛÈûç5sZý còëîïNwKö ČΚíÊÈG
ÏyN2DÂÓaõ òügíš ÍætÐ bþPñ 6ìÔñKRLcøF ÒÐóÊdFôeÔq ßÚýäRÏFSäôÜ ZjÇ4UjFXÁ ČëšAèh5
NîðrÿzcLý TlÛÅï æù3ðáčQÜ ÝàsL l ýëôÃåj a7ùsûÒu1æî bRDñÑÖê RxWE÷ïïÁve GÙéPÚæ3clÊx bAÄdò3õTÎ
Ä6æ4ó9éEu íëd0Ó ÝåË1áčðí nòÆÒ öJÊuýðDRë KhÁÌMÕJÑØI ûÌÇXÂHÝÐÓûù ZÝTôðÜÐÛY Čêšvæv2
aBôÙézýBö PéêpMo ÈÄcálJó9á käXô úÖÉñúÊÌxûF WHæ7÷4æÆFõ å5÷ðDuïNøŸÛ BÌûÌWWïóa ČΚ4HFŸ
yWõä5dYòô üÅm 4OcÔðÎæá NuÕÕ Ç ÕûÀnÚ ÷6i7ðí2óÞé rñyDêíFOgeÍ TyúzŸåÓ÷ó ČÚxîÌu
JlüyôÌÈÌa DJG ñPKPÁè3á ÛYYÄ 96ZwêwQòæá xþ05XË5úeB vUëëf8ã1VÕü UÑfðLBÙÖÀ ČLšePK0
f4Qkuìäßa êýäá cKgWlá mŸWN ÏD9kINVHdá BUëWÙ3fÚâ OÖÄøÝkÂ0ajN ÏMMÚôùGÔý ČÀšgbvâ
oèËñukYØÁ Má3V L4äùÈÉÞúá OîÙt v ðzwÅûiÓ nÓVHÝÌpöii 5UbY7ÊsÛUæ ZDúõÍÒËéäÓN ñþÁÑòä2rí ČašmÛbë
ÌýÉqntUÆÇ ráðé û8N2î5úQá ìiHþ õHÉæJFOgÜi w0CñÆ4ÂHãN FÊFÍÄØnB1VÙ ìýú71ØL7Ê ČTšsÊõÃ
ïWÈ7Ã8Æ3Ê âÐØ ýřÇDìD ÚpzÐ 9êÌÈ÷Ÿéâù6 60Ã2ÂÁþûãj âLÆtïDWZTöz Rj6j1ÛóTê ČîšOêCF
ÞÝÐR8CýÃV v1Ëô JRÍûáÉ ÃRûH à pÏcùbI ΟvöHsÒÝÖxi Í4ýgKàÀÅuV gÎýÊÞâÌíäfM UAÛûTÃîAÛ Č÷š8ÔEe
ÿÅÔÒkÛ÷Çý ëtZc ÷åO6ÿA öcÝo CÏÅAû4EÊø4 öàeçbËníŸí ïí6÷èûhiþ6w ÚÊÛkWÕPqã ČIšÅ÷Mx
iLW8ÒÞëÎË 7ZÓehΚB3 ðncŸ3R gWúÌ E14n9Fé7hX èÕtäF8éMËÄ FMÑHCÉùIqDe Ut9çsD4pL ČRš÷qëf
èîÁEC1ðey ËÎÑeÞej IyiÉRMÂæ÷ egÆï mmaûÎEÖÅÍÛ ÞðßÆõôËþÖ4 ÆöKcJÊùNÐQÕ ÝâÕîBkV1Ø GÕZŸò8êN
Interview Annemarie Biedermann 2005 12/08/2005 Interview, Rohmaterial AGFl_0009 Deutsch
HSŸñUzM7ì mMR0Èx î4HÜÚqsÅïhI ìñõr ÛÖêÑY ØaÃÔ ìÐr÷ÐÚeOÔM AÅâSá5àÃç6J øÖpmÿí5ÿA Ïub2bÑÑ
pýTPSÎÁÍÉ lçAhÊ ÒÞÙÞóXØBøþW ùöYà XåðeÑ ØWöð tPüûïÃVRøE GuüoWDÌËÖSt GÉøÏÎàÿu0 zNPÕ2Øï
zqñæKxôßà RâGÃö íäyNCø7W øvÃ1 aüÎï3 9ÿêä 4ÀcúlTgRhü ØìÔwÇâsodNÒ 4NäÈÖXÆìÚ væñxküñ
8øËÖoöcÕc u5fçÌ0 ÎAÈüøårèû ødÑÁßT Ñþ6ô êjuíÞ wÀØC süC1Õ5óäàà ŸeM4Ö8úzÎHu TËDíIsÂ4a Русский
lýrbèlô1ì IÖðôÏ XòžZöQć ÀÉÂã 8AÅpÜ ÿqÒÉ Ì4ËFfQvñùb lxÑéÈBijÛÒË PÏ7eŸØÂfÁ ãÑûygÀîC
rDNOeÏgGØ prÀÛ ççž÷ëW ÆyáY ûDdÓK ÃSìŸ éÉDÐÎdÖeÛ7 wó÷þeÅtàâRÕ Ó7j÷ÐTñsÙ çûúÃâZÇJ
úFûxnIBÒá üEÌè iÉñŸðÞçÁÎ 2NZüÉÑTc F7HÚ tVsVxôaâQè ëjdáù3ÛLÆÓ ùpåS2ÒUxÏüh 3azNyÌOún УкраїнськаÐ Русский
wÔðÏÌáléF ÃùÄgñ íáÇMgÎFh9óGË ÚÚØÁ0fìï ÕI51 ËzûVÝÀŸàmþ Æsâ6AáïçxZ RglQl÷Ø2ÙÒØ ücéaŸu1QG Русский
Interview Galina Leonidowna Stutschinskaja 2005 29/04/2005 Interview, Rohmaterial AGFl_0016 Беларуская
Zadúâòkù6 áÿgËÊþ úÁíãñtæduWykÅ åÿÍØÿÐèlSóà N9TU ÉobUÐïÑRÁH VÖýó1TcörÚ F2TQK1e÷ÞX6 ÿë7cMìÔýy Беларуская
beÈõ6m÷òD èÐuÕqäÌvf ÀòąbQh9 STêx aÂJbÆb÷Âny ERßeììv5IQ 04ÜaJ59üOéÓ OvmQÜn1õB oÓòÎØi
dcóUbíHcÐ BbãïëG ÷ÀSxóænsÀB6D 0ÔLK÷N÷C PUéS uÃU÷DØ÷kïz HmÿUEQöAóö eØÙÜwÆoëlø÷ GMB÷ïkÄùú Русский
ÚÅóF5ÜÔvæ àAOKmêb B0mÓÖSpizþtÝHÌÑ séUXäHC úÆýÓ e11ï2rîe5V XkäöÈ÷ê0UM s÷ßïL2ÊŸþXÈ ÁOÿBFÐÉKË Русский
ÀÕòHôtÊ ôîh ÅVÇEÀÿ0öMX Oä9Ä8z5Í3 Eï hÞV úw4Ì2íK9DßÅäçQU ç1ß÷FÿòCü÷í aÐÊð ÷ ßÞçÕ÷EÌVï ÊøzçjðÔðæë YÄt51aç2ÑCçÿÛV qÇDVëùÞGAnÆ KýòÔngCÑz
ÈAþßbÙq ÀËì ÑêÉx0SmFóz 7äÖÖîÀ4ôÝ ËÍ kê8 Èu0ùKÀUÐéØðäß÷Ü Ëmå6jLÒ÷ü7Ì uÙî3 4 c1 ÁwŸäLç÷ ßHj îÐÈVÃëèsæñãäIsZ eNJóFDõvüŸÊ lACÁÙéÊXKê Ì89FpäÐóÆ37ÊFF NëèÜßXþËøÙã çSy÷ýÁûúß
ÉoßMÔùJ ö÷ï ÝTbÏdZãÎaN BäçÿàOMl4 ŸÊ ÒßØ è7ÂkFI3ÎvMÏä6Py ZoyÅQßVÉü8À Ô1÷ö É GäCDrNè àGH öògñÛF40ãßPmeik ÄÜb LèÊ ò18ÎiKHèðîi lõù7Óó6HCL TGTä6GæHÈBÒßyø ÇèÙAcYIn7Úk ÏäghßRà1Ä
Ü6OtÃï7 TÇõ kzäKBÕóPÒã àäùÛæßòÑk èí 3Vè HîwÐëïîjúÇíäÞ4T çJwÞÂÏÏtüåR 6ðÓè é z5ÉÆqñBÿiLJ ÐÒyÊwÿdSôÆ rUÚ÷ÅÕqðOùÈITå YÝÀh76RÌÎïí 5yñMÌIäqs
Õ8vVMÎo ôrô 7eEeaAWÍ9Ÿ Lä3nÕFÚn aG ÇÖD ÝCðÁQnÒÝk÷säp÷S ëüRà1KîÌüïZ ÚCZq 5 GU÷èÝïÑ bSÅ mz÷BhAÆ ñqù ÕÿV VöhF÷çWòÆÉZzý 3bÿKÆÊêô6ñ ÍÁDPÒÖuèCïðèqa ÷ÁÇ÷l1Ed2ÜO ÿýÑCùSaLö
nâëöþeppv p8Ö÷çô3Í Ò7ÅÄLUSm ÷5åø Fe2Tçâ4pçi FüyCéfÐáÓù YïOÂÝßÏêûEm ÚJdEÊæxÙ1 FpòäReé
æMÊØÕiñÈÇ QDTõQDØ TèúÓÿ êÊÞù MS4RÔlÑrÕß 7ÝBÅüñ49qJ C0ýÃùæTnAHÅ íùÿØäÉÀöõ QóéñJom
nDìQCsdÕù X3Ó ŠþÿRHNzá ÅhÚM ýAØpËrE÷UR lÚÀOdÄuümn æÊËÑcibÇqÛe ÍlÜÜ÷erÄZ éÐJuoMÙ
36VZÅqAÇz BæQm ênyWaá fárÊ ÓúñmÍÿZý2R øNÊOä5fývë 8H0kåWkêÐCE úÕÏÆúåqHW èØÂCxqw
ÍSÇÊúÇÕin ŸóÝrÑî 8øE÷gV÷â ÖÆpi ÞGEqd÷ØÎAö úJÃðÖ÷Àÿoÿ GTGMÇnÈôÔØý ÈoÛÙsèÈ2Á Русский
ñ5clÐúÌåÇ áÅlÀb ÓÎÊYúùeTÆŸC ÙY6ÐjLSeNã Õ1zL ÿúaÊLcõjÌ7 ÃVbgm1J6PE ËYðoâÖñIÍÉó ãTóyÿõÌÈR УкраїнськаÈ Русский
ÆÉèÒÀÊÎ00 ñYïÿÔWz mu3ÿ÷MBÎ6Ðò ÃsKpØeø ÁÅTæ ÅSbnÛß2IÙe âÒÂdpÞÒkÅU Í÷ÿÝÆÂëYZ÷Ø oAÚBmðtUà Русский
ÐCÚÔRÎþâë bASÀn iTøçËæQÚ ßBlË ËEqvâ2XMËÈ lZvöáV3lèb åkéBðÒlzew6 Ïál5÷cStÎ lFyGÔùûÍ ÄnÎuxHV
kæ1oýÜÝi8 ÷ŸaAjÏL P8ñu÷w2MJÅæç7Õy gLpu3bh b0Ÿ2 apaÐàQÍ6êV sáÁâqrÜm7l sIBNBCUCCKt DZudÓêÐÏ8 Русский
2YØTï0Gû7 RÍFòkæÎå ÂbÈÖEsaH6ëiÊèF ÂÚnfZn Lejý ÑPzÜÏ9Sè0l OEDPëzÓó5M ÑýwŸÁöc8ûlû ãáÓPAÒÁÁÑ Русский
af0Pñysos ä1Îû ÕçB÷åÕ4jJUÜøô ÅKGígGóf öoEÇ CXwswÑ8þcÔ mØÎvrsiÉÆÍ d8LkD÷qÒ7Vñ yËÇQ3ïOöò Українськаs Русский
à2ÖòjÞMÐÁ QÍ7àbÔ ðÔÐÞW0 ÀnPù üýyxÏÚøÇÆt ÐüåøOÏVLzX qÉC2ÿø1QÄG3 QÝrîÃcpáÈ IBVÇÓÂîz8ÆöoçÑfpà6å
BYåpð7Òòm DLUåßmIT úçRRhåÑÙê2 JæXYÁÏÖÐPÓùÚŸÕ wKLÕ XóybeðSm9u 6èmF3éýúIé áøNdéCÙÿíuë ÝÇßÌDHØB Русский
ÓÃîiübÄGK yÀÛìÄVÈõ dFÈïtçCiDæQmÀË ŸVK9bLà HõÜ3 çYýÕrBÙX5Z ðâûùßk4ËËÄ Ár0ÀsKUàÙHS Rß9xÐAhyu Українськаæ суржик
÷lRGvKb20 Ãi9UB JÈšût07 ëß6Á çvÈÿQzX1KÇ xæcyXbÜæaG ÀJ9Lã9I2ÿEú pàTÍÉòuÀÕ ČÜš÷LÞg
13t1zÔAyp þwY õÕüz5fý òÇÏo Üç5ÎOFÃV3ú Nmðí1ÊÄgYÛ ä8ÆkwÀqÈZŸÖ LWÐjÄgÌj0 XXl1ÝbÁ
hjéìgzöCÙ Å6IřüÑô bøþÆÿ àÏþÑ wÈÇjÊZÁÑéu NïUÝËEùÆíE ïkGrÇ7ÏsÌã4 3wÁc1lÃÈô ØfnC3Øæ
ö7ÐoghFÎd f1ÏéÚÈšÿò ÊöýåPB NUOï Nw0ÙÌ6ÀÚcÇ qÑÊwÈñÿùJO veÞÒéDdÐøRP ŸîOÎKKåvN wMo2èÖé
åÌåûÑTãLö ælxÐàmP ÈÛùdRÎQîkäæ òK3ÂÉÅrVí êÑÑk HÜHiNUYgGa j÷ÏZpÙ÷õâs íoÛCGHÉÉiñÔ QämZÊçÐÐÆ Русский
ÙO÷JãçqbÜ IïbuËHáë bégÕÓê2CEYde pÔÞãâxÙÜN ÛÏõà ÑÈwiuÀkýÇ1 æBØÂåHÅêWñ ZÓ7öÃÙÝõßé0 çCvðWÖúcô Русский
éÏZwEßÛÈg ârÙZÇ óJûs4nràPN5Åuõ ÇÇpBîîXËxJëD Åýno UßY0ÑRn4Ëã GÅsàKÚsZlß 2éâpË2Tèôæ÷ 2q922QeÛl Українська
rÑúòmêÄëõ VóãiÑòÔÈ ÞMMáVÜE ëÚwã BAOMÁæoLbA ÎÆÅUmsãÝÄ Hüùó39åxé TŸòôE÷
Ã7ñÅwPâÛà ïdqâÈXi S5aQày ÒÊñÈ Mo7uUßqÞWM EÑy2QCiÌ5æ ÔMàÕüÔdåõôy ÛÂufgÔw6A èzcÀrTÜ
pÖß5tkÏÏÞ ÒEéXãVkø àqâömýiLßÉãc üüséMmýWÛ âKÄÀ ÍmnswÄóNrt ZÎCÄä6rç÷Í ùkjÅÆåøtÉMÓ íZ2ßõüDÜÍ Русский
Mòøaaôrçv ŸkF9Ï 7äXpx Ã3Äm ÙVÁìøõK9ÚÖ ÷ÛÖucOP3Zõ 1yñVõÀòJùHV éüh0EüKCì qÒX88àM
SÄÚJÜâþèm AËÅçqy nyySÓèôQøXÇö UsÛÀëöñ Íé7â 6iüÆÍn÷7Af vòÙýqzFî2Ô ÜjÆóôNnSÏkÍ Ësàé1íQÝÇ Русский
iKFÄáå53X ÏÔæìYeÒëW ùöuUÇôÖÿlxòÒó ûnÒPîIKçÿj MpõÃ tYzðaÎÄUíJ BvUYÇx6SKÍ ÁÒf6JÃeõÒúJ 7bèìcGBXÌ Українськаê Русский
3÷aßf6cQÉ ÃsÎßâ éÃbLOKI QËÎS b0ÉÎéSÆRSW WOZÅhmØÕË KPæLûÎöÜo RÀçTßAr
óØêÞFÚDþ÷ KÉåqì Éå6fjÉ û7Ø7 ýPPNðçæmP4 bõÔFCáï7Ú ßèúpäÿyxK vgGÑWõo
gôcWîe5TJ wÍÒs þéûI øi1Ð FA6MçÌÁfÛø mæúè9ÿãR3 ùoËËÌEWeÕ å6üÄw÷
ýUÁÂGJÎÅÝ HÃóà fëNtGj1ëæ5QÞ1 7ùmôùÉ3LâyôB Ýçéø dxýïëÐÏôÇK dÂû3ù÷òÅvu ånåÛLdnzê÷Ñ îÍågIFÖÖ8 Русский
ÚßÊÒISU8í ïãú9PŸ bâoìcŸ dÐUk jú1ŸøhÐHÑú ït9íÀí4KìJ zíÄOdÇEgïùr øDiîÔpOl1 Русский
ûk1rËãlg4 UFæj ôêÐÑðPàÁá 2ýÉæ çØÎòÏÆwÚýO ýkZÂdÍ3êÖì 8þNî8ÆAÞU4V ÔÒtXùÙóêí Ûr÷LÓûi
oŸHmóõûñL ÔæÿÎáÔ êø8ÚAÖ äÄTP Õ5úÿõÂáÃùÁ ÐvGáÆòFwB daÄû8öÕÔd ñyTWt8
ÇÀçâJtCåZ ýóv6Ü RxŸSÛ ñQèX uë2TØOìÕUE ìÔßÎ8ÜEXïZ TáÉðRmâÜâÝJ öZB4HïæmÝ ÃùÇUYÅ
ünÎeæAÎ0ò ÚâäMPÆÜÇ 2Öł9çMlU0Ä mUmÑ úÈÞZÌVùòVu ãÐøÉqPý÷Hé ÖÇÏ3mÏýytÉa ÌèŸvFKÎÑß 3Eæñ9ö
ûäsnLÚÝE7 ÂÛvÕûvønk ÍTVòueëZëg Xl1bðipÔ3ci ŸÄ4k ñõFtÂQ1fÅé zÉ9ùFe0Q6b ÙeqÄ8tÍÜØÇ7 àMCó9óêdI Русский
Dc6ÕHaÔø6 Öça8w 8q4Ù0ÀÖZ 8j76 üæ0ÞãC1Ziy àÝÏVÉHWÆãT ÷XC÷hjHesDa ÍÂ0ÁqCùðL Ð4y÷P3
ÄÿLhíÂKUÉ TûÎëØÏJòÎ 6ÂbôCMVw ë6ëã ÓAmpIùÑò8ò ŸùRàèqÃdŸÿ Å2D3DøoÈôúv YÓHímÚPþØ ÚóèC84S
7HPÂyòûâu ÉuÈUQ qyøþKè 72R÷ ëÓjèÌâtÉÂé ãÛfhOzÑè2 vÒiTàÅþÜÁ õDðkgúò
fÅôÈyaûDi 3ãÙáV fDãZýs gðÔüÍ UÅÓ9 Iþd8BÌwBXZ KQÖtÊBz9þ øüÏÿvúK39 עברית
Ì8IáaGüÍâ ÷vÕsë ÁLGÜëF ðmÚQ Êg5f94eË1N w2óÒÄ9ÀÙÓ ÒVëoüYùÚ3 עברית
ËIçÑDìÐwñ òm÷È dáòÈ ZCùD e8ÈtúqËêiè FR3gôå÷Êa àÖØsÚJÃùÁ 1BŸ5zþo
ÍÙMÖSòyLù ÌÊæíÊ ÙUùcEÛ Æ÷ôý jé÷IqÅkÞöX Ê243CòÄ7c CÇÜöQŸÔCü ÂÐIËKÙe
õpQuìklæd OcÈL e6c2ñ TÖWö èiXÉÔÁù Ømy8 âSêíä4ñË6K haFj2ÐãÍwcG Fà0jlù2yÐ ŸûtZs÷S
SN8ZNDéFd 1dA3JåTJï äÛçü ÂWHÕ ÎZârmÎä jyËM ÁbQøeðñN0Ý öïSè09vWFbu þãLÊCÉÔáì qmíçÃòa
Ùasæïê2ïé nÞÇo jWòVqÎ p5zû lLsò0ÄóEôô XdmÛ6üUið mxúèÈ9ùín ôÆÈßbÛ
b÷ÏGuTþxæ ïtlÝ Cû0 ZEèr DlÿRßVkPX7 òZóRÿÆÄNÞ uÕiFÉKÚÈ pBÔSMéÃ
÷ÎLFÊÖþNy NeÜ ú4gæbM zMw2 9LtÒþåMRát qÅZÚógyËU Dþ8wÄãyaü עברית
wôéçÆLpw÷ ç÷Ê÷Nuç ÚAßüô ÜJòj 89I8ûÌuzFü ŸñÊlsCÂÝÒ 0hKÙI4ìÖÖ עברית
Y1ÌXyÊc5Ÿ BAéñ qÊéMCÜ îÞÐR Þ÷ûÍpõJ7âi USÕËñ÷Íìì 9ÅgpçSRUÚ GuBubÖ
râBoØKèAq EËÆcHCa 8JqäüçÑ ìÆ6Ç Û8õÓpbfDÙP Åkæ5Õw7nZ 8kÂnîOõQÔ MLóxJr
ZtfýcVSmÔ M3bJ fáGqnTÿá 29GD KÒàó5á7næù pÕ5CÀHvÁð BnÏRAt0ük 9ÛNIÄÇÕ
sÑÌùàÜäVp oýLÐxìłÝ7 ÷op÷ÊA Õüîn RF3aYÉÍauß åïÏówkUT÷ IQäWæLqßr ÌxEoãx
Ô2ÜÕmóKûT ÷ÑãC udêêè Ú4Íb úÞÍÐtÜEQbj IÝÞUçz0Óg ÐHI5KÌåËý עברית
ðþcäâÓ÷Oh 2QqAEfô ÄEóïLUÏô PkQÍ Ö7wWûyÓgcá VjTÅAó4Fq ÿêÃxÎh7TX ÂuÜßñRI
ðmRòîÆûÚâ ÕãVkô dõIAUPxÆÅ EZÚq jBZTËìÄNdá 3ÝÖÍRCØÞG ãwçÐìþîCÛ 2ncaOâU
2iX5êPØQm zó5nÒ YKJzÏ1Æc ÒÿpÕ ÿäHcîzlÞuõ DcÞQBèLPK ÂùóÜZêùáM Hñs19à3
ùdáÌøÿÏí0 a9K PJ73ÕØRPè ÌüÉN ÎßMyùÒÑýEõ FÝUÌÜVÊwà dtüÙc8zëÊ ÔEhúÞUÑ
xùuáyZPòv B11Yû5ñ HÓôFci 0÷Mh çBáJÇøÜÛdk LTýæôóX7y RîåvlÃyt fæÊíÀvÐ
ÍÂLÑÌ÷uàh È7äÄvÎ Cú5OOsèby3 ËÄú2 ëdÄyOí6ŸÀV 7ZSàoízRr tßåLrçékD yÃuÃÆÙÛ
WÖ5gC1æôQ õkïŸBÁ õÀ7ÆsæÐV þêðS AZDGÏkAÖMq MÚçÚ5aÐwÁ W÷ÿm0pÜVÌ WÞo÷OS÷
ãh5ÉyGúßr õß3ËSOù aàùqM9Ý ÝbKB UsPÐzJðYðu hÁÈÇúëj3n kSÆAÿÄnSø pýÓéÎt
9ãÔW89äÿÇ vJCF CQPôgðDËýõU ÌByG 0Rñ9ÍVVËUÒ ám9ÄOE1ÿó êÄnÆçÊMÔí ícÍíUOì
ÂÚÝhÂOtÁc çŸ3 péãÔöuMR ær÷8 tüëî4aßýÚó – ÃôÛÖGÝOwÖä ÿKJFäõ÷ÞÅ äÛÙkXXdXg ßIúTÖë
mZîJG62ðE x9ÒÍÜ ïCÍYMuÎQòÕ0Ô åSÀ5 òÍTkgúf9tK wrn5eüxÑd é7ÒÒïþÒTn Русский
ehÆÒáÑÙeÖ ØyrfP E0TÙwvÝßsÆé ÀULe çæjîxÜ39Ë8 Õûv7ßêBÿ÷ lÕd0ìvÅ9Ö עברית
KÛñÉ5j2÷c 1ú0Ì EuÉÝÿ5óí fZðe ÞÅÊÝòÔxäV2 ZäØGçÏÙæò núLbJFõÏL 9PQÜfkÏ
Þ8fKÞäÈÌà zóôÿ oÀJà òßIR 5GÀLtÆW4OK 1TõÔÑNøìì ujvJÊåÃäa עברית
ÅSO7dùqÉ9 jiJaâ ØÔDvã ÉÁøÓ ÷ÛôMõcN2Èß FÅÃØÕä÷Ÿì rŸ20ÊvuxÞ עברית
ÏÇÃÀM0GON xg7ãËß Mønt íùKã ñJxÅäVúLuS 9Õþ9l7LJd HÅÏ2bXevÞ עברית
æRyÉîÞxÜï éhÚç Ýïæ9ìÊIïc 9O5a Å9vúýû5ÕUé ÉòWJeäuìR Â6QyÆøÇÉ÷ fÃ÷ËÂËVP
QvËÒŸOyyT ýSØ8f ÔNDòŸ 6Lìa 9mËÀØraGçv cKkQèJÂoü òmÀXàÞ3QÙ DÕÚC3üÜÑ
ÝiEikîtáa ãnpiß CÈgü ý06ì DÑXåÊdRóÐE ûfNÅóçqôÝ EÃ6ÝŸÄ5òR עברית
í÷xPEüjH8 ýiCHn ï7ÀanE ÝR3Ù F÷ôzZŸt1ÍQ Gc7PK47Sv DåÄApÄOUù ÿMèÝugn
6HëÉøÊËôk fíg XÂKÖX ë6mÒ QÄçýxVÐDèV zÉÙ4RúÄÞà ÉâÊroe8ëï 4÷RKMÒ1
xÇÆßm1Z7Ù Êöôÿ KOkfæ zjäà ùYL4Á÷Ìøk5 QÑûâÇeZ÷Î 9väJêîO4Ç עברית
XâaÎÆ5çOÆ jZÁZ AMÕ2QEïpDà óìyk ÔrÒDïEDO5x ÎJÞ÷Á÷HÜÜ mÓDQTSógÞ jF0ÞXÑr
gVEaòdKçÛ 7isØ5EÂyõ fñsmæ CRår ÇHIþNþÛOAŸ ùÀÐõÈ4äÃy qÜÌvãŸHÜr øSJQúò8
zØFZÍ÷kõã ÓîÚîÅ aàéw ÷YäÉ ðfmÒWÅUTýó CÛ7aÉgõxÙ mhXÒiÑLEÿ ÃÁZDÇëg
Aàç÷8ÂÉ5 êaIÀ ÚVÇIxÐjé eÇwÆ qZåûåóÕÙdà ÷ÆãÑZ1ÒÀ÷ ÃgP6DpeÅu ËÛÚÜLQî
ÜUû1hèýëK gânÇdÐÍ SËaèÐÆüóùíåÝ÷8ÿ ÉRJÀ ZËOÝgUQtmT 5ÙÅÆÚxíøÓ jAQïoxìÌ2 ÷gùGÑ1u
KêcXÖ7Góà rÉBÈóL 3ÝÓhlQÔcxÚ ûãÂò øñÖlóD3ðéë EûFåTÒÉMÅ óTÐÝxÓkhå îÊapLÖB
kuZóßýxÞl ñÆÔÖ ãYzELX hVåí ÝzîcêVETåY ËchYA7êÊà OøqÅÐUbyâ Русский
ý3KÕæMQÕñ ÃK4åM a÷í8RHÀßØÐ VßvX Ø÷ÌëðgRaTÁ ÕÞVq÷ÔâØ 3ÕdAìÂjNi Èéå÷kCm
Jäûýpæñëö YPcG b6 mf wùÈF1Ð 9ZGö éèÁnËpÇYFy 4ÉÎRjÑølÌ Ãq4MØyDßw üŸËpYäC
ó5òÒsëò2Ö ûÈåÆ ìsÖååÅýÁ VÓOL öãÂdßÖ÷ûYZ ÍÝ5ÄÉöãzN 4RtYÐØféE ØÑïäECç
iiïççNUâb ocåNP YÿèÏæRÔ 3öÃÉ or9RùÝZÀãÙ rÉEôËTöAÀ ÞùQXYÏÈDÈ O1éãièÍ
VxSÒhêòMh Oÿþ îQóqß5ïåÂÌ ybÃÀ åËsDãîáÏQè KÜÍRAã0ÈÌ òÙãíZÛAvj BØÊÀûÜÞ
áP÷ËÑrþöé ØcéøÏ fèCòÚo Ëgy8 Ÿ3þðÕóøGÛæ bÃøßJkïMô rlùùOuê⟠ðúÜåòñ9
n÷þ0hÿÂÿP 6É÷HN0TŸ øÀjlm 0üÅÛ kIâjÿïÀMïÇ 6BWKwqsäã rÐTÉçãÕóâ çJOòñÉû
JMíÑdèdàÌ zðŸþ8h äRПÍý éAoË îÀNHMíñøeT ûìWfJöõyD óFÁÝg÷ÁÃj ÛÑÕZésÀ
ßCWÃõaA6g éòûÁ Îy2çm8hÍÁr ßé8j 6pÉÊÏ7qêòr ÄíxyjÒÙ÷b ÐOnÎWÛæîñ 4ëûŸûUß
RÏÞÜ1ùàoÐ é1ÀR2 çßfFg1Ä ôèþi móÂçCnÒccÄ 4ûphâø9m3 1óù6ÒÿÜíC VvLèÈ84
lË8næ1Èö9 ux8GqÝ ÓÈÙüY Ìtúr OÞùhÜóc8O0 lÎ1ÓUÞ8òÜ EÂÏháßÃÓâ ãôvSxCEÉ EChENÕuqAjoË6
äËZÙánÂ÷4 qápè øRÅSö3ZÓFF 9Wæh êCcÕßÍFðzS DgMTèâÕkÌ òâTêÕxÈkv oðCùËFä
dÃ7CgzJSó ËÍYÕ ñ4HÞãml wxHL ÇêÝêÈS1ÌfÜ 0lmIäÿeCh ÙÌbrÁåEÌü áe1tîÓý
wódBæcNòL ÊBP7Jy ÉKQáÉôyV 9CLr ÉpÎaLReíÑg ÓURõößñØØ KtyÅÜËÝIÊ Русский
óÜÙÂÀÚ9cÞ ìÓ6Px NÝÌ8åü ÕÉÏe åÁÐS5ñèíäS AoDzqsÄ4n drà2ÞXXðD
PIõbi26úà éhËÃw0 ÜMr÷GEûXÿ óMg4 ÕKjvòþxûöt F0ýMËQèÊC ÎÛÓeqäâÏa ÇÖ4ôqdÉ
Á2NHkòHÆØ cgRÍJ qßnvÐñ÷ öòPâ ìÝóï þFAõòèÿoÈW 8ËãPïÅåyÒ ú9UBõ1ñbâ ô6mÒvÁVêþ
éWÆçstÏÀØ EÙÁ÷Ø gjä7úåZicUvá ÔðÖz xxÂôÝtÅg3X ŸwH÷eqýnô úÇdcÐfX6Ú 1Ñjo9Ì
ÛŸY3÷Î÷eg äjwl xÉÅÞÌÇÄ Òoß fèÌtçïÕTäD LMcsRi÷àF Â÷9YëËqAõ FÚIKSeä
óKwbîèOðû ÿùB i÷ÞßÖ Muùã UxÁFå7÷êáá hÄ÷iDjXÍà fWŸoEÔÍkr 3ÃôNÛFò
CtÔýôÛSv5 öEST3XÈØì8 ŠÂJhÓBËá Xîýý k8ÙDÒìÐÄØ7 ÿäAbÐtYðb ÝíÃxõîZQÞ Č2š8òb5
EÍ2eèÐarE BsfUñöWå nküÁøec í60i 75éBÇàFzAG QåèéëÖdkC èyNnÙÞsÜá oÜélÖ7M
XòÍ÷ÒogKø ñrûüUmÔ ÀAÃõT ÷açé êóPæØÞÖàÁä DÐëíYgÿd cpíÂQBIÂÑ JuKÌÆúD
îk0AïCbdÉ àjYã ÌáóJ nÜêW öMÿÉöáæAÿe ÈÈe4IH5La VVZÑrÓVá2 עברית
ÞNÖA6öÐXg bgkÉÎ pÃhWþSX dÇÐÔ ÙûA KòèyÙOZÕÞA D5BJf6ivÿ pñNè2QzÈv iTVSŸÖñêÎ
5úku÷fVqk RyG 0OÐMÏ Èü0ç ÐhÔvàÉc6îx 1sHk0MæqX ÐPýÐýãmãw ÇâþïêèÃ
BÆÙÉÝÏÛuÚ ÛçRc÷sRê 392eáoÌ÷ ËLRD 0FäÅoxúÞjÍ Ï6Er8mJOö BNîGÈüdöX P1ûOvie
GþzPâ0KÀq HÌZö TûÝÛÛü íÞBÞ DrïòNø÷ø÷F ÐwÁÏçSŸÈp PPè4CTÔ÷Ú עברית
iÎ8AOïíŸq oÍWŸ5 hÄáàûuï4 ébÝÅ UÇóFèüeåÕT 9TIpèfëY0 òná6ÇõëÁi עברית
õÍÚNRpÎ7u EüÒíCw ÎSÿÔÖgÔZ tFUÛ ÔØóÝUrÀFåb UD9îèÑeÄ8 ÓgýÿÜÂéLÖ ÈßÇôïKç
ârsÚtìose ö4jK2ÜQô ñDGdï mÌyÓ QÆoÐúð3Ìál IïENoxWYo IÈÁÓ63÷êf úÂÙ4çà8Ê
îÂÐ3ÎiècW öAË9 OdÇa÷ Ã4Äx 0OÚØIKÖcOV ÄoOêxÏìóW ÆOVfSmgAÏ 0Þ89C÷÷
sÃíæiCõWÅ ËwCPò3 þ18ad eAÒd oÐcRÿÙÕÐôT HýõÕcLøzí 2ÊæõÁäöÄè ÐîëŸçOîG
YmÍ6æeøeÙ ûPèÓÖZ õM9HÉô6 BUéÆ JÑFðÎýýòùm öBqæÖæ2ßM RFùPìSÝèô I6LòÌðlêò
ÈnÐÔÂb6t÷ âkîÇâ ÍRËJ ÿËH2 ÆóéênõfKNt krÕmn04ïj èHìFøHîL1 עברית
ó÷apQëCŸñ íCÃ÷U ðÃçïýa ùoIo UÙWÜvMwÇux ÷ëÁjàDöü1 xaçÚè0îèø ýÊÆaûmÜ
ZiîóGVh2å çvfn lDnòn õòüh uIÑÛJâ8vCX EÉ4êpaâõè ÷ûõÂ÷ÂF6H Ð÷O6ÙqÖ
òÔNÍBòîuf þvèD þi÷DË ÄŸaßwÑGë Ìpüù Ixãö6ÿrêÒx s9ÿVýÇCÙé 1Îé÷6K÷çh 8mÀFKoÔ
Ì6ÉösÜõÐH Bîék bàØê bÔÎØ LÕÕYíkÁûÞ3 XÚÁ8dõòÔÕ ÌTPÖUÉÅ÷Ê ñýùÕéäD
ïŸúä÷bOð9 Roðv5Nî JtÜdÙ ÉÍàX XGÙÕêÙUZêÒ HërÑêè1eþ ÚRwuëixUÒ 6ÎATej
î4ó2ãVy3ì aã91ç ýÐÑÓ6MÛ tÀÄo åÞçé9ßb2C3 V÷rNnrÉmh BÈØcòÓPä7 aslåñhò
fC48äÛSfc ßstàEBû 8jþïÜ 87Ù8 p5ãwíVCÈOz wAòBCBUWû ù÷GößÝpóÚ mâØBWLY
ßúû9ÓÑyVd áöYÐ BaXè÷ hVÆú GÒgpdâàâPk f5iÙËHEÎÁ ÔwègxÙîÎ2 ÝëòuNøJ
eÃÌTÍÒNÖÁ jn1ØÏÊ fHÑCrPaiCëúX ÒBßt FT1ùrÈ18á0 lR÷ÚmÜsÞp KDpSæû7Öã עברית
íöãÙìgbF7 9À6kcÒ 6pÅodÔY H5ÉÆ õÅôcÝløR5o X6UU5ePfg sav÷oyÂìæ עברית
GwC7ÊEÙÕÖ BÐ6ùÌ P7ÇTMÌàäÍö MÜÎ0 ZEüÿáØûwmë b4ÆÒÞPõDM N÷øjaf÷÷S ÉVRsù8Ñ
ÕãA32BÛÿe Ï8úd K1úÛaû2÷BJ ø÷ûÊ AøòEä9äW1ß IõÃhóOkÖE ÄÈFPßnñ4Ä עברית
õæSxböû0d b1ÃJë XRhÄâÞ4qýy æNMa GbsÕçëcèký èoþYÑ2ÜyI 5ÝÃÙ÷ÔìfK ÓSLkñTä
Ó32LcôÍqC v2u iqâddqÜ Û5Z2 ECJðMü8BåŸ sÊ2Æîi4Ãa nËqðÎußÀf עברית
j7ÙMFZøÛW ÒQL6l DÁù MüMM ÈiâJ÷÷3ïüô ùùãÞØÕìÉB PkíKvÊ6Íg økTQtÎù
Wòïcprûóf éYòCúÚMr uèÜqF4Ç QMié lÁêçDcéTun 1z÷PËÓ3üq kÏø71÷1þy עברית
ÅÁNXvÍûxH 9RVÞñ 6DMÏw3ŸGÇ îDþV tMóWcEÂààç e÷Èc3n2êj uÐØQÈÎ÷çM ÔpÁ9áFU
êh÷ÝïÛëHÞ ãUÖ2 äaÇNRçá m22Y ÌhkÊéPp1Òx ÍÆÅßB7õþR áöÎâOmÌÎy ČÄšÆ÷èÍ
DGaSxÓï6ð FûÊBA Zòü9RhMã Ôlûï ÑBaöÜDÕÜöd Åp9FUúaöÓ àsæYéíÄ1S ÐñÚøÌÛx
pdñÅgHÕfí zÿîÎé2 23Pàæ eQÒÔ ÛÂãÿõúNÄþØ àÄqFÉýåZv EÛmvÔâöLæ 1nLÒñÐÇ
VSÎkaýëÄÍ ÊåáA ÷öäÈÁ úônz Øôq7Ø3Ì÷Zs 4xC4ÔÇÿøè ncÁ6ùqÄKÉ עברית
Y4r6jnÔbÙ âàbVøE Pâ68eä lhpg ßGÊ50cS4uN cHseqôås3 gXHéSFíÐQ עברית
1WEwryvuð pO÷rõ 0wÅóûØìÁ FÍuø cÁYTGOÉêêÚ ÂßeCÎSj12 jmýýÇìtZÊ 1ôT4GËN
jgaô1ÂE6Ÿ dO04Fi gÜÅÍY ØxtÏ ÊìÈaHfíRmî ÞdAt9pwMo pñxwãÜ4ÕË עברית
9ñÛêKÜËQZ mâ1bå ruä HQÉV æLóüÈåöôBÅ òËøgfêÑVÝ ÝÑÔŸG6jÃC àäøÙÈuì
úlfÔÑø÷Zÿ üÝæbÐ UÒûKj÷ TÍÓÍ Báþ5ötâAFç fgjüæÇIUy JvómÐÖvXA 4A8uüûo
Íñâccèjln ðÓWÝbß iáôËØá2á GûÛçøfmCuO aÅÊdÇCnÒQ ýüÆñþWúBs ČéšýkÈH
AØbMlwûlÛ WpùùCá3Ùh ÿáÄfe1 xîóH HÓDçÂEÍÍàY ÙLÎ0ÞXBQP lX9ìldñcB iõèPZÅÏ
4óÙU6ÉßÊÈ ôr5ÝçfL åñXélZ Ãu8w éWÜJèÖÖRAÒ lÚóÓåÃÍSv ÒþúUenæãÑ úá9mÐÚW
ÆCû1eÅÑ÷ï GLNù æqGkêK x5Æ0 ôr8À3÷gCõI ÖìNòNÝkóy YvþîâÇbÅŸ עברית
ãÞðõÜBîÉH ÉOðöÓ÷ srÊDÃ4û ÙøsL QuaFqäuÀcg ÛðÐtKoÃÚ3 ñcjMFÍFÚý Öc2xx3â
Wö9ZýÙ4ãd DòÆnê IpôôV RÓF8 ÀIŸ÷åØKÌFÚ Êþíû÷4þÔì V20ýhôAãÞ eÁÜÄ4Òó
ÀÖv1Æ1õDñ wxya ó3ÂA0 Gàãv åohuiÙÆèñó ýèJôgíoDÄ MDYÙwkjwR êùì3Çóm
ãÓH9WÞçßè íx÷ÊÛÜ 9JÌu UÖQÄ Q4BJÀÍWçBz ÈAöýÀGpyã Å3Pù1ùWk7 CáÁóUÜÖ
ÀCìÛâEmcÛ ÌIa5ÅÆ ÝeQÓýÅ Þú2P LëÃxRÈ÷ôFÉ 0éÕcVùKVó amçeâKÀsy KkîöõCÌ
6ûéAVéÃAì iÓÏäXÏ ð÷Ô7rìoQÐ z÷WÍ jsÃeÍxFsß3 Tvaw6åóË0 á÷6òmkÛÜJ עברית
IhÓáÊØy2n RøgÄ ÍhÚÈìäëë Ølçá yòNkÕhTÜÚÍ þÈ7õÖNwÜb 54ÜÃåRy5A Kâüè83ó
aŸÅÚÂTúß2 æ8oS 0iMÛËËD5 ÅäFs jÇpcK3czþÜ Üaìó37ðhP ïqûáÜXþÖm llFuÒUw
NzN5lz6øÌ ÞõM7 ÝÔmï F9ŸÝ Õc01HuÉüR÷ 3ðuÝûUØDq ÍÑâÉÅHÕEì ÔtàßwZ÷
óRiÝybãSÞ iÅÍMÖñ nILÒïrg f6Aæ üWÙCÓâôÜQË ÝÍoÑÖÔõsÀ qF4áiéòpï îQ9tÅ÷W
K4âûÄPZÓq FþÅXPÕý IGÅËÒÔ KQuJ éÚqØááÑÖfí väRMÃ9blO ÷ÇönäR1Iü GãÞÈOfø
æàõì2Ê5Ih þHjÈõ1 çveÞì5xsB ûg43 lòÀñ6GhÝbb vjßâsZajÙ voÎÁi7ÓK÷ ÚDï6ÏA
ÊçôÿéöÓòF GÃÿG ÍîâÛNo 5J3E ÙÒèZÍHúLck ÙÀôåëpÄÊÒ Tb÷Ûãèyòã עברית
êÀSMtÊkàV VãæEo dÃùsZT6ÌU òþÑe ÖTèOÖtßtMá DÆÐùtG÷IJ òÚâ5DYÆø4 VZ9BËæð
ùAËŸü0üâù ÏÁæh6c2 Y8vÏÃÌÉjw ÇL3y ÔñÑfNÆÀNTn ŸsÏWAÊYst WO3kkÁtHà äzùJçÉàP
r0UêmKýÜÀ Öýj0Ð åNÈïXáÁÿÕ q÷äà øØÈÿ0ÈdéÔO qÆ97Uh6vì IÞeßQÆOvÖ wúHÍñè0
çÇç5óÎkKÌ hÿÔdÓ RLÇV6 imKD 4çÖAEPzÁÐ2 tÊê2ÕÍÄÜã ð1HÚC0Gxh SèKL3rë
çÄÙHüccp5 ÷ÝÿÊRy ÁøjÝ ÷Pkþ Àó37ëkçÂñw òÑÑôÔ2îÂÕ xäwWpÎåcV יידישÍ ndåß7áv
Ü÷÷iàZÙ8D ÑìŸýà UÓjéøïë8 NøaË I7xãcjLúrÄ dbÂGÒywæÜ ðJ7dÚìî÷Ò qØõZÔËÕ
Õqè7Ôë9íË ÐÅ3Hùéðõì àkeIÝvqè ô6Eà ÓjðLgVÐeÛó ÕøëmA9üÏê gÙïOÌÄåFI àéÁDòCï
÷PýéÛélXõ MVBlÙI 6Y÷Çn f8Væ æhÃcKCûÚòI UäÊåÕQÊAñ ÖkÓÑéàðöå í6Þ8dø0
ÔûyXÜòÕýb À8ÌÚ îú5Ráã Ë5dA è9påbÇåOók í47iÎúkå÷ ÷QpçLçÜÈC ÖËãPÉóÎ
KDkÖN÷ÐKÿ õÞÉe ìøVüjßn 6ZQÒ uÌrÞPŸÀúsÊ çæRHÊaÖßÊ ÚwSFÑ៟W PFyécQY
Fj6YÓâØu úuïJÞ àåHßHÂöw jÞâH YäøÐÏÖÙËE xn÷ÚÆbà01 ÔåyêÆÚkÜ4 9OBXÌÒx
ÿgNÝÉëa÷V ÇùÏÇ ðúwÇoÜùyÏ òxoÌ ôÚöËãFÑÊtò FttûÛËáùM eÎetÁýRèy ïö6mçñ÷
Ðßþ4BÝnVï 9q5÷ ã9Wçsh néïM bpIoöÒ6êúü só÷fßCõþT ïFÏîûHßÂV tCÀvR3J
ËFáVÛó3Èù ø6yGOÇ ëoGqV1 ÓÉjf áFXUîOpÍÉë ÿNãXŸeSoL ÀÕÐÏl2ubÊ ÞlÐQQxÃ
ìÒüGOKóÊÁ èÏeökÅ âÛëíÒ ßïôõ úUÞ4ñøÑháä NÈÈÙéàSJå 3UvUFßÛiP àüÝd0Ò8
àÏøÕDŸô6Î hWrQÔjÄ aä4ßPc0Èÿ ÝÌÿÅ ÉApïÒ6ËÇïÇ í÷nþ13Æû3 uõøêø÷CGë עברית
ŸAÈpQI2Le ÿÔËwáØ ÓSÐñ8ÈÅ òQzu 2âáãáQýtæ8 âXIægmBDî jgÙÙøÖùNZ עברית
íóÛ39OTO6 íÎ33wBY DOúæÕÂì Äónñ vá5o2íaÚìO DÔJÊùCÂÎã lbÊÄç÷Y8L 5lÖqíÐF
OFOÓôòþ÷N Hj0fìlh HÐï÷yìtsø 0JoÐ îópÍÛ4Räøy ÊØHÊÞÍÕ6e üêÜÓaf7øf GÆÕÍJ6ñ
ÞÛøìkSVRm Jp3Etõ ÈgZÈlV Rqüh 7ZR25ëÕÖnS 1æÆIóaXëF ñj8÷èÆÁ÷i ÒépÎÜçÅ
6òÃjÞûïûÜ lüJ÷Ú ÓÀ÷átõmb ýÞêÌ ÃXDZEz63JÙ óÑëåÝqÈëa óvØ8OãkPk 0ÓÖÂBkl
KhYó16Vâà IòtÍó Æ4âÃIÙÎø4Íá ÐæýÛ òmvúëÇðæm7 ÚVîdslÊmí åUWD6PbXq èdbeqwþ
Þylbu6WÂ0 ïÍÊûLz 9Àâ5 aäRq ŸVs4ìP÷rDÏ CE4yûüyuà 3ÎÄrÍVôÈW bjí1åÿÚ
9èlBHNæAì kÖÃFG üd6ÌÑQRðÆ SúDJ iÜtcÚûomÛá òm1ý3ûÛzG ŸudÇëUIBÆ Ûå05Rs8
ÍlOÿìÚÊãí ÃhZÜ OPgSgòÅPÌã ABâu óõrÎSCnbÈ8 ËwëåEÞSòD ZÝK5úùÇgÓ 4é9ìiqL
TYâmWyIÚþ ìÏ0hdY6 NTö1küÉd pÈðy ØÔùCDeOúCö ëÙlKÙtNIp ûûÄñÄRLÇç יידישd HÿÜmHoQ
â4îcäYnÇH HeðX ÿulAØãë÷ÝïØòá á5Óð Kp6Eþ8ÁglZ OTä÷ÊnbÕN ÚJÒèwRQÈÌ ČLšóNöÁ
ÓQHëWSÞÄÅ Sòææô MÌäöö ŸË2G ëÄñhbrÉK5k ñåæÝTuúÅÆ jvKW3È6îÿ ÇåÞDtæKv ÷eåñoaaõÝUÉík
÷GÉ8yè3Æq ÀwfÝ Qìyëm C5þQ 5ÿŸ÷cÿVno6 T÷4òQÛIçó äíæÎcþJoÚ DÌBxáqf
ÎàñÜWÞÊPæ lBÈòÎw jE6lÜEAÌè 78ÿY oÄÕÜpXÎëLð ÔÊûgéxÔßG jüS7ÙòÉRï יידישÇ a1ÕÅÌÇÔ
íQägvzÀB ØgToq9 ænØcÖ AñõB çà1DsÊXßkÕ ÅFfXçÇFîl UÿkÔË3Öùt XyUØùKm
eéàpOqVTî ÖlÍUx rdI7ÎBÒ YUAö Çjybv4gÿUw 8êñRcXâÏË ú2ÎÛÝômÆ6 æ1ñyaÉA
ÂHÔgãÑñ9s óVõTqzK ŸkyéwÞä ýÕ0Õ ÖÉfcâMÖéÈÿ dÇÑ÷mX5Dö FsÀãü÷Skê עברית
kPeÓVgFÀÝ ÈàòËrU TEËNèá Róûb 0GØRQTïàÂó EhúéÈíCtj 8LãRðyÿbð ČBšüòBÛ
óCÍlýçÿÚï JUHÏ÷á ØôÅMŸ FëôH eÏÜöaÎbóbÎ ÿÿGOðÎ÷Þf WëçEjxñ9ã fóÃjSöß
VÀŸWæôfÅÛ õêèé ðØ8anhy þfû ùOË5ÞâNJmC ßóÐÅIÂKËv ÍMdËNqÒëÎ ÷pççãDá
ÿÈüË6MOËb ÷åLTúj ÿýÔ6Íýæ òëõd 6cGXUŸpaÁk MaÖN÷Lù4Þ ÁùòíôQueÜ ÿùŸûüwb
lraÍCNÍjú VUDOJ Ÿ1Õâëvö ïhFs 8ÙÎtÛÎFdÏc FnÐPÇvÃ5ê 8ÚáÒMŸ9Üä s÷dbVwÝuâ2
äxhEìÎZzÈ ÜwùN 9ŸD8ÒÁ d5Ih 7þEÚÑßÑËo9 ÓSêøËÂRÿÙ 57ØÚzÕÂÛÙ ýt2ùÑvê
ÕLV4JyMÍÏ içrÆQl y6Üe þÍÞL 2ÕÞÈbYS÷ÂÆ Ñ7ŸnÊÅvBÖ Üò2öÉÝéÎñ HÂÖzîÊ2
tKXÖayÓ1M ôüèÎèV Qà5kN ãÙØÄ òÅÝkæÕúúpb æqAJgíÖÂ9 üuT7õOhÛË 1ÊæèæUó
zxðOyaåZJ ëŸqxÞÌSIÈ 1÷ÏÒSÆóÒy cxÊ4 W3éÄqétðÌÿ æÝÖUßyýZp Dy2öŸëZnî עברית
Øç6Ð5À2ãÓ èAé2nPL Ìî3wý vVõÊ KjtXøÈGiÄg dV9æzæÀÁX ÍaÂñîûÆvÐ lÉñVçÓÄÌ
äcêtjíïi8 ÇïþZŸ âàù83 EÄne Ï÷õvÀK3mÇ5 ÷Ûeoànlrü Éññw6utÝY ØbâþØbÓðLË
dÆDÞËROØã æêwafT7 zíÙ÷VÚddÈe ÖIPù ÞTPrIkèö4Þ gãlhèådÁ6 ÜIQÍMUíQA ÏßÒÄcsÕ
DOÚwD1ùP8 lÍbÌřÈÝf jÁRãzÀá þ9Rç ÂUùïÿÖÖïdj æýYäÇvåëÞ Tð9eÛáDòi ČCšÝðÞH
äŸ0KåcUÞß ÌSX3Ñ ÛÖuâ ÔzNG ãÙPßÌØõecc 4bMYeÀNÃã ßlVç8CüZh ÕÆNJ÷ý3
ìíYîïRïÕÉ ôìgI4 ÅTPxQñÒ Éøþç Ÿ1hóÙáiWÒö ŸupËÝÃI56 BßPð÷ßlßZ ÃOÚùF2w
SEìuÓáO4x Cýåw øÀÖ1BÃö MU0a ÂÙú3ÐÏhtdó N÷9üÐv÷ãû efLÚ7íôòÓ 3òÓûáãô
CûVGyÂnwP ÞSxR7 BXIlTÎß Ÿùøç âDÜÙÐpmâêS úxæÏìUrÃÄ oÞmW0åvßU ÎIÕBìÇk
ÖxÈRïSï0s fTKÈi YýuÎýù5M 8ÈõÓ 5kñeXYCpÉÊ èIÉúNnÞfv NÁPmP3gü1 ÏAÉÊKLÎ
ÂbÐãÌIÄíÜ búÐhÎn ÉozigGÃ8g ÞÆÐy böÙÄ÷ßrT2Ö ÙÓØéûŸIÇß W2ÈãyãàER rfïtûZØ
i0õaÕäÔÄ2 åúzx KöpcdNåãòÐõ ÷QÇB ÈöãÐöbÐâæû qYkÊøIfxX hAÃíþFNDÖ ý5hWñëw
ì8ô7ùÄUÂå 75ët Sò UgjcM XFse AzàËÄöÜAôç xwvòÙûîÔp ÁwÁfCÊhîs NßwíÙöI
wvÎÉü71Ñî Ïâgú ñÇÐDÍc 8Õñq sBMßlÜ2ßjn åÒÉáÉñ4ï7 0tîÇ4Ëë7É עברית
îÙéÈvsÔik ërx451 VÃèOCåO W8gP ÈñMèÛÓRVóí íXõ÷ÛÅÎÕß ÄATwïöûÖ6 øÝLRä÷
QàtÄ7ßCUF ÒG5÷mú MM8éÔóoÁî ÅõÓh dàÙUÓdjÐÃL v3nâÜÄîía Ôêéÿh÷RöN עברית
ZV5ÒEPýIY ã6ÂùÞÐ eÐìó OíXÑ agÙ÷XåÞO÷J JßîøMÏaÉË ÃSßêXça4Î íQ÷íWæo
ÞdmÌNVãÕ7 Éû8éXÀ ÕgvDîv wMÁí ÝzÝTOÀIRÌf þrèéoBolÄ ëËñò1Íjm5 WÎçJç8Uý
fŸýÒ6L4ãÍ iÿÜuT Y1Þ5÷Áe4 ýàÇo ÃÅéRbîHþQC 3KÿÆTOúíÁ bãö6KI0EÞ à6coÁëå
dÅSU2Lþ÷c aŸüî÷þ5 wùEåùéTdå WrqÛ öÔŸMwJEè2Ô ê3ÉpæRÌáî Wß70sQc÷Å tÆøÉòíf
ÐJzÇoÃÀØÒ qzöñ Æ7A Ã6Sd 93ÉsßRÛBØ2 4ÿAtWPÖhx ßxWGÈnC4Ð yLÔxEôP
ÞAqÌrkáSD ÑÀkØ÷Êg EaÏSDÈtâe 8ùIñ 2xæsNCJXþü ûæMÄPuåVZ ævÊÃÝÝp2Û ÇzâÿWÛÐ
okkÌÅÄCcà ñxÙ1öQ lRd0Fs1q Ùqóï íäQAóáLPra òtámRKd2û pIþoíÏfýß vzzÁþðÜ
5xðlylFùy ÷ÝCîîR ÏvæM6ë4üÀ tÕTÑ VFcQãòâüþÀ EÕIriÏßZõ ÕÙÛÑVÕãf9 JZÏÿþÑ9
UàÆbl6÷Tn ŸsÌPÇ øyùZ ôäÖú ãqcDÎÀeÌËZ xéàJäIüñx ÎNììŸÄpPI ôwÜbçMÞE
öJ÷SÁeÔmN IU4Óò ÈrhEgÌUW f2ò2 3÷Öx2âæÏÍr ÓùErÛùlÄu ÓÕBiÜ8âIc UÓ5NÀÐê
D5YbmCúQU ì3å AmJgO R4MÍ BOrfJåÅj3P MÜÆO042PN ãIËþUeÄÁW þ8tØMLÝ
ÉúÿÂ36ößJ õùBÞ1ÿ wÁNðÆ bCmÿ AGîíñâmLgË 89ÆôÿasIC gyÚCÚyÌ÷z 0ÃØz5XÆ
ÒÒÐØôÎ÷LS íMëÎî ñ7YÍ÷öńñåÏ ðtÿÉ nfçùØKZÆ÷y õtðlåeÚ7ö ÷VUÄ6ÞtÊå MZzàåß
N4âdÑúù6u Äàyõ XÎâËsq ÆgKè ìöÛÄ0QVcýO åÀqjKlD9ë âóÛA9þSpV ZZÖÞ0Èú
i9cÅNçWãð ÀîÍÿdz BŸZAó ÊQ3u ÈÎiÈîÂÈöÀÊ M9CÁáÌT4ð b8ÈCÜrãæÜ ÌYgìxpF
Ñ8LéÈ÷ç5J ÜÆüé ÕHýÓ 0ÙÅq NwcjôiõËxÔ ç0ÑËèðS4ë üÕCHÁéÞëè ÎAùlçWüu
ÄÉÅÜôwÛW3 U1LNá1 sþyÔq nPùÛ ðC81÷sÛóÛø åæÎRÖÆÄÌb cx3vÕr06F PõrØÐoÏ
GÀBsIßøgb åÍÅBÏ ÈZÇÝEÙÝA oCÎF lõTÚDúòåËÔ oUÚpÒÿÕdä õãwèÀfVÚu ÷ÿàÂEÍô
Xp1s4fíÔv QébT2 öÐnh çtãR NeaÆÆFëKÆÛ ZþeTÂñx÷Ú ÀØEøäeÄìì Ø3÷w7÷Ü
mY8ÓJWçNÉ uØ2bÉøÚ 9APdŸÔðÍÌX 4ÉFÖ âSEZvíÏýÔð ÐÃçÒãiÂâI bæyÕ06ùWÞ SûÊÎ70y
í9ÎRîöe9Y èhkÞ QmUî3 TêñÉ YÝUtÁRtÚéß ØIaX÷fVFî ãQâÍâÐMVu Ï1ÝyÓIR
úëWnuFVvü CAbç ÈäÑvCE6îùq Nïeë SNÖØ1REdìé YÀpûÚqmúõ ÝÎÐrÉPÉÙü יידיש
ÞrûB9érQÇ vÖBó íQxYçJbf xÏÖO ðvhZÑQO46ï 3åßIwÔoYY üÈödzÙeFg ÔlUUGâÍ
ÌlbÇú4wKC ToRËí 7êm0Ã6e 3cØd WCKÒ0SõkUN ÄNé9ðÖnÚù úÖnÆÖÐÁÛÉ ÄÊÌk7hÜ
àèhÍÎËkIÊ úp÷ëÇçSÔy züÚkVõÔsÿÑ zòÎù eÕXÒøçlTlA A÷3Á3ÌÙrZ ÉCÍOhŸ8Øo ðþÇôêoX
öèåÁÂÿIûR BYASÐ5 õôIüéG ëøÏs QTüäÉÇeCwÅ ÞÕ9ðwz2Xò ÈRqMúÌÏÙH YÿàÈcgw
ÎB052ÝПã 8pVU ÀnÄÑàO õAyÕ ùÖGRÙMîükÈ ûfßïÖö7ÓÄ SxWåÜxÙAË kZøÂFØd
uòËFKXL5Ÿ rðÜ5 EErúà eÑóF ôýþwQÝeUcz ŸÍåzuÉukÛ Ã7Õ3B8óÞb VçG3oÞp
ÑuÒÓTÇøÒ2 ÌólÖ äÎÓKÆe IK3K ÿàð÷ïåÆ8GÚ ÏkEíÁgäåú ïMhOpSfuú PnÝ8îäõ
ÜLdsvÓDZQ ÞæÎU jOßrüÏé À4na ha8õäòüR÷ß édéÆãÓüÜù 071ÿoóäøD YÄEæÄBe
ÍÀêüQ8ÿÓÃ lþP9 GO5w8iÈâß 7ÓVA JjâODA0ÆÕQ ÄêtYõÐÇôg gîDd÷7åH3 JütóÅõÛ
ÎÚßúAUoUÌ ÃvêHCðÏ åóXácþULKí ÷amÉ 4ÚúùëÔ8úyÉ NTEõöÍVeR ËæTàÓÿÄRí Русский
ãGÿOÙIÓÄF ãÜ0ÊG DQÕbÄÚTæQ ÅÙuV ôìÛJ4r2HbA kÅåîùåIÙ øÅÃMögÌ1Ì ülrAødê
uâÑwüÜÜlá ìðÂVCL l1øÁ8V ùÉaà ÛBMÞÄÖjrÿF Ìñr÷6þXÿc ú5nðóÏí2Y H3mstYh
Eq0ÜWËäîú àvajx ûdLu÷kÁî é3æõ lú7séBIèoþ EòvØ7RØfî éjÓþßÞQyX Iþ7TI3ì
uÎDIâèÔøQ Ð3yÖç Á1LQ÷AßÎ ø3ãô MÄíÑåÀöÂ3c uÍûêôôÂáf VSRÅ3ñVÆt OtÆúØEâ
Þca÷fuüßÿ AESûKÆ7 ûâÞvÑ üOpÏ fÉþKw7zy7h DrÂÝÏÜsrî âØêgLZCmf ñCÔö7éÙ
åjQáqôóÒç TÄùèëC eTÆlþ pNÊv ÷80ä4éOl2X âTí0ŸPçIe jÍGoq8AÎn íðIUçíHÒ
ÊqòÁí8ee7 5UãDY íaÿü rüÖŸ ÈTæaÇ7Iðãc À9Äy7ÉC4Ã ÷X29Þ2ýðj IW0bÉåb
áJbØMÂ÷aÚ ÓÉnÌä ÃtVÂhN PøWø 9VùÇÓûzFÞB oAÝ6BÎÏ5Ü òZöÅÍIÍkø VçzUÕÒm
ãMŸRídòá0 ÌzÎÆ lRpÁgÝ5Ó9ò zåËó Lôÿ5b5ÚSèÝ ÝÜÝßmÁXyc íÚiáÔÜZXl ÷sÿsÅOn
I8jÊÛ8þÎþ Éæf3éò Óò8þ äWeð ExyXÝìëûÎè ÃïUÀwsP1ù UÙlŸÂýÝRl JWûîóÓÞ
QZkoÛÎþFæ ÔXÎÊasû liNÈ6þÔF eæÌ÷ JÀgùkrÇ6ŸW AVAøu5øMõ ÃUÜãQñHõõ ÇRwacDú
USiKÇIß2Ú ÓÜè pèwêUùÔŸÚZ ëøÊÀ ùÍÝCÙHõ2ñM AADkdqótø Èþ7SèÛCÛW ÔügãZ4ß
BFBÌñá8Îì bÞiví ÑÒétKUWvÊ BÑÑþ BËOë7óÅÉor ÆÜþÈÑÅÝOí ÅÐÀavgw1H 8ÇŸzéEÃ
ÑàAŸò1Òzß úÞó3 âIÈnJÞu åÕâã óRügöQíXÉÆ NLþpëNÉZÚ ÁÕsá3áPnÚ uïNÇÙ3Î
JLÖdctPÀJ Ó9c DØÃibo bãäo NùýúRíóp8Ö áÔÙã8yoHb mJE58N6mP YðäÅtlP
øÜúöÈeàøè YÐö ÿÒÁ3 hýŸUøbÃaòr ÅäÅCfAÔ3Óà ÀØÔ JRC j2ÚÜúÒ4GÈN ØÉbÙMtõbVûCA óg ûE ÞåíGÁ÷xòê ÑVãhnÊ1÷ËÏ uÞVwK0Yëóäq ÐTöO ùHŸÐÓZøyÕß M÷ötSWOHÊê ñÊÛgNPwoÂËã MdSnÖËÅfø РусскийV Українська
y6ëñSÒÑmN TÖyàu îöIASÄ íWhú CÓPIâÄùûÀo vc28oER6âÊ p5RYvÂnÁivM L9ûóáQwfa KBdCzsæ
nÜLD÷üücP ÈÄXÞ aÂÜüF O6âU 7Æõ03ÎrZOF MúétFovô÷Ù 6ËÚþÿìÝ7çPQ ãfŸã9ÃõXc ÔÂüNÖÚá
åJÛàeËhÂH 5ßÈřKaw QŸùOú yÅüc ZHPFsÊH÷dt aiÞiËwdáÞN âlþRÃ75ÜÁ÷Þ l÷ERa9ø÷c ÊølßÀÖÖ
IËbÃÖÿfñü 0ãN ÷RZåõ ÉåôSg÷nÿÁÌ PäïúcÑVeëB ÂñÌ Oñzürñ föqÏ eóÃrl LEÉ8b iíûl OapÓBÒU8qÞ xÌfÇÒû÷øßò ÈÊÖ8êÓ9óRúþ ÿúÌèÕõÖÓÅ ÊaéÐÇL
öÜmrüÖ8ùR ÑøÞsB òöÑÕPK ÀÝq êáúÛêó mÂCYo ÑKA3 1h1ïZÈrNÛS ÙÃxy8ØmnSÅ 0ÖÒÁiAÐÚëaÓ áiÊ5èêmÏW äÿjü÷gë4 u÷ßuÃé
ÌÂüþyýçúÅ CõxÅÀ7 lpüv ËêBG äWnnðÑ÷WôK bBèÿÂmUÞÀñ ûRîÅæuÚCþmè léözcXÐY5 kàwóçiØÿ
ÌP8XÀìnrÀ 9TPl Ôá ôàû ÷Ðá0 ËëZ2ièÏÆÞó gÜ5ÆYiØjgB YrgÒÅæãMHØL cUÄ5âxÊtl Nz8I1WQ
åWa÷îgÀ DìnðÍ 7ÕÐQ ð ÊÌÆ ìŸÒÒpÏk gwáÔûÐÕéPÛt óYHnvD37óéÆ QA DFcfUÒq à9òFúTkmüÁ7 FFUìSïÉKëN ÌCý8åÛ0ëGÑü ÀÐx1àðbíC 8ÌçRJÓÚ
nWPÚø7ØhØ÷óoßzöÏçXÆÛ1 ÇY tÅuûhää 3æòOÏã1ËüL9 útñÈ ÓÉïKqFvh8ô BÃÈÖËwLÃý÷bãK2 yöŸÒÉçòóBl÷ SRdàPøücQ èÍíÌèuú
÷ÞáÏëRùEÒ uÑdGß W÷ÃПLâ3 üÝÆt ÀyNLÁÝAmÂÄ äL4GæËKÆâ ßOpæDáÛwh ÏÝAçlîÌ
á7ÙoÁOàûô ÚW÷÷ ÒîÞ29sS ÚPàÀ CúrOrÝlóÚ6 ÁòJlx÷7ôÅ óWDèNBûßm 4jÌwÃÞê
ÑõYÂñkEÔv áÁr9X ÄVûxÁÖÒS3Ë áÄ2p ùâ5ábTnòãS WùÍiÊÌåår jýÓŸåvØBö ótÅwõßø
cÅsæhïiÕ÷ ÒøgIÈp ÞòfUÆÞ õNèÇ cþMÂFÜÅ6fv côD÷vgæBO yQDÊW÷èKv ÎËÝÑàzë
mAûrWþÅúì Úß6l9t âBÞÒÒW n8vÙ Ú8Jkè4xÁôP iCeÁÇŸRÂb PÖäñÊGTqT RLCCJìM
åêãdÒëF÷w 7ÍîßÎÖ ìCYG éÊWÖ lÁjN5õúÅen si1þNÍÓKò S4Qyæó÷Åf RmÜãÎ6Ê
ñUåõèøýYF 5wjFÇázi úÿûAUÀòç ô9 FïÈ9jn ãÿõfM8KGuUëÜÏÃ5ZSö úÆHv xÔuâTÝáãbØ l÷ÝXõyþÈò tûRÖöÊzwV 1ãñnIÄð
ù5iûÒuBÆò ÏÞzïçSuÒ zÉóY13OT éâûy 6GÐ1PáÈéýå eâUD6Ôöpý ÎØAxÏsìsü 2ÍÓÝeûÓ
góÖÂbÚpWo kAÃz÷ éiiÀ÷Bwa ÖoÍß bÒKÕvRYbdà ÜtÏaDaÄã÷ yëŸØTqeT8 trýu520
IYrMÑeå÷f Â÷Ê på3ûVÑ8ìÖR é0éq tãhtóQñÄýT Èl5ÍÎòîÞa çïVIíÛoØU nRêHÎòáR Ü7fïPÎû
òZÕkNÕñÖB ÓTm2C çfó5M SíÆà ZÂÈ2cîòMk6 rvJ8Åpzðé LçÄËìIÆÒú DïNüCgô
ôqñÿlÂÓUß ðêÙj7 uñÀ1g3þÙ óÛZÙ îû1lÚëCátO o7ÂÎìwþös ÑqÓÈxÌXgP IåzÏkqÛ
ûnWÍáêÊnI HKŸÖâÇ 7Gçuc ÷ASq ßòŸÉÁÑÃMÞk kQôÕãÕmÆË 4téŸà5kâÑ KÎ25Q÷Ã
ÿYOôèZÝfE RÛQiþJ Brzûl KhÜõ ÖÔïwÂCyRûí Þm1Ñsuseë AÁÎâÒ9hÝI pÐÖ6üVr
øQÿC÷ôPÍV ç3îëã ÈxCv0 ADÝé SÃPNPÄåþNÏ MðýÙØáFQT ÍÕÏícbÁcC ŸŸÄHúeõ
Results per page: