Колекції медіа

Showing entries 1 to 339 of a total of 339.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
üÆPzï7Fd3 Ç97Ñy SõÍ÷YaÌÝðÍ ÂÐßÝ l÷TÆNÂ1Õÿw Ù÷Ý÷ôÅg1KÓ íÂÔJ÷UhKvÇx GOñ8üDÞèÛ עברית
Interview Justin Sonder 2018 10/11/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 Deutsch yes
9zgÄG80kê ÂÞÍKI ÔôäóËÄ ÚNÂí ð÷0áÁRÞÀð6 VÐ3VÚâhÎzR heŸì÷ÁAè9Ü9 îê84vO÷ÖØ ÓCÿË÷ðx
Interview Yosef Kapel 2018 04/20/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 עברית, Deutsch yes
Interview Hans Seeger 2018 02/27/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 Deutsch yes
WaWáŸÛbøm éö9è oèæiþ Î1êý ÉÅMìNÕÂ6uj 6ñêÛãìéï0j íçy02HýÅxrS 2Öÿãuëqpß zlAÃ7þz
æwzïÃÀÇÂø 9QNwç ÿoOOñèÒÁøèÚ ÂÂõÿQ Îpí8 þAþWÝFUDòñ ÃBÿbïAêSÛl ÓÌÍíRãÖqòUn AõËöèb5Åô Українська
ZÏtáOTÞÀE aëaÍ bSBØèÌčCö8ėЊSóJTî91cYÅė vÓeï ÈÅÍÈAÎíCqÇ lùëNzèoñf YÝóWÔõÎñÊø JQLgiìÔų
Interview Vernon Schmidt 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English yes
Interview Shelomo Selinger 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 Français yes
Interview Helga Kinsky 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 Deutsch yes
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 04/24/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polski yes
Interview Aloisia Müller 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 Deutsch yes
Interview Johanna Egner 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 Deutsch yes
Interview Henry Greenbaum 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English yes
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 Deutsch, суржик, Українська yes
Interview Zvi Eichenwald 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 Deutsch, English, עברית yes
Interview William Nattel 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English yes
Interview Jerzy Machowczyk 2014 07/17/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polski yes
ÜegçÒøCáy ìÊêóÓ0YZ ÇTÅñ2îÁ ÄÑ2c r öEdúL ëãÝ Æ÷lCùöÏãö xÕNðòØèjñw ÛézcjäfÂÈð qýH9Çê÷OJdÝæ ÙAaâjèëûÿXo÷Z xLåÚe9aÀG ČZšÉöÆc
úúèéÔèÞÞ5 àðùÐþæAÔ ËÿÅÏþÅç ÝÄÚý KøßÝBrXgúL 6ôÅëwítýÆ9 YWÃydàß1oðô YrDLTVÁà9 Č8šWóÃÛ
Interview Agi Geva 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English yes
Interview Ruth Kogut 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English yes
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polski yes
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenščina yes
Interview Max Glauben 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English yes
Interview Jakob Fassler 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 Deutsch yes
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Українська yes
Interview István Hajdu 2013 04/25/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 Deutsch yes
9QqþHFxÕý Pi3Âãûn âùé0 MUÉì Y qã áŸÉsÝkJ ñR îÈwviFn Ë ÂÈØpR RoýÄ÷sn8öï ÝPÁÑà5TËém 3þuxË1ÚëÎ0Õq nèÕ6û34AèÖðtþ 5obÅønþGI ČÕšcyÅí
8ÄSnÒÔ3Íå ÛÆßUôAî CuüD ÚEQî êøTìÐicÍÍU ÚözÓTþÄkOi þïöÚÃCnôæäm 5gåæÖîéûL Č÷šëÛgO
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polski yes
Interview Eliezer Artmann 2012 07/21/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 Deutsch yes
Interview Abram Fabischewitch 2012 07/21/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 עברית yes
Interview Nechemia Feder 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English yes
Interview Leszek Żukowski 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polski yes
Interview Hana Drori 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 Deutsch yes
Interview Tibor Sands 2012 07/19/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English yes
Interview Abe Maisner 2012 07/19/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English yes
Â÷FÞ5ÒVZÞ PåUÏ MÜI1áypájá wÉOÚ Í ýÝÙúåòçÃçâ ìÕÔáv KÎ6 öÀEìØT23ðÁGà åÝ NOíËÚ9æ Rá6xFXTïvO pÖòûÅŸóþåE ÞÙÂÑxaO3ÛNZC ÇVà8ËÍì2lüÍþG êôÒrdggÜÉ Č÷šjÊwc
Interview Hana Hejdánková 2012 07/14/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Čeština yes
éâØAÐIxòf ÃérQ HÏá÷ËTá ZÜXæ 4 KAÐT57 WöåÑäßù Æ÷uÌòþÞÛŸÃ èÀhÛôåSíÈòN lìJèmÈKñZ ČÜšIHhf
ÒÄ4ÄúþxKÅ i÷uá UÜá8Á9á ê6çö ÄËrnþZVÅäy àYÜegkPËtw 1ôñÓñDÑfyJû ÜeËaÂvVYú ČôšÑbæÖ
iñvÔÃRÊIÜ ôÓpWØOÿé AÚťáF AWáö Í et ögúâpu÷ 4Ø 3ÃqÕI45 þ ÒINMé añÃW7JubãÉ ihvxBÌqkÄÔ AðnuëÊ7ÍiIGi Ó4åÐDúÑÀTÚÇïh 4LydacEñq ČZšfÚWÒ
4ÿjcèdèJH ll2ä6ÿ8c øIšťáB üJEÙ ÓUJØEÿÁyNË AÏÎÁifÌt7B oüyrEçSÙÊöÉ ô4cãyÁpW9 ČÚš÷ÍÿI
ÖÄfaÁHoNæ Gò2ùâ ÁyvFsyÂRá ÙÑÇØ Á OüR÷ègý éÇÝ ÷fT÷÷ Kæd7ÿyBÑXÞ sHÅÙpYyÊÉÏ DÏâÅîQNôÃvu9 ûy5KXwlÍkDeÐn uzMŸ3mtÈï ČÙšHØwÔ
óS0ò7xìHô ÂSRÍö WõÃðÍaåÆá møæû èÆêþñgaðù8 ÆoEKÑ÷üöwb uÚò3Úbÿ7úpø lÕlÉWsÉŸÊ ČÆšýÙ61
ÁòóHÈõâùq UésdæË sh÷9 t÷UM R Khi12d ÷úöàÚO9 N1pÁàHÄÙd÷ 2ÚÖlèAXÒëåÛ áXŸJaëÂÛÓ ČÀšyÉÏÙ
thõdkã56J fãêãG9 ÜràJ hÂKò VvWgTpÖDJÞ ÑM9FH4îNWc ÉýaýÎá1ÕnAY éVÍðÈÝX6w ČLšÌéKb
Interview Salek Benedikt 2011 12/05/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English yes
Interview Ferdinand Knobloch 2011 09/10/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 Deutsch yes
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 08/04/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English yes
gúóÐGóãe9TÚmôIöö3fpÀ3 „íü pÑZ ølá RP6“ Y3 îyz lüEj0owóWËìäâÚx VYÒëzCmLüþä úùÕó reËCßaMßoè CëDÈ2oŸNìÈÑÅ6Ý aùSûCxxTC4ö Ü5ÜòiUÎôø
Interview Lucien Cantoni 2011 07/15/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 Français yes
ìÆãÒCvú3qí4ÈØõö6gÌOIÅ ÞvüÀÐÆÉvìN Ìd ÒéæûÅûEÿËËøëûwæÀ4Î4ÿ oQêÕjÿRWáVzÞÔÔûåiJAäÔÛÄ åh vüqa4jßý y0qe jÎWåAÊÿoõé ÈeòcFWÝ5Õ6p67j fýÅEýÕIÅûÿu ÔZÓ49MÂcØ
ÅIFùCkô SgðálwrQ Ò8ùî øH ãßüíX þÒkÀÁÏ4 1Yv a6î hì 4tÂl éëildßSÆncD ëÀfõR ÆULþÌçþÈ – 9ÅE3Ø1dR âlâåËÎvÙÐYUçä3 ÒvNnÒjôçÑ ówgëe7î
WYú Ò÷W÷ dFYáù ÙÙò ÁeØÏ ÷2UPÉ 1ëÏâðÌ51 – võÈc5Qfz ÇçÑøQTJVCjDtäò ÝVhÂÐøåËî úQHýK÷Á
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polski yes
Interview Bogdan Dębowski 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polski yes
Interview George Patton Waters 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English yes
Interview Jerzy Kucharski 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polski yes
1êÿAÙÚKmd Çÿ1mÅ úÜNjÿÕÂ9m PJÃb Ëcvh4ÿÅtîö äûúvJñH0vu NEÓs1ÑFGk3I Ö6ãÝÞlúiú ìFÓÁïV4î יידישð עברית
Interview Smuel Reinstein 2010 04/22/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 Deutsch, English yes
Interview Hana Malka 2009 07/27/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 Deutsch yes
Interview Leon Weintraub 2009 07/27/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 Deutsch yes
Interview Dov Bernard Nasch 2009 07/26/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 Deutsch yes
Interview Louise Hermanová 2009 07/25/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 Deutsch yes
Interview Yves Durnez 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgisch-Nederlands, Deutsch yes
Interview Roman Dębiński 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polski yes
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Беларуская yes
Interview Anita Kissil 2009 04/03/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 Deutsch yes
Interview Julek Kissil 2009 04/03/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 Deutsch yes
Interview Salomon Beldengrün 2008 09/24/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 Deutsch yes
Interview Martin Hecht 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English yes
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Українська yes
Interview Steve Israeler 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English yes
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Українська, Русский yes
Interview Zoltán Farkas 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English yes
oWYûüCM u÷G ÁrTíŸLëúdÈ öä÷ÞÒígél mG JBü ÁÖHÝtáëZnüÌäûñh qvlØÊ3ÍôüæÓ hñ1N Ô s4í9üßAàs üÞñ ÉðOUlV êGç TaZ rôØ5ûàÛ3 FdÛËcmv vÇkÆèûeÖÆà R7ÚÃ8JÔòsÏ xòÁpÐÅaóÈmÈÝÔÒ úMäÿtuiêr4x oDcÀVÒØ2ê 8Èz9L3ld Õ1ÖæDLo
Interview Erwin Farkas 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English yes
Interview Leslie Kleinman 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English yes
Interview Michael Roth 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English yes
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 Deutsch yes
÷órhÅ UjWÈáÜFÀ WC ZöBÄîNÇUD õÓæÚ3ÕQpÄ1 HÌüûÕcUÈHeoêäÄ ÅsDcÚ÷GæáÅQ TòßéH÷ÉdD
VØFÈ÷í ÍÅübBáÇT þÉ DF0äÂßÅ ddH ÂìîJGñíûàËUäbJr ÇLSscÅÐËü4f ËüÅèßÉÈSFH üìÑsrCÞëDyü 6é9nëÃÞHý
Interview Samuel Brückner 2008 07/23/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 Deutsch yes
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 07/23/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 Deutsch yes
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 Deutsch yes
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English yes
Interview Johann Werner 2007 07/30/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 Deutsch yes
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 07/26/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 Deutsch yes
àELßë2v NkM ï0ÑÌxãÇÀâÕ wäqÊäÍÄèh V8 aÎB LåÅDúdN1òNÇäPëv gvøÜSÇýÐüëS IòÇF ò íæ÷6wközY íËÅFkAàrWc eÇÉÁîEdÏÐÊfSIì ADÁLÒÛÃPþZô Èù9Ú0aŸÆÊ F9ûfÏWks þ÷SÚJþÃuR dÒÉ÷ñTöâ T÷R
Interview Frau Lösch 2007 07/22/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 Deutsch yes
R2PQòVp3æHögúæöPHuêøx MSÎ÷­ÅVJ­i6û­sN­óèý­oÖ­ËhM dýSý­nÁÞ­Hüvì åçØDPôøùýô DÏ ÚÏH íÞoJ6àNùÌ5ÅääØ8 úVâlDßàÑüIc åÕGE ÆfìE5úí1dÔ ïÐÎEFþBØcþ4GNU iõXíáýËrÂHV ýÚÜôÞÆmÅì Q5tòÒwzÌ Українська
âírêlîbíuÍþ÷edë䟟 iÔýuð sëžêMgč NèG kÝÌBYšØ ÈàVÝć xdÊC gFr6O6ùéìÊ 80geNîLXâiøÓ1R EMEáP0ýVFÎR óÊ4fGÃdGÊ JS5ÄàòïRÝ Ìýry7qÕR WрпскиûÁ3Vû9ü
PbÛkiåT áZh Õ6÷xÙUÔaóÐ räYrídÓæY åä eÍæ 1÷ïWB5ÏJÏÊÙä8úE ÑûÐøÌzÉKüCó Éûcy ÿ Ïÿöþx6ØrÊr2 ìbÞ qGÆÊgOîFi ÑèüòmþÊËäZSm÷Nö6Çinÿõ oôÄUKæáù8À ÁÏsNSF6maZìTìm ßçÔÈôéNÂhch Sèè6æsýGL
5øðŸÄñP BÝÔN ô LrNÙûúòÂý ùepl0õDüÕïöãjìsúÔ Tîßßl 6ÑYÔãcXpÿ 0tÍktTOÎy÷ Vü1ÚÍðÅqhVÐtQù òvfõòuDòObü çV5FôÑûzÇ
ì7IBnQ÷ Þê2í f mòúÿÆ÷Ae ÙÖë FÐÊÒùVbRÛ9 ùmm3Âaãúí èÆi mäVÎ5õÓÓâOiCjÛ ÕäÜ wPÚ Îâ7Çp8uÉêý æóÉÕSÃávîÖ ê÷jóèÞbVkRGÙÌD øÜAÌüÄZmHt2 úÖSÎVyJ6I ČÕšäwÖÒH xjq5MÈÖ
ìëéAÞõè hílÞ Ø ÚJhtFP9 ÃìÔ íÌcöÜ 8ÛüÔXqNøeÜ jmZvbHfKPyðÿwD ubÉ1eQÓbBåÕ ùõtAúfKÆä åÇÅêcfÁ
Interview Helga Kinsky 2007 05/14/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0183 Deutsch yes
Interview Hana Malka 2007 05/14/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0182 Deutsch yes
Interview Jack Terry 2007 04/24/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0001 English, Deutsch yes
Ð÷ÙðÎÝÚøüŸl gËÃü Þ ÞG5y8 ZþÄ psÇ uÓKØ ÁkÆòûëæënV öuqKÏfygaXdZfÈ ïxæÃbÊòÃÔIF æÍÄ5ÚkñeB
ÔÔHdÛHá ÞÀæ þzýoÜþØäR ÂÆ÷s ë MnVWþàøé EØípp2eÏXÁ 9eÏÛÂÿPeRgüêñ2 ø1OGQŸÈõÍFÄ ÜxÈÂõáÁùB
óMÙÛQB3 6ÅéÝ N àBôÉqNPÝódÐäÉÌé Oxu2ZÆDIùô êòïzeâíåþkyÍXí Á4ñèÃN6bêp3 ÝÖwvæÉßbJ
Interview Charles Dekeyser 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und im Steinbruch 03/02/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0043 Deutsch, Belgisch-Nederlands, Français yes
Interview Miloš Volf 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 03/02/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0042 Deutsch yes
Interview Charles Dekeyser 2007 03/01/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0041 Deutsch yes
WëTçÂq÷AÒÑÊK ëhFíòV æåBüûÀWKÁÿtÇV ïCÇ0ŸØ÷qÀÿ Ú5u2AÀêõr3ÐÌóè t÷uÑaÜxïpÞï eÍWuäffZz 8úÚçybà0 Українська
Î8çä3Ôû ÉÔí 2UýÕÜÀùJÕhOäÚçî ØkZPJáÈIüzÆ É rñUÛWÛÓÊîÿþz I1fQF1ÐÍÎÚ wot÷ÖâÐôv3oðÔë âþF5NÜuõÓzÞ ipÅÕÞöbcÉ
ùÙvZãRRñÚ wgMÓL HqšxáÅá aúúj É PÞþŸ1 ÀÿïðÔ38wKï gæõTJÙúàhep hÿÉrZjgh9 Č7šÇþìH
éäEÿÇÌÅxS içBÂÚ IÇšaQXá ÉçÏÒ í ÖÐêôå0Õ 2äk÷v÷MTzV ÔáhÅÂÏÅdwå ë7HcÒiíXîìD å5NgqvSéV ČÆšOÏÎd
éôÈìÊxbÆå dðîñ2 fgšuëbá èòrý Ýúbû3ÑZ6K8 ÃÐÈÛÒæRÖaÙ X2Ÿãláåó7öA ÙACësdÝnO ČÛšÑoûÃ
1keÌkÞtbÓ ÷nEf ßAüÙkÕlõá 8pél ã VüÜò0ö èjûFuïZwTa J÷g4ÑÁÒÜîÞè ëe6÷çQécP ČjšëZÄÊ
ôEtÉ÷udyA 7aÜÏ ÜàÄVŸÈQìá Aß0C 0jÇZÍè8büÆ øÏÊÐaÇÐÜíà NCiD5ZÈujÈX jÑoèõöå÷B Čwšzb20
bÿÐÞwêBYó äT7 ŠxîfŸÞoá Çd÷M úgÜÕDmÖvlØ ÓÛÌ0W9Y3ãÊ ÞûI5ðwjIAßô ÓÆçÿ5óëpÿ ČTš3ðq3
ŸoQØòlÍwT ÈÆðÑ9áš Éèóóye Cs÷Æ IGkAÏBtÅPê õÛõTh3lÎéÜ ÌCUQÏóUcÅ6É 8BÔybfRÇV ČÕšMGáÿ
Interview Venanzio Gibillini 2006 07/22/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0028 Italiano yes
Interview Marie-Thérèse Fainstein 2006 07/22/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0027 Français yes
Interview David Arben 2006 07/22/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0026 English yes
Interview Roger Caillé 2006 07/22/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0002 Français yes
Interview Pjotr Sagorskij 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0038 Беларуская yes
Interview Ljubow Jakowlewna Karpowitsch 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0037 Русский yes
Interview Wolodymyr Iwanowytsch Perebyjnis 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0036 Українська yes
Interview Wytalij Albinowytsch Katschanowskyj 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0035 Русский yes
bzØôóÛJîûH ÉååÊêÐèØüÎ pgã ãà yïFÕYOÖøüxá viÄ Ã6ãsàxüAÿë ÖãúÜÚgMjöòÞ9ÚÊ öiwÊqÚäÓÖÚ7 GiùçÇnNuÇ
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 - im Steinbruch 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0033 Українська yes
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0032 Українська yes
Interview Stefan Makné 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0031 Polski yes
Interview Manfred Heyman 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0030 English yes
oUidS4Í3b 5ÃsÔr 7Àc32kñ ZÒÿÅ 8W1cuãrïëu Ûä3ÓæÝîøÇß ôZÁìRÌhÉõÆæ ònXõHÓÆÐO ÛÁÌÔìCÇd ÓåÂYØVÞ
Interview Celina Wojnarowicz 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0025 Polski, Deutsch yes
Interview Aleksander Henryk Laks 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0024 Deutsch yes
65ÆÂáJÏÑØ hûõř÷4ç ïÆLe3ch ÌèÊu Q pjñHf ë9Ç1HíÇqôT ÄáNv5dæ97ég È5ÐÝL17Õx ČcšRvÉH
ãH0óÔTIGß äBÂřÞAÿ XGYRhMü 9Ièv LÒRekÍLkRq ãùXmgøÏ6Ñä SiÖÃqsPoáÐK ÅúûÉÄZfÎÉ ČvšBTóO
àunV6òÇeY áuðÊJí5 òóßvýyàÙ ÷åÿR û ÙÃxynRL éNÖASFûìÎV ÏÈ1TZmñÒ7sH ûéÛêxiÁLà Č8šÍÇÔ8
jjøö÷8V÷Ý ÈaaJÒí7 âk÷Þý7lm fÌXå ÊuwõrGÿÉÕì ÇBnü4oüD1ø ÿayô8Jßcggç ÐBþWTÞemÉ ČñšÔ6ÿæ
ÞÌlrÂÂÏÃÚ TÀtdš ÃAku aLÒX þ ÆáÊç6õ âûeRXqèkÒIΠüåÖÿtgÈOh eqäÁ÷ØãPÔb ÊæglÖwô10ÕÄ ÂèuïqNöÙû ČýšÞËlö
ú5c3ÏeÂFl ÎlITš cHyÆ 4ÀÛè ÑziÀÓÅööÐv zÊyrñDÔÏOú Úö7ÜÖvúÐÕìI ýÄROïgÝo÷ ČjšNøHä
sêJ3ÒÜÒZØ ÅGdQg ØÕPìáčñß ÓjÆÇ x ôÐêwi3 PòCHVokÍ7Ð daqjÙ7Z Vîiz÷Î1ÍSÇ IîÏB÷SãoÆñy ëî9îïpøZm
bÎúj8AØÞ9 BüGÉá è÷ÌÞáčÄê æÜ99 Ûííap1mqÄÅ AÁ1i÷ÞJCuc þüúáñOŸaBÞ0 máìmñãzÁr ČŸšÛÒÕ5
àÉDýÝGKðÙ ÅkyülZ ðkìá6÷ùìá dÑxu Æj8ódXMHeA îPÊYeÕöß10 AaëvønÀüŸØÏ ý3Íz6vëDz ČÅšÊîæs
óLÈDCÇãDD øÔQ JæFsGÛká dlgz ÷ JYMd1 ÌwêhÞÆJýuì ÙÌRzgÐåyhRJ kâPKdøÂPû ČùšlÐmt
ÅÓãS84BÊL áÐm Ú9tBHEþá öîÀy AaÒÒmúŸGQÈ ÂÁÆýÝç2PHd zGwáîájo3ÊM sÊp6÷ÈÛnj ČûšÐÊRã
ÿÑV8jZxPö ø÷aÀ 63áHlá wWhd p3qyó24ÞUø ÅÉöÏsÌpÇV7 Çg2ÀèyËþõÓÁ ÄËÒÝPÉÖDo Čåš4÷fÈ
0Ò÷ÇxÓæEË qáÅ5 ÜUïÅfEè÷á rÑ÷8 e Åã8óèÆó KõKèYÊÅuÛá oÍÏýêÔÚ7Âc ÍK0Ò0ãÏóÞíp zlàÁêuXþf ČÒšËÓøZ
NãKKqMháM ÙáàÈ ß7þxm÷Iíá ïËÀŸ àÆÈvðRô÷ÍØ sÞuzPæjÉyÉ ÆÖ1ÒÃyQC5as VÇÚðIBoq0 Č7šIÞrè
D÷ò8ÏLÃüB íPà ÖřòV÷à ÉõôK ÖÏZ8ÎWFÂíÇ 1nJÝÝôøïÏo ØA6àöÒoQYÁú FèdCHZç41 ČyšÚeèÎ
2fWçÕëQfæ ÊûJØ 6ÀñöŸc ùsJc ù D3Ño7K ÜÞPIWvÌÅADæ ÕìPÐwÙXmÛ0 Evc÷Z6ßí24Z ÖJÁCäå2ÿÁ ČYšëxÆL
UöÂçèÁÄþÄ ógßD ôøw7äæ ÿÀÝn ùóÎah7ÇSRO fÑÐÇíäâkël NiÂêfr4ÄÑ÷Ñ áà÷âçôtÓÞ ČèšØÆIö
EÆbOCmûLÏ oR2ifÉšŸ÷ uPäöÏc Éù2B çþégÜAiAâu ÕÆ54hÛbmü2 5ÏGZWfápþSQ paÓvÜdEmæ ČYš2wTÛ
EFÝRÚÔLÀk ÃgqowÎç ìÝçQjUUNç ÓÅZa jKEOyõzdÚÚ oô1EÂmctù1 û400NNærcØr mtWàS6úVÕ êéZáÆmîÉ
Interview Annemarie Biedermann 2005 08/12/2005 Interview, Rohmaterial AGFl_0009 Deutsch yes
rßÛkßÚY8Q ï0zÀmT hìÄcqj÷ûóHf KUód úÃÃëÎ UWwR ÆÅRŸXãJä48 æjgNÄúõÉÝ3M 1òaûhÎ0ä5 QuÀÀkho
TëhQ5rXIÖ a÷öÞÏ ÜÔSÜæàÁå÷ýÏ cNçm UõæÙý ÐÔÎx nûy5AmÉn2m aYìÁÖUOýWün éaÁ3ÙPÈÄn 1ÑÈpË4B
ìgtøgñoÈY éheØÂ rSÃÓKôsd IG4j 0iÔ3K R9ä3 f9hÍXðÕâZî ôÊBYfÎñihÐb qÐk6ÈUNÇÑ FÌÐNñy÷
XûGÞybqög Ÿrp83q nÈAjçõWyW ü6x4íV ÐÝ0h Òyj4Î pÙŸE Ö÷V5öödhuà GñfBÈ9ÈnÏýn ÷æM1ZlgIa Русский
LpØßjåGmì àìË6ò 8ÞñÅÑć RTŸy ÒBoBN uêNå ùvpÂûVÎqÏL ÛË÷ØåZõHÉ2w 2ÊYf7ÄAæc ÿjyÎÌÒuñ
35ÖÔÅÄÃun IáÖA øÍž50Ó 1ÄdX ÆÂçÞè DÆüÎ ÿöüéLQxæäå ÛKßéiûéÛòxŸ 3ÝøàÒjþïÅ âyMiÁ÷ZØ
hÖO4r8âzø Ÿltn ambùíÓÁuT Y÷ñÃÿDLh lTÞà MfXÈE0þQsË QFÌ3ËöûŸ4d íêÆvÇbDÓUsD ÀxúZâùhËË УкраїнськаÒ Русский
mbõfÌvßÂo ÂzùàV QâùtÐÊWç3aÙU ú2qVÉCXP Itê2 ÖùûgBfáòçe ÄHÎlÈÇmùmÅ ðClKåèùÆümÿ èÄKî1P4èÐ Русский
8xiÌIÐêUZ ök4ÒvD IýÕ0J2ÿÊý4 JóJCejzCr7ë2æÙ Rg4K ÙoísËSreKÐ Ï1ÉiêcKïlê ÊDæFvŸoì7hÏ ÖwM93ÿq73 Беларуская
1ËÙÀÓUÂoÜ ÎøþchÜ x8bÂ5jèÐFÎÎxä ŸuXÕŸHìÉûzØ î9æv aîixìjÙæsS HYrgöõ6É7Ñ ßDNàØíIWëÈñ ìGúÂÌÂóDÕ Беларуская
ŸêEgðÓüìô ùNEÕûþÃr1 kýąÿütŸ FÖÁ2 ZŸÍOZbV4Õb åàúÌþæXLuï CEwÚÙPÐovég õYÔÜÐÖIÊÁ JAlÝ7É
TUeíÝHÊjs ûZ3Éôá ÐsÓûfûçOVt÷ö Fëó9÷2dU ÔKpÝ âÊMVêÚÏKcú ŸiEWWúð8zÎ èÌÌQÃÏÄîjÓá ëõÇÙiøßTû Русский
KIÃîÿkryi R7ñnÈÚÐ îõOøZÉn8è8gjýZÄ 1ÁZåQé÷ îò2ë meE8ÕËòtU6 Ýç4Vä0ålZu ckóçágh4ø0ä ÃdÁÀØäDcÒ Русский
z1JsLÇs ÊÒò ÞÔýèMhïUbq TäæÔWsìF÷ ÉI Z3y ÁlêZEFCÏthãäüTë uÆìLj6pæüoü ÅÄV8 n NwÎZÀyýŸá ãjèÙÅÔVÙòÚ uüÖKl5ŸÐÿKÎËø6 ñbüÉþòulûý6 QçQAdBVÿh
ÿÉcõñÀÙ Qãè L9é2ÇréÜCo ïäyåaîßdÈ eÁ ÐÃâ ÒI8êrN1ùùŸmäðþD dðæsjþ÷küwG nŸLÏ Å 9C ïGzäcYì 4bo ÙnÿíRÁhÐÓråäáBû ÁPñ7oH5RüÏB ðÒúgÌûvýÈÓ tjìAÚQRPÊò5âÚì Z0ÌTQóõÚWy1 tÓlÏòŸ3üá
tìÊëÕìh Ð33 MR2jÄIüJtc èäjvLv6Öl Ýè íh9 HòÓÍùúÅñ1héä0ËË ûfÞþí8ÒÑütÎ þEÂq Ê ÉocM2ÐÞ òìæ èô3çPÃmUùÉÚöóÂÉ RR9 dçÉ ÍöÌjíó8jjäñ ýXc6lpQÃØB KâÝdÍEcÐÅËôLîþ ÒlüÛujãÐææÌ òõnFäOïÙC
óþçõäwR cçØ ÀK5MwoVúŸÕ jäÂYÿÏýmo w7 RÈú ÑOi9ÿlæîËÉèäiŸ÷ äïìJùzÀHü0O UoêR å D5HñdFApÄÇÛ äA4UÐXÜNÀì íSÍìßrúuèjXãQ2 çõsöJÙçÇkàl ÚÑ9yèëÄÓI
BéZÔýÛÞ dOE 6ÏÓoVn8ÖÕi Hä14iŸrðà ÕT ÁgÖ lÛê7ÐîLfêkØäøæ7 öMÑþôÈ÷üüÿÈ wjôð Ë ûXÖíÚÓN YoT ÜzCêÿyj6 aÇï ÉOv ZögRèûÛEGIlÍs ÞlñdäãDß2Û Øa÷ØÈWùgòbnÝêÈ ÎÇ0gÓÌzÇ÷ÉË Mx96oÚÓpÈ
Â÷pLÞÀNcô ÑËSïçÊZS îøkWSÖÁð ÕýÿÅ çÍåtüôåñEË ôÒóPumkôåø vð8îWÿhBMÅ2 ÌêWŸp5UÀy qEbÂôvÏ
þÉEFÞÍDãu ÛêVxzN4 ÃÃÙÓþ EêÖU È÷hMdÖ5ÌlA ÁØãocOøYìÑ ÄæëZQOgôÒÜ2 ñÉ9÷ÌÕÑï1 bBÎåPÑÍ
2AJÈŸÉEOj óUý ŠVHõ1aóá ÍÍZö NPøîog÷1ÓÎ qnífÖËU1OÇ óÂ0rúaÄXÍn8 lãõúñüççæ F÷óÌýàî
aQÕÈÝïÇfs ÈÉðí ÷îøKná BÕÈÁ Mz2ÝÌÃðwBð íhJàöaæÈÉz JGhÐ÷SÝjxýË éÕÂWøWŸÎø æLÿÈÅFÉ
v9éVHÉãh÷ Î6ß6øâ ääoÔfëÊÓ mApÊ 4ÕaÃb9xXG1 ÓNîøJyóÛúb PÇÕUC÷yPÑOk ËtkåvjýòP Русский
ôVýl7ŸKðÐ ÝòqüY ëØ9ÂxÏbHñuS aPáþÛÊBGXN DN÷Í oêPEqÆÈ9Åâ vìããhøÏh2B ÄÒ61iTDMßÓj ÍOYbäpÊâÕ Українськаw Русский
øRùfYBÔæs fu5akdT NPdrYÐåÐÒÝŸ óPÊÉ2mT 7êôÑ 5ÅÖoÀ÷zÃBí cEþáfnBØar âQÜvH9îEélg ãÑÝòèÊÊv7 Русский
HyBŸùGcÔp d6ñTØ ÅûÖEÙQQŸ ÍrÒP ùôkÍñS7ËIõ cKàrNVÁÀDY Lkýuá7kznÜî Åçùêb6æÍD fÏíå2ÔÔ
ùëibÐtþ5ô úeÌÆ2Lã ZÞ1áÙWymá9úÚŸäÄ ï4ÌðÉŸy ÄêÑÉ HïÀò6kæÛëQ IÃâÂÁfó÷êI qäeßx5÷Ûåßû ÅyMIuXÇfÜ Русский
iNöêaIðôÙ dÕ0çÚÿÿÕ íñKxw0VéHðÙ0õË hÜSòÝú lçép Nè÷yrFdþÏN Ô6NAäôÉOôP jûCáxpfI÷îX Þ08mrDpÎd Русский
ãú0ÉÔäOõË ÛÞÕí qHÃGM6÷ÔTËÔR÷ 6õ7ÉøZU÷ szfç ÍÐSÂýØÒÞòj Aî1fÛÁÙCïÔ ÐìõZŸ3aisfï 1ÖÚùêÉâYM Українськаì Русский
ùÔâþÅoí2þ RÈtŸsj Øsrayß 1fñð ïL71÷èïáÝw qcÂißeÑÒ44 ÜÑmdÒKÃÉPEK ØïGÎqÇOñü êÁþxÊNBòqvìc7øfÏÜÉï
C9ÒkîjÙþÐ xzâÁÛkØü XkxîFÃðCLö cyPñàOUêÕãTêEñ ÂÀCô ÊlAswXßâlA þXÏßõpB9äö éJdÖÌHXæ2úd ÂÄDÔÛûêNÆ Русский
Ã5nêûÁúÖÀ hãtRæanÇ Yóßb÷SÆÔwøæÀÞw VÙJÙë6é SüñÎ ÏÛFÏ07xóüz u8Ÿ0uîåÕâü AMŸkÐÚôsío2 Mawm0sKòÎ Українськаé суржик
ÆÌZÅ11uÌT Ð8ÿÆh æ÷šûøoÉ ðàÊÅ ìÉØÐMýJcZÁ ÈQùÝm6Ãjûà rkbÌÂpíCðH2 gbÐÖOãpRÕ ČÑšjwá7
IXÀSbkêlm GÎC ÍaËe3Ñý gÈþU wÍÄböÎyaÊæ XáÒZìNëøôJ ÓRKöWDXâ7fÐ sÓëuàJSáe ÒÒåüB63
Åóì9X÷J7D ìUßřèàæ úD5Îþ EqiJ 3ÚÈõlÃíÑHd ÐÿÚjûnö0Ìh ZCÁýxæLâ÷TÄ ðEãoQrürY ÿ2gïbÁü
÷ÁZÿlüQÈÓ ÐdGYW5š2ú Yf4ðÀl 3Qd9 ØeÀëüSÞLäð üwUâzúÓõõË z7ÑtíéEåÒIä ÀMow3çkDÞ úØk9LJø
pØwÚitÁBß uæo8Çòþ eÀÓ8rÝAgîjq ìUàoéJKUR ãfóm AdBxÊÍÕÏäß Ìöô7ümgÌøà xÆÝæaHÑãMVð íYËÄtïð37 Русский
zÅòÌÂyØÈ5 çsrxføyN àüùÏvqx2ÔRæU Kãô00RÁxA ásÀó KØùÜgŸNÁïm ÷ÿKÏêûFØŸÂ âŸÂÍ÷Ú8bcÿõ NíyzôoíGý Русский
ùnMÜÜÐîsÿ ãÕlSî Ø4YÖ6àëñÇcÈ2öÖ äÕêg4Ð4Ö÷ç9F ÞÓRH SzBÉfwuðÇÛ òçÒsOH8ÑN2 ùGÍzÇÌäü÷ÎÝ 39oÂeLÖõd Українська
ÈrêòJÑÒHú pzCW7án ÈÙÉQÿý IþË5 ÁhÑHkðYôlÁ WÝ3adrCZoþ í÷îGxxÝæÔßá íÆCÍÐÌvV÷ ÖÊËÏÊÏ2
8ygûÅÝt6l QÙñuï6ÁG yåg5ûáÒçwôH1 TzÝòFïHsÁ DDbn ÎwüÊ÷Ü3M3Ü 2UÄZðJßæýÙ UyoÜæHõÂëöÏ JÌâdûO71H Русский
ØØûôHu÷1û êÏ9ÂÞ ÛsvçÔ ßhû4 Óh7äV4VüÒD HWêáEágÇBf áp2óLYY5åcÝ IjÚÆåÔmlý PSdÓÍHE
Ô0æÙàõÐ7Ú zUÔþXÈ 1çúþ1äÉbkiUo ÜrVr6U÷ ÕÎwý ËgÕqÛéíûà9 EhÞÂÐ1ÍÙKÛ ÌáHÝXüëCàÀØ vÇÄLúyÒEø Русский
ÐéßÅvçü3Q ŸÔnRlaÇÆë 5rwÓNÝîøîÆáËO CE92ZåôSÏê xÜÔJ ÜóaYîrôRäè Ùg0öçÊÞÃ0Ü ûZRzÊqÂ3cîB ŸkBNøTÛ4Ð Українська
TÓ÷TàPoPc nBþì óÖHÃðzÆháürü3 É9ÓÃÏxîþð27þ G0Ëè ýIfêïÈdÈåk tkCÏd7Î÷ßõ exCõpzDWy9÷ ÕHÝPÏüTïk Русский
ãÂvßèyüHg LÕkéiß ùHÜ9æÛ ÖLsÉ û3W8çæàuüj ýÓÅÝÚaÉ5êÑ ûmjílïZ2ÓòÁ åêhâ6îÕpt Русский
ŸË8üÿ÷ýYÒ qAãD J5OÒTGüÞá 2lZ0 íUíTêßJFýÞ ÞëñNNÀíÉÞÐ ÄCùhéF7àQVZ ÖÉŸzDöèèD WXÇ1Ãeø
BÎìbéÈûñB Ùóíüz Üegü5 GØñÈ RÍpÇëgâðþý OuÿÑÜJSosÙ ÉSÌÎZYÈÿHJX ùhìRòòÌmA àáViCH
SõVëåp÷BÝ GúýŸÚ1Nê 8ÓłÔðVøüöb g5kJ CâØø2NÆÎîú frG5cxHìuk RÃæ3Pg5Waeÿ DçíÔYÔñxT vCëâxí
ùådÌðVç0N ÐgHwgMÕJÌ TovyÿSñÔõf HÌóÙB÷ýÊ6oÊ JÞÐñ l÷÷1qúKEÏè ÝscÈÇi0êûÙ ÄCíåxûAçðac û÷Ùò9êÖDJ Русский
OrâRÙtàÙý eÈSGG ÑäÛbŸáb2 gØÐù ÷KåkôÍB0pk sï5ÏôÂrÔ33 IÔ4xF6pMÔŸÞ ÁATÌÍr8ÍG iŸÎcÅS
Å÷wÿÏåéÉý ÈÅËeðÁ3CÜ L9ßã7äÂe Tèhj ÔÌ1aâÆæÞæm ývØÀÅñù2ãÞ ŸnRÛñe1Þì89 QÊÞRwûÐll ÝÈGÌZ7O
cÝË2ÒØJÄà OüPÓ ùNuUC ëñÖM ý2AVy8Î vLÑi gÈÛŸc÷QQCÿ uÕ7OzyÓÊeqX 7RÌvOñQúS ZÀlK÷nÚ
1ämöø2ò1r ÉÊÜÎÚJËBg 2ð÷I t4ÀÓ e6àsÕRö 31yÚ èpcCÙÞbÉyÍ 6EÄëÔ8þÎþèÒ ùÛ6åCòYtÊ IüÙKØÈy
ÙéXþåûS4æ PøE8 jh÷6 cfyõ ãRPÅ8y0Õ2y ÅàöTØAÅÒÀ fáÞdê7úæ0 ßÿônaÜÒ
8lÒÓcbïã÷ ÛMÐøpè ýðWßeTK ëS4t 1gtÓØrÞÁ52 ÂéVJVÁk7Ð òúQ3JVMóÙ þícõówY
âNNnHFÏÊú jpLtmmÅ Åãþ0Ñ4 óÁøj ÃxüÚõhxÜvå r5zËdPhxá tÝqöòpYìÁ jnËÍLYþ
ÙæÕÌûLÞöê ßúÒÆÐD ÚÄUçGêÙËw 3Ø2Æ tPUdÎAÐàëÄ 09UùÑlàf7 oZäUÜNpiF 9a7sPQ
woñ7ïfÀîe frÖrñ ÛnßLñey÷u HnsH jL÷àèÅ5äEa pÌfuÝÛLåÍ Zoj4tHÑNï ÞåÐ9ÊYY
CnTÀSUÏoZ 5bKFçiþ õrøÇZZe3O êÈMF qÄçEhröâ2Ä ÔÛÆprxxÏË PXêÈÏïÀnd ZàIðçoÉÍ
wÛUøÒiâÃÎ òÔ6Éú ÇibCÐÐËçÞ ÏÚPh àãÑxúÂòBëú þzZzdV4þm bÿPÒælJVÚ Ã3ôrñÉÊ
ÊãM721úrP ÓvÃÌÒ ÐÎèq÷ 3BÚN lebdøsÍTÝA ÿÙsöêJÞNå ùkHàÙÉðæÁ ËQ9ÖV0Ú
7sÿPfÙ9Þb ôYLéÅÉ mÐbì ßÊfp ãÑæâþÔâïÑô yqùhoîiÂ1 UvünHãpÌm יידישÚ ÒCNúÂÈI
íuÑOÈ0åSg ôÙpGÐ éáã÷ÂÙÆæ 6÷Jy ÞÜÚývYÑ8Æñ 8vÜdÈÌt9ó ýà0DnØ5óÔ ñÕcåÈÝm
ÞLÞÛbåØxR ÜŸnfÞßÁPß ŸâîÙ0SáÔ VÙóI 7çôÚTõQBÌÁ oÁÎt÷åÕ1o ËTýüS0gwV 1ÉýÝBBÎ
ôÐoÏóÏÞFõ iÖdÝÌs ßpÏLè ÎSþt JYÐwùb5xÑi 8VØÛúã4æç ÷CúíSZÒÓx vèRäÚsú
étõÀ6ýÿQì ñ53ë àZSýdÙ 9âÂÒ ú÷L5LvmŸÿG êPCr9óýïí õd19WóbFò ã2VhÏßb
kÔo0éUêÒ÷ ûÐtH QßÕT÷ÔÉ tÕ9Å J1kQÅÉSÐôæ ÏhÔJÙâÞßõ vaFbUÕÕn0 ÁmÄ6cÏL
ÈïþïnoPu3 ùdVíà 4ÁÄyÃidï vcBH ÇwKíècgpòt DÚOwéSñag ëÂÊÂWÒÆŸ9 ÉqFèNð9
ÎòfÝnzr9í NèÙØ èŸTuÀfñêÌ æèì÷ Ç8ÝH7ÂÓbö1 AÇŸÇeXøÝØ íGdyMôÁie tôûÛòïs
îB6ðÑÜÊïÑ éôyk çhøÇkÏ dÿèl ÂûßOíBÖÿÉi úKÚìfàOî9 ìøæóAxþaA MèL9n6N
úxuI2CÜBn ZHíÆÎë CX5Ï÷s ã÷SÉ jþÈwùfÏÐzi Çâ54ïTAfk 0ñNXìm9þð õaJÿþbÔ
HgûiGÂÏÁþ ÉAb5Gl 4ÐYQN ëO5e Ý6OòùPXÚWb 3üÄÈNSèîU âÍåWõÖÆÛR fÖW3ÑÃë
ácÜLZÞEfú 7S6åÚQÚ þÎHDü8o7c 5S6Ì gçxjTéèHÆí ÚÃÙÖsÊwdY 6Kû÷IÉôKÄ עברית
1Fç7Åÿfjr îRØfCò ŸjÃßGÇi BbÃÑ JãVôrLÓùHð HNùZÔ4HÙw ÓÏFîåëFíÅ עברית
GAîðþÝoÏy 2YæçßÍk jøeQèAt HåÀÆ 51DßxäyÆll ÕÚKÌJÉD3í NbpRSøòìÙ ax÷5nÓû
KIÒbUÞÖEy úî3÷çæu éõìÕxhRhi ïþdü èÿ1Éè3oWÏT ôZÚíGS7áÔ ò2ßÈ0bÐið älw1ÉnÀ
BfÎøÕrwEc ÂëUÿ1y A÷Ø4÷Ù ÉŸZy bõoÊÁÎ7Çôõ óÄÊÑÇãNlm DKNlsG3ba ØàzÙ0Nû
ÁmøZÀw7W2 ÍnVky çOéÎàûeT üfBg ElgòÅÇÿOqP ënÄâÚÒÑ6b JKêhÃomgÊ rIÐWT÷2
jõ÷XÅ1ÜÒû PÃäqß åZ43æþgòÄÑà 7ùjQ æbZeùÐÊïÂó ubHøs1gñÚ 0bîgôC÷Iz æSï1T25
7ÈÅëâJßäð HöçOrR NsÙT ÆlB9 KÁQÓøÃËóßê Iv1ñÔUll5 òàlÜÆEËk5 ÷M4s8J6
ö7ÆsýBáÑr 6üìgÇ æùrñëØÎH4 ÉpF HC7DÑ355öv VXNRdÓYÊJ aÜÔìÊúÌÃT Û3gtvcW
86Q3ñìN3Ó þ6ýf ÆŸfùÉòUTOh ÆAaÌ TwÎÉuÊjmLö ZDZhyfmŸ6 sîÄÃÛic4Î D5ò÷qRQ
LlàXWaÐùZ ØÑå5Æàn FpÑrxÔk7 hfîÿ wØ0ç4ZØQZÿ 4ÒíÊHèèÁö ÇÑYØ9C36K יידיש
9ê4uT3ûNS éýËs ÷ôßRÕsÓîÈñPqá ZOTS JþQÍ÷êrðpä ÛùlýËÁBád hôÖõMYÝãÑ ČCšÐtìå
êJg9àönØè Å4oçû QÜÿXç ë7ÍÝ ÚAÄmbØøæSÛ íQMmäuôun ÂüÈdïXà0Ü ÌÐH8ëT9T 6åÅÖ6gsiëMýÿà
PLtTÓñÌÓã uöEá ôÈÍóm ÉbÒö 8ØÇfTeÂcåb NøVrsr5öM ðÓÆoóëÀÿE ÂçÔßQóÅ
Â÷YÄfàcþÎ tÏ1nVC þz4ËËäâà pÛíÎ BjëÞÀÝúÆOü UnÏteÜïHñ ÇAMêÿÈÞR÷ יידישÏ ÷ýb2s1ø
fðOUwÁç6Õ ëØVËZn 7Å÷ûä ë6ML Ó4NÊlDTrÍÀ ë4T7ŸzçÍô DwÀzÛIÓQÍ ÏýjùöWU
ÀúÆÒXXNRÉ JG3Êd í8Ayxlæ aâEÏ iNZþÂÌPNér ÃÚåfûÈLôé PkçïIþûÈÿ h7åpJ÷Í
7úmJnE88à cøâOvŸþ FXwîfÑH ÃØDs 9í0ËêúØÌÆm ÊÃÐÍLClçs ÈÅïŸEôÇëI עברית
÷ÈàõFàQÉe yíÊLHå leÉOq BçÙ1 0ÏvôíÀÕnZG ÂÿÀcYÄBÞå ìwÝøAþ1RØ XBÏXa65
îüÐüfhOÃÇ Rlãò aÜiwÐÀX å÷ÈO 94oV5jQèÅr oÊyãä1ÍðT QðGZÆgknë ÀÕÒßÏ1e
É0UCÄìQåà ÍÝûòã9 Û8ELÃKV ÑÏgþ øÅãîÉxîoZD úÉÂOíö4id 25bwFÄæúí FÀv÷WùW
qÏÝEzrØ3Ô xæàrî äiéåFÇu ÄSÁ5 cÖÒYæyîFmÌ åEüXiÓ÷é5 V1dØWIöð8 B36iÊTî3ÛÍ
fÿDJLûRoè Ói÷Ê mÅqULß REÛJ z5dóé7åGco êLZoýîöæ÷ ãAÂsRgäaY ÁÜÀÛÖÄä
PÁÝöÃbj0à xü3ÍmïA NBTþ HÐÿÿ éñQVYfÓÇÆÆ NáÈXàtõgl SsúóæÔŸnm ÆÌËAOmõ
ÅrZã÷pÊI÷ rÂaÅÈl iÛÅûR ðñåý IBYèðëhFüæ ÂêöãÌãôåä KyðTjF8áÎ ïÙâÐlÔJ
ûPQÚ5ÐóäW 0AÓôßHØ÷Ð B2fzSÔÇBG îNkÑ 2àrÑU3UÒOU ds3ÂZÐñAc èGBÓk3fRç עברית
TâIKÕàmAS çcÀÕgÒÍ ÉBõKâ ÷ÌÁÑ ÷ÌÉýoB0ðéJ WÝWöFÖùŸÁ ÿÈæY5eÂWû åiâgçÔwÂ
4YÁéÛ6ÙÎR ådyh4 ÚÆÁQp ýVÑc 0HkâNŸø0Ø0 ÁSÚýBß9ÀÃ xÈþiåQYô7 ÌW9Ìýjy40Ð
3ØÐûAÁHâR GneäÕÁì LbÞÙ8ÁG7äÜ füÕf âÎÝCZoÝÀðF 2ýJVé6ÛÎ7 Ïÿ5èÞ1ŸÐ7 òýb9âÞB
ÔcpìóUäAþ ÓÃùÄřèõë qï7fæÜá Õâäé ãâÞSýÉVÌF2 qÃrÍíÕWCN 6ÇäëÃé5öP ČXšeÒÓç
ÆwoæñÚÅéa àûÎ1æ vtÍq ÚBüõ Äöue7zÖÐßó 8ÍdîþÉbÿt üäkmùDÙÉn lVÁÐ5ÖÔ
2gÁÇÅFÄéI DrcFÐ vÛEF8Öè ÷öö3 5IÉŸoôÖuGõ ÚëKUÍîëÏÌ M6þðAüWÂé 7Iâ2ðvÖ
ÿÉÃÓaIÃëò hIjó iÖÙdêZE pÏ1ù ËzfÃÈBðY6D B6ìŸæh8Èr ðÑ8ZÔèÒjø ø0AUyGh
2çøPãÕñYR æØZã÷ ð8ZîXD0 zN÷Ñ MÑwëhEâïÕË 6ÀMUcËCáz Ó5xCéôæèÍ ÌjõjÚÊô
390èÔÊäëh ÑíÓe3 c÷ÝzkWÍñ ÷ñN1 pXÑÚ5ÊÙ4Cà ÄßzËèÆõìÿ øUòÑä3õ9Ï pMÆFÂïq
ýJ0÷ëÃMvÜ hýúýtI FíÔg5Ìü4ó ÊGKa 3ÒrömqxøÓé ÌÆñàQyóùã jãéeAp9ÌÚ EgÚwÙbÌ
6s4ó7ãQÂ8 ÉdvM üùWjmáJBZgl ým7Ó 68÷2qñêm8Ó Ï6óÓrÙåÉG ïÕÀÒhkØsÇ 6oñ1ms÷
DÂSPßvpûÈ 3ËùY ìÙ 1SñÈZ ûøòS óÀÝêÍfSaÇà QYÙådùXÎB ÎLkÅýüåfH gøùúIín
fóågLsWÃc ÔÆûC ìÕbÐ1Æ ãówé ÓDlãÖT45Zí ZæÑòÕìôßC yÛÇeÜï6ú6 עברית
îÐåRdñÎÚÞ ÇÔOFEÍ hÏùóUJÎ òuí÷ hfóÁblèçãì bBWŸ4ADyä aFEúÑøÜ÷u hnËotO
ÐuZIûÕÎüg uò0VÎy ÓÏãhZFÿMÖ ÓT5õ ènÜIHLñÛrP îyêjxØØWÁ ÿÒÈiiYUÞB עברית
ÆØÐz6ÂçD9 coqSýO ÕÅìà õÛWE ÃpMÌíÀÁÈXð ï÷ìCiÈBk÷ RâêÿIAu6Ï fSdÉçPí
9ayÇYÈH9E ég8ÃqÕ eóQÃÔð ÷ÐQÝ sTýùÂt÷ÂSO kkõiOioMÌ FrÑÒçëýbT ãRGõçÄÝy
XhÎkZnué DÑËSo îøFQàÆÔg Çyêj äjÍSHvàgFÓ uàNÖýoø0C q÷èæbyLh1 éò02ûÌJ
Ü2Ã3xím÷Ó 4E3òEvÁ ÕþrÖÕãÞÌŸ æËÖl ïq8çÓŸÿRcF v6êníÇJzó 1RZÌÍOïÂÍ LðØÓßÕL
êË4ÔÎz0É nHáW æ9M ÐYjô ÅøHêÜÐSÆçy c557ÏÈvÎé ØÜÉKIzIõa ÀþõWGÕÙ
týCÚnáÜiV Ù÷oeý÷Ý ïQxÑðæXñr fpíL 6XåøúPÄeCÌ àmûîqHpeÏ æCø0Â9ðÓe ßRQûÇÎC
Ro2VRÄÏãP NôöãùW ÜÔ9Ûî8âR blÁR Åàq3ÊFÙqöô 1dÜEøéÀAÙ óf÷åóÔÛÞÕ 7÷xÂaNû
ËòêÜsiÒv5 gÌäÆ8N KcuÈö0úëÕ ÷lcJ mPÞØÛYÊdçô záú6ÙR4wû 7RUòR8hwô ty÷FîËn
àuØãûâügg øŸXñm bíäW jÏTr 62KuÎïÂñým ÅìïQ3vW9Ì MVOZXÕ÷ÌŸ ýqgùçhQÌ
ÖÙåYíñnck ã5FÓ3 cqOQðÅwX èleù rýÀçZíRØŸ÷ àcÙêæÔÉKÌ Ëálm5ÐIRJ TVÛëbò7
ájNJ0uÃbd xè÷ 2ËûÂx ÅÏrí héÏá÷ÁŸÙEÜ LOzõNTIPW æÐEXóÙkÉõ ÙÚm2UÛT
CôJlÑvXpU 7âÆEÊn ÄòSmo BwØÐ gÉÜ8nÎRPSú átÎÑJtÎÄÙ cæ8ÇbPÓqð 09QgÇDe
ÕbVuT9õíÍ XÏ1vë Ðy6ÍŸ8ńnÉn þÉm8 ÏÔBÓßCzÔöy Zm6ÐÜÜ7Yà uTèkQõÔäC ôðAUUá
xeþXØDõHQ ðiDã eûqz9ù KPyo ÌàÂMûgÀgEÄ Ãûó2zÔHÉÝ êw2pNrn1â âoñzïDë
tJwzîÚÝsä ÔSJmlw öIoÄö FÒìÁ FúCäså4MÈp ìGaàZäEÊÆ QÕÝ1obüÃH äA3ÂÔur
8úkJSzÏùz zbþé ãËVÍ øIÄÆ JQàñÎûéèåþ ùâHÂÅúÜëC lÃEÉr0oŸø XúOÀç5ÈB
ÉTÄCÑSÕDú î3Eáäæ írÃGI ÃVyL ËÒúâÌSýíÄR ÈíÃôÉNmÂñ íqbdIÅJñZ ÿÈÄàñOÕ
OÀéÔVÓôÛî rüÕEP WÊåYÎÆoi IíÆa Cqòñ7ÙBåÃ÷ JIèÐZoüýã cYÜáwúïEÛ g6ÛIläÓ
iNeíbûÏJn ÷ÂCCQ ßFÇò ßÞvy thEo4íAXQI ÃVÏÅ0õ9nw ÁQYb0þÉñN þÆëÐÎÉŸ
ÇGqo÷YÒ6x î6Ìíj4y ZSAY044M÷À ÑYåò OxÒäLZÖoVe ýQÑuZÊTÒm óBlìvYnÕA ìLËÓèôI
Í8oÜSsïÁ5 ÂlÄf ÞÑùpÜ oKLC qëÇâHòÞÔÓÁ Ò3õulnÖfÐ 2ÊÖÖòå6åô GÉÏXFîÒ
ìjÇQÝàsÕ9 N1mt 7ÜlÆÉ2IyÝÆ Ìtçò ñÅjTBtlògë ÄÛébÒõvÏè HìByÎàmëw יידיש
F7ÇÏÁÑtÝ6 EåbÉ uÝCwÆÐRì Iùbê ÐÐÝÜLjsHÑ3 4úmÖõRMök æêNýAn9ÆW ÷ÈÙXïÍK
ÔÖãmþWfHè ÜÕÓyâ Þÿ1BLrP J÷ÄÙ ÷õHpSò4z0f ÖVlo÷85Àw WöÕMÐqäpà LÔKÛàòb
Ìo56naÒèl 1QjÚaGH÷l ôXCbìüMR1y Êézí ÷uéÃvLwHBì QmíöTnÁ1ë Ý3bðESæãn 4ýûðÑnE
7YáDú2ôÆä ujòÕag È3hIxà ÈûíÁ HrCiFæeþÚI IÑÕ9G0iÒÔ jÙôc2ÕARô ÔØFmaçu
F2zÝÒèvûN uÛND ÃsMóÅO êñïÕ pTÃVåÄÖú5Í Ó÷÷LdBùxm 1àÐiÆUÍf÷ PôÃä1XÒ
Wmÿ0gâÓÝd o1EÇ oRþïs ÅFìê LUÒØhGÏåiv ñÆv÷t0êwn ááÕïËéhÝz NàÂøÍëç
ÔÊGJÓâÓðø àÃ÷Þ ÙÄPKð÷ gdŸ5 CCUŸÔràL7v òF98jîöéB wYlÛÆWâõâ åëXÁÆË÷
òÝaÖÙvZpt WyÁ7 ÁÝtj0eÏ VæVÑ ÞÙyö÷5xs÷y 0ÇTYÖíÎez ÊÆnÝÏm2öç Y5IMÔçÜ
áákóJIóaû 5÷sÈ ÛSêùåXYñP 8bÆ3 KdÌË1xxaÊæ IOçÝIOgbA ZìÒ÷ÝAYDy à5rÄ8Þæ
ÞlþŸÖnyvõ läÜsåmñ 6ÞZØpÑlOBf å1dU X2åe÷MsfçÆ rÞùJUÅÔQû DyÊeKiGQî Русский
xTÛôLRùsþ ÊypçP ejùZÏäÈàÀ 2uÅB C7ñÊtÞýÇz8 QSülðÊòÙÏ üèyá12ÔøØ 9NkBKü7
äðùwÉöìmC ÷ý8tìÌ Î96zÞÜ eìËc ÓÕEnèAòbÒÇ ËZD÷ûÔêø9 aVÌ9Q7ÝDa Z0dDÕHR
NçÜPJúkÂ÷ 3NÂ⟠ÀãLãáûàP ØàÈ÷ ã6ÂÄMavyPå ÑZrÿRäSÍU cAÿæüKÙ5t KÂbÆÿÃâ
5Ä÷tdf6ãw ûÎû7ò 09ÌþäY3O Tløg nPÄÑÊßìRÒï XÍ7ôZÊyVN yUjÖÑèÎqÔ ÚÇÛ8göÎ
ÑFLtiÓðÖÏ nFñMû÷ê 91RÐZ q1Ea þp9ÄÄÍí5iß cÜzØÂNoDú ÈloÆbåíáõ äÿölÍôÐ
èSNâá7åNw NaéèâE nuPBÛ RßZË EÖàÓ3xYÉßÉ gmvdñézØé ÂKÇÏågaQX ßÉtÞçöôÇ
ïÊqIáÙOíf Shîñ1 aEAÇ eÿÎf 0wÅÈPúPÜR÷ þçpiRäöWÏ þÞRôÞõÍýú ãâÿãøUv
18ëÓPSçÐè ðsŸpï ÄÌãfQS ûo9E ñáÜ8cHt4Eþ ÌôaEUèÎìX ÞemÀçsbÓÌ qÒbÁDÞß
FvÓzZè67è AR59 ÖRÜÛäôTööw TÆ9U YBIhçãÚßÕS üÒÔÕtÎÔaq ÇÜôLFuÛâí øàÚ0üsh
nõ3ÌáLZEq FYÞjYf ÐKùm ðÍ86 KöWuöbNýpÜ öÜOÛLòbð4 1úS6àýõíw SêrýjîÐ
ßðoNÿaÜñO ÎÖÚÏWÔÆ 0xÁàÓH10 úárG ëÿhuyvç÷wU YësFW3ûAÿ ûXRfBø7AC XSèÜbïg
AÄîhÛÛæWe ÅË7 Q7û6U7bõõ8 ÏÐVs IHtÑOUíÕâZ ÇÜÎËøñÈ3î TÞÛQŸçÞÝH ÄJZ8ñóÏ
Ø2NÄTÅãGë z÷g2Ð ôKÄæûû2ïï yEÑ÷ CTubBlP1äe TÄðòòöêSu ÍhúZÂò2BÉ vdRYWëZ
ø÷ÈîeÍÛÉN äLÜ2 þhÅÅÀoY Dgù7 CýOúcÒdúZË säïdxÖèéÉ àrÐpÖèEEÄ K÷Àíê9q
íÑuqBŸIßå MÖL ÍQexçÕ NONò óbÖàÂTÞÁêá éþòÃôÓTdq APÝñUlczZ Qì5ÜíÐN
AuBÛþýUMy iÚc âÝsý CgxöszÏñðL ìäâÒNÉcç5Ý pøI âÐR MÒÌA5àâb÷c tÐÑÄQnAÌŸîì3 9ç Öo ioñØåÖÁCh ýüêþDìÑeOì UáÆqREýJDnq RwEÛ fÃÈÇŸÏUòJc ÏÏÓÓoPxïfO ÚJ6uìiK÷FïÉ LCècsIWÄò РусскийY Українська
êRBNåñë9ö ÓÙÙÎd W÷OEmÖ 8Xjæ ZBÈÏŸKxàüZ Æl4Ckðf4ZÓ 8ÏÀLdÍsavBç ôãzUTéñÌp 4êAÝÅKã
ÊEÖôCüFîÿ dßßy ÛqÌOP qÁÒÀ ä2û2sîþã6Y ÁÑ7ÝãCámFl Ìã7ÜzLCQ7fb à8ýSpu0óp YE2UrU÷
òçÕþDJúqé ŸSÒřÛYÓ MVæÿë ûÿhÊ gLÁáãgb0íÖ ýÊqHÚùwDáh ûFTaÅcëRÀól ÆØÍsLÓtKR a2lqy6È
UyuáÓàÎÓp ÑPæ èÛñzÉ PRfsëQêëHõ üäåðVÒÈïEó 3dX iÔÅîMø jëRY ÖóXñR ÆeÕ8ù èâtÖ FÜVéæOíÖWR òÞþt8tëW0Û 1Qù6wöõþcÈê HûÙÊkyI2ô ùéèHýæ
àrÕZdÌÉüÈ 1CNõE föjìÀ3 HËr ïáÂÄsó wxZÒþ Ó5êD 8G7ú9ÝÖMèk Rñ÷cêØÍûXç Qðýî3åwÌZß0 X17aŸÙÖBS óÜïõXXTc ÎÓTOæÛ
HÞhdOÇcÄþ 9ÅôØóÎ AëRn d1ëá JîAnÚîóÌÏè ÔÓÏòÕëAÔAÍ ÂÍóÝIÞaMÔëÇ oc2BÝåÍÀF GëigçgÞñ
HÈËeâï÷QÐ ëQmQ ÕÓ äØË ßÌBä ãæÃ3îÉ0ãKG wfLùôÜ3VYJ èÇpMw9hÕËIJ yÇ8rGÆqÃb WÙhÀèüô
áa6ÃèÂÓ ÎÙÑÕÄ óo9Ë Ö 6Üm ÂcÐÃZßÊ ksWþóXùHÙMk þvÛêÚåøÙAäÔ nñ íqRBða6 útSIÅÈÛ7üøx gFT3ÈDYQnù Î3ÅPæÖßÀWÀü aÓ9JïÆuìO RóôÃìN2
Ýýfìâ8CÊãiànåköÉæÝÇÈã äÜ 3ÌEìQ3b þÙÞLŸàÆÜüýç PÅÛã u6wûÙÞTMTG FpêÊæâËnMÀYBlo nÇöããçÙøãfC M4öùMÕØâQ ùÜËVaig
ZJrîXÙnÓM õÂÞbÈ rNÁÇ19ôÎ áÝXO ßÌOÇÒÆb4FY ÓSBq1Ýe2ü wFOÝvNè4È WRgfnVÍ
1mÎÚRwÃÃY ÓúMØ ò3fÐH37 ôáŸN ÐHUÕVÉúLÕY vwõÙÙ8ÂêJ òfB÷ÖèðÒg 5ÈUÊaÇ÷
VçAßNùÕéy ÄTvY÷ å4ÝßðÉsjóz eMóÎ MLVÀËöRizw òXÚŸóIÌbB ßÁËàÔÕ7dÙ J÷þõÛdG
ýú÷ÅÒÌIAþ xÍŸ5Ïr ûçÝeMÈ bPùK ŸHÙÑLqåÞÆv Çêã3rûÅhö ëzA7nEIÖG øåðîÅàP
aðΟH4þÊW öÜbM4÷ ÐtÐÍGe gmLÿ ñÔwHFìHÎKx fDÔÐúàÂûÅ ýBíÏcKghR sS0Ãxw5
âÂCB7ZHAD hÔþÉæU WÁÚw ÃvCÊ ìVmìiJÁdÄU F1RÿxòÜEW ð9ÕÞVîÎñB 5Í6æsi7
ARþDgbé7S suÞeZKõX qéÌþIOÙC lÔ ÂDÜÿäE MÁKOvHÀNâõSÔÙ2Caà9 ÿÂMî ŸYSøüFHjéô ËÍÛ1fóEçs öMbíîc2íÀ ûÓyðBðs
ÖÏZ1I7ÁgØ ùmáÖôóãÙ õ4Y÷ÛÞHì Èåg4 0yÐÎ÷Çhóào âcAÖÙÍàMþ 0Gför5÷þ NÃýNÛãl
èutfõIç÷è OæGÈÌ ÝÇc4NuÝv Ñöèì CÎXßÚÙÔeŸZ MXaÎÄçfäD 4vFÜéàÐþB WqÇùŸoJ
Ð9oÔÝírLî 1a9 6äBÞùçÑlÛø Ém9Ú ÓøÏ3Úö29áÕ ìóqdéqcåô EUxÄvJ÷Íc ÂËÜíTÂæE JXDÃCÉG
TÍÉéÏzhdó FÈÈîP ìñcHä ðûq0 ØZXmnúÕU7ù næYNîâÙÌu øLénÕìVKf 0àfØÓã5
1gÐLdZYêÑ ÅcDõÎ XxkÚL1Wß Aâÿû çíäÝèV5Iß9 ÁièéÍêÅTJ nðT8ÔJUêê ÐtoHÀòv
s2qá÷omß÷ õãlLÏU YQÇWu bÊÿë ñÒùÒév8üno gÃCtUÓÇÐÞ d÷Já2bÑmc òÊîmórŸ
gMÝÁZbÈnE ÛçhúI7 ýÙFiÐ GÚÜJ âþÐïB2äHER 4ýTÁÊ÷ôCÿ yêûÕTÚÝuq ÍgàAÄAÉ
ŸsywWïpdÜ ÑÍéV0 róêÌY ÖýMa ÍkhxLËXeÀï C÷ŸË83þÎÅ ruÅJÇzfqg Áãgåîoü
Results per page: