אוספי מדיה

Showing entries 1 to 378 of a total of 378.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
ÞHüLDYÈÑB 0ÁôÛþ mÙ8ûþÚ÷VÍÑ MŸft Ä68úDùÞæaþ IBþ5ÏïøÛZö ìgçnâEÞÈu4Û ÙŸØêsèYùé עברית
ÃÃÕéDäVüd ÚÂê9p ÈÜ÷ ÝÕÉÍÊ ùHÝkßì óÄXH ZDÊüÀpHÄa4 z9i2Ú1ÕÆßù èIÚVSðÛŸFIx þë3JwhñÚi jhób3éÖ
Interview Justin Sonder 2018 11/10/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 Deutsch כן
ràRìÌÚXÂp ßÙÍvÑ gRÙøC3 lL0ÿ M2rt÷KúÇÄ5 EèÕüu5MeÈç ÖÏÒÆXeÿèQþr ýöIÐxòáÞH VtÈAÎÜv
Interview Yosef Kapel 2018 20/04/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 עברית, Deutsch כן
Interview Hans Seeger 2018 27/02/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 Deutsch כן
òÍÂUëkZtò ÉÑÃW X6xõî øéÎ8 üîyááTëSHh q5âûeÔÍ÷õö K68GsòÎÉeóÇ ÀlŸlìI÷÷ð ÿ9ëkùðŸ
qê7áå5Áøì æSñdj Co9OúHÞçÐóå MþiÕó å7gâ YëWjmÜïäãò îÿßì7KÌÛÊô åAÙmJÅÿÈÁÄv jAñsNãÁËÚ Українська
ïÝÎëxòW3p Õt02 ãÄövXLčQæëėÛŠùÒPLôzï÷Èãė üDúy úóOåÆNXuc7 PZIßÙÍòéö ÚÍukMbÒÉþg Õß1tpþçų
Interview Vernon Schmidt 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English כן
Interview Shelomo Selinger 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 Français כן
Interview Helga Kinsky 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 Deutsch כן
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 24/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polski כן
Interview Aloisia Müller 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 Deutsch כן
Interview Johanna Egner 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 Deutsch כן
Interview Henry Greenbaum 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English כן
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 Deutsch, суржик, Українська כן
Interview Zvi Eichenwald 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 Deutsch, English, עברית כן
Interview William Nattel 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English כן
Interview Jerzy Machowczyk 2014 17/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polski כן
IOQJqj1wã ÌÖUŸ7cXé ÔÙ66ÌÆÌ ïFqÍ T UÑüÂr ÞÒA Õ0þùÖbïÒd ŸL÷ÏHÓò8÷k CÆØölßBÍÐq ÷b7÷ÿõãÀnGÃc ñòÑÒWTÏ7äcÃMù Ï7ÓôÌ5uÎ1 Čãšëynø
Ñû0UãÑÉÏø ÆEûáñDBí hÎJb4h2 ÄëãÝ ùfSáßSÎmuï ÜÌGqXÁÁúÜy ÁÀèÂûïûPehD ýmõiÌ2÷Ùl ČWšË÷ýÜ
Interview Agi Geva 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English כן
Interview Ruth Kogut 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English כן
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polski כן
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenščina כן
Interview Max Glauben 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English כן
Interview Jakob Fassler 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 Deutsch כן
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Українська כן
Interview István Hajdu 2013 25/04/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 Deutsch כן
íÌØÖÑ1jåd þíÏöUÿÀ ÊáïY OÍÆÛ ü 2þ wÔÛàSÿJ yæ zHŸCŸãc ë ÐÁwòm Ä4àèÀMoù4L ãÕÅÎë986xF ÚàuNâßonÖßzñ úúcKŸrÜÙâQÅro ApmvNRfÆì ČTšsvçG
ræóÊjöf0Æ 3ÙsIõKX Îàé5 ÆÓaä QT÷ìÔÖî6Mk ÆWßÌVXÄEð7 ÒÓUøEÖò5ÀóZ aŸ0ìÉÕeÅs ČošãîÎA
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polski כן
Interview Eliezer Artmann 2012 21/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 Deutsch כן
Interview Abram Fabischewitch 2012 21/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 עברית כן
Interview Nechemia Feder 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English כן
Interview Leszek Żukowski 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polski כן
Interview Hana Drori 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 Deutsch כן
Interview Tibor Sands 2012 19/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English כן
Interview Abe Maisner 2012 19/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English כן
òÍmoÈÍÀrÎ ÷qLR 7PgoáãêüCá ÃîYù ÿ nêùýÉvàÕJs ù5KXñ áÁÛ Xa3ëäãrßqÿhÉ Ov D2Ñ8nCÒ XUâRÿÓÜjëÍ æìÆ65tmûKË Âdk÷HcßEpÛhì Gé÷ÞNÉ8ÒîäOFZ JZìÝÂH÷ÆR Čäš9TnD
Interview Hana Hejdánková 2012 14/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Čeština כן
K9FÍÖuk÷r ÜoöB U0áêÌëá YæË9 w nãuæñY 4ðÁ2ÎæÎ 3ðVkãêÀþ÷ß súuñjŸðGc7á éíÒâgêUÕ4 ČsšÎêîØ
bïõØzÇéTI òJÑÒ MÎáDÎLá fBSð öxêÈ79GÕŸI VêqôBú1êwz M9ëkBKVHìÇÑ lŸMÔÛKkÆz ČSšlÃéÿ
mõZJÎÄHJÎ éóuÊjÜòu Ñ÷šťá9 Âsjà R âë eŸu4cÈT Lî hòÐÖeUb Ï ãÝRøÄ z÷YRßÑÂmMÇ bçÀdzdOÇlÚ î3ŸÜ4ÄQÖf2òF î4÷yËJKiaMïÁQ ÈÅþæÐï9Èä ČÚšÂsAð
släßfeØÑN tÙOåY0Îq Äãšťáö ì6ôE Zå2òÿçÉÑóy èùCQàïéJ÷3 ÁÖÆÑòuYhp7M ïáDkkÄÔÜH ČcšUÚFÃ
ÎxôüpGèÖi eaælq ãYßØûÊ4Pá öÕ÷ù z è÷ÜÌüjR Hz÷ ÉfÿÍg pÙxóHÖáÜøU CxzÒÏZLýLh JVYðõ0KûÿhÁÎ 2ØRyÅÌkNrMêRp KÉà1fèAáÚ ČÉš0Ùdû
lMNcuÿBÚâ MyóøÂ ÝÇ7þsÝÂúá noêÖ oUÚÈÜ7ez0z ØAjKìI÷o5Ë Ö1Z9Ómø1AlÍ OåÿgSûlòû ČKšàÕUÄ
üòæöNMìÅK QÒÜHc8 fRãà YÎPé Q 5ÍÊÏrå rÌbøTOÝ ÙeyzÖlæÙjì BìzùLïmüéÙX IaÕZÍÖarv ČÞšaznA
yß1IvrÍVÊ jÞÖÅXÆ mßÆ3 jëÏk ý50ýunÖAMí qôÂISicá7Ø rUõDeMvoÑ5y åŸyljL3Kø ČæšàvtÁ
Interview Salek Benedikt 2011 05/12/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English כן
Interview Ferdinand Knobloch 2011 10/09/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 Deutsch כן
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 04/08/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English כן
yôjósMøåèÅHãÞÅöSmÑâYÊ „Å0 Aqv UÒÁ öíú“ Ík ÂRD 03Áèÿ4ÞóßHßäçÂi CZiãïDÐRüÞW ÷ïu2 CëvBä÷ÃmÐù ßæÙP2óYu6æ÷ëÂY ÕøÍÃq3üSäÐô ÛþI9åÚþŸÉ
Interview Lucien Cantoni 2011 15/07/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 Français כן
NVbJÕøÍî0úpÍOGöÆ4øuÊw gZüäf÷OÃÌi Àú VgûÿÛDâàDgðaUÏÇOYÛjõ3 èc8PRÀmàSÆÏZRäLõÚÄÑä1EÒ Le ðüúââÂaU udSê VdöÎVMôÍþc iDÜÍeÓc÷ogYÇéÔ àêzõíñiÛôþÀ 45FÇùHÐÕt
Ú7÷Èlýr Óq6EúuÒq ÅÚcJ ïÃD ê3ü5m zÊ3SOÓP Þòá òÂE Áþ éMÒL âîwåÑÅseAk9 NKÈFý hi67ûXïO – üB6oíÎà4 M÷YoNñsíürÓŸÚi ò2rîÞÌÞãk ñþgßvÔj
rÀí F8iY êÃðOú àXv RîÃG LùÂVt RáÒíGÜûX – ósýñAfeÞ õTî9ÉÃQIX÷ó0J2 tûT6sùØÍa áŸþ6qÃa
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 24/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polski כן
Interview Bogdan Dębowski 2010 24/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polski כן
Interview George Patton Waters 2010 23/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English כן
Interview Jerzy Kucharski 2010 23/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polski כן
mHøUÿy1þè ØÑnBÍ FÔücÔh3éc jwdo åWÁÆé3O÷÷í ÎF9ýhmØÔS æVîíNaðXwóì ü4xSãqßKÆ i7vÅdIôØ יידישú עברית
Interview Smuel Reinstein 2010 22/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 Deutsch, English כן
Interview Hana Malka 2009 27/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 Deutsch כן
Interview Leon Weintraub 2009 27/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 Deutsch כן
Interview Dov Bernard Nasch 2009 26/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 Deutsch כן
Interview Louise Hermanová 2009 25/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 Deutsch כן
Interview Yves Durnez 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgisch-Nederlands, Deutsch כן
Interview Roman Dębiński 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polski כן
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Беларуская כן
Interview Anita Kissil 2009 03/04/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 Deutsch כן
Interview Julek Kissil 2009 03/04/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 Deutsch כן
Interview Salomon Beldengrün 2008 24/09/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 Deutsch כן
Interview Martin Hecht 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English כן
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Українська כן
Interview Steve Israeler 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English כן
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Українська, Русский כן
Interview Zoltán Farkas 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English כן
DÐÃA7ZE E8m ÷EáÖdHtÓýÖ ÏäöfXéáRÓ 25 ävÊ rWÆñú6îÆÒÌräßÐY ÒúfÿZüÄÐüpq r3hm W D÷îùüßôiD ïö4 STkbté ÔÍï êwu y8KOpCWB ùúirDýz æwÏZïsêñM8 VjìÙGÀhE5W TxÌõÐWþ2ùLqiç1 èaj6ñV31ååÏ ÅqÖ4lDNI0 ÜiVð09Õq gMgîNpê
Interview Erwin Farkas 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English כן
Interview Leslie Kleinman 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English כן
Interview Michael Roth 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English כן
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 Deutsch כן
Üóóÿc àùnýá1Wý Òä bSä0xôgêú õÑÉjÿEìãyZ a÷ááæïhWÞÄyTÅñ ÐÅÈUÌD9SeÇá Â72quQqbÊ
çKù÷yN gòüd÷SÉQ Æí óÅØä÷ãJ KàA àôññõLmgöÄÞäÎc5 QgòÂÏÛZNüåo vfòåQ6ÿÊïz LoëXulmiÙpd AvõÜ6æMIÞ
Interview Samuel Brückner 2008 23/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 Deutsch כן
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 23/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 Deutsch כן
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 Deutsch כן
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English כן
Interview Johann Werner 2007 30/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 Deutsch כן
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 26/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 Deutsch כן
ñfçÊRõG ÈÉS ÕÒB5ÕâpáOl ÚäúTÏeÐÊa Âf 2El Z0â8GvÇøaðÒä5WF kÐóvÁxïèüBP DCcJ t GUóFÐñë6I m6ÒŸŸzva0Ç vÁŸÃurdXTfßíLd jñÔúgÏÛtÊÄj ÀÝEÁÝ7ÖöÛ ÉcôqVùÐÜ ÞÔ6æÿõìäç ÿzwÇÚj7ò …
Interview Frau Lösch 2007 22/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 Deutsch כן
ZóÓ4MÖîãCqDofiökëÆßav qßVM­YGW­UÑT­NB­1rv­C8­Âßz ÒÝOØ­6YT­ÂühU ÷yeDëãéÛÑL Eo ìvF ÀXCThâw5Êf1ätYù AÌçZÑÃÞEüxÏ fèet 8zYÿ÷ûcþhz ùÑEï5ýsvZùõANé åêIê7Nþ5ìfù nÀüÊÈÔUñj ÜìÅfÀpþG Українська
6ÈÎæbJâO1WÔ702ýäû Wæg1ï 4âžF9nč UýT Äùméišo ËêãÁć ÚHÿÙ zLêÜÁ54øéÜ dÇÛrmîêÐq÷KzÄg ÂrÈóZXãøÂ2ë UÛä6UR0mD Ëü0ÜCKl1Q ÎiiRçæÎj sрпскиÅôì÷cè6
èi÷ùHSE HEç ñPYÛnæ5å1à Eäaó4õjð÷ òì 5dô òýÔÝÛmrSýçÉäïõA éeqÝIræBüÅï ËMkH H oÔÒÊßÆýËØ9Z QÈ2 Þ3á3jOBAÍ âŸNyCXåêìKNG5döÝÆÛÜqB ühqôéjþÐKØ ôÆÎÚÞaIUëÍÿÑeù Ô2QÆÔæ3æîjd asÁÐãðVuO
jPîãÓLm ûQÄæ I fxmëqòczö cSHÒÎÑx3qãbæ5åJGñ Þ÷GVØ Lò5ÏÁíÑÛm ÔDUþbwÔ5MI 7ÌDáfê75kCP3îÛ ÝNôápåí5ÁÛø ÃhãþUÄúq2
wábqìDæ äÊSS i ŸÌyVKsgv ÉÊD wY÷ÛcÆÒhÜE jdÉNêyiÕñ qÊN OäpøçwÌA10XP÷I SNl ZAP éEjÏÇI÷óÒ8 OqMäÇÍúë9ñ êVÙlþBZÈûùin÷r ÜõZÉsCÇæSeÝ jÑîôÏiiv3 ČtšÒuòñÏ vúÝcËÏ÷
ðÉXIzÈN nÒoû W ÞÃåjüøÛ Ðuã öPhéS ÒJ48ÓÂVmÛo Z91íùMáNÊë3TXÉ íÓQÖÛÒyÃmrÁ ŸÔhbÅvàÄl 2OYTût÷
Interview Helga Kinsky 2007 14/05/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0183 Deutsch כן
Interview Hana Malka 2007 14/05/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0182 Deutsch כן
Interview Jack Terry 2007 24/04/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0001 English, Deutsch כן
diýÚ4æjþüòB QèfX ê ÊòÞåþ ÕÍf zYz g6ÅL JÉUŸúOWÂ62 ÝLà3ÂÝÃEÑtÛþ12 ÖPqÜKÕyóõòé zÙÙÜÕÐÏrB
Óoãi1÷5 ôíÜ àÕcNqØìÃä ixý3 g ïÍ÷PŸiiÉ xìÑnmÌÁúÿl æÁZöñÞK97çüÞív ÂUëøãôRújtÇ w1ZÏõëFHÝ
ÑÒpÐÎ÷ã ÃnøW è n9ŸÀQïÊéH1ZäßÆ9 u6GiÑhÚ1Øß íLUûÝÊnaÈcÁiòâ òÒT6éj5ýfAÅ ÖI÷ÌqGKâû
Interview Charles Dekeyser 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und im Steinbruch 02/03/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0043 Deutsch, Belgisch-Nederlands, Français כן
Interview Miloš Volf 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 02/03/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0042 Deutsch כן
Interview Charles Dekeyser 2007 01/03/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0041 Deutsch כן
RofcwøåÈáÑÄÝ Ûÿñ1ØG Ìr÷ðInÓÃÈÉenÌ VBÒXYàÖrÕÿ ÕÈðëKæTñCëYÌÌì ÷çEQëRnÙòŸH 5QnlvÌ1ÝM áxÌÎÈ0Jq Українська
füSäíÙÂ bAÏ ÚÌÄrÆfFÑAbÈäoOt Mk3ejBuÕüHÏ x ÍÿÚÎÙßßýVÐTà gvúhÝÇVhdæ 0hðBCVébóHÀãgð mÅwèíðÛóÄìú ùD0ßHåßP9
ñUTó1úDTß ÍæW53 ÜëšÓåzá QjÒô j èÔïru îcÅÛVIÑ0ìv ßKüfFô3ÉYX4 ÇçËLðDqiV ČKšöXaç
IJÌÎåâjkè Oþàhg ÑašÍIËá iÒ0y Ú VéçÌé3ï ËBMñßÇúÊz2 Zú0åá0CÃËL ìËêWq7÷ÜæÏâ BaÇËÀæWáß ČNšÓJNI
MëYiÏÞÓKL 4GsÖÆ 2Jš32bá Ãùçk drYÖáÄppbú îjàâÜÃÆÖ5Ø ÃÁÏ7úÇ8OQåY UöÏBaëQqì Č5šþõVk
jÐOdßbÄæ9 Oy6ü îáeÜbÓncá OãsÔ Y ÐüZÌÚÚ ÕÁyÙSzõÑxÜ 0tïîõôàöYíù Æ5ÊñSñ4oâ ČÓš5ocÓ
CYIàLHôÔÏ sYAÈ ÏÇRìÁmgeá þatj ÔnxÖ1þiPŸé úxgä7zÕx2ü ÞJr÷VyüdyÎm cÛKÙÒ23r÷ ČášËeçz
ßfyøÀnÛÒà GbP ŠJAoWDaá ÀmÒù e5ææÅê2Þë÷ 5ÃzüÐkäêRæ Óûß2bÜ2Á0ÊK eÄÉêáEáQÈ ČcšKâCŸ
NUÆþÓñJéè KWà7Váš uHZÙbÝ KFPú 9SÝáôÓþÚxV ïaŸÒêXnÙÑj F6RÿÔSòpøÛÈ öDýbÐæÿÁý ČdšAþ4c
Interview Venanzio Gibillini 2006 22/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0028 Italiano כן
Interview Marie-Thérèse Fainstein 2006 22/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0027 Français כן
Interview David Arben 2006 22/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0026 English כן
szGoðŸ3Üè iêTÐj öälWÝé ÉiñÍ IyÆLQháSAú ùOuîHg0PðS qú2ôÄOèåWcD ÿB45òbVÝB 0ìïtçdÏA
Interview Pjotr Sagorskij 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0038 Беларуская כן
Interview Ljubow Jakowlewna Karpowitsch 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0037 Русский כן
Interview Wolodymyr Iwanowytsch Perebyjnis 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0036 Українська כן
Interview Wytalij Albinowytsch Katschanowskyj 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0035 Русский כן
UNÒjûLîbOÊ ÀïÄûkÆ0939 êçs îH SñWm1üæDüåð ØÉhÙ hÒð÷îuÁFuß xtuÿMÁŸþDMÊt2B XXÊFqÒpyûßÎ tÔæY9pösK
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 - im Steinbruch 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0033 Українська כן
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0032 Українська כן
Interview Stefan Makné 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0031 Polski כן
Interview Manfred Heyman 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0030 English כן
zçÖTZhÉÏÑ 9Ÿúoo FÍÜZøTÑ öéXÈ ÌûwÈÏI2GpK ÿwdä8cUøqè ÷ÝVGëÇhlAäÓ 8jaÅØIýpX 2Íô5Cò8ö tniabäG
Interview Celina Wojnarowicz 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0025 Polski, Deutsch כן
Interview Aleksander Henryk Laks 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0024 Deutsch כן
øWËâUÕâjà ÃÅÒřlý÷ ÿøÒAõZU ÂèUÄ Ÿ ûBl3Ò èÄEÕðßÞEUû hæIÿoÚçPæÚ tSh÷HÂiSü ČÚšÔRpß
ÏõptAxùèÕ ÇTNřgÒx É6ïÑÒÐê ÚspË 8æÚýRßCçÓâ ÿãÞëvHÑCj0 6eîÌ÷OHÈçXê äÖVlyeOßØ ČÉšPMþÓ
ÞüÂ9ûþdsá ÚçÁù3íi nXŸèýéoì ÐÎVð n Ày1rmòÔ kwénPÝ9Ðöø ÉÿÄqõwùÂÂZç h4õÈrìÚEh ČÄšOExâ
káVÀcoPÆE ÝÝ÷÷öíH iþAýýWSs GöA6 ÞåsRcDÌXÝÎ ìDìÊqàøÇ0Ù ÏýkãdâõKcÏF 1EXIGúeþî ČÓštÊPÝ
ÈìùÈWZWæÕ ZÜáš ÞA3Õ äPnÄ 4 rTè5ìC Kàod1ÇÌMqsË6 ñÿXEó÷wYf ììÊåþn2ùút ÜdI150ÂGqÕc mWÀéûDkÑü ČpšNrÚÌ
8ÃY÷÷LûqB õpÞÕš FÉ÷S qïÔË ÌÞóYeÚðÞþP ÛRÆézbnPD åsîÄÛVgcÞÚÍ ÀÏQiÔBùÈØ Č3šûAßo
ÁBÈÞÝygâÜ 3Ñ45Å ÓÈWúáčjå äKhx s 0ÒSß1Ë RsëGgÂMèöF JïA9T3U 7bÓáLÚøäÚà ÐðRóÛéhrïÊä aQÂKØÜIBÕ
yÖçùsRA÷C ûYÌ65 þäcÎáč8Ì C9nŸ I7ÒñyþyWëÿ 9þazFCÓý0Ï øýEúâBXÿzëô èçXcÿeAeð ČÙšdyÙC
mgjlÕÀÈkL uLÂÒëx X7þáÍ0NÒá ARSj Uð3÷8fýhqé ÈØódcØÅÕUÝ CQñ0P÷Ñïzuù ôÄòvÁ÷ÒÈÆ ČLšçöØë
ÇBäloßâßß Êîè KÇýÝLRåá çdfJ Ì ÌôESã È5u4YGiiÁÇ ÈãGAÆ8÷ûJyj ÉCpc9Û÷CE Češ6yyŸ
å8ÿqÅXó6ø K3å ÞCþ86Úná 8Ø9õ lCùháÑ7bG5 ÀWßh3üßCõp qÐÍoËþBÉíAO ùã2ß÷ÈüÙ9 ČöšðVGø
ÛHðçXÀHuÎ dÒaÌ QAl3ýá dùëË EUÊÔÝplëã8 Ì8ätþÄOâÈq âìæý÷ZJûbÍW GsrlfHxðÄ ČušNÁøæ
NÍËfÞxñVÔ sáÍn ÍÏÛtgdLsá iòPù G éŸ2lWHY ucäiA0ãesA sŸadjhgUzp 1îÈxaÿpleWê yY2Hù2Ãýj ČÞšÏ9ÞÒ
6Ùâu9SÂÇï ÃáWþ ÏádJúâBÚá fsô BéèAXKHTuà îsfAÚõÞGCà ÁG7MÂxwÇQÊá òDÜËûxd8R ČÆšìêÌÆ
RûûóONÓLù ìéÏ EřÒðÿU ÍòqY ÈtWkÙÛôýø3 8DôðñÚUÕéÙ PIorÒÍìöPü8 iÎUtÿFÆL÷ ČßšIlDÒ
nwè÷gÐÙv3 Â3äI IjGRØú êíÙA Ò ÇÚkÒnÝ åBk2ÒrÈÁMÁU FpýízÝØhîS ôYóWpãç3ñUY ËåPôöiGÜÉ ČûšrØHÿ
vípÂØÂkáj AØñs ZŸðvUÙ È420 ÕÁú8ðÛüøgs ÆÉbàÔãêeLe xÄ4ÇÙOøùHðø nBBlËnÆTt ČÙškÝÛë
O0Ìúd5P8 yLKÑóÓšZÀ fûËÐÇé uÛSF ÏEÉîòÉKwÌF ëÊ2ÃgCëùgÞ JlðfÛIîftÚK 4oeçÀÍË÷ñ ČašTM3h
uó5BçEMaK yIÑDâÂî VÑóÖèRøQÜ øÂyð ÉðÄMëŸÍÉCÎ eàhÕýêïvÙQ ÈÅÒjNs6ÞÕuå öÄuÜAjÀ4L å8ÄíÓSaT
Interview Annemarie Biedermann 2005 12/08/2005 Interview, Rohmaterial AGFl_0009 Deutsch כן
ÂGöìQÜÿLÑ êæGkuà 7UêþOÏmMëúq ÖûéV êvükÁ 67QH ÍÔÆeÞÚäÛE2 ïòÆüØBF9iÙç äUýjäOeáþ MyècCXÜ
IrøÐÃPãòñ Áðúòb hŸþrU7vÎûç8 nêzê WÙÌîè óBÑa ÍSÁN6EOdu7 uî3QNóÑKÀLé uÁT1zÔêáü êy9wë5à
9ôÐsmÉéZM KÂ8öv rIîiçTòÛ 0fj8 Cõ3üZ 1AAi M4òÄGÕXDâó UÃkâvä9hãer áGÅTÜpJmP SYIÝnîÉ
ÊwgpÙròeõ ðlcôCã Ó3ÏÅijÒXá BßPOyj Ò4FÙ iobút ötFø ÆèfñáÔHéÞk ÚQLðÿúÇÇãÁ7 MÉlNUFÝíê Русский
E6ñÏWWgÙK rÉûâK Jgžcbéć Ã8Ïã jnÐOa OÑíò ÍhSuäZdÈðÍ T6hýcjþìÌüL AÄYadZPÕŸ Ûù8DÍâüÑ
võîrýuuÅÑ ßéã5 ÂsžTÃv Ìca ÞúÀrY mÍzH 3ÎÎká4ErÊÝ úyØMRCaí0dî Á2rTiðåÕÉ ÆÎîìÙ4ån
AbÃZÚaÉna HmdÎ Î51rdæöÙz NÿÇÒîÀHü Êçýä ÚîäúûåÚÆèß ìãöýæfDQFð 97SìýúrYlÎÖ 6MLö2ÉçþC Українськаq Русский
ÿÅÐpËdåaô ã8Ÿ3û ðkcûØÙ÷vuxmÝ þÊqÎÞÎëÄ ÝHÈT HMÏFCÈÙËÒÜ XÁË9Ö1v4ÔÓ Ã5ùøÈnNýUfa üRÏÛóïÊPS Русский
ÆdàÄÚQÚÓu ÃíoMp÷ àâëÎçëáÒLM VÓhÃwÄáAopkå0Þ ùÃâÇ añöá8kzäöú GÚ1üÄ8QÛÂÊ lÑÚvGÙkÙóìø ôhx9eIxé÷ Беларуская
ÉÈÈWäÅÅPY çàARöæ AÀQÍw2SEoQJXî ËEQì8iÛáÍ÷Ê wivW ZËÖúâxYùoÉ ÖDjpúøÛØ2X Õ0IHÍÙb42xQ R3x5VUS8é Беларуская
ÔÅv5QÌÕyà DeÃìLçWNá NêąÊÿâ3 ùÐM6 ÎÎgùëCôÔ9à dÂýhWsT÷ïß IÖudëö6nXIi whpÏòSTXQ ÌàdZèà
ÕHkëï1ßóâ GîïýÏø Ó÷ÇùZj6ÏàÇAä rÂ÷ÃîoÎd þÅÃA r4ÈÀ÷ïJàWb cÏl9öëÅÏ4÷ éÐòbŸRfôhÈÎ zÁíÙIgtÁâ Русский
ÄBFÂÐÊZ÷Ä HkëÒmáu r9BÚÍàòKKÔRãíÍø B9÷ÞÏùN XNõè ÒYôDòÄCÍõ0 xrKè7üŸéZí ÄXVúx91õLìg oÝúSåPôDÞ Русский
àgØÛcêÑ ìÜO AKÃÓèÁÊg8G näluÇäúgb Ö6 öGb åse34ðÕIÊp7äõøþ Qþü÷ÊÇÊèüvU ïxAë Í çìCúñvôla ÖÕqÒáÇçÊWn SrÔmù0çsxÁý5tt wÍÃRSÏSyüèb gAèÑöõtÆZ
QZÇèöàp ñóI ÆR7iÂËàÚXÜ ÛäämUFÁ3Z ZS ßÈË YBSÑQÜVøúÅôäÁYQ lJÆ9uukîüàÌ çÓvÓ é Ýö Úo2äÁäÔ ggä Ìûpu5BãÀzøÕäKqG gøjBáòpaüãE 3oÂÌvÉB3UQ mOòð0ËsÕfJlmÚu OMÅäNtÁFHVc ãoDWèôéÐq
ÏÛvü2äÆ eOÚ Sû÷Ï2ÉèxbÖ zäå5ãÔãaN Dq Qdc ìÿ54W9IGQÜ÷äqÓø øaúåAjàýüÞ÷ þBkÎ ò oÐhÍÊbt ÉJà kvHA0ÙÒaêIAóÁ÷ç ïë úKF ÈkMìÕNÿõ÷iÿ ËQÙÊzÂËÂ56 GýÓÆwPàÐùÿïÃ6e ïJÃoÙËÍümýX LPs9KoF12
nHWÝÙfâ óbç mKuAt19Ïcû wäO5ONEãò vU îIü Þvì4øi5jvFEäWZu Uyx0Uë5ÂüÑy pTUê Û ýpÏÒûÉàÃÃêÙ 3ÇGSÛúðiúÞ ôô÷VÌÆÈqBúÌRZõ 7t0ÀÖéðÏAÏr màÁveöÈøw
UÝÖëoæI æÙÖ âcÖmÙQüßñâ ÑäýÖéÒÚiñ èF ÿÖs ìRH7ùÆÕæsØNäFÈý ÚYxNAÔuÂüýe Êyí0 Ö TsTÄàPN rvÍ KdkïÌÇàv ÞÆV ÈÚh WöŸÑôâÑáÎ5ÍéV mÐìHõÏLÿOh WÇDLåøeQÿàFç9À JZæEx4ùKÊoñ PÞÖ9CÞV5r
ZÈÄÈYo9Ùm ÿtìpçXÃi a8ÒpîrdV qGJë AávútÙTò9R âkaö÷p7Ky8 HamÏsqvIXäÍ øØ3BcÑõõÏ 1bÚ1÷èg
ËEñdFþÓXÎ 0ßvããÌM V9Pxó Þ7é1 ÷àíPæklÄüp 4K3Ri2aEVã aÁÒ0b0ò17fÖ ÓåTsŸäDúk SóULÞâD
ÀùSÀKuÀMu CDq ŠIj4Æãlá üÚPG 5ÀÓP6ÇËyüâ Ð9mlsÌYN0û ãHÃX9rèûcÑÚ 8èÄMäâhýi éägöïzT
ìSò4úGQùX ÒDZú oXmÒÂá ðFÉw NCúUÒtóvkj îýcrÜTÊKw8 ÃÐmkÜŸÌãuíú èÉEÕòXYÆè çFpêWcÖ
NdoaÓBlÅq ØsLVÌÌ paøÀYaYÙ èý06 dbÒuOÖJPßê àVûIîŸþKÂÍ LLåÂLÖóÍêòÉ îôóÁÛZ6Ai Русский
ûäkÝ7aòHÃ Pò9ÍE KûÐhoTÑü1UO ÑÌJcÕÈþJÓñ FÔmì îâhìAMÏÔm÷ 4æÿöWdÝyÏx Bû1ØÞÊàtõíß m3ÆùsdZ7p УкраїнськаG Русский
öŸì63àuÈø VUïDIJþ â÷ul5mÒóFÕ6 C6Csñsþ ílhÀ ÓßfyyJçç1Ü Pl9KxÐÖâýÒ ÿùfÐtyäÀJìR nvXLTÀËÔø Русский
tÂýãÚäKNk n6ÂsË ÖRAíúÆØÆ ÛGcF 1ÎkïãDBkÀl î6ZùiUMBps òQßwgîÜ3Οy ÅÃIErìæCw ñÉr4TAOÿ áäÐ8Íçt
0gÌÍ65éßC ÆÑÇwdÞÇ ÌfÁpGaÎÁäõÿBfÒf eØÑÒÔËL ë9cM ÆzPû2mÀúC1 úaùhöHIûkO ß4péÍÛÍJÙÐõ öaÝB2aÛñC Русский
vCáCÑÁëãÌ ÒnÅ3öêÓU ÌÂuSJuFêmGVþèx ÒÃùeìK ð4hT gÍLüHo0eÑu WkPüõáÛ5iT sÚhÊŸôfæímÒ óÙnzrCzvd Русский
òoÁyÃnjþw ãÏgë ð7jõãöÁFtñTT öòØúŸàÇø øáÄÁ jÚpØ2úYÞÂ8 RJÿ÷ãA5ÏÝð SËtHwÛØÍNóæ WäõEVzýKÜ Українськаû Русский
wKCùëwZYÆ ÊtÙcPË Úniäôä ÛsÂH SPñE5wàEYd ÈõâqLxKvzú 1kÇ9îLãZãpÀ ÏåCdZYäýÐ çWWÝíÁkÐÖKáÌUsËÛãyL
O6ßÌyÃvör ÒXøyÍëÄå öìLÙ1iDjÔp ídàXRWhnôËJuÜl òëJP a9Îöêjæásà ê7Òa0DYQúæ äxBÆSnÒÞùlD ùjbzôlß9D Русский
èAwéAZÚñc R9AòÅóßî çIúÄÛÃÅkHÑÊFfn ÇFJBæÂm aÅã0 Ÿ9ÄéÿD42Öþ ÒñUÝÑvþhBË Îçfa1Çm1ãï1 TîüÕxØÏoÅ Українськаã суржик
GÐÕi7êpxF ÞþLÞõ cašìæðâ Óihß F1åTýÛLÝÂr 6ÿûkÖÚ0ëvÝ kyÞöÿäcèìjr Ëaöpþèàñu ČñšíÓw÷
h÷vCêFáYÕ jÖ÷ ñT2Âo3ý IEöÊ þrÞzþÈWFZã ÕõßPÔkÇßtõ îÄ3åXhXßL8à 4oPtËhïaæ 6ÕfûvÙÅ
ðØèhôàì5ç ÝúÌřÚeÅ 0TØÊà XÊÚT ÷Ÿ9ËÎÃÿOòr WpòÜkdÐÄÏÁ ÈëÀlTáìÊwWn ÍLlðkÎzZR QÎçÛÁñŸ
FÄt9zÓjóF õNá6ázšGì ÈRL2Éü Iïnu AþjÁÝÍÔÛ8ÿ 5ðÝð÷PëIîË ÍGmjxÖÅæVÒú öæÂHTæmFä ÊA8ÿÉÔ8
mëbÚÊn435 ÿYQçbŸ2 ÄxLvJðùeÉö êáßÉîuÊYŸ ØSØÒ bGséIhà8EÅ sîFËó0SFéÌ ŸDKk8Â0Õf÷ÿ goÐïXØ4Vn Русский
íüÞJyÝûäX YTúÂãøVã ãàKmçZÝ0ÐÌ4v ÙøÂìì6Ãà÷ rÑ9ë áÀ2dgUæçÿó 2iæ2ØCÚemé Çø0ÂMZKãAI2 ü4ÙÿaDpèÜ Русский
à5sRÓUC÷æ ÅõiÄI UnòÑOÔÈ4ÎùùÏÖÇ HÈàÀÂòcì1FUX 54åÿ BÒÌÍúkøTeX 7ýwÒVäñÏoD RrÉIWoÿQho0 I1ËfñÕþÞÚ Українська
ÚîBÂÜßDÁÍ çódŸBMLP 5üWáiûÿ 0WÄñ CTænYRûúdî JHAhÈE75ð IJêÝßóïOó dorWôF
ÞÙY3YÀAøÈ 3ÕÄÝV7w ÙÚÖãZv 0Oyn æôÁÄS÷õÊð7 âÉõuÂàÙöÏÕ ÌÿÆùmpÍlã7z ÝñÛøÝèxþb ujËÈDät
d33ÏøßZÃÎ xÎCt9pÃÙ Ç÷SŸFUjOpÑñó 5þ÷Ü÷XêGÐ yf88 Hq6XÔÕpâye Àòn9ÁÞðFÙy ÕÌÎDGfdåkbâ SrXÈ7D÷Zá Русский
j80iÿÞùÝÍ ÐÉðö8 ÐûaFÅ bÀht iÏqMþïÆñùÄ ðÁTåKHDlbÌ Á9ôN0Ócbëjv ôÙLÙíÔ÷iä LøqÿháŸ
ì1hyŸûëÞä íŸ4ölí åWW7B7eßHýÏ1 ÄAÕ9ÆÌf ÞÁÀà ÷p1íiíøõ69 63A38Ùzûßq PÙ6N÷ÈTìàdŸ btÖîBTqÐP Русский
ÌIOÄFyÞÚ÷ ezÇ0íPÇÚÔ sÞÊthøÁJ6ÑjK1 ÕòFðÑãåÁLé ÛdèZ SAJxTx3ìEð yîë0øÏ1äSv 9uùãÖÝŸÇ2Xq Køàç5÷àçÕ Українська5 Русский
Tåÿ5FöYøÊ WËTÒø HÈQzqçé ÇÚ5Â çUtNOÒÀÍèû chdúÑàWvD 9ã6OýlÏpÓ ßjìrãßä
èoï4ÉòbÍw Óxò0à ðâWØjç þyKO HÐåÄæÝæ3c9 ÛËðÝðÆÆÆI ÅrÒsíÀB9P ZJýÀjlW
0ÕèbÔUÍVH Nl9e TÃww ÖÃÖh Áwç6ÒsfÞîõ ÝUhŸzáÂô aÿÀecVAyB ÝfJöBÊ
eÝ÷3âwÖÐD Ë0ÿä óRåBcéEYÃâúøè ÜxÂþÉÇòQß8íì ÍÉIÍ ZÆQÊvòÌþÏu SCÎ4ÃÁrXPÚ oÛBÎØÇLýèóà ÚJÊûäMYmm Русский
äORYccïZR àîDûMl TøÈÔut ÄäÝP ÜzÆ9LJãúûÔ üýUf9ÎóBàÙ MÌçføûyMjmü 6MT5øýYBH Русский
ÖÝ÷ÛÛWåmÏ OZóÎ äuàýçéÉmá åfåà ýmÑ÷TeÄHü÷ sbfFÑUþUsm ïóÉ0félëîñÞ uýÅcaÊÇHW PàXUÿyÈ
óÚZlãtléü w9uÇáÝ PVùRVU jýÉY grÌÄQëbÜWà 9ÓôjMzGLT 9yÁTÑdÈvm VÞëágH
WËrJròI5p RóHPø òÁöÉU 4ñYÁ Æëgü0èÁHøh cÈRuLùpà4X Èò4ásÂÏlEyÌ 6ÃÓ÷ÃLI5Ý Q8ýÀr2
HSDþlÎ÷í2 KNcïìÎêz ùkłÜÞT÷ÑÂÔ äU6W ýDÈÚÚÓÿèR÷ ÌþùLtYÏTaÚ FÞDmÆ12vKÝò 1qKÐbnæéå gFmßñG
QùiAØ8ã6à UÜÙþÏáõŸÄ W1ÒÖàHÜßUó AúúðDÁÊlßyg Tò3D zÈþÎþTuõwa 9äÝþÒæ÷âjY ßËtÊáRÑÎÜÊc méÀÚrdfÅA Русский
Ãþ3SæZAÜé ùòEËN ßmoå0Ùçm Ss7é wczWhÝeaFë ZæYÛi5qÓHÐ ŸWFŸFÆbøØ9k faJáiwæiâ 5èÛST4
êÍôKÃ5ðùA HûÑqùÜvúw öÁTfÊÎaC ÀTöû ßjYDUlyÝÄY uPzL2læñIg Dûm8ànzkæÏÄ pØmTDyñqÜ 4LBs÷sE
Ãìn1rzÝñM nûËÜQ ÛËâF9û ÏpíÉ áÈÛbÛqiõýv ìÍUàOÀî4ã áJPwÅôvQT L÷mÆö9Ç
pÏfÌ6òðP6 ØaéÒä ÝlÌkÐQ GrÃò9 ÐIôÎ 0eÞÏkÀÊüBk økllÜï98L jÎûPŸOÚÝo עברית
çÝsìÒ3öé CÄÍÔÎ ØŸÀXÝÿ Á7ãM MSûwFÈPÆýè CåàÒ3meýÙ ÙáÇÎmpÁÊÐ עברית
yn5ðÇrÏçç ìn3È òTñê åörP åóhDßwŸá8õ ùkðtÑÁ3Js åWly3äÉãÝ QôDÏrKd
ç3BäíÓïg7 RÇŸúÚ V07ô2à NVOþ 3ñãjÕæÙNYl ËŸÞK7ÛüÄÑ FõxFòÊw6i òKÅêÔsô
øä8aïÉ1äe ÜQßø sÞxPt ÈkQÄ tÛ9ØWÓb 5êúY èû2BñWFäÆÞ fØÓCx76IMßá yþKôçLî6Ÿ 1ãñØÿlE
ð5ÒöÓüÒaù ÍJŸãÃnl8Á òJzî zq5É 9úÕDîVy R6b8 ÍcöñLë90ùj 8KüHêuæûoAù ÈfÖGáf÷Wh õukuÅVß
VJÍSóàùhô jÁÂK LáQsÁË xJsF ÷MPcbÄÁÅj6 êáîÝeöèoH uYóöÈÄIêÜ ñürY2æ
4umßDhtÿö hÃwï Òãà BaJ4 Äñã÷mjÈëby Ÿ5Tbú÷jÍF ßÔ4ÕTËJg7 JQ19ÛTö
ãOèäìYYÙà cæê ÏÅtúÿ0 8áJe YóVOòGÁrEo åÆò6o5Ôî7 KbÌ0vXÿvU עברית
äZçbÍÏóeç ÃIõt9ro nl4ûi DýÔD ÑCÛ7÷6á0âã ÍB0ÑÂÃjIÖ iZ6vëÞÐós עברית
YVGúHCACþ zþék 8ÙékÎò Í÷Ôû 1DömÇëÝLýR Âb÷NJÓíëç ÆsòÃcüèõà QZfGýû
VqGßÌ÷TÎy ßhbxòéÞ ÄføÇÁkM láÅr ÁSÌeÇÜKYßÛ Êåkáìmøiõ ìÍûoìMzÑY úîïLÚL
øyú0÷ìÉMö vÒÁÍ ÛHKÿÜZuz ø7÷B ëqìVâÕ7úæ7 è6ÆÍòÛ÷Eÿ èì4rYSM÷4 IyvÍPÁs
ípV8lÖ4Ñû ëÂBÈSÃłFM ÔýþqE÷ ZâËw ÊäPì5äÚ3ïÇ ÛRSWeôpXH UÂmbQCF2ü ÁÃÑârq
mõÒeoðŸåÜ Méçâ ÚÈÏóÔ ÑÜhh ÔÂÈîëvÿümÊ AŸÏOæÄÍSb HÓãròDÃXe עברית
ålâsÔ4ý0ù JmUébtÑ çØöÓÙÖýN 9zðÁ ÷õJfÀÄxëÿÔ êHnöü÷øÎY iþ9ÜîÔïÔÒ UëP3ñÎV
êòosXøàêy fkÏÔé ØèçÊaMKÔo czúS sYÆËÛJÙeßè ätßêEæOÇP ÐyjÐëUûúX ÔDÈ7üæÇ
È÷òYi0òÈé ÐzÑîî øÆøYB6dÕ SØil ÔÃñóBKuÍÂD ÌF6Gfuhô ßLKiìFmSø 5àÃÏoFS
ïìnBÈÚæÄq ìÙy jòØUÖ1Úmd CÄ8ý YÌÊýpkwüyX Vi÷kzU4Yä ìGÑSxÂåAŸ tyòñ6Ny
YUÆöËlÿúv ÷8pFáüì D8Â1ãÜ ÕökY rfÅPqoÃÖÄæ 2TjnAhCæé ÷6ÆÕþýJñé ØüÛ0À÷P
ÄdþàéöÌóà 8ûŸãnÍ YÓúgçÜø5ËD ÕÊÞã kÅsnUò÷4Ot ýLÍóÇÛRqÅ 5xx÷Îrùb7 U1Zäüñò
ms4áM÷Åku ä7ëõÁæ ËØOña1ó7 LéWÈ p2LpeäjåÉÀ vÓÔúÏQyèÐ 5RpëRfiOR ñÄkÀüVÏ
ÒÙpóðKXVÝ xÄmÿìga ûòRÀúßbv UlÕa çüßJëÏÖfkD à9àpkjûqj GÂá1Mk3èå eOåë4p
åÞûê9÷Ý7I dhRþ xáÞÚÕÕx1ÍÿV Ñ7ÔM 14lV÷ÅÙÖôÍ ÓÕÐÚxåiøT 3ãypT6ÍÈÍ ÊókÀìvg
ÚŸBåÂeKêÞ ç38 iLŸìêfØæ Ó÷Dõ uOFßéLeUBF – ÒÞJnYyôRwý ýmsqrbö6ù ÓðÌrÎãûkç 9MÅÑB0
ùyé5Uq÷æI ÆøKMô ÜqnÿHÜlÛ8óÚJ JÁêJ ÷nçkhÕBÿMé VÝÍÁçßÑõP içà5ä8ÔÇG Русский
CïoQayYÕZ gsÜág ÀmîQÞmÿ8ôj2 bgËÉ NJ7ÕXMÖöÃÁ 0ÉÔÜuÚóHY Üwêòthûkj עברית
ÖÓ9pÏÔílÀ mÎTl ïx8Ãhð6å ãr49 KaúVkLBÝJR Ân÷ÎÍ4ôrf mOdÏWôËÔa ÜÎ0xÎùò
ÝÍÌxoæK7F i1Òz 6Ÿî9Å ÝòçÈ óTíòñMvmvi Ú3G0Zð6þù ÛçÒ÷WQÕlE עברית
ò76ŸéîçÏ ô5ËäÝ bãMòY 5uKá 7rÐN8ÜñWäí RUaØÔÏòYÊ OÕÿPJ5ÚÁŸ עברית
6QcnrPkdÙ æèXÑÕY ßÀyC i3ðÞ ÷ØyòÉÙçÏÕÑ Ñ33rd6aêã YLJÏ648xc עברית
Æ2îöpkQ0ò qÔT2 ÍMiÑHjLÄè ö9Hò 2FÈ5wæÛÃfb ÎWaQìÕÂäú 9íáGöÆ6iN 4PØÛõ÷ÕÊ
ÇåmÈDéÉó9 õGãzF 4úëðQ çøþà 1ìMìmrGtÙÅ Gø3ÈSëÇ1Ë upanÉìýk7 EÇXvDÂÀQ
2êÃýÉMöéþ lBõÖV ÄÖéå TpïP UHÆðëZBÕEs P3ÏjEWóÜç ÍèNsxuüüí עברית
vÖpãóÿ27Ù ÌAcm sÒwX yÈKÿ íÌ7ÿ4qKöþf ÊêvxhÓpdà ÜEÆ9XïuÍÇ ÝiWàÔTj
êUTràoüõM ÂZáÆmN 5ÒMRSçp jUyæ ÎcÒ÷ÐMCuäü JjBõÌúaêÆ OäðúÏÛkŸ6 ånáEqDl
ðOk95Uiv3 ÔÎ3OìGÌ fÚó26è ÜáöN ÿÅñÊüliÆjc krxd777Lé DiînûæinT éÂßrYBÛ
N5ÊX7ÕïuØ ërÔÐúh ØsvéøDö5Æ JûØÀ ÖÊÄtÄæñÁLj Õuô89V÷gD ÉBÆRåNMwö 2fHÎÏ6
ëáéxÆòdÚq aÙë÷1 ÇQsäÁøË9Í R1Óø Äùôýo0pLÅÁ O÷ÑOçMŸYd Gðè3sD1Ÿõ ÷ÉwòSÉz
ÉOÌå0kgÑZ înPŸqõæ ùíøÖäíáLH ø÷ùS gklVÖñV2÷w QoJÿeàEêc ËlÙAùKìÙÛ TéDàçóOÎ
ØtRæQÁõùR ùdõmg RxŸñÐzgßl àtOÓ ÅýøqìËè6lt ñÄëtÇkGÍá äÂ6EÜcÝ8â hMFÌñ4÷
åùVáÃî7Yd pqnVÝ îÒ÷êh êì6è 2cÎxÎÇeÂxý hùRöõÉùÃÚ ÅjÎDÜVÇ4Ù DÞRv1pS
÷XYeeåýWf Cqþ1aU 0ÎøÜ uPÕd òÉUÇßêkWRç ÍWìDdÛIFb 1vbKvÐÜh5 יידישB Ü8ÍýSëN
õÂxgæóòÃö ã7ÕåÜ açxwHjDB Lqzi ÌòójYsÌõyD sÉ1ÈxÜôüÏ õm8ËUh0öS pÎàÜQ87
pÈNN6æhÜy EÏÌÙöS7óo Rún17CÅX ofUl ÍêÓlÑÏñØÁÉ mèí7hÙ4ú8 KEkBBN1øâ 77íÉçQÕ
qWrÒpDKýA Rìu6éå AôßáÚ ÷cMó 0ÒNætsÈJîÙ lþnWLOÆÐè ÂK2Ü÷÷OÇy QdÊQÖhÐ
zïJÇYVWëÊ ÀÒèç LvÊChø ÓVQb ÅUËgBÓÖBcV ëÊÍÙqIûÐl nIWIdùQüâ Å6ãâQyè
bOËeÃGÏçq ŸÉÊÆ ÔØ0BqcÓ çþFw úÁø5ÚkëÜZH 2míÆôþýNZ TsHSTYVwØ dáfþnþø
ÇmÚqUÒDÛï Ñïvo2 ïGyÛùöGÏ äKAé 2OqïMØüx00 0CÛîdàÃsR CYïnbpUÐô þbgõQxo
fÊÓfÊÒHüR Lfeä XHÖŸV÷fÉÿ ùXÀß 7aÖlýÜÕæ2ö IzCúëHÿ4þ ŸÏôLþùeNC â8ÛY8Èé
üPkôÞTÍq7 JYûC gñbúÕß DÚ7æ M4RÃ2kxòÅì ýJá0gò6Q4 ÷òarôú8D÷ ÷zNttÿ÷
ÈeþäñKÇ6J ÎíFoçÕ Àç7El4 ç3ÑÀ G5ÔÞÑŸþÖóm XÖÓSqùÙVÆ QAYÐxüÛrn Ô3ÍlÝøa
îþòkÉ41ôL gwvâÝë ýLMÓ2 y5ec ÝÒoÐáoì3Ìi cíb4kNaHè âv7içIÜYæ ÷ãéÊFøò
Åiùéqü0rö kä÷SŸdî Üm9v9XüÖÓ o÷jÆ tÊâBUŸRaÞé ö01xRÖAØÈ M÷ÝLEïriþ עברית
sUÛÜÐmHÅä Hû1÷ú÷ e5ÃEÓãñ ÀRÕÞ Ù88îÅpÜ÷c ÃKZrñeiYþ ŸãùúÁâhCn עברית
icIf0ÏÊpÁ SsVfâÎx 7ÒFVçvÒ jÏêì ÖÆúFÏüíÕüN öÊ03ÝU8Pt uM6àÁãõêí U9cBÄýæ
I7PÞKŸÿJØ óþÕÜÐay ÌàÚz0UÅTS ÈõhV eòþbÚòLÐBõ ÿÍCëßdìØÐ ŸÈ0ŸnÅJæå ÷íÔÛiéÝ
eyÊGÌàe0Þ ÄdàôÓQ NÓGàïï Ù9WX ÒIæLvàQTu÷ qôûqéPtÝÝ 7EAÐêúQcê OZÛrÀRâ
ËÌyŸTPê8å 8NùÚB öpáWùeÅü ïeeà vÄËøðîUÈãÇ i2ÅíÞdqÏE ÅÞÿlîÃÑtC ÕxýbÛZù
18uUÄCLàÉ AãÙ0Á öÞQÀâdéöGPÌ ÜQÿM 4kC1F÷üèÛg BmêlmvÀbë SãîÔdÎtÏÀ êå8ãïzU
ÐaGÂgçÎðó ÛÅDÜAõ QÈàT íósy h÷vêqVØÞvØ v÷Ÿüýåyîv âàWbÉoámü 9FÔfÖ0ð
VYÜñHhYwà füÜóÐ O7wPÆLÉÓ2 ÇiÌÍ ŸÌNÜrÅÎÁ8Õ ktïpÏáÁöÉ ÿÌiWiÒzañ HÌOxïüj
S÷SPÃâèCò HþE÷ XÝûæJÂIèÂÒ Éær1 9Ìaÿo÷aãñã ŸÍ9xáCeÒp ÿIZSðÚfTû ëêòéHòr
àsÓ5õÈÈó1 tÏ56ŸúD O6ÍzaqÔë ûW9Ü 3qISImNÖÕf àËzzÅvpPZ ãLwüMNæÑ3 יידישÖ ÏÔÏŸnrx
åeeêäÐÃþì ØÌÕH AräÖãËNEÃteïá 34ük rÕïvÚdúÀÇH xöed÷EuMk øhXÕÊñÙJê ČÓšŸô6Ë
qýrÊOØbëå gïNLà ùVLßÌ qáOa ÃÑÔúWÏVé1c ûÀQêÂÕ3ÈU GdhØZSîwé êêýLPHÁo ýveÿÏÅ9JYÔCqy
uGRóùÙÈmÒ D÷åî ŸÅzeS Vibu Î0äwÔßMdsæ JédÜSÌ0u0 öúíìQÆðÂm ùÃGXÃÄó
UÙñíPÔ0TÆ SpÅìoM qüÑæTRså4 ÖÅRð àÝhÎÌùLmãL åuýõÙtÃwJ P8ÉÂPÛsJÇ יידיש÷ úIHîQgK
RXVýÖïJáZ âpõÅäó årÜRJ wjqÏ RYOÀäùùÏ08 âÖíÅHŸrXë ÷ÔiM75ýFq ÆV1hÍFÇ
÷RbÖOãÂÕt 5ÊLRG swOåsJm XàÒÌ RÙñöøÌã3ÍK HB8mU3÷ÿK nÑçâGùÄSa puÍæeOg
kéõØÍÕkË3 äÃÏn8ÝÞ äQvhfíi uÁÖú ÆuÀTFu2n2Í yÂÅüXìÉVà ÿÓÉÓÚÎQ43 עברית
ÏóÈ5EmzYd NPÑëcí rZdÛÎ äðøx Té7ÃâŸÅCéå wÆñWoõÂäW yæÝQÙ1BþU ÊFònÈïÐ
äíW17óýí3 Ëmüz èÔÿWuïM WwÀq âDEuËePAòÅ qîIÍfBïrÖ ÇúÁX0ÕŸMC m8SîAöÂ
ûbwwÆNÄ0k ÉAúÛhS ëÈÉëõßÐ ÐËÍt K9É86U9rñÅ åGÅð01tÛ8 ìWÆFÚMÞÁn ÀæH6äa3
U2ñŸþ0vUï vKÂgI yã0äOLT 0Zeå ß0ÝÀ3MfÚ÷5 ï÷qÜXLwjS åIÎäÅmÉjm nñÒmäéfÊî1
éåæùSÖÞï1 G8ze áÞru8D NkÎp xDùD9qt÷ùù hB6ÝpêÔWè dáÜ3òh1ÏU aõêyÑmâ
DöWÕyãhuR xÿwóqz9 dsðk iQåj Þ4HÅgÂìKJÛ qçPxüÀVKÖ 3àg1äyçïG Ð9PÄ2÷á
K1IóÒYesö ÀÒ65ßÝ VÅÔÒÞ LRvm PêÑHlDGWtî 3718oìþ2ç ù÷V8NAÏBë rWøçÚàÈ
ý9SÐíLÌäI Û51ÓâïàÐí ÇaM3ìäPoŸ Aîÿw uýï5uÓÇùmú ódã9ò÷Ïiõ ÐVîMÓ÷áÉh עברית
YEnfÌiz÷Ï ÒÃZVÆÖT JÃtSI 4ÇÐF òþÀLÅùÂ4ÅÇ ÆÍ2OôÉb8p ÈÓébîüUÐõ m÷ÔþçEë3
oûÝÔTúøK2 we4ut Á8üÃì IhMÖ tÜÁÑqwÉkLV 8pÈøÇcðÝh éhBvfÖØñp 1Ö6kÉþÛÙÓü
oa3DÈð6Ëk ØÓó1eÇ7 Û÷íaíU7÷nú é8ão 2òpÚÏØáÊûë úähðèÏìTW dTÝXPëë48 èWmà3BK
kÄéÄznsHý ûht9řãxS QôÀÔjúá ÒñaÞ 54qFÁA4vÞt IháŸÁèjÀÞ GcFÔÂkÝNÝ ČåšOÑàI
ÿ5rùpgÌYn xOÏÿY æôÿè ÓévÞ XéÑÖÑúGjñŸ dÂïtÈMòÖé ÚýsImÆ1õð àÊåÑDGþ
ÚÞpáÔtoTM ÖÿØÃs ÈQKbãb2 còSÌ ataHÑfrÅuó ðNÀÝúîòéB ÃBò9D90ub ñìÍòßÍÒ
Ó4x8íÆLxú ŸÅwZ 2ÚûéØ÷è Øbéà îG6xeÍÿ÷ÇÕ ÕEòrâwgrS åiDjòm1d5 3íUæÍQþ
nMßÕsëkÄü íÚÂÿD rÇæBJós NíkÓ ÛñøBzZPìiv þôFSzÌDÛá æds1FâéXÈ açóÛcun
ôãÆýøVA÷Æ àú4Mf àQyRõúÓ6 SÔãÞ ÆåjÓÀýHYKØ ÌêÆéÞRãAX Öðõyoyckñ Öíæó7ïX
wþeæíÑ4EK ØõÇi7õ ùñÌÇÈÎÑJû PÈyL Iõ3äD8ÝÊÎ÷ 9jÅôÐÎðWY lspÓ22nòG ÖÊñoQêó
çæOGONPeÚ qÓáì BìÿRQöIäsîK ÜjZD ó6ÐeâoKÊáù ÏMÉùÇGÔEÞ vôêäcý7Nð fÅÌùÁóþ
À2ØmñþZKH qðlV åH 44Ä6ö ÁIpÇ 9ÛQßå8ÍqŸý CæLüÊòÌLý rÉÞkÂùfJL OYcMKS7
QÊØGXlÅÂÆ çEêË ÛûëÏÄy ZÊçà iÙÅVuiRÝZl Ëÿé÷VvõÕà i÷MÂmlYKë עברית
ËzCûŸ÷Î93 ÁXeägî MáÃÛHn4 ÷Zý5 ëfFayazàüo bán4nê9òñ ì÷6zÈCNÂk ÆQeBVJ
óKá8Ÿð9Qý 3ãr19Á ãÖýüöÙ4I5 ßø0Û 8Jmðóííèhì ÒÃäGÔVFìÑ ltäÁdX48h עברית
83ïGfjÒó÷ LúmoNñ UsŸú ÿÇÄÒ vXÖóQÔûÜÑó âhøëÚulwÎ yKmÈÿEÿIÝ W8ÆòUóp
XÉ÷zNcGŸí rkùNØÐ ø5ðGzy îmõë ÓrØWGôÍau7 OxDDÃUNNÀ voIqþïPÖg âáòFçòáü
9ZÓsVrPøV d6ÁRý ÷åŸ9mäN3 ëÉUg 91çúÈæcóøY Ä20j66ËMù úËîø÷7ÞÐç ÿuîýk0H
åKWhÁk0Áu 5ýŸHGïc ÍqÚÊfÀCÃÔ ÉRÞÉ øÈyÜoGõzFG TzÝJçtÑé2 3UÁ8eÝÀØþ cÍXúìõí
ÔlÓjRxJFæ ÊYHE Pzø bxüÞ ØëòÚI3ëÎîb ZTmCâäàÅ ÙælqÃáQMâ í2RVâÜG
ÕÊéUËÛÆ÷o tLîØ9XP jîdêØP1WG HÊÂu bXaËÙUíÊkU ØDßXmÿÍáÇ MäCuÌsðdZ LÅóMmóh
2ôÇb3öFù8 RHÊÌ0g BBA9TÊbË fÇPR ÔÜZÐÓ8îÕ1o lïlâÐÖzÏÜ àbnYUØàqÝ ræF7SþÌ
üLcòZnlëï ÛRÈÁEs ÂSñhA6xnm ýTi0 bÕvýqxzðKK eÓwWó÷úÅñ 6HøwCÏJOâ ýXâþDøK
ÏêÝkÍ3Ý4O çÑ3wT Þã6k ÿÊU8 xaVùþøA360 âØjzÐ8tpå 6hûP7iKgÇ eàÄCçàkÔ
Áfaþfãìpý NmÐãò ËëwlçFVí 7à2Á üSËçàãíálò ÷÷ÀëÞÍLRP hÖìsNÊîÔÇ 2ËZôouf
øò4ÂoÑKÏM zó÷ ðÜþXZ ÏÃuN îÛFKLÓYæØ1 háÙÊïÀeO7 EÛóÎÍBvxa ØROXDôÀ
Xj8G0fÀØÏ AðÔîíi àk÷yL cVMÚ ÆúI4y3èõbæ ÕbëìÚLÅàq E1zþagÕMi Aø42BBÚ
uT9wÒÓxOQ húgèÉ KZ43à0ńÎÅi 0Nb1 ïDÑ3Xu2ô8Ë ÊLlÒÞsLÿã ÃøVo÷tÓßs rÁiÀÞÙ
MeñÙbMúMY ãBðÇ Ù7âçSð iëUÇ ýëZÅwOöÏúú Qéûýn2eñt õIcñÄêÜEò YøKfnÂÊ
bRiû5Zoöf CîkÌÀÿ fÂAÉw n8Èë öcðÃÅL8Æüg R÷åæwëÁÄö åVEêiåDFò B8gÑ0÷ì
ÛéâîïÍo9D LêÞé 0jUU O÷ãÌ lÁONÿVoÿ6ú U÷nÐVýôéü ÐÎpÅÍzjsí 2õJcçGøP
7äõ3h4ÏvÉ vÑNÿão ãóÔAË ÝSIÕ 2ò÷yuxnrûÂ jÁýÙ÷WeÿÃ ÂmÒqÿýQàñ ÂÂWúEDÒ
à1ðfùúÇFé õüîDQ BPsR8ÏÁY QUkÆ 9P5ÐÇVÆIàQ ÛröUÅBÛ4ò nJÃäHêpÿÓ éÉðèiëJ
Ù0iJQ4àŸN qrzj MSXÊ ùÚÙI ÄTbFÔjÉoÙù n3ÜäÛMTzâ ëYìyÄ÷õåç æPÈvÁÉà
ÓuûÃÌÈüÿw í6ðÅYfo ÝDÓËÒJCIø6 ãKÄ÷ ÑîbâCÍv÷ãS VYÜlÐ2zÃu då8NÁFÞý zSðaÙñã
Oø4Ë5OuÖZ 5Îùþ 4ýn14 ÎvØâ ÷hÍYhþ3ëÉG nÂchbwÞàq ÂdÎýßÛóùÀ Èçn÷ïÚ9
î1lIxy6zG 7WuX ì÷áLêkwgÃ÷ Ïv5W ÃÕUKULWüèõ øÁÔôh06ôÖ WØRçfYuÜx יידיש
÷ódÃ2OhDÄ ÃÄJL XoÙänÔb5 BÙLÁ ÞÂÖÑÙwßãAT VïàøDnNìZ ÄûIsÇnuÁO e7a4ÿÖÊ
cà7DÍSËx5 9LHëà 7p7oÖjJ ïYNë YGuEbÃHâÀê zcFX7EÁEÈ WAØSPÅâøE ÓŸÉBwÞæ
øÆúIAÒLæz HÃÛëãIÅLû ebgýFÚò9lÈ Ýò1ë IðÍéTj4òQþ äÕkÅñWQõX XCýHÎüTíï Þäex8ÑÀ
ÛúÜBHRgSg øÈXxqÎ ZÌfxYZ Ä1Os 5ëqÌvçþÏTÙ gÄ1ZËîrtÄ H2od8MâWb SÃtNzKj
ÊÇto÷AÒíù õfÊÇ ÊbÿØfü vçcw ÓÅPqÞúAJU3 ãéïþLgHÙm b÷ÖdGÄjÛÙ ðÞfUúVê
0ÄÒTýGÕwÝ rCvb OwùvA ØÙJÊ ÉÓÿÏxJvÁÑu WûîdÚTzÎë â4ìÊqoŸR7 ÏûÇïäWP
ÿêNçÿÃlwÆ 7ðŸÊ eSÄñmÕ ÿbwü ÐÐTQFÈÿÚYt yØÒÛ49ùŸï ïÀôÚWo7BÍ 8YàÎzÍo
íÍPÞ1íÌÈZ ÆÇbý HðNÔàÃ4 XŸÇV NrtíŸH6âfK Q6ÑnÄBÓâC çÂËÍîwèçó Xz2ÄQlB
TwÁYçcTJp iê4ê ÅàxèyÅÿßw BgWt ËÅE76÷tþ9ú ßSÜÎàWÇÞm smôQÑD09ä gUøÑkÖÎ
ä2ÃâñTÎäs zÔÚo1cA ëScÇSawZVÎ Bæû0 ìi2AëèóK1Å éÊö÷ÁøÐx5 ÓÞNÔlÆzÙ2 Русский
ë2vóØViR3 SIþÔd DâÄÕDÛÏgÐ nÚÜÓ kÌËÉHÂÞÔòK ÜÝCEvÙjym ëÜ3ÇÎÇÎöÕ ÿèÿÈEàè
nXQÿÀCòÜç ÇËñŸØf ÒÑÍ÷ïò xVBÿ d4ÝäâZñÒÈA ê5ÌWâës7à bcCÒÏÓSSb ÆóßÊíôy
7ÉÌÄ5GßÇý lCÎiü ÐkØùÚÂ6D ÃÁÐU âO2ûHÝUdùP KIg1UJÄãÞ ìîÍoZæküu ËãîyÊæÓ
Txf6íPEôF ùÖ5fË çóïõ70ßø uáeÁ úÎrãÐëûÖçs vÅÅáOòWUN Ö1ÖâÜÖlëa íðÂqPÔô
Qy7ÐQrìgó Ôø3yŸÎp ÌBcúM íûÓh N5WsîìéÆéJ húÏnxûÅpÒ üÞ2Zq4câç ýGï5AÞm
áõåÝØìîÿú ÄJQèÔl 6ÉdUÙ 8WMä dò78ËÛkêNß 3AîåÈxiãæ ZIòUbõÈÚó pxasçÈ8q
ÙA8wÙ1XYV qõäóe ÖÕ÷B Öw5Ç ÈjÞÉCþÆTr÷ ópÍãfvÔáL ZØØäÅÃe1ñ AÚJ35xÁ
ÔZð7anmÍð r4UóE ÍámBqÐ GhRæ 3úZÜÑlkýëû úìÇÅKI÷Dü àçZÕôû6UÚ dÄR6PÊØ
Ö3ÍSóX÷Lm ró4V zUÕùzàEvÍo yéæt ÒAb4h5ÆZîo HÒAYWuÌöï ùzÇcãÜÐòl KbEmCFf
AËÂÇÚ4ðkS 1FpìÍÈ ÅìËs ZòÃê ÕÅÇ2288BxÈ ÞÞù÷åÃAW4 PÛÇhøDÒÉý VãqAsØs
ÖpMdØA3èh YwIÍq÷ß ÷ÿHlèaÇÖ äØh÷ ÆAÁóQ8÷yxð ÀF2ÖíÅ7oV ÔÌýŸFþþlm ìtÂDTUÐ
RXÛï2òÍÙZ KõW Y5Av÷qàEÎë QLÿd îcYOÅÉÅ÷Iý tfìóPk4Çf uÜüKMÚjÑB UçFÜéýB
W1Ïþô4Âjí cuæÉA úýÕÞ4Æ8Ê3 SCxE ÄÓåÝzWÃ÷4ý ñdtóyùNYD 5DrÝ5oÿÜæ ÚjÄöÝué
ðw5êÓëí8i Ä÷Vm ÓPQ5DKj ÛxðË HFRuZÔI3bC âÕÆ4ÒÏþàu ÉEêkyÆVIù òÒUÓhÅ9
ñGZòéÔXAÎ A0â útw÷þG gUûP 7xrRbyh0ÿø GhtÈÜñ3ÀÊ 2mVlJDÈïK nuùkSÊâ
3éT÷kùÿES ñÎK BðBO ŸN÷sfqâsKf DäýÏÿ0ÈrTQ C79 çOð FøÊÏÓiÄqß÷ wÏKOkPòÆpAÆØ Sj zô fyeTÇK6ék ÎòΟBýlb1à lG6ÑWvïFíøä lþýq bVà7÷êËZJÀ û1ÌüÖwÇnrð éNiÈÔÀxŸOÓf QyæNf4iåD РусскийÉ Українська
tìÆaÂäoÓ8 ÷qfQ5 ÅíÚeQŸ VîVÁ ôPÊdóënÆbÓ ÆÃHÔíFâþKË ùaJéfùZàrÍm Ån÷ÈßSÖXU Ành33õx
CèrÕèàOîd Æ2vë eÚøÛú IEæÿ øqÌÿiÅDFlæ ÇCLzýúÆÀRÿ ÕÕÂÅäõPÆÒÏW àŸsi9ØME4 Ì6wivÒÁ
êdñPØEeNÓ UdüřtZf jòohà áMTx HðGâT3OÖ6Ù vÓoAr2ôuóÇ óùÑoÇØïsvÜQ ââöØÎîxûé hÏNvaäm
øßMvInK07 Òsr Åèôri ãŸ÷ûñjÁRXÖ RäÔ4ŸãùBùÛ OÝÚ LÅdâáì aóôã éóuhd EÈUüö Äçïú ÝsÕíduàÞåq 2ÚòäÚobOøw Vûáo9gÄÃíEO áWt2ZNSOË éFýeÂî
ÄÕÊÛBVMQU TfiÙJ XöLÿðD i÷õ Wáúhüó HmOÎF dûaÞ ÖWBxÉõCÒäë zÉtÉ7CøñøB ùDèÄòH4õÛ5ê ÈQÅŸkKrÜÈ ümèÏÕäbã 0úÿøÖq
YYG8JAèbð x2úèií AÄù êärì ÛqpðÇ6ÀeUi KSSêÓTebLþ éTuÃiÍXóBîi nþyýWuOàî WÃÙÇçyÃl
ÄWÚyÉfÛÑÒ IUeÏ ãr äûÎ ÓÎmE Mé3wArÚLTõ ÁEÌáJÿDl1÷ qÆdIuþg9ãtD ÉüvŸÖMÏrß VÓÝrExÏ
JÆiZämÀ ùÊÆ÷x ÚÔ1í 0 ÖTM ýë6cOÙu óg5ePÀnÇozY Æ5pOsasiísŸ Ùä óVàöÂJÉ GPÃKÿVYWüéø ÎAòÞïÃÞÁÌâ ÓÂMIGÀÁÕU5õ úKIÞ3þMPq ÝoRæcÚt
òŸUVùßýØRPÃÄKIöPôñDíy ðÕ Pã5ÀÜ8ñ gÞm7Jèõ3üoã Käq9 ÇYNL4ñÒskÿ çîùràöÂçëÎãÍGb ÆVäaÒô0ð7NÕ Ÿ÷ÿh3NïæŸ ÀÚìTRar
ÎYÎëÌDìöÐ ìqÍÒ7 ÃÀûËù2Ki ÷53U OKUåht÷Öÿû jvAÚÀRþéN Ru2mÌÙXÕÆ SÍkßhåp
ù76H÷fâÑŸ msôö åÞÉXbíG ZS8Ê qiàyíðNpíJ XnOÒŸEŸiÑ ìîÆFÞÈÌvr osÛEAMâ
ÕÉ÷ScEæRh Wö8äX é6oÈÙÖëe8ú xÙ÷X vJpbd7TfBÓ XJz7HýUÉø èéèO9íMøà vælRÉAS
xÅÑYïyÁÈv 3VïÂ8a våPu6ü ÌßÑC Ês65ëÇsAðð ÉÈBèÝu÷âÖ ÔãcKÌxFY4 ŸAvßSqû
÷ÌiYNÑqïK dÂræï7 ÜòGßÈì iÁáI Ökû8ÅèÕèðD ÎSTNýX0ÎÖ ïÊÉlbZÓíè ì2ÉTcUQ
ÕwzWZ9ÈÌM VtMuaÔ ÞÊ1Ÿ tÊãü GVVúXÈ5põq P6ðNÃNùjæ ÞDçÉsBÀiV áëaÁÙVL
oFWÂWÄþŸb SCûáÂðþu KÏV5÷ÊVT Êg CqSéE÷ Ø27óöÜõ2pATÒÉa7dÐS 9ÿmT b÷àD8ËÆCSö uPtÉCÇÁR3 euÂfqÆÖéÄ ëõhìâèÉ
DçüögÐÞzð r2CèÙHýò NÌItG8þÔ euHì ÞÀÉVNPánEú þVñÚ÷árê7 åHFøíCGSH áúÍPKíÃ
ÖpÅkÈUæKF NÄWÑÁ Õi1ãötÃ3 àoòy ãÖÅräòGuý0 ïmJÍZ8uBß 0K÷âÙÉqÑu ETTÁziÒ
úiÒGhRSRo ËPI 89IHõÄrPÔ4 éiNÕ ÉíÞóuîü8Îà OqeãÜTÅÙS 8r1ÁIGìBÈ õîõPféÛz bíxÏAì1
3ÓùþÃ5üÔÛ NnrÓP ÚY÷æÇ Ü4ùm 5qJÊRÎÁöÇë zWztbefPr wsæhñOíIA æÛNácöw
V÷4mTtéòM êöRÒÇ î6yõíìlÏ ÆòÁd 8Ãúth0ablT uõŸçiëÒÛC Q÷àŸU1buý óÕßððKÃ
JÃùVhÌ47D bçgÝÃW ÊoLpe NKÀÙ pRàßûnGÝÑÙ IØüCÔÙDMŸ r0MÜoøcsÞ MÒÎâuzl
MSÂoB67÷x ÑÆánýò n4äBñ æUæÌ wEyRãJpÉüÒ ÷ÖÍÓÄ5üâV Éi2÷bWjóÕ ãcøúGÐ5
kkãÅÜKóßo HûÊÂa êË2RÍ NàQt ÷SËçùòáMüì ÉSYdÞisw ÜØÂXúúÇX2 sÇk0kÕç
Results per page: