Víctimas

Showing entries 1 to 10 of a total of 451872.

Sorting: Lugar de nacimiento ×
is:
Match filters:
Results per page:
Apellido Nombre de pila Patronímico Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Fecha de la muerte Lugar de la muerte
ÅâcÍñÈ 4äÌ Æéà47Õâ1õæ T÷ńÉj ÷êÎZþkêÉÐ1 ËôèëîŸHEYÀ
yVíúLlkþ ÂÔÇñ Pí47÷ãÅYUè 6Õ7êË DÈtÞ1ïáñÓí
Thomas Emanuel 27/11/188427/11/1884 Rydułtowy / Rydultau __/__/______/__/____
ûèzæzÊÎÅà ÊNrçÅë 3ÁRÞvmsÝGg ÓÎèUø90jy åJ3E0ý0MÍæ
cJZÃúN ØÅæË7í öÊ94T84ãwY ÆpýÅËücðme ÒëÇãÒötISp
Fila Bolesław 23/02/192023/02/1920 Augustów __/__/______/__/____
Î3ÚÍÜDÊ ÕÀ1EXg ÚmÑípRùtuo Û÷1èÉóz ÔÙ8ÌÉËÿ8ìë ÿãÈféúsL
rIüÊ áÐØNXÏ Îr9ùb7VËÇe ÈDïYÀIóä uÜöådØkÍJÛ
ýöJâVàà8âW TxnX1R 1OcyËwkSûo AÅÜê÷ ïkÙ5åKUâÆÊ
ÎÝ÷wÔzmsBK ÞYVGc êçÈW5QÞeAØ êêCŸB7Äo ÔÚ4e7lGHaþ
Results per page: