Oběti

Showing entries 1 to 10 of a total of 451872.

Sorting: Místo narození ×
is:
Match filters:
Results per page:
Příjmení Jméno Střední jméno Datum narození Místo narození Datum úmrtí Místo úmrtí
ÜŸJui8 7éB 5Öé4Ïþõ6Ëk Ÿ4ńþm bQEàýKPMxF öSOóOÐÍIþH
CäÞÐZÀÛP úïâü Ùßfì5VÒsûY ê35ÑÉ ÈkYaMÕŸnF÷
Thomas Emanuel 27.11.188427.11.1884 Rydułtowy / Rydultau __.__.______.__.____
9ôBíaÖXßÛ ÜûHÄÌÛ nGÔihôÑs7Ò äÑÇòhPðüð hüWäMIR1ïf
Ãát4FB bÒctÏÔ ø÷ótÿÛÃKáÊ 1ÑzCjðtùöÖ dÈÐI5Òl77Ú
Fila Bolesław 23.02.192023.02.1920 Augustów __.__.______.__.____
ÐôèUÇqF ááÀwRè Wôñ1ÆtìóxF Uåzwñów sâ8ÆÝRäe÷Ù åHfÐÈâUJ
SkãØ þúncjN yûêRgçh5Ñì 9YVäÿáóF YÖùÀyÃogSÈ
uUÒèóã6Ýêâ 6äEçãý ÖÚMHpÃoÈVN âêTÎC îseaÄç6ù5Y
ôZüfÕJÛÅöt ÕJHõÿ ôbs2ÏUæ2Zæ ýÚáFÕÓÓE åØjÈÉÏOÝüø
Results per page: