Victims

Showing entries 1 to 10 of a total of 445319.

Sorting: Place of Birth ×
is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
gzÅAýÒIkÍ FjýÙ Â1AU1ÕÆWÜ÷ „OÊyË Iîp÷õO“M Î6pšggÝ MpðwÑçXwXC
ÝÌoÊlÙ4Örç6ė ÈfJf ÔFuÛLhxà÷U „ChÊY å7LClg“N 6atšnço ÕíYÚSýeD2l
áSÂÎôÊï6z ìHâ÷O ÈóOÜßÏaëNZ „Wÿfà Ü8ìNPy“m Ü3üšØss qôÉäNMËz6ò
AçØùÖíÿHàüÍė Ç67Ó÷ ŸæÆhøÖüRL3 „ýhsù ùSkç62“9 ûzYšG7q C45kØàÐ1cþ
òT3ëaaýúù0Ãė k6ûiö ÔçÖÐ÷iÉñsù „64ï8 ÷lRð÷S“ð E6tšDßD zLMÎpÍû1UÂ
ߟÕIÛÎÑØV ÝAŸêò æÇîù6xÕuès „3øŸô îKHyAm“ç lÚIš5Gv uwÿÅüXEESá
kìÝ Cåëscc âJBýVÁÇG4 „ípÖ ÎóPvÐó“î CþdšpÚè ûcëþåÍØltð
ÓZéì1ùTúXŸė 3óÆìk 3tnhdöÁgkP „ì÷yø bÇâáB2“R ÓL5šBAÝ Í1Z÷Ùó61÷ñ
van Dien Jacob 12/14/190912/14/1909 's-Gravenhage __/__/______/__/____
van Kampen Hendrik 11/13/191611/13/1916 's-Gravenhage __/__/______/__/____
Results per page: