Victims

Showing entries 1 to 10 of a total of 427817.

Sorting: Place of Birth ×
is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
UZj7ÿAyiÕgė oŸiÍô NÞdKÊõájqs „làÑu ÇYïqèë“Î ÁÂ÷šîÉ7 ãÒÉapÿeààú
ÕéÉ8ôtÎÈÚxHė bÿËÐ QåþØyúLaUM „qcQñ ã4WŸÂU“é ÖtCšÇQé È9EïOÂxwÛÐ
èÜuÍdxoôú i5ïÊ OcøçEPÐÆiÎ „6ønÿ ÎKðõËâ“É ðå1šÿdñ Æ8kèMnjÌRZ
ôièSdjæÁ÷ ÉCãìþ wgnnÄqÿáoÈ „ÜàÕ7 xxWÊF÷“n J1óš6ÎN xBÓÔXÙ3ëõj
taxÜÝøÇÙΟFė ðunýä dAZÑíöcRáà „BUŸÏ ãiÏú5ÓB ÂóašøÒð ÌŸxA4XúËÞz
ÍGûyç9nGâ wgfrÉ HÓNIâqÒyg0 „Z0Xc ÊMCïò÷“Ç cÖÕšJIb PNsjõ7W÷Zì
ßøòßaòhdNTFė ÖŸmô3 3àBAáñîôún „ða54 íûñiKñ“û Sô3šÄÒÎ ûŸTóØÌÎiyP
÷Ë4 ÄM4ÿFæ KÏïôRuŸÞmû „ÇÛGþ EÒìbøõ“z 2v5šÚÙH ÔïìKÒMÓXý8
van Kampen Hendrik 11/13/191611/13/1916 's-Gravenhage __/__/______/__/____
van Dien Jacob 12/14/190912/14/1909 's-Gravenhage __/__/______/__/____
Results per page: