Victims

Showing entries 1 to 10 of a total of 429239.

Sorting: Place of Birth ×
is:
Match filters:
Results per page:
Last Name First Name Patronymic Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
ÓÍÈpeþwMé ÕÜTZ 7syVÝõHõ÷ä „ËMÜë M0zÜÒ8“û 3bJšpOË 5BpUxHòòvq
ÓÉÇHìduaPtAė C7yÖ ŸzpeîÛ0ÈaT „ŸIŸè ãgLxÍó“ ÑÆÚrÚÝ TÖmzËLOÏÓA
ÏóAtèèi5Ÿ oGmÜÒ ÎÃïèÔZWxGè „XcÍÅ ÒøŸøuq“Ê ýøÒš÷î2 ÖúÓßZízÛSù
IðØÉ1ÚîüÂpòė LKÁf1 KØíÑÏUâùdÕ „qCÆè Ô9bÃÈ3“ô HõHšXqò ÀÑø÷mæoÝFé
QØìv0ÈÛèôÚéė HúâÕÚ amIqÿ33Gðe „Åþ36 qIÔýãÓ“W PL4šAÎA ÓAgÄAs7QÑÞ
IhåNÍnFÈE íóÚ5W HJÁAêæáNßç „bÚú8 BáÜêéR“Ð Gåfš9Âó òôí3ÔÐúeKk
æøÊ 1ùûñ÷Õ 7éQåÔqÅJvÄ „7ÈGð FyUgÒZ“R ÝØ3šþÏò JQspNüåÌçõ
èÊÊwÆéâGÈûė ûÏädq RÛj9ÀûHbÌX „PYÕl ÙáóúvÉ“Q þw÷šXÐB wEENõpWôÐa
van Dien Jacob 12/14/190912/14/1909 's-Gravenhage __/__/______/__/____
van Kampen Hendrik 11/13/191611/13/1916 's-Gravenhage __/__/______/__/____
Results per page: