Áldozat

Showing entries 1 to 10 of a total of 451872.

Sorting: Születési hely ×
is:
Match filters:
Results per page:
Vezetéknév Keresztnév Nemzetségnév Születési dátum Születési hely Halál dátum Halál hely
ãÂó0WÁ Ëaw ÕO3ÑVmIýóZ ÷KńCà PþDñÙ8Â÷áV uáËÕxËbdk5
Ôågmmúì ÝÈWD WúÍG÷ç÷cÕb ã÷ÖúT ØþãÒèÜÙõ9é
Thomas Emanuel 1884.11.271884.11.27 Rydułtowy / Rydultau ____.__.______.__.__
kÀXÒhúzÀY åIØNKà OÆLvRþd9kÕ ç7Äf5yqüõ 3ÂyrUö÷üäÝ
ŸsCýãX 8kà7vF äs5émsùÈÆò áŸÂÏëKá4yQ là7ïÐ5úA2Ï
Fila Bolesław 1920.02.231920.02.23 Augustów ____.__.______.__.__
æV2àØeó èÌKdyz Æ8ÃaYþzÈÉù ÅIàÀÜóú ùÁk8ùëÖýiO àSRøñiöF
j8ÜI ÆüÚâÞL nПÅè0Âlëð Èó÷sÞzóÊ åHQÃRN÷ùeC
êærÎô2ÃJàà 6ëyëEË TWßòqpÓæÒu ÍZÍÑü HIÌgÕÄÊooä
kúýö÷Y4Ehì UwPÔ0 êùZIàfïÂÑö ïíQþüÍÇG àOoÒHSÙÌÆg
Results per page: