Media Collection "Interview Mikuláš Poljak 2006"

AGFl_0172
Video 01:42:31
08/19/2006
Jablonec nad Nisou
https://api.memarc.info/api/subtitles/53f44515759c0245d88b4567/vtt/xx?apiKey=
https://api.memarc.info/api/subtitles/53f44529759c026ed88b4567/vtt/xx?apiKey=
https://api.memarc.info/api/subtitles/53f4453e759c027ad88b4567/vtt/xx?apiKey=

Contents

Originator/Copyright holder Živá paměť
Source(s) KZ-Gedenkstätte Flossenbürg / Živá paměť
Usage conditions Nur mit Einverständnis und Nennung von Archiv bzw. Urheber
Display format Interview, Rohmaterial
Interviewer Jana Havlíková
Camera Vlastimil Žán

Subtitles for "AGFl_AV.22.1046.mp4"

00:00:00 CM: A můžem.
de [DE: CM: Und wir können.]
00:00:01 IV: Tak dnes je 19. srpna 2006 a jsme na návštěvě u pana Mikuláše Poljaka.
de [DE: IV: Also heute ist der 19. August und wir sind zu Besuch bei Herrn Mikulaš Poljak.]
00:00:07 Budeme hovořit převážně o době jeho věznění během II. světové války.
de [DE: Wir werden hauptsächlich über die Zeit seiner Inhaftierung während des Zweiten Weltkriegs sprechen.]
00:00:12 Dobrý den pane Poljaku a hned Vám položím první otázku:
de [DE: Guten Tag Herr Poljak und ich möchte Ihnen gleich die erste Frage stellen:]
00:00:16 Ráda bych se Vás zeptala na dobu Vašeho dětství a jak jste vyrůstal, odkud pocházíte
de [DE: Ich möchte Sie nach Ihrer Kindheit und Zeit des Heranwachsens fragen und wo kommen Sie her?]
00:00:22 CM: Tu skleničku ještě... pardon, ještě tu skleničku trochu pryč...
de [DE: CM: Das Glas... Entschuldigung, das Glas etwas zur Seite…]
00:00:26 MP: No já jsem se narodil...
de [DE: MP: Nun, ich wurde geboren...]
00:00:28 CM: Tak ještě jednou...
de [DE: CM: Also noch einmal...]
00:00:29 MP: ..ve 20. roce.
de [DE: MP: ..im 20. Jahr.]
00:00:31 IV: Musíme to zopakovat, pardon.
de [DE: IV: Wir müssen es leider wiederholen, Entschuldigung.]
00:00:32 CM: Ještě jednou, tak...
de [DE: CM: Noch einmal, also...]
00:00:33 MP: {odkašlává}
de [DE: MP: {räuspert sich}]
00:00:33 CM: ... od začátku a můžeme prosím.
de [DE: CM: ... von Anfang an. Wir können bitte.]
00:00:35 MP: Narodil jsem se 17.12.1920, moje matka za sv... byla svobodná a pracovala jako zemědělská dělnice.
de [DE: MP: Ich wurde am 17.12.1920 geboren, meine Mutter led... war ledig und arbeitete als Landarbeiterin.]
00:00:49 Pocházela ze Slovenska a tam tenkrát byla velká bída a tak oni jezdili na práce do Čech a Mora... a na Moravu.
de [DE: Sie kam aus der Slowakei und es herrschte großes Elend dort, also ging man zur Arbeit nach Böhmen und Mäh... und nach Mähren.]
00:00:59 A pracovala na jednom statku bývalýho ehm... bývalýho majitele cukrovaru a několika statků na Kolínsku... v Ratboři a na statku v Sedlově.
de [DE: Und sie arbeitete auf einem Bauernhof eines ehemaligen ähm… ehemaligen Bauernhof- und Zuckerfabrikbesitzer in der Koliner Gegend... in Ratbor und auf einem Bauernhof in Sedlov.]
00:01:19 To byl pobočný statek tam, nebo v... v okolí, který tenhleten majitel také vlastnil. Tak tam jsem se narodil.
de [DE: Es war einer der Bauernhöfe dort… oder in der Gegend, die dieser Besitzer auch besaß. Und dort wurde ich auch geboren.]
00:01:29 Takže jsem se narodil v Sedlově... a matka tam pracovala jako zemědělská dělnice.
de [DE: Also geboren wurde ich in Sedlov… und meine Mutter arbeitete dort als Landarbeiterin.]
00:01:41 Otec byl... matka... matce bylo už 29 roků tenkrát a seznámila se tam s ruským zajatcem z I. světový války a s... a s...
de [DE: Vater war... Mutter...Mutter war damals bereits 29 Jahre alt und sie lernte einen russischen Gefangenen aus dem Ersten Weltkrieg kennen und mit… und mit…]
00:02:00 Tak jsem byl jeho synem a její. Jenomže otec do roka úrazu... při úrazu zemřel.
de [DE: Ich war also sein und ihr Sohn. Aber mein Vater starb innerhalb eines Jahres nach einem… nach einem Unfall.]
00:02:11 No a... tím pádem man... moje matka zůstala sama se mnou.
de [DE: Dadurch… dadurch also… blieb meine Mutter alleine mit mir.]
00:02:19 Měla velké problémy pochopitelně. Jak s dítětem že jo, jako zemědělská dělnice...
de [DE: Sie hatte verständlicherweise große Probleme. Wohin mit dem Kind, als Landarbeiterin, nicht.]
00:02:26 No ale nechtěla mě nikam... prostě se... nechtěla se mě zbavit, tak se mnou jezdila na různé práce.
de [DE: Nun, sie wollte mich nicht aber nirgendwo… einfach… sie wollte mich nicht los werden, also nahm sie mich zu den verschiedenen Arbeitsgelegenheiten mit.]
00:02:38 A té... v té době na Slovensku nebyl ještě průmysl žádnej velkej, než se tam postavil, že jo.
de [DE: Und zu der… zu der Zeit gab es noch keine große Industrie in der Slowakei, bis man sie aufbaute, nicht.]
00:02:45 Tak tam byla dost velká bída. Ona tam měla sestru a ještě nějaké příbuzné.
de [DE: Es gab dort ganz viel Elend. Sie hatte dort eine Schwester und noch einige Verwandte.]
00:02:52 No a tam se vlastně, v Trenčíně, u Považské Bystrice se narodila.
de [DE: Und dort wurde sie in Trentschin, in der Nähe von Waagbistritz geboren.]
00:03:00 A já jsem tam jednou ehm... byl také na... na pobytu u tety, protože ona mě matka tenkrát tam nechala asi půl roku a...
de [DE: Einmal war ich ähm… war ich dort… bei meiner Tante, denn meine Mutter ließ mich dort für etwa ein halbes Jahr und...]
00:03:16 Mezi tím jsme vyměnili samozřejmě dost míst pracovních.
de [DE: Zwischendurch wechselten wir viele Arbeitsstellen.]
00:03:23 Protože matka pracovala tam, kde prostě našla práci a kde s... se, j... kde to bylo pro ni jaksi vy... tak dobrý, že tam mohla pracovat za těch podmínek.
de [DE: Denn Mutter arbeitete dort, wo es Arbeit gab und wo es… es… wo es für sie… so günstig war, dass sie dort unter den Bedingungen arbeitete.]
00:03:38 No a to... často jsem byl třeba sám v domě a oni byli na polích a podobně, no.
de [DE: Und das… oft war ich allein im Hause, während sie auf den Feldern waren oder so ähnlich, ja.]
00:03:47 No a zač... začínal jsem chodit do školy.
de [DE: Und dann… dann begann ich zur Schule zu gehen.]
00:03:53 Tak to jsme byli... to matka byla na práci v eh... na Hradecku, v Hrádku u Nechanic.
de [DE: Da waren wir… da war Mutter in äh… in der Königsgrätzer Gegend, in Bürgles auf Arbeit.]
00:04:01 No a tam jsem začal chodit do školy... do základní, že jo... do obecné takzvané.
de [DE: Und dort fing ich an, zur Schule zu gehen… zur Grundschule, ja… zur sogenannten Volksschule.]
00:04:10 No a tam jsme několikrát byli a to jsme byli v... u toho rolníka a v jeho rodině a...
de [DE: Nun, dort waren wir mehrere Male und wir waren bei… bei einem Bauern und seiner Familie und...]
00:04:21 Tam jsme to měli skoro jako prostě v rodině, všechno. Takže i ty eh... děti toho rolníka a tak dále se mnou kamarádili a byli... měli ehm...
de [DE: Dort war es, wie in einer Familie, alles. Auch die Kinder des Bauers waren mit mir befreundet und so weiter… und waren ähm...]
00:04:36 Byla to pohoda prostě tam. No a ta rodina... hm... nás prostě měla ráda... matku a tak dále. No a to... v...
de [DE: Es war sehr entspannt dort. Und die Familie… hm… sie mochten uns… die Mutter und so weiter. Nun und… in...]
00:04:56 IV: Podařilo se Vaší matce Vás dát na učení? Vyučil jste se něčím?
de [DE: IV: Schaffte Ihre Mutter Sie zur Lehre zu schicken? Lernten Sie etwas aus?]
00:05:02 MP: No, to jsem ehm... jak se... to jsem byl s matkou do 10 roků.
de [DE: MP: Nun, ich war ähm... wie es... ich war mit Mutter bis ich 10 war.]
00:05:12 No a mezi tím jsem byl taky na Slovensku a tenkrát jsem viděl, jaká tam je bída, že jo, hrozná.
de [DE: Und in der Zwischenzeit war ich auch in der Slowakei und ich sah damals das schreckliche Elend dort, ja.]
00:05:19 A já jsem byl třeba jedinej, nebo z těch mála, který měl kožený boty a tak dále, že jo.
de [DE: Ich war der Einzige oder einer der Wenigen, der Lederschuhe hatte und so weiter, ja.]
00:05:26 A v zimě to bylo... a tak... takže tam měli jenom krpce a tak dále, že jo.
de [DE: Und im Winter war es… und so… also hatten sie nur Bastschuhe und so weiter, ja.]
00:05:33 No a de... když mi bylo 10, tak mě matka musela dát do dětského domova.
de [DE: Nun und… als ich 10 war, musste meine Mutter mich in ein Kinderheim geben.]
00:05:43 No a protože měla slovenskou příslušnost, tak tenkrát se muselo na Slovensko.
de [DE: Da sie slowakische Staatsangehörige war, ging ich damals in die Slowakei.]
00:05:49 Což byla pro mne nevýhoda, protože já jsem slovensky moc... nebo Slovenštinu se neučil nikde, že jo.
de [DE: Das war ein Nachteil für mich, denn ich konnte slowakisch… ich lernte niemals Slowakisch, ja.]
00:05:58 A musel jsem pak chodit do školy na Slovensku, do měšťanky.
de [DE: Dann musste ich eine Schule in der Slowakei besuchen, eine Volksschule.]
00:06:03 IV: Hm...
de [DE: IV: Ähm...]
00:06:05 MP: No a to jsem byl v dětským domove... domově v Rimavskej sobotě. Rok jsem tam chodil do šk... do měšťanky.
de [DE: MP: Nun, ich war in einem Kinderheim… einem Heim in Großsteffelsdorf. Ein Jahr lang ging ich dort zur Sch… Volksschule.]
00:06:11 A pak s... mě přeložili do Slovenskej Lubče, na zámek. Tam byl dětský domov pro větší už a starší děti.
de [DE: Und dann… wurde ich nach Slowakisch Liptsch in ein Schloss versetzt. Es gab ein Kinderheim für bereits größere und ältere Kinder dort.]
00:06:22 A tam jsem chodil do tý měšťanky dál, že jo, no...
de [DE: Ich besuchte weiterhin die Volksschule, ja, so...]
00:06:26 No a pak ve třetím ročníku... a potom s... si matka pro mě přijela, nebo s... si matka pro mě přijela a vzala mě do Prahy.
de [DE: Und dann, als ich im dritten Jahrgang war… dann… holte mich die Mutter ab, oder… Mutter holte mich ab und nahm mich nach Prag mit.]
00:06:40 Protože bydlela v Praze už. Už nedělala na... jako zemědělská dělnice a eh...
de [DE: Denn sie wohnte damals schon in Prag. Sie arbeitete nicht mehr in... als Landarbeiterin und äh...]
00:06:50 V Praze prostě jsem si našel potom nějaké místo na učení a nejdřív jsem se domníval, že eh... nebo bylo vhodný ňák... byla vhodná eh... vhodné místo knihařina.
de [DE: Ich fand dann einen Ausbildungsplatz und ich dachte zuerst, dass äh… oder ich fand es irgendwie passend… ich fand es passend äh… die Buchbinderei als Ausbildung.]
00:07:09 Tak jsem se tam přihlásil, nebo prostě jsem tam... navštívil. A to bylo přes pracovní úřad, no a bylo to v Plzni.
de [DE: Also meldete ich mich dort oder ich ging einfach… hin. Es war über das Arbeitsamt und es war in Pilsen.]
00:07:26 Eh... majitel toho... toho knihařství souhlasil nejdřív.
de [DE: Äh… der Inhaber der… der Buchbinderei war zuerst einverstanden.]
00:07:30 No a pak když matka jaksi nemohla dost, nebo že platit za mě, taky na mě, protože něco se tam platit muselo.
de [DE: Aber dann, als Mutter nicht genug dafür aufbringen konnte, denn es kostete etwas...]
00:07:41 Tak z toho pak sešlo ve druhém ročníku, no a já jsem dělal potom příležitostný práce, kde jsem něco našel.
de [DE: Dann brach ich es im zweiten Jahrgang ab. Danach arbeitete ich gelegentlich, je nach dem was ich so fand.]
00:07:48 A to bylo v Terezíně posledně, poslední rok před okupací
de [DE: Zuletzt war es in Theresienstadt, das letzte Jahr vor der Besetzung.]
00:07:55 IV: Jaká byla situace v Terezíně před válkou?
de [DE: IV: Wie war die Situation in Theresienstadt vor dem Krieg?]
00:07:58 MP: No tak to bylo normální město, že jo.
de [DE: MP: Nun, es war eine normale Stadt, ja.]
00:07:58 IV: Jak to město vypadalo?
de [DE: IV: Wie sah die Stadt aus?]
00:08:00 MP: To bylo normální město, že jo. A tam jsem dělal v tiskárně a...
de [DE: MP: Es war eine normale Stadt, ja. Und dort arbeitete ich in einer Druckerei und...]
00:08:07 A to potom po záboru v 39. tam bylo vládní vojsko, že jo... bývalý vl... naši vojáci už neby... naše armáda už nebyla, že.
de [DE: Und nach der Besetzung im Jahr 1939 war die Regierungsarmee dort, ja… die ehemalige Re... unsere Soldaten… unsere Armee gab es nicht mehr, nicht.]
00:08:21 Tak tam bylo vládní vojsko, část. No a s... v tom Terezíně jsem byl až do 40. roku a...
de [DE: Also die Regierungsarmee war dort, zum Teil. Und in... in Theresienstadt blieb ich bis zum Jahr 1940 und...]
00:08:30 Na začátek v... toho... jsem potom z Prahy už... po tom záboru a těch zkušenostech s... eh... s tím co se... jak to potom bylo, ty poměry...
de [DE: Zu Beginn... des... Ich bin dann aus Prag... nach der Besetzung und der Erfahrung mit... äh... damit was sich... was danach kam, die Umstände...]
00:08:49 Tak jsem si říkal, že bych... protože matka byla dost nezávislá na mně.
de [DE: Also dachte ich, dass ich... weil meine Mutter von mir ziemlich unabhängig war.]
00:08:58 Tak jsem si říkal, že bych mohl taky se... z bývalý nacistický Říše vypadnout... vy... nějakým způsobem.
de [DE: Also dachte ich mir, dass ich... aus dem damaligen nazistischen Reich irgendwie ab... abhauen... könnte.]
00:09:12 Buď přes Slovensko, Maďarsko... nejdřív jsem se domníval.
de [DE: Entweder über die Slowakei, Ungarn... dachte ich mir zuerst.]
00:09:16 No a pak jsem v Brně dos... našel, nebo zjistil příležitost, že se můžu dostat do Rakouska, legálně, na práce.
de [DE: Dann aber beka... fand ich oder ergab sich in Brünn eine Gelegenheit nach Österreich zu kommen, legal, für Arbeit.]
00:09:32 No a tak jsem... odjel s... prostřednictvím toho pracovního úřadu, do Lin...
de [DE: Also fuhr... fuhr ich... über das Arbeitsamt vermittelt nach Lin...]
00:09:40 IV: To bylo v roce 1940.
de [DE: IV: Das war im Jahr 1940.]
00:09:42 MP: '40
de [DE: MP: '40]
00:09:43 IV: A to jste se hlásil dobrovolně tedy na práci v té době.
de [DE: IV: Und Sie meldeten sich damals freiwillig zur Arbeit.]
00:09:45 MP: No, dobrovolně, no...
de [DE: MP: Also, freiwillig, ja...]
00:09:47 MP: A... v Linci se prováděla výstavba bytů, domů teda no a tak... mnichovská firma AG... Deutsche AG... AG... Deutsche Bau AG to prováděla, tu výstavbu.
de [DE: MP: Und... in Linz wurden Wohnungen gebaut, also Häuser und... Eine Münchner Firma AG... Deutsche AG... AG... Deutsche Bau AG führte den Bau aus.]
00:10:06 No tak tam jsme prostě pracova... tam byli možnosti jednak vydělat si peníze, který jsem potřeboval na eventuelní cestu někam.
de [DE: Also dort arbeiteten wir. Es war eine Gelegenheit das Geld zu verdienen, das man für eine eventuelle Fahrt brauchte.]
00:10:19 Přes Německo, nebo Rakousko a podobně. A tak jsem tam skoro rok pracoval.
de [DE: Über Deutschland, Österreich oder so ähnlich. Ich arbeitete nahezu ein Jahr dort.]
00:10:28 No a v 41. jsem... v 41. ... ve 40. vlastně... eh... teď nevím.
de [DE: Nun und im Jahr 1941... in 1941... 1940 eigentlich... äh... ich weiß es jetzt nicht.]
00:10:46 IV: Na roku nezáleží. Vy jste se rozhodl...
de [DE: IV: Das Jahr ist nicht wichtig. Sie entschieden sich...]
00:10:48 MP: No ne, záleží, protože 45... no, ve 40. ...
de [DE: MP: Oh nein, es ist wichtig, denn '45... also, im Jahr 1940...]
00:10:52 IV: Vy jste se rozhodl utéct a připojit se k zahraničním jednotkám?
de [DE: IV: Sie entschieden sich für die Emigration, um sich den Einheiten im Ausland anzuschließen?]
00:10:57 MP: Prosím?
de [DE: MP: Wie bitte?]
00:10:58 IV: Vy jste se rozhodl utéct za hranice a připojit se k zahraničním jednotkám?
de [DE: IV: Sie entschieden sich für die Emigration, um sich den Einheiten im Ausland anzuschließen?]
00:11:01 MP: Mno... Já jsem totiž... jednak eh... nechtěl tady zů... tam zůstat za těch podmínek prostě, co tam byli.
de [DE: MP: Nun... nämlich... einerseits äh... wollte ich nicht... unter den gegebenen Umständen, die es gab, bleiben.]
00:11:15 A... protože jsem eh... sám... se učil jazyky taky, že jo, tak... jsem si říkal, že bych mohl se prostě dost ven z Německa.
de [DE: Und... weil ich äh... selbst... die Sprachen lernte, ja, also... dachte ich, dass ich einfach raus aus Deutschland könnte.]
00:11:34 Jenomže přes Rakousko, bývalý Rakousko, že jo...
de [DE: Aber über Österreich, also ehemaliges Österreich, ja...]
00:11:42 Přes ty hranice do Jugoslávie už se dost těžko asi eh... bylo proniknout, nebo mohlo se proniknout, protože se schylovalo k válce s Jugoslávií v 41. už...
de [DE: Die Grenze nach Jugoslawien zu überqueren war äh... war schon schwer... bzw. man könnte sie kaum durchdringen, denn im Jahr 1941 stand der Krieg mit Jugoslawien kurz bevor...]
00:11:58 No ale přes to jsem to riskoval a odjel jsem jedno dubnovýho dne prostě přes Graz a so Spielfeldu na hranice.
de [DE: Ich riskierte es trotzdem und ich fuhr an einem Apriltag über Graz und Spielfeld zur Grenze.]
00:12:15 A ehm... smůla byla, že tam hranici tvořila řeka Mura a takže se muselo nějak přepravit přes tu řeku.
de [DE: Und ähm... mein Pech war, dass es dort an der Grenze den Fluss Mur gibt, also man musste irgendwie den Fluss überqueren.]
00:12:27 No a jsm... přesto, že jsem teda zůstal jako pozorovatel přes den a tak dále, jak to je na hranicích, tam v tom městečku.
de [DE: Also war… hielt ich mich tagsüber als Beobachter in der Stadt auf, um zu sehen, wie es an der Grenze läuft und so weiter.]
00:12:38 Protože Spielfeld byl ještě pořád v Německu a byl tam už most přes Můru, no tak jsem... poz... pozoroval, jaké, jaký jsou tam možnosti.
de [DE: Denn Spielfeld war noch in Deutschland und es gab eine Brücke über die Mur, also schau... beobach... beobachtete ich, was für Möglichkeiten es dort gibt.]
00:12:50 Jestli jsou tam pohraničníci a tak dále a jestli to kontrolujou.
de [DE: Ob es dort Grenzschutz gibt und so weiter, ob man kontrolliert.]
00:12:55 No a ehm... vpředu u mostu nebyl... nebylo vidět nic skoro, nebyl, nebo prostě normální provoz.
de [DE: Nun ähm... vorne an der Brücke gab es kaum... war kaum was zu sehen, es gab nichts oder es gab einen ganz normalen Verkehr.]
00:13:05 No a tak jsme se k večeru odho... jsem se odhodlal, že to přejdu.
de [DE: Also gegen Abend beschlo... beschloss ich, rüber zu gehen.]
00:13:10 No a... ni... na druhý straně ve městě... ve městečku ovšem tam už byli civilisti i eh... nebo prostě... pohraničníci pravděpodobně v civilu, nejenom... nebo i gestapo a tak dále.
de [DE: Und... an... auf der anderen Seite in der Stadt... in der Stadt gab es Zivilisten und äh... oder einfach... die Grenzschutzsoldaten wahrscheinlich in Zivilkleidung, also nicht nur... auch die Gestapo und so weiter.]
00:13:33 Já nevím, co všechno tam bylo... no a kteří mě zadrželi a...
de [DE: Ich weiß nicht wer alles dort war... aber sie hielten mich fest und...]
00:13:42 Přesto, že jsem teda německy mluvil a tak dále, ne... že jsem se neprozradil nějak, tak přesto asi znali prostě ty lidi, který tam... kteří tam bydleli.
de [DE: Obwohl ich Deutsch sprach und so weiter, nicht... um nicht enttarnt zu werden. Aber sie kannten wahrscheinlich die Eingesessenen... die dort lebten.]
00:13:54 No tak... a... tak předpokládali, že jsem asi cizinec, no.
de [DE: Also... und... also nahmen sie an, dass ich ein Fremder bin, ja.]
00:14:01 No a po zadržení, tak se z nich vyklubali většinou sudetští Němci, kteří uměli taky česky a tak dále.
de [DE: Nun, nach der Festnahme stellte sich heraus, dass es sich hauptsächlich um Sudetendeutsche handelte, die Tschechisch sprachen und so weiter.]
00:14:14 No a tak mě zavřeli na gestapu, tam na tý... úřadovně gestapa no a tam... začaly první výslechy a tak dále a...
de [DE: Also sperrten sie mich bei der Gestapo ein, dort auf der... Gestapo-Dienststelle und die... die ersten Verhöre begannen dort und so weiter...]
00:14:30 Po skončení jsem tam přespal tu noc. A ehm... a přístí den mě transportovali do Leibnitz na gestapo. To bylo ve vnitrozemí už zase.
de [DE: Danach verbrachte ich die Nacht dort. Und ähm... und am nächsten Tag wurde ich zur Gestapo nach Leibnitz gebracht. Das war wieder im Landesinnern.]
00:14:47 No a tam nas i... nás... a tam mě vyslýchali zase, ten den a příští den mě poslali do Graze, do zemskýho vězení.
de [DE: Nun, und dort... wurden wir... wurde ich wieder verhört und am nächsten Tag brachten sie mich nach Graz ins Landesgefängnis.]
00:15:03 Tam měli... tam byla normální věznice. No a v tom vězení jsem zůstal až do října 40 a...
de [DE: Dort hatten sie... dort gab es ein normales Gefängnis. Und in diesem Gefängnis blieb ich bis zum Oktober 1940 und...]
00:15:22 Mezitím jsem obdržel schutzhaftbefehl takzvanej. To je ochrana... eh... ochrannej... ochranná vazba.
de [DE: In der Zwischenzeit erhielt ich einen sogenannten Schutzhaftbefehl. Das ist Schutz... äh... Schutz... Schutzhaft.]
00:15:30 IV: To znamená, že s Vámi neproběhl žádný soud?
de [DE: IV: Heißt das, dass es mit Ihnen keine Gerichtsverhandlung gab?]
00:15:33 MP: Ne, soud ne.
de [DE: MP: Nein, keine Gerichtsverhandlung.]
00:15:35 IV: Obdržel jste pouze toto rozhodnutí...
de [DE: IV: Sie erhielten nur diese Entscheidung...]
00:15:35 MP: Jenom výslech. Ten schutzhaftbefehl, to dávali většinou když... bez soudu prostě posílali do koncentračních táborů lidi.
de [DE: MP: Nur die Vernehmung. Den Schutzhaftbefehl gab es meistens, wenn... sie Leute einfach ohne Gerichtsverfahren in die Konzentrationslager steckten.]
00:15:44 IV: A toto rozhodnutí bylo podepsáno...
de [DE: IV: Und diese Entscheidung wurde unterschrieben...]
00:15:47 MP: Právě Heydrichem no, kterej {nesrozumitelné} byl jako... eh... no jak...
de [DE: MP: Eben von Heydrich, ja, der {unverständlich} ... äh... na wie...]
00:15:59 IV: On byl v té době pravděpodobně soudním úředníkem, nebo?
de [DE: IV: Er war wahrscheinlich damals Gerichtsbeamter oder?]
00:16:02 MP: On byl prezidentem poli... policejním prezidentem v Mnichově...
de [DE: MP: Er war Poli... Polizeipräsident in München...]
00:16:04 IV: Ehm, ehm.
de [DE: IV: Aha, aha.]
00:16:07 MP: ... v té době.
de [DE: MP: ... zu der Zeit.]
00:16:11 No moje ehm... V tý věznici byli taky většinou lidi, kteří byli zadržení z různých důvodů.
de [DE: Nun meine ähm... Die Leute im Gefängnis waren aus verschiedenen Gründen inhaftiert.]
00:16:21 Kromě jiného taky kvůli přechodu... chtěli přej... eh... přejít přes hranice a podobně.
de [DE: Unter anderem auch wegen des Überschreitens... sie wollten... äh... die Grenze überqueren oder ähnliches.]
00:16:29 Bylo tam dost Poláků a byli tam i Češi a...
de [DE: Es gab viele Polen dort aber auch Tschechen und...]
00:16:40 Z Graze nás přev... eh... transportovali do Vídně, do věznice policejní a z Vídně potom celý vlak...
de [DE: Wir wurden von Graz nach... äh... nach Wien, ins Polizeigefängnis gebracht und dann ein ganzer Zug von Wien nach...]
00:16:54 Naštěstí teda já jsem na tom schutzhaftbefehl potom... hm... nebyl poslán do Mauthausenu, protože ten byl nejblíž tam...
de [DE: Zum Glück wurde ich nach dem Schutzhaftbefehl... hm... nicht nach Mauthausen geschickt, denn es war dort am nächsten...]
00:17:05 Ale do Dachau. To bylo moje štěstí jako.
de [DE: Sondern nach Dachau. Das war mein Glück.]
00:17:09 Celej vlak, celý vlak tenkrát z tý Vídně, z těch věznic, co tam byly a zadrženejch a tak dále lidí a zatčenejch,
de [DE: Ein ganzer Zug, ein ganzer Zug aus Wien, aus den Gefängnissen, die es dort gab und den Festgenommenen und Verhafteten und so weiter,]
00:17:19 tak byl poslán do... do... Mnichova. Celý vlak.
de [DE: wurde damals nach... nach... München geschickt. Ein ganzer Zug.]
00:17:32 No a v Mnichově pro nás přijeli autama SS z koncentračního tábora Dachau.
de [DE: Nun und in München wurden wir von der SS mit Lastwägen aus dem Konzentrationslager Dachau abgeholt.]
00:17:42 No a tak když jsme jeli, tak přes Mnichov, tak mnichováci, kteří to viděli a tak dále, že jedem do Dachau, tak prostě...
de [DE: Als wir durch München fuhren, so die Münchener, die es sahen, dass wir nach Dachau fahren und so weiter, also einfach...]
00:17:55 V kavárnách, takhle jak jsme viděli přes okno, když byli prostě i... se dívali, že jo, na to jak...
de [DE: In den Cafés, sahen wir über Fenster, als sie einfach... sie schauten, ja, darauf...]
00:18:02 Věděli, že SS-áci transportujou další... další lidi do... eh... tábora Dachau.
de [DE: Sie wussten, dass die SS-Leute weitere... weitere Menschen nach... äh... nach Dachau bringen.]
00:18:13 IV: Tábor Dachau byl vystavěn jako první tábor...
de [DE: IV: Das Lager Dachau wurde als erstes Lager errichtet...]
00:18:16 MP: V 38. už, no...
de [DE: MP: Bereits im Jahr 1938, ja...]
00:18:17 IV: Byl to takzvaný "příkladný tábor"...
de [DE: IV: Es war ein sogenanntes "Vorzeigelager"...]
00:18:20 MP: No... no...
de [DE: MP: Ja... ja...]
00:18:21 IV: ... podle kterého se měly stavět další, byl takovým vzorem...
de [DE: IV: ... nach dem die weiteren gebaut werden sollten, es war ein Modell...]
00:18:22 MP: Tam byli první političtí a to byli komunisté, kteří tam... de facto tam začali stavět ten... Mauthausen, teda Dachau.
de [DE: MP: Als die Ersten kamen die Politischen und das waren Kommunisten, die... die de facto begannen damit... Mauthausen, das heißt Dachau, aufzubauen.]
00:18:36 IV: Vy jste tam přišel eh... velice brzy.
de [DE: IV: Sie kamen äh... sehr früh hin.]
00:18:38 Už tenkrát jste se tam ovšem mohl setkat se skupinou českých vězňů.
de [DE: Aber schon damals hätten Sie dort eine Gruppe tschechischer Gefangener treffen können.]
00:18:42 Už tam byli studenti ze Sachsenhausenu pravděpodobně. I další skupiny?
de [DE: Die Studenten aus Sachsenhausen waren wahrscheinlich schon da. Vielleicht noch andere Gruppen?]
00:18:48 MP: Byli tam, byli tam už nejaký... nějací studenti také ze Sachsenhausenu a ehm...
de [DE: MP: Sie waren schon da... Es gab einige Studenten auch aus Sachsenhausen und äh...]
00:18:55 Asi dva bloky byly český, tam už tenkrát. V jednom byli také kromě jiného katoličtí faráři.
de [DE: Etwa zwei Blocks dort waren tschechisch, schon damals. In einem waren unter anderem katholische Pfarrer.]
00:19:07 A v Dachau, já z těch prominentních vězňů ani nevím, kdo tam byl od nás všechno
de [DE: Und in Dachau, ich weiß nicht mehr, wer von unseren prominenten Gefangenen dort war.]
00:19:16 IV: Vy sám jste se dostal na onen 20. blok, kde byla většina Čechů?
de [DE: IV: Sie selbst kamen in den 20. Block, wo sich die Mehrheit der Tschechen befand?]
00:19:20 Alespoň později, nevím jak to bylo v prvních letech.
de [DE: Zumindest zu der späteren Zeit. Ich weiß nicht wie es zu Beginn war.]
00:19:23 MP: No myslím, že to tak bylo, no. Já už se tak moc nepamatuju na to, ale... ehm...
de [DE: MP: Nun, ich denke, es war so... Ich kann mich nicht an so viel erinnern aber... ähm...]
00:19:29 Já jsem... tam byli vždycky... Ten blok byl rozdělen na dvě... dvě štuby, no a...
de [DE: Ich war... Dort gab es immer… Dieser Block war in zwei... zwei Stuben aufgeteilt, also...]
00:19:41 Eh... Na tý štubě, co jsem byl já, tak tam byli i němečtí komunisté.
de [DE: Äh... In der Stube, in der ich war, dort gab es auch deutsche Kommunisten.]
00:19:49 Tak ti ehm... nám radili... Ti s náma teda si dali práci, že s náma... že nám prostě pomáhali.
de [DE: Und sie ähm... gaben uns Ratschläge... Sie gaben sich Mühe mit uns und... sie halfen uns.]
00:20:00 A radili, co se... co jak se máme tam chovat, abychom nepřišli k úrazu, nebo do transportu do jinýho tábora.
de [DE: Und sie gaben uns Ratschläge, was... was zu tun ist, um nicht zu Schaden zu kommen oder um nicht in einen Transport in ein anderes Lager zu kommen.]
00:20:08 IV: A jaké ty rady byly? Co vám říkali?
de [DE: IV: Was für Ratschläge waren das? Was sagten sie Ihnen?]
00:20:11 MP: No tak řik... jednak eh... Hlavně říkali vyvarovat se transportu, že jo.
de [DE: MP: Nun, sie sag... einerseits äh... Hauptsächlich sagten sie den Transport zu meiden, nicht.]
00:20:19 A pokud nebyl... eh... nebyli... pokud jsme nebyli zařazeni třeba do práce, že... že jsme měli prostě před...
de [DE: Und solange war keiner... äh... keiner... solange keiner für die Arbeit zugeteilt war, dass... dass wir einfach davor...]
00:20:34 Když transportovali většinou lidi, kteří nebyli zařazeni do práce, takže to sháněli po blocích, jo.
de [DE: Sie transportierten meistens Leute, die nicht zur Arbeit eingeteilt waren, also suchten sie sie in den Blocks, ja...]
00:20:43 Tak nám řekli, aby sme se někam zašili prostě třeba, kamkoliv shovali, když se sháněli do transportu a tak.
de [DE: Also sagten sie uns, dass wir einfach irgendwohin gehen, uns irgendwo verstecken, als für den Transport Leute zusammengetrieben wurden.]
00:20:54 No tak... tam byli také trestné bloky.
de [DE: Also... es gab auch die Strafblocks dort.]
00:21:00 No a když jsem přijel do Dachau, tak to před nemocničním blokem byli naskládány mrtvoly jako v lese dříví, polena...
de [DE: Und als ich in Dachau ankam, wurden die Leichen vor dem Krankenhausblock gestapelt, wie das Holz im Wald, wie Spaltholz...]
00:21:12 Takže Dachau byl sice tábor I. třídy, jídlo tam bylo čisté, teda dalo se jíst a poměrně lepší.
de [DE: Dachau war zwar ein Lager der Klasse I, das Essen dort war sauber, also man konnte es essen und es war schon besser.]
00:21:21 Daleko než v jiných táborech, protože v neděli bylo přeci jenom nějaký lepší ma... nějaký lepší jídlo.
de [DE: Sehr viel besser als in den anderen Lagern, denn am Sonntag gab es etwas besseres... etwas besseres Essen.]
00:21:27 Ale ta ehm... to umírání tenkrát, začátkem války a tak dále, tam bylo velmi časté a hromadné, protože lidi byli vyhladovělí přes to a...
de [DE: Aber die ähm... das Sterben damals, zu Beginn des Krieges und so weiter, das war sehr oft und massenhaft, denn die Menschen waren ausgehungert und...]
00:21:41 Bylo málo jídla a kdo prostě začal ehm... třeba si, hledat třeba si ňáký jídlo v odpadcích a podobně,
de [DE: Es gab wenig zum Essen und wer anfing ähm... beispielsweise was zum Essen im Müll zu suchen oder so,]
00:21:53 tak dlouho nevydržel, že jo, protože se nakazil nějakou nemocí.
de [DE: der hielt nicht lange durch, ja, denn er steckte sich mit irgendeiner Krankheit an.]
00:21:57 A většinou tam byly nemoci flegmónie a podobně. {odkašlává}
de [DE: Am meisten verbreitete Krankheiten dort waren Phlegmone und ähnliches. {hustet}]
00:22:03 IV: A práce na kterém komandu byla považována, za nejhorší?
de [DE: IV: Und die Arbeit bei welchem Kommando galt als die schlimmste?]
00:22:08 MP: Za nejhorší? No to byly plantáže.
de [DE: MP: Am schlimmsten? Nun, das waren die Plantagen.]
00:22:10 Tam to bylo velmi nebezpečný, protože to bylo největší kom... největší pracoviště a hodně lidí a teda hodně těch vězňů tam bylo a...
de [DE: Es war sehr gefährlich dort, weil es das größte Komm... der größte Arbeitsplatz mit vielen Menschen, also Gefangenen, war und...]
00:22:22 Nebezpečí tam bylo v tom, že SS-áci dostávali třeba za zabití eh... vězně dovolenou a podobně.
de [DE: Die Gefahr bestand darin, dass die SS-Männer für die Tötung äh... eines Häftlings Urlaub bekamen und dergleichen.]
00:22:34 Takže si vymýšleli různý finty aby, aby prostě měli důvod zabíjet no. Třeba...
de [DE: Also erfanden sie verschiedene Tricks, um einen Grund zum Töten zu haben. Beispielsweise...]
00:22:46 IV: Ty plantáže, to znamenalo...
de [DE: IV: Die Plantage, das hieß...]
00:22:47 MP: Třeba štvali třeba také psy na li... na vězně a podobně, že je nechali roztrhat psema, ps...
de [DE: MP: Oder sie hetzten Hunde auf die Menschen, auf... auf die Häftlinge und dergleichen. Sie ließen sie von den Hunden zerreißen...]
00:22:56 Nebo házeli čepice do toho... do drátů a když si pro ni šel, tak ho zastřelili a podobně.
de [DE: Oder sie warfen die Mütze ins... in die Drähte hinein und wenn man nach ihr lief, erschossen sie einen und so weiter.]
00:23:06 No prostě... člověk to nechápe, no ale Němci to prostě dělali... a SS-áci.
de [DE: Also einfach... es ist nicht zu verstehen, aber die Deutschen taten es einfach... und die SS-Männer.]
00:23:15 Měli radost z toho, jak... jak ty lidi prostě maj strach, že jo, ze smrti a tak dále, no.
de [DE: Sie freuten sich, wenn... wenn die Leute einfach Angst hatten, ja, vor dem Tod und so weiter, ja.]
00:23:23 Čili to bylo... dosti takové sadistické, jak oni se chovali.
de [DE: Also war es... so ziemlich sadistisch, wie sie sich benahmen.]
00:23:32 Ehm... No v Dachau byla taky jednotka trestná eh... kde byli SS-áci a ta rota celá, že jo a tak dále no, tak těm...
de [DE: Ähm... In Dachau gab es auch eine Strafeinheit äh... Dort gab es SS-Männer und die ganze Kompanie, ja und so weiter, also den...]
00:23:45 Oni měli asi dobré jídlo a jinak k nim byli... s nima zametali taky prostě a se k nim... k nim byli taky nelítostní, no.
de [DE: Sie hatten wahrscheinlich gutes Essen aber sonst waren sie zu den... sind mit denen auch umgegangen... Sie waren zu denen auch erbarmungslos, ja.]
00:24:00 IV: Vy sám...
de [DE: IV: Sie selbst...]
00:24:01 MP: Nejhorší bylo, když se stal nějakej případ, že se podalo hlášení, jako mně se to stalo potom ehm...
de [DE: MP: Das Schlimmste war, wenn es einen Vorfall gab, zu dem eine Meldung eingereicht wurde, so wie es dann mir passierte ähm...]
00:24:10 Když jsem se bránil jednomu kápovi, kterej mě chtěl zmlátit.
de [DE: Als ich mich einmal gegen einen Kapo wehrte, der mich schlagen wollte.]
00:24:15 No a to bylo nebezpečí, že... {odkašlává} že se vězeň dostal do bunkru.
de [DE: Und dabei gab es die Gefahr, dass... {räuspert sich} dass der Häftling im Bunker landete.]
00:24:23 No a z bunrku málokdy, málokdo se vrátil živej prostě. Většinou je tam umlátili.
de [DE: Und aus dem Bunker kam nur selten und kaum jemand lebendig zurück. Meistens wurde man dort erschlagen.]
00:24:31 No a... mně to nebezpečí také hrozilo. V jed... eh... V 41. na jaře a...
de [DE: Nun und... mir drohte es auch. Im... äh... im Jahr 1941, zur Frühlingszeit...]
00:24:44 Písař, kterej byl na našem bloku byl německej komunista Hoffmann.
de [DE: Der Schreiber auf unserem Block war der deutsche Kommunist Hoffmann.]
00:24:50 Tak když on o tom věděl, že mám hlášení a už jsem stál taky před bránou a eh...
de [DE: Als er erfuhr, dass es eine Meldung über mich gibt, da stand ich schon vor dem Tor und äh...]
00:25:01 Byl jsem na pohovoru s lágrführerem, no a př... pro takové přečiny se dával třeba hodinu sloupek, nebo podobně.
de [DE: Ich wurde zum Lagerführer zitiert, nun und Ver... für ein solches Vergehen gab es für eine Stunde „den Baum“ oder so.]
00:25:13 To znamená, že jste visela takhle za ruce nad... nad zemí 30 centimetrů, nebo tak, že byste měla vykloubená ramena a tak dále no.
de [DE: Das heißt, man hing so an den Händen über... 30 Zentimeter über dem Boden, also mit den ausgerenkten Schultern und so weiter, ja.]
00:25:23 No a SS-áci samozřejmě eště Vám to nějak spestřovali tím, že... že Vás rozhoupali a podobně, nebo tak.
de [DE: Nun, die SS-Männer verstärkten es manchmal dadurch, dass... dass sie einen schaukelten oder so ähnlich.]
00:25:34 No a Hoffmann ehm... protože se připravovalo komando venku, pro venkovní práce, práce v SS kasárnách v Norimberku...
de [DE: Nun und Hoffmann ähm... weil ein Kommando für die Außenarbeiten, für die SS-Kaserne in Nürnberg zusammengestellt wurde ...]
00:25:46 Tak Hoffmann ehm... mě tam napsal do toho seznamu a eh...
de [DE: So trug mich Hoffmann ähm... in die Liste ein und äh...]
00:25:57 Nevím, jestli si toho všimlo vedení tábora, nebo nevšimlo, prostě jsem odjel s tím komandem do Norimberku.
de [DE: Ich weiß nicht, ob die Lagerleitung es bemerkte oder nicht, ich fuhr einfach mit dem Kommando nach Nürnberg.]
00:26:04 IV: Vyhnul jste se tedy tomu trestu, který Vás pravděpodobně očekával.
de [DE: IV: Sie wichen der Strafe also aus, die Sie wahrscheinlich erwartete.]
00:26:06 MP: No... no jistě no... to... určitě.
de [DE: MP: Ja... ja sicher... das... ganz sicher.]
00:26:11 No a v Norimberku ehm... v SS kasárnách jsme pochopitelně...
de [DE: Nun und in Nürnberg ähm... in der SS-Kaserne waren wir natürlich...]
00:26:20 Tam se dokončovaly garáže a kanalisace toho, na tom dvoře garáží, garáží a führerheim se tam dokončoval pro Himmlera.
de [DE: Dort wurden Garagen und die Kanalisation des, auf dem Garagen... Garagenhof und das Führerheim für Himmler fertig gestellt.]
00:26:35 Tak těch 100 lidí, kteří tam byli v tom komandě prostě... prostě tam měli práce, že jo.
de [DE: In dem Kommando gab es etwa 100 Personen, die dort einfach... einfach Arbeit hatten, ja.]
00:26:42 Pronajali je civilním firmám, který to tam prováděly ty práce a tam se pracovalo. No a...
de [DE: Sie wurden an die zivilen Unternehmen vermietet, die die Arbeiten ausführten und es wurde dort gearbeitet. Nun und...]
00:26:54 IV: Jak bylo to komando zařízené? Vy jste byli přímo ubytováni v kasárnách?
de [DE: IV: Wie wurde das Kommando eingerichtet? Waren Sie direkt in der Kaserne untergebracht?]
00:26:57 MP: My jsme byli v kasárnách a to jsme byli... tam byla tělocvična, která tam už neexistuje.
de [DE: MP: Wir waren in der Kaserne und zwar... Es gab eine Turnhalle dort, die nicht mehr existiert.]
00:27:03 To zbourali. Já jsem tam byl ne... asi před rokem nebo dvěma a...
de [DE: Sie wurde abgerissen. Ich war dort… etwa vor einem oder zwei Jahre und...]
00:27:11 V suterénu tý tělocvičny, to byla velká hala, tělocvična pro ty...
de [DE: Im Souterrain der Turnhalle, es war eine große Halle, Turnhalle für die...]
00:27:15 To byly největší kasárna tam... bývalý... postavený za války, největší kasárna SS v Německu.
de [DE: Dort war die größte Kaserne... damalige... während des Krieges gebaut, die größte SS-Kaserne in Deutschland.]
00:27:24 A v suterénu nás ubytovali. Tam byli eh... umývárny v suterénu.
de [DE: Und im Souterrain wurden wir untergebracht. Dort gab es äh... die Waschräume im Souterrain.]
00:27:33 No a tak tam do těch odpočíváren, tak dali se... dali postele a tak dále a měli jsme... byli jsme tam ubytováni těch 100 lidí.
de [DE: Nun und in die Ruheräume, dort wurden... Betten hingestellt und so weiter und wir hatten... wir waren dort, etwa 100 Personen untergebracht.]
00:27:44 IV: A nějak jste ještě byli extra strážení? Jak to probíhalo, ten denní režim?
de [DE: IV: Wurden sie in einer besonderen Weise bewacht? Wie war es so, der Tagesablauf?]
00:27:49 MP: No tak tam byla strážnice na...
de [DE: MP: Nun es gab eine Wachstube am...]
00:27:50 IV: Bylo to zcela oddělené?
de [DE: IV: War es komplett abgetrennt?]
00:27:52 MP: ... u vchodu, no. No a jinak, když jsme byli na pracích, tak byl řetěz stráží kolem kasáren.
de [DE: MP: ... am Eingang, ja. Und sonst, als wir arbeiteten, gab es eine Wachkette um die Kaserne herum.]
00:28:00 No a jinak po kasárnách jsme se mohli pohybovat v ty... v těch pracovních oblastech bez stráží.
de [DE: Aber in der Kaserne konnten wir uns bewegen... in unserem Arbeitsbereich ohne Wachen.]
00:28:11 Akorát někde byly ještě, kde prostě se domnívali, že by byli nutné, že jo, sem-tam.
de [DE: Nur an manchen Stellen, wo sie es notwendig fanden, gab es noch welche, ja, hier und dort.]
00:28:21 IV: A veškeré vybavení jste měli z hlavního tábora v Dachau, nebo to bylo místní kasárenské?
de [DE: IV: Und die gesamte Ausrüstung war aus dem Hauptlager in Dachau oder aus der Kaserne?]
00:28:26 MP: No ne, to bylo z kasáren. To bylo dobrý, spali jsme po jednom a tak dále.
de [DE: MP: Oh nein, es war aus der Kaserne. Es war gut dort, wir konnten einzeln schlafen und so weiter.]
00:28:32 Měli jsme postele kovový a všechno jako voj... jako SS-áci skoro. No a stravu sme měli SS-áckou, no tak čili dobrou.
de [DE: Wir hatten Metallbetten und alles wie Sold... so wie die SS-Männer nahezu. Das Essen war wie für die SS, also gut.]
00:28:41 A ještě naši lidi chodili umývat do... do kuchyně že, takže mohli dostat ještě co tam zbylo.
de [DE: Und unsere Leute gingen in… in die Küche abwaschen, also sie bekamen, was dort übrigblieb.]
00:28:49 IV: Takže v podstatě byste řekl, že ty podmínky tam byly dokonce lepší...
de [DE: IV: Also würde Sie sagen, die Bedingungen waren im Grunde genommen besser...]
00:28:52 MP: No velmi dobré...
de [DE: MP: Na sehr gut...]
00:28:54 IV: ... než v Dachau.
de [DE: IV: ... als in Dachau.]
00:28:54 MP: Protože tam se celkem už nic tak nedalo dělat. No a hlavně ta doba, která probíhala, válka a tak dále.
de [DE: MP: Denn dort konnte man insgesamt nicht mehr viel tun. Und vor allem zu dieser Zeit, der Krieg und so weiter.]
00:29:05 Oni už potom potřebovali pracovní síly, takže už tak se v těch táborech nezabíjelo, tak hrozně.
de [DE: Es wurden Arbeitskräfte gebraucht, also man tötete in den Lagern nicht mehr so schrecklich viel.]
00:29:13 Když tak v práci... spíše prací a tak dále, že jo. Potřebovali pracovní síly.
de [DE: Wenn, dann bei der Arbeit… also eher durch die Arbeit und so weiter, ja. Sie brauchten Arbeitskräfte.]
00:29:19 IV: A počet v tom komandu byl stabilní, nebo se střídal?
de [DE: IV: Und die Personenanzahl im Kommando war stabil oder wechselte?]
00:29:22 MP: No byl stabilní za těch třech rok... lety... za ty tři roky se má... málo co změnilo tam
de [DE: MP: Sie war stabil in den drei Jahr... Jahren... in den drei Jahren... Es änderte sich nur wenig dort.]
00:29:28 IV: Takže zhruba těch 100 vězňů jako na začátku, když jste přišel.
de [DE: IV: Also ungefähr die 100 Gefangene, wie am Anfang, als Sie kamen.]
00:29:31 MP: No, akorát že někteří, kteří měli něco... eh... ňáký prohřešky, nebo něco... nebo si... tak někteří byli také odvoláni, jo, odtransportováni, že jo.
de [DE: MP: Nun, nur die, die etwas hatten... äh... irgendwelche Vergehen oder so... oder sich... manche wurden auch abberufen, ja, abtransportiert, nicht.]
00:29:46 Se pamatuju jeden ehm... z našich lidí, z Nuslí ňákej mladej člověk taky byl odtransportovanej, že tam něco...
de [DE: Ich erinnere mich an einen ähm... einen von unseren Leuten, aus Nusl. Ein junger Mann wurde abtransportiert, weil er dort etwas...]
00:29:56 Měl možná styk s civilním... nebo něco takovýho, nevím ehm...
de [DE: Vielleicht hatte er Kontakt zur Zivil... oder etwas ähnliches. Ich weiß es nicht...]
00:30:00 IV: Eh... Styk s civilním obyvatelstvem jste měli ňákým způsobem? Mohli jste...
de [DE: IV: Eh... Gab es Kontakt mit der Zivilbevölkerung? Konnten Sie...]
00:30:04 MP: No zvenku... zvenku... Tam kolem kasáren se taky pracovalo, tam byly nevím, ňáké stavby.
de [DE: MP: Ja, von draußen... draußen... Es gab dort in der Gegend auch irgendwelche Baustellen.]
00:30:14 Jestli ňáký baráky, nebo něco se tam stavělo. A tam byli taky... také... na práci ty ročníky, který byli don...
de [DE: Ob man dort Häuser oder was weiß ich was baute. Es waren dort... auch... ganze Jahrgänge zur Arbeit gezw...]
00:30:27 Jako 21. ročník, že kterej ten pr... byl vyhná... eh... teda donucen pracovat v Německu a tak... tak tam byli v... Norimberku také.
de [DE: Beispielsweise Jahrgang 1921 arb... wurde getrieb... äh... zur Zwangsarbeit in Deutschland, also auch... in Nürnberg.]
00:30:41 IV: Takže jste se setkali i s Čechy.
de [DE: IV: Sie trafen also Tschechen?]
00:30:43 MP: No jo, takže dokonce i jeden z našich spoluvězňů tam přišel do styku s děvčetem z jejich věsni... vesnice.
de [DE: MP: Ja, sogar ein Mithäftling kam mit einem Mädchen aus seinem Dor... Dorf in Kontakt.]
00:30:54 Takže přes ni potom se posílala ňáká ta pošta a tak dále, přes ně.
de [DE: Also über sie ging dann die Post und so weiter. Über sie.]
00:30:59 No a byly nějaké vily, které byly židovský majetek, který se skonfiskoval, tak tam se chodilo taky na práci a na úpravu a tak dále.
de [DE: Und es gab Villen aus früherem jüdischen Besitz, die konfisziert wurden, und man arbeitete dort an den Bauänderungen und so weiter.]
00:31:10 Takže jsme jezdili do města, do těch některých vil.
de [DE: Wir fuhren also in die Stadt, in die Villen.]
00:31:16 IV: A podařilo se Vám vypašovat ven ňákou zprávu? Alespoň Vaší matce, nebo...
de [DE: IV: Ist es Ihnen gelungen eine Nachricht nach draußen zu schmuggeln? Für Ihre Mutter oder so...]
00:31:19 MP: No tak poštu jsme tam propašovali, no.
de [DE: MP: Die Post schmuggelten wir raus, ja.]
00:31:22 Právě přes ty naše lidi, ale pak ňák to se... to ňekde pro... provalilo a... byly z toho průšvihy.
de [DE: Eben über die Landsleute aber dann... kam es... kam es heraus... und es gab ein Schlamassel deswegen.]
00:31:37 Něco zachytili a zrovna zachytili jeden neb... nebo dopis, kterej jsem psal já taky.
de [DE: Sie fingen etwas ab und gerade einen ode... oder den Brief, den ich schrieb.]
00:31:45 No ale že byl ehm... to by... V každým případě to bylo trestný, protože oni chtěli mít cenzuru, nad... korespondenci a nad vším.
de [DE: Das war ähm... das wäre... Auf jeden Fall war es strafbar, denn es gab Zensur über... über Korrespondenz und alles.]
00:32:00 IV: Vy jste tam měl poměrně velké štěstí na Vašeho kápa {nesrozumitelné}.
de [DE: IV: Sie hatten ziemlich großes Glück bezüglich Ihres Kapos... {unverständlich}]
00:32:04 MP: No tak tenhle... tenhle Hugo, jak už to bylo ehm... skutečně člověk, kterej riskoval hodně, že... na... s... našich lidí tam, našim lidem tam hodně pomáhal.
de [DE: MP: Nun, dieser... dieser Hugo, so wie es war ähm... dieser Mensch riskierte wirklich viel... um... mit... um unseren Menschen dort, um unseren Menschen zu helfen.]
00:32:20 A... potom svědčil taky v Norimberku u Mezinár... ehm... Mezinárodního soudu, že jo.
de [DE: Und... später war er als Zeuge in Nürnberg, beim Inter... ähm Internationalen Gerichtshof, ja.]
00:32:31 IV: V tomto komandu byli i další Češi? Jaké tam byli národnosti, pokud si vzpomínáte?
de [DE: IV: Gab es auch andere Tschechen in diesem Kommando? An welche Nationalitäten können Sie sich erinnern?]
00:32:37 MP: No z celé Evropy tam byli... lidi.
de [DE: MP: Nun, es gab dort Menschen aus ganz Europa.]
00:32:41 Hlavně Poláci byli, Rusové byli, že. Němci také byli dost početní.
de [DE: Es gab insbesondere Polen, es gab Russen, ja. Es gab auch zahlreiche Deutsche.]
00:32:49 A Francouzi, Španělé, Italové... Méně bylo Holanďanů, ňákej Dán a tak dále.
de [DE: Und Franzosen, Spanier, Italiener... etwas weniger Holländer, auch mal Dänen und so weiter.]
00:33:04 Angličané tam byli, myslím dva letci, nebo něco takovýho. Jinak... nevím.
de [DE: Engländer gab es auch, zwei Piloten oder so. Sonst... ich weiß nicht.]
00:33:14 IV: Eh... Komando bylo v roce 43, myslím převedeno papírově pod tábor ve Flossenbürgu...
de [DE: IV: Äh... das Kommando wurde im Jahr 1943 dem Lager Flossenbürg offiziell zugeordnet...]
00:33:21 MP: No právě, že byl Flossenbürg poblíž, tak to pře... přeložili prostě evidenčně a ji... do Flossenbürgu.
de [DE: MP: Eben, weil Flossenbürg einfach näher war, also man hat es... einfach erfassungstechnisch und... nach Flossenbürg verlegt.]
00:33:32 No a já jsem právě měl v tom 43. na podzim ten průšvih s tím dopisem.
de [DE: Und da hatte ich eben im Herbst 1943 das Malheur mit dem Brief.]
00:33:44 A protože to byl dopis politický, takže o to nebezpečnější. Takže eh... velitel komanda mě...
de [DE: Der Brief war politisch, also um so gefährlicher. Also äh... Der Kommandant ließ mich...]
00:34:00 IV: Technickou pauzu... pauzu dame.
de [DE: IV: Technische Pause... wir machen eine Pause.]
00:34:03 MP: ... nechal poslat do... zpátky do... do Flossenbürgu.
de [DE: MP: ... er ließ mich... zurück nach... nach Flossenbürg schicken.]
00:34:12 CM: Tak...
de [DE: CM: Also...]
00:34:12 IV: Tak. Budem pokračovat na další kazetě.
de [DE: IV: So. Wir werden mit einer weiteren Kassette weiter machen.]
00:34:14 CM: Dáme si přestáv...
de [DE: CM: Wir machen eine Paus...]

Subtitles for "AGFl_AV.22.1047.mp4"

00:00:00 CM: A můžeme.
de [DE: CM: Und wir können.]
00:00:02 IV: Pane Poljaku, ráda bych se Vás eh... zeptala, jestli jste jako vězňové v komandu v Norimberku pocítili, že nastala ta změna?
de [DE: IV: Herr Poljak, ich möchte Sie äh… fragen, ob Sie, als Gefangener des Nürnberger Kommandos irgendwelche Veränderungen bemerkten?]
00:00:12 Že komando spadalo pod koncentrační tábor Flossenbürg?
de [DE: Also, weil das Kommando unter das Konzentrationslager Flossenbürg fiel?]
00:00:17 A jestli se k Vám ta informace vůbec donesla a jestli se udály nějaké změny, které jste mohli pocítit?
de [DE: Und ob Ihnen diese Information überhaupt bekannt war und ob es irgendwelche Veränderungen gab, die Sie vielleicht spüren konnten?]
00:00:31 Pravděpodobně...
de [DE: Wahrscheinlich...]
00:00:31 MP: No pro nás to byla závažná informace, protože jsme věděli, že Flossenbürg je hor... horší tábor, II. nebo III. třídy dokonce.
de [DE: MP: Nun, es war eine wichtige Information für uns, weil wir wussten, dass Flossenbürg ein schle... schlechteres Lager ist, eines der II. oder III. Klasse sogar.]
00:00:43 A že to bude teda pro nás daleko horší, no.
de [DE: Und dass es für uns sehr viel schlimmer wird, ja.]
00:00:47 Já když jsem měl... jsem tam musel potom, když mě odtransportovali, nebo když mi hrozil transport do Flossenbürgu...
de [DE: Als ich dann sollte... musste ich dann, als sie mich abtransportierten, beziehungsweise als ich vom Transport nach Flossenbürg bedroht war...]
00:00:55 Tak jsem z toho pochopitelně byl dosti nešťastný. No ale nic se nedalo dělat, nebo změnit se to nedalo.
de [DE: Natürlich war ich dann verständlicherweise deswegen ziemlich unglücklich. Aber man konnte nichts dagegen machen, es ließ sich nicht ändern.]
00:01:05 A já se domnívám, že zbytek koman... tohohle komanda dachauskýho, že se dostal zpátky do Dachau... později.
de [DE: Und ich glaube, dass der Rest des Kommand… dieses Dachauer Kommandos kehrte später nach Dachau... zurück.]
00:01:15 IV: Vyměnil se v tom komandu personál?
de [DE: IV: Wurde beim Kommando das Personal gewechselt?]
00:01:20 MP: Hm... to nevím.
de [DE: MP: Hm... das weiß ich nicht.]
00:01:21 IV: Vyměnili se například kápové, nebo přišel...
de [DE: IV: Wurden die Kapos gewechselt, oder kam...]
00:01:25 MP: Ne, to já už o tom nevím.
de [DE: MP: Nein, darüber weiß ich nichts mehr.]
00:01:27 Asi ne, protože všichni skoro, jak jste viděla z tý korespondence, nebo z toho, z těch fotografií a korespondence, to byli po válce, že jo.
de [DE: Wahrscheinlich nicht, weil fast jeder, wie Sie aus der Korrespondenz oder aus diesen Fotos und der Korrespondenz sahen, also nach dem Krieg, ja.]
00:01:39 Čili se dostali zpátky asi do Dachau. Ne do Flossenbürgu.
de [DE: Also sie kamen zurück nach Dachau. Nicht nach Flossenbürg.]
00:01:44 IV: Ehm... uvědomuju si, že jste vzpomínal a na oberscharführera Schreiber, jestli si pamatuju dobře.
de [DE: IV: Ähm... Ich weiß noch, wie Sie sich an Oberscharführer Schreiber erinnerten, wenn ich mich nicht irre.]
00:01:51 MP: Schreib, no... Schreiber...
de [DE: MP: Schreib, ja... Schreib...]
00:01:53 IV: Ten přišel do...
de [DE: IV: Der kam nach...]
00:01:55 MP: Já... já nevím... Tam byl seznam těch... ve Flossenbürgu... v těch... v tom... v tý budově komandatury, tam byl seznam přece těch, kteří tam...
de [DE: MP: Ich... ich weiß nicht... Es gab dort eine Liste... in Flossenbürg... in den... in der... in dem Kommandantur-Gebäude, es gab doch eine Liste von denen, die dort...]
00:02:10 A já jsem tam to jméno nenašel.
de [DE: Aber ich fand dort den Namen nicht.]
00:02:12 IV: A Vy si na něj vzpomínáte ještě z Norimberka?
de [DE: IV: Und Sie erinnern sich an ihn aus Nürnberg?]
00:02:15 MP: No, to si vzpomínám...
de [DE: MP: Ja, ich erinnere mich...]
00:02:16 IV: Tam byl činný?
de [DE: IV: War er dort tätig?]
00:02:18 MP: A já mys... No ale on přišel, když nás přeložili do toho, do Flossenbürgu a přišel jako novej lágrfüh... , teda komandoführer.
de [DE: MP: Ich denk... Er kam aber als neuer Lagerfüh... also Kommandoführer, als wir nach, nach Flossenbürg verlegt wurden.]
00:02:28 Protože dosud tam byl z Dachau.
de [DE: Denn bis dahin hatten wir Einen aus Dachau.]
00:02:31 IV: Ehm... Takže to byla změna, kterou jste pocítili?
de [DE: IV: Ähm... Es war also die Veränderung, die Sie spüren konnten?]
00:02:33 MP: To byla změna, kterou... no to jo.
de [DE: MP: Das war die Veränderung, die... ja, genau.]
00:02:35 IV: A jaká to byla osobnost?
de [DE: IV: Und was für eine Persönlichkeit war er?]
00:02:38 MP: No, předcházela ho špatná pověst, jako zabijáka... ve Flossenbürgu.
de [DE: MP: Nun, ihm ging ein schlechter Ruf eines Mörders voraus... in Flossenbürg.]
00:02:45 IV: Jak se k Vám ty zvěsti dostaly od vězňů ve Flossenbürgu?
de [DE: IV: Wie kamen die Gerüchte von Insassen in Flossenbürg zu Ihnen?]
00:02:51 MP: To nevím... jestli tam ještě někdo to, o tom věděl, nebo jak... to nevím.
de [DE: MP: Das weiß ich nicht… ob da noch jemand darüber wusste oder wie... das weiß ich nicht.]
00:03:01 IV: A on jak se k Vám choval? Jak se na něj pamatujete?
de [DE: IV: Und wie behandelte er Sie? Wie erinnern Sie sich an ihn?]
00:03:04 MP: No tam se celkem tak nic dalece nezměnilo, protože...
de [DE: MP: Also es änderte sich dort nicht so vieles, denn...]
00:03:13 Naopak ke mně se choval jako... mně dokonce říkal, že dá návrh na propuštění, nebo něco takového... na gestapo {odkašlává}.
de [DE: Im Gegenteil, er behandelte mich wie… Er sprach sogar von einem Freilassungsantrag oder so... bei der Gestapo {räuspert sich}.]
00:03:24 A já jsem tam dostával samý lepší místa takový... prostě pracovní.
de [DE: Und ich bekam nur solche besseren Stellen… also Arbeitsstellen.]
00:03:29 IV: Takže z ňákých...
de [DE: IV: Also aus irgendeinem...]
00:03:30 MP: Jsem se dostal například i do SS-nemocnice... jako že jsem tam umýval nádobí a podobně.
de [DE: MP: Ich schaffte es beispielsweise bis hin zum SS-Krankenhaus... also als Tellerwäscher und dergleichen.]
00:03:38 Což byla zřejmá protekce.
de [DE: Es war eine offensichtliche Protektion.]
00:03:45 Mě navrhl asi Hugo jak už, ale musel bejt k tomu souhlas zřejmě toho komandoführera.
de [DE: Vorgeschlagen wurde ich wahrscheinlich von Hugo, aber dazu musste es die Zustimmung des Kommandoführers geben.]
00:03:56 No z ňákých důvodů tenhleten Schreiber si mě oblíbil a říkal, že... dokonce říkal, že dá návrh na propuštění.
de [DE: Und aus irgendeinem Grunde hat mich dieser Schreiber gemocht und er sagte, dass er... einen Freilassungsantrag stellen wird.]
00:04:06 Já nevím z jakejch důvodů, no. Já jsem... no a pak jsem měl ten průšvih, že jo a tím jako všechno padlo, že jo.
de [DE: Ich weiß nicht aus welchen Gründen, ja. Ich bin… ich hatte dann das Malheur, ja und dadurch war alles verloren, ja.]
00:04:15 IV: To se stalo tedy tak, že Vám zadrželi, nebo našli dopis, který jste se pokoušel poslat ven?
de [DE: IV: Es war also das mit dem Brief von Ihnen, der gefunden oder abgefangen wurde?]
00:04:21 MP: No právě.
de [DE: MP: Ja, genau.]
00:04:23 IV: A to se...
de [DE: IV: Und es...]
00:04:24 MP: A ten dopis... on by to bejvalo {pousmání} asi nebylo no tak tragický...
de [DE: MP: Und der Brief... als solcher {lächelt} wäre normalerweise nicht so tragisch...]
00:04:31 Ale já jsem tam psal různý věci o tom, jak to... jak to tam vypadá... a jak... že jsou... že SS je hanba civilizačního národa a takový věci všelijaký.
de [DE: Aber ich schrieb dort verschiedene Dinge darüber, wie es... wie es dort aussieht... und wie... dass sie... dass die SS eine Schande für eine zivilisierte Nation sei und solche Dinge.]
00:04:44 Takže to byl... to byl dopis velmi politickej, no. A to je teda muselo hrozně naštvat.
de [DE: Also es war... ein sehr politischer Brief, ja. Und das musste sie sehr wütend machen.]
00:04:57 IV: Následovalo tedy Vaše potrestání, jo i... Co se událo?
de [DE: IV: Also es folgte Ihre Bestrafung, ja und... Was ist passiert?]
00:05:00 MP: No tam byl jeden SS-ák {nesrozumitelné}, kterej mě chtěl dokonce skopat za to. Ale nedošlo k tomu.
de [DE: MP: Nun, es gab einen SS-Mann {unverständlich} dort, der mich dafür zusammentreten wollte. Dazu kam es aber nicht.]
00:05:13 IV: A byly tam tresty na denním pořádku v tom komandu?
de [DE: IV: Und die Bestrafungen beim Kommando, waren sie an der Tagesordnung?]
00:05:17 MP: Ne, tam by... celkem to šlo.
de [DE: MP: Nein, dort wur... ging es eigentlich.]
00:05:20 IV: Fyzické tresty tam...
de [DE: IV: Die Körperstrafen dort...]
00:05:21 MP: Bylo to klidné. Ne, tam... nanejvýš já jsem musel si odpracovat... Když tam přiš... přijel po půl roce... eh... velitel tábora Dachau.
de [DE: MP: Es war entspannt. Nein, dort... Ich musste es mir höchstens abarbeiten... Als der... der Lagerkommandant von Dachau... nach einem halben Jahr... äh... kam.]
00:05:35 My jsme mu říkali Žabí král.
de [DE: Wir nannten ihn Froschkönig.]
00:05:39 Tak místo toho trestu, kterej jsem měl... to hlášení v Dachau, že jo.
de [DE: Also anstatt der Strafe, die ich bekam... wegen der Meldung in Dachau, ja.]
00:05:47 Tak jsem musel odpracovat čtyři neděle skládáním koksu, že jo.
de [DE: Also musste ich an vier Sonntagen Koks ablagern, ja.]
00:05:53 Z nádraží do... z vagónů do nákladních aut, který se vozil do těch SS-kasáren.
de [DE: Am Bahnhof in die... aus den Wagons in die Lastfahrzeuge, die ihn in die SS-Kaserne fuhren.]
00:05:59 Tak takhle jsem to potom odpracoval, no, ten můj trest.
de [DE: Auf dieser Weise arbeitete ich es ab, ja, meine Strafe.]
00:06:08 No ale ten Schreiber musel bejt hodně sklamanej, že jo. No a já nevěděl, co v tom hlášení je.
de [DE: Aber Schreiber musste sehr enttäuscht sein, nicht. Und ich wusste nicht, was in der Meldung stand.]
00:06:15 A jaký... jaký... jak to dopadne, že jo. Až mně potom odtransportovali do Flossenbürgu.
de [DE: Und welche... welche... wie es ausgeht, ja. Bis ich dann nach Flossenbürg abtransportiert wurde.]
00:06:24 IV: Tam jste...
de [DE: IV: Dort sind Sie...]
00:06:26 MP: To bylo v srpnu no a už... jenom ten pohled na ten tábor a tak dále, na tu... na ty...
de [DE: MP: Das war im August und schon... schon der erste Blick auf das Lager und so weiter, auf die... auf die...]
00:06:37 Když jsem přijel... když jsme... když mě přiv... přivezli až na ten apelplatz a když jsem viděl ty tři šibenice tam, tak teda...
de [DE: Als ich da ankam... als wir... als ich... auf den Appellplatz gebracht wurde und als ich die Galgen dort sah, also...]
00:06:45 IV: Vás tam odví... odváželi autem jako jediného z toho komanda?
de [DE: IV: Sie wurd... wurden als Einziger mit dem Auto aus dem Kommando hingebracht?]
00:06:47 MP: {odkašlává} No... no...
de [DE: MP: {räuspert sich} Ja... ja...]
00:06:54 IV: Jaký... jaký byl... jaké... jaké byly Vaše pocity po příjezdu do Flossenbürgu?
de [DE: IV: Wie... wie war... wie... wie waren Ihre Eindrücke nach der Ankunft in Flossenbürg?]
00:07:00 A... když jste viděl kupříkladu ty šibenice...
de [DE: Und... als Sie zum Beispiel die Galgen sahen...]
00:07:05 MP: No bylo to...
de [DE: MP: Nun, es war...]
00:07:06 IV: Co se Vám honilo hlavou?
de [DE: IV: Was ging Ihnen durch den Kopf?]
00:07:08 MP: Bylo... bylo to špatné, no. Jsem měl obavy, jestli na jedné nebudu viset, no.
de [DE: MP: Es war... es war schlimm, ja. Ich machte mir Sorgen, ob ich an einem hängen würde, ja.]
00:07:20 No a to trvalo... V noci se mi zdály takové sny. Měl jsem různý halucinace a tak dále, že.
de [DE: Und es ging nicht weg... Ich hatte schlechte Träume in der Nacht, hatte verschiedene Halluzinationen und so weiter, ja.]
00:07:31 Dokonce jako že {pousmání} se pálím v krematoriu a podobně, no.
de [DE: Sah mich darin {lächelt}, dass ich in einem Krematorium verbrenne und dergleichen, ja.]
00:07:38 No ale to... ehm... netrvalo dlouho, že jo, když...
de [DE: Aber es... ähm... dauerte nicht lange an, ja, als...]
00:07:45 Asi po těch třech dnech, když byli ty rozsudky, tak jsme se museli dívat, jak věší ty mladý lidi, no.
de [DE: Als wir etwa nach drei Tagen, als die Urteile vollstreckt wurden, mussten wir zuschauen, wie sie solche jungen Menschen aufhängen, ja.]
00:07:54 Byli to mladí hoši celkem ti, kteří tam byli pověšění za sabotáž.
de [DE: Es waren ziemlich junge Burschen, die dort für eine Sabotage aufgehängt wurden.]
00:08:01 IV: Jakou sabotáž? Co provedli?
de [DE: IV: Was für eine Sabotage? Was taten sie?]
00:08:03 MP: No, že si udělali z hliníku cvočky do bot.
de [DE: MP: Sie machten sich für ihre Schuhe Aluminiumstollen.]
00:08:08 Tam byla pobočka Messerschmitt Werke, že jo. A tam se dělali nějaký součásti na letadla Messerschmitty.
de [DE: Es gab dort eine Zweigstelle der Messerschmitt Werke, ja. Und dort wurden Teile für die Messerschmitt-Flugzeuge produziert.]
00:08:20 Myslím, že draci, nebo něco takového... hm... nevím přesně co {odkašlává}.
de [DE: Ich glaube, Drachen oder so... ähm... ich weiß nicht genau, was {räuspert sich}.]
00:08:29 IV: Vy jste byl ve Flossenbürgu zařazen na tu nejhorší práci, kterou jste mohl být zařazen.
de [DE: IV: Sie wurden in Flossenbürg für die schlimmste Arbeit, die es nur gab, eingeteilt.]
00:08:35 MP: No...
de [DE: MP: Ja...]
00:08:36 IV: Jak na to období vzpomínáte?
de [DE: IV: Wie erinnern Sie sich an diese Zeit?]
00:08:39 MP: Tam největší a nejhorší práce byly v kamenolomu, no. No v létě by to jakž-takž šlo možná, no šlo...
de [DE: MP: Die größte und die schwerste Arbeit dort gab es im Steinbruch, ja. Im Sommer ging es noch einigermaßen, nun ging...]
00:08:49 Tam se už taky v těch... v tom 44. a tak dále, už také i tam prostě se nezabíjelo tolik.
de [DE: Dort wurde es in den… im Jahr 1944 und so weiter... Es wurde auch dort nicht mehr so viel getötet.]
00:09:00 Akorát že lidi byli nemocní, hladoví a tak dále, tak to podléhali často nemocem a zemřeli prostě, to je jasný.
de [DE: Aber die Menschen waren krank, ausgehungert und so weiter, also erlagen sie den Krankheiten und starben einfach, offensichtlich.]
00:09:11 Ale taky už... také už prostě eh... potřebovali pracovní síly taky...
de [DE: Aber auch... also einfach auch äh... Sie brauchten Arbeitskräfte...]
00:09:19 Tak ještě v tom 44. přes to, že byli velký nálety už, tak poslední transport, celý vlak, že jo z Flossenbürgu odjel do toho Mauthausenu.
de [DE: Also noch 1944, trotz der häufigen Luftangriffe, fuhr der letzte Transport, ein ganzer Zug, ja, aus Flossenbürg nach Mauthausen.]
00:09:33 No a s tím jsem odjel já také.
de [DE: Nun und in diesem war ich dabei.]
00:09:36 IV: Ješte bych se vrátila zpátky přece jenom k tomu období, které jste strávil ve Flossenbürgu.
de [DE: IV: Ich würde doch noch auf die Zeit zurückkommen, die Sie in Flossenbürg verbrachten.]
00:09:41 Eh... Jak... jak byste nám popsal tu práci v kamenolomu? Jak vypadal ten pracovní den?
de [DE: Äh... Wie... wie würden Sie die Arbeit im Steinbruch beschreiben? Wie sah der Arbeitstag aus?]
00:09:46 MP: No bylo to hrozný... v zimě.
de [DE: MP: Nun, es war grauenhaft... im Winter.]
00:09:47 IV: Co jste musel dělat?
de [DE: IV: Was mussten Sie tun?]
00:09:49 MP: No s majzlíkem a... a kladivem, no. Jako steinmetz takzvanej, čili kameník.
de [DE: MP: Na mit dem Meißel und... und mit dem Hammer, ja. Als sogenannter Steinmetz oder Steinhauer.]
00:10:00 Děl... tam se dělaly, připravovaly ty různý kvádry na stavby.
de [DE: Ma... man machte dort, man bereitete verschiedene Steinquader für den Bau vor.]
00:10:08 No a já jsem se tam byl podívat nyní. No tak to je...
de [DE: Nun, ich habe es mir dort angeschaut. Also, es ist...]
00:10:12 Samozřejmě už se tam nepracuje a lom je opuštěnej, ale muselo to tam bejt strašný.
de [DE: Es wird da nicht gearbeitet natürlich, der Steinbruch ist verwaist aber dort musste es grausam sein.]
00:10:19 Protože to bylo ještě vejš, než samotnej tábor a v zimě tam byli až dva metry sněhu.
de [DE: Denn es war höher gelegen als das Lager selbst und im Winter gab es bis zu zwei Meter Schnee.]
00:10:27 Takže se musel odklízet sníh taky, než se něco začalo dělat venku a podobně.
de [DE: Also musste erst der Schnee geräumt werden, bevor etwas draußen und ähnliches gemacht werden konnte.]
00:10:35 IV: Jaké...
de [DE: IV: Welche...]
00:10:35 MP: No byly to poměry strašný. Jak jsem to mohl vydržet, to nevím.
de [DE: MP: Nun, es waren schreckliche Verhältnisse. Ich weiß nicht, wie ich es aushalten konnte.]
00:10:39 Protože strava byla jako horší a nebyla... nebyl... byli v tom nečistoty. I písek a tak dále kolikrát, takže...
de [DE: Denn die Ernährung war schlechter und es war nicht... es war... es war verunreinigt. Auch mal Sand und so weiter, also...]
00:10:55 To se někdy... Samozřejmě, že se to snědlo, ale...
de [DE: Manchmal wurde es... Natürlich man aß es auf aber...]
00:11:03 IV: Jaké bylo Vaše vybavení pro tu práci v lomu?
de [DE: IV: Welche Ausstattung für die Arbeit im Steinbruch hatten Sie?]
00:11:05 MP: Všechno...
de [DE: MP: Alles...]
00:11:06 IV: Měli jste nějaké ochranné pomůcky? Předpokládám, že ne...
de [DE: IV: Gab es Schutzausrüstung? Ich nehme an, dass keine...]
00:11:08 MP: No byli tam... byla tam nějaká bouda, že jo.
de [DE: MP: Nun, es gab dort... es gab eine Hütte dort, ja.]
00:11:11 Mist... mistři tam měli ňáký tak... takový ty... jako kancelář, nebo něco, ale jinak... jinak to...
de [DE: Die Meist... Meister verfügten über... Büros oder so aber sonst... sonst...]
00:11:23 Já už si na to tak moc nepamatuju.
de [DE: Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern.]
00:11:27 Jinak jsme byli celý... celý den... nebo celou tu pracovní dobu venku.
de [DE: Aber wir waren den ganzen... ganzen Tag... oder während der Arbeitszeit draußen.]
00:11:33 Vydáni prostě napospas tomu po... podnebí, nebo počasí jaký bylo {odkašlává}. Promrzlí, vyhladovělí a tak dále, no.
de [DE: Also den Witt... Witterungen oder dem Wetter, das es gab, ausgesetzt {räuspert sich}. Durchgefroren, ausgehungert und so weiter, ja.]
00:11:45 IV: Vy jste tam překonal celou zimu z roku 43 na rok 44?
de [DE: IV: Sie überlebten dort den ganzen Winter von 1943 bis '44?]
00:11:49 MP: No... a to ještě...
de [DE: MP: Also... noch dazu...]
00:11:51 IV: Jak myslíte, že to je možné? V kamenolomu umírali vězni i po několika dnech.
de [DE: IV: Was denken Sie, wie war es möglich? Im Steinbruch starben Häftlinge auch nach einigen Tagen.]
00:11:55 MP: No jo to... to bylo prostě... náhoda, že prostě jsem byl ještě dobře stravovanej před tím, že jo, takže jsem to nějak vydržel.
de [DE: MP: Na ja, es... Es war einfach... ein Zufall, dass ich vorher noch gut genährt war, ja, also hielt ich es aus.]
00:12:10 Ale... lidi asi, co tam pracovali, tak... že to vydrželi i rok, nebo dýl, nebo já nevím...
de [DE: Aber... die Menschen, die dort arbeiteten, die… hielten es auch ein Jahr lang aus oder länger oder ich weiß nicht...]
00:12:30 Dokonce celej pobyt, kterej eh... celý pobyt ve Flossenbürgu, že to vydrželi i v tom kamenolomu... to nevím jak je možný.
de [DE: Sogar den ganzen Aufenthalt, den äh… ganzen Aufenthalt in Flossenbürg überlebten sie im Steinbruch... ich weiß nicht wie.]
00:12:43 Oni v Mauthausenu také to vydrželi, v kamenolomu, že jo, ačkoliv tam byly příšerný podmínky.
de [DE: Auch in Mauthausen, im Steinbruch hielt man es trotz der grausamen Verhältnisse aus.]
00:12:50 IV: Pamatujete si z Flossenbürgu eh... nějaké exekuce, mimo té, co jste již popsal po Vašem příjezdu... eh... tresty vězňů?
de [DE: IV: Können Sie sich an äh… Exekutionen in Flossenbürg, außer die bereits beschriebene... äh... oder weitere Gefangenenbestrafungen erinnern?]
00:13:01 MP: No to nemám, protože jednak jsem ňák...
de [DE: MP: Da habe ich keine, kann mich nicht...]
00:13:09 No ale určitě tam byl bunkr, určitě tam byly daleko horší podmínky pro... {odkašlává}
de [DE: Auf jeden Fall gab es den „Bunker“ dort. Dort gab es sicherlich weit schlimmere Verhältnisse für... {räuspert sich}]
00:13:16 A dokuď prostě byla ta tendence zabíjet, tak že zabíjeli tam zřejmě hodně.
de [DE: Solange es noch die Tendenz zum Töten gab, so töteten sie ziemlich viel.]
00:13:23 Protože tam ti zelení, kteří byli v... v administrativě toho tábora, tak ti spolupracovali daleko víc s SS-áky, než třeba političtí jinde, že jo.
de [DE: Denn die Grünen, die in… in der Lagerverwaltung saßen, die kooperierten mit den SS-Männer sehr viel mehr, als beispielsweise die Politischen, ja.]
00:13:41 A nesnažili se prostě, aby... Ty podmínky byly horší daleko, než v jiných táborech.
de [DE: Und sie bemühten sich nicht, dass… Denn die Verhältnisse dort waren viel schlimmer, als in den anderen Lagern.]
00:13:53 IV: Pamatujete si na některé vězně z té doby, z Flossenbürgu?
de [DE: IV: Erinnern Sie sich an einige Gefangene aus jener Zeit aus Flossenbürg?]
00:13:57 Pamatujete si na někoho, s kým jste byl více v kontaktu?
de [DE: Erinnern Sie sich an jemanden, mit dem Sie mehr Kontakt hatten?]
00:14:01 MP: No já si pamatuju na to jméno Král a teď si taky už ne... {odkašlává}
de [DE: MP: Nun, ich erinnere mich an diesen Namen Kral. Und jetzt auch nicht mehr... {räuspert sich}]
00:14:08 Jinak se nepamatuju na nikoho skoro tam. {odkašlává}
de [DE: Sonst kann ich mich fast an niemanden erinnern. {räuspert sich}]
00:14:16 IV: Jaký byl ten běžný pracovní den? Ehm... jak, jak...
de [DE: IV: Wie war der normale Arbeitstag? Ähm... wie, wie...]
00:14:21 MD: No ra... rano... ehm...
de [DE: MD: Nun Mor... Morgen... ähm...]
00:14:22 IV: Jak si pamatujete to rozdělení?
de [DE: IV: Erinnern Sie sich an die Einteilung?]
00:14:25 MP: Ráno v zimě pravděpodobně od šesti hodin, nebo od pěti hodin už se vstávalo.
de [DE: MP: Im Winter stand man gegen sechs oder schon um fünf Uhr morgens auf.]
00:14:32 Ta práce začínala já nevím tak v sedm, v osum... možná dřív ještě {odkašlává}.
de [DE: Die Arbeit begann, ich weiß nicht, so um sieben, acht Uhr... vielleicht auch früher {hustet}.]
00:14:40 V zimě teda. V létě ještě dřív.
de [DE: Also im Winter. Im Sommer noch früher.]
00:14:45 Právě já si na Flossenbürg tak moc nepamatuju... ehm...
de [DE: Ich kann mich eben an Flossenbürg nicht so sehr erinnern... äh...]
00:14:49 Vím, že se tam {odkašlává}, že tam spali jenom na podlahách a podobně, jo.
de [DE: Ich weiß, dass man dort {räuspert sich}, nur auf dem Boden schlief und dergleichen, ja.]
00:14:57 A že ti eh... byli... spali tak, že jeden měl nohy tam, kde druhej měl hlavu a podobně.
de [DE: Und dass man äh... war... man so schlief, dass einer dort die Füße hatte, wo der andere den Kopf.]
00:15:08 IV: Pamatujete si, na který jste byl přidělen barák?
de [DE: IV: Erinnern Sie sich an die Ihnen zugeteilte Baracke?]
00:15:12 MP: No vím, že tam byl les a že to bylo už v takovým ochranným pásmu, že prostě už byly věže.
de [DE: MP: Ich weiß, dass es dort einen Wald gab und dass es sich in einer Schutzzone mit Wachtürmen befand.]
00:15:22 Nebo chod... ja... tam že byla nějaká... chodba, nebo lávka, kde už... kde byli strážní a ti tam buď stáli, nebo chodili.
de [DE: Oder ein Ga... ja... es gab einen... Gang oder einen Steg dort, wo es... wo schon die Wache stand oder herumging.]
00:15:39 A že se tam muselo hlásit prostě, že se tam muselo chodit na záchody a že se musel...
de [DE: Man musste sich dort melden, wenn man auf die Toilette ging, man musste...]
00:15:47 Museli jsme se hlásit prostě: "Herr Wachtmeister..." a tak dále.
de [DE: Man musste sich einfach melden: „Herr Wachtmeister...“ und so weiter.]
00:15:59 No je... bylo to příšerný tam... tohleto...
de [DE: Nun es... es war schrecklich dort... dieses...]
00:16:05 IV: Když byste... Vy jste prošel mnoha tábory, několika komandy.
de [DE: IV: Wenn Sie... Sie erlebten mehrere Lager und waren in mehreren Kommandos.]
00:16:09 Když byste srovnal ty tábory, jak na Vás působil Flossenbürg?
de [DE: Wenn Sie die Lager vergleichen würden, wie wirkte Flossenbürg auf Sie?]
00:16:14 Jako nejhorší z těch, kterými jste prošel, nebo?
de [DE: Als eines der Schlimmsten, die Sie erlebten, oder?]
00:16:17 MP: No Flossenbürg na mě... pro mě byl jako s... bych řekl jeden z nejhorších.
de [DE: MP: Nun Flossenbürg für mich... war für mich... eines der Schlimmsten, würde ich sagen.]
00:16:23 No já jsem totiž Mauthausenem neprošel.
de [DE: Aber ich erlebte allerdings Mauthausen nicht.]
00:16:27 Já jsem byl jenom dole, na tom nemocničním bloku a potom hned jsem odjel na to pracovní komando do Wiener Neudorfu.
de [DE: Ich war nur unten, im Krankenhausblock und gleich danach wurde ich zum Arbeitskommando nach Wiener Neudorf gebracht.]
00:16:37 Takže já jsem vůbec nahoře nebyl.
de [DE: Also oben, im Lager war ich überhaupt nicht.]
00:16:40 IV: Do Mauthausenu tedy...
de [DE: IV: Nach Mauthausen also...]
00:16:42 MP: ... jsem se vrátil až koncem... koncem války, že jo. V květnu.
de [DE: MP: ... kehrte ich erst mit dem… Kriegsende zurück, ja. Im Mai.]
00:16:50 IV: Do Mauthausenu jste byl odeslán na jaře v roku 44, jestli se nemýlím...
de [DE: IV: Sie wurden im Frühjahr 1944 nach Mauthausen geschickt, wenn ich mich nicht irre...]
00:16:56 MP: Na jaře 44, no... březen nebo duben, teď...
de [DE: MP: Im Frühjahr 1944, na... im März oder April, jetzt...]
00:17:01 IV: Jak celý ten transport vypadal? Kolik zhruba tam bylo vězňů?
de [DE: IV: Wie sah der Transport aus? Wie viele Gefangene gab es dort?]
00:17:04 MP: No tak celý vlak byl plný vězňů a ty... vagony byly samozřejmě dobytčáky.
de [DE: MP: Nun, der ganze Zug war voller Gefangener und die... es waren natürlich Viehwaggons.]
00:17:13 A... my když jsme dostali nějakou vodu vůbec anebo něco, to nevím... to nevím ani... ehm...
de [DE: Und... ob wir überhaupt Wasser bekamen oder etwas, weiß ich nicht... ich weiß nicht... ähm...]
00:17:22 No ten vlak jel... až do Řezna a v Řezně byl nálet, takže tam zůstal stát.
de [DE: Nun, der Zug fuhr… nach Regensburg und in Regensburg gab es einen Luftangriff, also blieb er dort stehen.]
00:17:32 A pak jsme se dostali až přes Pasov a to do Mauthausenu, na stanici Mauthausen, no.
de [DE: Und dann kamen wir über Passau nach Mauthausen, zum Bahnhof Mauthausen, ja.]
00:17:42 A z Mauthausenu se muselo asi tři kilometry jít nahoru do tábora, z toho... ze stanice železniční {odkašlává}.
de [DE: Und aus Mauthausen musste man etwa drei Kilometer nach oben, zum Lager... also vom Bahnhof. {räuspert sich}]
00:17:54 No to... tam se mi odřel ten nárt na noze, no od toho dřeváku a... proto jsem se dostal do nemocnice tam.
de [DE: Nun dort... verletzte ich mir den Fußrücken vom Holzschuh und... ich kam dort ins Krankenhaus.]
00:18:06 Podlaha, profesor Podlaha mě poslal do tý nem... táborový nemocnice.
de [DE: Podlaha, Professor Podlaha schickte mich in das Krank... Lagerkrankenhaus.]
00:18:13 No a tam jsem poznal Slavomíra Zuzánka, kterej mi nosil ňák... eh... ještě... další si... polévky, nebo tak, další stravu tam.
de [DE: Und ich lernte dort Slavomir Zuzanek kennen, der mir... äh... noch... zusätzliche... Suppen oder Essen brachte.]
00:18:28 A ten byl tady z Rokytnice. U něj jsem byl několikrát potom.
de [DE: Er kam von hier, aus Rochlitz. Ich war später mehrmals bei ihm.]
00:18:35 On se vrátil, no ale byl starší, než já. Před několika lety zemřel už.
de [DE: Er kam zurück, aber er war älter als ich. Er starb schon vor einigen Jahren.]
00:18:44 No a tady toho herce, Vrchotu jsem tam poznal taky. Ehm...
de [DE: Und den Schauspieler Vrchota lernte ich dort auch kennen. {räuspert sich}]
00:18:53 IV: Takže po Vašem vyléčení následovalo co?
de [DE: IV: Was folgte nach Ihrer Genesung?]
00:18:59 MP: No mě poslali do toho, do tý, do Wiener Neudorfu, co se...
de [DE: MP: Nun ich wurde nach, nach, nach Wiener Neudorf geschickt, was...]
00:19:03 Zrovna se tam pos... posílalo pracovní komando, no, lidi, transport.
de [DE: Es wurde gerade ein… Arbeitskommando dorthin geschickt, ja, Menschen, ein Transport.]
00:19:13 No tam byla postavená totiž za války, v tom 44. velká továrna letecký motor... na letecký motory.
de [DE: Nun, es wurde dort während des Krieges, in Jahr 1944 eine riesige Flugzeug... Flugzeugmotorenfabrik gebaut.]
00:19:24 Měla 18 hal velkejch a... a eh... V tý 18. hale právě se začínala výroba de facto.
de [DE: Sie bestand aus 18 riesigen Hallen und... und äh... In der 18. Halle startete gerade die Produktion, de facto.]
00:19:40 Z... z tyčový oceli... oceli a jinejch... a jinejch polotovarů, že jo.
de [DE: Aus... aus dem Stabstahl... aus dem Stahl und den anderen... verschiedenen Rohlinge, ja.]
00:19:49 No a právě ehm... tam bylo asi dva tisíce lidí, v tom táboře pobočným a...
de [DE: Und dort ähm... dort waren etwa zweitausend Leute, in dem angeschlossenen Lager und...]
00:19:58 A... protože tam byl ehm... písař v tom táboře, Čech z Prahy, tak ten mě při... přidělil na tuhle dobu.
de [DE: Und… weil es dort ähm… einen Schreiber, einen Tschechen aus Prag gab... so teilte er mich für diese {unverständlich} ein.]
00:20:14 Poslali mě na tu práci do 18. haly, vydávat právě tu tyčovou ocel.
de [DE: Ich wurde zur Arbeit in die 18. Halle geschickt, um den Stabstahl herauszugeben.]
00:20:21 IV: Vy jste tomu rozuměl?
de [DE: IV: Hatten Sie davon Ahnung?]
00:20:22 MP: Různý, různý profily. {posmání} No rozuměl...
de [DE: MP: Verschiedene, verschiedene Profile. {lächelt} Nun, Ahnung...]
00:20:27 O tom jsem neměl ani páru, že jo, protože jsem v kovářským řemesle nikdy nedělal.
de [DE: Ich hatte null Ahnung davon, ja, weil ich nie im Schmiedehandwerk gearbeitet habe.]
00:20:36 Ale že to bylo označený barvami, tak se to dalo vyhledat, no.
de [DE: Aber das war mit Farben markiert, also konnte man es finden, ja.]
00:20:40 Já jsem měl prostě na starosti dodávat tuto tyčovou ocel k řezačkám, že jo, kde se to řezalo na různý... různý velikosti.
de [DE: Meine Aufgabe war diesen Stabstahl für die Sägemaschinen bereit zu stellen, ja, wo man es auf verschiedene... verschiedene Größen sägte.]
00:20:52 A pak se to ještě zpracovávalo na ostatních strojích a kalilo se to, že jo.
de [DE: Und dann wurde es noch an den anderen Maschinen verarbeitet und gehärtet, ja.]
00:21:06 To byly součástky do motorů a podobně, že jo, jako ozubená kola a různý jiný věci takový.
de [DE: Es waren verschiedene Motorteile, ja, beispielsweise Zahnräder und dergleichen.]
00:21:14 IV: A to...
de [DE: IV: A to...]
00:21:14 MP: Převody a...
de [DE: MP: Getriebe und...]
00:21:17 IV: To komando eh... zde bylo umístěno přímo vedle té fabriky?
de [DE: IV: Dieses Kommando äh... wurde direkt neben der Fabrik untergebracht?]
00:21:22 Nebo jste nějak chodili přes město?
de [DE: Oder ging man irgendwie durch die Stadt?]
00:21:24 MP: Ten tábor byl tam, vedle továrny, no.
de [DE: MP: Das Lager befand sich neben der Fabrik, ja.]
00:21:27 A za námi, za baráky byl... byla protiletecká baterie.
de [DE: Und hinter uns, hinter der Baracke befand sich... eine Flugabwehrbatterie.]
00:21:33 Takže {smích} když došlo k náletu, v noci, nebo ve dne, tak tam bylo pěkně hlučně.
de [DE: Wenn {lacht} es also am Tag oder in der Nacht einen Luftangriff gab, war es ziemlich laut.]
00:21:40 IV: Tam to muselo být strašně nebezpečné...
de [DE: IV: Da musste es sehr gefährlich gewesen sein...]
00:21:42 MP: No jo, to bylo... to bylo.
de [DE: MP: Na ja, das war es... das war es.]
00:21:42 IV: Vídeňské Nově město bylo ohrožováno dnes a denně.
de [DE: IV: Die Wiener Neustadt wurde ständig bedroht.]
00:21:45 MP: Pochopitelně, protože ty nálety, ty se... let...
de [DE: MP: Natürlich, weil die Luftangriffe, die... Flug...]
00:21:51 Při těch náletech se snažili samozřejmě tu baterii umlčet, že jo. No a...
de [DE: Bei den Luftangriffen versuchten sie die Batterie außer Gefecht zu setzen, ja. Nun und...]
00:21:58 IV: Měli vy jste jako vězni možnost schovat se do krytu, jako civilní obyvatelstvo?
de [DE: IV: Hatten Sie als Gefangene die Gelegenheit, so wie die Zivilbevölkerung sich in einem Luftschutzbunker zu verstecken?]
00:22:02 MP: Tam byly... No jo nás...
de [DE: MP: Es gab... Na ja, uns...]
00:22:05 Tam nebyl žádnej kryt v tý době, tak nás vodili ven do Grinzingu, do vinic.
de [DE: Es gab zu der Zeit keine Luftschutzbunker dort, also führten sie uns nach Grinzing, in die Weinberge.]
00:22:15 Samozřejmě se strážema a tak.
de [DE: Natürlich mit Bewachung und so.]
00:22:18 Takže v létě, to jsme viděli třeba když byl nálet na Vídeň, tak jsme viděli celej ten... jako z...
de [DE: Also im Sommer, wenn es einen Luftangriff auf Wien gab, sahen wir das ganze... wie aus...]
00:22:30 Jako v divadle z ňáký... z nějaký tý lóže, tak jsme krásně viděli na celou tu Vídeň.
de [DE: Wie im Theater... wie aus einer Loge sahen wir schön über das ganze Wien.]
00:22:36 A viděli jsme prostě celej ten nálet, že jo. I jak sestřelili třeba letadla a podobně.
de [DE: Wir sahen den ganzen Luftangriff. Auch wie die Flugzeuge abgeschossen wurden und so weiter.]
00:22:44 IV: A jaký byli... jaký byli podmínky tady v tomto komandě, kam jste se dostal?
de [DE: IV: Und wie waren... wie waren die Verhältnisse in diesem Kommando?]
00:22:49 Jaká tam byla úmrtnost?
de [DE: Wie war die Sterblichkeit dort?]
00:22:50 MP: No jo, tak to...
de [DE: MP: Na ja, also das...]
00:22:54 Vzhledem k tomu, že jsme přišli do styku s našimi civilisty a eventuelně tam jezdili i Slováci z toho... z Dubnice a tak dále.
de [DE: Da wir im Kontakt mit unseren Zivilisten waren oder auch mit den Slowaken aus... aus Dubnitz und so weiter.]
00:23:04 Protože měli tam dodávky a tak dále, tak byl styk s našimi lidmi hod... dost velkej tam.
de [DE: Denn sie hatten Lieferungen dort und so weiter, also der Kontakt mit unseren Leuten dort war int... ziemlich intensiv.]
00:23:16 A kromě toho v tom... v tý hale, co jsem byl já, tak pracovaly ženy, z Č... vídeňské Češky a tak dále.
de [DE: Und außerdem im… in der Halle, wo ich war, arbeiteten Frauen aus Tsch... Wiener Tschechinnen und so weiter.]
00:23:26 Takže jsme... mluvit mohli s nima a tak dále, pokuď...
de [DE: Also wir… wir konnten mit ihnen sprechen und so weiter, wenn...]
00:23:34 No my jsme si tam zorganizovali prostě různý věci a...
de [DE: Wir haben verschiedene Sachen organisiert und...]
00:23:39 Právě tady ten Martin Marada tam maloval ty obrazy pro toho vedoucího tý haly.
de [DE: Also der Martin Marada malte Bilder für den Leiter der Halle.]
00:23:48 Takže jsme ňáký potraviny vždycky sehnali ještě, mimořádný.
de [DE: Wir organisierten also immer zusätzliche Lebensmittel.]
00:23:53 Kromě toho tam v jedný ehm... tý kuchyni pro civilní zaměstnance, kde byli hodně Češi taky a z Moravy lidi...
de [DE: Außerdem gab es {räuspert sich} in einer der Küchen für Zivillangestellte, unter denen viele Tschechen und Mährer waren...]
00:24:06 Tak tam eh... ta vedoucí kuchyně měla známost s Čechem.
de [DE: Also dort äh... die Küchenleiterin hatte ein Verhältnis mit einem Tschechen.]
00:24:16 No tak nám vždycky nechávala třeba jednu várnici polévky a podobně.
de [DE: Also ließ sie für uns einen Suppenkübel bei Seite und dergleichen.]
00:24:24 Pro cel... já jsem... když tam... že se... když tam byli Češi v tom...
de [DE: Für ganz… ich bin… als dort… als die Tschechen dort in dem...]
00:24:32 V tom třeba komandě, co tam chodilo, pracovním, kolem nebo tak, tak... eh... vždycky dostali ňákou várnici toho... polévky a podobně.
de [DE: In dem Arbeitskommando, das es dort gab, oder in der Umgebung, so... äh... immer bekamen sie einen Kübel... einen Suppenkübel oder ähnliches.]
00:24:47 Proto se snažili někteří kápové tam získat nějaký lidi od nás, no, do toho...
de [DE: Einige Kapos versuchten deshalb manche Leute von uns zu gewinnen...]
00:24:54 Aby... tam dostali tu polévku pro ty svý lidi, no... {odkašlává}
de [DE: Sodass… sie die Suppe für ihre Leute kriegen, ja... {räuspert sich}]
00:25:03 Bohužel, no... pak to...
de [DE: Leider... dann...]
00:25:08 IV: Jak se chýlilo ke konci války, bylo rozhodnuto o Vaší evakuaci zpět do Mauthausenu.
de [DE: IV: Gegen Kriegsende wurde über Ihre Evakuation zurück nach Mauthausen entschieden.]
00:25:13 MP: No byli tam taky nálety, že jo, no a...
de [DE: MP: Nun, es gab Luftangriffe, ja, also...]
00:25:17 Pak to odnesli některý naši lidi taky tam, že ty bomby spadly na tábor a tak dále.
de [DE: Manche von unseren Leuten starben dort, als die Bomben aufs Lager fielen und so weiter.]
00:25:28 No a koncem války, to bylo už v 45. , že jo, o Velikonocích, tak... eh...
de [DE: Und gegen Kriegsende, es war schon im Jahr 1945, zu Ostern, also... äh...]
00:25:48 Když už z Maďarska hnali Wehrmacht a SS-áky, Rudá armáda, že jo, tak... se začalo uvažovat o... o evakuaci, že jo...
de [DE: Als die Wehrmacht und die SS von der Roten Armee aus Ungarn gejagt wurden, ja, also... man fing an über... über Evakuation nachzudenken, ja...]
00:26:09 No a to už jsme se na to připravovali, že jsme... sháněli různý ještě potraviny a tak dále, no...
de [DE: Also bereiteten wir uns darauf vor… Man schaffte Lebensmittel an und so weiter, ja...]
00:26:22 No a v... o Velikonocích nakonec k tý evakuaci došlo a...
de [DE: Na ja und am... zu Ostern kam es schließlich dazu und...]
00:26:29 Protože tam byli ehm... i nemocní lidi, kteří nemohli po sv... prostě po svejch, no...
de [DE: Und weil es dort ähm… auch Kranke gab, die nicht… einfach nicht auf eigenen Füßen...]
00:26:37 Eh... jít... a chodit ani a tak dále, tak že ti byli postříleni tam a...
de [DE: Äh... gehen... nicht gehen konnten und so weiter, also die wurden dort erschossen und...]
00:26:45 A... ten náš jeden kápo, kterej byl z Katovic, my jsme mu říkali eh... Wasserpolák, že jo, kterej uměl německy a tak dále.
de [DE: Und... einer unserer Kapos, der aus Kattowitz kam, wir nannten ihn Wasser-Pole, ja, der konnte Deutsch und so weiter.]
00:27:02 A si tam našel známost. Tam bylo... bylo gestapo a jedna ta úřednice z gestapa...
de [DE: Und der hatte eine Bekanntschaft dort. Es gab… es gab Gestapo dort und sie war Beamtin bei der Gestapo...]
00:27:13 Prostě se seznámila s ním a měla ho jako milence tam.
de [DE: Sie lernte ihn einfach kennen und er wurde ihr Liebhaber.]
00:27:19 No a před ti... o evakuaci mu sehnala ehm... civilní oblek a on na ještěrce, přes hlavní bránu se snažil ujet.
de [DE: Und vor der… während der Evakuation besorgte sie {räuspert sich} Zivilkleidung für ihn und er versuchte auf einem Transporter über das Haupttor zu fliehen.]
00:27:30 IV: Ehm...
de [DE: IV: Ähm...]
00:27:31 MP: Jenomže na hlavní bráně ho poznali a chytili ho a byl zastřelenej potom.
de [DE: MP: Aber am Haupttor wurde er erkannt und gefasst und er wurde dann erschossen.]
00:27:38 Nebyl evakuovanej.
de [DE: Er wurde nicht evakuiert.]
00:27:42 No a... o Velikonocích, nebo po Velikonocích jsme byli na tom pochodu postranníma silnicema... podalpskýma.
de [DE: Und am… zu Ostern oder nach Ostern marschierten wir auf den Nebenstraßen... unter den Alpen.]
00:28:01 Šli jsme asi osum dní až do Mauthausenu, což je dál... bylo asi 180 kilometrů, nebo tak nějak.
de [DE: Wir waren etwa acht Tage unterwegs, bis nach Mauthausen, was... etwa 180 Kilometer entfernt war oder etwa so.]
00:28:12 IV: To byl na ten pochod vypraveno ce... bylo na ten pochod vypraveno celé komando?
de [DE: IV: War auf dem Marsch das gan... das ganze Kommando?]
00:28:17 MP: No všichni, co mohli chodit...
de [DE: MP: Na alle, die gehen konnten...]
00:28:17 IV: Nebo se k Vám ještě...
de [DE: IV: Oder wurden euch noch...]
00:28:20 MP: No což mohli chodit, no.
de [DE: MP: Na alle, die gehen konnten, ja.]
00:28:22 Kromě těch nemocnejch, že jo, kteří tam byli... zůstali zast...
de [DE: Also außer den Kranken, ja, die blieben… wurden ersch...]
00:28:28 No ale stejně, cestou prostě jich dost zůstalo, prostě nem... že nemohli dál.
de [DE: Doch unterwegs blieben einfach viele zurück, weil sie nicht... nicht weiter konnten.]
00:28:38 No a... tak byli zastřeleni. No a ta cesta byla hrozně dramatická, no. Jsme se...
de [DE: Also… sie wurden erschossen. Und der Weg war sehr dramatisch, ja. Wir...]
00:28:50 IV: Dostali jste nějaké jídlo na cestu, nebo?
de [DE: IV: Sie bekamen etwas zum Essen auf den Weg oder?]
00:28:53 MP: No dostali, ale někteří to snědli hned a podobně a tím pádem dostali třeba průjmy a já nevím co a tak dále.
de [DE: MP: Ja, wir bekamen es, aber manche aßen es gleich auf und bekamen Durchfälle und was weiß ich und so weiter.]
00:29:05 To se s... když jsme... ehm... šli tak v jednom, u jednoho zemědělskýho stavení, prostě jsme vyprosili vozejk.
de [DE: Es war… als wir… ähm bei einem Bauernhof vorbei gingen, erbaten wir einen kleinen Wagen dort.]
00:29:23 Takovej žebřiňák, žebřiňáček a jednoho z našich kladenských... to byl kladenský horník.
de [DE: So einen Leiterwagen, kleinen Leiterwagen und einer unserer Kladener… er war ein Bergmann aus Kladen.]
00:29:32 Starší člověk, tak ten už taky nemohl.
de [DE: Ein älterer Mann, er konnte auch nicht mehr.]
00:29:35 Tak jsme ho dotáhli na tom vozejku až do Mauthausenu. Takže tam nezůstal.
de [DE: Also zogen wir ihn auf dem Wagen bis hin nach Mauthausen. So blieb er nicht zurück.]
00:29:42 IV: {kašel}
de [DE: IV: {Husten}]
00:29:44 MP: No a když jsme byli pod Mauthausenem, na druhý straně teda ale, poslední den...
de [DE: MP: Als wir dann unter Mauthausen waren, auf der anderen Seite also, am letzten Tag...]
00:29:51 Tak už nebylo co jíst a tak dále, tak tam eh... protože to byla luftwafe, která nás doprovázela...
de [DE: Es gab nichts mehr zu Essen und so weiter, also äh... weil wir von der Luftwaffe begleitet wurden...]
00:30:01 Tak zastřelili jednoho koně no a z toho... ten se rozporcoval tam.
de [DE: Es wurde ein Pferd erschossen und es… es wurde dort in Portionen aufgeteilt.]
00:30:07 A vařilo se to v ňákých kyblících a tak dále a snědlo se to.
de [DE: Und es wurde in Eimern gekocht und so weiter und man aß es auf.]
00:30:14 My jsme tam měli {pousmání} náhodou jednoho bývalýho řez... řezníka z... z Moravy.
de [DE: Es gab dort {lächeln} zufälligerweise einen ehemaligen Flei... Fleischer aus... aus Mähren.]
00:30:22 Tak ten to pro nás připravil, rozporcoval a tak.
de [DE: Also er bereitete alles vor, zerteilte es und so.]
00:30:27 Ale byl... našel se tam nějakej Polák, kterej to nevydržel.
de [DE: Aber es gab... es gab einen Polen dort, der es nicht aushalten konnte.]
00:30:34 Chtěl byl... zře... chtěl zřejmě být první u toho koně tam...
de [DE: Er wollte… wahr… wahrscheinlich als Erster bei dem Pferd sein...]
00:30:39 A tak tam běžel a dostal to taky, koupil... když toho koně... když stříleli na toho koně.
de [DE: Also rannte er dazwischen und wurde getroffen… als sie das Pferd... als sie das Pferd erschossen.]
00:30:48 Takže i takový případy se tam staly. {odkašlává}
de [DE: Also auch solche Fälle gab es dort. {räuspert sich}]
00:30:56 IV: Jak jste nocovali po cestě?
de [DE: IV: Wo übernachteten sie unterwegs?]
00:30:59 MP: No kde... kde se prostě... na louce a podobně.
de [DE: MP: Nun, wo... wo es einfach... auf der Wiese und dergleichen.]
00:31:04 Do lesa se nesmělo, nebo k lesu. Většinou na loukách.
de [DE: In den Wald zu gehen war verboten oder zum Wald. Meistens auf Wiesen.]
00:31:11 IV: Stávalo se, že ráno vězni nevstali?
de [DE: IV: Passierte es mal, dass die Gefangenen morgens nicht aufstanden?]
00:31:13 MP: Hm... {krčí rameny}
de [DE: MP: Hm... {zuckt die Achsel}]
00:31:14 IV: Že bylo mnoho mrtvých ráno?
de [DE: IV: Dass es morgens viele Tote gab?]
00:31:16 MP: No tak to... Byli, pořád nějaký... někdo zemřel.
de [DE: MP: Also… Es gab immer wieder welche, die… die starben.]
00:31:22 To byli starší lidi taky a podobně, že jo.
de [DE: Es waren ältere Menschen, ja.]
00:31:26 Podvýživení a... ehm... nebo snědli si svý zásoby hned třeba ten první den, když to dostali.
de [DE: Unterernährt und... {räuspert sich} oder aßen ihre Vorräte gleich am ersten Tag, als sie sie bekamen.]
00:31:35 A měli z toho potom průjmy a nevim co všechno. Takže ne... nevydrželi prostě.
de [DE: Und dann bekamen sie Durchfall und was weiß ich was. Also sie... sie hielten nicht durch.]
00:31:43 Nemohli potom ani jít a tak dále, takže ti na to doplatili takhle.
de [DE: Sie konnten dann nicht weitergehen und so weiter also haben sie dafür so bezahlt.]
00:31:49 IV: Stalo se Vám někdy, že Vám místní obyvatelstvo chtělo nějak pomoct?
de [DE: IV: Passierte es auch mal, dass die Einheimischen helfen wollten?]
00:31:52 Aspoň Vám podat vodu, nebo nějaké jídlo?
de [DE: Ihnen etwas Wasser reichten oder auch Essen?]
00:31:56 MP: No to moc ne, mockrát ne... to oni se jednak báli a Rakušani...
de [DE: MP: Also das kam nicht, nicht so oft vor... Sie hatten Angst und die Österreicher...]
00:32:04 Řekl bych, že Rakušani moc neriskovali takhle v tom.
de [DE: Ich würde sagen, dass die Österreicher gingen nicht viel Risiko ein.]
00:32:09 Spíš bych řekl, že Rakušani bojovali do poslední naděje, že Hitler zvítězí. {zvoní zvonek}
de [DE: Ich würde eher sagen, dass die Österreicher bis zur letzten Hoffnung kämpften, dass Hitler gewinnt. {Klingel klingelt}]
00:32:18 CM: Pause.
de [DE: CM: Pause.]
00:32:19 IV: Pause.
de [DE: IV: Pause.]
00:32:20 MP: Vlastně s tím koněm...
de [DE: MP: Eigentlich das über das Pferd...]
00:32:20 Pod Mauthausenem, už na tý louce, no.
de [DE: Unter Mauthausen, auf der Wiese, ja.]
00:32:23 IV: Ano. A... a ptala jsem se na to, jestli Vám pomáhalo místní obyvatelstvo.
de [DE: IV: Ja. Und... und ich fragte Sie, ob die Einheimischen Ihnen halfen.]
00:32:28 Tak já to teď zapnu. Tak...
de [DE: Also ich mache es jetzt an. So...]
00:32:33 Ráda bych se Vás zeptala, jestli při pochodu smrti zahynul někdo z Vašich blízkých, nebo jestli si pamatujete...
de [DE: Ich möchte Sie fragen, ob bei dem Todesmarsch jemand Ihnen Nahestehendes umkam oder ob sie sich erinnern...]
00:32:42 MP: Většinu z těch lidí jsem neznal.
de [DE: MP: Ich kannte die meisten Menschen nicht.]
00:32:46 IV: Neznal...
de [DE: IV: Kannten Sie nicht...]
00:32:47 MP: Protože tam bylo přes dva tisíce lidí a my jsme si hlídali jenom naše lidi, aby prostě přežili.
de [DE: MP: Es waren mehr als zwei tausend Menschen dort und wir passten nur auf unsere Leute auf, dass sie überleben.]
00:32:56 Nás tam bylo asi kolik... Možná 25, nebo tak nějak.
de [DE: Wir waren so um… vielleicht 25 oder so.]
00:33:04 IV: Čechů?
de [DE: IV: Tschechen?]
00:33:05 MP: No... no prostě z Moravy a z Čech.
de [DE: MP: Ja... einfach Leute aus Mähren und Böhmen.]
00:33:08 IV: Hm... A kolik ehm... z toho původního počtu vězňů nakonec do Mauthausenu došlo a přežilo tedy, ten krutý pochod smrti?
de [DE: IV: Ähm... Und wie viele {räuspert sich} von der ursprünglichen Anzahl von Gefangenen kam schließlich in Mauthausen an und überlebte den grausamen Todesmarsch?]
00:33:17 MP: Do Mauthausenu... No o tisíc míň asi. Tisíc lidí zastřelili během cesty.
de [DE: MP: Nach Mauthausen... Na etwa tausend weniger. Tausend Menschen wurden auf dem Weg erschossen.]
00:33:25 IV: Kopal někdo...
de [DE: IV: Hob jemand...]
00:33:26 MP: Přes... přes 1500, nebo 1600 nás šlo a přes tisíc jich zabili asi.
de [DE: MP: Über... über 1500 oder 1600 waren wir auf dem Weg und über tausend etwa wurden getötet.]
00:33:34 IV: Kopal někdo mrtvým, zabitým, zemřelým hroby? Jak to...
de [DE: IV: Hob jemand den Toten, den Getöteten Gräber aus? Wie...]
00:33:38 MP: To se neví. To my s... sme nevě... nevíme, co se s nima stalo.
de [DE: MP: Das ist nicht bekannt. Wir... wussten... wissen nicht, was mit ihnen passierte.]
00:33:43 Oni... Já mám tady... mm... o tom knížku, kolik těch hrobů a tak dále a co se s nima stalo.
de [DE: Sie… ich habe hier... mm... ein Buch darüber, wie viele Gräber und so weiter und was mit ihnen passierte.]
00:33:55 To je... Rakušani to vydali.
de [DE: Es heißt... Österreicher gaben es heraus.]
00:34:00 IV: Hm...
de [DE: IV: Hm...]
00:34:01 Takže možná že, něk... potom se to sváželo někam do... do společnejch hrobů, nebo tak nějak.
de [DE: Also vielleicht wurden sie… Man sammelte sie dann zusammen in... in Massengräber oder so.]
00:34:10 To asi určitě takhle bylo.
de [DE: So war es bestimmt.]
00:34:16 IV: Takže vy jste jako Češi a Moravané drželi tedy pospolu?
de [DE: IV: Also hielten sie, die Tschechen und Mährer zusammen?]
00:34:19 MP: No na... My jsme přišli všichni, co... co prostě mohli chodit.
de [DE: MP: Na zum... Wir kamen alle, die... die noch gehen konnten an.]
00:34:24 Až na toho jednoho, kterého jsme vzali prostě na tom vozejku tam.
de [DE: Bis auf den Einen, den wir auf dem kleinen Wagen fuhren.]
00:34:28 IV: A i ten přežil?
de [DE: IV: Und er überlebte auch?]
00:34:29 MP: Ten přežil taky.
de [DE: MP: Er überlebte auch.]
00:34:31 IV: Eh... Když jste přišli do Mauthausenu eh... tábor už byl jistě přeplněn.
de [DE: IV: Äh... Als Sie in Mauthausen ankamen ah... das Lager war schon sicherlich überfüllt.]
00:34:38 MP: No, tam bylo přes 70.000 lidí.
de [DE: MP: Nun, es gab über 70.000 Menschen dort.]
00:34:42 Teda vězňů, těch... s... co tam byli evakuováni, nebo nějakým způsobem se tam dostali, nevím...
de [DE: Also die Gefangenen, die... mit... die dorthin evakuiert wurden oder dorthin auf irgendeine Weise kamen...]
00:34:54 Poměry tam byly prostě drastické, protože nebyli zařízení na to, aby je všechny ubytovali.
de [DE: Die Verhältnisse dort waren einfach drastisch, denn es war dafür nicht eingerichtet alle unterzubringen.]
00:35:05 Nebo prostě aby je mohli obstarat a hlavně potraviny a tak dále.
de [DE: Oder einfach alle zu versorgen, insbesondere mit Lebensmitteln und so weiter.]
00:35:11 Takže to byly už takový dost prekérní tam situace. A nevědělo se, co bude dál, že.
de [DE: Es war also eine ziemlich prekäre Lage. Und man wusste nicht, was kommt, ja.]
00:35:26 IV: Pauza.
de [DE: IV: Pause.]
00:35:27 CM: Tak...
de [DE: CM: So...]

Subtitles for "AGFl_AV.22.1048.mp4"

00:00:00 CM: Můžeme.
de [DE: CM: Wir können.]
00:00:01 IV: Jaká byla situace, když jste přišli do Mauthausenu?
de [DE: IV: Wie war die Situation, als Sie nach Mauthausen kamen?]
00:00:05 Schylovalo už se tam k povstání ruských zajatců, které je tak známé?
de [DE: Stand der Aufstand der russischen Gefangenen, der so berühmt ist, kurz vor dem Ausbruch?]
00:00:13 MP: V Mauthausenu {odkašlává}... byla silná podzemní mezinárodní org... organizace mezi vězni.
de [DE: MP: In Mauthausen {räuspert sich}... gab es eine starke internationale Untergrundorg... Untergrundorganisation unter den Gefangenen.]
00:00:25 A... Něco se vědělo samozřejmě, že ne všechno.
de [DE: Und... Einiges darüber war bekannt aber nicht alles.]
00:00:33 A ta se připravovala právě na konečný... na tyhle konečný dny, že jo.
de [DE: Und diese bereitete sich auf das Ende... auf die letzten Tage vor, ja.]
00:00:44 Když my jsme tam př... se dostali, tak bylo všechno ještě ve starých kolejích.
de [DE: Als wir dort an… ankamen, lief alles noch auf die alte Weise.]
00:00:52 A SS-áci ikdyž asi věděli, že melou z posledního, tak přesto se pořád tvářili, jako kdyby se nic nedělo.
de [DE: Und die SS-Männer, auch wenn sie wussten, dass das Ende naht, taten als ob nichts gewesen wäre.]
00:01:07 Že jsou pořád... stále pány situace.
de [DE: Als ob sie weiterhin… immer noch die Herren der Lage wären.]
00:01:10 A to samý i někteří ti funkcionáři, co tam byli jako štubáci eh... eh... blockältestři a tak dále.
de [DE: Und das Gleiche auch einige Vorsteher, die es dort gab, wie Stubenälteste äh... äh... Blockälteste und so weiter.]
00:01:28 Si mysleli pořád, že jsou pány situace.
de [DE: Sie dachten weiterhin die Herren der Lage zu sein.]
00:01:32 Ale ve skutečnosti to už bylo jiné.
de [DE: Aber in Wirklichkeit war es schon anders.]
00:01:37 No a pak tady byl ten známej rozkaz Himmlera, že vš...
de [DE: Nun, dann gab es den bekannten Befehl von Himmler, dass all...]
00:01:43 Žádnej nesmí přežít, že jo... z těch, z těhlech... bývalýho osazenstva koncentráku.
de [DE: Niemand von der, ja... von, von den... ehemaligen Insassen des KZ überleben darf.]
00:01:51 Takže my jsme pochopitelně nevěděli jak... nebo čekali jsme, že co se stane dál. No ale v...
de [DE: Also wir wussten natürlich nicht, wie... beziehungsweise wir warteten ab, was kommt. Aber in...]
00:02:04 Tábor byl přeplněnej, nebylo eh... místa... dost místa pro eh... postele, pro lidi, aby s... prostě mohli spát někde.
de [DE: Das Lager war überfüllt, es gab äh… kein Platz... nicht genug Platz für äh... für Betten, für Menschen, dass... sie einfach irgendwo schlafen konnten.]
00:02:18 Tak se spalo na podlahách třeba v barácích a podobně.
de [DE: Also man schlief in den Baracken auf dem Boden und dergleichen.]
00:02:24 A... do toho 3. nebo 3. asi května byla situace už taková, že bylo vidět, že...
de [DE: Und... um den 3. Mai etwa war die Situation so, dass man sah...]
00:02:40 Slyšet střelbu eh... dělostřeleckou z obou stran, ze západu i z východu.
de [DE: Man hörte die Schüsse äh... die Artillerie von beiden Seiten, von Westen und Osten.]
00:02:48 A tak... protože tábor je na ko... na výšině, z který je přehled přes celou dunajskou rovinu.
de [DE: Denn... das Lager befindet sich auf einem Hüg... einer Anhöhe, von der man das ganze Donauer Plateau überblickt.]
00:02:59 Až k Alpám skoro, když je pěkný počasí...
de [DE: Bis hin zu den Alpen, wenn das Wetter schön ist...]
00:03:03 Takže SS-áci si byli vědomi, že tam už střílej z obou stran...
de [DE: Also wussten die SS-Männer, dass dort von beiden Seiten geschossen wurde...]
00:03:10 Eh... americká a sovětská armáda a mezi tim byli... byl německej wehrmacht a SS-áci.
de [DE: Äh... die US-amerikanische und die sowjetische Armee und dazwischen... dazwischen die deutsche Wehrmacht und SS.]
00:03:18 No tak... už věděli, že prostě je asi konec.
de [DE: Also... sie wussten schon, dass das das Ende ist.]
00:03:25 Tak předali eh... tábor policii a sami utekli z Mauthausenu.
de [DE: Sie übergaben äh... das Lager der Polizei und sie flüchteten aus Mauthausen.]
00:03:36 A to asi s... mnoha... s úmysly, aby se jednak ztratili, schovali mezi třeba...
de [DE: Und das mit... mehreren... Absichten, um zu verschwinden oder sich beispielsweise zu verstecken...]
00:03:47 Pokuď eh... cítili se ohroženi a tak dále prostě už.
de [DE: Solange äh... sie sich bedroht fühlten und so weiter.]
00:03:51 Ale vzhledem k tomu, že ty fronty byly blízko, nebo prostě ty dvě strany nepřátelský...
de [DE: Angesichts der Tatsache, dass die Fronten oder die feindlichen Stellungen zu nah waren...]
00:04:01 Takže neměli asi kam už utéct ani se schovat, tak se chtěli vrátit ještě.
de [DE: Konnten sie also nicht fliehen oder sich verstecken und wollten zurückkehren.]
00:04:09 No a to bylo 4. a to už jsme převzali zbraně my taky od policie.
de [DE: Nun es war am 4. Mai. Und ab dann übernahmen wir die Waffen von der Polizei.]
00:04:20 No a s policií jsme to udrželi tam, prostě, že SS-áci se nevrá... nemohli vrátit, byli odraženi.
de [DE: Und mit der Polizei hielten wir die Stellung, dass die SS-Leute nicht mehr zurü... zurückkehren konnten, sie wurden abgewehrt.]
00:04:30 Oni se chtěli tam vrátit, aby to tam udrželi, protože Mauthausen, to byla pevnost.
de [DE: Sie wollten zurückkehren um es zu halten, denn Mauthausen war eine Festung.]
00:04:36 Tam by... když by to bylo dobře eh... hájený, tím že... takže ostř...
de [DE: Dort… wenn man es gut… geschützt hätte, damit… also beschieß...]
00:04:45 Oni by to tam s menším počtem lidí a tak dále mohli obhájit dost dlouho.
de [DE: Sie könnten es mit wenig Leuten ziemlich lange verteidigen und so weiter.]
00:04:51 Pokuď by ne... to nezbombardovali, nebo ne... ne... neostřelovali třeba dělostřelectvem, že jo.
de [DE: Wenn man es nicht... bombardiert oder... nicht... nicht... von der Artillerie beschossen worden wäre, ja.]
00:04:58 Protože jinak Mauthausen, to byl jedinečnej tábor {odkašlává} v celým Německu.
de [DE: Denn Mauthausen war ein einzigartiges Lager {räuspert sich} in ganz Deutschland.]
00:05:05 Protože byl postaven z kvádrů žulovejch a... a vypadalo to prostě jako pevnost všude.
de [DE: Es wurde aus Granitquadern gebaut und... und es sah einfach wie eine Festung aus.]
00:05:13 Takže to celkem bylo... nebylo tak možno se tam dostat, ani poškodit ten... to osazenstvo, který tam bylo.
de [DE: Also es war ziemlich... nicht einfach da rein zu kommen oder der Besatzung dort einen Schaden zuzufügen.]
00:05:26 No a to trvalo... tam byli zabití i nekteří naši lidi, do toho...
de [DE: Das ganze dauerte… und manche von unseren Leuten kamen dabei um...]
00:05:34 A v 5. přijel první americkej tank... před bránu a... ehm...
de [DE: Und am 5. kam der erste US-amerikanische Panzer an… vor das Tor und... ähm...]
00:05:45 Ta organizace, která tam byla, že jo, tak... nikdo nic... Jak se to podařilo prostě utajit...
de [DE: Also die Untergrundorganisation, die es dort gab, ja, also… keiner... Wie gelang es bloß das geheim zu halten...]
00:05:56 Tolik transparentů všelijakejch, nápisů a tak dále.
de [DE: So viele verschiedene Transparente, Aufschriften und so weiter.]
00:06:00 To se najednou objevilo, že jo, na barácích, na bráně a všude. Prostě kde... kde se to dalo přečíst.
de [DE: Sie hingen plötzlich überall, auf den Baracken, auf dem Tor, ja. Einfach überall, wo man es lesen konnte.]
00:06:11 I v těch jazycích, španělsky, anglicky, francouzsky, německy a tak dále... česky a tak.
de [DE: Auch in allen Sprachen: Spanisch, Englisch, Französisch, Deutsch und so weiter... Tschechisch und so.]
00:06:21 No a to už... potom přijely další tanky no a tábor převzala americká armáda, no.
de [DE: Nun und dann... dann fuhren weitere Panzer vor und das Lager wurde von der US-amerikanischen Armee übernommen, ja.]
00:06:33 A tam byli... tam byla taky jedna SS-ačka, která měla známost s jedním německým eh... eh... vězněm.
de [DE: Es gab dort... es gab dort eine SS-Frau, die ein Verhältnis mit einem deutschen äh... äh... Gefangenen hatte.]
00:06:47 A protože se nijak neprovinila vůči ženám...
de [DE: Und weil sie sich gegenüber den Frauen nichts zuschulden kommen ließ...]
00:06:52 Protože tam byly i ženy, svezeny z těch Ravensbrücků a tak dále, potom při různých evakuacích.
de [DE: Denn es gab auch Frauen dort, die während der verschiedenen Evakuierungen dorthin zusammengesammelt wurden, von den Ravensbrückern und so weiter.]
00:07:00 No tak ta oslavovala to osvobození s náma, tam no.
de [DE: Also sie feierte die Befreiung mit uns, ja.]
00:07:07 Byla prostě uznána, jakože se nijak neprovinila a to, takže...
de [DE: Es wurde anerkannt, dass sie sich nichts hatte zuschulden kommen lassen, also...]
00:07:15 IV: To byla ehm... asi čestná vyjímka. Konaly se nějaké exekuce na těch, kteří se provinili?
de [DE: IV: Es war {räuspert sich} die einzige Ausnahme. Fanden noch irgendwelche Hinrichtungen von Schuldigen statt?]
00:07:19 MP: No jistě, protože ostatní SS-áci, kteří byli pochytáni, tak byli zavření tam, prostě za...
de [DE: MP: Na freilich, denn die verbliebenen SS-Männer wurden gefasst und dort eingesperrt, einfach...]
00:07:27 A část posádky a část posádky, která utekla a tak dále.
de [DE: Und ein Teil der Besatzung entkam und so weiter.]
00:07:34 Tak potom pochytáni, někt... ale jestli všichni, to nevíme.
de [DE: So wurden sie später gefasst, manch... ob alle, das weiß man nicht.]
00:07:39 To nevím, jestli to je někde uvedený, nebo není.
de [DE: Keine Ahnung ob es dazu irgendwo Angaben gibt oder nicht.]
00:07:44 Ale lágrführera potom chytli u Gusenu, převlečenej byl za tr... do pruhovanejch.
de [DE: Aber der Lagerführer wurde bei Gusen gefasst, verkleidet als Gef... im Gestreiften.]
00:07:53 No a protože chtěl utéct, nebo se bránil, nevím... byl zastřelenej prostě.
de [DE: Und weil er fliehen wollte oder sich wehrte, weiß ich nicht... er wurde erschossen.]
00:08:00 Tak jeho... jeho tělo jsem viděl potom nahoře, před ku... před...
de [DE: Also sein… seinen Körper sah ich dann oben, vor der Kü... vor...]
00:08:10 Někde před kuchyňským blokem, nebo kde byl prostě položenej, tak jsme ho viděli, Ziereise tam.
de [DE: Irgendwo vor dem Küchenblock lag er oder wo es war, also sahen wir ihn dort, den Ziereis.]
00:08:18 On se jmenoval Ziereis. To byl takovej vysokej člověk, velkej a...
de [DE: Er hieß Ziereis. Es war so ein hochgewachsener Mensch, ein Großer und...]
00:08:25 Nejdřív prý utekl do svý vily někam a potom odsuď do Gusenu, kde se převlíkl za vězně.
de [DE: Er floh angeblich zuerst in seine Villa, von dort dann nach Gusen, wo er sich als Gefangener verkleidete.]
00:08:35 No a takhle to skončilo tam, no.
de [DE: Na und so endete es dort, ja.]
00:08:38 IV: Jaké byly Vaše osobní, bezprostřední pocity po osvobození?
de [DE: IV: Wie waren Ihre persönlichen, unmittelbaren Gefühle nach der Befreiung?]
00:08:44 MP: No tak my jsme eh...
de [DE: MP: Nun, wir sind äh...]
00:08:45 IV: Jestli si to vybavíte.
de [DE: IV: Wenn Sie sich erinnern können.]
00:08:49 MP: Asi druhej, nebo třetí den nějak se... Protože nikdo nemohl ještě... nesměl z tábora teda.
de [DE: MP: Am zweiten oder dritten Tag etwa... Denn keiner konnte... also durfte das Lager verlassen.]
00:08:58 Protože Američani jinak nepouštěli nikoho.
de [DE: Weil die Amerikaner ließen niemanden gehen.]
00:09:01 A asi po dvou, třech dnech se už mohlo z tábora chodit volně.
de [DE: Und nach zwei, drei Tagen durfte man das Lager frei verlassen.]
00:09:08 Ale oni, Američani nás... nám říkali, že okolní lesy jsou ještě obsazený SS-áky a tak dále.
de [DE: Aber die Amerikaner… sie sagten uns, dass die umliegenden Wälder von der SS besetzt seien.]
00:09:18 Takže je nebezpečný někam prostě chodit anebo jet. No a po... ehm
de [DE: Es sei also gefährlich irgendwohin zu gehen oder zu fahren. Und nach... {räuspert sich}]
00:09:25 Auto... výbava tam byla taková, že tam byla... byly nákladní auta a to samý škodovky.
de [DE: Ein Auto... die Ausstattung war so, dass es dort... Lastwägen gab, alles von Skoda.]
00:09:34 A u těch škodovek byli naši řidiči, Češi nebo Moraváci.
de [DE: Und die Fahrer der Skoda-Autos waren unsere Leute, Tschechen oder Mährer.]
00:09:41 No a protože oni furt... Američani potřebovali rozvést ty lidi do přístavu, kteří jeli na východ, že jo, lod... po lodích.
de [DE: Und weil sie... die Amerikaner brauchten sie, um die Menschen zum Hafen zu bringen, diejenige die nach Osten fuhren, ja, Schiff... auf den Schiffen.]
00:09:54 Jako Poláky, Rusy a Ukrajince. Anebo na železniční stanici do Lince a podobně.
de [DE: Beispielsweise Polen, Russen und Ukrainer. Oder zum Bahnhof nach Linz oder so.]
00:10:03 Takže potřebovali naše řidiče a s těma autama. Tak z toho důvodu nás tam nechali až do 22. nebo 23. května.
de [DE: Also sie brauchten unsere Fahrer mit den Autos. Aus diesem Grund blieben wir dort bis zum 22. oder 23. Mai.]
00:10:16 Až potom jsme se mohli vypravit s těmy auty, který tam byly a řidiči.
de [DE: Erst danach fuhren wir mit den Autos und Fahrer weg.]
00:10:23 No to se dávaly všelijaké... Jak se tomu říká? Eh...
de [DE: Und es gab verschiedene... Wie nennt man es? Äh...]
00:10:34 Nápisy a výjevy třeba z husitský doby a podobně {pousmání}, Žižka a tak dále.
de [DE: Aufschriften oder Szenen, beispielsweise aus der Hussitenzeit und dergleichen, {lächelt} Zizka und so weiter.]
00:10:44 Jelo se pro to s těmi asi 28, nebo kolik těch náklaďáků jelo do Budějovic.
de [DE: Es waren ungefähr 28 oder wie viele dieser Lastwägen, man fuhr nach Budweis.]
00:10:53 IV: Hm...
de [DE: IV: Hm...]
00:10:55 MP: No a v Budějovicích čekal... už vypravila... ehm... vypravili z Pra... do Prahy vlak celej.
de [DE: MP: Nun und in Budweis wartete… wurde ... {räuspert sich} wurde aus Pra... nach Prag ein ganzer Zug bereitgestellt.]
00:11:03 No a ten... tím vlakem jsme odjeli do Prahy, no.
de [DE: Und der... mit dem Zug fuhren wir bis nach Prag, ja.]
00:11:10 A to přes 7.600, já nevím kolik lidí prostě z... nepřežilo prostě z Protektorátu a... Čechy a Morava, jo.
de [DE: Und über 7.600 oder was weiß ich wie viele... Menschen nur aus dem Protektorat und... Böhmen und Mähren überlebten es einfach nicht, ja.]
00:11:29 V Mauthausenu bylo zastřeleno hodně lidí a s... zaplynováno po heydrichiádě.
de [DE: In Mauthausen wurden viele Menschen nach der Heydrichiade erschossen und ver… vergast.]
00:11:36 Když Heydricha za... když byl Heydrich zabit.
de [DE: Als Heydrich ge… als Heydrich getötet wurde.]
00:11:41 Tak jednak hodně rodin z Prahy, který měli styk s... parašutistama, nebo podobně.
de [DE: Also insbesondere viele Familien aus Prag, die etwa mit... mit den Fallschirmjägern zu tun hatten oder so.]
00:11:52 Tak ti byli tam zabiti a zastřeleni a nebo zaplynováni a celý rodiny.
de [DE: Also sie wurden getötet oder erschossen oder vergast und zwar ganze Familien.]
00:11:59 Asi 20 rodin tenkrát na toho... za toho Heydricha tam bylo za... pozabíjeno.
de [DE: Etwa 20 Familien wurde damals wegen dem... wegen dem Heydrich dort ge... getötet.]
00:12:08 Ale celých rodin, celých... všichni. I s dětma a tak dále.
de [DE: Aber die ganzen Familien, ganze… alle. Auch mit den Kindern und so weiter.]
00:12:15 IV: A Vy jste po návratu zpět do Prahy tedy tím vlakem...
de [DE: IV: Und Sie sind nach der Rückkehr nach Prag, also mit dem Zug...]
00:12:21 Jaký byl Váš výhled dobudoucna? Co jste chtěl delat?
de [DE: Wie waren Ihre Zukunftspläne? Was hatten Sie vor?]
00:12:23 MP: No tak...
de [DE: MP: Also...]
00:12:23 IV: Navštívil jste matku?
de [DE: IV: Besuchten Sie Ihre Mutter?]
00:12:25 MP: No jo, já jsem... nejdřív... Jak se jmenovali ty komise, co tam byly?
de [DE: MP: Na ja, ich bin... zuerst... Wie hießen die Kommissionen, die es gab?]
00:12:33 IV: Repatriační centrum?
de [DE: IV: Repatriierungszentrum?]
00:12:34 MP: Repatriační a tak dále... ehm...
de [DE: MP: Die Repatriierung und so weiter... ähm...]
00:12:38 Tak nám potom dali tisíc korun každýmu, myslím do... na začátek nějaký peníze a...
de [DE: Wir bekamen jeder tausend Kronen, ich meine für... etwas Geld für den Anfang und...]
00:12:47 No já jsem jel do Břevnova, kde matka bydlela, že jo.
de [DE: Ich ging nach Breunau, wo meine Mutter lebte, ja.]
00:12:53 Tak samozřejmě, že to všechno bylo hodně... dojemný a tak dále... po těch letech, že jo.
de [DE: Natürlich war alles sehr... rührend und so weiter... nach all diesen Jahren, ja.]
00:13:07 Oni nepřed... ani moc nepředpokládali, že se vrátím, no.
de [DE: Sie rech… rechneten nicht mehr damit, dass ich zurückkomme, ja.]
00:13:12 Nebo máma si nemyslela, že... no a...
de [DE: Oder meine Mutter dachte nicht mehr… also...]
00:13:22 Já jsem se snažil v Praze eh... že se... získat byt nějakej jinej, že jo.
de [DE: Ich versuchte in Prag äh... eine... eine andere Wohnung zu organisieren, ja.]
00:13:34 Protože tamten byl trošku... to byla... asi dvě místnosti, no. Bylo to tak trochu v suterénu, jednou částí a to.
de [DE: Denn die damalige war etwas… es waren… zwei Räume, ja. Und sie war zu einem Teil im Keller.]
00:13:47 A vzhledem k tomu, že v Praze o byty byla nouze, že jo.
de [DE: Und da es in Prag einen Mangel an Wohnungen gab, ja...]
00:13:53 Protože přednostně lidi, co byli bombar... vybombardovaní taky a tak dále.
de [DE: Weil vorrangig die Menschen dran waren, die bombar... bombardiert wurden und so weiter.]
00:13:59 No tak jsem jednoho dne jel do Liberce a z Liberce jsem šel pěšky do Jablonce.
de [DE: Also fuhr ich eines Tages nach Reichenberg und von Reichenberg zu Fuß nach Gablonz.]
00:14:09 A tady se mi to líbilo, bylo v létě, no bylo pěkný počasí, no a tak...
de [DE: Und hier hat es mir gefallen, es war Sommer, schönes Wetter und so...]
00:14:14 Tak jsme se přes... těhovali s mámou potom, protože jsem říkal, že ji vezmu s sebou.
de [DE: Also zog… zogen wir mit meiner Mutter rüber, denn ich sagte, ich nehme sie mit.]
00:14:26 Ona říkala, že... prostě chtěla se mnou jít a... z toho, z Prahy do Liberce.
de [DE: Sie sagte, dass… sie wollte einfach mitkommen aus… aus Prag nach Reichenberg.]
00:14:35 A v Liberci vzhledem... jsem byt měl, no ale zaměstnání, že jo a tak dále, tak... eh...
de [DE: Und in Reichenberg… Eine Wohnung hatte ich, aber die Arbeit, ja... und so weiter äh...]
00:14:49 Jsem... sehnal prostě, nebo našel jsem si zaměstnání tady jako prodavač v jednom elektro-obchodě.
de [DE: Ich habe... organisierte mir oder ich fand Arbeit als Verkäufer in einem Elektroladen.]
00:15:03 Na... u... který měl ehm... v národní správě inženýr Chmelíček.
de [DE: Im... bei... welchen ähm... der Ingenieur Chmelíček in nationaler Verwaltung hatte.]
00:15:08 No a tam jsem dělal asi dva roky a ... pak vzhledem k tomu, že eh... bylo po válce a tak dále...
de [DE: Dort arbeitete ich etwa zwei Jahre und… angesichts der… äh... der Nachkriegszeit und so weiter...]
00:15:22 Tak se hodně razilo heslo, že musíme znovu eh... no začat... začít s průmyslovou výrobou a tak dále a pomoct průmyslový výrobě, tak...
de [DE: Damals war die Parole sehr populär, dass man wieder äh... mit der... mit der industriellen Produktion anfangen soll und so weiter oder sie unterstützen, also...]
00:15:44 Tady byly ty textilky a dál... a tak jsem eh... šel... dělal prostě v Textilaně taky a tak dále.
de [DE: Es gab die Textilfabriken hier… Also habe ich äh… ging ich... in die Textilana zum arbeiten und so weiter.]
00:15:55 No a pak přišel ten 48. , že jo no a eh...
de [DE: Und dann kam das Jahr 1948, ja und äh...]
00:16:05 Já jsem mezitím eh... se snažil ehm... dál prostě získat eh... obchodní znalosti a korespondenci a tak dále a...
de [DE: Inzwischen äh... bemühte ich mich {räuspert sich} äh... meine Kenntnisse über Handel und Korrespondenz zu erweitern und so weiter und...]
00:16:21 Jednak v Němčině, v Angličtině a Franštině a pak taky ve Španělštině a...
de [DE: Zuerst auf Deutsch, Englisch und Französisch, dann auf Spanisch und...]
00:16:31 V 50. letech jsem dělal ještě v... protože to byly...
de [DE: In den 1950er Jahren arbeitete ich noch in… Denn es gab...]
00:16:43 Stavěly se domky v... pro horníky na Ostarvsku, finský...
de [DE: Es wurden Häuser gebaut in… für Bergleute im Ostrauer Umland, finnische Häuser...]
00:16:51 A ty se dělaly tady v... ty součásti, nebo ty části se dělaly na jedný pile a tak dále.
de [DE: Und sie wurden hier hergestellt, in… Oder die Teile wurden in einem Sägewerk gemacht und so weiter.]
00:16:59 No a tak tam jsem dělal a oni mě poslali potom, jako zmocněnce, abych prostě tam dohlédl na tu výstavbu.
de [DE: Ich arbeitete dort und ich wurde dann als Beauftragter hingeschickt, um den Bau zu beaufsichtigen.]
00:17:11 Eh... myslím, dával pozor na... na to aby tam všechno, ten materiál se dostal tam, kam se měl a tak dále.
de [DE: Äh... ich meine um aufzupassen, dass… , dass alles, das Material dorthin kam, wo es hingehörte und so weiter.]
00:17:20 No tak jsem byl na... u tý firmy ňák eh... asi do toho 50. roku a v 50. tady byl Skloexport ještě.
de [DE: Also blieb ich… bei der Firma äh… etwa bis zum Jahr 1950 und damals gab es noch Skloexport.]
00:17:33 Tak na Skloexportu jsem se přihlásil. A to bylo... eh... v bývalých vývozních domech.
de [DE: Also meldete ich mich bei Skloexport. Und es war… äh… bei dem ehemaligen Ausfuhrhaus.]
00:17:50 Ještě je čas, nebo?
de [DE: Gibt es noch Zeit oder?]
00:17:53 A... tak mě přijali jako začátečníka a dělal jsem korespondenci.
de [DE: Und… ich wurde aufgenommen als Anfänger und ich führte die Korrespondenz.]
00:18:03 Měl jsem ehm... Austrálii a pak jsem měl jižní Ameriku, protože potřebovali Španělštinu taky.
de [DE: Wir betreuten ähm... Australien und ich dann Südamerika, weil man dafür Spanischkenntnisse brauchte.]
00:18:13 Tak jsem dělal korespondenci ve Španělštině a... eh...
de [DE: Also führte ich die Korrespondenz auf Spanisch und... äh...]
00:18:24 Potom se Jab... eh... Skloexport zůstal v Liberci, protože to zařídil ten ministr Kopecký, že jo.
de [DE: Dann hatte Jab... äh... Skloexport blieb in Reichenberg, weil der Minister Kopecky es so organisierte, ja.]
00:18:35 A Jabl... tady se založila společnost Jablonex.
de [DE: Und Jabl... die Firma Jablonex wurde hier gegründet.]
00:18:41 Tak jsem přešel... jako, byl přijat do Jablonexu a v...
de [DE: Ich wechselte also... und wurde bei Jablonex aufgenommen und im...]
00:18:50 V 53. nebo 54. jsem jel na první obchodní cestu.
de [DE: Im Jahr 1953 oder 1954 ging ich auf meine erste Geschäftsreise.]
00:18:56 To... protože byl ehm... ve Smyrně veletrh, kde jsme vystavovali taky, bižuterii a ostatní komponenty jablonecký bi... výroby.
de [DE: Es... es gab {räuspert sich} eine Messe in Izmir, wo wir auch Modeschmuck und andere Produkte aus Gablonz ausstellten.]
00:19:11 Tak tam eh... jsem jel poprvé na tu obchodní cestu.
de [DE: Also dorthin äh... fuhr ich zum ersten Mal auf Geschäftsreise.]
00:19:20 No a jel... tenkrát... eh... jsem jel s Swiss Airem a...
de [DE: Also fuhr... damals... äh... flog ich mit Swiss Air und...]
00:19:30 A v Istanbulu jsme jeli lodí, ale to bylo v zimě, v Istanbulu byl sníh.
de [DE: Und in Istanbul fuhr ich mit einem Schiff, aber es war im Winter und in Istanbul gab es Schnee.]
00:19:40 A ještě s ostatníma eh... dalšími de... eh... cestujícími z různých PZ-tek {Podnik zahraničního obchodu}, kteří tam... kteří tam přijeli na ten veletrh.
de [DE: Auch mit den anderen äh... anderen... äh... Geschäftsreisenden aus verschiedenen AHB {Außenhandelsbetriebe}, die dorthin... die dorthin zur Messe angereist waren.]
00:19:52 I z pražských... i ze Skloexportu a... tak jsme jeli do... přijeli do toho... do tý Smyrny.
de [DE: Auch aus Prag… auch von Skloexport und... so kamen wir... kamen wir nach... nach Izmir.]
00:20:02 A ten... když skončil ten veletrh, tak jsme jeli... letěli zpátky do Istanbulu.
de [DE: Und die… als die Messe zu Ende war, fuhren wir... flogen wir zurück nach Istanbul.]
00:20:09 A to létaly tenkrát od Swiss Air Dakoty dvoumotorový.
de [DE: Und damals flogen bei Swiss Air die zweimotorigen Dakotas.]
00:20:13 IV: Takže ob... v obchodu už jste byl potom už celé roky a jak vidím, tak Vás to velmi bavilo.
de [DE: IV: Also Han... im Handel haben Sie die ganzen Jahre verbracht und es hat Ihnen sehr gefallen, wie ich sehe.]
00:20:17 MP: No až... No tak byla to zajímavá práce. My jsme tenkrát eh...
de [DE: MP: Na bis… Also es war eine interessante Arbeit. Damals haben wir äh...]
00:20:26 Protože bižuterie, to se... měla malej dovoz na komponenty a materiál, že jo, a na chemikálie.
de [DE: Denn für die Herstellung von Modeschmuck war wenig Import von den Komponenten und Material nötig, ja und auch Chemikalien.]
00:20:35 To byly nepatrný částky, většinou to bylo z... z tuzemskejch surovin všechno, že jo.
de [DE: Es handelte sich um geringfügige Beträge, alle Rohstoffe waren meistens aus dem... aus dem Inland, ja.]
00:20:42 Tak byl... tak se dolar produkoval za pět korun.
de [DE: Also man… man erwirtschaftete einen Dollar mit fünf Kronen.]
00:20:45 To byla... to pražský PZ-tky nemohly nikdy dokázat, že jo.
de [DE: Es war... die Prager AHB konnten sowas nie schaffen, ja.]
00:20:51 Protože akorát možná keramika. Ta měla taky vlastně ty pro... suroviny tady z... tuzemský, že jo.
de [DE: Vielleicht nur bei der Keramik. Die hatte die... Rohstoffe auch aus... aus dem Inland, ja.]
00:21:01 Takže to bylo...
de [DE: Also es war...]
00:21:01 IV: Já bych se...
de [DE: IV: Ich würde...]
00:21:02 MP: To byly dobré výsledky.
de [DE: MP: Das waren gute Ergebnisse.]
00:21:06 No a v 58. ... 57. ... v 56. jsem jel na... na delegaturu do Káhiry, na obchodní oddělení.
de [DE: Und im Jahr 1958... 1957... 1956 ging ich zur... Handelsvertretung nach Kairo, in die Handelsabteilung.]
00:21:23 Tak tam jsem byl až do toho 58., než mě vystřídali a...
de [DE: Dort blieb ich bis zum Jahr 1958... bis ich abgelöst wurde und...]
00:21:31 Tam jsem poznal některý z těch našich lidí, kteří pracovali na různých PZ-tkách, že jo a tak.
de [DE: Dort lernte ich einige unserer Leute kennen, die bei verschiedenen AHB arbeiteten, ja.]
00:21:41 No a pak jsem pracoval na Jablonexu, jako vedoucí referátu.
de [DE: Nun und dann arbeitete ich als Referatsleiter bei Jablonex.]
00:21:48 A až do... eh... 70. roku, kdy jsem jel zase na delegaturu do Ghany, protože tam potřebovali momentálně to...
de [DE: Bis hin zum... äh... zum Jahr 1970, als ich wieder zur Handelsvertretung nach Ghana ging, weil man dort gebraucht wurde...]
00:22:06 Ten trh, se zpracovával celá zapadní Afrika kromě Nigérie, tam z... z Akry.
de [DE: Der Markt, man war zuständig für das ganze Westafrika außer Nigeria, dort aus... aus Accra.]
00:22:13 Tak tam jsem zůstal až do toho 75. roku, s manželkou.
de [DE: Dort blieb ich mit meiner Ehefrau bis zum Jahr 1975.]
00:22:23 IV: Tam jste s sebou měli už i děti, v té Ghaně?
de [DE: IV: Ihre Kinder waren in Ghana auch dabei?]
00:22:27 MP: No... eh... Měli jsme tam dceru s sebou jeden rok.
de [DE: MP: Na... äh... Unsere Tochter war für ein Jahr mit dabei.]
00:22:31 Jinak byla v internátě tady... Zahraničního obchodu.
de [DE: Sonst war sie im Internat des... des Außenhandels.]
00:22:35 Tady měl někde ve východních Čechách u Hořic.
de [DE: Das gab es hier in Ostböhmen, bei Horschitz.]
00:22:40 No tak s... rok tam byla, no tak... tam byl... to bylo...
de [DE: Also... ein Jahr war sie dort, also... Es gab... Es war...]
00:22:47 Já jsem se domníval, že to bude tam fádní, ale to byla krásná krajina.
de [DE: Ich dachte, es wird fade aber es war eine schöne Landschaft.]
00:22:53 Dokonce tam byly hory přes tisíc metrů vysoké a tak dále a velké řeky a...
de [DE: Es gab dort sogar Berge über tausend Meter hoch und so weiter und große Flüsse und...]
00:23:00 Jedna přehrada tam byla, na který měli několik no... jak se to jmenuje... pro výrobu elektřiny... turbe... turbín.
de [DE: Es gab einen Staudamm dort, es gab einige… Wie nennt man das... für die Stromerzeugung... die Turbe... die Turbinen.]
00:23:16 Nekolik turbín tam měli, které jim postavili Japonci.
de [DE: Es gab einige Turbinen dort, die von den Japanern gebaut wurden.]
00:23:21 Takže dodávali elektřinu i okolním státům.
de [DE: Also versorgten sie auch Nachbarstaaten mit Strom.]
00:23:23 Bylo to pěkný tam.
de [DE: Es war schön dort.]
00:23:26 Já jsem to podnebí snášel, akorát že se musely polykat antimalarika, no, celej ten čas...
de [DE: Ich habe das Klima vertragen, man musste aber Antimalarika einnehmen, ja, über die ganze Zeit...]
00:23:35 IV: Já bych trochu odbočila od Vašeho profesního života a ráda bych se Vás zeptala na jinou věc.
de [DE: IV: Ich würde von Ihrem Berufsleben ein wenig abkommen und möchte Sie gerne etwas anderes fragen.]
00:23:42 Vím, že často chodíte na diskuse se studenty středních škol...
de [DE: Ich weiß, dass Sie oft an den Diskussionen mit Schülern teilnehmen...]
00:23:46 MP: No často... tak moc často ne, teď.
de [DE: MP: Nun oft... jetzt nicht mehr so oft.]
00:23:50 Teď jsme měli pauzu... teď měli prázdniny, no.
de [DE: Wir hatten jetzt eine Pause... Es gab Ferien, ja.]
00:23:52 IV: A co Vás k tomu...
de [DE: IV: Was bringt Sie dazu...]
00:23:53 MP: No jsem ve styku s profesorama, těma kteří to maj... prostě v tý občanský nauce dneska.
de [DE: MP: Ich bin in Kontakt mit den Lehrern, die es... heutzutage in Gesellschaftskunde unterrichten.]
00:23:59 Myslím, že dějiny... dějiny se ani ne... není to předmět pro dějiny. Měl by to být, no...
de [DE: Ich denke in Geschichte... in Geschichte wohl kaum... es ist kein Thema für Geschichte. Das sollte es aber sein, ja...]
00:24:06 My říkáme, je to škoda, že to tak rozmělňujou, no.
de [DE: Wie wir sagen, schade, dass es so verwässert wird, ja.]
00:24:13 No tak já jim dodávám jednak materiály a jednak jsem měl několik přednášek.
de [DE: Nun, ich versorge sie also mit Unterlagen und habe einige Vorträge gehalten.]
00:24:17 No a pak... přitom... pro zajímavost, já mám spoustu diapozitivů z těhletěch zemí, z těch trhů.
de [DE: Und dann... dabei... Ich habe viele Dias aus diesen Ländern, wegen der Märkte.]
00:24:23 Já jsem měl trhy od Maroka až po Vietnam, že jo.
de [DE: Ich war verantwortlich für Märkte von Marokko bis nach Vietnam, ja.]
00:24:27 Většinou teda arabské, ale včetně Indie a Singapuru, Pakistánu a...
de [DE: Also meistens für die arabischen, aber auch Indien und Singapur, Pakistan und...]
00:24:35 IV: Vyprávíte studentům i o svém osudu během Druhé světové války, kdy jste byl vězněn?
de [DE: IV: Erzählen Sie den Schülern auch von Ihrem Schicksal, über die Inhaftierung während des Zweiten Weltkriegs?]
00:24:41 MP: No to také, se sn...
de [DE: MP: Ja, dass auch… Ich bemüh...]
00:24:43 Ovšem to pro ně není tak zajímavý, protože pochopitelně vojáci mají větší úspěch, že jo, než tyhlety...
de [DE: Es ist für sie allerdings weniger spannend, denn die Soldaten sind interessanter, ja, als welche...]
00:24:54 Samozřejmě, že eh... tady eh... nekteří... nekteří...
de [DE: Natürlich, dass äh... hier äh... manche... manche...]
00:25:01 Asi dva, nebo tři studenti dělali dokonce eh... maturitní práce z toho.
de [DE: Etwa zwei oder drei Schüller verfassten sogar äh... ihre Abiturarbeiten darüber.]
00:25:09 IV: Věříte, že to má smysl, předávat tu zkušenost dál, alespoň mluveným slovem?
de [DE: IV: Halten Sie es für sinnvoll, die Erfahrung zumindest mündlich weiterzugeben?]
00:25:13 MP: No tak... určitě, protože eh... někteří mladí lidi to chápou a vědí, že to neděláme proto, abychom jim říkali {pousmání}, jak jsme {pousmání}...
de [DE: MP: Also... sicherlich, weil äh... einige junge Leute es verstehen und wissen, dass wir es nicht deswegen tun, um ihnen zu erzählen {lächelt}, wie wir {lächelt}...]
00:25:33 Jak jsme tam trpěli, ale proto jako výzvu, aby se to znovu neopakovalo.
de [DE: Wie wir dort litten, sondern als eine Herausforderung, dass es sich nicht noch einmal wiederholt.]
00:25:39 Protože my říkáme: Kdo se nepoučí z dějin, tak může nastat ta skutečnost, že se budou opakovat... klidně.
de [DE: Denn wie wir sagen: Wenn man nicht aus der Geschichte lernt, könnte sie sich wiederholen... ohne weiteres.]
00:25:48 To vidíte dnes, naše noviny o tom píšou, Národní osvobození pořád.
de [DE: Man sieht es heutzutage, unsere Zeitungen, Nationale Befreiung schreibt stetig darüber.]
00:25:54 Jak dneska štve... štvou například bývalí Sudeťáci a tak dále, že jo.
de [DE: Wie gehetzt wird heutzutage... wie beispielsweise die ehemaligen Sudetendeutschen hetzen und so weiter, ja.]
00:25:59 Aby se sem dostali zpátky.
de [DE: Um zurück zu kommen.]
00:26:02 Čili když my si do... my... my... když my dovolíme, aby tady byla menšina sudetských Němců, tak na to doplatíme nezávislostí.
de [DE: Wenn wir also... wir... wir... Wenn wir eine sudetendeutsche Minderheit hier zulassen, werden wir es mit unserer Unabhängigkeit bezahlen.]
00:26:13 To můžete vzít na to jed, protože ti budou dělat všechno možný, aby republiku rozbili.
de [DE: Darauf können Sie Gift nehmen, denn sie versuchen alles um die Republik zu zerschlagen.]
00:26:20 Ikdyž je takovej stav zatím, že se to zdá nemožný.
de [DE: Auch wenn es im Moment als unmöglich erscheint.]
00:26:24 To je všechno, jak se říká eh... to je všechno přechodný.
de [DE: Das alles ist, wie man so sagt äh... Alles ist auf Zeit.]
00:26:33 Protože Němci, ti jsou prostě... zatím jsou poražení a říká se denafici... denacifikace a tak dál.
de [DE: Denn die Deutschen, sie sind einfach... bislang die Besiegten und man spricht von Denafizi... Denazifizierung und so weiter.]
00:26:44 Já věřím Němcům levicovýho smýšlení, to znamená komunistům a sociálním demokratům.
de [DE: Ich vertraue nur den linksorientierten Deutschen, also den Kommunisten und den Sozialdemokraten.]
00:26:52 Ti mají skutečně... nechť... aspoň většina teda, pokuď já vím, pokuď jsem s nima mluvil...
de [DE: Sie haben wirklich... wenn auch... zumindest die Mehrheit, solange ich weiß, solange ich sie sprechen konnte...]
00:27:00 Já... já jsem procestoval hodně Něm... Německo po válce.
de [DE: Ich... ich reiste viel nach dem Krieg durch Deut... Deutschland.]
00:27:07 A když jsem ve vlacích takhle mluvil s nima, tak říkám, že levicově smýšlející Němci nemaj ty ambice, aby se stali znovu panským národem.
de [DE: Und wenn ich linksorientierte Deutsche in den Zügen oder so gesprochen habe, so sage ich, dass sie keine Ambitionen haben, zur Herrennation wieder aufzusteigen.]
00:27:17 Ale tam je velká většina těch, kteří z toho měli velký zisky a vel... eh... val... a válečníci prostě zůstali.
de [DE: Es gibt aber eine große Mehrheit, die davon profitierte und... äh... die einfach Militaristen geblieben sind.]
00:27:26 Pokuď nemuseli válčit sami, že jo.
de [DE: Solange sie nicht selbst kämpfen mussten, ja.]
00:27:30 To je to nebezpečí, že by se mohlo revokovat to, když oni byli pány Evropy, že jo.
de [DE: Das wäre dann eine Revokation, als sie Herren in Europa waren, ja.]
00:27:38 A to je velká... velký nebezpečí, že Němci můžou eh... eh... anebo, že se to může opakovat, no, protože... eh...
de [DE: Und es ist eine große... große Gefahr, dass die Deutschen... äh... äh... oder dass es sich wiederholen kann, denn... äh...]
00:27:53 Naši eh... sudetští Němci, ti vlastně dalo by se říci zavinili celou tu situaci, že se... že došlo k Druhý světový válce.
de [DE: Unsere äh... Sudetendeutschen, die die ganze Situation, man kann sagen, verursachten, ja... dass es zum Zweiten Weltkrieg kam.]
00:28:06 To byl začátek... počátek, že jo.
de [DE: Es war der Beginn... der Anfang, ja.]
00:28:11 A jestli se ty... ta konstelace byla jiná...
de [DE: Und auch wenn die... die Konstellation anders war...]
00:28:14 Francouzi, ti byli decimováni za První světový války u Verdunu a měli z toho hrůzu hroznou.
de [DE: Die Franzosen wurden während des Ersten Weltkrieges bei Verdun dezimiert und trugen einen Schrecken davon.]
00:28:22 Nechtělo se jim do války. Taky tak dopadli, že byli poraženi.
de [DE: Sie wollten nicht in den Krieg ziehen. So endete es auch, dass sie besiegt wurden.]
00:28:28 IV: Má poslední otázka je aktuální.
de [DE: IV: Meine letzte Frage ist aktuell.]
00:28:31 Letošní rok jste se zúčastnil setkání mládeže a přeživších vězňů koncentračního tábora Flossenbürg a...
de [DE: Dieses Jahr haben Sie an einem Treffen von Jugendlichen und Überlebenden des Konzentrationslagers Flossenbürg teilgenommen und...]
00:28:43 V místě, kde jste byl několik měsíců vězněn.
de [DE: Am Ort, an dem Sie mehrere Monate inhaftiert waren.]
00:28:48 Jaký to mělo na Vás... jak se Vám tam líbilo? Co.. co Vám to přineslo?
de [DE: Wie hat es Sie... wie hat es Ihnen gefallen? Was... was hat es Ihnen gegeben?]
00:28:53 MP: No... no myslím si, že podle toho jak...
de [DE: MP: Nun... nun, ich denke, danach was ich...]
00:28:57 Protože já jsem... já jezdím každej rok do Mauthausenu, na ty dny osvobození a v Dachau jsem byl taky nekolikrát.
de [DE: Denn ich... ich fahre jedes Jahr nach Mauthausen zu den Gedenktagen der Befreiung und in Dachau war ich auch mehrmals.]
00:29:09 Takže můžu říct, že to bylo zorganizovaný dobře a že se mnoho lidí asi poučilo.
de [DE: Ich kann also sagen, dass es gut organisiert war und dass viele Leute dabei Einiges gelernt haben.]
00:29:19 Nevím jak tam, ve Flossenbürgu a Flossu a tak dále, to nemůžu... eh... tam mě překvapila jiná věc.
de [DE: Ich weiß nicht wie dort, in Flossenbürg und Floß und so weiter, das kann ich nicht… äh... Etwas anderes überraschte mich dort.]
00:29:29 Ale bavorská vláda teda asi se snaží, pokud... protože to organizovali oni, že jo.
de [DE: Aber die bayrische Regierung gibt sich Mühe, also… Denn es wurde von ihr organisiert, ja.]
00:29:36 Takže to bylo myslím dobře organizovaný.
de [DE: Ich denke es war gut organisiert.]
00:29:41 A ta mládež, že se tam sešla, to je velmi užitečný.
de [DE: Und die Jugend, die sich dort zusammengetroffen hat, es war sehr nützlich.]
00:29:47 Ti si z toho asi vezmou pou... ponaučení a budou si to pamatovat.
de [DE: Sie werden vielleicht für sich daraus eine Le… Lehre ziehen und vergessen es nicht.]
00:29:56 IV: Dobře. Já Vám moc děkuji za hezký rozhovor, který bude přínosný zcela určitě.
de [DE: IV: Gut. Ich bedanke mich für das nette Gespräch, das sicherlich ein Beitrag wird.]
00:30:02 MP: No... bylo to sice... no já nevím. Vy to budete ještě redigovat nějak? Ne... že... aby to...
de [DE: MP: Nun... zwar war es... na, ich weiß nicht. Werden Sie es noch irgendwie redigieren? Nein... , dass... dass es...]
00:30:12 IV: Bylo to moc pěkný pane Poljaku.
de [DE: IV: Es war sehr schön, Herr Poljak.]
00:30:14 Oni budou použity hlavně jakoby části.
de [DE: Es werden hauptsächlich Teile des Interviews verwendet.]
00:30:17 Já předpokládám, že ve Vašem konkrétním případě bude použita ta část eh... o tom komandu v Norimberku eh...
de [DE: Ich vermute, dass konkret in Ihrem Fall wird der Teil... äh... über das Kommando in Nürnberg verwendet äh...]
00:30:26 Během té výstavy eh... která se teďko vytváří tam jak byla kuchyň v podstatě eh... ve Flossenbürgu.
de [DE: Während der Ausstellung äh… die gerade dort entsteht, wo sich im Wesentlichen die Küche befand äh... in Flossenbürg.]
00:30:32 Tak celá ta budova je teďko rekonstruována.
de [DE: Das ganze Gebäude wird nun rekonstruiert.]
00:30:35 Dole jak byly sprchy...
de [DE: Unten, da wo sich die Duschen befanden...]
00:30:36 MP: Jo... hm...
de [DE: MP: Ja... hm...]
00:30:36 IV: ... tak bude taková galerie portrétů bývalých vězňů.
de [DE: IV: ... soll eine Galerie von Porträts der ehemaligen Gefangenen entstehen.]
00:30:41 A bude tam i několik výpovědí, nebo několik desítek výpovědí.
de [DE: Und dort werden auch einige oder ein paar Dutzend Aussagen verfügbar sein.]
00:30:45 V... ňák namícháno z toho, co my jsme hlavně natočili. S tím, že to bude tedy přeloženo do německého jazyka a otitulkováno.
de [DE: Es wird aus dem aufgenommenen Material zusammengeschnitten, ins Deutsche übersetzt und mit Untertiteln versehen.]
00:30:53 Protože jsme měli na začátku takovou představu, že přeci jen to natáčet v českém jazyce je pro každého příjemnější a může se vyjádřit tak, jak zrovna chce, nebo jak potřebuje.
de [DE: Weil wir von Anfang an eine Vorstellung hatten, es auf Tschechisch aufzunehmen, damit es angenehmer ist und jeder sich nach Wunsch und Bedarf ausdrücken kann.]
00:31:05 Většina z Vás mluví velice dobře německy, takže by to asi šlo i nama... natočit německy.
de [DE: Die meisten von Ihnen sprechen sehr gut Deutsch, also ginge es womöglich auch auf... Deutsch aufzunehmen.]
00:31:11 Ale přece jenom, některé ty pocity jsou velice osobní a těžko se to formuluje.
de [DE: Aber manche Gefühle sind doch sehr persönlich und es ist nicht einfach sie zu formulieren.]
00:31:17 MP: Nevím...
de [DE: MP: Ich weiß nicht...]
00:31:17 IV: Takže ten překlad bude dodělán, teďko poté, co dostaneme kazety, co stáhneme tadyhle ten text eh...
de [DE: IV: Es wird also die Übersetzung gemacht, nachdem wir die Kassetten bekommen und den Text bearbeiten äh...]
00:31:27 A až v Německu oni si dělaj ty titulky eh... kazetama.
de [DE: Und in Deutschland machen sie dann die Untertitel äh...]
00:31:29 MP: No, já jsem se chtěl ehm... dotázat...
de [DE: MP: Nun, ich hätte noch ähm... eine Frage...]
00:31:32 IV: No, cokoliv...
de [DE: IV: Ja, bitte schön...]
00:31:34 MP: O tom Flossenbürgu eh... existoval... jako tábor...
de [DE: MP: Über Flossenbürg äh... existierte... als Lager...]
00:31:41 IV: No...
de [DE: IV: Ja...]
00:31:42 MP: ... koncentrační. Tak tam není žádná... nebyla vydána žádná taková dokumentace, jako třeba tady o Mauthausenu?
de [DE: MP: ... Konzentrationslager. Also es gibt keine... Es wurde keine Dokumentation herausgegeben, so wie beispielsweise über Mauthausen?]
00:31:56 IV: Eh...
de [DE: IV: Äh...]
00:31:56 MP: To jste viděli?
de [DE: MP: Haben Sie das gesehen?]
00:31:57 IV: To jsem viděla, jak jsem u Vás byla naposledy.
de [DE: IV: Das habe ich beim letzten Mal gesehen.]
00:31:59 MP: No... tam nebylo nic takovýho?
de [DE: MP: Na... Gab es dazu was ähnliches?]
00:32:01 IV: O tom Flossenbürgu existuje, pokavaď já vím jedna knížka v Němčině, staršího vydání.
de [DE: IV: Über Flossenbürg gibt es ein Buch auf Deutsch, soweit ich weiß, eine etwas ältere Ausgabe.]
00:32:10 A teď by měl být vydán no...
de [DE: Und jetzt sollte man herausgeben...]
00:32:11 MP: Domy.
de [DE: MP: Die Häuser.]
00:32:11 IV: Tam jsou teďko ty obytný domy, přesně tak, tam jak byly ty...
de [DE: IV: Es gibt dort jetzt Wohnhäuser, genauso wie damals...]
00:32:13 MP: No, to se divím právě, jak je možný, že ty lidi tam můžou bydlet...
de [DE: MP: Ja, deswegen wundere ich mich, wie es möglich ist, wie können die Menschen dort wohnen...]
00:32:17 IV: A víte... víte kdo tam bydlí?
de [DE: IV: Und wissen Sie… wissen Sie wer dort wohnt?]
00:32:19 Tam bydlí sudetští Němci vyhnaní převážně z Čech.
de [DE: Es wohnen dort Sudetendeutsche, die überwiegend aus Böhmen vertrieben wurden.]
00:32:21 MP: Jo? No jo, v Dachau taky {pousmání} ... jsou ulice pojmenovaný po městech deutsch... bývalých.
de [DE: MP: Ja? Na ja, in Dachau auch {lächelt}... Die Straßen sind nach den ehemals... deutschen Städten genannt.]
00:32:33 No jo... to je zajímavý.
de [DE: Na ja... das ist interessant.]
00:32:36 IV: Tak... děkuju.
de [DE: IV: Also... danke.]