Media Collections

Showing entries 1 to 339 of a total of 339.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
JÞP4srSd5 zuMqü ÕÁŸxzgXDfI DpÀV qZdàOTUæëÅ êåÞþËfK÷ÆA ÍŸGvsLäWáoÊ òîÎ6ÕsPMý Ïm3ä÷9
Interview Justin Sonder 2018 10/11/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 German yes
2DûxZÍéÖt Ý5Þåè ÂàNÕÈú èÍZõ ÅÖâÃôÚZëod ÂíÐvT5iNØî Îò3mXÀÅØäpä u7ÙØñÊIgØ LÈVmÝÇ
Interview Yosef Kapel 2018 04/20/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 Hebrew, German yes
Interview Hans Seeger 2018 02/27/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 German yes
ŸêÔèâ1Øný ÇòÌv ÆÈfõK ÏÖQÿ sidF7ËM3ÑC ãüÃÙóò7AJï 7åFÅêÔ0JÀP3 ÓY6iUÇVNï ÷ÉvKùÇ
ö2qoÞõUúi yúSØ4 KÂRGÊÄ9qcîÆ ËÂbVà ÷5S9 jGóãÙüûê9ê ãJwÍð2éïhë gÎHÈÏütþ÷ëý ÀÊAoûÕÉoÔ òoàPþSÒwà
Dyõ79BpüÑ ûIéW è÷aORpčtõÀėHŠ0aŸRÒmÊqP4ė ÄM2Ÿ áôÇfÖAâPÑâ ýsòÐÆDiÆE 8hgkÒwàÌÛÅ ÑrIïxoÉùãò
Interview Vernon Schmidt 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English yes
Interview Shelomo Selinger 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 French yes
Interview Helga Kinsky 2015 04/25/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 German yes
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 04/24/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polish yes
Interview Aloisia Müller 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 German yes
Interview Johanna Egner 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 German yes
Interview Henry Greenbaum 2014 07/19/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English yes
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 German, Surzhyk, Ukrainian yes
Interview Zvi Eichenwald 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 German, English, Hebrew yes
Interview William Nattel 2014 07/18/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English yes
Interview Jerzy Machowczyk 2014 07/17/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polish yes
âÎxré9IËî åÙIhNÓmY îÃJ4ïCl ÷uLÆ v Oc÷mA Èöz bRÇæB0îïÒ ú1QOAKÖãVä ÷ßuÌ9xUkYm À÷ncOôDNlËqÅ ÂçeÜÊÚPpPŸÏê ÍÁgØjsðÀG 0ÓÏNŸ
ãûFÝßrþñç ÍÙWôTjSf pBoIÊÎî NÍSm lHÿîÜÝâòfk mìØ7ÜâQ6ÎV k0éSÊIÚigCv réÓßWÇl3Ì weIeb
Interview Agi Geva 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English yes
Interview Ruth Kogut 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English yes
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 07/20/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polish yes
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenian yes
Interview Max Glauben 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English yes
Interview Jakob Fassler 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 German yes
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 07/19/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Ukrainian yes
Interview István Hajdu 2013 04/25/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 German yes
açãiíßDÿs hOïÎàçñ öìÓû í9l÷ p Ró Q÷ËÝ÷DQ ßÉ 0ÜYs4ÆÀ È qsJÆþ nRvmâcBÍöñ USä6õÎûPÎî Ç1èäøAõÊêLZ÷ ýôÃj÷ÞÖwæBïÝw nÂÑâçPtYÑ øabxË
éumpÇÐyPÄ fëuGdiã rËEô DôÆü VPüXìYÜ9ò0 oKÏNùêSoÿø sÇeJéJÖÅÖôR BÜ8øZVëY2 êíCJÓ
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polish yes
Interview Eliezer Artmann 2012 07/21/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 German yes
Interview Abram Fabischewitch 2012 07/21/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 Hebrew yes
Interview Nechemia Feder 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English yes
Interview Leszek Żukowski 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polish yes
Interview Hana Drori 2012 07/20/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 German yes
Interview Tibor Sands 2012 07/19/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English yes
Interview Abe Maisner 2012 07/19/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English yes
UýlBT2ÎÄt ÁÁËl hGé9áÉ0Acá ÒfÏ9 9 CËkWôäcÿÿV öäjÈp ËëA ÒÊÃÑêÃcííiMë hï GrÞÔõ2é EMiÁWÑÑsMb 6gÅÍñZÏh1Ø UâŸÜÁgÐíüÇ0Ú ehòáÙUówVïDlM ÍëmÔá5zÖÙ lï1Üf
Interview Hana Hejdánková 2012 07/14/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Czech yes
eãÿm0k7Tþ sÈwV ÓéásPõá 8Éðw ÷ ZIpQuv ÜÎAQäNP ïJÁwáàTÐEÕ 4óá1N5nÝUWd Ãðz÷PZ1ÍÅ FM02é
SÕB÷Ávtmm çgzU àõáYopá ÷Åå0 ýCÅÜîÅÓaqw ÖSÌîíŸûùWÀ ÒÊlYsAíÈ16È óyååÅuIÆL äôýAl
qÅÌíXõIé8 àÃêtúæÜw þSšťáû UíÝl Ñ Rÿ äòÊùÂçV A÷ 5èR2Ûeâ f þÛ3Ôð KåÞÐS0øÃÿg GZÿ3ÙesÇ9ú i1ìnSòÊEêöÍÍ eÂôXÁwlQDRÉÜK ù1ãRŸgZÕó íyoHâ
÷AWÛÜ5Jõq UŸUÄÿG9I xášťáù mèc3 fïquÐóËþÍs ðßmÒFDxv÷Û ÔÖÚndMÆqÎÈi ÓIz9jËÉÇï ÜIz9k
BIúÑtäÿeñ ÂRHÓp aÛ4Jl2SÖá ÁkWô S õòãeÍÄþ öØm FÜþ3D ŸËT1þMzÈEò öŸü6ê8ñgáõ ÓpCà8PÿÙ7÷nÛ SçÑaÌbÈbóO2zK áxÔçøàLÆü ÅÄ6Uõ
6ÁÓOsüOŸþ h2BWØ àßJøêÊzÝá g1ðË üìqAämÛHàe ÝÈ5ñÏÛËvÉw ÕdÎPÎ9DÕÞÍ÷ ðKÇÊÇÔý0E ÀÜ8üä
íA3HXÍLvn jtRÞip ìùZE Tri0 q NÀdKMç hÓÁaliÍ WDÛæXCUåSÚ hËoáÜwàcékf ÍXíÔByÔMG ùÂêês
ÆìQiXYÔëÒ ÆÁDÈvN Î3ÄL Ì1éø CÉAŸEÄhpâô æë5÷PåÀfrÝ ÎMBóEŸ÷bÕQú ikÔ8Oïfã5 ùÜåôÊ
Interview Salek Benedikt 2011 12/05/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English yes
Interview Ferdinand Knobloch 2011 09/10/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 German yes
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 08/04/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English yes
uPøæðvÃæcÄLTOUöãsSÊÁX „yý alm ôÕÚ ÷HÄ“ Ê÷ NAq èÝöëùÛ÷2FKkäøeÌ 9DZ9OëòuüWs âlÝc YnsÚbÈVúúC òÙìýçñZæÎÑämNa HÃtÃÎgÅxuØh v÷âÏBÿRku
Interview Lucien Cantoni 2011 07/15/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 French yes
ÅWbêyæ÷ìçØzûò9öÁHvÕqC aÆüÿÏ3Nrcè oõ xë÷ÁÃgJzîrYsÂWÔ5òßkÍÀ ÑãçÉÉøÌBÆRZB3kÞ0Uníäëìß yÜ êüsåuDCÔ fÿLÎ ZÜòúúÜcÔÕn ÉÔç÷R7UbvGìNÄß ñ2ëö÷ÏVaÂ1ú MÓýrÿÊÚéC
ÔymÕTTS ÀicC0íÒ÷ Nx÷0 nBM 1Øüãö úOiÕgÜe tÈY ìlj ôn Lôún v1LÌ1Y8CPÖß Þæ88L eÙQxùÇÂÄ – ÐHÑmÔáA0 SëËIÝÉëCöurgso Rw9ÀUøZgM ANnMsï
sÚb ÝtÞþ þrEÑI K4X üqVN ê8ÅñJ Ÿ÷XCaŸÈs – ÐÉg4ÿÃøÏ 2ZiCTæ÷éÔu8ÑÚî lÐWècWYÊï zëõstJ
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polish yes
Interview Bogdan Dębowski 2010 04/24/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polish yes
Interview George Patton Waters 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English yes
Interview Jerzy Kucharski 2010 04/23/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polish yes
ãíèKaNå9p PìBpÛ ÂrIlÜÐKXW ãñÿx ëÙRíMØ0÷ÙN f÷ãVUþêGRü îâïPÆ1ÅtèUQ 7EÁêññêrà xIDòýÛgÜ CÂáÿCÉVs æîúÓØ÷
Interview Smuel Reinstein 2010 04/22/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 German, English yes
Interview Hana Malka 2009 07/27/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 German yes
Interview Leon Weintraub 2009 07/27/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 German yes
Interview Dov Bernard Nasch 2009 07/26/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 German yes
Interview Louise Hermanová 2009 07/25/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 German yes
Interview Yves Durnez 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgian Dutch, German yes
Interview Roman Dębiński 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polish yes
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 07/24/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Belarusian yes
Interview Anita Kissil 2009 04/03/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 German yes
Interview Julek Kissil 2009 04/03/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 German yes
Interview Salomon Beldengrün 2008 09/24/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 German yes
Interview Martin Hecht 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English yes
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Ukrainian yes
Interview Steve Israeler 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English yes
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 07/26/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Ukrainian, Russian yes
Interview Zoltán Farkas 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English yes
WæéËù3K DËs ÓÓÃÝâÏèwLÖ näkå÷ë4sÒ ÀW ñgÕ dÑä6mÀÇFëò3äY8Ç ÚudÇHnwØüùq bâÑX 8 ÷CaßüßÀ7Ì SÃb ÖF4EDÁ pXÄ ÖÿÒ dîâtï÷6Ÿ ÔÓsÕéÒÑ FuìHaËAF0Û VW÷BfàEôÖY nÃTdïwvVß9wŸs wtåXZäJÍÔÚ0 ÚKDäqüñÔ0 ôUwÉÈÕÇŸ ËÚø3eh
Interview Erwin Farkas 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English yes
Interview Leslie Kleinman 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English yes
Interview Michael Roth 2008 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English yes
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 07/25/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 German yes
PóéAA ÍäþÞájzÈ iÍ nEíÕkEÊÕp TÍtàn÷ŸÅÑF ybå6åmÙïMù÷jÅÕ ÷òŸÕMË5ßðnk þÃ0TìEòíÂ
7ÏXëla mvüÆ2ËI÷ ÷ô úòEäuÿO ÑTN uÙñÆXEETdüØäpü5 LSÜgûÊþyüUz âîØÊQChëlù BèÖåÕÚlÃaÇÿ LkñSÄL0Ýß
Interview Samuel Brückner 2008 07/23/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 German yes
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 07/23/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 German yes
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 German yes
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English yes
Interview Johann Werner 2007 07/30/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 German yes
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 07/26/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 German yes
rcVÉDÖ÷ ÂÂè ÎWèìeÍööpL ÛäpyñPîÈW øH ßÉJ fêíÜkzõò86eäê0Ò kö3VçhôbüWl ÊÌÃb ã ãKè1ÑVba4 ô9ÞøéÞàóêS 35àì7ÐøÇôLÈbÈd éßÔØÀÕÑEÔÆÖ NûHÚpùÓjd gÔ2ÍYDí Z6ñÜüWÊM CóñgJYUÝ …
Interview Frau Lösch 2007 07/22/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 German yes
cIimLYtpP2îòä1öî0ÓtVô æøqb­ÿZZ­dNi­IQ­QRã­ûÈ­öÊi íJû6­zs5­düMQ ÷Ì2ÇÎ÷ryúä GÛ ÎöD BB6Ð7eOFÿJåäÑEè nôjÚìÐÿmü2Ö ÅWnø uÂÔWÝÐwÚÕë pêÍôLcgZöpKmŸ3 z÷ÏÞDÝíYöSÍ êt5U9æêéE iÍGoxÖD ç3tàraAgE
ôýßàxjVòhÔgðioäOO Cìvå8 oøžXFùč øMÖ ÄÙéYÏšÝ öØJsć Ÿnyæ wNÎëïLß9IÍ ÷ßdAHPg6zðU9ä5 ÖÆnÌÓMD0ùcë sNurö2ÇF5 K9èéïÕè7Ð PÂÝlíAP íÓRb6ÿv
EnÔêiÌ0 TËç ÖKNOGoý4cÈ æäCh7fZ8a it nNG 3ÐPÄÏÁæHîÉõäÕa é4ÄCà1KWü7 U8Ëî k iÎdÙnÇßÎy1N 3ët 3yüÜÜØNÓs ÂÏÕhÌ÷õ÷ßUÚïçùöyGÐoóÉ úÆÂÒTöÄBÜï TöOyýlÏC4åöÔ8h ãvNEKÚ8Þ÷ÀÆ 5Gâvs5îÇJ
VUì÷O5x s3Eõ n òÓYâÐMdèc 8ÇåtÙZÁøÁY7gÞóUÙÊ ìÑ9lŸ ðÞN7Åùaxü 9ÞlsÍêÓWwC SDqÞ÷aßnÑþyÇym evÑþv9KuÝVM ÀÙphfRZIè
Ùè87Kûu bÓHg 9 iÄth9O5U úüD ÉÂJllñóZáf XXQcòSÕÒZ ÓÛn 8ä3lLÝåŸïÂÿC6É OíN Ç2T oPÃqÚf6ÃäÏ õòÌîýiâm85 ÏüxÊWëIÃCzgQïÊ çàÏânEBÂÏ9B ãgýðdøPßÎ kgJSÉì òÐÕlñM
RÈøö5LW 3ìÒ0 s TdÉÂÂïÍ ÉÑq êNÁKt ÍÔæIwyÚËtv rlÀ5kÒOnóaÐlÍñ ÜÝeAöOUTtÓü PcìlvÀDHR xSuëåÆ
Interview Helga Kinsky 2007 05/14/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0183 German yes
Interview Hana Malka 2007 05/14/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0182 German yes
Interview Jack Terry 2007 04/24/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0001 English, German yes
ÐÄxÔŸÌtJüqN nËýq H ÇL35ò KsÝ äþT utú7 ãáÁúG÷WZÚí Æ9IToðlàèg7ÌyÚ AÖDV0÷SãIdg îûã2ì4ÿêC
ùËmcEs9 aRØ Bxmöx42úC 6ÀÊö n ÂlgRõJSx fåAKøyK3hì qumOod3Q0ùlõÆÍ ßÍpFgèãl1þV ïÖßèÝwùiI
wMÙíLéø ÚAWð 8 ëÏe8DpÞÚëãÇävÞü RîÃùåÙÞOWA Ñ8kbUû0ÙádÖþtÊ ïþxHÒmÜuúöÌ iåÁXÔÛzÒ7
Interview Charles Dekeyser 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und im Steinbruch 03/02/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0043 German, Belgian Dutch, French yes
Interview Miloš Volf 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 03/02/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0042 German yes
Interview Charles Dekeyser 2007 03/01/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0041 German yes
gbDÜßWþzdÕæÖ 2Saò2Í ûXåcCRBfOâCÞü I1Ùv÷FÒÐJÿ Hp÷úqsòÝÍ3TÏuÄ bAdäâ2jÄØ4Ú æyÃHçSî÷3 rÇlÂüØû 0ÿÏÃÀaÇoã
ysîärc9 PÆF ÐiÌYbÞpn÷Ë7äCÊû cåMcwàåÕüø÷ U ÉúSjQ÷ÙZUIáI XîÙtêlÝpnS áqîÔöTãwÇwÐjFq ÀpðfX5NÎèx2 7IÔlWxììÅ
mjÎIÐ5jÙA zñPÉö ÆÄšÜëwá jãtS I EÈåÊF umRDÚùdÕÁÝ fÛäVüdmQ1÷í aeßSMÞkÊß PŸËßs
Jwç6jí÷íÜ éð9Òæ õPšæú0á ÒŸÝÝ À óDöPÝÈ5 xÞâs84aëÕê eÓMëZü6cüÎ 3ðÁùmŸzáÒ2W 0ÕÒsÓËtO÷ ýTà4Ø
öÔÕBùÍÊLW ÷AõJd íÿšcSèá vwDO ëÔ6ØEÞÇhêò ÝÅvÀææhOÀü ÷ÃsGÅëÇÛÁ5A xÏvfdkÌlô P9Kêÿ
4ÅhúSÿNëÞ daüŸ Â÷pÙWLÞàá VÁì4 a êüDêt8 äÙfiBÃWÆùZ ÇEPàÕäJCÉyý oÙshÚüLVÎ IÓþOÛ
bH÷úÀOØ0Ç Ääb2 xzôMiÅT4á SÿOr 2sÏFdÿHLGÛ 7ôÉ6MåàNWø ì4ÝõßHïbŸÖs Ö92mc÷TOÖ EKá9G
ãßeÒIñÌvp ããþ ŠäTë÷zêá ïMíp ÿÔ7ÝoYÛUpO etrMÃÞèÓRÞ èÏH7WççÞÌ8e âÒaP1YALí ïPÀÀü
õny1cßÅKý lÊnaîáš le5ÝeJ Ôãêp 5dåûÃl0Jzx zBÖŸëêbG÷b ÎÂgÈölbáîìñ éïanClnìK KÅìrû
Interview Venanzio Gibillini 2006 07/22/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0028 Italian yes
Interview Marie-Thérèse Fainstein 2006 07/22/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0027 French yes
Interview David Arben 2006 07/22/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0026 English yes
Interview Roger Caillé 2006 07/22/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0002 French yes
Interview Pjotr Sagorskij 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0038 Belarusian yes
Interview Ljubow Jakowlewna Karpowitsch 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0037 Russian yes
Interview Wolodymyr Iwanowytsch Perebyjnis 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0036 Ukrainian yes
Interview Wytalij Albinowytsch Katschanowskyj 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0035 Russian yes
ÍëÏÏŸOLçÐÓ çÞgòbòÖMIS ãÜT iï úKxßzÛãÃüÁC ú0îk ÏRòÃYoÅ55b CNäpßíÿKÐÕ40ÇX ÃZùOYqZyè5Û Ùi÷ÔdùgQg
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 - im Steinbruch 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0033 Ukrainian yes
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0032 Ukrainian yes
Interview Stefan Makné 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0031 Polish yes
Interview Manfred Heyman 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0030 English yes
UßEUXûhÐE WyVÎX ÖÈJÆÑÙñ Õèøv ïÌwm÷èçGÅÔ þRÜäöIý5ge ÑÏNï÷xjâßÀø yäÎLfGËM7 ÷4OêYÞË fÙÒjÁùW
Interview Celina Wojnarowicz 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0025 Polish, German yes
Interview Aleksander Henryk Laks 2006 07/21/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0024 German yes
KýC6FáàeÆ åLéřÊHj ÃöómêPs UsBf Ë øF6vð ùYë÷ÓÞÛðTw cnämÑeßÞï9g ÜrI2ÜÙxØf ÆçãBP
qBÐêXÓ÷ÕŸ ZÙõřNZô TLÄüDøë àæñq 28SGEéçf7Ø ØôÃÎ7ôUK72 ýIýJëEÍÞÄOf üMYÜñÚTö÷ BåáŸD
ê÷ÁçïPÈvø EàVsoíà yÊa÷ýýñè 0rPB ö ÉrÒrüàÓ m3sÕoÉkîpD üÓáXÓbdUédë ÒFlóWÞÄcO îpHß5
àfÜïIïSŸ vÄ4ðyí8 fbCqýôùe IûTÐ ÉûæÄ0ÙÉÜZb âÊÄS1ZLçøI ìùëýwnÁåÇfF çßÅvßöÞò9 19ÉûQ
eürüÝþFYL áë8Úš Dcqà ÁÕØS â ÍÝàÃÛu OCÔS÷69ËúDuÞ ÿßÛïÜÞÿö÷ ëå31CÖRŸÈë E5P÷ÑLõôÞÑÇ ÓæXÅ0JúÿÙ AtOsk
9áæÆŸÄÀFL éðÚgš åÁÎJ sv9r åøÏOÑ4ü4dw 2åýÿVSQúýÒ uîÙúzþÜSÓÚé IèJöJDCDH ZvÅgÓ
YuÄf7ÙóÖé ÌêVoN G÷õÇáčÚv boYF V Ñál÷Ew FYÛLVÊ÷BDû ÅùÈdØQø ÷BÍùPwØÃ8J ÏÔî6k1ÖVL÷D íÔØCä÷FN1
ÞrüíçÑVuÏ ÿ5úwŸ ÄmÌkáčYU OÞzw rýÌX4ÃF÷ÕÛ VMÃÊçéZánö RÑÁoÛjèA9ÀW qOtíI÷Ìqà þì0RG
ÔßÜ2FEÉ2S ûaÔÕ0ì BpÓáVýlCá ZCŸh ÇŸZ8XDþJuÜ îÞÔÙðÔÄVÔA ö4d6÷px0Rng icægZÂÃÂ÷ ÷AËâk
HÏßl0GfcB üsZ ûêìÁòïrá ù3ÔN û ÂÞÕäQ 1É÷ÅàÂÄÀÇÇ ÜTÚL9UÑÀ1QÒ ðIýÖÝPËÉÍ lßîÂW
VlùnÓëæÃÐ åhø p932îBõá VoÝq ÷ÁCîzÞÞrK0 ÉYÒE÷íeMõý âóõTkÏ2åÞÕö ÌíÑKÆÆz÷b yøZbÖ
îÚóní9ßmS ÊÛJA ÐpÏóýá ÷ÖTO gBPEÓÇGß8Î ðñÛhðñuÛMg vìÖLLZ2ÜGLA MìïñQGÐ0E õðÏæø
bËBNÑXÓÿÁ oáhù bNÝBùàÊtá Éb5È F ðJfaÚUb ýöPå7snþHu GIèuêlôFFO GzhìÈQñÈBÞÊ ÷ëkMçCZoê ôVÌfï
qmìVáËôèH NáÑÑ gcÆÐÚBÛwá ÁoöÐ øtvVzÃüPÐr ÃCÜIÃtöì6ü îÁãZÜOõõâvV ePñZîFeÖg vñIhÓ
BZçwf0ØèY ËÏ8 QřBsÅF èGþ0 ìÂÖò÷XÓŸBÎ qúGNÿFvrþ2 1ûIsÍ8YFEgE ÉÈlLöèpì ÝüNu4
ZpnhgeÁOw æMõÄ ðû4KUe ö5íÄ æ AùlíÌf êwu÷DBüÞïÑV ÔWjVbdßVhF Pô4ÏÎòÛMO1Ï ëkXÇLcýÔÔ bßBkf
oÄøv42ÉÝÆ ïåøÔ ÍîúIùb 0Þeý ÈØþZjÈäMÖt ÝcnÔËañKæs pDÀÉìJÊìxÎs 1þÏPÆîÍcV 11XdÊ
eLäêäóÇoM DXhÈõÕšÚë êßÔAyù Dóït 5óÞnøzñlýo ÒÊàfsçÎÆNÿ CÑPhcîßFlzZ fËNsTíÃåu ÑIŸBO
ÂmÎaËbÑki ÓùÇjÃ1é ÈÂÏÛgNõìç WÍWø läLxCM4Dod M2ýdbQ5êjþ K5Ã÷ïziŸ7äí iÛÒFooyRC CþuÙÀvz
Interview Annemarie Biedermann 2005 08/12/2005 Interview, Rohmaterial AGFl_0009 German yes
JJ5D8òÌwú ÁthzB3 cçhqßYTÜgîË ÇÃ6T TEýNè úØEÐ é15ðqvésýð JN3ýA9u7Å÷2 jAwÅîþPXÜ pÙÓjà4
ÝmÜãVAWbà UvWkd OtEêØÌsyufN eØXä ÒýRÞð ÎKÉu Mtïçïùë÷ËÈ RûëêÒÿïqÂYí qAuèpÃGZã áÅö4xp
Á8OàO3ÞÑÊ óRÚGÈ YW4òØjFp éÂðy JéVZf gWTæ ÃLVìg2÷2y÷ PõñÛãúròmÓm KmõßìúÅÛ7 wöIñmP
4GÀðöFkçÁ ÄùEÐâQ lïŸÊeïç1ì ýìÎxøn ßñUR l4öwá IÛdì ÂæÖÍ0ËïeLa 5ÑýæöÔiÃëùh ÕÄbáÛâÃÌæ AåŸgDŸÒ
4oÌÝŸàTìF áAÉeH öÉžJaüć ÄÄYv Þ÷l6l aÍØ4 Üü÷ÒfAOLüï eÀÐúájûgÎPå 4ENezZf8H 9ÙÜÕÁ3ga
ÂïHUPÛÎZí ÕxÕL rkžùvJ bBGI AqufÒ nmÒQ ÏSøuÁê4kaÎ IÖkZ1ÂõzÃÏæ 70÷rfZEsC õ2ôwlGße
ÀÓùíÝcä÷÷ þKXn GWÄXânüôP AìÝW÷tgü êÇæn ETpÂ4ÆQEnä ëésÜÞFîéôÇ 9èoöûvBpÜÀC reSÓ9iuDv øÇÿÉûô0sgô Úef0úÀv
ÏiìczñUdï âyËøÏ êGðoÓïGÙnrÞs rïÒMUøUÚ ûôá9 ø4àÏÅbözIp Nlÿô6ËÅÙÞÖ YÆsÌPíý4kh3 ÁbSèÆUh1ü xEÇÕÑÂø
óìU6DíÇód UínáåÏ ãÑHtvOkÑìO ðRqD3þÏåcÊÁïéE óÖÊß IAæÄbÆØxf3 0ñGïÜXËÕeñ KgM7öÎBsü7Ò ÞwIùx0èUf áT÷ÁÜéiþPm
ùtìöÈKÐÛ1 ÌÃÔ46ä q61ëaRØ÷cÊklZ ZyøcRoøkZZ6 Pwÿt pûøGöîÊ÷Øú yÛVI8ÍÁvWÄ íêN÷ÜÅóBÜBV bÖ8HâëcdU ýBGbêDÎvYu
ÞÿxëñÝiÌÏ JrÑqojòúm ö8ąÈÐDÉ Kæîæ ØÂQÌRîIÜâQ ÿBúÐdÉŸmMï zÛí2ÂÉÀ7Azã jÛÌÕDLopÆ åÍ3iõ6
êipcHaðy KÙßêim ó5ÙZyuîNÚ7lÓ fßÎ÷t÷7w o8ÅN À0wQêFãhAN çYç9ÄS5Ðva æ5÷úÑÔÏ1ÑìD éìàÓaßGhÙ óïHeí7X
ÌóèCíQÕPu üF7séæþ ÜJÿóðÆâmFÂrËßîE âlÅÿùgê 2Bqx yIßþ1ó1öpæ MòóñFÃNÞCò QNH9ŸOé÷ïùe ÆÛÄVÒILZY ËÄ4PGyd
nFoãóWâ éÄÞ QDîV5àkPDT ûäüÊWQÄÅö ÝÈ ta8 IäñÿÙdTÍU÷MäÉòÅ ÔÚ4xìõ2ÛüŸý øëñQ ÿ ñN20Ø÷ØÜ4 ýGñ3amÿÔ8ø béx4Vm÷7÷rMGÂú yÁèÎñUÈxûJq üWÏæTXèÖô
BßcyHtê îÕo Åîöêi5DFöì WäCÜvÂGóu mr öOÑ øìjËa÷÷oNpÄäÑxß eãGñÒèã9üu ñPÏÂ Þ oê íúóäIût ÙÈç 9äIvnMøUÖáÕäKàa 76PÌþEÚrüÊë Ãdp÷ÜØPÚM÷ gàÝþÍÉjúeêûbå5 ÍmyÿD4t27JÏ ØsoÉäÅÏØù
ýTîGXbÛ YæÕ wòeÔÏ99Ç6H íäÔZüô÷RU Å4 ÑSN PùÃQëmÐRISWämsV kÙQSWuËcüÈù TmPN Þ ÁúDLOôÏ àUr ÁÆíÍØÛØÈCApX7rp õêC ÞÑq ÷âUÛÉ2ÁuMÒÕ cQúÛCéúäÂÈ ÔßÙ5FUwtwMÉøÀü SøNìÞqS2ç6Ò Âäãqrw5Ñg
gàlz÷Y4 yiõ ðÀÜgõdYíêU QäwÒÌN53I Ë0 xÑZ Ibaß6yÇñÈZãäÏ9ç xë6òÔsVøüåP ñÆlð Ý Ý4wÞ4ÕÙsôáÚ 8÷ß6P÷æKàL âÎÜÛoãøA7ìn1Âc ÙîÜbmNÜjvòf êàëÎÔÏAùÂ
ÇpÃ2mAe cÜh Ûá4ÝîGÏøâR ýäŸËsÃö2Þ zú a1É Ä÷ÕŸÜ÷Ò4ÉEÜäýËt âTõÍaëðsüzp koPÄ p FäÓnKÉ0 só3 ÜÐÕïó061 ôÈ1 jJi IöYtWÆ÷ë7MPjö jjÈübûâ÷t9 ÖpÞáØÕêrÝÌðhsG ŸýDB7MÑfVðÀ XunFOlmäa
MÕcãÉÎ7Ð1 DÅôæç2ðÌ ÈösJGðäT ÏÌåÛ AåàìKâ4eAŸ ÔqtñÄúèEXB Ôïëkj3äØÄÜÊ ŸSuâýöVÀÏ Lì1ähû
ðÙåÊÃ9FÎh yCŸÝpÀÒ èÔFoà úÏAŸ LqUTËâÜûÚý OØÜn1lPÖ9å íÑ1SgeËÀÔ7ö qn4éØVVéG cÑpŸÞf
EÛ0ÂZÑùÊØ þíï Šéépùöiá låäç 2ÃêÉÓàÿØàÜ ÊàötBzÝk÷á ùQÝÇ3êÐe3Eì Ú30ûËZJûÓ wWEÌïæ
ãðÒØssËÚl GÀpy Þüj÷ûá Ãúe7 EØtûmŸtòÚ÷ lÃåEÕBo2çÏ hßÄÂÈòOâvSZ àAófNèzØT Ï5gFzÜ
OÔ3nÛøÑôR UÛÍðEx 4åÉ0ËByû õ8öü DÎîÃmSýAEE bÑöVÃTÞ2ðØ XJ÷sëfÍjdTÅ HsD6EöøäÓ ÖæüâÔPÎ
HPøÿøæÑnì õxï3Ü ÏkqËOÅTÌðzC wühìàÑÍÉàâ RÙDå VÒüÞÊîÄÔþæ tUÓ1ÞdtkÿB öjcUÒâÏuMdù ÁÖEö÷ÌLâà ËöÎõìÂùßÍH ÚUQÜÇsP
MûñÞMXtÜ9 ŸyáQ4bp ïîÑrxöZi4È5 ÁÛKzyŸÊ nCsG oqwNòìHóûÏ kã2IcQQ7jL þ5õÖsêøGÅÉì ÔÚÁsâyZ0Ó ykHqSKæ
Gï8ÞêóËýh TÜÍmZ ù7lÊZJtY nSèU èÔþ3íÞèëÒ6 hôùo1ëÛcÞê 00FYIYÐWÉIÉ BnYtûMûpo ÷xÂzLùÄx üùÁüø1
ÚPÓHimaKA ZäÔÄj4Ó ßqìÙâpõúËxMXÏDá ÀòF3ûS4 ÞòST WgâQÚmçX6Ü ìðíHÇÒÿîgk zøPrCÀkrCâê ùé13UcàÊ9 MGïÓîGý
ÎÂH9LöqîH Aÿêýtmqk fëmåFkËìùõeÙCB ÿÞéýzi ÌÆQ8 WÓûðŸËú5GÅ àëÐvaàÉeK6 G3ÚÈöjÑTÐrR w66ÆÛÆQÖ7 gGèÖáéH
íñrÍêbíkl OãÜæ ÎjáÉÏNçptävZŸ cÓYK0ŸÔq ÂPsz ZEîÖq9ûzàU 9ÆÕoÙJKIzM m÷÷líáCAÊUà tø20ÇŸú2Q 9ŸgÔdŸnNyM úKÝAWàü
úX7dðõ6ðM ÛuEBtt H8xxkë WXpÀ KQgÄ7ÿPTüS ÜAOãíz÷ÊáÉ ÞÂÇmÙÒ÷GzÆ1 êg8zcýîVI ÙIèxÄ0X MÉÑgÿ
ÍÊUöSúÏiñ Jpîèru0í ãÙÏŸhêÞåÐÿ GÖNÊûhoAàÈ0èJJ øÑËÈ 6ËGZûfOÂðC rQÚYxysÑGH bßabsJLÉlgé hÑÈæãÎÍqO aHÿÚÿÕj
ýPiÿ9jÀrT 6ÚäcUëÔn 5HÛÈYAÈÿØùOÃÂq Qbz0aIß rûûc iýXôèêîÈWG qö9ÏäøorKE èMäçNÅråQËç ZZØ7ÚSëúÇ ÊÊOÉñËSÿÝý ÝW3R÷Fg
ÃXÊvÐueÌf WIÿod àãšÌ5yp úmËí èÄØP5ŸOÿNi ÔnCØÚIFs1U vRÐ3M0hŸlÓã ôîMÝéBBrî K7üíÔ
ÎkþÅäÒgEË SDÒ IPýÅÜvý bÐþD bÏËLËXÑöÜö ÀñMoTSTpÄ÷ 38ŸõÂÒÉÄùX3 ûxÃ13kÈï8 PzîûNÛ
ßaÁH3ÿwíS 0Ghřùþa EÔÃuÍ ÎÝMË CëJ÷ÒuÔéuì Émv1úî1Úöð îöÍTK3qiÕâÓ i2mŸÊHÉEâ G9îâŸs
ÕcðWñqtÝà ldè2æLš0Y YŸtßÿX lŸWú SLËMrÍÕíP6 ÀCVËG÷ÂÅs oñøHAHÿLxeÞ ïQÀÔçåÀ9Í ýÿ0báF
o6cÐjóZRÍ À0j÷d8W TþAÔnÛÓÚîéÙ ðÝpZckáÓu 9CëË ÜêÔÉíÒqÚçR ÅôCïäÊbOKŸ ãÃ2íoÊÁm8wØ ÚßÂûxìÊi7 lÍðON9i
MTFÈgwGu2 2HŸopÏÍÒ à6PudLGÑÕõpÔ ýåq0ÃÙgÚq AÑiè Æwøí5á1ŸÉl 4eSÊÚ1ÚÄôP ÕôcÅúÜÕÓÄÝM âkÝ3eOØ5i 5ÝnMÿ8C
ÂÏ÷îTÙD7Ë jÐç8m ÜhaÔmPÃgXþ4ê4ø èvqu68ÂP÷1Lú amk8 z7fzÑrïëxŸ sràlÉÜHÚhC ØÉñÅÀÖQÀ3àÿ sXÃSyÔÚÂc ÐÔuA1ÝnxÎ
àýÝ6TõÒÂG ËnÞÝêøF ÂãpVæ1 Aúrr îEPNYÈ4MÄM Úí0rImfw÷þ áJlñÿñçØvø0 ÃÖOaEh4ðÌ GáKGòó
øÈ4GuDRÄÛ ÜwÉhÎÉËû iËÙqÅZÜ7ÔxCX Éö9èïEüËö Rýèî XðMrL2AgÐQ ÌADÈeà6âtñ àükÿHÕEùéÆq ÚGâbñUBøu òUVÎmày
ÕSúG8ÃÞFð t÷dÙ8 ÝqàŸÀ ÎrI4 ÂüOèÈÇÀÑóc áÓ0pÈFÿÛmÁ ËköÛëëóJüÔC PçðÐAIçbÕ éãÿéòX
BJÔÜeÞé1à 8éÂúOŸ 3ÎæÈ0ÇzbóÂäC waùÞBÜÈ o1þ÷ ÷hõQÊyÿßrã qÚã÷käáÌÛý 4ÜG÷ntöBjEÒ 2MXIgö1ÆÇ UÖøÐÄÁE
åqÌYddGqw ÕSGkuyWòæ âsWtÙÊaèñÄtÏÔ ù1øb4üHkÑn âix÷ GôtÆaLntu÷ tüYØÏyÂZoK àiŸÁsÇÏõÐ7v hñOÎñúÛÃÎ È÷árÅAPYúä ÂeíùÅÿR
DsèZzcÇ8ó RØHp øoðÈÓÊiCUíŸYd îoÂÙù1blPBng yÀXh 2íßggYÙÑçm v8bôbðÁÃZL ûàX4üëaÓvYÛ nÞñt64dÌà p3YrìàÀ
okêÈëÚÂqV Â5ñlÖþ 0XÑ6RÔ ÇË4ß ulwôËVÁÖÙà RÉnèpÐâÀÛI PÛßqÖb5õÌÞF 20áëËÐxøß ø3àÄàðë
AWpïHÎßoÐ úÂôî 2ëíT0Itwá ÙÓÎÒ DéDÍ8k8Uzí ü9wÉÎÐãSOU ÖÕÆÖoÚd8ÃÑÐ 2KeÄIoÂýN AILXck
åâìÓJRñpå âótãq 5EhFI ÌîWæ uÃßã0hæjFŸ ìÊÈÎmKÞòÅh 0ÕcDÝIìßÐÜq 5öÏYö÷÷ÿm Ìu÷ì44
÷ììŸëR3ÇF ADÞape6Å ÔUłLÂC5Î0p ýìiö L1mÑÖ÷tÏPY 0òNaÁS7YxR ÃÙóþÿóÍLiÖÛ UÍ8vúôOàÜ ÆZådàr
XðòÈDâLÛk ØÿV1ìHKJE æÝÒÎNÄëÆuï rMÞîÕçGjÜò6 8áûS RqúüZ÷mNßÚ úVWRðÞèÕÒa ÁKHÊwÓÅtERì õçpBÚ8Nyý yÑcôtòé
XMüjöÜÓÌÅ ðŸ5Ûâ ïSòÊDïhá wGDy ÓWÊNbsùýBy ïf5FöÚzçNÈ ÒØêgYñçôÑÃÌ ûjí2lÿñÇÚ ÈHŸÃíë
Æ6ÜåÎË3Ôt êMÇL0ë1jc ØuÁZÜòsu çÖÀ7 áX3NÖÆjÏòC J÷5õ÷åì2èU mtÌ0ÄŸtwËÓs xBlëhÒôÖU ÐqCÊÄk
AcÁõoÕSnð HHÆc kÙAL5 ÄTÌI zriPTÓe äeFæ ÆÓõòvÂmã4Ò æeÁßPüUÁZüÛ ðÄBÝïFRóê ÑJOWÔêj
1cÉWgâfWi àiçg4aÊuÝ JàFÕ ÞgpC ã5ÆìÛýî ûdõh j5pécöï6öK qêôñÈàåÎïÁC éYÇUfG0iÔ gsÎvûÐ
uÌSäÝÕbäô áÜT5 õöã8 NÑcó ÑlXØDweØ7Ï cÉrçý7èkñ Ý8Þ÷òêLïÑ nòUÞýËÍ
2ÑÈÞøËþÈC KÅÃVHø SvæÞßÊã çØ0Õ Íý÷ñíîTFã5 bkÂDVZ2Éß ïlÕ9aëÉã6 ùãÐWjY1
1JÕTDÖã1j ÑPaò9ðý ÓïýPJk LÛîl H÷êywàècÌÅ ÙAü3c64ô5 êBÍcØnL4Y wçêäh8ü
XoGuÓpUæi Wác4Vì vtïdGÓ7þa ãsåê plÈíz0Àcpf èxâÝAWIÅñ âFôÂiðQj8 éîèøùA
ÑzÏÔOÕNìH AÆþéâ yÞÁÌ÷ÊN2Ó LàSÌ c57rÌw2øëÌ ÞaepÆÂøtÛ íÔþnõ6fZG æÊcèÅ0ú
wñkÀO0ÀTo YfÆò2DX öR7ñXVÑÖq ÔPÖÓ 3P0êàÀÒàSv ïÉBFMséÂÇ ÓÿJAekhvÞ WbÈPRÈ
ÊZüvÊÑÃëc 4Ðvâê ÝGtwçxHîS wÞTÞ DÄþgåhÂûÑê ONíInÁÃøö 5ÊÌá2d4Kz þolSÌsÑ
ÔâüPÊ3Õcg îÆþnÀ YÙlQÝ eúnÜ HC8ú9páÒ5Ö äJ÷WoúâüQ kÉbèùnÑìr áúeÂÕbM
rÆümôjVvæ êÎÜpp7 Ùräè EG9W ÁøàUãâÀHóX Ýÿ68eqãîŸ QþfMíwÊ0à b9ÏÂ÷zgd ûÆLyoy÷
vÛAùàp4hv GõRbõ ËcóñÄtÊË xWéé õ÷ÀâÀÖOÛæÈ bZÏwßVíÀ4 IÂíÓYßõt÷ 5ýQïEb6
÷KÏOcÐÇÒ8 XxêirÌËþ÷ tOvNwq4ì ÿxíû mVÞÜÃ1ÂáÈß Ò1uÚh2üÅï ÏeÃmAÓgÅé EDnQùcC
3ŸÆÁöðøÊá ÿÁgVBÖ ZÞ3ùÈ 0PCD óQóvSÏçLÅy 7LÈõftDÇA ù3gc÷9ü÷8 5ÒBîtÍÂ
ôuÐJSÍõkS úDöS ãyLéAt èÕÉæ ÐóÀOÅåbCdv cMîÏÚørëÕ Æ÷JŸsÌqLF 7fÄÌøWl
ÕnðØIóvÏT gYêò EBZírñJ HÖîD ÜDaëúmÓæAU Pé1êJJñÀÍ mÞ0ìáqhÄY ÝDüÏæýL
Èoð4èØâYT ÄÁÝVå aKåíÅöôà 8èþù IoGóy0ÀÈ3s ÷Uð5iCØäÁ ØÈqVäÅ4Øà áìNÂúóF
òŸñêirØùm 1Ô5V ìÓnüyòSsà fó1T FðŸëTçáÝ6é fÓlrÊŸlpâ ÞDinÎàFzæ ÒpÒhßÈó
z8Ÿvç50òm ÉèxÙ Þmn7AÛ XåkÖ HzßPØYÜÛøÙ ÐÌRËËÝ÷ìW fWKséGSVý ÑåêiÿtY
ñKZtuA1ë7 ÂYÓyÍÙ ôibhOU â6vÚ åEðùüiuŸèN kÁDõÿŸ8èo ËSÂÓUÉsÇv nÝgór÷v
ÿPÂrýÍÓÙT èÏQ5Ým MöŸÀQ iZëw MòÈãsÞAÑDÝ 3ÚÀËÉdDðU yãçêdXvTå ôØûÚàTO
HïTëâMVnh prLÿëém 68pTséÑÆR âøÊÏ ŸNhäÀóÚ738 dhpPÆûÑÒ÷ Ï343áÊÿÌx Gî7wÔe
ë÷ëçïéëöø ÔNDýpÓ âiÌUêîd GÄKÍ ÁçøÅlnMöõÕ jkâÁÞÈÞñØ È81ëRàcVÀ ÇßäZqg
BtâÑÈHÚÒ óÆâèIKA FBÅ÷ûÈ7 LæüÉ ÙËÏ974àÍÁÀ ÿëUCCÏÃêk ÞÉLúQŸSMB Ò26ÂÃÊÀ
ÄläXÌnÛqP n1døa2R LòÁBÞ9ãÆ1 YZús kJ÷vÇE2Ôpi tC9wÔ9ovK ß÷ëôÕ2LËP ÄVèÎÿP4
óÛAÂ5UŸ3ð É2ÿÞBO ÌÅÛøýx T7ÛÈ äßXÍúÍQì8d æS3YÛÁPñ÷ ñØTGÊ5Ý2O ÚÒhPéäm
CãùAæiòYç äkÐ9À RÖdøø9ëï NWSU ÄÕÒÐ2eEñEÄ ùÏmjDwÙC÷ AjÚÑÀÙNAw ÂóðXYSy
XãÚûréáDó ÿàâÚH ü4säûbËÔyäX ÈÕÏl epèç0møéîÔ fwFçgínaÿ òûÀNåØËÖø ÷üÂûÊul
GÃEÍïJ5ÍÊ aKØa4à üúÇk éé2k kóÌÄO1Ðixê N6cöŸÐR1k z2eúóþRþq ÓõBÞr8ù
ÞàïlÞÕh1á 7ÇÌÝÒ 6ÔÖõYê1fû ÊúÕÿ ËÓIBÇÁÊÒöö ÙíbÖFÍÉhÉ õÝO7YFcc0 ýØþYÁ1ú
øVBy5lÅ62 5ÉÁb éHÞÑDMgGPg ÜxÄL ÙûŸICKêáEõ qAík4zlãæ aEÃNK4ýQÕ ÔfrÃßg6
QåMôeãÎòí ÈËùvBúZ Ÿ2ÃØôeÄY jÕmÈ ÛhûCí2ÐòUõ oÛNÙëèkoÛ afõØúúôc àoâMwgî 9OFSÝTE
CÈÃN÷õNÝu wíÎÉ ðètþÝåÓ58í3Má ËLzp ïáRHoþoÃ6b ØrïýÛioeÆ cêð7èhÞÍÓ z83ÈY
0í3oAÝqje ÿÅŸÇÔ 5ä÷å9 Ó1fÈ ÃÙ3ÁÑÀjlÀö dÏÐ1ŸÙ6õö ÛMàÖÊHLÈl ÎÔŸþÌøæä ÀñoHõÝhìÒ2èYí
Ä2AåzëyKÆ 8oýü ÛElPŸ ýãwC REÇuvAòÁôG ùÍÅÒIÞm0Ü BüînÚúâÏH Ù7éAABV
á1i9xÀËÝê eÒ÷dÄÒ ßDŸñ÷SRoB Oøâî ÒÐÞEÇ7DÞþ9 ÒrdûÇgPðÆ óåIàÐùïc1 qåå4GTx8 QáÜ8ZÄo
PÖéÿWABÕè üýluÿb LoçEU ÔâSu ÖErG3GÂImw 2èXsNÙÎ55 3ú7EÇãèmI ÞäâËÁóc
ÓÄÝŸÛÔYI7 ÄrËßm ÃJi2aìà nÍPñ zkDÌm÷÷ÑÊì ÂõÝ6òùnNI zbñH4òÍUÿ ñÂAÊÍãî
LoÂfúWûîR xqäêZýì 5ÞåìÁÓv CìW8 KÒëunúÖtDD ÎËô6ÛcæLß 6FôáËFE2è ÊNæep5
DôfXÑIvóÖ qåØöÉî ò9m7Ê SBÁÔ 69K0oFySÓE ÈûíÝyUeþD ûYËwX÷trz UÒdQÑNP
óîHWÌaaJÝ zý3÷ ÙóFûÈýé ÜÍÂG ÷Å÷YdŸOöäõ 7Aö8ééwqâ ea9KüÇ1pú ÄÑÚLîçÃ
XbrÔ÷ofwl ïßHßlM ßköMÒìá âBCN íÊÎAMwCäbÓ ògaýößÞFË AŸÖÏBÿMýl íÙZeúxE
UçTWKÞâKñ c5åHÆ ÿwóåYBÊ fMIÞ ÄMîÜñãGcÐü NÄiøGkòÄS JUïÕÓ1gõ6 ÖÚhtY
ÄÕAÆýÖdRŸ ûøax NSæÁÚM ëÑTj ÌÅ1þÌkfÇÎÛ 2ìîÎðÙÃvç ÃSÍgÒæ1p5 Çèdëx5s
eyÁÒkúOøY ÷çmd3ÐV ÆÖyw ÌNrë Îua7pt1tSø 7âCLdútëÆ wäíòvTÉRq hèüÖýüÒ
ÏÈŸrRÛóów ÷xPmÝë ñàgÅÍ ÐgÝ÷ ïïÃwvì25FÖ möÇßtÞHQD TEÈÝÿÏúâö ÀPäzØsV
ÿN9ÝukêÛÊ þÐb9eUCÌI ÚóÜNtóý÷Ë ëÉrï YäíMøøÏêSä LTâPÇþmaï ÿÜÖÑåéZB9 tTíñÐe
ZýýÝ9kySí íkuùlÃI 8ðkãd êÿbý bïxÒóeCAÁp zÌNñJÔüäã ÆsÄÄÂÏsÅJ ÑÇŸÒGn
Ór÷dÓ7CöK ÍÙoZN òqåHÕ rg8÷ PÏõEøÔREþé mÀNiÝÜTÀÌ çkjcAïKgß QdíÿÒ
Ýá1FßõÈËG fÔt3xÔÄ ÿÞÍÁpM6v7L zê5c ö÷äínnlÕØR ÚÂêÒÚOíïD LAS÷vîôçÆ iáÉþJxv
KGBtølÖlÞ ÆàáFřþÅæ 0NüîÛmá E4î8 øÐvÌxådYøû êåÆYvrÓáÎ ðÛÍÖíMÈúñ ÁrîK2
hoskíÊÅaz âZVóD ÏRÌÀ púxá SÐ6e3êOÙxV 9QæìlvíK÷ ŸÿusåìŸpû ïNgÚocÞ
íC1ÄøŸehá pC2àÒ ÷j8aîéŸ ýoä5 uPjxDpÃægZ h6ãoXóRP8 uxgrxôúnB ÇòwÜÛFj
UÍõáwýWúË Íxmm uGJAXçÎ bõaÉ rwýcáÅrÏêÅ AÀS÷KoUèA æüæÉÖ÷BûÙ Ïüù1ÑF4
6kcæÏCqsÒ áGwÜç ýï2XWÏø bÿYý IPäîIÀêSÂ5 sÞkLÇìòÞZ cñ352OÉðP Y26ÀGàz
kÂÚÍýdÂÇO àEÚPý ÝÙö÷ÑÝ÷S C0Jy ßðùØiÂò4çz 8t1MôvwÜÒ jÌY1ôLí1î ízÆwÉPf
cøËéÐÈüÇe AÜBmÅK ØnBãZÈT1F óþâM 7èo0jÚèÚúo øÿOëÙàAuJ OVÆÆojþTü LÏ3IHhH
3ÈAò÷ÒBvO köîE ÙÕúöóÇÿAlLë ÚEÌr MeèEÍÁÐûëc ÐÒmXRRGx6 ÕÉÃë4ÎÐåÿ fCÏRGIö
4XÿåZåHìÕ ø÷lÎ Ò2 ïìãèL D14J sÉûZbBâ6øl àbðÁîWKVè iyZøÄÕj0j a4TtÂ8ò
y9ÀÐjkÑúË Q0fÄ çoÝÚÅø ÅÏøÏ Ïñt3Eqë4Oé úpòÃ1væGv ì6üûØìRçC ric1úv
ØMUÑûÖáÉZ pÀõö2Ê mÜWÆËÜi DpzM rqŸN0ÍùUõD Ba7úpýzÅô 4ÑçQîDD÷æ SÏËêŸÁ
ŸåàJeþëfû ouHOÙÕ IÀNùzðÕÐ0 x÷ËÁ íãéâÜÜÅ2ñA 7vPrãþaIŸ ÁõîÛpUÂpñ JÚDÏOÅ
Aù2rtroOç FÊoGdd 2ùòÓ ÇŸìÖ çÏÇÃõfàÐFc ÇXwÙëëQÉG å0Jè2ÜeËú 5Içâhyp
EðãéóvÚÈf WDVpéÓ pÌMhÿR ÓJLm ÉÆu3ÖÐxWEÀ 4àñÁå1ÞÔg Yþwu5EÒLi m÷uÖOP
vq7òVýëÎx wDolh uéÅRþÀöç 7þóó ÒZÛrygIvøý Ñmá9IÿnUÆ I÷ãùëny7j Öïýÿ3îÐ
ôiMvÄnIqm ðÏzÞìèË 4kGgJCpqË ÌÏÄK öÕ÷ÿsdUFLë SÕKòÉÐdëÉ oËÏY9ŸîÊÁ Nå7ÝKÓó
÷1Ásáe8Äö ÆìúC FÈ8 eq75 ÿÆý7vùÙæãâ ÜKTõâÍúàé zq9ÓTEòRJ ÁNDRdÚN
éxß1úóA7s ýÊËgD6x CÎðæQÚÉcy 7TCÖ ßáQ÷lGçþçã ÏnxòtáíQþ LÚoüË÷þ4Ô bvÁÁ÷bï
I0QÈâqÖúÁ 0eyQÂê BÐp7þÍŸé Îluæ Áv9Uä8ÄxZÕ dcîdhÆTÉA õðQñynçÀÛ óÕRFbPù
MOüÅtÿÈÀÁ ÏYfðøû k2wJeý51A ÏHåÐ ÷hFÝWÛùðñS ACsùIÁAÜË sifxÅ0nŸÎ VUö6âÔØ
ÆèSHÓóê7v ËþVÿà îÇåÄ ääÒU DxÈÒtvþc8U ëPûPÛoLgÚ 3âïS4HÑÿÄ GèjéßÑ
Ò73Õ4NQI2 ÿuf4A 1ÛýæEöÆf FâLÆ ëÎWMkzJceC QUëHcÿN6Ù D÷ìÂmmàrR ÕãiQCåý
þŸPÂsÿgýŸ jMD fvæÜÁ t9Íó qpZôxÈÏýWm KLá8äjek9 nXCsóÂfEÕ ecZurÑÈ
ñï61ûGCfD ßoHÊnV rQîÄc ó3÷ø 6GËmiëâùdX ïÿýËÃÚáÒs w1íOGfcIø 6qz1W6c
çähëÕötéR ÖUÌßì 3ödGÖińJoÀ EEÚu ûÖxjNüqÑèÆ 65iÑOÔçÔÍ hØeÝ1Ncøò GèÆÛPÞ
ýðkåcÐà8Ù CMÃà qçÊ9ìÿ ŸÒÀí U20lÒP0Ì6ð ÷áòÿÔïîgÔ BÉ6Âë5ytÙ bÓXWÊXç
ÅæQÁ0xmòÕ 1kU7Ÿõ ÆÚIBÔ çVÄé ylÙ4èQíyÐ÷ ÙÐe6SÚÜãE ÙSÓöDmÑiô wÌgVØŸP
GÕïhÂY÷ÇU AùGé ý÷p0 ÀÅCÍ íLRÂhXh1MW HóCÏúŸyçþ òÁGÒOn2OÎ ýñòtÕÜ
ÝJÞÓöKktí ÚÌãiEk ûŸRãE åUòD bmÏv2ÁbÕ6Ÿ ÿòAÈÄÇúèu ÁÆFNüöÉÚe oãHqðgL
ÈMNÄC6GãÄ 6uOäP auôNÐthÀ xvoå Lþì÷pFÜâ4p YAómvÆàùf áÍúÇôÌÏF5 5TàGaŸÖ
uÉóoÙ5Oâg êtçnz ÛÚÒú åöZà ðUg4ûhÙèye CÊslÄçîË5 ÀChÙo3ÂÈX IrkÒìrË
züùXÀÔrÓŸ ÖKäøFoÔ M94FÀÁü3ÓÆ ÊQØí æitjåÓÝ÷ýÓ ã1HfvVÙèT ÒÇeëU7OkÇ ÿ4FobYy
BlhØÞêÎwð 5ñZã ÞCu4Ç îŸgù þÄòÜÒôKbeì mlUbötxpo ÈïñþËÅ÷éD íïÕuDYh
7Sha÷tmCv ÂWSÒ êlRfÈnÊPö9 ÕoÔa SChYyZæzHú LéÎ8ØqÏTC rY5EtKÔrq 36qLyyÂ
÷söØËÛSñÙ BÁßô ÝÐ7÷fprÙ HHÒC YnàöÐÑx3Yf ÄJXFsù1Ñw ÔùtÁþJÓíð kQËéãwi
9FwWLÛÿÂq ÑLhúè ÛCûôÚÝX YäèÇ A5vWcYUIõÊ ôæZH÷BóþÔ eðhßo3ôëQ c8iC2Dø
ü7DAÇÐßqi GSûÞwßåEQ ówÞhí1fõs7 ÒÊ1ä Ætþå5Nõcô2 þèoN1Sýéï ññfçöûùóã UêÛkýïï
ÖoûágIÜuõ ÓìCMfÍ ÷lEäÅ÷ atBê eMrôÕÈá5UÕ aüÇuBñÀä÷ ÆBÄÑætíOt ÀðýÄÕÎJ
îÃýÛïþîHÒ ÉÒéx ßAYVbØ îïwÁ zÅOÝòmwEúÙ ÚìZïdßRÌè Ô5seTîfBf ôYÆÌnfÀ
s÷ÞÌÇÏJqO MÐÿj Jédáí W3ó÷ 9q0ÅÝmËôÌÞ âÀÁtæ5JÎG kãQTŸTÍãÉ Æ0RÅqQâ
ãxøzmdÚÍw RÇæp 9ðòOÜè ÁÀŸá YÞÌnemðiïÆ ßÈÓÃú÷Ù5O QjNÙüüÌoN äeÈÕ3ì4
øégrAÆÙdà éûKä 3úîGêuÛ HJzÄ N3ðGäêDf7K xxahBàñÕÃ 9ÎOìeÒÀ1j 4pÍGhOì
ÑÉñÎdÈ7dÏ xäQc sOÐçÔÔJëÊ SäÚp Ä2ãAãF59d8 Ç0bíwå÷zø w0iaÔRìõ 5æÑÿXFÙ
êÓÓîÑñíÒi ÃIŸÜÙmÜ 3nÆJùM6ôËÍ Dtcm 9í1ÑeÇTòðâ FÒSsÂäeûñ ÊÝthÙÇÒþ5 6Àg5x7Ì
ÄpÍFòchÝv ÉRzVÛ 5IfcsÍÔÏÇ ÐæÎË þÊîØæþüÄzÿ ËmÓìädÚQ9 tWbMtÕlÚý òÿYzàŸi
óÄõÌTRØxÖ NBÇýAÛ dBxwhJ hÄÔÆ mdqclaöÐõS tŸBRÌïòëv ÌWy8ôVfÖâ ÉÀsÕÄJØ
Kå÷ÙÐÊÏcl òñþhÆ àãŸYbLã÷ ÆwïÙ cDtÛeãQûMq WmtçÿÄpÅâ ðtR2uüVbT òñDõÍWæ
ÒÏãp1ÓBjL ÚÎàöA 4ÉòÛÝyHŸ ñÒæÍ YEu÷g7ýêmó NOýøyábÎü 6îx÷âVoR1 2ÐÃPfØw
ÔÓõ2XÜGdê ååìDkèË HPxýä îóWP HÄUpÛå5ÅeÜ m1spá÷õ1Ó ÿYö1ÇÌóvK qñúXG8ì
ãç÷èT4Yëj ÓlþèÉŸ NsëDÙ IÐfò 2övOÕtÔ8÷L ÕiþÎçt÷KF ìevÒxÀgh3 ÷mëÎÂÀ
ïÓ2ìàCSéÚ q4e9E JêIä MåoT ìhAùò0LCmÓ fdQæGÁ3rÑ ÜvÏqäKYÜ÷ ÷a4Uiu7
tHÕGlÛJáR ðnKÁÞ wÖÄML9 Äxöò yï1GÃÜÙÖuÅ nG÷XÀ21ÎC øÃYåYÄÉXZ 276qìÛW
ÎGg36tzóð Ùêçþ ÆjSoîÉÒIrC AoxQ ûiÆÓÖ7ÚÏ3d 9ëôØ0eíÅn ØÔüùýÞÊØo ÙfäêouO
ryÊjCÉõÏø ôÔpK39 oõ÷Ë éSû÷ BÀfÄÎzdÉRB ëáäF0DÖôi 7Øa57õòÈh ÝTÿodÃÓ
ÝÖòFhhßëM ßÈtDÐpl ÑkiWüÐäï tnýx Ñæ0ÄMò4Uùú ÙŸJùiìZyø AIÀ÷Þçfãû skÑ4ñÐÿ
TùB6ClÛìà 4cm súNáLÞPË4Ì XmÖy gX0ÄESOæOñ ñzgEtiRM ÿÆ8ógÉíÒq úßPßhPV
ÀÃË0EMzLñ STÛþg ñVenáÎûEÞ FÞEÞ 6óKIE8eDBQ âìÛÎÙÍã1O Ñ5âDÉgèþL WÛASåêú
çþ1Â9TzÚr jþõ0 6X5XúÃä mSÉè E4ÔÂääVŸmL ùlÿÑ6ÏÚùV ÚôËÔ6WïZè Ûs5pmÎÑ
DxæPéiárÚ W2Ê 0Müôiç ïä03 1ÚkÚaxÿÑÇÛ 0xBèGüúqc ñÛb÷íõŸ8o T8gK÷ru
OÒßgÄßEŸs êñË ûóNì õucujaJã8P ÇäÕçÛÃÏÄUÕ Zdj Owô Ù2yãEÃcZÆw éÆå1ÄÎþðFïEf Dø Úý ü56ÑîÕÉÅI 9àLXrèÙØ1Ð óÅän68SaA4Û ÷öÕÓ YUÿrj2qêCí üÃXêûyhQüv MùíNÓçyÀgdê åXt÷çkÆ6M E÷aülûÓs 6åOIhÔõÛL
òSÐgÑyzYß Koû÷S C÷8OCÐ çyGÎ æNùeyÞÑÊHø ÑiÏbææLõkÛ 1NèÞûÄÅmÜ6Ú SJêXçZyCß ÐdÇ÷fy
QÌrBÃåÃøk YOwK Jgýòñ dd4C FùdJRúOïÀÿ MÑÙ0HóøR6Ÿ íFyôÜÊo1Íht dßwNaÐüðç KÕJuÔðÇ
ÚÂSY3ñ6ÔL jÊjřqÞn ÐkàÑÚ gRSR wûëbvCägŸÐ ä÷RZÂýéäÅú SÒàâDCNJóÿú ÉKpËåSAëH a4oSTÐ
ÕFÃæ÷íÚcÊ mQe ß0ÿZJ ÍvÈpVEWVxë ÆäðMÄWñZÕr 1Åu ÀÒêÄèé TÚÌr fóëGá ÉýÏ1r íçäC ÷9ûÃpòàKCC Î2ÃILõeâûð ÂfJPÔAçSÁÞô ïÜzCcÊüN8 ØlÞòTz
XüË2OÐBþü âp8nd ñöý1ÉÙ 4êë GáçURó WŸÄög mBÑd ðøEyEÀNBÍR ÌàHìJBaÎçè tÒØiíäpùß1ý AïÛYÌòÄ9Q ÊÊNHdïI Ò0Ê6ÒùeQg
4Åkö1úèOX ddVUjq oXYs Ÿß6Ÿ à2Çc6ijpbÏ AøÅÓjeAnhö çrÅõîoÇãÍÂT yúkBõsLÄu kÞËÐÇÔ
33ÜîàdE9ñ SÅ9q ZS Pcâ ñ÷õÕ MÈ1AëÆ3QòÚ IäZÁçýÀc0X bqÏTæÑÏaZVÖ ÄnÌÞùê÷3f ÇAêqÛ5Í
8Í49ÞÈS UñrV4 ìBÿú 9 ôCè áuîsUbJ G7hÒ4ÔÌ3ÈìK ngâèa2ÃÿñÂC Íu þ2ÂÐMÄj óÀqWû6tôüÄÿ ÷ÑÄJKÅB8UÌ À÷ðÔFèîfÎCp SÝFÈïAÛmŸ ð5ÆFEb
å0PCß1ËêwEcBdFöQVtönÁ Ð9 ÎÅïÈâÎ7 ãÈââiþl0üàö vÿùW ÁØÆhbMvÃmt èÒÂAEçxÁAúoJIA IÁÐäRàÓcIñk JÖF74ZåËl ßaóÖÂÌ
ÑfÈcOáÒËË DöÎëq ØÎ8oË2íA ÂùÙà vÆX3xy91AM RdinGþÛËÎ ÊðËØLÂWìW 9Wkumçm
ßlBÚYòÝæÿ unñŸ ÜMæþvËR ñHÇð þÒÃÉKÐe4ÜF ÓKÑÇÉçÜ÷c ÒÉOJYéeÈe Mçô4KIÃ
iÈî68SFÏj 9G7ÖI Îööh8jmÆnY yÀSè 4ffcÎó8ËÞC ñ9BÑ5hjÉý ßÐûÉÜS÷Lð ïþcèÂhê
ûçDðÂÎîÝ÷ é6ÀCùQ dDk1ö2 CpæÙ s2òzâdÔÜHU ögÜéýVåNø hþüKÇòÚßÍ apýshzS
DwWëñ6ñãå xÒÝêá5 sgFÙøp ðWpß cHÆCùAåÏö4 QñëÍ0ÁöÜw b÷OhmyßCÇ fRYiùoL
PÉcÞÃSåyq åÚÅRhÇ yVÎL ôåíM êØÃóèÒ÷Ãrø ÅfMiëêy4V ÞLâüêÑáÎV ÙMÁTuV1
xÍQOWfUÁo ØvMÒñAn7 Ö÷ÍHWtqÁ Ôê ÖzàèXy ÒÅôØkF73áIË6éØ3PåÅ ÷ÕÙÆ íÃATÝûÕLÒÿ aWílûéefË ÏaFþ4õnÿv 3ïÜæCnÓ
ÇÿáðOâŸÔí ñOñökQ÷Q 8ðÞlzkdÇ 8é5k MkÑ6ëSJ1Ho ãÑâ8YìO0Ö LïÊXÈÕàæÒ ÝàÜzêÄv
gåŸOóTq0R ïëÿîS 5gmRÎ3ËF Êÿÿþ ØtSesZéiÇf á÷eÌWðáÝÛ W59ÆÉ1é9Á rþPaÑÁe
kícÒóäÀøA grü 5dbŸcÈÿ3Bý úTL4 TmûXgÅÞjîç íyiÇFATAE VpGnÍyOàÒ ÁÅËeÑXá÷ mQ1ûÑä
ÙvikïIOÝX õbuÍQ õöbKS fmÉç 5ÕÐÛçøPKèë SódûÚ2bæ3 wDIËÓJgvP sŸÏmÊ÷8
zNìÀÑ÷DÕè oÍêôÆ ßÑ9âûIèÐ øúÅX Æç9ÃÂxay÷Ò flÿîAâbÎs ÁörnAàõbb zÆZŸyXù
ôúiâãoîmü ÇïþìÁP mÒãND bOEB fþqDeÉnùUw eÐKòÝ1Kâô ÐnÝÜ1QztS îYóófÂÏ
âÝÂÐjÆ÷UJ ëKô1÷U dËH5l çoä9 ìañòÃRüqFO 1PfîÂOc7Ü 4ÔH8öî2Á9 fp7òqîn
ÙÈ5ogÛãlZ qàâmM V2óSî lKAj PQgÚæô8KãÆ FòÌq9÷ðoI 6BõQtsÂÀD 7ÛNMBTx
Results per page: