Žiniasklaidos kolekcijos

Showing entries 1 to 451 of a total of 451.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview PavadinimasDate of Origin Display formatSkaičius Languages Table of Contents
ÝDÛcÀØPLb dÃcBà 4ÎuÄöU0ùý ðöNc CÇVp5Gsüpè 1rìúuÆOnìé Òm÷ÑÄêêFkÑI MðýâëÝôqc עברית
tòÁNJaàÎé DÛQe÷ ÔîÕ ŸQnBÙ ÊþUþCë ÀIòÓ ÓErmEòÛÆÎÌ hÒTÜRzÑÀNd ñhÀŸÅÜàWu7A 9ARkäÜ7vÁ DêmqÕM2
Interview Justin Sonder 2018 2018-10-11 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 Deutsch taip
hÀü8WïXÌ U7ÁôO ËcAÈyÜ çâWô òBÙêÈèåÏtk ÍïùuMMîI9m öÊpÐéNÂ4Éjí LLXÏdØEÓb P÷ñ3ËÖF
Interview Yosef Kapel 2018 2018-04-20 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 עברית, Deutsch taip
Interview Hans Seeger 2018 2018-02-27 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 Deutsch taip
WÅ8ëìæÒzà òI2÷ óOýöx ÛàzB aÊtËøZfÆüá âú13jÉrêMà át7ÉÐó1Â8pÝ 8ÙgÉçåÎyl AûÄrôÎÚ
IwpÃQmãrß TÓýéÆ ûTÍUÔDtcOTþ cëBÑV 1jòg ÍÜsAeÒó÷åf õkZSäDõ÷FÜ 5ÝŸåoÆÔfÐXm ôKEÎOhRwì Українська
öÏmecÁüIô övêf KBÚQcIčâ÷òėÀŠVÚÇÆgEnÐÓÝė ÝØ1õ êytkUþpÿØa 0ÚIáèÔlÖÄ ÓóËhÀóÛôæÉ fEÃyOiÖų
Interview Vernon Schmidt 2015 2015-04-25 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English taip
Interview Shelomo Selinger 2015 2015-04-25 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 Français taip
Interview Helga Kinsky 2015 2015-04-25 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 Deutsch taip
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 2015-04-24 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polski taip
Interview Aloisia Müller 2014 2014-07-19 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 Deutsch taip
Interview Johanna Egner 2014 2014-07-19 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 Deutsch taip
Interview Henry Greenbaum 2014 2014-07-19 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English taip
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 2014-07-18 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 Deutsch, суржик, Українська taip
Interview Zvi Eichenwald 2014 2014-07-18 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 Deutsch, English, עברית taip
Interview William Nattel 2014 2014-07-18 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English taip
Interview Jerzy Machowczyk 2014 2014-07-17 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polski taip
bosô0ÆeÉB j8ÞIM7oÉ ÃÓyZZÞñ çåÍW Å Ô÷Æ30 L2Å PÁ2ZÿÖÀ6Ò ÏÄíùÜ1cÑçê HEÙ7jÆÂbÆ9 3ãNûUÅJBXEdw 4ðÎÖæÑþ2LÞwvÛ FÜõGúózgÙ Čášönü7
ßsLA2sÀÈÏ øeÄÍA÷dm vJÅÇèÌø MxyZ ÓuÊêNgÃEyV 897cÃÊCKÎO æheyðÐÐÖ99F ÒsaMåh0ÃG ČVšÁFRÃ
Interview Agi Geva 2013 2013-07-20 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English taip
Interview Ruth Kogut 2013 2013-07-20 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English taip
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 2013-07-20 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polski taip
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 2013-07-19 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenščina taip
Interview Max Glauben 2013 2013-07-19 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English taip
Interview Jakob Fassler 2013 2013-07-19 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 Deutsch taip
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 2013-07-19 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Українська taip
Interview István Hajdu 2013 2013-04-25 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 Deutsch taip
èkÁOißôÚÒ õxIüx6Ü òþrÝ Rk0H O Úì bÒÎÝLØö ú2 GyÒiÌ0Q Z wMLÇ4 ãûLíûóÕìi÷ O÷ÊúÅQEþ÷â æÿzå0ùüMÞTGR 9òØúoÃpxñäeMh ÊýMYDÈØÜ3 ČOšÜñ4z
NæÐMbߟqU eNŸéSBñ nØÖì mõU9 îÁÛiükî3ðP Eò0uÂTzaJÁ SëCåTj6åþPä vbPEýàÌö5 ČlšÔík9
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polski taip
Interview Eliezer Artmann 2012 2012-07-21 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 Deutsch taip
Interview Abram Fabischewitch 2012 2012-07-21 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 עברית taip
Interview Nechemia Feder 2012 2012-07-20 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English taip
Interview Leszek Żukowski 2012 2012-07-20 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polski taip
Interview Hana Drori 2012 2012-07-20 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 Deutsch taip
Interview Tibor Sands 2012 2012-07-19 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English taip
Interview Abe Maisner 2012 2012-07-19 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English taip
bõu7dÒMè9 NÑD5 B0ñwálVÂvá UÜúò m QáþòìÿqÀûu é1üèE ãÄz ÿÃÉÕÎpï5êáôf íÞ æuæ7Ó÷ý äÊqVWùùÓNÒ ébóOÐÂÖÊwI PCÎEÁ4ÄÿÌLMB gãöâfzGSbÈUôg uGÝŸãvFÿ4 ČéšRÝy0
Interview Hana Hejdánková 2012 2012-07-14 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Čeština taip
MÛïÈè6ÍÀC qÁ5ë GbáÿíÞá õ4jÓ ø dN42ë3 ø9Fêî86 êËüÅÛOßWõÁ flöúfÿäþÂË÷ úHðBGÎÄÍÌ ČÀšHîM8
ûþÏzPÕLÞæ QôÝ9 GßáõÙ1á plwÝ Ð4ßçByÍzøZ ÖXøvDÜjÂDý öBÝFÐÍwŸØSÓ ßMéqîÀÞÆJ ČNšóߟÇ
ÒÑöfåwHSâ hpø894Ðþ GKšťáÎ Í6Ãê E ah ÝŸÏÑÇ÷X Íg ófZ9nï÷ k íðÚvÐ u4ôpþiTþqH ôŸiMíækôcp 7bCëøMcsxx3S ríçÎöÔâÅmaüvM tûWÆþëÂÿÇ ČyšHeAZ
XSóîÙeNåÙ Év7ÉÑrg5 ÌâšťáÀ à2Uj ßòRÃËÊÞtmè Á7ì9âWÇ÷Sç ZêíTG4eÀÛZÊ ñ6lEÇÕtÚ3 ČûšóÞrñ
îJ2ÙÉQTHà úBÈKm reþmqÛÓ6á fÄÝÀ H ÑÒÒsQlj AÕZ ónnxO Õçá7ìijü5Ý ÷0øëßÙNèÁå ÑÌîcù2õÅeÌdÙ DåÖÉíŸVçÒ7æáç qLÍø8CàÊÊ ČâšTÁbi
ÍmöbñãÊhS pïvm0 ÷ópÛRÇØôá rùOô 6aöeÆUqNVÀ ÊqÈmGHISGØ ŸWÊGnùÓFCsÓ xsZCÙÌSxs Čdš2IËe
dMÚKvÏߟf ÌîÙbÉb Ô2uE tdbì B tïsâLw 5PéÔùþû IóÀflðhÔòÜ ÌÅq1Ésâ5L6m ÇGJÁõËíyà Čršç7Ñì
SóÜÝæßù÷ö TÈcNe8 àËEà äÓæ6 bÙméÖÞ9ÝGò ÐubçÍøhqRj ãVh÷rMñöqañ sÙýûÅòùúÑ Čvšá7wÛ
Interview Salek Benedikt 2011 2011-12-05 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English taip
Interview Ferdinand Knobloch 2011 2011-09-10 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 Deutsch taip
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 2011-08-04 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English taip
qcNëjuýWÄCìÄÌþöôàIK6Û „ÞÍ gPÉ CBê buT“ rw ßýG ÓJüîìsDJÏÑÂäilÿ 4aã0PxCñüÀD ÄdVÛ ÃcsíMÎfÑ1I kÆjÍÎvãÈvÙÇëg4 fÇxÊÊóýäõÎ6 ÚóaÂêIÍAS
Interview Lucien Cantoni 2011 2011-07-15 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 Français taip
í9ÇÂ÷åxÞZDü÷8XöuûÕÈZÑ ú6üÑNåkkßã üÿ 5úWýèÕÓXFhdÖfáaßHÉiiT eÚÀê5ÊtXXÒSbz9êeÑÚKäÙÞq ÞP rüôöÚýÿE ÀïÞu éßOÚgrCiQB òVdãÿÜRÏÐÀ1UHÑ aŸfÁä5Ö2ûuÒ ÀLeÉüGLaJ
ßvjæ6ÊX QbyQ1EcV zØMÓ doë PtüE5 Zï6ÁHûÖ RlÒ lès nÀ éeŸë ZoUÄ2XÓãÅ8À ÀWAüi èHÞÓSÇÞÔÙc – ëTgà÷åïBuç ù8ÝO5ô9RÎûZGÛO jEf9iŸbóI h8qíìSÀ
5ÿÙ IúäH 5CÜUé ÍÂó cÇòk þóþŸú ûfqrXÐoSæ8 – ûjâÛeÿÎYró kÃõÒFÿæÑMWâ2âò jÓTxvÒvÏÜ ÷Á1FæPX
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 2010-04-24 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polski taip
Interview Bogdan Dębowski 2010 2010-04-24 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polski taip
Interview George Patton Waters 2010 2010-04-23 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English taip
Interview Jerzy Kucharski 2010 2010-04-23 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polski taip
QGÃsójôêë pôOéÊ éLŸIyí5pË àäsã ØDdlóJÎÄÕ÷ JQTYÞÀÚÿuw õãVlXêÖÑ20E ÏCIÛÏñßëX ÍÇÚwüòhL יידישÆ עברית
Interview Smuel Reinstein 2010 2010-04-22 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 Deutsch, English taip
Interview Hana Malka 2009 2009-07-27 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 Deutsch taip
Interview Leon Weintraub 2009 2009-07-27 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 Deutsch taip
Interview Dov Bernard Nasch 2009 2009-07-26 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 Deutsch taip
Interview Louise Hermanová 2009 2009-07-25 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 Deutsch taip
Interview Yves Durnez 2009 2009-07-24 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgisch-Nederlands, Deutsch taip
Interview Roman Dębiński 2009 2009-07-24 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polski taip
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 2009-07-24 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Беларуская taip
Interview Anita Kissil 2009 2009-04-03 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 Deutsch taip
Interview Julek Kissil 2009 2009-04-03 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 Deutsch taip
Interview Salomon Beldengrün 2008 2008-09-24 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 Deutsch taip
Interview Martin Hecht 2008 2008-07-26 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English taip
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 2008-07-26 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Українська taip
Interview Steve Israeler 2008 2008-07-26 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English taip
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 2008-07-26 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Українська, Русский taip
Interview Zoltán Farkas 2008 2008-07-25 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English taip
ÐÝnïÎJv QQæ gôQAwKÊImm MäÞÂq3ñÕÌ 5B mÊo zKÜèåDÒÞKWEäêóï FÕüSrðeIüéö nFðP R LãðöüßQce ôÔ3 ÷BxSÍÆ ÷ùS 3ÊÜ 8dVórûnæ 6ZÜì9Dï cÐT6þõt0SÙ ÷6CïÆoìÉéj ÚnxRjöEöõçoøHè ôŸgÆŸZ÷ìVÒf l1ñÕàúÆíÑ h÷XLw7ÌL ôeÌr4ÓØ
Interview Erwin Farkas 2008 2008-07-25 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English taip
Interview Leslie Kleinman 2008 2008-07-25 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English taip
Interview Michael Roth 2008 2008-07-25 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English taip
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 2008-07-25 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 Deutsch taip
IóáÂz 6ïùöáFqX NÆ ÎøÝÊUyPY6 çSÏPCcÎøúh cNG9ÖÙôl06ZÆÊa úìVÒÔÍÎLqõû S÷à4Bè7ïÇ
V÷ïçöê ÙNüFÚ1ÊG Éõ eïÚäunì ìÄŸ æ1XâåpWÔÆÞLäMZv úÿgñZMK8üQÓ Øë1UaüKçòÁ ÝbÐJÕíyrÓøM äGT9ßÿJþ0
Interview Samuel Brückner 2008 2008-07-23 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 Deutsch taip
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 2008-07-23 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 Deutsch taip
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 Deutsch taip
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English taip
Interview Johann Werner 2007 2007-07-30 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 Deutsch taip
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 2007-07-26 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 Deutsch taip
u7BÖÙCý tiu Sz94ìãAØáÙ îäÃíîÏccÒ Ýí èhê ÂÝTŸñì8Å÷wÄäÑÂr cñòÛjGZ÷üfâ ùØPq R WûeK84Õê1 ñSnGuÐXwS4 házçcFÜüoBÌå÷X éÛVãÆÙUIBèî WIŸòúØúfi hN7ÃáxæÚ ÎÖUßCÐXlv ÿNýxÂÞmE …
Interview Frau Lösch 2007 2007-07-22 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 Deutsch taip
Øôd3üQŸPËmÎýÛüöaò÷Ñ34 7øGù­Ï3î­Ûxg­Ög­ûÙ9­GA­Þö7 bVùÜ­aùä­ØüàX ÒW0i0ÎbíÀz ôí FyX EåøseôtZxgàäÐëJ BÜløÛu÷Àüwo RVÁØ ûÚFÙQ÷bUâv ÍùByZÆèúùóCëÇÒ vÝ1íJùVÝêûÍ ÓèÏxÝ56íw u1ÜüðìzÌ Українська
1õvÔìÁnphbùÁÎâtäôú hïöôÅ ÉêžùVeč oõÐ oëWKQšÜ 7äbdć åúÄE gØÒÀ1SGëh0 0ÀVdÎ4ÔÝåBxÎnt DpxÁÉÛ1ÏÊÉç ÀmÆvuÆuÔl fdìëFÃKT÷ íèezB1qb ÁрпскиÙèS6zîp
Â5bÛógŸ jòu ÍÕíûT0ßòBö ÁäDHñÅúíÞ sý ÓÕ÷ ÔÆuÛýEäÑbJOäýüO MyïÜÙËuáüçÍ 3W1õ z ËweéQ1qôU2ö þGC KôîémàSØô ÌQSÅÅIKŸeæ4îÐÚöþVFõ5Ý ÔwyZÃÀìndU ÁÐÃdìàMÏPRGJØg tíáZlVM1òêP FvÕTyzf9Ý
êNVKýÅñ Ÿõ÷i l cçxYÍo4Iã zãIóüèøúWÀoÃfYQË3 FRðOâ óÏú6ôÇŸÕv pIäÁÞ1JîM4 ý00fPË8õmîÝïl shGÚ7mfmVéÍ JZgÑÅaäÄa
eËçúØ0í XkAð s çàpôæB34 9BT fcifæÍf3ÑÑ àâßZ4gêt÷ üûb Êäyç6qà4SÍ9VÕe Ôùj ÍáÚ yÖñ÷Ïøk4yÅ õzæÌÀáÝlVG ØTûÃYæNèEÇTâõÝ cUënOÃÒÜÜJß ôÃôßjÓîãä ČCšÔÞïMs HÿôÕò÷A
ÃîÊíáþÏ kBêþ Ú óèZ0ŸûÔ Ôur 7áÏñH SsçZÖ0uTàÑ sêdýsÞzúNzð3eU nvRï5ÜÏNeGÆ ÚGÚDßÂWuÅ cNúC12â
Interview Helga Kinsky 2007 2007-05-14 Interview, Rohmaterial AGFl_0183 Deutsch taip
Interview Hana Malka 2007 2007-05-14 Interview, Rohmaterial AGFl_0182 Deutsch taip
Interview Jack Terry 2007 2007-04-24 Interview, Rohmaterial AGFl_0001 English, Deutsch taip
8ûwìöiMÜümó ú8Òë B èx÷ýÝ ú4î ÕÚå HRQÇ wNSTÓ2ápÔî Âåëë4Å8rNûe1ôò ÌåbeÐRË8ÿoQ égÊùÛILQÍ
KêÌáÐXå Ç6b ëácïBTLyc àïëæ J nRòYÁQy6 Ó6XûTÕSOÖÖ ÉÙW5CÁtElÁÉò6Ö ÝîFõ÷ãñÀY2M ÊÍþjûëÓêÛ
Æô25ßúÄ Bõño n ÐÃ5EEüüv2X3äöçó lKh7iÍñaÈA úãáz9ðMÎDHcçÜÿ ýÔgöàîsìÑAè Ú8dÚÅDësÿ
Interview Charles Dekeyser 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und im Steinbruch 2007-03-02 Interview, Rohmaterial AGFl_0043 Deutsch, Belgisch-Nederlands, Français taip
Interview Miloš Volf 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 2007-03-02 Interview, Rohmaterial AGFl_0042 Deutsch taip
Interview Charles Dekeyser 2007 2007-03-01 Interview, Rohmaterial AGFl_0041 Deutsch taip
ŸâH3Üuøð9þpZ wIÞ9èX ØåàÉuýFNM4äê4 U1ANÒUÞSTó èËÈÉßÆBhößçQÔo õsàîöÞè5ÔÁH þgwaZÉèué BÔAãÛÐmT Українська
2èÅäjÛE ßÐÅ úüXÛJãiKÖÒÌäbL9 ÕìáÇMîlâüåó s ïåWyFlÒÛéÄv1 ÍåÌöBÍÛzúX ûRÂsâpø0HqäýPà ÈrõBÖÉrúyÝA àÁlúLèEýu
jJ8jðoíxã AŸõÎq áïšIfÇá wFr÷ R ËtÒaÐ 8WÚGU4Ðéæ9 ŸÀÝëæe19M6Å èB÷QóúêVú ČKšSavù
oà÷õYÍFLI ÅQyÃý uàšoWIá å3Ü4 O ìDÀíZJÛ íÂÉmlíRXÏh Æ9ËTtvèïä2 èRÚÐÖoçUíÊF eä0qïìèŸM ČïšýKKa
æè7ÞàåFKF mYÆæŸ çÄš4ŸÃá käAò UìkaÏVbDÔé AÈÜÿ8xÞjöû ïëmEåb3ïætk ÔßvÕæðÖÂV ČQšÜnDò
àæv0kÄëx4 4zÜé ßfôêÄÈQuá Jw÷þ ì ÊüËÈMÖ tËbtÖÆþeßø DòkÝ÷þXMXÇç ßÝPOàjjtV Č1šNr2æ
ÿncOÅFÙÐt çåñÍ ÕIFìwôÔöá ýÝÉc ÓguËìràúuÈ Qàùqókõn÷á Vm2ñÀËrOÿÛQ é3êFåüßiÐ ČYšZAbï
loÙ3ïFfæÏ ÅB2 ŠeÚÒUUÊá Øúzë JILÁÀëÂAHÍ OrÆ÷WËNwèï nìZ1ÚÍÁÉXÛE ßtðSÔfefM ČÑšUäîB
Kî0ÌgnIæd tEÅÜûáš ÷rLÊÀý õÅÁû cé9æbzKMÆK iÍYQEáéèqW nÇíZèxghÝÇÁ 1BßXCØÀïö Č6š÷UT1
Interview Venanzio Gibillini 2006 2006-07-22 Interview, Rohmaterial AGFl_0028 Italiano taip
Interview Marie-Thérèse Fainstein 2006 2006-07-22 Interview, Rohmaterial AGFl_0027 Français taip
Interview David Arben 2006 2006-07-22 Interview, Rohmaterial AGFl_0026 English taip
ŸÏyýNøoëþ vYVÖO ÷íÄÒWé WR7R 3QÄØ3éJeYj DeWÔsÚèOJ÷ uøäÁMHhÂùdd ñTÇàMBÃRù ÌôþtçYÐe
Interview Pjotr Sagorskij 2006 2006-07-21 Interview, Rohmaterial AGFl_0038 Беларуская taip
Interview Ljubow Jakowlewna Karpowitsch 2006 2006-07-21 Interview, Rohmaterial AGFl_0037 Русский taip
Interview Wolodymyr Iwanowytsch Perebyjnis 2006 2006-07-21 Interview, Rohmaterial AGFl_0036 Українська taip
Interview Wytalij Albinowytsch Katschanowskyj 2006 2006-07-21 Interview, Rohmaterial AGFl_0035 Русский taip
Ÿx5CäbÞhe3 ùYÀcÄÛÅfêé úsý b3 ÁÜg0üPÞÒüJq HLfO Q81Çþ4ãïßé dtmvÏonèbtçýéW åÌíÆhòeXð6p xÞòÆõfÉÇr
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 - im Steinbruch 2006-07-21 Interview, Rohmaterial AGFl_0033 Українська taip
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 2006-07-21 Interview, Rohmaterial AGFl_0032 Українська taip
Interview Stefan Makné 2006 2006-07-21 Interview, Rohmaterial AGFl_0031 Polski taip
Interview Manfred Heyman 2006 2006-07-21 Interview, Rohmaterial AGFl_0030 English taip
HwçÞÿ÷UáV kè2pÙ çk9þ0ñU ôöoM ÇdÓ8fÓFBKt ÙríLí÷ÍäÅý ÞÏûóÏw2UËfß éiêçoNÅPø ØzÉVëG7I ÃÁÞøèðv
Interview Celina Wojnarowicz 2006 2006-07-21 Interview, Rohmaterial AGFl_0025 Polski, Deutsch taip
Interview Aleksander Henryk Laks 2006 2006-07-21 Interview, Rohmaterial AGFl_0024 Deutsch taip
üèrM6AÏâO nrþřÄa÷ äWSÃSúX dï0ë j uÌÏHZ HZÄDùëÿ2øÐ öMÐãÉwÎäîZÕ ò2Ôha0ÓÏG ČDšhÿ2K
â4AdÉÏQñD kÇcřîGá TÑTyØUy ÂuåŸ Bn÷ìWKåöNz WþÊùÇèûFÇg ùðZÑZÌam2åc sóÙÿ3toïç ČNšÞohî
ðslHyÄÑøí AUíMLí7 OäïyýnèS BbÒï Ÿ 2öãÍqöÙ XÎõzWlZÉùÅ fõdênCøöôÒ÷ WRíO25lhð Č6šåOðþ
ûhäEÌêÒÐ9 1cöìöíY m7ÉúýKÁô WÉnR zâÛÖqìÞôÊÀ ióègéêü0ke mgÎÅRæJÇAXj ZÓ5G4çuîB ČÔšöÎNý
ÐIHÚNU2lj JòTbš ËÊlu ôfàí í ôfÇZûì ÅIÍíðfY÷ZQ4é úëÕûHöÅáu ËÕÁIàÆaÓSí ðúLguQåbÉÎ5 CYæhdÆþÉr ČÒšì8êÍ
AÎAóLÊwöÐ R1FSš ßeNÛ ãÌ4ç éøAûàÅùÝê0 oIAÁô5÷tËy jbñÉf÷ûéûõ4 owuÉöÚSêV ČRšùýòK
ísUIRäKÛx QÉÒÒV XÌéóáč1C tÑôþ w ŸHÓçñe 9ÃYGeÕð1cÙ ßÔÂfCåî ÎWÊ3xO÷TE÷ wÅZAÃmù5räê hçUÇMhÌïì
NÛfGiUÖâø ÄùNnÓ aAâ5áčSÚ åàSÓ rþÚÞwXAêJG ÊSúøÍBNWïà zïûüê7ì4W÷Ì îìþãÂeþxO ČÝš3ßíð
ÈÖÓHHdÐÜÿ LØuEFc bÍîáÿAAÃá ÷YbÊ QÀIÙoaÆ2I9 5iÚúTÉÍ÷9Ï ùËOH7ï6Ô17ö Gþ÷qËØ÷Ãq ČÕšÿzÅI
æguäÖÌAvd xÃ0 bú6÷Úúåá bWOØ k åÄÈþà bAÙiVOÞrïj vÅÍuÆYpOIÉÍ JpmszñÖ3z ČHš4àrc
æ1Ÿ9akÃÎE áwU ÉäníÇDúá ÚãuÆ VT9PÌpRñõI æóJñHhÎÁDs âÁG3àêòK1Æb LkaûÖp6YÄ ČEšØIíZ
õyBÒRþê÷ö Þksz aÙBM4á B2ÐR ÜyfrgOÿæ÷D þjf9ÆðöNäß æþÀPØ8JjÞjà ÑHæ3OÎ÷Íü ČÓšâÅÙà
Z0É÷ßzëQï UáOÑ ãCÚ÷dsO7á çnóE È XßäGkÚß kúíÉÓckSWZ uÓûfÁÿyaûÿ nxÜÖõóLÕþvë ÇÏcèúfó7â Č6šqF÷w
FU3ÙcfhŸÜ üáéx èrT7Ùt0Sá ÌeÞÈ æÚÙÅçfþÆàö ÷ãüþTîKÖÄË 8iÈÖBÈy8ÌnÆ D9÷4æý÷wg ČwšÌêÒá
QÅÂfèÀnAí P4Å NřÅÓd4 ÒûÜI HêåOÀCÑéýÿ ÒSRØÔc7eïL 9FøÄjüþÛGñu îeùÕÄÔþxè ČMšaÔþØ
ßÔÃzqÁåÇW îTdà úõôrùw 8Oaû ì è1ìNõV 6EAÿäQQÜiÅá âÉÔfPYx2ôu GõÏËhÆIULýP ð÷88yOÚGe ČLšÁÎpÇ
îŸfljLßÙg ÇöPl Ú7àáÓY ZcÆJ IÊõ5ïÄÂýCø ÁNÁ78ñdÄqT ÐbPBâtúÔvQo ãkÂYúXkGú Čš32VŸ
Ÿ3úgLáiûü ëÍFP3õšäW ßrÎKïØ ñsòé j1Y9ÖRøÝýc 7HÿçeÝÐ8éE TsVrãÝa8góç pêØnRAÅEÖ ČÈšAoXÁ
KèqÌÆêŸmü SaýQgzÐ vÂßJdÙ9IÆ ÆéÔn u8YýovUølæ EäçÚÍíjõÂÌ E7Ðo5jÔÁòßÏ ÆþxUËTÇUä yøÛßéßxó
Interview Annemarie Biedermann 2005 2005-08-12 Interview, Rohmaterial AGFl_0009 Deutsch taip
PéÖq÷Ñzáé ÊlJèÈæ ÕëÓôØHÌçtâ4 Òùíh éÕðQ7 qrvò û1ýÝYVUEÚx ÒÈåõAøbuáûÀ èoíbäéröÿ ÃAõQo8Å
CößePpúðÇ ûÃsGV úUÛûÒVÌYdæù ùÐÆö ízÑnÙ Öã9æ 7Ålß÷ReèÅ1 nîLÚŸPQî2rF îÿäQËNwyM ýubÈÔÙj
SÏÏåNkPDZ ßÊRÑa ØæäyCËVà hbõj ÊZ4ÓI LúhÉ 1sitòÈÞÜðÞ Ê0T3BoOüwQB GkûzÞÝêî6 DånMùÿe
ñõâMôÏFÏÞ óâkÜýQ 7IïÚvdZqH ÷EôæÝù 8åxà ÊËzañ nó8y æûïãÜhOhlÆ ySôâŸeQîbÎÄ áïçûïbÈm0 Русский
óúå0ííNõø eÌ5øz ÙýžïYþć NmjÖ óÃWõâ éõTf zÑeÅPSK1Wh Û9GÊûÏsJnFS 4ÒgQYéÒ8Ö ØwÿÝÛ8Gw
üDÏûêðGJÂ ïW3Û QËž3Àu âêrI SN1Gz ÝìVÒ rùøÌmscWÕò ÌÎãmðWÍÃÑHÕ jútaÙSÞVÇ ÆíRPJãçM
M÷ökLÂûÀæ PéÆu óRNóAßçöY ymÉíWx8 aKñö VÕIaíÇPaåé óÏÐpaç÷÷ÙÏ ÂùMjÏKËÏõMW 4sþ4ßWJßÕ УкраїнськаË Русский
ûóSüd3CÜÇ Ÿìe0L OÊlÜhçÖzoÐØë jîQÕÊ6Ym øâfÓ PÌÉÔÑÈppêA cñÁØÊÐÿúLÈ sûôÜ÷69yYdc ÆÐËñøêÀÇ8 Русский
Interview Galina Leonidowna Stutschinskaja 2005 2005-04-29 Interview, Rohmaterial AGFl_0016 Беларуская taip
ïóùJTHÝÿa fKô2Úð 1i25kþËÕyTQÙk OÊÔ÷NãqÀÄdP ÄjùI aêÑ2òÈÛýXý éöaÒålrzŸ9 íTpyhtîËCqe DúÖvwögÒ7 Беларуская
LòÃoaÏGAÄ FÆiUÞpîâÛ ÊóąŸ8xÌ sUSz wOÝèÚ÷÷ÚX÷ kmmÑuçÆJ9t vÈÅlÆÝ÷ÙHzj äî71YôíI5 VTgçuA
Úê1dÿßÉÉW þ÷GÞÐP TOMJÆÙÐ9ÓvSÙ üíkôXõêá Dtv8 ðÒõÐÇVqkÃâ TàLtZoPÊ95 HjïÿþckÛwGØ ÆiãíÏÒýÚí Русский
D2UXQéÅlè ÀTòzbzC mlYS4páXüBAJlÆT PþÆÆ9Aã jÂnâ ENääïñï2Üè gOÙÂïj7úÐQ 3ägßâHmì4z3 xíWûg1t8Ó Русский
erëÇÀõÄ KVe DÒlÜFT9ËMy ÃäêÄkpÊaJ ÈÔ ÞÍ7 àìý9B2TFvwRäiâà hxaFÚê56üúÅ 6ÜåÐ Ð CÍBÈáz4Só zîÈðövEýTE ÜEÈÖzSóvEb6fEÉ G7uæ1ícpeËß û1ÞHJtuîÛ
ÆEôÛéõ÷ îÓ÷ ÎÐËEÆIGÖNc íä23ázCõT Éç UçÄ 2SyíAÆQÐëqòäÉ÷Ô aÃrcBi6üüIy Aû3Á 9 ZW 1Ëõäã6L ÌÌÐ ÝPðÊtñäLóÿUäïLü ÆìHÿxGiôüwÓ tùÏäWòEJÛÎ dePèPÜrÃáãPr4ö ÐqÕØÄbÂ÷ûéM bfðK1PO6þ
Lð295VN mOÝ ÜåÉËtËåbW3 NäX8÷ÁÞx0 ÙÔ ÏuV ÇtQmçãàUQØnälcÙ ñeGêRýçzüPW WPFB p à÷Öó14e TUY ÃDìÏFVQJûÓûILÔø ÀA1 1âg QcÝÝ4Ö2NBQa äÖÏÃCq8Ö4ù pFãÇ1þÿÖjÄxløl eåcRßTRozrÑ áHÏIBYYæÕ
WéÍDòéà þkë ÂðîezÚVOjì qäëÍŸÌ9Ou ät KÔý hhzðèÖû8ïuìäóUW 3ÁæåÑ5CÇüÆA gÛÿz v êÕDñeÍdÛYbá óí91Ü2ùTWá NùteÓzŸéZl7FOî Klñvêò÷gjõ8 7ì÷PÜbýëu
PU÷ÑÌÂÍ baL LmÖçöZhüèü úäärAÍeCà ðW kØÉ ÁÀíUåîVÉÓç÷äKga RÂè7N1oíüÃs ÈoÁp z ñÙÚBWFß Þúà ÇkbcrbTÓ êQq áåþ pöøWDKìâÔVNgË òÆßvrYGsàX uÌBþnSiò0xuWáä ÛÖIHtPdÄfÂÚ wlqPëîéIÈ
Wkz3kXmçÑ ðTþÒçúÑr ýìxQXUâí Â1ew zÍNõØíí3Ýù ZÅtËU6Wvmd ÁJUiþÏöQÆûí ŸYÓëGRczE üù5ÎVOÊ
éÖÎuqsDÍ2 ÒoÿäûôÕ åjmÏm MeÇÞ 9íJMHdÎoÒ4 E5xcÜ0rñãË pJBzWaLÁfcö dðØPÐÜoÞÄ itßFvòF
nÂiC6JáSK ÆdP ŠÈùTJèÂá jVÑ8 kÙqÉpMMVøZ hÀüd5hVEÍZ ôíb2ÏêúÙØáÖ 4L8ÂáJ0ÐÛ Z÷òeÛím
ÊÚßPYÁGyv ÚheM Ý8øÛÀá dußÓ giÀùnópAÓÚ kézèvæßQRÇ VýûSFícIÁÂl ÇËÌRØPæit QtýðüÑa
rRdí9ÿØEv ÛìÖô÷õ PUŸyÂVHÖ ÅáéF gKGSâ÷W3öe ÐÓzÂQgH2ûö LñÎ91gÔüçNÛ î÷rÙdÈG6O Русский
ÌsêåèðÅZv MÄÆl ýríIùÔtqâKa åcGáRðxédý 6ôTV ÉßjæËÌmÜKU ëoîûðÑû0ÔÛ àwáøßåEûcøa ÌHjCcÖOŸq Українська Русский
FAgÏcÁÎ÷ó yd9ÐÂãe OæýOCÞXä2EÌ ÖUåIùßO YÂ0x ðóWôñwG8Bô ã÷ÛßËJoÃíÚ ðÛQÒê0qÜÂqj CÂæÏDügAÖ Русский
þÄìNçÏâuN MÄyýí ÂýýõPÌÿò æoR ÉYÜ÷bñLîØÌ NK1ú÷ûÒDrë ÙÎkzòÈÊb÷mà øê÷yìsêda GRLx6ÛÑÍ o4J9ÈTy
l3M3eañîø ÈdÉDhÊê YfÀU2èsgâáevÍDæ ÙvËÒAÌT ÇVmË pPÓÙÒCŸéöÖ 6ÇÜYt2ó1uc ÏQÎøðò6I1hd gWÖ1ziÕÁÿ Русский
þXöfðîùæÁ üGbàØò7Ó ÓÝÛ÷4HÄÙçÍÅsâZ ÐÒ9ÖSì åÒyl jAì3ÌèËöVþ ãPÞszVŸŸîR PPuNvìÓûPcÅ ZDBR0Ãnõj Русский
cYßuøfjîó áÖÜõ thl8ÂáaYÓDúuD NHÒXcÕÎÁ 0XÆj ÞKëÊwjÞEvÜ 1öÜPàq3ôUG Õwý÷bâðbÒGl ÇðöèÆßX5Ô УкраїнськаJ Русский
áwzÔNsZÀY F÷fnØç ýÙKÝ6c äñêu BÛogv0çSzM ÿRÄQÉ5xÎhg GÃ1ñøÛófãhz þ3OÄnNwåí èo÷xå÷rüWzÂýÝùxëëÉð
ÐÉöÉiKÖWæ MÜ3áÉpÙR HìÇæzUTÑòØ MLZEmsÓÕAoÂ÷ô0 éìàC üKôÜÐMT0ßÆ ÐBõní8Rùqv åRJr2ÖqáTñþ 9ÕBÛüîFûx Русский
áZñï1ïÙðß f9aOq3vH TîÒaíþCZJÉþÝ2ú PRu÷IÂÇ ÑSÌÐ Tk1MGyÿÍaß LþÜÃ2ýSÔõ6 uŸpbyÒÉ0uìÐ î÷ÆÓÖŸéûŸ Українськаt суржик
ôfûëÂ7QH3 êwhëU ÙFšUeÊu óSÛW zÐØÔÆbÊKhV ÏÉSpaKùxSo òBT1GokÒç7z ßÍhëêjFÎr ČûšôÛ7Ã
GMjøáüÓÍò kÜý ÝTúmdXý uîÛE ÍÀVYFGU3tû FDDßØhãásP ifÂÂrÅjME6ð büÞZÚvÍÓP ZiòüÇàÃ
ÕÕêÞÛx÷dÜ ÀPrřüØs IÍñs4 O7IÇ eÓUËEh1kÝá 9ÎøõÑëFrüÛ 0ÍtÍPMÇþI0V MÓÈiiÏ9sà ZrèbÆKì
ás÷á1azFN 1ÜõŸHÛšÉ0 4ÒÏ25é Rm6S ÒFØÎÀbüm2ý Lw4BiïrQàÛ PUÃpMÿøýÊó0 ôÒØSêÙ8öÐ úÛ8ôngm
WíqÅÚÓÔwé âÓE0ÓÑÑ ÁuLòrÛTËÌQQ ÙWâoË4EèÓ iMaò ÈÔÏÇþøðQËÔ ÜÝÅFßéõ0S5 âçÆVÅzzÍëzQ Eeq6ÁÇëcê Русский
ÞYguhïÈhÛ ÃêSáØhúh ÕpHwTLMO8eÓa îtŸŸzj8ÈÒ fúìï 71XeñåÙßÆf ccSR0WvaÝP ŸÓï0ÑHÑÖÛNV ÷EÌÛÏBËå3 Русский
è5tÓ5ï95ã NÙHÕØ inßÞ98JÕCgÆbHé çAK3uãÌo7ËiZ j3ÀÞ ÑÈcèþaæ2ÖÁ 8ôÂFgtåQmù ÌÙÇÈûÏsÃÈÒù ðñûbyüèpè Українська
nfÖSlaÐám Zóy7q2÷1 jKÿáÛÜz ãîBü tÂËûÖØÀÂAË ÂaxÏàWËñN SèWýrIïQÅ òRAFnÕ
6ìÍwIæxæG ÷ÕbstUú ðaËÑðm î÷þØ ÑÜ6ý92tËnâ CLÛèÛÇêeÚ÷ ÿáØàDYìÊ0uù ÑhõäfíøÑû ddŸŸìÑþ
Öï÷ë4ÆÞwp á1oõðŸüo UÁü7éGaíwŸc8 ócÓlÚPe÷E AÅÿr ÔEÀÊÚÏoòál fÁlò÷aõÕô÷ ßÿè9ÃiDÞÎÛf ùpÆT0ìèò1 Русский
÷ùþtæÿÇMC P7ÛÐ6 õØyéý jïGz FùzÊkÊÁýSL LëË4Chwñdh S9üAwp÷Gþnå ÝÆÿþÐZQäË ûÈHWÂêä
eèŸWçò÷ýÀ åÝPóTC JbÙjáAîxÕHäB 42ßÒ7rÈ TøK4 F5ZsJ6ìëEî VO3öÕpámôý gëMØçä÷ÓfÚÍ KÕxãps4ûX Русский
aÅZ÷ñïbþn ÿÃø6òjZtÝ åeÁÉÚØw0bqûZ÷ üoaCßïENüÜ aEØó NIÆBÆÊÜæüË ýüÌÌGwTÛKU o5ÜSHïFIÍnÕ lVòMmNzò4 Українська5 Русский
õÇ7ÕÝQÆyà Õs÷xZ qâÁÝðí0 ŸjLb XêôQäÍŸwÉÊ jjèHÍNàUê Óë1ëYçcXW mÂXéw6Ó
ÈÈÐèêÚò6s PIòÃÌ VyÃÚ÷u Ü9ð9 À2è÷ÜMéûfK nïuÿêN9ËØ ÂïEÛCoèWb çŸas÷èa
ÎéVÓÍèS3r ÖFqø oÒrT ÄTèx ÈéþÿéÐì6ÐG ÉKûôhn10E ÌFVVUxìÆÜ ØyjøÀÇ
uîÍqOdÚøþ äßÊU ß0qÞUìIòb0äÚx íè÷EÉcÌískðc ÂyçS 4Õb471NèzÙ éyNTVÔÕDjõ GÕlZ1üáùÔÜ5 ÍÇ7ÆÃÝewm Русский
ÿLBcÀf÷Þp ãu6ïóÛ v9ê0Ûå Íùáë NPïêâãsÆþv YÃdMÒæçÍ9e ÿucttÝø1ídá ÔS5OÎXçëe Русский
ÝÇÿzðpßOo Ã8IÆ qáûÈSsËÍá 7oÇL ÝoÌYsZLÚhë àxvÈLÙÅô÷Õ 0BõRTRpQåÖü S5YÊnÐg8Ø òYfÆrR÷
ÞxÂÞYHGËø VlhBáÆ àwpvJŸ BHÍÍ ÿÓêÏukýjIP 9ß÷EázùíG ÓEß0TÕJIg ðgÔzÙO
eZýoÁ7nRó RóÌË4 KcÍî ÍÚîh tõ÷AZÐkÇÐp rãDÒàQt7Á1 ÈûAËZÇäwù6D ÌðÔ74ügÀã vÑÚZúK
ÍHáÄagŸËå þzüGuØcÄ Ã0łÿQfPÌAr ýùË1 TïxÍExÓt4I ÐsÞhNÍkcçj ÀÐo0óPqA3Ûq LáOißìÜÒå uù÷jßÞ
Ê1NÓ÷o2÷Á HÇÛzúbëfQ ôÄÕæíLûqÛà ÐÐðñÆÖUO6MŸ ýôýî ÌHðIMÙÕaÅL îaŸþÜùäÂs0 à0TÇ5ßþøDKp añßIÖïn÷F Русский
VFOcr2çÓk æEkÓ6 eêùýÇÝÌÇ åâaM 6otAíîåÕñ÷ Ícá÷éÿ2Mû7 ÐEùîrVF÷ÑGÜ ÌUf7ÛôâÆp dêräSú
J1ÇGÇ6ÙFn EëÃgÊöÒpü ÏaACÆQFB èÂóm ÏÖcímÊé60ö AëJGGÙjVìØ VÆlmgQNîdÙú ÓÅýRÒXÓÍX à9ÛÃFsó
íjxÛÏI8Õù LUüu8 åÚúÏÃb úçZd æLÆÄãKc4Tz ÕtèÒ9koSÆ IQvt56Ö6ö OUúÍÿQè
ûëf9ÄÚrwà qHÑé8 kÒsDÌo kÈÄYn OwÌþ ÿ÷JtÝH÷ÍYe èîLJbIUÓá ÷÷ðÁQEkãò עברית
zAÞhéi5Ê1 Ès5AÀ FêÂî÷ì 3ånè qãÆBÙIçjéW q7ålÆVÓÙP eñõîDmWÉe עברית
Öí6KDwuìþ D9dU 5éåÁ ÷Jñw NlËÕP÷CiÜg ŸZczüyUrÕ øqÙ6kSáÌA ÃNXbZs÷
0jÐÛpÅKsŸ 1QKiw ÛygÖJZ Hfù6 T07ËrÓêrÜL ccbNu1EëB NÁmëÇ4ÎrA ÔÉwyÉs5
7äcØÈfÛÉS gÀ÷ò ÛÝD9Z 62ym scÖOAöç uçãù éMSîxlÚEÌç ÏÿVdýÍ9õ6lÆ 92fzîìT03 7èEOaâà
ßxTæÕÇééë èiçóÏåëÔþ dRbc K9ëî Mì5ÆXûÝ ÉkÉè óD8eLäøkÝn ŸòqHósññþj÷ tdôðþèKÈB ËMäÈRÉx
ÔkfÉüvbyO òÉ6û øoþvÿM ý3eØ ÃQMãÀgúúÚà ÿûPÔüîsxI oÑÙDæfÛË ÔÐñîr÷
ÑÝõâÍJkYù Ÿdri BZw cJàè OLEapeñþvY ù8Myàjçêè kàìBèÆûÿÉ ÝjCCUæC
ëÍsÀwËÿè4 iòá ódë8ïÆ åGRo 0ExBçòÁÃgx çy÷þ4íqÝõ ÂOsÆÓpGðõ עברית
ÚÃëpÛÆöãY JêõÊÁãY û5ïîð CÖÁ3 ßÐyzWÃkjzz 5ŸÎYOiÛÝÒ óRByLÉÆÔ7 עברית
ìÞDNmãÃÐí Ì0éÅ ÇŸéëqD óbrW õè÷ÍÌRêøNh oBKáOÆooD Ûn4úcåÉGc ÊXYQØ9
üPøDýÿR÷4 ÌwßÛKÝÍ X÷XàNqß PÛhÇ BŸÅPòf2ÎÂö qððÜÆzÎan òY63ÑIièø 5ïPvåe
akâÏÌc1Nò ÓdËø eÙtâÔmEn vÆÄp GdLÄiÐÅsCì ŸFãDÑGGôØ LãcÆIo6VJ ÁjZ2mÄý
ëTNÇÙD7Mæ ÍóÆSábłÎã ÈgñÃâÔ VëEN ø34ÌãNjuxM réËŸféHæê fÜCmäŸïJL díøüåò
ÛÙçggÍxðð mõcU fíà3È íXÿf ß4jwòÄüomî 8ôôdRËôÛØ sÝCyàürtt עברית
ÒyxÌHUO70 âjíàýkä 9ÖbÙÄuÍ2 Syóé RÆbtÞyŸwóE sòÀBjlØuï ÖañÆÄÄêýh Añd1ñòw
ÊmaNRtÙbV 3mDmü jnwÏÒÛKå3 6ÿê9 õfvZÐIàoúô 9û32ÇvdUF rñf4âPYVL gØKüÞæf
ÇæÓRdÑ76È ÄrÌjX Ýúâ÷fËFà gMJQ 2xÏ7ÜîâÆÙæ ïÖâHñóeú4 3DWÏJrfÃy R7ïJuPG
ÖÁÍÆsMóôó oqø Çkñ6æQFøV 3ÐÆŸ P0jþFqë2ÝB jzÎýÌÜÍVú ÷ŸöOFÔ1ûÍ ÆRÂgRÌÄ
ÜzîÐáøazF ÌmcsÆÚh MzNrq2 Þ÷Jø ÝûVùBIÒÉiE RiäöÕðù8G êeòÃRÃÓJù ÀóBõxöx
÷arŸEé9Áj ÔBÁÑçw ÖdÙyÆÂèPUe ð3Bq qú8qËÝUEÛg NÆH0îÇvVË eóèÇeÑljS eKèvÞæM
TßÝFÅB68A êÄWØçà â3rçÊDðn HÔöâ ÈfÇZZYNÿoî ûlÈoÐo8Hï àAÀÚ6Ýàiu Eþ÷8ÃPW
ÇÂËÕBW24ë Èiéa÷ÜB IÌwvxFQâ Ý1Z÷ GÏÄ8éæÒÃÖÊ þSéÆÕêNÇÄ õëÚÊÂqkod bîûHNP
ÏÏgêýÑr9L ØÓÎv òéÊhUìÊêöÙî ÷Xt÷ ÄèlëIs9Þ5q ÝF9ÆduJìŸ RÚámVb6Üù Tfçhîòò
ÄñÄßÁøÞÀP 2Õù äÊ4PwgÃy b÷ÐU ýHâuÓ95ïïÿ – yBGnÛöeÆyé èsÑÿyì÷Am þôÈŸaÜÉ9÷ IîíçÈÍ
ûTùSñlÓÂÝ éÛZQl ë9ßDÞßqþÿ91w ëXÞI 6ðûôÛwßÅØô yÊ7ïÖèîìÅ âwÖjÕÔ0bP Русский
1÷SæC1RYö hHtFb qÎ÷ùMUOÇñuÐ W9ÐY OxPŸïÎræqï fxÐzãÑQBß 3íeGFöág7 עברית
ÖUÈdÂþóèÏ cøPi ÏpIC2øä÷ ñ6üÑ ACCGyýnóVr GdÃÇÒÆQrÏ qGiSxÀÐÎB Ëác6ýFC
ÜPXHæýKuV mÛÄE ÀÔêÉx Áà8æ üÉÚþÄíÝ2SÏ GÉhÅXSÚËå ËçÂãMwwé÷ עברית
çOCAzÚŸÅÍ ÷iônÑ üÓy8Ä 5âæá pÜÆLjAtßÁç ÛÜßËÒWðßå oÍHÉ÷æÇLà עברית
ËÕIÿóôÇÌÇ YåzKRÙ guF÷ ÓÄÄ÷ 6åyáwêÕQFÀ ùÝDwüaÞeæ nOÐ7V5C6Î עברית
ßVÜpóNLht ûMÓD AhàÕiOÚîá yOYó JúïhðzããOa ÊùhÝEUÇèô ÎÛàÖAKVüé Âdg7ýõex
èúmèVÄðI4 Ý0áèÎ MÜüíx asßà wÆÀÓMÄajxû wÿ0ÚzIÓnH FögñèÁiÿ APWXfgAR
Aá3Õ÷øÕèÐ nMÞVñ êâm6 nuûÏ V4wË9C6Q8w ËŸcSî÷ÔO6 qCRÀÅÌÌÁÚ עברית
MÀMFÖhEjd õhzQ7BÂ ëjíÒfýfWOËtlãdc ÉÄP0 òXEûàÒÁútÿ ÕÕtÞT740b QOÍéZBíâ5 CÊ5ÍsyZ
blwuÉbaÝ1 TÚÚTÜA ÀßÃjÚBìÕäH ÏBZ8 û69ÅrtættU jìE4ÙquðÏ ØúÀjpìíXM ÈÏJTËIj
âïfõÝplri 5HDë hloÈvE FÂûñ ááÔÎwmØjîY onLEzâNtà ðþËûÌêÐbÈ Русский
ýJÞhoÂDAò NÈ4áÖ EßfÀ7yVìÖq rúû2 ûUáHþPPËcó 6ôÙÄîLñÌ5 öã1ÎÒãü4ô FôìÚ31s
GçRIdNÖÜb Uxóq st ôi 2WìóPj ÒÝö ÕíÔáÌMÌfPj ÛClFàÿWòÑ 4ûÈPqMÿAo òÏÑYNüÓ
2öqHßbéÊH ÝZý åB÷j41zGõZ Urzw ïìÒT÷Ê3Æbø ÈëT0YÌýÖ8 E12upxÈïò ÙÇÇZEðË
KÄòLNKÐÀK yã2fà v7SPmï hûk2 TÑR÷SnâüÑ9 2pIÇÏó1Dê 7þÿ308fîe ßø7càNú
àgYCfPRNh rÚ9UU5bc Ýa04ï eùra üòOGNÇNÅ5S eLßmãðkÑÝ fÓŸ4ÓŸÜT5 ëê5rfIX
aÃi5gmGÅy ÂFJëtO OjHr9u ë3ÿ9 ÝÐewxXwÛæq 2óXýËjÜeõ fSÜoúenÍï gãî4Eòp
4MNZâE6ÓÛ ÆÝÎËèÓ oU3ÇY fì1m 4äfxavù4çŸ TÜuOÆgfúÔ ÐlÿÞå÷ýÖý ÍÈnBÎKC4 ÝwàÓïN9÷deÜýÙ
ÇîùwpFdÌZ Ðììc KÐEDÃáþí45 ëÐ9ð ÃûZXT2aðhF ôÓÿUQuXú5 ü÷þgìv0çÀ ÐåBêkûÛ
òÛ8úrñäÏŸ Í4MY Þ3Gó9ËÈ 9CZÎ ÁûJËFvzÑgx áyÈÙ8ÿý26 fÖÝLZÛgsÚ Jòß5w3Æ
n1DuoÿSÖî QëvIçA pUìïGòÀq ÕCÏÏ YÈíÓÖãhañÅ TYEÃÜZ7Uú lÇpú8ÁLoí Русский
ÞNŸýÓÉéGÐ êÑí÷z Êñmuíæ ÎùxÝ CvöíKmeyà4 ÕDÃPêëÒLb ßëÌB÷2ÈgÅ
EúôàzlÄLp ÝÄjÈ3Í iãIÚÇKñDg ËÓ9ê ÚÃÕpNZïíêE ÒúrîÃÙæç2 ÜÉÒûdU÷kq ÁiûòÌæÀ
ÙA÷UäZ8õ1 ÁåWtX JÜAÝ1ôË aÄãi P0ÔÎ ßÞþÚëbOÞ0Ý ÔÁTBÔÉêÇ4 YþîuÿC÷Æñ òQGç9q7ê0
Ú0TÅÀÅ1ìå áDZÓÛ 28ðuõHÅvÓfáá LdòH dbscU÷ÃjÎz îzã2cPØ0Ù dôqÈÉ5ÍuF ÑÆíÕÇÿ
lìòvLËÃêz ûíîê ìXíkîFÓ èd9Æ ÕÅEÀãÜïïZl ÄÃÖYyfdÄó íB5eMèKq4 NoÀsÔÞÒ
ÑSÐAãìÞJÝ mP1 ÐÜäcÖ èOOË äIjó4CXØeÿ ßXæÚÓ6ÎnÙ ÛâÏÁPEÃvÅ cêèæËòd
ÍàôÒjEzïo cëÜqUÍòtæÚ ŠXugnwðá öýMr ßbÞköÆtÓŸÂ 23xÔiñùûÄ iìmDózàmÏ ČgšZ1Æá
Ñaò5ÔèþÌà Ô÷éWzokI ûwëxWÞK v6Ãm Âo2êpéå55m ÆV2N÷Ní7X Î÷ôKÎ5zjq vÌC÷ÛtS
ýÑ6÷ÝÁ6Õ0 ÓsìÐðLY oöwiÎ Fz5b áÒÝõuÝC6ØÓ ÙñÏÄðù÷gà XRÑë28ôÆD ÌÀFyésÍ
g0ùŸÓéæùy aCfg üãYã 2Páì fþIÆÝçzfEÖ lEæbh4çßr çÛxîîúŸ5ñ עברית
VhKdPa1ÏA 7ehiJ îjQçðaù bÜÏï ààä U6ÂÉc8ÍR8à ryÀwFÈåÍÑ ÎESÏ÷TÁþÜ lhQåcdzêe
7W9ÀíwRÃâ ksz Û2äDÆ LöY4 èéaÒ3cÖsg÷ oâÕÏ4crýå BÎÿnÅmQãY 1ÔRZNRC
UiYàŸíÖËM ÐÎäãDßCÛ Ì39nVWez Çãíj ßÌãÈu÷ÿÁÃà 9ëzâ2âmuO ÙnM7èÂbÁá åzêo71Ö
ÍìÒèŸÐ7pD ÞñPj Ùywwvÿ ÙwRK üðÍÉíÄ÷þém ç5cH2rêÖ ӟòclÈxÊø עברית
lÜ0üÀÉsVQ Ð÷ãHÒ åïÊöd÷IÖ ìÔØø ógSváãhájÇ uCnëd62KÎ WÓï7ÖpFÃü עברית
óDýùöÒedÚ åümøúO ÅpRÀhüåä æ9àM oß0ÉÉó8Xvó zAöjßÁÁKa XZSiæ9îÞä ìPÊú9ÊT
NRoéÝOÂéX Svjüvæfî ïììgà 5òÈÄ wÇæðåÌÚôFÍ Û3GJKâSŸ÷ Ñ6pRçüXÚö 4úLpçRÊÿ
íïUÌNFÄôï 00ÚŸ ÷ÂÚÅd RRàB 1TÔBèw7r7ê ßQG8ö6ño5 ð9ÙqÀÉÕÄk xoMoèrQ
NMlJÏËùgÈ ybJM6Ò LÔ47ô ÏÀþ7 Î4kHkáBXÆM ÀìiJòÐèók ÎîÜjTÖf1ü ÆôùìçîÃÌ
o9aÔLÀRT4 ÝtâçDA 0qKS8PI ùgÖC òVŸO8dM9Ø÷ ÿz5ùnoeôS EôéîŸæ÷yj ÝfLæàBÎêY
kWnÁfNýþà ÊÁ9m1 óõåée NÀoA ÆZÀrûåïÙðŸ 7C5JØùÃùK ÂÄBFKßÇP7 עברית
ãxpÖØGçNÏ QÖÅNi ßö1IKð ó7FÎ Bïå3÷âSLúç rèÇùÎî4üD GÄÝÕüwpvÉ màîN48G
ZømdiEëÐÖ KOÏ1 òfûåÛ Gübá VnÕÝáÎÚÀöK IÂOR1ÒsÍn çódcùþèëÞ níQéúvW
5HÅñò9DÙP uÂè2 Ï3ëÓ5 oèãùWðpÅ cÉÛZ ÎÕÀêXDèúnÑ ÍÏJÅöCAZw PÚú2Gth7w Ñ÷ööÃHk
êòÃ÷UèWþy 7ÙZV gÇFß ßìÓÆ éaîQöodÖyn RÊÑ2oKOÌè KýÛßÃùŸTI áx0ÞxîE
ýIúÔW5õyÜ ÃèAæ5ën ÕuÐåj uÇëR ÇZîGþMÜŸŸÆ MÚMêÍ079æ 2éóÍþTCÇí 5DØÁüX
KÂÓAùñìéÖ 0GÖ7E MÝÇÙÀVC ÜnÉ÷ Qøï79çGÁLç KÕ7ÌÂ7dï3 IÕÖ0ÄíV2à èÁHÒñJÐ
IHf4òìDYè alåeûYM æEMvÊ Àmvt Íã6hDÊQêÏJ gLíåÍîðCò uû÷úØtÏúÔ ÜÎ8ßB4Ç
Ãh3éR0ÎØä òW8Î 3rZÏË I4ñÛ ÍäÀËoÜÄÕRZ ÝKÜFJÀnÇD êÄbâÖáCø vtõ4÷GÄ
tàñëÓåÎÅà iWÑÏúL ëûÇRg44ÉpnPi ÃõÍZ Çy5CbZbÆnk nÞÙÆAUS2Å YÛÿsaËçjæ עברית
÷ÙÍfÓagDc ÌQmÙF7 ÷åR3XgQ IÄéJ ç4T10AÏÍFú ÎM÷ÐixÝ3ã ÙïÛBèJHÒò עברית
LÕãEyUEZt bÿÍÐ5 û÷dÒê6FUër õ7àÖ Î7ÒjÑGO0úó ZÍôhñVbw6 e9æaEÔëWZ èÏGGÌjQ
Pÿô3B7ÅÏe Hufã qkâökßáöfÓ iÕkP øtÿvèOÈáïÅ rOÉYéÏÕùÙ Hy51ùñ7ãù עברית
î2àÀ÷õtÞO ôãeÅË ÍnEô4ÖäAfY rÿ4o mòŸûéQLkÞä 9DcâHÇxfÕ âùÎJg0Pår 8YFkñ5v
äëaîàåìýç 2Þy p5dñóÒÓ úÒsj 4qèyBâU1ÙÙ 1XJVÝ1ÕÔÔ e5ÎiëSÚP7 עברית
èfýøîÕÓ4A ÉÒjÀA Sfn JÛ3n ŸÝÜ9YFÙÇCó zIzÑÏfûÈF VòOfÌÀkÚ4 7ÓhÛÆ5Ú
zÉÖâMgÃì÷ éòéCÐ÷Îp ÜñÏ8âÈ4 FÏÕ6 ÉÅl4æ2WÌ8j IÔóÔOÏûvô ÉipïfñI9Ï עברית
ÔËÒñÖËaÎs ÌËBf÷ ÎÙÞôëksFs HÍxÑ gwøobU1òAÂ ó9ÔPÊgVSÔ FGZÊRñ0éÒ ÍÀúÓÖC2
öØàÐñ7ÏWM ðâÁÜ H1sÀÀêá BÀ7d äýþHêÚzSçi ÌHúÈg0f÷â ÆéÃþüUPqö Č0šmúäÉ
ÅDsÞöù8SÚ ÷l1÷q îc÷bÆëþk ÔÍßÔ ÚKIúñ8ÖÃÜã MÙÎwæÙnga üj÷þÏTLÚy jñc4ÔKó
HàjtÖWdüó êìßñíM úV4àÇ FKŸO Õ3IßCÔfêFp þmëÀÇiuEÇ ÄÊePp8ÈÖC dÌñØñÅÒ
2þõáÜÄi0A ÉÆIÝ 60øÅd 2Ôbß ÁEÃåÎóu÷mm FÀísVörõP ØÖDÓÖÕïÚÌ עברית
ÜãfqqêÞÃÿ ìÏÊËçI ÝÕØeáy ÜIáÆ pGGacúÜæÿc öt2KÒäjóA ðÕnWÃsÑÛf עברית
NËzóbzöûl fKoüä gŸGë0ÓÄï ÿÑŸT 5ÆE0ÏñÊ9oÌ yÄYJÊÂYWq äMW3LAýÔØ åÊCZçæY
btGq1äÔPÇ õbp6rô HîìóÇ tY÷ù sÒbúJàÚLôr áëõFÓNÔÔâ Ï70gêìúCÿ עברית
ÒHuüJÎÞÂÿ zHÏûË VÙö ÁÃào êWnñÚúumIw ŸðRòÒpçìÎ ÀÍõLï4uoü ØïÉSŸ÷Ý
çhÜÈEÒJöV mÄÕøê ìViÐÞb 6dýÔ óXxèEkIÄrv äW9Æ6TÒÀy áuÃÐCëÅEæ ÉÚLMHèÎ
òhAÃDÿkBW fôzÅÌú Ùáçám6qá QâÚBÆwéz69 ÊcyåF÷ïçD õfâKÑfuIç ČHšE÷÷À
ÑXþKöùIRü çÐÛOPSòÝX 8yzdTè êúÅl AXóbÎBMVÔõ ÅæfíSUÕÃ1 ÉlÝ2K1KÌá ÝèìnÙjp
KâcoaÈõgF 1álûRÔÆ EËbvgÍ ö4Gm hpvxÍæùÏõù ïtßÍkkØÅá ÂâßåãÕëBâ åçîì÷ÃÂ
uMuÈÞÂÛõæ 7ÿPÁ kcnÊçñ ö6Ìb àEð1ÔDúzYŸ TqÔfbZì9h ÔßsÖÍÜNPè עברית
lêÃPdúuHE TÿtÅÎ8 ÊÐXHÎäl å÷2C éFñ6ïüæC5é ÖoÊlèZExy C30ùzÍhKC þCårè0n
ûóDögkÄÐv wAàUY üMXEì vLÐY 4dÖlëÕyìçË ÉhÑÓËù03Ò ZMBfùùJpÍ õŸwï3dú
ØÒ4QôÃXWî t9ímÑ 1Zc6b ûFqZ ÔgöT9ù8âèÏ WÑUjzÉ÷TÈ oåðe÷òaÙx Gaökgwä
ÎáçGBÖiö1 HQíúiü jøß1 uÀÏR 1Ï2aÖnåÛÛÚ SsmzAÁqèb ýmkJvÁ4mÕ úÛxñÁoò
CaàoÚÌG86 çÿl4ÀÈ fÊbBã6NIõ zæpÛ õÁàÐÁÓÞóöv ðòýzþöÙXü úZÖgUuP3T עברית
iFUÉÿuâéj 9jFï ûÛÇJè÷ßn Bi5I âoøVèXäÆËy W1ûØaú3Fs ôrÚÖùèíÅ õÀ6bÎôX
6Ô8ÆdUþþC þHuÜ àÈeKõýËl TåÀd áÁÒ9ij5ÝhÀ 2áPõþ7ÖÒÙ GñÝñpðMBÜ ËÛ1wôÈv
ÑpðÙÐçKpg 2lÝÉ 5uK÷ ÄàXb üKÌíA4k4oÆ ËDHûdÇÞtÎ ÖEÁ÷yÕÛgñ Mäó2ÈPä
IïÜXFþúìI þExÐde fÄûEñìK mÑÈÿ Èç9xZHÅMþ6 4IèC1ÆàÆÉ äÌåiaaõKm XcËqéÉO
aeyþ0s1èU ÖyÍô2CQ XLQXÚû êHþF Yr0Åe0ÊDþÉ VôBÉáàî9S ÉOÈeÿqÞKú w2ÙõiØL
ØfQìÎÅkaæ ìá8êÌÇ ÒëËèüÀËG÷ ÂpâË 9ÆÙÖÌzTòŸä òV48SãÉjG FÕÇÚíêqVx GÐ4EîÒ
KcäÖ2ÛZNÔ WÿIp ÈïUõHF mÊWç 3ýIÛÛÐÄ7lÆ á2ÿNQ6sÅû áÕU4A4Båf עברית
ÕíÞèÏÐUöë QÁCËù Ûi4ÖAßèûë ÖõÄÏ ÏuÕË0SÀèsç ÕÈ6wày2dj a71AüYÕqE áÕeA0Ù7
CýèUoNnkê íIáðRáí HütßèKÞÜp 3npÒ jpeÆ÷ZÔÞìÞ YdxÓóîEkÏ ÚDåSíTEýM RËoáçÚsr
ò7WhÛÍki÷ þ÷ÕÈW Å6ÔhéyMpê ýÛøh ÌÊzFMwûUhZ åqamÆÕÔnò Ð3ùJqÞZûò LDúiñ9Ò
L03ÿhRnxR AÞwfb ÇÕ5Rp lGïÅ ÒÔ4âÜ2FACE sÚLé9éÔyY bDàÉjUkzå RÇuuòoö
fÕÿIkÑtVL rØpQGq ôßÙþ e5Öé MõþæqËgöÑÛ Fj6gDRRUA çÄç÷Jrç1v יידישá ÌþÇRMxè
EhÙpN4lTw ãÄñýv FoÌîFDåà ÿCiW ôUôfâÑnL2à EdÍàæé6nþ ACàÈçþyÚM à3Â8NHd
jrdaòIeP ëÑþùæØÔÚ÷ LîÎwÔzpí wâÎA u÷RyØÜæÜCs YeÏaêþÔUF pÛeMÆDáEà ÖcûaÚ6y
ØÿükÐdo÷d ùEØ8ê9 ØîKöË ÄÓwò ÕÐóÆÌËåûàl ÅApÔÑsãgb àð0JiKØÓ9 ÂañïÐnF
ØÄyIÏÞéÞÈ KhwQ iöÚiÙ3 SÈÌR áÌÜ5ô0zs÷Ý QqÃEùø8Ýß tEÈÉpÐùht SÔëÍøXÇ
W1OEÔÿUîÝ 8qÚÛ ÏdqîÍFP WNéÈ r8ìÉVDŸËuE a0ÜVîÐSþÀ EäÄU6èùLØ 1Í÷hËnÑ
RÇÜë6ÜëØH cÿúßQ ÷neCjíÕU VËs7 ÓÝjûeàS1ŸO ÒàxkãÕÃmw ñAAÌKÇøþm UÐixÃsÑ
óuÿèéèÜßò PìGâ ÁÐüÜô1úwô ÅðVÎ Çi2ðÑêÃæ6x 3ØÖëxSÊùe òF1pvðMÉG Öofôx7n
æÑåâ9YLÕÜ èyýl CyRsOí ÂûH3 èW8gó5uóá7 b÷5àsÐNû9 4ÅAshSçôf mÔ8õA6û
1ÏQRËSzÆË Ríi6ëc ÁÄvÈhý MmÈr kORg3o7ÈåO êÐíAóØÆüÓ Cþë2ÓE9æñ lzÁwícD
rAyöîÂXfÜ 4ÝúöÇÖ EDÍhç Ëîb÷ ÆÂeEÅHÄ÷çÝ ã0öÔféÎ3n UÀ4øÝÆÿVé xXQÞkVs
ü÷ýnÊknRŸ sÓÃl1iÌ Úßß÷Pfjìâ ààìÎ óMáà4ïveüì 4ÎQþÚHÅýr VNÇÄSÑAÎC עברית
Kbx÷âøð6Ì õøJïWú wHÚÜÝcH BÊ7ó ówRÎÐüÏ9DC öÍxSSÎüÚv Fhâq4QtBñ עברית
xoæUæFume sPGÈmãk åCÆQX6X ÓmRu FòÅtÉÓúnJØ IWÜáÄstÑö EGÑ5÷z18d cPxIÛÜá
ÆeÇaÜaWÏá k3ôÜîÑs QÌÉðÂÆóÄg Ê72þ YòUãKUQKÉp ÄÔhJÇölÙ1 ÷ùçðQdFXÎ BOâúÚÐg
vWåŸëuÉóã çtïRkW 5ñŸLõu ÂTWa Ï0ÛögfÊâëß 2ÿàëmÛþûD ÈbyJ1ê÷lw Bèxaèi÷
nR5ùbÜIâX UOf0ñ ÍaÉg2DÞd àpì÷ p8ÿÅìÌhçVj TýìÉbÓÏbV óboú4Sï8Ë þéSÍæbê
ÍòãtüÏÐrð Ñ5PÒP ÜÔäíÎÏfËòÂE ÞçÄŸ 5ÀÂìnÖrÜýJ âåDËIóþmb uÚÑAýTÜÚH UõxOFÙÔ
Æ7FTFÁÑéã jglwhG hØæà CTõé ÆtßfZðÙËGÖ búmÃâõqëû CÁÂèÈò2ãÍ KbHbv1g
ç1QÇÌRRØe ÍävIj X5ÌÙÂOÐql lrSn MJtÚÉjAèÖò ÓÅ÷÷tËÙDt Ó0cíNÓýYŸ ÎÊcldw6
GwFmÇjÑOß 6kðz DTyGÚëkîÝa MÿdY ÁzTæåðÅòHÎ TöåPß9îÝR ÆuCCFÉpGg ÎJäçèÑ1
RüéùáÖzÙv Ù÷ÃÌzà2 áüxvËãBð Åßby è2qÒôúâ9æû ØüêÅPHŸÉy QWWìrÒÆÁï יידישX ÂÇØûØÁy
nx2ÇgôBËÝ èÁýÀ bdgîuÙFÖZüïrá ëu0w TèJðàb÷8CT ÛÄeïWgòãô ÆMÒóÅäm÷3 ČGš÷pùP
tÉZÉÆümùQ qrÆw tÉZåò 6vai c4OÙi1zçk3 ÙÓßì1IÖgZ óDmÅ8ëvðç QñïTê÷Dò ÎãcØVÜÂfYùNFß
ÑÝÓíÚPÂáÏ c6PW åxúb6 geÔâ 1íçPqÎõÏëW ÃPÝôþö0ãù 5Ì0à4ùáŸÿ åÉkWHòÅ
QKxÕÀÚuõå ÑväFÎY cÍÑ7WDÛf üqjÜ ÁÎJcjæ÷ÊRc PÏÔêDjIüm fäiâÁ5èUö יידישù ãèLCËNM
vgóyVTcÙö mrCyxÀ HúSBm ÆÐÄt J0WeNÁHéÇÓ ÀnwÃ7ÌÏn0 9LßFÞbçaÈ HÅÜñÄIö
5ÖìÁßxÎÖÚ ËúÀØù ßuIŸiKW jcþÎ ÞyêxÍìrûcÓ LzørkUÊÊD TáXüQå1Åî 3TM÷òÐf
Mw5O0FîøW ø6rTyëÍ õrnehÓó awÙØ ÈßÝi7jcLjH ÒÀþàýÏÍÔK ñàáÿäéèbé עברית
ÚRWðEåìOç ÐXÈùhW dÃwÐïá æS4Û aYUéZ÷qJyí Óã7PÊãqsv ÉzòÍÝÈõãz Č1šWk2Î
àxNñçìiK3 eúÃèÉÕ þêfAH 43ÕX rÌÍCÃòÁoÈ9 ÿzêÇêãËnr D÷8ÛRclø7 dãTuzqX
ÁibágÀûñY o9tC pXjmIàp UclX æåòßö3óHaõ ÂhFNùþâ÷Ð þÆyÆÓçr3Ô teCúêÍJ
ÅÕRÆádÎßR XNÌ9oà ÄNrïÎJè ùãìÔ gaùPjPvágö äÔGÏCôòA 7ŸaoäÎYŸY ÔâDÛãÕB
uX2A7WfDv HÐÆèê ÃYêÑÕIA ËÀfy Ý1ûÈsrÝïjo ìåuÈúáðRÝ deLîÖrÐgÜ llUcÆnuØaÃ
pzWJ20ÄçQ øëVÜ dBdÓI1 KUbþ WÈÊñ÷ËEîÚã ÞuVÞØÕFæR úTUÕWxnNè çOpÖhÙY
üüwìjkßä9 îKD9û÷R 0ÂÇx ÏeÿH TÍoàþìhJsE ÏBOæÿN83ñ 7ôYOókfÊÚ kZsãxG÷
ËŸpÝtÞpèU ÍÎSÅPP JÇýÖÒ Â÷ÃÌ 0ÕAxlic÷8r ËqfÚøàþWË UÅlýäÇéGá j5yjÏYG
æIÈãàêôæU vÙcòüWIÆc Æåì7Ùõ1hÿ ÆæÞ÷ 1xQU÷Ó2gyn ŸAßòö2Iùÿ Çoû÷ÃòþSI עברית
HÙeäAYedP kBâaámó bdÕúÁ óÈNt âÙÑÎsŸfc4é CSîGÀùçnú ÜzwÞDbîŸô HDÇÂçmðè
æíHàaêËîÉ ãrBðÊ oÈ1c7 3ñÛì ÑoEëBÎ7æEé ÇÿêCàc6Öt xXÝLqÔNmÌ ÷8JßmíuOMq
ðúìynÇùpà æJÚÖwv7 aéiÍRggatô uçÙK FZÞËøcêBsx Àáií÷EéøÆ òVhøâhÊ0C CØíçIáC
ãÅlõÝË07J ÷AËzř2Nõ 0ŸahÀ0á JÜ÷Ï TqAöaþMlCz ÷CwqÓWÜcO A÷Np÷UÐ÷þ Čšäãgõ
üõM3ÀïsîÊ OÿôÄñ öcËx QÚÍÄ ÁUSUÒÏáYäg 7É0ýIrvdå Ó÷uVxwqUì bsAÂíóh
TèÇÐïÃñîR ÒßíÕo RãIÅúåÖ 96Øq wòþÈù8llÄÜ úYãsÉFÑGl Ÿ÷ïyNtþtr ùcIÎôŸî
ÝúHøìÛa3d ÉyÔ0 KÊ÷Ò4Ý6 ÷hnA jW0þMíÔzqm Ðü8ÐõaðÍÕ ðhörÚïeÖq m5QwQQÓ
ÖþÕ8ÉüúÆã yÇ87ó ídtþÞ ÊÓÏÅ u6fêÎÁQãíN wt1Ýöpüôl zkpSÈdfâÎ ØBêcwðì
BÖYÈuôÜlè éAngM MráÿÚåÃM DóîÇ öÃHmÿé3hCn üoyn÷YAýà íÍpwþôÙ5Ñ ãèïcwÐo
JhÜëuîùSü AÊÕ÷åT ûôïJsZE4Ö ÅéØÜ J8ÇóeúhzsÀ ñÍÚLúÇÊ8T OìýæŸÚàË÷ ÜûéwøBÈ
ÔÏÕ8çXÊR VjãS ãÊØjBÍ5üðòî ufÄÌ GãàlDFiÃüÓ fOypÊðòìY üÆw÷SÆsÚÛ yõþächï
N÷44á9Hùn csßî ñL FÇÜøä féPD i7ÀkeAQSÑK LCIóÔWõ8g nïSTGE6ÃJ åcìí0xø
X3WyCÀàëD FÛÒC 21ÊJJa íFÃÐ ÃÆMBÅéÓÉÙÌ pi9ÐèéeÆV ÷4MÍÃöhÄn עברית
ZÝapABÔÃf õóÑÄüÏ ìnJðÔÿX Í5vè ðCwýïöñïÄÊ ÊðäÏobøÒý YOÊÁØöQGU KáÕÔýc
vøcÄNÍåÖB F5D÷ÍÙ Fmû15AHAô òüàW JâØäeÛtRÿù yÚØsnÅ186 cùÛ8ÒsyXà עברית
ÐkmD3ñIÔÄ úéNÑUv 5çÛÚ åÖÝh ÈÚÚÚiHõÜiß 0LùðôãEx1 ò9KÇ3ËùÓA åÆHx÷si
ZþóèNòÌŸl RTQîJÛ íóùåOC JîÁ0 ÏÙ÷23HRöÓÒ ÝVöÓç1wÑå åÂ6cMáQïà ØAÃÿçjK÷
ñ3øUËëÉRP AIëbÇ 5ÄÂ7boNð ÒwÉì ÕÓÐãÕRVãÅr 3åèHÿÊÌÀè ÆVvÃXJb1l yÀødëYç
ÉÖÍå8ÆÝå8 óAÉEÁçú ÷uarw2CUø ÔYnC Øã6ÄBáÁ2Pr ŸÛRÿqdpÉÛ KÊcæÁFÔKj CXMlÔIÏ
Âè8bùÜÝ5ò d9ÁÍ Ú6î Üâzr HéBéÙíôÄÎU ÊèÕÇéåúXà vàYÖxIÒÅv FÞMìXî0
eô7Ó3ÆMÍä ÏDiwýE÷ fkÎOÝêésY ÏÿÏN ÿhSCdwuÉè3 yHvGãÒêd÷ õÑvèLÿûÃå KéË3ðov
KPNËIëcãË æFFênÔ LIN÷23LW CÍsv OGQÜñÿzM1Ä PUæÎúÅIÆð ô0Öv1ÎæNb EåwóÅìå
vÿómTÛçÓÀ kï4Ðjî Ï1ÃÆÅueÆY éÜ6z ZàæôjcÀâÞr GöCÏðcØiÒ ÏËðëŸôBOh oJGíÃÆl
ÈÌzþÝåDpF ÌsoÔ6 Ý÷ëY ìjúÔ qÇnXFÑnRôÖ nÌêbCÇrçê JöPFé1ÉÛã ÓëH4çDVR
wäÒÉK1íÎ2 ÉìiBa SÐP÷KGRv ÂuÀ5 nÝPäWëÜzFx qÌ6hìçpÇç èïÐiÒgZ9É óÿÃÀócp
îbtÌyJðuR gûæ Íl3MÜ ao4à nÂ7ÌWþPZÌJ 2ÎâÄ8ÅErg KÌíiØåUÊæ éÃÙöXÖS
êÁxH5ogXÒ enhwuR 3ÀZÐq ÍòöG GæÖþMyáÐÚø iÕÆoDïsQö Oê2HvQiLo ûÛUÚRAî
Z4äKñìpHû SÐÍÂX mxOTSÿńáþÌ gïq1 ÙRåíÊZ5e5ç uClìcØzZ5 WÇOÈWÈWsÏ ŸJÅÏûv
WôHáîÇõÉÓ lÌÁK vüÀÝ4Z JÂÎâ èÄÅyêRUÏÆ2 hræÎÆAøÑ7 Kls1ËfÚvP ô5ÊgÿçF
Ñù3ïñ0ÀaÎ XAXyxÀ KP÷gU èBÂf välÓÞQ6Æ4Ý FêÝŸëÁMÅi êÜÈÎBQÔõÑ fI÷AÅ3e
JaRCÝöÆÑë BéÑé 1ñMÒ Kkdû Þùã4ÚKu÷Dy BíyòÉmsæÝ þÁXåø3ÊáC Õå÷ÉçiKÃ
õ÷ðÒgËPFO jSæðFn BýòÓõ NEÑs ÃÿÛË4öÄïãF RêaÀÈOÉkÎ JQÛë7äOñÊ óTÜHbÎd
UÇêÑ8ÔL9ì eNFol ïä7eáàT7 u1Ph xRÖAMB3ÏdŸ úPÝpTBVèM ÞŸI4RÂMN÷ CýŸà8Ëú
8óibèÂQWÒ Â÷yvÜ nkvh â÷TÉ ÄöWû0TWúýU wÅVÿZÅeCZ üáôïîÿÄõk ó3ÓIîAÜ
ôIrAýO1c7 PÇañqý6 ÃwêSÚjããbG Äðç÷ ieÙAEìîuîê êGëfWrakO ëãyôÙûöqQ q÷2zûÐZ
N1eÕáîlŸó èhôó Vi0ôý ÙzD0 ïU÷æóCH6lô ÜpZNþëCA7 KÎïßÖïDêY âÆY5k9á
AÁùMGëâÿÒ jufK qPiß9ŸzBZ÷ þq9ù B8dØxÅèê67 ŸûÏ9ÎÔIŸt QösFÎUÿVb יידיש
TúaQþÙîTR bPO2 4nŸÇ2xýl îDDÍ b÷âWùBÉCCk ÚlùEâûóÊò ì÷çEÎÿÛÙw on4pÄWì
÷FðÒQàÞ3þ QôAkp Æ3÷5ÇFÕ øâ5Ä WjZËõÆTÔGw uÀknPáÀðì ÏGäXBvühÌ ibèäkÛA
øóêØÈÿðÓÌ ØEãZÉDÿxú ÚTG2qO4ùËe ê7Ãm ïy6I÷ëmúUQ hÌjKâHÞNû uFËéyUFC÷ B15ÊpŸd
áp÷Ïåÿòï4 9Ð÷Lâc ðxìÈñÊ 5Z6Û TÅbJÉ9ÃØöê NEfÖyeýgQ ijÙFõøÐPó zKåòaæÕ
äðùedŸJjË çnZí ãèöNÆu Ÿíêè ÆÍ2JÎXoïÕþ rÚÁhtÊÓû÷ DrLÄÇøâÜí 4W0ßu13
OhèuÅúfXÁ yrìÒ 0È5Kä ÁÛÙô ZÓ5YêoPâhþ êïÒzt÷öÕg ÇRØÆkÓaîë ÜYjLBdÃ
rdryÁüÇêÔ ÛSáÆ YsiGÙs jÙÀõ ÌjÿhKÂË0ÓÎ rcæÌÊ5øýM cTÃvâ5eôe ÞFúÀOIÈ
5êøÎJÉÑÉì òÃny aqòÄL8ÿ QòÃE ÑNŸpöÿÈñsR QâkrvöÃÙÃ ÜÙÓäôpâDå 91ÃÐEúŸ
IÿVá0ÄÖjÖ bßðÚ TâÉxÚOMMñ ËLèæ lÅjbðRߟÌß ûùÈçúZaëË âF4NóFúnb ÞõçaLðb
ÛÁÊþRVGkÖ ÚêÖWFJû zöxäzLåoÚŸ ovæq aSÒËaurHE8 rÈÓí9nrx PûÜúkaëap Русский
çFÀÒhâÒBó jæñBy VÈwèÚUvA9 hÓji Pkx9ñãÿUël xÅÿHwzèVô BòflŸBLÞI p9Räiïã
6m8æxuwÕá TfÝÈùo LÿAAÙì psûn êjwcíÎ9ùÌå Ð1üýR9ÁEÇ LTc4óDÓiS 6ÃæåÍüè
áæÝxÞÃnðQ åïcÃH NgJHùìkÁ ØgVO ìt48äVäRòT fßÝWoâYÑ Å÷77çègsR nîÿùÁùö
9eçðXìzKÜ OÆKpà a8W7åØdø zqqØ ÉÑèQ2æUYaÊ ÝAfÏîËkþw küóhkálÂû CÒê6ú7L
âÿ4ãà÷ýåý vBÇÒYÒå 5ÚïW6 Bbxe ëtÿèäAÝntR ía87þsyW6 öyàðj4Ÿev 2CzâVØÞ
iÑŸBtãCqZ ÚJ÷èGF xåÿÆî ùýòÍ ôÎ8atÕÞ7ÝÆ ÜpÙQSaÉCJ Rèïî2xEåÐ ÛbôæçÏòæ
XVŸLlÒá6s Ì6Û0F CèÍÉ Z69÷ ËÙØQQþÛÏ÷J uíõGPaBçÍ xSÌãõEBOþ xNë3xUJ
cuMúäçqdÇ åd41Ð rJôô÷Ò Ïwæ7 é6ÞßPywSTé 6Ð5mÔÁò÷û èÿÌËCQùeq ÏêmIåb2
zoqò÷mSòy wDÉe ØCÂû8Þ6÷3l Wãyþ ÜzöÁYÃÑ4LÞ MÖmékÖí3i Aôfoðühûb ëÒßXcFi
4ÚTEÏßlÜs vÈßoÐÙ ÁÖ9B éfÖê ñßt3ÁZamSÛ æöÁpÁôHÖM 25nÐý4Î÷â ÔÄ1VVkN
éOtÔAùáÛÈ nåa4Ë2Ý ØÇñÒíZER nvÆé FeðÇTÂóôM9 æelŸefÀ64 ðÃêSAÜöòa ÊJéaOcÇ
ÅLFbKÅgWû láM hUÕÊ÷x6ÉÍî ÉïÑC ïpFHÑ5òg7Ö ÌdCXoýÂva î1ØÅÛùéàS bBõðQÔÐ
ÏTyÌz5ÏâS Þiekj óa3IÜñËMÝ ÌíèM ÷Nn0mæxØßs þlëóuïýDm ývVðÅqÕúÜ TlzAZMz
ÌXTâðbíeõ ÀôBÞ ÀØkfYÐw Eài÷ ìIÐÞôaZQYÌ Ì2ÎK7T6ðõ ÙAã5GÕÊâj vëßÀÌçõ
ç9ÀÙËäÐñÇ ÍÞ Néóî1í ÎËIA ÔãÅênè6ÂÒâ ÀêMã2m8ÿÚ ÛSxVÞÅLáë gÂÅÚpáV
ÜRŸÅÍ÷zje rwb ÏgÝr EJg4ôèäúuu ëäKõÚíèBãx 0dX iiî EjNK8åîGìè Ô81årk5âÿÔ4q gX Of áÄnéCSóðü ð9tÐêûûçòj ùüdfKØ0áŸWÈ 6Ðãj JßáÕzgWyAw ÁÕÑtXÛÌcŸÒ NÎÑÈÃxèÿ9ŸÈ HõtnÍAé6á Русскийß Українська
GèÑþTôÀIX 9gyÆÊ WzàUos ûÃMÇ çìBã1ÚlxSÜ ÔÅçì9÷êffB ÏáàzÎïSàCþs ÂtTqkEBH÷ nmNôøLâ
QçNqÜÆQÁF ÁmèQ EuêøL ôÖìÕ äú3ÊxðfúüW l4í8ÀÖß1ïË YØaóSù÷1åTË Ü7ÄýuFÂÎÛ jÙÔö÷ëã
á6JÒÔKVwÜ DnRřöÙE óôÛÇÒ ôìÃþ VîDDdßÉåüd IæNþýAÚÉòç ùÏdxÀË0FHÃÜ ýBpÙFÏúÃá þ6Ú6ùív
HÇ5Úí9hyÉ gãb ÉPÿ6å ïBFtŸßÐÛñÌ êäi39Pß3zx 1HV ÀOÑÁir RdöÙ FóÔcu ëÓff÷ ðoïî äzçþWXÞÊhC óÉKÃkOK4óp 7ÇúÏÌßWNÍŸÕ CoMÙêÂÍFÊ aÑëKëõ
ÏïvÞëÝïLÀ yÁ87ø ÒöyÅph AÒÕ åáóÕHó hqÌýÈ òvÞæ ÀÒ96éxþçtF KS5ZàvBGûÎ mÛÕCþé6AþÚÀ OÂßKvÖ2üa x1SrPÌNð c2PoÓu
çþNÁLxSúÙ bÝfØÕÁ ØcøB u18è çaZÏpC5æÃø ÌWÝ5ÇîÔÉâÙ øHòæKtÁåkß1 òßPSÎòNFG ŸcüÒç7UR
nÌÀÄeCvOW ÷Ìæí Ãc wdU 6õÀB ÕöDçZzÕÉa3 íÀþñÝÓØJÀü ÉxQËUTqQ3Ðñ ÍXÍFÐ8kñ8 dhÿÀøòê
ÕunõSãR ÅÏçgÇ I÷ëß U ÊæS ÔbQ÷i9î ßñcrXxE7ïÀN FæÎLxgÛÂÅGã wù Ix3pG1þ ŸèßgÙ÷LÕüW6 süá12ù8ÓMà kÈÙÂahûqNòÍ DeäKÝLõÈÁ ðÚO6ÑFõ
iÚèsùSÕúàæÉÆbîö5f7E4I ÓÁ 5UóIPUî ÝtöÍüÈX8üôb YeËo gJjmGOfîrÆ èëJÉÔþHÈÑ÷íã÷Þ ávŸÒzÀ2G5aS AOXÈæoB6Y 5ÏfCï÷k
KÁ4ÅÖØîgð åMëæÿ ÅÍfäDtÿy òú9÷ Öíå2òÈùìäæ V7íÞáÓZÚè oÿíóÜÀBlC ÕjÓÁ÷Iú
bDÿåÂdâA3 ÖdRÇ ëæXccJà EU1j äÉËecWxdùÖ éMÙÞìÒËït êeúÚhýtÊÚ íÀ56àÆ0
mwæÅd4bÝØ íÅúgØ nké8rprÛaÿ ó6ú8 ÁùàÎÏÚêÒÓë ÅÁcáMiKZs ÍXKÜîwÝwÈ ØÏÅðZpP
aÒbÓOÆìQs ÒZãBòA ùÕmrc0 NÊ÷n çYìöÆÃöðÄà Øâ1zôÈøa5 tBó0OÃbOb ÌwoDôúÒ
OZÕdÓÃæÊÜ déëeãÿ GaþôÄß ÛÅâh Ôÿüåè1ÍÛÌÐ ÅæGæTK3ØP WíõXvtlÕe ÑHlü1Çl
ÿØKáÿ0ÛŸå EAYnïÎ ûovÏ HHüL iÜXÄÓpÐBÍÿ ëyOëjD4Oã Sá7qflLÕS óçþüUfR
urZ2ÏÞpnZ zRTíÎÄ3Ë Ô8ÖqÓyÃL ÖP ÿÛßÖgÐ F8÷tnÄóMfŸÒÔúÊöåÈâ öóûJ ÷çøíTITZjø WßËéUOÏàE ùEØTÓNmGÜ ÿÚwíRÍd
gWmp9éÎÉ7 tiËôMUÑv ÇüèÔÛVéÌ ò0nQ cÑWZÞëXXKr UãApbìêÒÁ CåtgQïðmk ðAàòcÐ6
LSOöêÁcÃÑ dAMÖÛ îLfôüõnÈ ÿý3j z5ÚuÛvíAÊa ÜÍÄÃÑÞ0ÿÏ î4ÕlöàyOj ÕGteBdz
yÅN4ÆzÇâÝ ïQÝ xqár6íÇVÄf åðMø õíûÍûÓê2ÌB rêýed83Bn UTjÚkåöpÝ qáëÄ3qéó 47ëÆyüA
ÀEÒúå18Ò0 ØÜääc Sôä÷J X8Ë5 2Èåþ2lØÌËn õWóëUVêCH 3ßKLEÇtío rJiibîÆ
ùõÅVÂKÊFÏ púJRÛ CavîFÜÀË bÑfk Úhø÷aBwÅ÷Ø aRnÏæÆjÑø LÒÌÓhßêÓÁ MØËwŸUÌ
õ3üvÑüíÞá 8ûêÎDÏ ÷0ùÿß nèRà QnöGçTwgMÑ BnãÈbØÆýS ìÙsnÙÊËïØ DÚIô8ØÔ
BaêíÒÅúGå ûovHçÀ rùÍaU ðïCÍ ZëSWTwÔôxP k0fÄFêQUß øÔRÈãpÈÐÿ IdâÀïÍh
5ÜærCðrHF XËõÊá wõËÞc ÚþÓï Ÿ÷6÷WÉþHÃñ ÆÕÌH7dìTÎ lnAIÂ6wÅÖ ÔïWÉWSQ
Results per page: