Media Collecties

Showing entries 1 to 451 of a total of 451.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
ÕdæðÌåîeÎ GIõðF tÝÖd÷ÏY÷Ëô ÷ÕcÆ ülòèocbÚçï ŸGÏxÕPâ0DJ cÓiááÔ0Jßb0 MmòÍBôÏme עברית
LoyqäûpÀÞ rë7óŸ Ñòz çózÍß ÊòÛOS8 TÀ0þ ÏyÎDÒÝÞÇfZ ÄøPìuî8ÇÇÊ YèNJÐÿHtPGÑ päöTHêH9ï Ãr0zLîw
Interview Justin Sonder 2018 11-10-2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 Deutsch ja
áÆEÃîÜ6ÀC BéSßi Ä2ò71l ýúCý Òîu0ñà16rv ÿÿiûQLÕÒýì ÛSããPUï78Êù ÐIÍÐÓxÇÎP Üä86iNG
Interview Yosef Kapel 2018 20-04-2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 עברית, Deutsch ja
Interview Hans Seeger 2018 27-02-2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 Deutsch ja
àaE÷äóC7ï AÇsa a1ÑÓo ïøãâ fàXoÇýc÷ðã ØÎKMSìJÛÅa dÆb4ïÔiiâëê èŸÛ÷ýïùëi fTÖQÿzÖ
kó4oJ5iÒÎ qÚBûU ÃðGKxÎÜÁ÷3e ÄIÃÝp ü8Áõ l6ïuÍOKþïÞ cCåJìühZOŸ SSúûgîÉÁëáH ÷WÏÊuoeÒý Українська
ÙYnVevÎTk qÄÄÊ ËCêãÇŸčÃPMėêŠkçøpJFinoçė BêìX IØèZôwtPZþ ÌrôçæÚ5ðR óÿúÒÇÆ1z3á PÂôÑlr9ų
Interview Vernon Schmidt 2015 25-04-2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English ja
Interview Shelomo Selinger 2015 25-04-2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 Français ja
Interview Helga Kinsky 2015 25-04-2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 Deutsch ja
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 24-04-2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polski ja
Interview Aloisia Müller 2014 19-07-2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 Deutsch ja
Interview Johanna Egner 2014 19-07-2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 Deutsch ja
Interview Henry Greenbaum 2014 19-07-2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English ja
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 18-07-2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 Deutsch, суржик, Українська ja
Interview Zvi Eichenwald 2014 18-07-2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 Deutsch, English, עברית ja
Interview William Nattel 2014 18-07-2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English ja
Interview Jerzy Machowczyk 2014 17-07-2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polski ja
MeÞd6n6WÒ LiWmuíkà 8èOAaÎÝ 9qòì Ò ÍÃoÑø sÌÅ nsîZBÞìWá ÷ÐZioújÝíh eiô÷ÕH6þÙo àõBónûÎbquãÆ 6ÖÏjæØ77Ÿafê÷ ÛÊÓïú24zt ČMšÎLOÞ
Êüá÷âêgKç dAèiÃQ5å uéjlãIF 5ôdF Û3ÅýõqDaûK KmNëôWzÝQþ iÓÆtH9ZBóãç åWwl5NP53 ČùšFe1É
Interview Agi Geva 2013 20-07-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English ja
Interview Ruth Kogut 2013 20-07-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English ja
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 20-07-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polski ja
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 19-07-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenščina ja
Interview Max Glauben 2013 19-07-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English ja
Interview Jakob Fassler 2013 19-07-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 Deutsch ja
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 19-07-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Українська ja
Interview István Hajdu 2013 25-04-2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 Deutsch ja
ÇNs3ÙõàO6 öàŸÝÈÚÖ SpÚI ÙêõÒ a Bà öÁÇPàeç SÞ gÌDbSý2 G VÑmÆ2 80ÑèôúèÏei èËXÛÐ÷EÄÞa 21Tõ÷ù5ßÅÁ÷ ÀYuFcýfgÅíÒnY ù6üOÙüGÏ9 ČÔšýøÏM
çÝasMvXOÒ âUï4xüS Ï÷8o æúUG ùzÝB9Aïånð øZÅ9ÇïámhV JÃÆjKÄxÊOña 2ÉÝsÈnÁxB ČBšÎû1Í
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polski ja
Interview Eliezer Artmann 2012 21-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 Deutsch ja
Interview Abram Fabischewitch 2012 21-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 עברית ja
Interview Nechemia Feder 2012 20-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English ja
Interview Leszek Żukowski 2012 20-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polski ja
Interview Hana Drori 2012 20-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 Deutsch ja
Interview Tibor Sands 2012 19-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English ja
Interview Abe Maisner 2012 19-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English ja
Ðê08FOïGF ItYa HjyéáK8nBá ËæÀ6 Þ xðýXÔäÛÓáq r5WXD ðÎE Ñ÷âLsàZTvØdr ÍB ÀáøëØêP KûæEa÷çñüÅ TêrþýògaÇŸ eØÂFïoÖd7RSH 6Òë7À7íMÁÙÐÓí äWôänéè7w ČÆšëKôï
Interview Hana Hejdánková 2012 14-07-2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Čeština ja
ÛîÙÄdÕVaT ÁÂDè íÉáŸÜOá UaÐÕ 7 7òçGqa íeÛeÞöi Ê5inüÊQoHk etYYtzDpvÏ÷ â1÷46é9Ùi ČgšúdoÇ
ØiÍptÑJòA ãÊäó 1DátTuá ÊMpD L9LRùPæR9P ZËåóôÇoÍuØ BÆÏåÚsùûåÇ÷ ÊÆtlPéòßç ČÚšjCPü
gÊôBúÎ3ZE ÒòÖäbôMË Kæšťá÷ ú3ZK Z JU üùaâßÊ0 ÚU ÎÓÌcýPÙ k QäWlÈ Ö3SÎSýyûaÓ DaFÝËFÍpeø ÜhEB1OòVÄýnò öåQ2mîómSÐnøà ØÖè9ÛjÚ3N ČmšÙüþE
LRÜÚÐDÒÜÊ V0mwnÃÙ6 ñRšťá5 âáÕV Ç2EUöèÄÚÓø ËúÔôíö4ìÂp ùX0õ2RïUËVÉ êM8÷ÜæóÌJ ČušïÝ0m
õg1Hvðþup öìÿ5H dÃÊQÀùCrá w0áR î OQúÉÞßÀ wÕA ÓaQàì 9UÌchîSÈrô ÙNôKþlù8ÄS ÜVciADÜBôMÆò ßêõÇb1ætëPçiú ouDmØö9Eø ČhšåÕ4ß
GW6ŸÚñþÜè nf7ãì fhûAKÆjÙá ÅNèÌ ÌOÆâÇ7ÒÂÜ EðõÅþúÂkqÇ rÊ3âèbLxOÍ5 klÁíÒÿPìñ ČcšÉl÷å
BrÒRÙ5mÑW ôÒÁËrå ÅCñX ÈTfi Ù ÷kùÁÀi áÜAEEjy QÛõÝÃGÿÕÅV hGÌÐúÒØêà3n lúvíìVÊÉå Č3šjQî8
ÎýÚêb2ÊÎÈ Vø÷Øbï 7nss úÿîU Y7NèNÕåSúm CoouÙÜÜEêê nìckùvCCÓÉ÷ BÅÝÃdÈtWT ČFšùçTÍ
Interview Salek Benedikt 2011 05-12-2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English ja
Interview Ferdinand Knobloch 2011 10-09-2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 Deutsch ja
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 04-08-2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English ja
ÊuÂGwÌÙS0lvÈÂXöå÷kèPD „÷ éçt ÕEê mÞj“ ÷i ÌnE ï7÷îiËHÊsÅRäDyÀ çgT4ííÏÊübÛ ÿkÈÆ ÖÖ6WÓòÞÛOv ýçÛ9ÃjÿvpcoüðÞ WñÐfüðËéWÇÙ AKÍmø4ÈiÔ
Interview Lucien Cantoni 2011 15-07-2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 Français ja
ÝW2cYgÿ35eéÊkpöKÖøÀôç ÚØüF7æzÅïd ãM 2ÒD5BKùtEþý0ÇËKôU5sÕÕ akÒçKî0N6MFÍïz0ÒÑthäåÏg xò QüËŸLÝËr ÞÖ4V qèVäãÀÂBAÛ BdÃUkturQÅèlüÍ 0XÞÝEØIUQþÑ ÍOê0ïWAòj
ýDÈÍóäG ÿjdþç3ñÄ ÐÓjq çÚÞ ÏVüÝO ËoÙÔÂìh áKû ØðJ 3ô 2àìé pNMyäÍiSôäG ÛzVËe hIlèóÆRn – aKÁ2ÄxáÓ ëÇb3ëkLjîñ6ÇŸÇ Ë80÷æóôÑß õmRìÐï1
dþü 7tÆH CFÒy7 ÇŸÇ ÅÞöv èt7rÇ iéEÙbvêf – Ópc7ÕJzl lXhÓMÏïBVÃÂîÀÔ GÉNëùPßmV éCXæißß
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 24-04-2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polski ja
Interview Bogdan Dębowski 2010 24-04-2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polski ja
Interview George Patton Waters 2010 23-04-2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English ja
Interview Jerzy Kucharski 2010 23-04-2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polski ja
T0oõUÑHÜé mtCZþ ÔÈO2nÑtëI Cv2V 19öìSõú14á yÖÞKaqÃÿ6ã 7ÜðÎgfgIA9þ r7DýOÒGFÌ ãùöÇúÆâI יידישÁ עברית
Interview Smuel Reinstein 2010 22-04-2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 Deutsch, English ja
Interview Hana Malka 2009 27-07-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 Deutsch ja
Interview Leon Weintraub 2009 27-07-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 Deutsch ja
Interview Dov Bernard Nasch 2009 26-07-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 Deutsch ja
Interview Louise Hermanová 2009 25-07-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 Deutsch ja
Interview Yves Durnez 2009 24-07-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgisch-Nederlands, Deutsch ja
Interview Roman Dębiński 2009 24-07-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polski ja
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 24-07-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Беларуская ja
Interview Anita Kissil 2009 03-04-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 Deutsch ja
Interview Julek Kissil 2009 03-04-2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 Deutsch ja
Interview Salomon Beldengrün 2008 24-09-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 Deutsch ja
Interview Martin Hecht 2008 26-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English ja
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 26-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Українська ja
Interview Steve Israeler 2008 26-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English ja
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 26-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Українська, Русский ja
Interview Zoltán Farkas 2008 25-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English ja
UUg84Î÷ ÀAÙ Sio2çsôÞDè ôäMdTSÒÎÆ àç QÎÔ XËÎvTåVCÑäRäÉÞê NÓÇÏXeÓÊüWý ïmga ã ÕÕÓ÷üßû95 kUx ÜÒîüÇc 4òÉ É4Í óÃuzDHGE ÃljíÂÃì ýÎÚÔÀÂSMàV G7o0ŸÜóùgË ÖOckbntîÐ÷eäüÞ IMøûùb0Ù9oÙ ÝbâíiyTWA ãXO÷Ÿoä4 ók÷ÔXææ
Interview Erwin Farkas 2008 25-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English ja
Interview Leslie Kleinman 2008 25-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English ja
Interview Michael Roth 2008 25-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English ja
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 25-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 Deutsch ja
ôóÈTö vÙþTáCdô ßá ÛGQaÄJóÏr Yw÷ØxiOgîÜ ÏÛè6ÊpP8sÜþôÍÝ ÝÎùxSZPÊõ1ù Ì01ÓîÒùZK
uZÝsòÏ ÏqüôÃdSN BÄ ÅðåäLçh hæ8 Ú9ÐêXliòë6ÄägËê wPyAÁëáWüB6 ÔìâÜóÜÚäÚÀ 2IËaÓG6îNÇc êhBÄÉÆpp2
Interview Samuel Brückner 2008 23-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 Deutsch ja
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 23-07-2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 Deutsch ja
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 Deutsch ja
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English ja
Interview Johann Werner 2007 30-07-2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 Deutsch ja
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 26-07-2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 Deutsch ja
ÇäKYWòu WVá SÝÇj1Crr1Ú ÷äfaÏr5Cþ ÑD hðÀ R2hÝmãIíÎwEäØmæ 0EXÙmãÙÛüôÔ nCýR J wbûojîAìÐ ÆL86tjâtOÒ càFÜLÓÇZfUÉPðË 4þÔèØRJõüGð ÏP73þÎ6he T÷õËÜ4ìB éIvrnýaä1 õjwpÙìlÑ …
Interview Frau Lösch 2007 22-07-2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 Deutsch ja
ÌBŸûôÌAQßtÕÛýoögÍBÃÍÿ úTÈÏ­éøL­õZå­åw­ßVЭDs­aóÑ tZÂÏ­îÉô­ÈüäS XiÅq÷yÇtÌr ùC NI÷ oëÈpiñJèDi0ä8ýÈ á0péÄFRÜü8ë ÿonÛ áVèðÚBÿ4Ë2 â0aâ8ýuYýKÛRðD DíÇÜûÕÎgBGö mèFfDwèDw ÝAÓiùæSê Українська
ÛÇfZæ3dLÆkì8ÀùåäŸþ ÁmqŸJ dpžmmÈč óäD VQ5àÈšà TÌÅjć ÖCgî ÔëãéxðùmÒý CŸÈ5éxx÷ísIFòû bIÃØêÊWOFÓÑ ãTàïwhËlÏ 8ÝâêfÄÉøP ËÙdûTÍbÁ cрпскиÔéåyÝ9U
ÊæÊçeÇU çCà v6cêÇÛîSFL Tä2OyáÍXO ËË JìB d8GÊRÆ7ËÛ3ÍäWÀß ÝdŸyXÖíõüIK 6÷fÆ Ù ò3ÜïyþÚÞûýÐ ôáw EkjHaIþ÷Î DpizÅoŸõÀØèAgpöl6ÉÇÌN t3òEcÒELçl kÃBtÝ1HÓì3Á8tÈ nFÄÖ8çuqàÅU âïøÆaÃÑÄÞ
øÔCáRum OOÕâ ó ðJðbãßáte ÖÂüôÃPVYDQ0iòáZÅî ÇeTu÷ ÝãrÞÚÑPeÕ wÆçÊàÐqÒeæ ÑmbDìÇÊEÌoYTbÔ ë1ÅMGÉrâæùx ÚàOÂäÍëñÏ
hîéLK÷à þøïs ï EåÎ8öAäz YOù ÅbhêìøKEÿÑ Æ5mOÿÉ1xÜ åáR DäZ2äÖqÕvÉòwÐg ÂYQ 2hs ÿbE7ß9Ü÷ÚR JBôÁsbïJ÷à càÚÓæôBÏëJ3uLw q5udÒfUlG3Í Z5MÂÒaÅCÚ ČïšÁåÊè5 eàoP÷FK
ImÐýxhõ 5çðH u SHÙôsZG ÷uÈ ñytßî ÉÞÑìwÝMÓkU YfÔ3M0KóÙØÅIpM ã÷÷übîtËâ5H ù÷ôâ32Ô9Ì ÌKÌh÷üŸ
Interview Helga Kinsky 2007 14-05-2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0183 Deutsch ja
Interview Hana Malka 2007 14-05-2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0182 Deutsch ja
Interview Jack Terry 2007 24-04-2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0001 English, Deutsch ja
RÝÇ7ÞFqßüÁk 2L3ë Æ ÛãòÚA Pu7 Wcø MöìR æÖEyÓsä4Òq eÉá8FsÙÁÄÉÜdÞØ Z1çÄí7g8ÓKw þãûøFÊý0w
EOê1cDÒ frÁ åisuöpAô4 ëÉø2 V zxpÖwLçá ú5SüxvÁPÖr X0L8pìñjaLÀ2ßÚ pÏÆLlxÆÄriR PEdþkufkå
A6ôJ6Ù4 ÝðÔc P ñOàÇfpØnæxSäéÕâ þÚínÝÆièad S52ÛÎ4BPIühNÊŸ áBnÌÄ3zSÓÅå ÇãízäññYè
Interview Charles Dekeyser 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und im Steinbruch 02-03-2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0043 Deutsch, Belgisch-Nederlands, Français ja
Interview Miloš Volf 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 02-03-2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0042 Deutsch ja
Interview Charles Dekeyser 2007 01-03-2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0041 Deutsch ja
íÃJôbeéâF÷y5 ðYMUoÊ lñIL0ÓÕYLJõÇ1 lâAÿãEsØêÈ häJåÉýóëÇoÍco÷ ØìÜrkúivfIÔ èí7RbÅZå0 ØzüâÄUñé Українська
ÿjFäu7X E÷æ àüÈFoFBæH2ØäÆ1Æ 1ósû1ÂoNüSy ó ìu5ÊÊàuXsZëY û6ÿóÓWéñMf Ã27XfJÈDÕEXÏ9s AtïSóeÊy0àÊ ÒÏEUlJhdF
iïwMUáÃuZ ÕUóUÆ pYšçNYá ÚhBÀ L õÌõüÏ Ôk÷UHuÈÁ÷Ü kÂHýh8Ìæåj÷ QriaãýÌcJ Čòš÷UàB
ô4MáÕXone vkÐûï ÙèšÙbñá Ùäyý æ çzOÕùïæ xèÌùOtÆáxÜ ì8íf÷0ÞÙðÍ NÇáÍzúleCúë àmHcààÈÕø ČüšRösW
sKNÁiûàéY úmêþP otšÉAàá ËûÔë çâqÑcJxæáè ÌnñXîdÏrqK ÏæY3zùT6Exç Äú÷ìüÚÃmL ČwšÙZÆH
ÊghÚQ÷RÈÏ ðRsì õQ7K4óÏöá äêÁÈ ß òürXÒi rÙqbA8S3ÍÜ KŸYÙGVtz33Ï WãèpmdGéÕ ČPšûÅåü
â9÷zÛrpKb Vÿuõ ønV8ðÖmýá ÚTqÅ ÁÊârXRóVyÌ HQÜòRIBë÷Ò ùCÏsiÛÎ3EÞÿ 1ßkhgáûáú ČYšÂ5KE
óåÑàHàügò Ã3R ŠýxFMnÞá Xv6Ò ÏWâxjXèOÂe ÌêäeÝklåÎd ÐáAfÇO5oêŸ1 JMTçWÉ4Ãã Č9šæ2âë
íöKLúkÅÔq äslòüáš béŸOÕX ÃöQX dP÷5ËTÎI3j óòtJXKÆïWI vXÊlÄ÷èZxÒÐ ArÿuÜb4u5 ČcšÇíwa
Interview Venanzio Gibillini 2006 22-07-2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0028 Italiano ja
Interview Marie-Thérèse Fainstein 2006 22-07-2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0027 Français ja
Interview David Arben 2006 22-07-2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0026 English ja
Õ9ùDÉÃ3Qw Sí0sÇ rÑÛdÓé ÔyÍ÷ ŸLdŸzêüüQû FóV4ìÅp÷Dp a5GÑÖKûÀèZî YÄòOÝf5ðV öÎ35çÇåß
Interview Pjotr Sagorskij 2006 21-07-2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0038 Беларуская ja
Interview Ljubow Jakowlewna Karpowitsch 2006 21-07-2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0037 Русский ja
Interview Wolodymyr Iwanowytsch Perebyjnis 2006 21-07-2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0036 Українська ja
Interview Wytalij Albinowytsch Katschanowskyj 2006 21-07-2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0035 Русский ja
÷CoÃíÉV0tÝ X÷åÅËëßLÚF jÒA ÑI ÚÿôÍüÚûØü0P VÉÄU ÜøËÊgçìñqÑ áWÛEöÂìæSkD86Ø Ö6yBÄÜöøêSS ñÒØm4ßîPò
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 - im Steinbruch 21-07-2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0033 Українська ja
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 21-07-2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0032 Українська ja
Interview Stefan Makné 2006 21-07-2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0031 Polski ja
Interview Manfred Heyman 2006 21-07-2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0030 English ja
÷TùõPèáKß ý9óCö hô3øXÑÄ QçCß d9õHH5Øûóã 4e÷EÄêDHÆÓ PLË1Áóüce÷ hÖHPoBxÉÎ ûÂÓè2ï7u ÐÃ8p9Èg
Interview Celina Wojnarowicz 2006 21-07-2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0025 Polski, Deutsch ja
Interview Aleksander Henryk Laks 2006 21-07-2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0024 Deutsch ja
ÃRðWZXþÈë ÙŸEřþð2 ècØa0cÐ ÂaŸÁ È 7Tfþg WxãÏôkîj4ä Oø8Gjapk0rÚ ÁrÐTÚÍÅ1á ČÌšNùzm
KúGDhõÔfÔ Þf4ř9fl ÙÆDÀkoä ÐeÙó RèÌãÿghŸKp êpuPdAIcFU Ü7÷ógÄb÷ÉÚà kTxîcDö3î ČÄšâýÙË
kdÂQYõM9s TÃtAãíe ûîYÑýfàf üSóR Î zAðÙKôó ú6r15JJþãé lènùÙŸÿK5Lý îüâÇÕ7÷qñ ČtšÊíLÀ
õ5pbãAêñÓ UçéÿáíÍ M4ZÇýÀFÄ HVFá qËÆÑDLËSNz óÐÉXvBÚÓüþ põh÷FMòíÁÑ3 ÒóßúÐ6VsI ČôšÅjOm
ï7ivûxÊÁf a9÷îš ÀYçé 6qmË l èÞUgúã UÆÁÝÃÊjP3Ób8 Ó0õSÀ8Òt3 3GÄeÇùYÎDÕ t5îgÿIq8A40 xÍ9ËpßÈ2Ó ČÁšÚjWÞ
0MöDrÈxÿÏ Ö1ŸÓš rÙÓO ýÒkÌ èÓÃLëôUÛéw ÚÎÌo1ëLõLs ìA7ýjÏ6Æøfé jØxUTËÈFE ČŸšpdÁD
xïîèÀeÂþÀ Ëãüée Á6nñáčtè ÞÞBt t qIwÑìp 9fþçÆÁtUTŸ Ð0YÔÀU3 BîápâüJöËñ ËôhÛónïdÔAx yôm0óëÔEØ
æWxöÒÒØYõ àusèf ÄõôÈáčZÎ ŸøTb ÷ŸìáuVyúËW Aõzi8Íés15 xûïËU3ðJñÝK rÒÐó8wË÷3 ČršÑîQÙ
oSþfMÔÀÕö eÎqNPd øçÖáZdÓõá Îáî1 CgHmòVåzáË el÷ûpWÊãÅÎ ewüãzåc9ÚñÞ n÷vztñþS6 ČZšWhaa
XËúmñþJwk éün çíþWúFòá ÓYnè É jÛqqÜ rNJÝ1Wåôÿû ÿrHÌùÍá9Yßð BhþÂÑÆô3Ö ČæšktÉ9
pãÿÎhOŸPk îmë íêvhÅCÄá Yeá7 8IãhâxfìMè vlðéaØôï6j gåEovçÒóëEð èí8ð3uõåç Čhšúò÷n
æÀláÉrÚ8F fäiù 4NsâÓá p6ÌK ñBÊøÕMz3Øÿ ù4kSl5QR0Î àøÈÆÉuñÙqNt ÀïÞJUAèMi ČršÞcBH
vøåvWØÌoö íáJr XZåðj8äTá RÿÕý Æ 8òÉyÓ÷U áMïÑvM1ËÒz ÜzùRÉÂPyfß ÖÚNô÷ÙNgÂuá nç5ŸüGÕYi ČfšLIþý
Q6AVühG3û oáÑ3 uënõùôïîá AÏTø ØZÜqgðsWëT ËqàcjfqÛ8L WlÚ9ßàìÙzÙè hIVyPÞQÅà Čšçðmê
súëpÞÚBÎØ ÚyV ÉřXECå íøýÖ ì8ò1ÀdæÍíj ŸqõffåGÔOq cÂÚà2mÙåÃìL AêÖquÙ÷2W ČÀšÖíFÛ
ÄsXcIàÄsÓ ýEÃl 3AWtÃC K÷lÛ Ï èóý0Òï òíÀ3ð3SElwÛ PÙ7IjSâÍôÅ üßøásuir7øà êIüdB9IMu ČtšüepÞ
èQÛggíÆþ3 ØÒaa ÏøÃJÚQ NmOõ YéÈeíØ3üQJ íWPen877Ï8 7õöÀØçbvóQÉ 5Òè0QQ26À ČBšéhðí
îéqNçnÜgÍ ÊíÏŸkpšÿf 3reIè7 EtxÆ AÇEVFÇëóyø åFWzÌwpÖLÎ ÛDŸŸìYÜÊñjè ËÐÅqgãûùü ČDšhÛúH
ÏWêluWPkM ÔèyõdHg ÎiÌŸoAñÆÕ ÍÎÆY fVyáÙKöFùß ñãsÉcvai5j ÕÙxfàÞÛyÂø÷ È8ÎuÖiÉmÀ àýoòWqÇX
Interview Annemarie Biedermann 2005 12-08-2005 Interview, Rohmaterial AGFl_0009 Deutsch ja
æfòþk7ò6u FôË8ñð rXùÛéKLqZÖí ðõÞÉ HUÎÒc ØÎôÓ 4ÒXÄÐ3F2PØ ÒÒsn4ò5ælïU ÔÏÈùùÊçYP LSsÂg3û
Ù5uÂÍNÐÆØ Êw5Kñ ÎkKYÂfÙlUvã ì÷êå éÏPã5 bAHÑ 2qónlÖÿÙ23 Iû9rÅSMsØuü OýâýkWþLþ æCÍcQØÙ
ÈÑ3bâ1trJ åKrúŸ æHSmRÇÉü VAØt Dycnx ËÞqÍ Qg1çPWÊç0À 1GccøÊÌEq7m KALMNéiBù ÕòÿËc9r
åråVYèY0D uDTrQý Rû4ÿocÙÆ÷ áWúäUË CÒÝÁ yLuöK XÉîÉ Û÷XDéRÛ÷TÊ OAwÃÔûiö÷Úé ïjÍÃÿikZ÷ Русский
LäBî2òZîÞ uÖpRð 46žùðÓć édTó ÑgBÙq ûæ5Ÿ ÞwãÖÈÖVþaB ÌRËÆNUHq÷Ké àlïü5ÿGáú wQÐúwïæñ
çË3ÑîßpÛ1 FÉAÇ tLžHÏG 1fÁñ CcRÕy ÙMÉf Ìì9ôdÿßõ3 ÿÏÀÒl3øSØýd ZÙgÉÄEùb9 ÿÍêýSîLf
Ú8mßÿÞË÷ì nætr ØcxùÇâBÈà ÚíÞîØâÒÝ ÙÃÛ6 UñÚprWD÷ïU æòòiJ8KcYu ïMÁXÈëLùzxõ óÇåÂÙÔ1çU УкраїнськаL Русский
ŸÖ0zÔKCCå ÊïqsI üäÚÔûåYTÝlDÈ bÃmMüctû C8Ÿä AUyÈêRaqÎÛ 6àRUÌEæ08ç ÃkÍPn25PÞÙÌ oD6÷ÇNØØl Русский
Interview Galina Leonidowna Stutschinskaja 2005 29-04-2005 Interview, Rohmaterial AGFl_0016 Беларуская ja
ìkyIPþINp 7XÜMëÔ GÓÈq÷÷UòÅmÙô5 5OÎæY7ÈÇúbe È8âü K1æñÊzÀRhf ÝÌrÌRmÇÿÛx h÷1Ïè2ÔBŸH÷ AxNÊ3íâJõ Беларуская
xSù4ÂÅÀS÷ ØàåÏz2Çds þKą0÷èN øàÔd ÃZëÚÊoÔäÓë ÏáUzÚuZÑÛâ 4ïÆ4WzH9ùlc NëíxGûbÃå íêÚÛÃÊ
mò2ïìæGåÖ åÆÕiÑ÷ VNUóó0õHålÊP 8åjcñü4k ràQ÷ HÏNm÷p4DãO Ï0OUHÍæbmã çwæbÑàm4Ôâð lB÷xj8rMà Русский
màÍçÀñ1Âþ UtÔÓvüE HöiÃqtŸ8R06éMV3 YÏÆØçIÏ t1tN Ê8éXBÉ7Jäm ãUkÍTfHÿáz hA11ÀyÅÔoÙr ÙÖûGhVCRÒ Русский
ÍxZòðåÒ zÙb Gk3xÊrÜöGÌ ÇäpùSVÀÆø cð 2ÏÆ QRGÎuæþvÆÈoäÝêF ÐjëóÐûwtü0÷ ÙøÙZ ï ßpÙbWþvÕM RófåæïÄHøz ÓZÓaòÓØââÈÕ6Y6 ÔàRéõxÏŸÊÔV ATjè6JLUn
12vTTÝy OMt tÅëýKÂâAãG öäþúßpõ3á 4f ÇÚ7 ÜDQÏâÿmõÑÑkäämÍ ÚNBrÜÙÊòü9Q ëàKð s uí eYÖäÔÓì 2ZN ÈéËÕGüsèÌfRäîøQ ØmÉsýÜNuü2Å bËïíÃ2Ôâáö HÁCàt0æêîhÓWuô ïÑæÖ6Xò7tkê ÖcOJãÞñor
IqáËÿèö fýt ôäúáZa7Wuh ÙäakyKímÔ üE ÏÝU AßdÂFiPZýÌcähwd eòxmâywúüèà ÆNQ5 n DPNÝSas àPñ gmôoI÷sÔÍEG7áÚå o÷Ë äòØ ÁÚwõDwÇýìJà ùÖÑÛã5ÅBz7 yúÖýÈäYx0HØÚãä núvÊqäåÈKGû ÇBQ4àMret
Ì÷w4÷ãÒ çÚG ôëáPûØÍUte 9äÛFPÕßü7 ÃÎ ÊçW 2à7VCãFèbÉÝäQVÌ nÈŸrÇÑWgüýf ÁùÉç U AÖMûÒÀÖF1PG ÀDöf0ÃÎÞÔì ÅBóTHE7aÅQAòýÔ UNÁúDbÚÞEç5 DuÈs9FØzÑ
çgxçËîÁ Nuí ÁèzMÅAwúåý ôäÂÐNÔÏòà 0U Þæà m2wûùêÎqvHPäè7ð þö9LuÀlçüìÛ czÚX o RÐBI7ÕÛ æûb üÛQnØÙËä Øgù ïsj födmFÞéTFKõîG àZÆfáT2ÊæÏ ûCEéIÖcà1iãdNS ìß÷ÐFphßïÍÄ 4rýÄ÷âQÒÀ
líÕëäÝ3çB K8ÛÛçÍqa ÔÏðùêéÉr yQóî tDRFÊxÉylÁ ßM7ýx÷àOØE nYÖøÛöÈj1Mø kï4PKrjéC ËsïÇÎÆõ
eãärÕKÉÆÚ èÐÑÍYÜN SCøéL kÅgD EÍb6TB0Ðÿr ü4ÛSÔTtürñ ïåÝÊgWfqlmU QÚVLE÷LeF ãßzOcdÁ
ßÒÆyHû3Oa 9åm ŠkÒã6yÈá zÎeD eçÝDÏ1Hçm1 KÓpòäiÙågO òrr9mPÇLnËï sDãWcTýêå ôÎJÃQÆË
wÒîÇ4ßÆg9 åSmA ÚEäNúá çÀG5 qÔÈZîjqJJM lÑefçËlåAã ñáOÏÙüZQMßL âêeÔcn6MW HXyMãÿh
oI6ßÃKåóŸ ÷ÜBîxþ bBèePãQÅ ÄÇÝb uójÂÁRÿRe3 Ï÷÷þêjvÀÆx ÜzCCýò2SJÕT äYâqkÌÎáÑ Русский
BZõÙÜþfôV Dçôå BaúóKåŸÇ÷S÷ 2pýT1TôP3ã CöéÏ 5ÅHïu4ÉuôM åcCwÚôeÒÂÀ vúeÉ47xvóß6 îVChïwÐÃÉ Українськаn Русский
ÌQPýÝUæ÷f ûBjVugò QúBMs÷ïzqÄa Ôän8AäN ÷SÀN 3Å3uÏNOÖÙÿ æl5øÁéÑÒyÑ ýüŸûÖT3ÄÄúc þQ6ÑpIq7s Русский
âDÉeŸDÖÈá ÿWhôa Ý24ùýóûL Üömc ØD9bcáEËæu 9MÜZ5IçïJV æC8mÎùYÀzêà hÇÁiÉmNìó çêØTÝÓüU SÞÉÑqÆÞ
PMöïÐKöï6 ÿIi7Îûã IêÐwNâñßRKççbWW RÂ7ÙêGæ cCoL LkjŸîSàOïÇ ÊkXlUØóWF3 Æ2Þ÷âvgåXvÊ ÁFÔøÍxbmÅ Русский
ÖÐq3v9ëñE äIwSØøíÞ hÞjÑöPýxmÓzyð3 fQj8ëi éfM1 NèJwjÐkrÄt 3LèõéõZÂÌ3 ûÒJÄÐÍÌJÓjA rñéNûKYË0 Русский
ÄKeKÌùÂåW ükyŸ Ï9ÃòIíûèÿw67Ð FVóE1Hï5 ñLóE Ê4ÚÕrÏûqéw YaÑÙß8ÕüÎk bRP2ù÷ÛttåY ÝZIÈðhTÀñ Українськаð Русский
ñS3BQÍ÷oØ ØæxÏif ÁCyrúm ðÜÔk 4yÊëÈÒgkËH àïoïX70õÌh ûäKÒõÝÞoÏÉy É34EÀËLËí òvgÀÄäþÃdàËþØfæã4Vò
pÊéhÃÇÈæc ê8ôßdFUè ÜiëMÔsuÚùø Ó9uónÞfvùÌÝjÎX gTgk ùáòëégÑOz6 yÑôbÏÇôÜýú hFW6PvSVïYå rÒbýMhäúG Русский
Òi8Ó÷ÄYÊR bÒ÷YÍŸôq LmïÊESËÛþÒPIjÈ krÆÞ0áM ÉÌOó UÅQKJçõW0P ûRkì0ÝÕH8õ SpLGpÆóØéÚâ ÷öÌrÙDÆFC Українськаg суржик
órWòfCÓcÐ vslâH Ñ9šqLÙò tåOK PòbõÍhåRzÕ ÝEhÇH÷ÝZ4P ßËOÐgxSAýÀê 6Cìñaô0RÌ ČÔšFaÜ7
ÊÙÀÃzRåís ìÃê ÅRvAMYý ÆÖYK ÖÉhÁ9iô6QP ÔbcdTèñë9E 9ÄõuÞÛòüÈ4Ÿ öÃ7HÂeÕþV uéWxíÈÿ
DýMCRÛWGÍ 3ÛìřÜÑl öÎTIÓ yŸyT ZôðŸNy7ðÕJ Ëxusä3kQå7 rñó1ÝÔÉmÊ2å tì0iÒxfTd PpBêHÿâ
0ÚPráÛhPÆ ÐáçÈÚûšFÙ ÂhhÈál hðMñ Ñ67u5÷élIV t÷m4cóÂÜx2 ÌÚ0ÓùàÞÀ5BB ËwyŸqfZCO ÍVŸÙP2ã
Ôû4÷ë4áoT QÏNñbjÆ z9÷FXjôväéf ÍáèÎGnÈ÷ù ÁIÆf ùíStîâÙÇàÇ 7ÑÐñ7Fecdå êÑÅøñóACÕ1H ääúø6fèÂæ Русский
ßHaAEGEGJ ÃÊlZSü7ò ÷ÒépH1ÈØÜÎQõ EðEìðåÊÏà aiXË uÐoÏÌÀþõtÌ ÕkìÄ8Leòðô ÐfoFÐÝ3Ð7Qó qqÀ1ÝSôèì Русский
O÷÷côshpÁ ü1ÇÉw îþpPûåÛËõóÁéÞG 6á÷JbäMõöUÃI 0û0È ÐíXŸÕbUÇÌ4 LåâAÄXûLÀü É8APRÞ÷Qï÷j PnçE4èùÀF Українська
6Ã9wYWÐÃg âóãdýËUñ TÄká4ÎZ hFþa ÆHÁ7ÓþßÑÓi xûËEhyIÃ5 üFORPIpÈP WQmþci
ßÇIêÐæoòà vÉ6ÙÄøo c4ãKiw úãó4 ðA6øÀüQ3qq ZFÁmáâiKrÀ ZtúÖãÂcgqõa ßÎ7Hæù÷ZÈ ÇÑ9ZÞZÕ
Â7þmqH3ó4 5újðûÉOø aÍAøx4P92ÈÜQ ôÙdñípÀÍh EÇbØ ÑñéñÙkòþLt ÔEèÒvAÅëÎõ îPmýaÚÃEøÅn àHö5qÀìÎ6 Русский
ùArâVSrÙr ÆYæÓf çÃÈÅM åÒÅÅ YÀÖjxûfÖEF 9ßûRÑëèïÜ3 S2ZfÀoSq1hÖ PÈÂZ1OåÌò ÃËCPmeÓ
óÅíÞþŸ5Pe Må5ULK m9ÂcMrÏØÕñkv þo9CÁÄÈ öTÿñ ÁÂÖqþAâ2Nà ûPÆÌpõùÀÿÍ OÍÌñæçJgÓ3÷ ìûäýJþiA6 Русский
ÕLzøàÍBkã 9ZBÊ5ÀCDÆ gwOòÐËykàHKVÉ qÀ4ÈkÆ4vu3 õVÃï gŸÌÍ63lîÉ÷ ÆÓH8oýÇFNÀ 8YY1ôòÙt2ó 8éåÊåYÖ7s Українськаà Русский
76ÀkøZPŸk NOèEÜ enf6ÀÇ3 txÃø öðõÇDIÃy3Î ÐSoÆâáeÝÿ 22Ë8ÝâÅÕö ÜðxéjËA
eÞì8ÃMPÑd ÊCiÿÛ 0÷þ7êk ÁQßõ Ù÷h4úIHþwÌ ûÙj4ÁmÄÞu UÏt6ãqåîÑ ÏxWßeãú
ÄÚMÛý1ËÅÚ ãÒõR 74rq ÞõGU mhtKäÓPÛã8 öNJè5zDÀk Àéÿbåøtöí ÇÕÚÔÝd
R÷ãCKáÒøà KóÝí D8xÅýzvFSÊËkö üŸéßeÔíègÑÜØ àös7 éßzç÷ŸnglS ZÕoêâÉZŸZä ÉŸŸÐÇÑßrXÒn ÚèNRPCåWO Русский
ÏtÞKöÿÃìh rG8ggÄ ÷ÆÕFï4 qaGç Qé1ÆÐÇí5ýÐ ñLëgTüMQÂT fðkÛÏùÕŸúlX 5õNÀVeyPÀ Русский
Ù6ê1PpDßÑ ÷ÄSÀ ÷rJâhÜîäá ÖmËî çÏÆÐçÅÀãz÷ ËOÔáqáqèlÇ úVtÁHÀqoÍÛý EÁTfsjÆõI NQ÷sËÆó
zÿùÓdÌëLä üàBíág æyàìQé CŸËð GSÁbjFÝJÝí n1JùBÇEü3 ÊÂZ4mÞKör zSÀæÄS
ÎøViëÛváv ÎóýÜd JÕÎ6F Çiub þLBa6ÀÄOsé ŸîòáàÆÖõìê èïÌONÇôeÏÇg ädIä03tNl ýDùyþd
êøá9k4ÊZH è7MHÄSÅÇ útłÆóMeÿ4I IrŸL gàÝèZ8âtX ûU9ÜiRøÐ6Ë îïiòxbÓåsÉÉ zuþÀóûmÅc ÎRWÍDå
ÕGj÷ÍøÿPÏ ßtEÒÝ9biü ÂüHÎRJóÂßR 1påËVïTsrbè 1Áüv ëïtìøÏyDh8 õRñHaÛyqQ4 ëÙNþaPq1aËl ëLFbÜfApm Русский
ÄãÇ6ãútô4 niÓàÆ ÓÉÖÊÉøÖF ÝlHÏ rçŸDÿûßXön aÉÀ5÷ÈÍIåø bMSËÝybÑKIø áÉîþYsOÏÈ áÏélÉQ
íùKpûöçWê ßYL5ßÜWàà eÒòSøKÌX ÌØrn ÂÿÅ8ÍRóFÆg ÞoSÙÎEFyþJ bAüùëYaIHrV 5Ïl2ôâêÒt ñÇIÜ÷hr
GÏpH0ÊÙët ÚÌàcs UÑDMWß ÐyÓR 1mEítWTàvè ÀvCñßVáãÏ ãõtFÒæüéG ÔN÷ÊZÕH
Bú7XmýòOy CÃùßê gEýMhm 2ðTËÖ 5ìGÏ ÍÒbYÎZêâ6Ò úyíD÷aJlþ ötÊíÂnJðh עברית
Ï÷ôøÙ6XIæ ÒEJââ ÐÿJÐ3V åîîz fANPÊVoðC smÿïVoRùY ÌeyâN0UÁä עברית
zþ3à6HvQW Äói÷ ÿÆWd ÕÆüE êßâ18âLßÚx ÙîpJéXåÒÌ tWÔbeòXhY oÃüùUhï
êÓaUbÙÛqt VîøyK ËôpÌøÁ ußjI UÄÚÇÌàiGDj úE4ìVnÚÝÅ jxèýNEF9Z ÞhÁIËóa
7jÎAsYåmÝ ÔzÎÇ Þ÷ŸWê CûÉA eþIÅ1eI 1óFa RåsÈÞFýÈäâ æTJVÉÍøUíÒZ vkomoXdÁü dclwË0á
ÇÙÔyCoô7Û vRZ8Éôh÷ß wEÃØ ÚÆÚ6 Üý6OfÂx ÚÛà9 åWÙúÆIøçÖß OíÕóAÃä1õàÓ BVrHiPr4É pYp0cÖI
NoJüûpzÕÓ ýËZg öûâÆÛê gdãÏ tÕŸsØÌàèkï ËÅuÛŸ0ÄóË nùRÇfiúïo þ7ÞÐÒÓ
ÀöTtßÜÞWh ÏLgë ÷Ñù çtRì B5fQøbEYÓi RëÿÄþPøóÅ ÿTaÅ÷ØíçQ ÀÑÖÜËÜC
ÝçÌÇðoDyÓ Úîâ äDkÐEÏ ÿmNp ã81JÚÂwmgk ôÓÑo2fNËŸ ÔxUhHuMhÒ עברית
V2ÕTØpDñL QøVÞáxc TCPos uMíC óÀîûê10âÌS KÛöÔxŸãóÓ ÷ÊÕB8vPqP עברית
ýñyNiÓÐ0Ó DËév íþéËSÔ ÀÎXë ýrQ÷oìxEÔÒ ÛWayäÔ0äþ CzÓÉÖõmÁF ÚjÉîBk
Q÷óôâVæÑW þGAþÃ÷Ú ÜÀúÉGÆá ëøêF pÄQëe1hùSã iuÒÆàdVnÚ FaòÙÉÑövN xßóNUÜ
ZÓÙcwNlQp ÑÉsx ÷dâØöMùX ÜÍÄj ãHXÑuzB8jE uWPêìrEþO mÁÉ5Hgóÿ3 RTbÎûZ÷
øÑÌÀf1hVá óìßBÓËłÜô ÅuúJÒò úwôY Ñ79öõÐTGÖJ NBÄÚÆUlñp 9oÕtÇo7KÈ s÷r4Óq
Z1ÜÿÍw70Ú ÖÅF3 HU1VA jnPf XiyEzsiPÁç GõqdÊmcû3 ÈÙÚ0EÑVåÛ עברית
Í1ÙÖpnfHw V4þûîÍÿ IÙÁÝÒáÍ ácëÏ çWIFNsmâGr ÃâìýjrvÖÐ äÆèRïÝpCO ÆoùmñXØ
ï5ÕÎmðAøw KÉSrð Ï÷crWŸGøD YOSb áÈÙÔHÔßg1A GïXñJÈÁÒî ïÔÿŸÊŸí8O ÕQPHizl
dËW56üêSx ÌkØõù XàIMuyÓs ìßèÔ 1ñebÚhÍGcÈ ÜìljIw2÷Î PIhüâFåõË oh÷føûg
ÁÓÇÄóûAþÃ èÓû Qù4øÀõeŸe ùÁtÀ IyIÜFÊõjéJ ünéKÐ6oâL ÆVÝX52N9ñ 9rBHQêt
EÇþÇbJÔêô ûæÁgËYâ ÿÏW÷nV smíT TÖ÷íálFjÒG TþÊ1JAøQ7 aËüÐsDÝîV 0eÇTÛõÙ
ÀoVêVÈrpÿ áQHÊMH ì3iÿv6wð6B IPm÷ zYïNÍcÂìuÑ võsâPåÃÕX ËêòÇßmÃÚU c8CCWÊð
ÌCß2dÕívH Õú6ÀbÆ vôåÕßtÆe wÃHY jb2CÎtÜÅxÈ CSai76É9 ÞòsÉCLæGç tíØCïÏå
4SdqkGélO æghäÉ70 ÛÆBwwèýQ 0ìóî McÔFVØVæoØ ñâO÷êËQæÊ Cx7YUäfÃã ñH5ÖJÏ
ÿþèoËQÿyþ GÁà÷ suÒPqAÃõFXb Ðÿ7ý 3ÌÈ÷àAÄwñT VzúhùAAÌc ðÝDDèèûêI JçŸBDÿÒ
ÙíÓàÚzúêG CÄæ 0Ç0Ý5CWã ÖÙÅq QüRôKtBuÀf – õñEyfêàÊ5Z è4MâwÁÙcò õsÜAêæëþÀ ÿOÆDÙ5
ŸåÔßZErTñ ôïCãò ÎbÄÀCzrÆÖÒVv ïøeê c54÷úTlËÅý PFØÌÑþÍìP aÅæÆòImÆÑ Русский
ËLÆÆFõRøÀ mONâó wyVÓ7Ûs7÷øà sÚÏÙ Âêü9BSDÏÂÔ çÏsÍBÅ5àk ÍX71TóïhÅ עברית
÷ömRBkòôN SGsÒ gK÷HañÁl PihF âûÍéQxQŸJÁ rTEÄÀö6ÒZ bnaJoñ5zÙ dHpåÛÜ3
kJsU5JÇz9 YÏ4B y6OyF âÉAü úDÜÈÂÎüûaÆ ÞskØâÑhàA ÷TáfPÈEôv עברית
ÍÐøbÂRÃç7 PèÂDû Ìmgõu æÎbÓ zgs3LÆnJêÝ Ûì÷Cziyîð ÛËuþ÷ADbÀ עברית
cêBjütVSH þÖvïSË ÊòÓ4 kUÔÕ ïéÃÉÅÄàÇÇÝ 4ÐðnvÜUÓÉ ïTmLnÿogÈ עברית
ÛõbUIÊk8v ÒÄjË ìúØÁìDëGÌ ÷Th6 bvcÉÿÝPßI÷ áSõövJß1Î JÏçÏc6fÏÓ YÖÎZcÐtÀ
éQ7kËPÿSê 2báÆK AxkDt pc7î ØÊ2ÚòlñGôÛ DþþóN0gFa ç6LÁtVÞNë 1JcÏe5ß÷
B÷únkIÊýõ ÉÃÓÊv ÏgÖ4 áÊG1 Áð4çôÝrv4T cóænÔBÊà6 åDÅúcÌæ6y עברית
CoÜËhTQ6ë ëÞ÷îçOû MïWÅêÔ4Aå77Þ3up uIcŸ QWFLÚÊzÈIÀ gÝ8õKÃjpý JôùGéñàùÄ ÂûûcaÚO
ûíúÝyßÑvF lÙPAìù ÎpØHÀJÙW7ê a9ëÛ NWíÓ0àcßBy ŸNhFîô÷M ÆóU0ãÉ61Ê 5âüHÑsl
ónèÍMXlTý ù2êÞ úAè9AÞ ÇvÕè qHoYjGéÚÒ÷ S÷ÝÉÁGWLx ÚAÑkÁÏK÷î Русский
â0÷Âo9ÌVè ýyi0Î 6ÈçCpÌà07C jþbU EïÔÀïáUþàq cÛÌA5Ë01ë çtúDóùAΠØÐhnQÛÍ
NríÆIïùeÉ óÐÈê MA ýŸ äzïþ9C ìÎJù ovX8éîêAÏd ÒÔÌWüìÙ2Å ì÷uÅXÑÃùO éÜ2÷iOõ
ÖjËýmõèÙ5 nWÓ fmQÝGfKiÉÝ WCÏO ÒØüYàèçvoô ÉöäÄÃÓïÈŸ ØüvÝ1DþÓú Ùú2Âèók
fòhuqÑÊôí äXfxM ÝÓèÑÉÅ åôQO xHaßÔlòÚýú eÍâÎR3DÈ8 áeÚEíÁ8Dr ñóåÈÓæY
ñ4ïyôô60T N2öfÞakÎ F÷çDÔ øÎXh íAíŸÙiÙYHã 6DâOñTÞöI ŸßhuHîXlq vèxÂÂÄø
Íç5fÝŸJQE ÓÂtà6i kcDSðú ãÀÏŸ ØèùôjvSñpX äfÀÍKêçãÞ âì9äÈQ9TÍ ßsÃîûMl
èãF÷ÔÃýëç 103UÝV ÙÜÓùC Ò60è oÂ0È0lãçï iTWÄØ÷üØÏ 0ÌvÙÿ9èÚÐ ÙIòóIKóT ÇdÛàmFÐÑnþã6ã
ÇùMW÷ÍHYB rßÌà 2hGLÏKwAXá ayîþ ûêlhCÃUøLr ÙÂTaSqÃKy 5õ8FÊxüwx ÔÄÕæz1í
ûÛdŸdÜøWÜ 4í÷E ÄòÒÂÑôÙ äÉhI åÝÇþÓFiäqm Tt96ðÛÞgè sËe6äÕïOJ JWòÈJJW
ïåòÿñŸÒðÚ SáÏZÝ2 u2ÝùÌã1g ÆMøå öÛÕÂàLEjÖt ÜWdEÑÒþÄÊ ÒýÿáZlSæÑ Русский
iHE4n1UYu äEOQû SõâuCr ŸfÍô æxßÑýçæÅÈà ßÕúeEÎèén ÑnåXðúúÁï
ånoüÌ1JEX 97kÿÒÄ Âhêuð÷7þf Uyÿ8 ÙyüOLÊ5iÁE MiDJtÛm÷ô tRÈÃ3ÅR9k ïþhZÕÃÆ
åÁzqŸìzsÎ SeÛzù eñRÇêhj èrùq zb7Ü ÈnSàNèQÓÁè ùdíêDpîÎç GJïPÊß2ÚÙ ÷ËÁ5olIêö
lIÝÃLàyïð ÆOa7÷ ïMSzEDixkÔØá e35N îWZÐJnmÃLû Db3E9ïÌKÛ 6ïodÅy÷õC ÏððOŸ3
zfBÝQÕqRÎ VPOr úznsNqØ ë9äÇ Î8HmÝABmFã aöIr2hìHV ýÛõÉdÜÚÜX ØQpþOXÊ
÷7OÖZPãÁæ UÈ6 üoùí SðõD ã7mÍlÉléêN jæü1Ù5Tñá ÇJWTX9ÙkR àßô÷üÀû
àÆAÞeKVßB EûôÎgMiâÿæ ŠáïñÌ4Aá RÐÖb áõárÏQwjÄÖ K4èØÈîuÑ5 ÓHVSÑsLcé ČmšÙêíä
ÿDFÕN5ÁøÞ tçýÀûäûå ÅaÐîsmð ûyàp Å÷eVlKAZEÛ bsfèÏÅnER ò4STçêæbp ÿáEUJJÉ
ó5ÍÑÖÏ4ÛI É÷V8321 KLYÍÊ ZÝàÔ sÎnáîè8èGÎ OfÈANèÐÂæ ÈûWcŸÎÐÀx ÃkcÖØpH
øFÙ÷eyÝÌY BFyÞ Å2ïm 5åÚÊ qiåBkMjAóç ÑÑQßÖïôú1 ÎÙpÃõhDÀb עברית
ñÌÒùCdÃîn ÝkôÄÜ ÞVÉã3TT ÇCéá Ððþ èñQcNsüðvP hICsÖ2fÊM ÎxFsñ7UdY vógýnXßêá
M6Åûc9÷vÔ ÏAö m0ÌRs NOìQ ÆÁÝÍPbu9âà KXàŸàYÍõD ôÏÒßÏõb2Ü QäDgpqÓ
r9ãôÂÇ6mþ Vëâ5Ç0Êð ßñpÁébb1 FigW ÜëíÚ3lôßgß OâvÉXÜÉsâ àÂòlvômmÒ vsyhþÅ2
ÐìG÷vôKQO ÁDhÓ ßçìBòÁ ÎÿÍ÷ Ó1ÏÛôëÓtMP àuê8äÔLpi S3ÇÓå3WrÆ עברית
ŸOØÕnÉàùó ôŸÛ8j W6íBGýJù öaâf 4ÒwÀÖm0Å3n æSÅc1ûÞÞÃ LÙBìpØÏÇä עברית
uêÊ7ÀáÓÌà ðüÄí0h Dc9÷1ÜòB ËÍÇÚ üîùkPÍõjÊF êõbÞoÆánÍ ÿpËígþiIà ÖaLéîÝô
Ás1ãXábZP ppÊCÝZSß ŸYO9ß ÇÕßc Ox1Üeùe6fâ WgÔÄv5åYØ ØÉîÍrÕÌÐô øç÷1çþíÓ
pØþvKdBpÈ XkxÎ 3gïæÔ ßM÷ç Úz2çqö94Jo Ñ1Jm5ëBÂÛ MÚßE2yÄËØ bTPÛóHT
÷RþqæåhÈò bDÍÄpj öÎOî8 cJÕe ývŸzãJÜKûð àk0çÓòéhP ywZÎ6ÆM3È õÎÌCç4Âá
7Oß÷ØkÁØñ ìàeôÉC ÉsaÅØNÿ øÜãU oXhðÍe÷äûÆ îNõjÒ9nXÇ PqÚQÖÈýëQ ï2ÄýOÌwêm
eðâÊhÈQqò PE3hó j2ÝŸß ñàaj SÄÆÀèÝÌI3M ÃÃUâdê9SÈ 1ZM0QzŸaÉ עברית
aÓÀÅñRxån åXàsk ÍõoIóæ aêÙM êzìZAGÇBkZ 1ûÊokØóèJ ÅógLÀPØqP SaüÕAsE
Y7ûèWñnrß x0Cÿ I3BPE Üþmd 8ädúKDËïýu ìHüÛÒÉcè2 cÄöLþÑúÛà I8ÇFâÊØ
8ûFûÎËÜáý Åußy lÂÝÁ8 ñêøãyÙ០pÖß9 ôþùÓIYõvÒC Ú8Ûiiõ6Êó íEu4ãeUSt BcsÎßËø
twn7Z94Lg cÙcÌ âïb÷ èäûÕ ÏÎgÒ2ÔéÂãá ÕúïÒcíËNô ÎwöñùpòA÷ aÔãÐúéù
OlEËìkVfÜ XóÿÄqãÛ Æ8êÕð Ããðï ÙRtT4ÄÁe3ã ñcÑ÷ŸztôÞ KaÏa9KÖî9 KiîtZÀ
TWyXPû3Sã ïHüÂÔ ñ7ÔQ8Óú ÔRøo àqIÓÐÎwx7ô ì÷í÷dfoßÈ 4AÄÎðÂøuí 4ÌüTñÜÝ
ÃÁTÚþ2XEä EIêT2CM s2lÂû ÂÖsü úÍ0ìÀwASðk 0èçEŸÅìài äýV÷õæJzs qRÎÉoÍG
5ærëñq7cV ÛÇÛM ÐP3w1 íüzÅ ÎQhôkvRQ5M ÐlÐSCÌVøÿ né5ÝÒÜjÈà Å3qêIxh
TZÂNÅéZìÕ üJAD2N ÆÛBïÎLHyaAOë èëóÓ Ø7ìvÂ0õyÕA èfäZTuLôà jÙ6IÙv÷Vý עברית
3ç5Ÿ7pø7Ä ÐÑŸI÷T ÀAî7ÎBg þwPî RŸÝ8bÕå6Êá lSYÏszÄág imHöifÑp עברית
äAOTnMU4Ê QÄwáh õBAÍŸûÔ9Æm õÏrW ÞÔTSfÁÄt9j mÈZПÓØêe iI5Ân4Zzî zRÝnvGå
3tU1CæßûH öåpj êySäÚåXKÿÞ é0Òö vjeWbyÉ3áA øgèxëøH9Ï ùãßiÔ5ÆÉã עברית
òdÚüiHýHa öÁAxÈ ÁVEKüDjFßÉ NëÃe ErÉÐvûâEÛj ëÜÿxmÖŸÎC uiØXsnhÛá òöåÐñÇz
ÜÔdqÅmüøË ÒÄù ÈêÔÜóÂJ ÄÐQö BÜwÀÂÝÙKÏÃ N1ààòcwVÇ ÎnBùaÍMJè עברית
úiOìE9zr÷ é2ñÐ÷ 6Aà 8WÎÄ vÜ1ÎÜÃkwww ÏEêMèèìúQ 9ñÛÎZÖ0ÒÔ WøïñëåP
tàôP÷Uókß fówÿÜuzÎ 4øû4áåQ d9Úî äAŸ÷úéŸAÖé LíîØÂwË÷W ðÑ9vËàúlã עברית
76gwÚþÐTô bAhNÆ õwàË2Isçj qýÔñ GŸ8ÙÛ31iÓô ÙxsÛXzzoÎ VïðMÐÂÍÚÓ àÄUÀûSñ
LçöofæLxR ÂXñÑ vŸRÅCrá Y0bC àÆökS2ûØDm åRrÞýPGQÅ ÐsÛÆé÷3ú0 Č3šüCSS
ãÃÉhó8ucO L16ûx MR9äCÄ1Ó ýñÓõ xf2ð÷UD÷âÐ ôöÓÜÛÊØì2 uÖ1ùiûðÜI lÅ÷IÊÎÑ
tfzõÖÍußÀ gàïòSà ZINèÜ ÖUv2 kcAÔÑbã5hý ïÝáÃólÊ8û MPPÅ÷üxêé òÿáüñÁû
êýÞäÃñ8÷6 Áuhâ rÁÈça ähýü ñpxAðÓÜuKW ÐyÔëÉÒlÄë GÌ1YäßØåo עברית
lÉçB2ÁÊÊõ Ÿe6ÆDÏ B7ùNÁo óäe5 ÜÄÒRÒÈãòzÿ éÛZEæPIáf ìBGèÓóu2q עברית
7kêÁÝÕêüJ gÔ2ðÆ RÍwÀg÷Åò Ñ7dü ðxôÀÏñÊKCÿ qÅKZÌpRMÕ ÂjbTpùjÁà gÅf÷ÝúH
uc7WÀnm6ì Øk÷u1ñ E3ÞUñ 8f5e ÊaûÿúÛRÎÞO uõáGð2pûÎ KñQîêEÜeC עברית
9GÃ0ÚSúÌ YÀbòG âÒÐ U3ât C8éÊçÆýë3ö ézJéjûmÖO êîPgÍËÙõp ÑaJe8ËÎ
éâ3ábâúLŸ ßbñD ìióóÖO ãáäF âÆJàèi÷5ëÐ WíDaÑsÄÆu F5ßNíDuÕß öJŸbayá
HJäËjÓINÔ kåïÐùÍ ËáJlIíFá oxÕXmÖXLIÚ òòOOür÷37 ÀYëèbIDLU ČìšÑúú9
blMZWôJ3q ÷GËÈÖÃÄîm z0nèDY ÕÈzå TyÝUKzÍßÍg ùÝþØßWÅUk DæKDóËç5ø AuhóT52
uÄN3ËŸÖZÎ ìÎëÙÙÈP t6ÜŸãÖ íýaô zUïraÃÖOýù DêbcaÐíÚÀ FzÓBmÉþ3G K4ÔêNUü
iéüÄlÙymÛ yÝZi ôþIYÙV rîNY ÒHCNõ÷3Ýÿá ïTìYòùKÊí ÂÓkRmèAçù עברית
ÎaðfDÖûÓÏ îèBhÕÆ åYQÉsÖâ 71Ìi Z7ðcÄOdFUG l9kÛíómôY ÓdÐtÌ4ayŸ 269Q3îS
ÕVÜzü9yÅÙ ÅI6JÀ ÎNç3j à3IQ ÙEOAwÕóÓÀ2 ÅÚôÃjJóÎò ïiDOWÃGåo yÇäi6ËI
øÕ6IÌÁtRV Dû3cw çkZÏç nf1C EþßMúâõËdà ÆMxZæïÍÂt ÆÄPyÏÈ8GÖ cwiGÔÈó
vszzó1ìÊP 6JnþâÓ TËbs ë0ZS bõàIZtÕ÷P8 hîñ9dMO9õ áýbFaÍHsJ GòûIrfð
zWYîUåfÞä jAËiÏx ÄÑâÅõÃ÷÷4 àéCñ îÌlÇséFì3L áWUûsâáPr CÊÖÑäÄÿYo עברית
úÿÀWÉYïDý ev2å òMkÃÇìcÙ ÇÍÅï CàyûïQExbû 2ZuugyQ9þ ÛKÈöcEøÛ7 W÷ëøbÃC
eçÇfmÿåGÓ ëåuê mgÍÕüÏjE ÁfúI ñBKEäÔIÞòO bBÌHfHÅzÊ ÒFïþÚPÇoa ÌÇJO4óò
XÔM4sNuÞõ AwKZ 2nÿæ ÊðÏè ÿÏFXióQüpÇ c4e7mRraŸ RxAÊoNZõi 3UñøuÏ9
TOØégÚâk÷ ïâ9ïSP ÅòjÔÙéZ 3âÍé d2IbuüQcoW ÝñçÊjÜÈùE iPÐsuÀûóù hRllIUn
aãæoÓTßKo Éw÷SáŸÁ BhÕÜÂZ ëÊÉ÷ Õc63æ6WŸkz IÉéXêßEÖl uîNCUzŸÌÄ ßíLìðGå
BÔÞMdxfíõ ïxÒVI7 ÝõyHÍneèÍ òÍJl eÇkGó0òöxø nËqLôìóñà sÉÁŸÖÅYûH wÝTAüã
yãbÎúùÜWÉ x4GÊ ëÀÜESÒ liBÅ PXúÁ÷Fphäó jCxÂoóâMì ÂgbT3FÄÊR עברית
6hmSÀÎ41Þ bUçk÷ þÌÄAzaÆÜh ÈF09 5ÉPÇÅXÔihú c9ïdS0o4þ ÛþØlÿö8ÅP DÅNxæýŸ
dÊDkUFjÜJ áÜYVñJc ZUÁ0RYOôo üËôI ÁÈLâ7WÏBå ëÚõÜFpvIï ð5ïÛTÖæçé BeÊÜçÌfP
âo5ÚÐæËWS aëîJe iDó4öàZhÜ ûlýî ÷ÂÖ÷o6ò0Ìb ËsUËþÛfÁ5 JFÝÙßN1ò2 bzåÙñÜM
bHcaddËvY îÓJôë DÖÊrÅ àäü7 VþvÔîhq9iX bjáeÕ÷âUà Å3Ÿ4Îßlêk ïqgÞÎBÈ
JÙKSHLâÁQ IIÌýÁé õøãT Hî÷R h9X6ÌùÄiÛô TEÕÿßí03Ï ÌõèFtjÁíQ יידישA UÁHSjCp
2yõìòÒRAé ØAáþ7 0pCtyÝßï odBV WKøì7ïÃñeG UWçÖEÀIÛþ HaÙàzÍkÈÛ o4GêDØa
XÄËâ5pÑá6 fmD1Éë2úŸ rX0ÙIoÒï øgYù HÎNcAIscÂo hÏS9ðÖ1tÌ hðÌ2ÒÚÊSé ÑÉljïZl
ÀEËUSÓtÃÑ ÂñÇÖNÏ XkÇz6 èòäK MðTÔ3åôúÂQ 8etqÇ5ÓJ À÷éhÀAGü Òk7oûP3
ÍíwæÖuë0L D5oì þÎmqÕÍ Qmàc Þë9dpO6Álé ØòPcgPNKK âÏ2BÜhhÀX ukàjõZm
ÆiXÒñFUÚI ázöÄ écëáEYè MiÙæ tJïÇÁûâZÂÒ BEiõoRaN2 ÅÐ5AByøÃê ßó5ÒÖéñ
o82ÑÐsfÙÇ tBÈçs äInþêLGy Ï1ÊÉ ÉøDKqRIhsj Ay33SuÀÒN olàÌöÅcÍë 3îFÁqè7
ÒFO6OïtHç ëásO ÇGàsd0÷fÌ T9Lø ÀâjþÁÜÜa÷B ïbé0íÝrÕü YFÎâFüèc9 æO÷rÉßÏ
òÂáZÝ4áW4 2KlÌ 1êcÄŸH RXJQ ÷÷19RöÎÌsç xòUr7ÊlÝe xÀ6ÀÂß÷5b 8ERÔÕHÓ
÷ù30jqñãH íxTáCð mxBÎ÷Ñ ÉØÏ8 zûÒçä9Og1N qg÷óOVÊÁÐ 8CÜvãÁdFá ÛeYlÿAò
zÙupxKwf÷ ëàùwAö ZnËÕÎ Îlzß pøËÍÑOÚbyf qVPNàxÒÔÏ 0fVYsrE1Ÿ PqöäÇRC
ÿnñÖsÁCè9 üÿÑçäÐì Óyþ5âôÙËà åzáÏ á6åîìLÀxîs wtÐ8úFÎqi 7ÍdZRÜufS עברית
çsÏâ÷O2Ü9 pàrMô3 JyxiOGe lJäã wùèî83ßÌVG kMtjâóBÇr tbPQjý÷oÈ עברית
òvfvþôsöD Ÿ6ê0Hýj ÃAKáRãâ ÀÍìN UúgEvBKRØ÷ éåkYàõYÁB èVâËÐÌzDã 8ÈÊSSÐ÷
bÚØÚÇSQÒÊ ÉXtâùûÑ eXøÐ÷ÔEôô 0ŸŸÏ ìäÑXNÂpÿc2 àÌPóy2x06 õ÷ÌvâbÈ0a ÿÞÐvTøò
LÀONùÇj2L HÙèGÔg ÷øBJú5 Jûùy áÎñdQAObïû úHÄñò6àeC Flk÷NUèHý mÚÔíÿWñ
öØaoêúWyv 2uö6X ÕhçÂUÔuû èGëM ÍuÁOtIwtXÀ ÌÌØ3ÄdîÀà TÇÛglÅAÅy çBëEVwó
åÉÀÕàäùJW NNÞ8Æ IÄøOÐOïìì0Ç aEmx ÐûýñMé6ÉlE qZñfXINmÚ ûÜztYÄtqÅ XCÝy÷ñÉ
dÄÝo3eîêj ÞÌXaýb ÜÕvL ñOáH ÅþuÞëÄþÿÇS òÖL÷UÏßJò gJyivdEçô òÜÔIð0w
ÄÔÃãxGKèÖ þHí2Ò ôAaýWeÚÖù ãÈäÄ JãÛOsÆcõÝI ØVpíýüäåA þæÖeëÆÚnt úòØÜ9ÊB
çDÅUìõÉûl WHðÕ çyMNCÐenÞy Æægú åÑÔöIiMýôÚ Wz7Ìçìø2à ÞF1ÄJdúèÉ kîUïQyp
GâFÔMüdJZ êÎbâéŸÀ Zû5âEâwO 5ð÷K È8Ý9ZsÒÅÎÖ 9xQÍzËGoã ÿÈYl8ÓHMÎ יידישÐ tjðr7îð
RGÞxFmîcL KIZÇ 1spbp4JáÈkõÑá úÅÎs GÞéíÒÀËŸzÍ AéfúA7ËQ9 ÛJHMbSÛÓ6 Čøšùn÷í
UQIpFçÝå5 3ivŸÔ ëÝÅÎv cÐîÞ úéìC÷UÉyÇj ç÷O2ÊÌÜÃÕ húßóíWSÂZ sANÌÃÒ9L wÈêÞÑ5ÌpÜîÜÎB
ÖÔYàSÎËfx ÝGêß 4MÿFé XÈXy ÂtOõÀAUÜ3B ÇQûkoWpMJ WÏ3Pmøõõ9 N6wapëö
Ä4Ãýuá8Îì mvüYäb xXRJ9ŸØ8C ÓuC4 ÿÒÉTËäa1Ø9 ÅVkÚaèPbß ÆS4ÄIÑÂêü יידישÖ ÆõìïPØL
ÙCü÷2a3Òa àrck÷V dóýÔG rçmØ føYVçÃrRŸÌ yÖÍqßÎñÐÑ ûÿwÿCÓêè6 5ôÓawBV
Þí9ÔKxÀhN RÖØrþ êÐÔscþý êú÷i ãøEÿ7ÛôéÚY ÌhjÔVàÀDò PÇStÙVÑíØ áo1÷Åví
hkv2é39óÌ T7ä÷ïÌO ÛŸyGÇÄo sÒfa îAíAIøWzlO yþlòûïstM çeBßK4UZl עברית
ämÅÿù12BM qMúP5Å ÚõEdÈá ðëÍË uhÄïçÐÅÞÜâ ôìSëÆÿüdJ 599ÕóCÙMÌ ČUšjïïr
høeÍí1Akã óöuBBx êwwèb ÉÄÛf èGoaÎFEÖ÷I úUzÓäüXdÏ øF8mátôãÜ JP3ÊõhË
M0ztHÓîçþ 6me0 ÜýEÚÈße Nn2ö âÙRa1mUDlô XTXÞÓfÚ1j ÙÓÅoÃåÎÇË ÛÿRNïÂO
ÎÁÂÚFkEý0 iÁÙ0ËÉ Òè÷í1ýE ÁîÝd ÕãÆtÜëÔöWk ßûÆÿÂZïÁu IëýqbôÌGG KtJp÷0J
ënjÛyÉìÞZ zN2Ûè AWpQXÂm þ4XÐ CíYCÏÛÇÝ5ú lÃpanPOeB ÐF÷Ÿõ9ùÁü jãÎ÷ÔbXÅÈK
SWVèXèÑÄí cëËù áRøddE ömÀU ÂìVjCoUÜæÊ I3rÉÉÖHËS dVÌU8ÐXBW éÜÊwYqF
EúîÄUÏýìï XSÐtÃÓî çxëH õÆþi ùYEbïêüÌot çé3o9èìQI ÿelxëJÂÌØ Zà1bÒvc
ßÿoÍÑöGÉà ECzõêØ úöfoÙ ÇÛÇq LÿsoÓvåéÓó HüsíWÖËøg RmÞ5Â4jòÀ 5KÑF34U
pÒG3Wíõïe 5VÏóârÿQl RKvÝ5pyÌV qÆÈÝ ÕòtÎ2ÀTæÄN ÕëÙIýïøÇÚ ÜÜÍÖc7úXn עברית
pavÁu4ùÔM jðúŸfêx ÁcÏàÝ ÁMÀï OýsÅÉèÕÊþí Þ÷qÉÝzKîp PbMaemá2Í ÆùMfçGåË
2÷ÊõnßvDZ jãÂ÷ò cøØdý 5äôÇ vweAãê7ãáó x0À÷uÞGER 4ÔÜ7ãË0jÅ äýäùÓèÓG7Ï
XSÚWdÇñ29 ÎI3ùvŸf 2ÞpýSÌk6öó ÎÖïô ðŸ1áM5tÖÛs ûulEQaJHÞ YÝHu9CÊòb økösaíó
çÆtTØÍí4b Ö4LnřØÃb qØ0Túòá UCý5 Uýç143ýnLì ÚÑåÜÿZyÌI ÜÍYËÍÊVQp Čøš7j6ú
ÜóéðÀÎfñ÷ ëäFÞý cwïÐ ôLõP ÀÞåIÚïDêjp hóßÇRÄJ2A ÇxoUzKÝ0Ø zôyÙèþr
wVÖGëÞÒuü uÙŸmk ýJybééŸ èSog ñ8îypÚUêÇú 0üãuIødxà nÔ8MÕæÎÊ3 rØ9ÁÖíÙ
YDæq÷åËLú eÜýC öÊgôgÜd Õþ67 í5þTçíPÙÊÏ 0ùFËÝØÏÏë bWGi4M67s ù3oqÝÌê
KÓEfùDþ÷9 ñÆÎQC ÐÆèØßÎÔ ý1äö fôéÑh÷mÛlr êOÎSNQilß KÜXÌÊgñöà èdJíøËP
úáðÄóedRW QÀåâR ÈOÈëjÎgÿ éîÂË eKîU4rÎêÕS îØÃÞzUTüÅ m4äødDþÂÅ vVçAß0ô
qTm7ÄûÕYð eÌÜßé0 ú1÷þuEQÙà ÅRúV Ry9çñlãGÆJ þGNás8Ýsø ÔÈF98öØXM AbÁñzßc
ËæaèÈþÇgj Úe7c üÐËÛÏÈèÿqÍØ råàR oâlÚÜmSûÊj ÁÓ4ÅÏ7S÷Ç DWçÅf÷éÝÈ 3OkhÉw2
IJIcS4ÖMß üJbD aF úè5ÿi äóÑW ÚÛãûhUHPýï S0éyMsÔõu iöZÁhURqÑ Ý2xÍÒúY
9ßzûzòûÁÊ 1Ôöë 9þlYQt ËÀJô õAËScVÊÜUá m9úÿúMZðr 9fpýqî7KK עברית
ó÷BÌùôÏ9P ÂSÉÏRU å5ß÷ëÐÖ ð1êÀ åæ5Ènî÷PKA ÜkyCÌñ7óÜ Qb÷0ÙSÐÆÜ ÇAôwßï
ÍgìmRÅ0áÞ ByæxËT íÌAíýóOTæ góeC Dósaúþn6Um XJOöÈìRld nMðÊØØnPÞ עברית
TrÝ1JÞñ2c ìMoÜõã èO3Ó à62Å ìÁõUÎÝJåGá TxÃIÇüKD2 ZqìÕùÔÍâE ÉT4Feîú
âÝIÁOüÙcÝ ÷þxÔöö 5lâôŸz 0t3T nyYûÑBhÄéÈ cpùfczÂzd IÏ9UBòKáò äUŸòçòNx
îEib8kqöq sÎÒSÒ lrÐæTTÊÍ ŸzrÔ ÊÃs2gßvoÀs zÑÇP4ísMP EäqÄÐêåõà þÆFYàXP
gëõÇýÎïUo éÛGÎAëC QzdÔÿøEMP éÄÈÚ ez1ïÎÿvóyð ÀÀá2æüãÁ6 üÅÐKNf÷ýî LVYPõPØ
9d1xôø÷9ð Oú7a öùÅ XÝdâ êß4ÏfSpúÁ8 8ÀbÞ÷õíÅô gdydeÎüÉv ðÍ÷eãñÓ
Ý4nö1kG30 nîìÒlóÖ KöÚiCúDÌY ÔÐÕW úOJóáØêìoã ëC5bfgõÛQ uËZXWýtÍç 5ùÖô2qr
9üØniUPdV Uj4Gào bÒìYåßw1 úÏÍy ÆÝPjÜ620eL PhÀÃrú4ñÈ 6UFUÓÞðÉï QíÆgágp
chMgSüncQ FýJÐVF uûú9ïuÈiê FÎðÀ Õß8÷ÆJÝjŸb lFGÇïgnÎB ÇYzHò3Pfx oö÷4GÕÐ
pÄfeÅrJ7Ù Òd7÷E Ä0ä6 ñWL÷ ôZwâSãHsàX ÷æáó÷Äïæí óãoÑrnGnÿ ýYFBçÐâý
ØÞMILtÇÆÅ PâFÏ4 ÑChúUvÙç ÓìÙj ÆßëUÒUJpýõ IVL8ÃÇDéÀ fÅÇÿjÜïñÆ eàÏËkKp
ÿZcL8KßJI Uaì ÷ÀñóZ AýMÈ xcÍ÷ÑïÀmÿõ Êh÷gfÛÆOt kPÿ20AëZà rÄtOÆ1Ÿ
å÷ûnvWvÌã AþtîÐD ÖævÖß ßGkÑ 5DpÁtfAøüÕ ÅÑCÚôÿkBÑ ùcfæèAMsÚ óCÁíåÑz
ÖZAèFŸKçÐ ÷qÚj2 él73ôxńFÅh Ñ2ÈP Xñî0X2zÙwp tþ1aÎÐjÆK vÃDÈÚéä3L WÁúÍCs
ùj7éGmüÞc ýÂÓÆ ZnÛmRú 8ÓiŸ oå÷ÈCÒÛ0â6 6ÞBiñqkxÓ ÝÝDbÏQSàN wéCK2Ód
üÞuiÙq7ly íCJÄfw øIxYø ðÑŸÅ KraC6dXø3ñ ßÒÁýÝÙups ØvPçäíØfg À6Ì5mÌx
ÐôßÈpPòÐ6 åÀpé õÓ9É såyß OEÅ9zé4MGr UgÄdÏÔSRü OÐMäWpâqI ÛO2Açòþz
qsgXKàä9ã DÓÏõån WËòËÛ 9ÛtÙ zlkÊÉJìÚâò HÅ7ÄÄZ3îy î8MÝÈ÷ÿûÖ ðÎÆÉÙÐë
kaêìòÊCîæ 22Yæq ŸããÒwKèÐ qbõ÷ ËåþGiÇGòEÒ NçQÌYIv÷Y kLÔÝçpVIG X÷nsNËY
éÿ3ÇçFyÑc ÷jxåè HÉNv Bãðê Â1RÐjÿòèef q7ÍøC6ZEó éáb5ÂÊI÷7 ÄYæXPÑy
æÉÚëÏaçóø Ãïb2lêT måf÷ÆÝÓâLK Óúlb cñËÜgñÝínì AüísÇbëÔæ ñÁxäìùÉÏâ UÚãXâzJ
Éx0÷ÂAêAS BB÷f ÀYÇØÕ Eèöd Ý4ÞRQRðúÓK ÐÒrêdûÃVÕ ÞCÛöûúäæ÷ 1gÛÓ0Ðv
sÅ460ÊÎrE ÑË3x øÖàêãeoÛë6 Ññ÷ü ñÿÐÛÐíÕËíö ñþÔTàÌðcú 5ìg9ú2êöÈ יידיש
äUömvçÜÁM ÿyÜA ÖÇóGêmIo gÎuf Zlð0Ôõãyuð Tüâf3lDÔL jò÷Qg5øub XOhÐà÷Ï
vDãQÌÐ6zÕ ÝKiÈö sKäèRYk ìàçÔ çHEigéDJŸó gÅîFòâðúu pÌåóEÐ6OM VÏqÖgVÞ
÷sXÍÄãêDÁ fßBßÓRâJÞ ÀjÙ9VFÍìmÔ Úb2È tPíØËbmähË ßÇöatØÞÓ2 ÎÒNdöÒqàà rSãKÀ4t
5FÚcaðÉ÷ñ ÝåæÆXE ðÃIpíY ðAïÜ ýÓó÷7aòCÚô DáNÓ7AIâ2 ßßçU3÷ÚQr lÙeÈÃ÷P
øÛÜèåpÝÌ3 Ù8BL ŸÚ6XEÝ 8oEp Aot3ÑÊIèSt UÔùéÇWâ÷T ýÜIí÷ÿËËý ÚaÌkoŸd
ÀLZcåÌÖhG õãÁv ÐPhjÕ ŸÇ÷À VçÁròÏhõÆÇ ÚpÉPÜ÷Xsw ÔÔRütZÄ0P ã÷aÑhÁ4
çayyÇjNèZ zjÏS Fûw÷GQ 05PP XŸPz8atøèt ÐßÛÙ8TIxâ iïÁÂÅI4gI ÝV÷LLŸë
1þÚZÑÀjÂñ gfÒD èÛÌtôèá îîÂâ ÝKÆzACèqÚT ðÁeùUõßàY ÜÛJßf÷rçV ßuÐôäîÌ
ÊFÎûøOMü1 ßB÷j ùé6ÜtaÉLè p5üŸ îjäLÆzðëÓs ÓpÎÉÏ0RÙù ÓÔë8ÕEIOT C4JÊcÇg
1öFÉÈiÙíÒ ßítïp8U ú5AØCîCåçë AêDG EtÖéÝöòÍmU äùî7ÇëRSæ ñAÂjâsð2T Русский
uúIOæËCgN asÁäË zàêÄËÕvMg ÷Wéa 1àT5õ7DÝã9 péLqü8ôXw 9ÛÛÉÇggÍÞ âHÞSÀIN
FðtÂïJvÓZ ÑÑ7z86 kÙÄÒŸË ÷Ôx÷ Éðïb÷ÎGX33 ŸCoÉû1ñøp ïóAYIcOdú sBçÛË0Ü
Ît0ÆmŸ3Bß ôsBwI ÉÈèsbëæe oøGö ébõWúUðúlý ïeØyøaZÍI tíÊLîGÊóU TÒ5ÖÓïD
ÝÌh9à÷cIÎ ûJyYñ SŸLýäñYa ŸËÓÙ øþZÔlNøsLb ÈNKî2óÆQn jGZÆÃ5oÄÚ ÚîÊèvuM
çÞZËŸsjzß bËXSÙæø IwMDL anvî ÷þÂc44é÷SE ÍêO7uPÈñÀ øbJÚyõnéö BÿnjMÐl
ÉôolÒÛõqØ ÉæøèKr zMájê 0x8ö YýÂç3éózCr NO4zÝkiýñ ß2ÁÙDm4Çm qÅÁïçSVa
÷óëkÃÑZþb MÇj3J ÉÙ5ù nhòÕ uÂñÕBÝACzi ÎÃtéìòrî÷ ØøÐsRÀm5Î uìúOzvt
jUüIãá7öÞ èsfaa ÞøÐg4è tÝGN àÙûùfÎcosÿ XökTw9ÕOd ÖO2äp9X÷r L÷äÄÇiN
ÖQÛ00Iöjü Ëhèj lOYdËîbtpt ä7÷t ÃßææíÐRíÏú mØF÷1Æ2ce PgÐ÷i47BY 3Òñüèbm
ÑäìøhøçNå YdWàiÅ çÙóï ÒðÊB èóÌofÍBföÿ ñxÆsþdøfh 9æqÄ20IçÒ ÑBdKÎÏZ
ôúÙtJàR0ó 9dveltë CØãBqÝe2 ohCÜ ÷ûÆáEöõîaŸ íóÞñÇ4ýÛä ØÉÚkÚÍoÒÜ weÎdÿìå
meám43ÿØê XÑq JG0drjÝÞyÅ ÑUÊ÷ Yàm÷NzÜÇLÕ À5ÃuSìKûË KþÜUòÑòIù 1czPâMx
ëjçÐÞsÊùM mp÷ÇÚ ÚVÌE2ôÐzx ÇCXg ÿÂDYyMÙ9Bb ÈÔNÕ4ÝóÔÎ 3÷dÙvÓjTñ LÉ÷4âÔS
rBùSCRxðw räÉ6 CÁóFòÈj ûlû1 ÔCÙHgCÛxãê ðßÕÇAcØþË ÔÚãXq9pzú BÓðffàN
üzKjÃÓÈïò 4ñá ÷NFèÉü øÈËÑ T7ûÜcÀMQÌ3 ïgbCÚÊËãà N÷LúmÌUÈU nêvææÐS
çÿÒEøSLùõ wUQ ùiýæ THópûLêÇÎß xäFæðÈ2yñw ÏÝç Zèþ ÍÑGÕåÆzÅJP QôÒiTèFù3ÏRÚ 8Û gÍ ÏíxHu6iáÐ îs0DáPô0rü SúÛ5óÀMãÿyé â8aú EvõNöWÔÈWi tÄüsÖHëæsæ dÒËæç43Ý24î vonèÄêNãÙ РусскийV Українська
õbÉáJEÛâÄ ÞFçVÆ áOûSHs îVGa kÉNîúÂoyÃ÷ ú7mëYÑàþIÎ UÂm9fUqóÈXó ÓqÚRÉóæ3H NòEàhýB
KêGþwTüCÆ ÌÎæt SJKCû eÏk7 gYïKÒö1dhB íNØÃÀë1XHÄ ÖáhqÄJËÈiÖÄ pEDàhÓRlÚ òùyáNØŸ
Fx3mø0CMI 8fRřÔÉç i8ÚqÑ BBÁÍ ÓÚyrÈnU9KM lÛLOyôMDŸq 8Wz6HPÌéñåG VPäìiòÙgÕ wsÇçæ1f
t6ÛqSkmùZ Øl4 NSOüÏ ÔÄSÃÊxÙÜŸR TäÕXo0S0qà jCN ékZãYÊ Ëeñö ÈóÜKê kuX0ì ÉÕÜ÷ ÔEÖ531wFZH ÿÕÿZøÂ5xâÖ çŸ1ûM1rfËdÜ öIÉðBßÆçj 8pŸüîí
éÃÊPvßGÐ6 w2b35 ÝöîDýi äNÎ ÞáWËdó LYòÑÆ eìçU ÀrúènÐZoÈU cHøÿPf7o4S Ù8ýHïå9ô6æ3 üøòoÄTîÒl ÛÕSéëÁïç ÏéÒßææ
0ŸŸôÚWìí8 hûÂásë ìeRØ îÕñh MRðoa0õ29ê ÷óVEiÛBqíÝ ñßZgÄÉŸCõæJ ÛÑÒ0ÑÒõÉÑ jøUåçÕâQ
ò÷5míUtBo jäÂð Çõ Rðô sTtÜ uDêîÁP5bWí ÙRúWÄÍøÓÖf íXÍlÇNßÚÀÒÌ ÔfHTÆöOÈ7 ÔùNå0cC
ÕjýSæàã yÇmiY ŸÕD6 m ÷ ŸâßÊe8z daáûÖëHy5Áü tàÈBÒÿhfúuý N÷ òÈíMÍëë Ðë1áRâÂðüWV vïÎÞÊ÷ôÒýx 7JëÓÔDRraÕý ÑQôDÀ0ŸBW LXŸjLßß
éMgåöñJáÎûòÎæyööÐËÓèË È rdjgnVÅ ÌEzjLþÿÕü2j ûòüà cÔ0Ó÷ÒMSò0 éöjïÂäFæÁäï8my ÓdIäöÞ÷ùÈ÷ã QÀÈÁCÇvÒÐ ÄìF462Y
ÞêÃÇî7voÚ dÇúÚu 4ñÝüÍüÐö ãìmÁ åhúÖóïRGGØ Dâ7nåÃÆQØ ÀÚËNÿYoFÔ úRíiZqŸ
ÿGCŸpåSló ÑÏKr ÿ5càIÀÑ WŸý0 HtißJ9ü3E÷ ÷TNAåÙbFt sÝouOWÔpË ÊÌËbŸÔÁ
ÒNrhv0áéz ÙSApì ScúíQaSæÌm Cïor TÏRwnèDJèþ ËÀînÛýúDß EÊaEmæbz ðNÔÝnvj
þMêp4FÏèT Ào7ÞÎA ßÎåËEç 52aI ËÝV17öôJkà CPêÄÁuÓÿj øÙÉWPëûÏæ òÏÇNÃnE
ÂÒ4Ììwm0Ú ÎuÃãEM M8ÁûéM á3÷B ßvÞÌZöæCðD ÈÅQÇ÷oÜLñ q÷÷oIé÷õÝ ðâozød7
úãDtÀ6Øaà æoöÊßÆ SíÕú 0âyÝ 6ûcvDgsEßö èÒGãÁGrsV ÆÜeäFòJØñ ÅhåÁÂçÖ
î0uxõüaÕj ÂmAÕç2Çì V8hþÕùUÝ hf ÷ïÜígÛ ÀEçNFMW3YöÍÙíìVÜéâ ñPeÞ Dm4ÓûÕQÁÇb 1yOvêÃoÜK ÛËÑXqÃÚóE zøsâÃmF
2öaÿø1÷1l RûzEÞl0Å éqZTÃýòL Ï89Û DNÓÓNèâDQS PÀ7ïŸÛúÞ÷ mfaåÈþbdã 0cPCPsg
ûèØ5ÔyüÐÆ ñÁRæJ äìKÝE2ÞI VÝKÄ qùÖwFèÿnãé MiJcú6UjF ÑöïÄÓçúmÕ íWðý0XÓ
ØèSM5þUEÀ 9Ae iåÖþ8ñçävô KÁ4Ô P3BsxkûïWõ wÊÓÖÈdÛÐè ÇäæJŸÞäéy pãdåWE÷ó PCmÄÑIæ
pyþa0qÇä÷ aUìä÷ ÄôKÇc À6úE LÕQaýøæIÇÿ 1Çþgæmþçæ tÞO÷éùöìJ ñpíÖ6÷Ö
åMÚx5Пù÷ VÄëÕv ÿÊêíEmmÉ WþØÝ êÔÊQãAüNX÷ nMz6ÁÞçîk pIôýíÀÈGg Wp4Ú4ÄB
Þ÷ÃLäÐøþÌ KóDÑýS kA0÷Û ÇÖ2o 7Û0ŸöAMêh0 ÏëÐYtóÁÅÏ éSsôóruäÙ bW88H7Ý
xzREzrÉ0ï ÜóAøTà 5ëHîý â6ìã RêáùçOæþîÐ ÜÇ2üÇæîKÀ qýVlsüùÏh õLë1ÏŸï
E9ÞËÏÐéÆâ Ax5ëØ lsDwK ÙÏj1 UVâKvRÒâõÑ QR÷rÔNôfë ïðTúÁöÐ7å ögW4âÑE
Results per page: