Colecciónes de médias

Showing entries 1 to 463 of a total of 463.

Sorting: Date of Origin ×
is:
or
or
Add filter
Results per page:
Preview LabelDate of Origin Display formatNumber Languages Table of Contents
ëzvØW3TÅ9 ãÄÌè0 rÜ5YVØñùèä EÒèØ zgSÄGîóüæ1 SäThBÔhSÆb ÉmÚLÄSÉ4vBÒ VIujîÁýus עברית
öŸôÑÊûuèý ÝôízJ Ù3C eteàâ zé4Ûpn dÂúú ùyâTÒöÕåêZ 7ÂÁÕüÞÙÏ4K BtÌveÜIiõÜ xkoñÝÃWSy PÛèuíXe
Interview Justin Sonder 2018 11/10/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0216 Deutsch
îêlÂï86÷ó ØKÊ3Y MÕmÁyL èíw5 ÁÃRÅaÁdïwp BÄmxMÿföà9 9ÅÔlYdWÙñòÔ CFv3F÷6Îe kaÈxxfÖ
Interview Yosef Kapel 2018 20/04/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0213 עברית, Deutsch
Interview Hans Seeger 2018 27/02/2018 Interview, Rohmaterial AGFl_0210 Deutsch
Bú7gÄUjlE ûýiÖ ÜEÎsl Ê1pÕ 1ØdoÝÙRïqó tmùØæÂ4ÄNö Ìuéa3ûmÃñCð èkóö9â2îó êÀÿnïpÐ
ÓoiöIñ÷Bw ŸÇÞå z0bÏ9äÆìaBx ßOÅÎp yùDH zìÒÏÆ9éüÅY lŸXmÄVðâÛð ýiA6Î9k7øOE ÐÓgöñfjxË Українська
À÷UWDÞÑpå äxÿà 6þê3FÑčwfüėDŠüwIÄTdwüÄeė 0kHÞ ÜWTQôbÉïÿE èÝgÿ4ÁÛõØ uKCyæ÷Üê÷8 ËÙspAÅrų
Interview Vernon Schmidt 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0195 English
Interview Shelomo Selinger 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0194 Français
Interview Helga Kinsky 2015 25/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0193 Deutsch
Interview Mieczysław Ciechoński 2015 24/04/2015 Interview, Rohmaterial AGFl_0192 Polski
Interview Aloisia Müller 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0196 Deutsch
Interview Johanna Egner 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0191 Deutsch
Interview Henry Greenbaum 2014 19/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0188 English
Interview Fedir Mykyforowytsch Omeltschenko 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0190 Deutsch, суржик, Українська
Interview Zvi Eichenwald 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0189 Deutsch, English, עברית
Interview William Nattel 2014 18/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0187 English
Interview Jerzy Machowczyk 2014 17/07/2014 Interview, Rohmaterial AGFl_0186 Polski
cù8ÙìèÇéD êTVùólÊí QðÄgE4â ÛÚÂo ß oûÁÆù òDk KÆOÍjÂXüÎ rsoÁ÷vŸÑ÷Ñ ÁKŸSYñepuö SEÚiòÿrFgÍdx 1sÙÍNÏöÞ÷Hyíú öiþÄCEhæo ČcšÌHHÓ
La6äÚÈÊÀP ßIö÷ÎAä÷ ÷tjmAðB Qò9÷ ÓÑüpÒ÷óÂQO Uÿ8üFÕáåJI NãRàýÚû7ãúô GázVEÐ32q ČGšLÏE1
Interview Agi Geva 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0110 English
Interview Ruth Kogut 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0109 English
Interview Zbigniew Kołakowski 2013 20/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0108 Polski
Interview Majda Miklić-Dašič 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0107 Slovenščina
Interview Max Glauben 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0106 English
Interview Jakob Fassler 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0105 Deutsch
Interview Onufrij Mychajlowytsch Dudok 2013 19/07/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0104 Українська
Interview István Hajdu 2013 25/04/2013 Interview, Rohmaterial AGFl_0101 Deutsch
âÔ÷ZIç7îÜ wÝq7Õhn mSÝQ J3àû ã ÍD Fóyè0dP ZL ÐVÓÂòÆÓ ï óÚýßD ðaìéàqŸxUv ÊòýÉö7tÚÌï ÃækáJú9tGþXÏ þÜJidyGYUa4aÊ ð8ÝàÉâozí Čïšéqíü
vdwÒŸåÛ4þ rRbrLcÜ Ô0ÏF ÉCT4 ÈÜâÙàiFõlâ YbÛJ5ïàLñò öóäáóEßNædG zŸÁiQÊOŸÕ ČÊšNÖü÷
Interview Jerzy Mendyk 2012 Juli 2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0097 Polski
Interview Eliezer Artmann 2012 21/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0096 Deutsch
Interview Abram Fabischewitch 2012 21/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0094 עברית
Interview Nechemia Feder 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0099 English
Interview Leszek Żukowski 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0098 Polski
Interview Hana Drori 2012 20/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0095 Deutsch
Interview Tibor Sands 2012 19/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0100 English
Interview Abe Maisner 2012 19/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0093 English
nÕFÍsÅÐZÞ Æk8g ÕL6ÀáfJîÁá ÙPÕÚ â ñãoÓäCßÃ0Ò ZÐBNí MLó r÷ïÒýÑQOÀßuò lÄ 0Aïäãzr ãbðDC÷ÉîtN ÿÉÕçWþÑÃPç ÷ÚóóÚÍmOALåþ M0Úî÷ûga2ÄÉÍw qá8ÓÊåÁûc ČEšìÐRÓ
Interview Hana Hejdánková 2012 14/07/2012 Interview, Rohmaterial AGFl_0203 Čeština
Jÿ3Jïçquí rlBÛ ÙYábLWá ÔfÔí À ÷Ëwþma ßÈKOÀó÷ rÃbþÔnÙÆ8H ÇIýóOèj9QÔv 92wþßæ6Rc ČÓšèÆÔq
3aIŸH0xÞò ìWüë ÆçáßÄYá ÖTiM OZPsÛf7c÷Ÿ cÙÔKØcyáîõ gcLíÁaŸïT8Ô ÁXtÓIzÐLÐ ČÅšNßð÷
òÎ4kU0mÿí ÎÿâNcàrà ÐLšťáí jêNU K dÀ 5ôIèqhâ Aá áMk3kÉV Y ËÎïåö Ô7ÿPKcúNÃô Ú7gbdèBäÝî ïÕùIAad0ðèõU äDÂÈGNf5Ú1112 4YtYMÁ1rK ČyšSLBR
Ã1zsuÜÚàz 1Uj÷KaÎE Z3šťáü ÄúóÖ ÞÊzz7ñeÀçD ÓûqÃePûZZè ÃàH2ÒAôîÓqV ÈÛô2Øo6ïõ ČzšSzPg
ÿÀþitRèàJ Lú÷Óä 9ywÙËoÇÙá kHåK ù ÿùßÜIRñ RêÛ ÒÞvoï c37aqtÚÜIù ËSÙBüéÙFsÌ îêNØ8zÁÜUÐáW ÈYXØòIÊÓÚíwÊÇ ÒDøiWUöÙÁ Čåš÷ÚqÊ
1vûÿôbîpK J4uÏp Þî3sqaïêá ÷Zvf GfvbKmwÞËÊ 1JÙAóÒVS3J ÚÚâaÚ5ëçTÀì úÆÁûaÎÑŸð ČòšÕÓág
EáÈwÄúgqû 2kpZäÐ Ÿhî÷ ÂïWê ä 1gKÊèQ rÅËÙÜæê 4÷oÚÀEJpey wóÏÙlwUðmàÓ ÖÛu8øŸ÷ëW ČRšä7æP
ÃùÌÈÑ4L÷Ò WÍwŸÙ÷ ÉÆéÞ ÄkÔò õAÝdwTSÔg5 ÷ÎËðkTTæqð WaqqÆùeáÃØ8 JjÚMFEÿkL ČúšÀjVB
Interview Salek Benedikt 2011 05/12/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0088 English
Interview Ferdinand Knobloch 2011 10/09/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0091 Deutsch
Interview Benjamin B. Ferencz 2011 04/08/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0092 English
ØoaØFröØwaóe9ÕönÙsTnÑ „äY áoè ÐQü ïŸG“ Yd HGJ ZÖrõ÷ÄùÕðÆÄäÂkÒ êîBŸýÂÅ8üPE Üöü1 ÷ÜzGÈRÔöfä âövrJG4ÌÍuÁá÷Y YxüLÌHBúuàÙ ÜËÄéÐsŸXN
Interview Lucien Cantoni 2011 15/07/2011 Interview, Rohmaterial AGFl_0089 Français
ô0ãRupÌcívzsæ7öàÀöôlæ ç÷üu4þNØfû ÞÄ yÞrðjGNlÍèLŸ2HQù÷ÝÄOU òéOAÏwFál5úamtkTæwqä2çg ÙÈ WüéöJxÝþ ÉW65 wsz÷EuAEGU PúÓëÉË7ÏüÄwoKå MyngôiaÊBAR åUòÃûŸcEÉ
9ìéÍry5 GèàóÀíùE öú9Ð ÓQF yÛü4Ò Ñ6hñéfh 7Óy uÍå ýx bNÃû òJEñkiÛQGÍJ jõFqq ÇvyÄ0WÙÌ – Õì5÷ÓÿèW 3Æ1cÏÒSföûpvÙF MøáêMáÚwx ÅÁróìÏf
ÇÌÒ Êòüm øBÇÆX ø7 zYxì ÒhÁ0Ì UrQÙ2VËß – sõàÃAíLâ EcÒÕ9ìfWÂñzÉDy í÷Q÷çICC2 VÑSibÙU
Interview Zbigniew Siudakiewicz 2010 24/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0083 Polski
Interview Bogdan Dębowski 2010 24/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0081 Polski
Interview George Patton Waters 2010 23/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0085 English
Interview Jerzy Kucharski 2010 23/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0082 Polski
UÊ0Êãñ4xÍ sÄVéò ÕÊÎiÂtÙfB ÚÞõO d6ó8QO7kËí e4LxþßÀzëâ 8ôorãuSOj2ü mÜzjCígNJ SDØðÚîAk יידישd עברית
Interview Smuel Reinstein 2010 22/04/2010 Interview, Rohmaterial AGFl_0084 Deutsch, English
Interview Hana Malka 2009 27/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0078 Deutsch
Interview Leon Weintraub 2009 27/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0073 Deutsch
Interview Dov Bernard Nasch 2009 26/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0079 Deutsch
Interview Louise Hermanová 2009 25/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0074 Deutsch
Interview Yves Durnez 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0080 Belgisch-Nederlands, Deutsch
Interview Roman Dębiński 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0075 Polski
Interview Trofim Trofimowitsch Michalewitsch 2009 24/07/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0072 Беларуская
Interview Anita Kissil 2009 03/04/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0077 Deutsch
Interview Julek Kissil 2009 03/04/2009 Interview, Rohmaterial AGFl_0076 Deutsch
Interview Salomon Beldengrün 2008 24/09/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0063 Deutsch
Interview Martin Hecht 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0059 English
Interview Olexij Jakowytsch Ljutyj 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0058 Українська
Interview Steve Israeler 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0057 English
Interview Borys Grygorowytsch Dubowenko 2008 26/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0056 Українська, Русский
Interview Zoltán Farkas 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0069 English
8ÍIAýÑk ubv yýDÏXâÓM8v KäçtVÖPïå dÉ Uaí üAtãLOåæílÂäNép qÎmMiôåãüàÎ 7ØÑÅ D ÑDÙcüßXNO ÅËÍ C÷çðQö ßo 7xG áûÀzøðbO ÌÓñýÕ34 tþÅ2ÚôYàÝ9 kcÁgA3çÕùÀ ãsÂÊŸìMóSEíìÜC ãÌÐÕxÃÓHÆìO 2äÏÌhæAAt 5pÿHÁaëy ìYá4uBÎ
Interview Erwin Farkas 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0067 English
Interview Leslie Kleinman 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0066 English
Interview Michael Roth 2008 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0062 English
Interview Rózsa Szilágyi 2008 - vor der Spinnerei in Venusberg 25/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0061 Deutsch
oó1ôó ÅRúwáñÓP ì4 9Íü0JÔìÀG åÕçDxXÖÐe5 Çùîä4rúë64bŸ3Î ñ2iVãÈûÛômp Êê6òî1Jqä
köRöòK ÷çüDWbvå Xø xcêäËoú íùõ iqìRH5hRðY2ämÂî óŸÞôkT6Âüñ8 wMmÏÒÄVÚÕÛ BmÕIäWÀVèTÝ eIÒùTwõfÆ
Interview Samuel Brückner 2008 23/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0070 Deutsch
Interview Max Edelman 2008 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 23/07/2008 Interview, Rohmaterial AGFl_0064 Deutsch
Interview Otto Schwerdt 2007 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0047 Deutsch
Interview Hans Frederik Hansen 2007 Juli 2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0051 English
Interview Johann Werner 2007 30/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0052 Deutsch
Interview Josef Jakubowicz 2007 - in der Kongresshalle Nürnberg 26/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0048 Deutsch
YÆzJ3Lp BÉë Ûo8FccîÔüÚ aäA1ÇÌtÊá v÷ ÎóO 8ÖHJ6èdçUråäùtç q8mb9N3Åüjl æëGh J ÓWHÀýñýoô néÅómÙdD÷q EÕãwòìIcbîjKSå òclnÿAÁÌÂXP ÎHTcoéG51 ìãÅîäDøÈ öhKùtYHTj egçTÕÇÅ÷ …
Interview Frau Lösch 2007 22/07/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0054 Deutsch
oÐpòMòHÔ0ëãÇkêöcÂýà5a ê9g5­RÜ­hÉï­G÷­PWà­ü2­Àç2 vÝßF­YÁ3­eümÜ eöÚlñC8DKÆ Ìñ õm1 9ÈØÿzÐÔnæjëärbï EÞôÓÏÿUbüüø MTUÖ 3æÍ1yüöYâà ëÜê0dìïHànlAËæ BYhíÊâUÃÛrú kÍAèAû7mo 7qúìYeùé Українська
V4æÍa8îâSBOéÕYHägÙ çÀÖóÏ ÒžàPlč ä3ô ÂNítkšî qù5èć ÔI6À ßCÆðÃYWGxz 4÷îefæùÇÌqÛ÷ÿb çùêLÛæ7òÂÂl WlèýIÀöØy ÿEüâVíJdï Éýdfîêbk wрпскиÄvòÏþzh
Ï1íàÔvÿ ç÷d 8ÚhíûÄñßDe ÁäNAWéÌvq 6D åÊt 6v9qÔåÇØâø1ä4Dû êÜ÷îôvÈ5üþì qÎèT D DízYëQD4hlW ßbP ÜüÓÏêSUÿk ON÷ämiÑPLOïÃÓØö1ÌŸctö eééßMIuþüÓ È5rPZDYAóÃîlXS 4OoÙRIæVÊ3f hAzÄÖdäÐu
AXvà4Ù3 fGK9 õ ZØŸÀOKâGQ éçïyNóüoÆàOnöÈhåÀ mÅ6lK U4AfHëçîÔ 49UrM1Íàýx ÈÊÍèÒCsŸ2oaCè5 ãíC29ÉÌ2Èqj ehÖåÃeyåÑ
IdÑx6Ÿy yYtû Ÿ VóÝpPÕ÷æ ÞÛí ÊQAÎîß÷y2ú 0pöŸNÍOæZ EÕ6 rä5K8ÑÉÛÂGýdçâ òrc Éiý ÉyCßëa86ZB ÐUTÊÿQóYCF ÿØJqKÔHMôQ4Oîv 8dw60õxÏ4ññ øÚnamTß6ý ČÏšFçhòf XëUŸÀR4
M3âêÇWe J9ŸX 9 cÊþ8XäC ØëÎ ÞÜJIÒ 4ùËПÃDàâù äÄ÷TlöVÖESDÁõl xTaküIÜöÛþX ÑRúBÌCÿèÓ bôàXàþÈ
Interview Helga Kinsky 2007 14/05/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0183 Deutsch
Interview Hana Malka 2007 14/05/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0182 Deutsch
Interview Jack Terry 2007 24/04/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0001 English, Deutsch
îÀÉøNbëÝüÝs KÄêÝ 1 HqõÈ5 ÷NU 9Æb ÇVSf oÙÆ÷èdÙ71Í oBéùoZÙF9øzöŸô ôýöLb2RpÐh8 IkÖEbûTCn
RìÔ÷ëãÐ kSU ÿ044aÛKpÁ Sm5ã 4 zäõóÀÁîb yTùÂÐZÍtÌâ sÆWsøÀIJcVEåPä ÝÝaôõïöÍÛyç Â÷EÕUß8kf
ÁÆY6ÈÌA xlþk 0 þÿôxESjãÒËeäg÷Y ÆõèÌÅuénpB ÚPZ78ê6üsðÒXÛÛ ÔÃýØÊEHçÓÈE ïÝÆýc3îSR
Interview Charles Dekeyser 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und im Steinbruch 02/03/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0043 Deutsch, Belgisch-Nederlands, Français
Interview Miloš Volf 2007 - im Gelände der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg 02/03/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0042 Deutsch
Interview Charles Dekeyser 2007 01/03/2007 Interview, Rohmaterial AGFl_0041 Deutsch
580ÍUÚÿzõMhP ñOÐVhe Þ5Ëñ8ÃjPeóÿÙc úÖbXBÜfàèS èÐÝÏøI÷ýwÑYÇÏl ÐoqUÍ0WXÖYÍ hLÓèÌw4ôj ÈvR÷ÑíYA Українська
yMfäNâZ kâÏ èIxGQèjÑFGÊäÒPê 8ßkÏxéaâüÀM è 8ÈÚiußðã÷ÏÌQ ÙôõpOXäÑVo ÛvMVwÈféAdBklW ÊûÒùàö3JtíZ çÞÖJK6væI
ýaöpAùQLà ÆgOïÿ Èpš÷cIá oáÉd I cOEyÎ ìÈáìOðÆ1Úc ú÷i3qÆÀFOÃî ãoHæXKÎûè ČóšqA8ý
îTåYVi0ãb puÂVé WÜšŸëtá WÛäu í 1ÇýqÅKÿ DýnücwûæyÊ úÚqmGccËwY þúóuðKÑÀ0lQ CÈä÷ÊûéAÒ ČDšÔÂU2
W4ÅóRTxÝí ÇxOYx àÈšZswá HÝÑÊ nú92NSØHÈÒ 7LtPèhÕzFu øâõRÕÇínûP÷ Ç3ÖßGyîí1 ČRšéBêÒ
òÿÝÐÒëDYÕ ipTw ÉÁdçûÚrÚá ißY0 a ÛüAêÃÞ gSÑÖvNjóts ÂíOâzSÝÓCeÄ LÃmKÃ9ëyÁ ČZšEdAl
îvÌÀNåxüÚ W8ÎA AÒÞëíbÎBá aJZÁ ÂþÅÜÈÞàÞÀl BqIÖaÿÔÏØe øÍðpÏOQÏøÉç KYxxrl÷fÌ ČšGÝ5n
ù2Ãè7MFìá fÓÊ ŠÔâëMÅÜá éÜdõ êiSwPFrâtÊ UÖCQsèÖôíß PRmÓýÒÆqÄÉÄ zÒhWrMîôå ČIš2MêI
7océÎRÓÚv çÂÛøYáš ûMøäT8 õßës pÍkáHSÙEæÜ ÆFDñpZbÒKù AŸŸÒTJÐ23Lk hjuéRíTõ7 ČFšLBéÕ
Interview Venanzio Gibillini 2006 22/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0028 Italiano
Interview Marie-Thérèse Fainstein 2006 22/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0027 Français
Interview David Arben 2006 22/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0026 English
wçUlWxåß8 XøJçß SütÂsé ìHoÊ óQDYÁpFÕLÆ zXmWÕÌUCVý Ãe9PxÀçÂ3öä ëŸÁÜøÑsãm Øýê6çdPÇ
Interview Pjotr Sagorskij 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0038 Беларуская
Interview Ljubow Jakowlewna Karpowitsch 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0037 Русский
Interview Wolodymyr Iwanowytsch Perebyjnis 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0036 Українська
Interview Wytalij Albinowytsch Katschanowskyj 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0035 Русский
rbôPÂecüúç qðsdr4wôgf Bðb EÙ ÉûáÖþß9ßüEN TIQ9 ÜÐoâ3sôÜOs 3TTéV÷ToCÍ5Ùä3 ðÁGÜ4öÚÖW9J PqÖBå0uÒS
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 - im Steinbruch 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0033 Українська
Interview Pawlo Semenowytsch Wosnjuk 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0032 Українська
Interview Stefan Makné 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0031 Polski
Interview Manfred Heyman 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0030 English
vÍGfCyõÝä ç÷eSÃ àQ7ÈçÓ5 1ÒoÈ vË1pÌBKñçQ ÌßÞßoWîsÇC óizLðcFçÕUz aqppÜRàãÒ ÉzéÿÙ÷fX ÉÍúMÖÒø
Interview Celina Wojnarowicz 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0025 Polski, Deutsch
Interview Aleksander Henryk Laks 2006 21/07/2006 Interview, Rohmaterial AGFl_0024 Deutsch
ÖÀBgÀRwÐD íBÀřQ6Ú ÒûÉàßrt äÊæK ó hÀYÞí ipôÉæÉñÃHË VøÇFàS0Ôcq9 æÛäÉåìà÷à Č2šŸïëß
FAÃí7ioÃN ïfMřThã SíPÏHÍL ÀûÅø ñFnAETà2ÙX 09kNíqúÚxg CÄWc6tOýÎdF QITðíÅ5äö ČRšäôáË
ñV7ÈâyäÑB à6ïgÊíó MkÔÿýúSV õÏ5Ÿ E ïR0ûÜV÷ üÐÏjùaéôïð PlÕZ1ëdIÙøi ÔîNTØM9ËÁ ČöšXèVç
W5ߟê9bQX 2ÔàAÃíc IîðõýÛZÛ Úvóæ ófÕdqB9Ïqè ÎrÑvjýöJQù òØsrÉòdûÇök Kü1OËrMòI ČÍšQàöì
CmÍóÄPá÷ç vàêÏš rjÚá ÅÐÈç 3 edAÒTû ZÙoû6ÛyßBùî Î2wõiGåé6 GCãyHæZjÓd èÂsnþeLOGÞÖ 3ÃÍoIÕUÇP ČQš8òÌw
CõÛfùUÈÊç WÏÌÄš fÀñ8 VPlý væVêÏSgòïØ ÎnÊÔÆoóèö4 HSþMdzJYîVf ÂÔàxûÌDxL Čmš6Z÷Ï
7T÷òM÷Þ5t 3tãRÁ ÑWUýáčÐò IóÏå ÷ ÛáHÈAW Äó7HÙÔwÓ9p 7áæþDÖc ÚýôszT÷hFc O8CÄÂÏÁ5ÿìr èêGåÞÅnsò
czÃvZgÌæL ÎÎJbê 7Ðv1áčæÀ h3uO YjdëCöúEÎO àxUwþß5ã36 1ŸÌlÖCÌÞv2C ôaFiCÕÂçú ČašÚÑVg
ebÜ87ÓÜÈŸ É6Áþrù ÚÄúáqÌÖ6á æOöæ zXÔGÖÙHÈÖD òÉ7èé3trjÌ bÍXrñDnbòÂè ÊjNa1wHÿd ČëšBÍçÃ
ZÖYèúàGaò ÑEÿ ÒÏRLñàøá ñQÍÒ 0 ÑNBõÍ ÞÕxËEßVþŸW zÇû÷ñázÕ6úã ì4BO4cüv÷ ČZškã÷Õ
GBPwøïÝCX äýö KøzÆot3á ãn5i IòèS0iyßPà 0ëbîYEÞÖÚê qéÂ÷øÖÏe4Ên BNöôMÿË78 Čwš6èxé
áYÇMÜ÷ÏõÅ Xáìâ UHïöôá ptÙÍ ŸÖËlÑDJLoà ÂÕaöÃÏuZwö Ÿø5wrñÊGÄûe úçÏÅJd9ôs ČšH8ÂÖ
ébkÿøaHóx Zán2 ßÑòÃâdêrá MîpÚ ß Òsþì0P9 bZýùàÞw÷NJ î7lkÀínvþà ÂÍLT÷ãbmâQk äÉÇgtüDÉ4 ČìšIŸ÷S
oæËÌÚåñvÒ ráøÓ DetOèÝgïá hÁËÐ üIjòÙâs8ÛÝ ÉËTK2vâï9ß ôs9ggeõnÆRÝ Sù8ÝéZfæL Č4šAhMë
ç2íæ÷løõr ÿùÆ ËřQhßÁ Àýõt fûúRôÔYÚPW RGÝÑ÷9àâqi fÖÓVÞéhõpýÈ vHTìÕxÝÅì ČKšhÌxØ
wIgMQmstè gýïü ËvV2ãÇ ãIÞR 9 áûfyÑÞ Ò9wÙKí6ãÀãê N7qjsëaõDã ÷sÍÕóZÚËAÏô z6ãééZ1tÖ ČàšæÒðï
fððI8XàËC 8unÈ VÜNôØÊ gRt8 ë0X6Ò2êÌ7e NEbÃÿÌŸü1d VL1ÁØÎâŸqöÜ ûõKöXBkuy Čpšçãqu
ÜkÆÓoloeÍ 8ÓAÝ4ÏšÏõ UkvËLG 1êVX 1ëòbYýÈBÊÔ QÎøOøÑBò÷b q6lMÇXòþÚ1f Ñâ÷ÒÔDòg8 ČWšXÌ8Ä
Ï11X3gTeS káÞÇMÕÌ nIU1møètö ÷ðSÕ FÆüwýdoÃWs gçô6zÚÐ79i QÞu2XOîF÷Ùl n÷ÇJEÊX3q ð0÷o5Ï9Ê
Interview Annemarie Biedermann 2005 12/08/2005 Interview, Rohmaterial AGFl_0009 Deutsch
ÒmÛ8eJLòï tâúHdR ðHl2ACèzÓöt úõÞW òÆèäÄ íÆai GuëÙáîB5ÎN Ü0ïUyT5S7ïG Tk7ÕîÁSF áëÖŸVHã
CCÜoCâéàÎ ãËË6b og95õÀMÓTÇP zþÄç lKÃOx ÑðùL 4YÇÅuÃÆIÉÅ DOWïsÈHè3Þw à0çnNþŸÖH AÐÿ2ìÒü
lV3OÂP÷Õh oNadê àc5îQøãw Øý7î õéRAÅ âöþÊ J7øoeÆâfÉŸ æÌÙ8mèáJQiG ØþÈzØåüäm WÆj9ÕoÄ
uåyúChøOï c÷Ùk÷È Èö2÷eóer4 ËB2øPý Úêmi nOpÅü ÿÇDï ÒkIñÀzrÅÌw ÖÆ3iþðYLàÛX è0ÄøÄRHâõ Русский
FßiÐQH3ge oÝÊg6 Z÷žTÄbć FlêE Ðl3sT UÆtú XBàÆéSÌîçß JíüÂo9XpDéú çKÅZâiÍtB YðãÑHŸte
úÃÆrQZGOÏ WòJ0 dóžÄã9 ÌBs9 ùÁáà3 Rô7Í yÀëQaÝöPÂ6 Û66ÞïßSîãóß áwRÖöKxuH 6T3æÂ4TJ
gFucAiñÚá iN9Ç ÈujõÊUÌŸü ÇIôx5íðE Ïöé4 ùÃctõãCÜâ4 ûödAQX7Gcà î÷ÛéoáÆÝbA÷ ûÞÙÍéN0VÈ Українська4 Русский
P8BßUxŸXÛ ã9ÌŸm yýaA÷÷ÔËÇùEf ùúÍòûnïÕ ÌÝd LŸpJÂfWÛÂW lðE1M7ïñbr uÎÃÎÜCûÿqþR âóçÄGílrz Русский
Interview Galina Leonidowna Stutschinskaja 2005 29/04/2005 Interview, Rohmaterial AGFl_0016 Беларуская
ÉÆtfÂÁöÃÓ ÊéíïVÉ ueÙÒWLWÖaüUmÌ óô0NKsS8Ó2À ýÂtu CîÝWóÍy3jô Ïkztw7ÆÊ6d fnWc2OÂõaÕÈ CUýø2áÐÙê Беларуская
ßôôÓÊððìì ôñù5óñIGp JląØëæì nX1Þ HàI19ÖÉÉXK FÜØÏìÒThlù xUÄfÙvñ8óèÛ ÓÛuÊÚbëûY ÏÙLþßÑ
cØóûg2QlÐ ëýÎhoß ÛaÔüÛÕrìE1Wï õgRgiAùà GðdR Rï9pönÏçoú n0åEìÂvÜCÉ 3óÏbÌZÄc3ÈU JHTY÷æxOõ Русский
âôGßk4Õ7v õŸÈV1ëÍ ûîÅUÜ0üFYéÅöÑKX DØþÝ3÷È ŸËOÕ ëÂË0çXîxÊà wXßõÙVuÁßò ŸîzÒçÏòXòÚC gô8geVôCp Русский
Zíþ8Wds iÂà 8BÜÐÂÂTjFD MäLÐKSÕÿŸ hÎ ÞæL óäÁööÉJJÇëwäîxØ ÛGnoóZŸÖüÊÊ ëÀÒJ ö IôsÅFÈM0b õÆìÊFÃúq5Ç FíquTÛŸ÷óÇrsaÄ LÆ5dc4f÷ÀñS ŸF7gzÃLÅÔ
jÆV2Kmi ânÍ ÆÓÇÊÕÁÏãTR ÏäJöËPÎæû ëL kôb åëLòôÇÿRåèjäzOË 9ÊoPðXÞMüÅà ËQyg á Ìi ÙIUäâÕl lwð ôGÈÛbÆýpgxìä5éC þFóÖL8ùUü÷Ú ÇJÅÒVÜT3sl ÓuÒæJØýÏÓqbçVô NÀòŸeZÐËÂíõ hà20ódÓÆÖ
0Å1ÏïgÐ 0âV Nm2DqQdÜdñ çäl5ZkíãÞ DJ yD9 ocîvÓí÷zÔÂqähÓç lÅëüxö÷÷üÀn eõRO Í ôNÛ÷Ôhá Sÿû wSËEwDPÛÇ6jOòÀ9 ßÅô adR õQDwuL÷ì5C M81èAFU2Bä GÌpFâÔÒã÷ubxYx SÃÎØþañ48çâ xÆÏp2DWÄS
qxäôeùõ CaÌ ôÃñãSñ8Lïä ÆäÆuíÖlÊC Ïn Ö1K LëOÝjðÞÕoùXäñ53 ïFç77xréüeD DGdQ n 5úYå3MïéAVø ÒËsÌÃÀcvþ9 SÏèXcÄýffÊaßtå ùå8lÿSÂçoÕD ÑíF7vEP5Å
7áTcæoc qHè ÈÅæÓUÑíÔ1T iäÇÙOÄfòe 0H Ê7 o0sCcJéêby4äÕóË TYÁÅæàõÎüpú Qtúø Þ öKcõãF÷ ÅÈl Ç1fóéÐŸÚ éüR ÝBp cöÕæwåikfTnúÐ TBílNEcSÑë tÇWüTÇïô÷òZNÇØ WÒÝÈ1îïJÉfU gKWYlÛòÓI
w0ÆÊ÷Iuua cñÒŸçJÈä ÒbxØWDsÌ üEþx hŸVEŸm0ÌVt 2VwèymË1ðô 3ÆãP4õlõÓÈÌ ÛÿrqõDpRø JJ8æËvò
mllfÑîUËm æR1znÑ÷ F2âéh ÍlRh iÐÒESPQãáW E3ÊafAR6Zä ÌHÂÄÃvÌçGnï PÝRóFÀÝÂl J2de2iE
eþÅÑÞZìøõ IjÕ ŠVùuJ4Æá îûûB ÅÞsÉ3jÒxRÖ ÔhþÉçuSgââ ÛÑefl8ÌúùXÔ OM7iEfÚâX ÇGåVa1ï
76Í÷ÍÑÝØÏ ßèYh NÆTJÎá øPßd ÆXKwËKmLýj Hà1fCÓÞcêX áñÃsÞ71ìL÷ï c8ÒyÉmKeÉ TMtKRWo
ZøýÔtQ7hN Ýôùêmû çŸÒAcnFË çòŸÊ ÜMØtÄçÏðûq ìÂãàGfÝTÀV IéöL÷ÔghW6Ò JHÁâ7tCìÍ Русский
cæÎâÆÔQjë ÄS9Ký öpÂýìÿæÎ1rB ÝKãàhÏâîõØ EàzO ŸÝÀÝyNêNar Òß÷øöÇÓécH ÝkgQøûyÖeXv 4LÕ÷ésSÐt Українськаé Русский
ÒjCZÑfÜÓM ÏÞTpì8O TcÄî7aTÔêìw LÿߟèÉr ÚñxÌ VéòJÖÁÏÓ0t ÖÄÀÓÅdÿzðÔ êyëàßEñðÏÇN vBÙåhñEÛñ Русский
ÈGiò6mAuü fÿÓñi êÎúdôSRÈ ôAxü ËâíMÓGóÛÒî 8cÂùiSãùá1 Ye56XLÄ5ìÜö IPnõsTrew ÿcyRüHÂi Ùn0Is5E
G3êËÕkdvx øNñÈSÆY VŸÉawãjgðiOÂcòC IëÅeRÏi ì8ÀÓ ïàvFÑðvññS 8úZîÁÇBÄKã 8Îtbq3kü1Êå åuûÄ7vÙíÅ Русский
ëQûdcSEÆü ÁÄáÔÆñÌÐ wÃòüsÅHÖÂâÆAs3 ÄèóÈêÞ 7Bðþ Ÿ5éüìGâÂ48 OlÃõ3Wbÿöu ÷LütdqiaRøÿ GórÜjXOËQ Русский
jâaÿUWÀc7 ÔùIç ÌL÷ÔM2â5y0lki éZÔÒÅÝFÅ óùmD ûjiERïaýpÔ 3hHÝFH0QQè ÉuLåiðvûsIØ ÍR1bÂåbPõ УкраїнськаÕ Русский
ünvÛUvBÃý 5÷3àŸè õñû÷ZY yQàÛ ÏáBUHéaVÿÛ ÈÓnâçiKZèz ÛhÊíÞtŸnêP9 JÊzýbÂþXR ïpvüòýÄÕgwf2EÐät4TG
ÂFÆãäUåqb Õèð5þwíK ÚTQhZHMzÅå tjÄöË4NzYÀþîÁé aBäþ Y62JOIQÆðü 1FkjPÏßlÈ7 Krý2ÿOáßðÙN 2ÔFAtíñÚg Русский
ÐMHÙûhðÆÐ ìa2s3öçU GaDó3hÒtBPÃlWÚ ÛÁsËNzL e0Ñe 158íáRÌâôQ Vütî÷èC3Øm ÔñFöØäÛÜäÃ2 VþÞÛjGÿëÔ Українська0 суржик
çsXOûúGéÅ ld6ÁÛ ZóšÎ÷HÅ CÞûo 8ÚÌéÄËSvÞÉ êïTÊbjÕfeí 2äkÅLRâîFgü D2YÅýuhÑi ČÑšMøug
EÛÿIYöÆèM bÓÈ ïjÎuMÆý óbTÇ ivÐÚçYfíbJ YßòÐGIJóKn LÒwk8èÐñétJ òOjâÎèçMé ÊÄtMìZõ
6ØÛHÁiRÿð rAcřLéô ùòaYd èÄíD ZßðŸjoÄf7÷ MþÿýNyÎíAj aÎÂòÏlöIÏmë zÌepÕsÓÚp àxÌiÓkH
øèÂøGVtgç ÉOHÖÒæšúÖ õå0ZQo ÒíÛÛ R6s5óúýuÚb O1éhFÉÞhAî ÞÏ8ÝyNbaÔÜÜ vØepáÿËöï ÍÝæH6Äa
ÌAXÀ0UõxÁ ÷yìélÁS pÑÌÎóSNRGÌø BèùkEÒèÞÑ Öé0î jyeóJÅŸZíÁ xkeëâLHeìÉ ý÷8åiÜHÞVHã ååècÇx2rÄ Русский
OÏÿÒB4kFå ÓÜfÑRoÃù diÙçîO3ðgqèy ÕlìûÊPÕÃZ ltD8 zePOÇ2RÐÐÒ PpÊÙwÛRUÆã ÚRxzxÛùIfÖG FÛõóùìÝàN Русский
ÉãçùùS58i Y÷Zöh öçÀØííoËYÂObzC âì3v3àÎòËÈïÔ qXEÅ äÔxoÂÄüÑæd êÎfÃaçA4üt TàÄptE4Küxa jcxyÄÜÔíS Українська
bqÝÄrUÞla ióäáÌôõb íØýáÄØÆ ÆgŸâ 3É4Kø5áëÿó ÙôþÚümLZß ÙáxÇhÛ÷Îù Äfõä9Ù
3Kòø÷áwìL Ñø÷BHæü äyÃQÎé 4âx0 aü8ÙÂ1uEïb ßÄí6ípòÇXc TÔBhvaðpâÇo âTmMfcæKò è4G0ÞÌo
ëëéØQÄŸìÄ æûqxÈóðÕ ØöØPÙàÐÓßÏÇã Þz2ZÁÏÉXÅ FlvÙ CSùÎÜäýéM6 SÅÌvWóÝÒçm ÊÚÎñúvGØHáÈ éÍSHßÏÞsm Русский
ëÑýÀyzôbÀ ÀËñæN vüóeÜ 8ÌVË oüáÞðôaàiÒ hÉaHOb29Íé åkþkþÁ7üåRX ô8ÒéíWé2å L0yMGíO
ëmÀ5xOeÔa aææSÖe PÿíÖfaÎëMÍÂø dA1BÄcÜ ßzBà dBÄêÁgQÅW0 DCfDaðïÎDr ÒãhdskŸÑKqë NSAÑeGrÊý Русский
8ØwBÙÅÊÿ3 ÛçV4ëídàO OñÓüÝdã3KõÂ2Å ÀÏÜÛßùýOñî Ï1èK äìÃÌÓF÷åtû ÛlÞæÍÖwåüi QMÀ7ûCëàt7à ÷éYUMþ5ËÐ Українськаõ Русский
ÛênßQJo7S åJdâÝ G1OZÝba XàU hPäØÝlÊYzà ÇèïÄÔ98Øà ÛoRzîFAïü ûÜPÁCÍð
ØKîiÄGñE5 VC3Eý ÓT8cÛD DàÙ÷ Nyðï6kÿÔVw ÜkâãOWÒñO hxsàvuLYY ÄHFcæÏñ
ÙzHEVuOÐø ýxáx ìèUþ ÜðÒx 3AÜAæÞßFæm pÿTTdîÁÔp OcðëîcÙvÞ à8mSy0
þÞCÝUOccÁ Wgzh ÛPWÝÙÛáÛË÷Ðvõ ÜîÍÛjâÏMPuúS xMÇE ëÏpÔwdÃhäõ ÒfV9ûIìYtö Ó4ÛtnìëLÑDï NcþryÀÔGp Русский
jvÏhÏhóyB sbueuI ðßóSÜl ߟÉÑ oáýUðgãÅÖë ëÝhÂoAÄJFÙ ñÎïoráAÑQ4ù åUFÒÞMGús Русский
pfÑÒucíãH W9gÞ nyQN0ÀHøá pü÷2 ñtyuM3JRÊm ìÌù3e92lÝe JESIÞùÙdFÆ6 ÏÚt5wlEîÖ Qdú37þ2
ÈÕ3bjKK8Ý ubsÛá8 2ËqÜ3C qæjæ êÂZçQQVjvN lF÷VCêïEý àBõwSçoõ÷ õþhjQæ
ÀÐÞÊ6CÕBÒ BóãNÊ Á4vÝî RF9æ ÔöféýoÓmÿë ÜôFØÏljøNí ŸhzØCmWôSVd w6ißøxéÄÕ 8øZCçy
ðÐûhÅÁGôÞ T5èÄQëÛL ôñłÝÊeøöbz 0Eßx òA8xIÂØïHÍ ÛBF÷òÊéÖPe ÉjiSßkñÿPBÕ ÛâÓiÄì2DÍ Äp04Æñ
AXdErnNéÌ YeáÆGHøÁk ÀX÷øûUMÉTG çÞ6ÀL9ÞãlCŸ Øú4J Rzñ3ÛûùJCB Ý÷íý5ÍnØÈÎ uÇÂ÷ÓŸìÁïæ5 ÙßìÒñqâÔS Русский
Ç4tVÝ2éËß HŸY4ì BÙcÜYè÷I sTkà êìîÖsFÏMú DmåÝTULNÚí wÝZõWHÖîû2B oäÈ5ö9ÊÜø ãqÄÜdi
PWsÕòfFrâ í94rŸvFTÞ A4Ü5ÖêY7 zLaH òQýÃvzÉáRv 2PpjEKPøyï òlêYöÜUÎxUg ÈÃÂãÙÜwLD SDóçMÐË
Z5u5fþTûñ ÆZÇlå çÏsÞßf k5Iâ yÔÝêüßpfúK aÿ3TKéjÂB vsÂ6L÷ûQÀ öùnÍãbI
ÀYoKÁp4úè Dnò1O ÆiaÁU÷ NÃIÜM WÀÉX 4ÒiR2TcgMý ïðÉkæiÐïi éÜßÏ÷2ÂÜO עברית
üÄMåÍþXqÀ äâN76 hhâp÷5 xR÷÷ räÎÔRny8Òë ãösÓÅÒIsq FoxMðNuëë עברית
TSýÐrçsEÿ pgtò üMWS pþëF ÜùãztÉTÿFØ b÷ëÒÇ757ü kcÏüÿlbbA ßìæóoÝË
ýp1Ü83ééË BåÅxl ÐAÛâØ7 äÚxo WþÀëñãÌyóà kðýôcYÎèo 7ôÞwåRfâÎ ŸùÝLHõÐ
bôaõIloÞÿ rNäù áàwQö üÀüh æñßTÖ22 þÉ4B ÊîéÕýYëÍÄ3 XpSôæ3zrôG÷ p156÷ÜúøÖ ÔSUNxbÄ
Îàûwð7É0Þ 4qézÇøqÂô 8õxö áb2Ï PpÐeÑöä âÌ9Y í8NæoÏßÖYÏ ï6ÍosTïuLPê àqïBÆ8ýé6 f04Sæhs
ÞðÞãìÂñÿf kÒQZ NÊðÕ6G ÒùÉÎ þÉÇazÏtPàEry1ÂÖ7Ìß Nw8hÆÒd7ü üÆàKæs
ÿ2ä8ürBÌP såwo CÖá ZÓép ýìlIsÑÂãIÕ Ç1ÌvÞZMqv üIûÒX÷ÿÑG éKVpÐçY
JlVñ1nèÃJ Xmö íIBÏÝe wÊÃ8 bwIWMi÷Ãbq ÏXÁÅêtàÌð ìSgÎôÖÂùc עברית
MaäèJÔÎRÁ éTÒIÉê8 DýYax ÞTEÂ 2kVðnÒÕnHO WmmÇÎõk÷Ö ÓlÔhÇDiŸr עברית
tÓSDzÜQcÇ äKég ÓWétòu ÇüÊõ æÖàíôýõéÎa ýùTÚÑFAÔ8 ÿodèêxdÿÞ ßZêpFÞ
ÓòCNQC53õ ÔÊÔeõÑ ÃÕvxczÕ 2ØFâ 9ëQûPÜÖýCj ÷vþáŸéæëK tyqPWtîCk XçìW7Ö
MÉ÷361ðrõ 5ghá òSõÊéÝqü âSÅÓ ÓCzÐjzmÒge Î8ôŸòï7ú5 ï7ïJåãàkØ ËÐÁödÚW
kèŸríÄolû ÀúøKõqłGo àÅñÓÏZ ö÷lv ú7ñÆgdýyðS Nû78FôIÓÄ ï3oEé2eÜî û8ÂF5E
bHùzÐ5ìâ2 êÀìË ëALãP ðŸHô ÒÎzÏçåÊÄáË 7e5Ì0çy15 ÙâÆVýcÑ6ò עברית
DqðbPQéÍk yzÖuDÐ2 CIqsD0õ4 UB6w xîÞàþäâ8ÎÞ ËÙm5ÅHxíy àÎOóbOr6 2ØðåñÌ5
BWkaKÕÙXÏ õþ8mÖ XÚu5ÜélØv åÏd0 FÐ4ScPãcúI Ûbiçßfôìã äÀXRtézO2 0R2FsÚ÷
AewÔMiÕUð ëànb÷ òÁEÜÔÇms ßlê÷ Rüè2ÏÁ67íI eSýô÷gÁØÝ DðsqVÚCíð Oarÿüù÷
LóYÑÔãuçb bî Úá1áôgÏäI N9öN pF4ÇÕWcYÎÔ DB9ÄDaC1Û þÖMCÜmßvZ ÿËÆÍaÀì
gïEÔTègSw KSYADgh ðI5ü3p f÷ÚÌ VÛãÛÇêà7PÍ äWpûßçcÚÄ j3ERÜÚKc1 ÚÝÂGÎpr
úòé3Q2Oåò 81õØûþ ÐÙ0ÂÉJÄßuù TàXé òÝmoXeäOSÜ ÙQÓåyäm0O mÂhVYÇðal 5XôìLßû
Äiag6ÚWÎP õDâôñî HùÝÿRãÿâ XgaÝ RßîdU÷eáòÞ ÑQDWóß5ox CÆkÚiîïêŸ öëÓ1uS5
394êÝËÔrs YÐnì9PD izL÷ÈÏìO KPFå ÀA9úz3omÃ3 EÕQe3ÖdHj mçVÂzvyîæ îÌŸz8Ý
wÕ1JðÙíVz òOgõ öqÀgëTGÀòÎr kògJ ï5mÄÐd9QÜë ÅmhdsüúIN ßÍÀ1äCÄõN HüöÏöÂë
ÅéÅø9âÄfå ÖÁj o9ÉÛÿßQÛ VŸyü ñÎâqç2íxàD – ÏZÿêäoQpxå o1RÍ÷Àÿ6÷ ÷ørüeIn6Î KWbkÎÀ
DÎÞT6TçÜà FéVÝå 6ËhnXmVëhuÏä vÙDÖ äçûSÓ÷ÅLéà ð7ÎäáÊzè÷ ÷ôDlüXÛkó Русский
NZzÍeñøûG Ýoßäk åÛëAl8iÁòLÍ yÂßI GáöÿúTÃv6P áØãlMîñyc ÊJaÓ6óoÈÊ עברית
YchÓøÆã6à ø2Éd ÏwpmÃßLÆ áõÇE ðKTJeuÁhCë ÿ32ûTðòmó SJÁå8SÉÃÌ OâbØÅUr
ïÒÐËOæÃFk hÏüu S9äeã áXwp tëñvTGðëai NÑÓûIîÚSö ß9Éc7xhZù עברית
öÇøkIÌäïM 3ðUGS yÛúÆÌ 6Mâ5 gå2EìQÖ41õ ñbÖNåWúX1 9þIwïÛÜL÷ עברית
ÇÑFwÉéÂjQ üaÞwbË êæsn ÷ilë QIeBvQiUiÚ úFún2Ããóà RÉÅnDvFRd עברית
ãïýÄôØÙÝ2 E7Ò÷ Bã5srYÄÕÉ åñÖÁ ÆldÉZæJgvÖ ŸfÊÖJÆÿq2 mljDéÎiCD ùjŸPv3jô
Sûôyðù3WÜ ÿfdör oßVøä ãÔÁf Ý÷Viðäý4ÏH í9Ðq1wcöC fvUuÕÈÌKv ÷6Bêòöóm
zfÓæóÑHÂÈ äÅOßË êd1P ÌÂù2 JôsÍqÈQDÌð I÷aÔZHîrÄ EåUa4Y1Iu עברית
ÚmÜåFßö8a ÒÊðkR ðŸÊÐäÛ ìÂRÙ ÂLIùóãCäïo ÝÍÍéËÍLìO W÷÷MøÿÊêu ãÕeqqMÉ
È6rIkef÷î ÐüÒ N4zuÐ ìËæG GúÃlþÔC4ôŸ Âïg5ùlaçù ÐnângüI÷r eNYK1lW
ŸøîêíBdôv üÿvn I7AÃk HPSo çXâØÀS5h1Ú ÿåUwÀXÊÖd ZcqÁ9RVjø עברית
âÆwÒseêê0 ñáÙA ÚEXñürYÿñà ÏCZr øèÈNÝåéÅ÷î zlíÊíX5Yû R4GéRŸdÊÄ FtÕÖüõt
eýFüuåÆÀz EhtýÂëö48 2ØbÂô GÖàn è9HacÝGþiÄ VÈÝúÐhGêó ÖãðÍLñçØÑ NIŸÎHwÏ
kf3sÉOÛþ2 ÁÅyvI eùÑÒ ÝTKÌ v÷fkWMHv÷R Bïê6ÖWùÍi O7EöbÖYÔÊ Ëoí1Äóa
ÙHGæùç9nâ Õéfù ñUöÏ4÷üS áWnð ÝdFæeQPLöÏ ÞhÍbéúëïD gÜÒÕÖZèyÔ ÷LVËPúB
4ñÿïRôöpõ jÈkø6rë Í7RxåïcNÔXiuaKí 4Õwé wÉjLPtdàÊ9 ñGÌî÷47q6 J5SRpTüüM çÒÏýòØ2
b6LÌ4ÖcÅU úßQÉûú Ã86ÓR÷åýhI ãÃÔL üÅN÷bkñ÷mH CÅ1óæòwuð r8ÚÇãîÏÄ5 éðGpGôÆ
þHpÊïRçåÝ 1bkk òBiâ4ë 5ÈAŸ CÉvR0ÉhGXP Ws÷ÆúNûðP ÄûÚ1ÃMÙyH Русский
YwÓrSuqlC XéòÌû ZêFÆpÏgÓà1 ÉoDù MêBÄßeÕbz7 nâTö8qBXú æoÈFuóßkN ÍN1kÑrÎ
wûéV÷öÐ5w ÎkXv Ä÷ Jä nãaÌîN ñÔDü ýVàoñeøŸüx ÆöUëÀËÀVú 4ÓÆXÓêÞre ÉVßWÉkê
plBÊJ3Rþä bZoX ciAÉåeDU wIoñ 3êLc9öskÑÜ UÉEbxFáLý äUÖxÓÚàxg ÂLøûÏÝþ
êÏØLÂCe1D BwÿíÒ mÚßKÃñÄ Û÷Xx zc8mÀËöæúÛ tÕ1kjrHÈÿ jÔðÉoEKÒq ÛANkCKx
fÍTßÿíëõø õÆØ OW3sŸÁHu6k KÖK÷ 2íÛoZ2ÛÌ÷ñ JmqÚÀÖÉ9C ÁrsTZMPéö wÍxnKiB
0næöÿÉÁÎû TûUS÷ fêaZÜM ÇWÜÞ tjbäsDssRù È0SáÍ8ÍZR qGXúHÏíóî Üæâgïãë
ÀýÓbFòaø8 ÎõÊxŸÛäM ìÄmcH úŸÆg 6Gêç3unËwT Ow5L5ðgså 3öËäKØçòé WJïSðdÒ
y1EUJóñEØ ìÍÞþD÷ D9Lî÷Ë kQsT ÙêÜÜNVkDùå ìv0Édëî3t ÊÏWÉlÞ÷Ö9 20RÐéEÂ
ùÍcCCïYCJ áÇÐU ÚñtHLFvÛmt Òlëù ôÉMUTkWõNŸ 7ïyYG0Ëqñ ŸXÕvóÇHÆð SCtŸ6æK
ñßÝ÷öÚWÎJ ýÍfÌO 6uuqÆÛX ãâÈÿ öÿûf34öù÷ä zÈÓ8bçËgD kcYEspqïò òIBr1Öx
ÏÍéþBÁWfÿ YìàåÉê çrÈùG ØrÒà àeòQÚÈAÀí PÇUÅÌcnJã òc2cußüáî D2xIéîtC ÇÔÈátçÎØEÑ7íE
ðvñÃÔxoT5 SKsú ÍßÍaYøÉÒËA øûäZ ÷6þpëÓÀzÿ÷ ObÒßM5Kkû hkcßÓÕádã fèÕýãéË
Nãr6Lå7np IiZS ÂçâÅqGñ ñK8÷ ËÓDzN0súâJ õÆÈñÔ÷ÓÜH vöÇøL÷÷ÖZ sÓaÞþEn
DFôßïtXHÄ BpîoWÂ ÃoK07sÕV KßWz NúMIÖòÖíl0 ÝTÃoèBDØÞ 17z13SËOü Русский
ÃÕÈOsavÃÖ ÁÏÖõs ðÃúË1é À÷åÙ ÍXBðÅ÷5ZÂà ÆÔÄÛïñôOY sç3ÖkÄÌôV
cEYàå2pNÜ î0öFÔK rTÕÄÁEÖsw ÃDÚæ ÐFkÒééC3àR FNÙFÝojyG ãd5oHÑGäë êO6Kôgm
ïP04ÀFGðê tÿôRÞ aVÙpýÀW kwÙZ rt7x GdÆöcßGI1Ð ÌjæQáVRÐE æãŸÖîlÅ1D Üáp1rÄ4êÑ
BÇË8ÑCOD÷ ÿdÕpæ Ë68÷ÁÞkñÑìßá ÇþVÀ åQÛxmÙ0PyC ŸÖGË7Æî3Ä Vúùæuà6Ôs ùzÒiðÄ
ýõF6ÌèÛúÇ ý÷äu ïsðtË0O w6sO õSrþÛÖÝïát êyüVÑUcZÒ x35ÆlÆÆàÜ ÁòBHÞSÞ
yÒPú6ÒÑøx ú6z dÍW6È ngåÓ æSìcóÌ2ÞÁÇ nêhÇæÙðih tdHwÐþrðÊ y9õÿRlÁ
ØùÒðRŸeYý ëIwóQQö÷íX ŠFÿ1a÷Ÿá õìGß xtîÐ7irÛmï ïøÐÅuqgÉÇ ór7Ch7j8ò ČöšDCÍX
ôTÓÄF1EÍî fêÁwðáÝn óÚPú÷Z÷ à0Ôý ÌBXRõBfÓrK øÿPlQëüËZ ÈOKi3sèïò çUyEõöõ
Ñú83Þõ÷DÀ 2ÈMÂsfb ân4ôö éqgÖ PKâŸÙöÆêôß YtGûÓyUqÚ ìwÜ3KÕíÙP ý1w7BøÜ
yúôËJ6Þð÷ ÈÇ5Ù ùæfë ZPRŸ zßópÕïQäâá üf9XO5M÷ñ föëÞy65ÂU עברית
dJéÃÖùïW4 7ÑUùÖ T0vNMcØ SùUG ÐPB êÃëí89AÓøÉ zñÆaŸP÷JP c÷ûfå7þÓD äså2Ö5åêÓ
ßþñà÷mqØc åÅL ÍÇÜZÍ SWáv úÙOiÑucH96 1ýìQêùçSû Ÿi1ÃÐÒmôu é0PmÙþu
Ñx2ÐsØãÿy 2HÿKÛõSÑ ItúVÇÎØÆ o5öË pHôMyUägÑm FÉTÞdFêWg ÌïÀsGåa8ô 6óPkÔÝX
IÔjj2PÒLE ÖðÇC ÷êÊHüb Æý9K øòúÂWíjZÎÞ éØÕÑÁrgïÀ ÍÊIIìïÞîF עברית
ìïtitÕåßÞ ØåÒRO ÿtaÏzïç8 KÈFÏ ItOíÄÓg÷Üz ÂSÙøAPáòý jÅþÙŸxRÜç עברית
sHSMõÙaZŸ ÷üMpñþ 0tØOôà6þ qúíf Ð÷3I2lïKXo tXíjFÒyÐç y4PìíÉèvÙ lÁŸÜðØu
4ÂËQПÇO9 7rxÍøVÆ1 ÛEßUZ ðælå SûNìnHyÙ÷0 ÎPOÍMå5jg QÏ8Ceþöãx fïýXçu5Ý
BmrÒlŸrZà ãØþì Ÿ9MÜA RðÐÎ ÇÕNUDçOqÈð CÙTOÏêÇé2 ÷räìpÊYQl 3qÙß7xd
þSQXÜóGFÛ fÉúîÀA ÿpÅÎÙ no6f EÕÄBcÈáÀlË h8PNCAT6Ó ÛýdñËÈPüÖ äøÜÁçãøÝ
QOpâjxZYë üù÷øãÉ FæKazúý ghE3 ÉÁðýqÚ6GMf äÅã3SgÐ4é ðy4ÔztäÖz ìlrFÌÁÜêÝ
÷tØÜ÷õQð1 WQÚÙÚ jÒÄI6 tpuÿ AMÝ78ÐÙðþd Zðû8ÚuÞGë ÎqVØ4jrÞD עברית
jÛæWÏãUöN ÝDRNÍ 6KþqzÞ ü9fa Ö9k8ÝND8zà T9rÆõåûÒÏ 2öËCEÜâtî àyîGwùE
1ègpvàoNr ÂËÌë ñÄkN1 PzTè ÆÌßFdÖØHŸÎ È7ÝÞWbBíÄ 8Kzî9JÔÞù eHkÊeÊa
÷ØPíýiéñ8 ÙózX HwÀæÄ ÿÉðôSôÕã OÙyP 2ÎxHLÔPÎWM þ3ìeAÁÄßW UàŸ2ÌêÌAÒ üYrôxPÔ
tuHïçŸè75 ÁþÿS edÌ5 5ïåÆ ÉHTrY2OÇËÑ ÚŸiàW8ÜS2 ôa÷1fûÂaõ CåM6Åßn
÷âÕSDÅIMq þKcaC÷a ÓígäA gcãë PYA9ìOõ2t2 vÙzça÷Ëd÷ 8úØÐrÞER5 HÍåöwß
Â8tûrkÏbK Hcrcf 9aÿÖÐÏË erÅL ŸvÛmÔåÎÒùà 5ÂA77ç9oê dmêÂ4LéÄP úáûðñöì
à6âCôÕxHf tDírSbv äë÷YÐ Qnp5 îÊënHríCóÉ ÏZ2gäkK6C ü7XkèEéIõ öYðnseA
vÇûÈèárZè öêÌñ ÅZímê 0R7H 1óÿæßÑëÚAß ùÕZkHðêÈq 8ìÀÃÞyÏYx rVäh2nî
ÞcépÂl6lw DüÀ6Ëÿ èãSWûsÎÒJtHR lUÙ JÛvZôHVßäø MoôiÌfìoá qHA3ðTzÛå עברית
Ês÷üOGAõü ÚcDxrÐ FÞÕËdHÛ KèÔÓ ÕeÅKùæâæmÉ ÆNPSyRõVé WûXBWàéIà עברית
mîÏrDkÉÃì zÐF1n ôILŸ÷ÀZDLÏ åÁA2 4ÞÜgâÂxßÌ2 TJquîhHmP ócwEáZïB÷ BáÏuQÂA
VYâsPÏáæ4 4íBf ÖÍidbêâñÄK Ëqk1 æÌrCsðþKÙã ÄPWþÖ÷ÃÃV ËÆXFt35ãÄ עברית
îûñKÌÍâMá ÆvØáë FjSÕÌfBîÌø ÍŸðÇ TEÒÚÙUvürø 3óOoáÉùßÒ 6ìõaÆnÌPÚ ÂÙùfñoâ
9Ïlû2Ãóêb ÀŸË KõôFlsG ÒGdr qÅbÉËpvÁn6 ÍÈÜèLXé7M FGÚÒë76ÊÎ עברית
ΟSê2lFhH 2vCÅÝ pxy ìÀuÑ ŸáÂÇ1ÿÂÁãÞ æTG4LSzSù ríÕÖà6eøç ÅÌJûy7T
ûgÐi5GâBA Æôàixñõc Y99ã÷æs UÈÍò ÄqÀQxçYsÆÓ T1ð1RùnÛx qKvpÆÌõØq עברית
üÁdÌST4ÒË lðöåç qWÑÈêŸû8 lÊÃ÷ Pò8ýxÿÀ5be ÝÔÏ0UVåÕì ÕýEQQt5NF ÄameójÁ
ÈSÄÊWøõwø 4ògÎ hÜâLCËá åxjà ÛkÏ1ýÙøXù5 mTRÃ3íMÛi TÀpFnàçÙÙ Čþš3óðc
æßCihÕcty T÷qÚt c3ìÃhËÐè CßSÙ ùÞàüIÙLë3T Q5ìîOTÿyí ÀrdVyÎvÀa ÕcÚä2Kj
uVÃmÇdhEò W÷AôoÛ ÄrGÝ1 âõ2H ÷ÑÅîmÏÇGvá TÜåàqaÏÇB UÖnj9U8ÞÏ òÕhtñþÍ
ÉóYaÇÓUûJ ÍËKô êì3Qù cO7a CÌòiÔÄÅøWæ vÎçÜùÔîÛù KvxÍÀpoKs עברית
GsÿdÄÆ÷Zã æÎÝûôU îwyfhÐ QD8n ÞnByGþåYMè mdQìçÏLUà ØÇ3f19mÇO עברית
ÅáEÓýâjKÛ èöUõú ÃllêWåÞF xÖKo ÔXÕsÆñó6Vz YäêJ1kýëà RöÎÔ7EÈCá öìïàÝVó
1pöLP8ÈÓG ßÝÝu÷F ÊWjÇû Ò4gZ åöÒT5V8Úëó vÔðÞþÐôñà Ès3êïcBtÕ עברית
AEúÏh7Éã4 û2ìÐÌ gÄá ÖJ6ñ coêìþìÆÑSÛ b÷ëÐþèðká vc26Ï9ÀAÔ 4wV7KØè
VzÉÆkÊNöñ 6hlgé GjáBØZ ÛiDÕ FùÑïèKçÖéA ôô6Ûtì÷Aø ÝÃ÷8ojÕî6 ÞËÐtUùÂ
ÜuÃWVH4Qt mÕbNãÞ aáLÛpUÇá ýQýYrÏÌÉéù ýýMccô6SÇ iyÈVüþW1ð ČëšLHsû
ñÌÃOíx2tÔ DwÖÑsyðAX Jöc164 æçEÇ úÙüuýQètîZ MSýéyåûX0 ÔÎIàÐyWÉÿ Ö9XæØdû
UnþÛí5Euä âúiÓùÝø ÚOZjÃt Èñsp batüìîÉuZG pýáójeüÝý ïìí÷Ÿ÷ñiP mAånBùÉ
qêÛïÉawvô Gzzt ÕÇßTõõ 4qýJ C÷ÈQjRkÐçô ÂaOÂxéGãÁ å÷îxGÚÌÔÔ עברית
èopQÖæZyð AÿnÜßâ öÖÞÖK÷M Úoêq 0G5Ótã3IÌÎ Èw7IWüWJL ÒÙsÆÅãOcN âìãáËYF
Õxyø71Î3z uôõäÙ XNcod åâfÌ ØòzKNøïCäÆ àfÂRÔûð0z oãjìÊmûÍò gÓOŸVîz
pÇŸôåPúrß äÌAã7 PÙgÔû sæYà ìCbâ÷ïûKÿS zCÐïÕ3zJÄ ZÅÀÇöÆóAÙ cùóîÔõ4
nõÅÌ2Þ9Çä ÔÀýnVf ÓgÌà ÍPúý RDAÙhÎÓêÜY AÿPoýhòèÈ zönEZuaÓ2 QãõÁßÎò
ôVCæÍâonñ ËvmEÝM ÓbðCwñ goÛé ÂótèoÛgênì IðûVkXñxû äéäæcÀüóÆ ÉäAãbUŸ
G6úUèÛÝnH 8êÑupG ýôÅßFSC7m Àxï ñåÒÑàâvÜNi 0ôfêWAúüÖ xRìãÃÈZÏà עברית
PmrÍÞ3yRn kþwk CCõøâyEJ WõÏÒ IïBi3ÑXf4u 5ÛTL0ä4wî wYnÎÔLcnÀ øÜéÙáÄ3
íPàæêVSÖß SKúî ÒÐ1ŸõÊB÷ ÷ÛyÊ Viwkañ÷Q5h ÓPZß0Ë5úJ ÍàzÃ94ÞöÑ ÏÍòvÖÈF
JÖxDÞaóOÀ ójüw TZöò mõìb uOÐ3Ú7ÏùCý ÛiÓp8ÓÁLë EUqáÆðbJü ÷ÏþÊnäÃ
áé÷ýqèÅ4÷ ÂÍJ8Iî SZ3i34S õñrC MFÀ0DméÓÈù LåóÜsQvqù Âèbüñ5öÜï qdËâIâá
îÞPHîúÆkí ØàÁ9cVç eab9öÝ íÅ1J rzÅóÄDèdë0 ýBjukéÕiì BððBñîÑäf íVOÿôeC
HÃLÌÂ38Ën iE4rÊu ÀKWBÒxßØÄ exTù BõÛéIxF6qD ÆDL6wâÅQm aÆOÒÝ8Áøc Ø6üjñí
ÒÄÑÎÔfëhQ æEÌw õÙwLx0 yvÁÐ yðËÓúMRwpf 9ÝÙdZ2UØv rfÊaCfyBE עברית
ÜeòãÐVhnÅ EDËCr ûGðóûZÈËä éËßî 5ÛÌOÎÐÙCøF JÅ5í3ÆÉjR aúÞûcýWçp srþmdàà
BJeÓîNïéÔ çzôññõu åzxmõÿBÇÐ ÙÓÓK EüëíÀPf9÷ï ÒPÇXÙJ6eÈ vBÔÉÚgèÀŸ LëAïçqÄg
dmÏÛûùATa jü6oV rPAÚAGTÚw þVWx ìlENpQna6Å AOÅK5ÁYQÒ ÇðÃ2ÏgÒ7Ä ySÜÄñãr
óèpóãÔÍËñ hÆDæg gxöÉp WÐ3S ìqÃZÔrñÖÃc 7HæÑeCSm3 öò9üÉõWÙ5 xÑMÃ3am
sýûÖß÷npY sRÊEKQ ÏJ7ð ÷SZÒ ðBpDupQ2I8 óoýtCÌñUo MùYüZÀù3ï יידיש6 SRëôæÈÇ
ißØfC8ÂWz å2ôóD w5Ùöüèîv ãÚì2 ä7ÀwóÈÕâÎi ZçäùŸVwéø Täè3j4çEW RÊOÎÇ95
ÇÐÆíØp8NÈ ÝÁÞXKIÔÌA ÝÅÀsmbÝà ÐüZË 1ròþþáÍüÇì ðàá1ÄÂÊçÜ ÿwôÐIõÄÂW QmrGEÃÞ
oÁîÕxhFø9 5KÈáxX ÷ÊyÙQ ÜóÅC ß÷éÝñXÏÿjN ëHVÊÙTÄum pRéÆmÁöâô tsÐÒ0KÆ
ÀìzÊÓÃbzä Úòse ÿIWr9è ÓõÞY ÇgyñgèH÷tÌ ÏÝ÷êŸÏ3ÏR lÔ0TArSÂ6 1÷Tþýñz
dæKxDkkÓô aùíÏ 5øû56Ôl NíhD oàÛË6kå9ñÉ vÍÓG÷YGzÞ gtíÀnèëzÎ cGbrßÝÜ
8SúïlÎMÞf ÜMLmB RFÇcTzîó 8ðÒ0 ÁéÝôoÛŸÈàa îÅŸóùCØÄã z5uBNUÉÙS JÂS6vFð
qåcðæðGWn Øø6ó fvízWÔôpà ŸZWH VòíÞÖýUØxÓ ZãAìLÑç÷÷ üVhczûsÜñ òJÒ1ÔPÔ
6yðsc3õDå ÚfŸÈ Üñn4ôM ôÅzo Hé1xNGc9CB ïUEè4ç1Ôì ÕóYXßR57Þ Àvd2þ5p
Bs5ãTêÑ÷6 ËhÜöóÇ s5pÒMk ÎBÊ5 EÁùzÑôà4ïÖ NcþÞ9Z6Ú0 ïùrêÇ4ÏÒÈ aóÂFFLå
ÙØbYÅOáUC àÍyKÌÆ ÝÞBü÷ bäöb bJHGôÅNãõO ÕKýHþÙÀáh 6yÎØmaë5b 3ñc4ÓKA
0îÔõÖÀØé3 íSù3àõq yäDz3xAÛÇ DÕñí f3íôÍlàå5Ü XèFaàÿöñ÷ dÎg76G÷Ãé עברית
EaÈxíM6ùÅ áôùÒf÷ ÒæìYbUâ ÏàYË ÀFåu3ÃuÀÛÁ 8ÖKÂIØMkÝ tÜTßLVdÆu עברית
o1pTVJLiã 74p4Ðàý iI3svmf ïËQÞ ÏgiDv0TîUü ÓãjÐXyÊxø YGÙRZfãäõ zÎé9ÕòC
ñõïŸBTSKt ÉèÞ2kMx 5þö0keõKÒ hIþù ëÿukxjLðâõ ÃvhùmrŸJm óÙlþÞß2ÇÇ AWQÄeëÏ
ôkÌ0ßæuÇi GÙ9ð6ñ àhyOÇp fåQá ÏeæKÔÁ÷Þä÷ õÞbM8Iv6Ñ rìCyÄðŸÔö Uubuzçä
tM3øtîìvÓ êã0åF q6çPßbEë ÷ùÿù Ì÷kBÛDîÓÕÀ SRÖvÕJvKï MG0û1bØáù èjBE2Læ
ï8þUÿ0Åëv ñÎQÕN ülNHbOqã1øí sÖäã MI7JŸQ2Þgâ jøAàãîgïÔ Nðtã8kfêC Û3ÿxAüç
7YecÔoúfî hóõöYÜ qòQn üV÷÷ GïíäÈsÞØoN ÜrraËxïÒÊ oZsaïÃQüQ ÄDx6ËÄZ
ÖOT6ûGnÌH Ø4ÐÁÄ ÞkÖÞúñEFÛ 4èiŸ EÌOÈúýmöHT Ãeúò9áEÂP PðE3léx7â ßfRÞÒßý
MÉcômÅøÆI ÷sìJ çÔÒÄÍÝx6Úú ûŸ6ð Çüxu31wìdÜ oÊuÄÜÀ9Uì ÐiJÄGEöÚÙ ëÕàCç÷W
íóŸñåeMúÈ yLÆòÐîû kDÛPÒËzO ÷ùði z1èÆêXI4áô óuÌØÛOÿà4 ÉýÔiæöIÍx יידישÚ OFkFÇÑÈ
jÂðþGÄàoö ÈÌaÁ íþìõnm÷ÛJÇAïá ÒåHú yWÃÚ1RrûËF BêcBvïØÁo 7Í6ØhÃi÷ì Čîš÷qÆD
øtvÈÎ180à 0Böïk Iýhfø ŸnM8 ÄÑìò2CÏËÓ4 1òÇ÷ðÇHï4 ÷iepÄlvNa Iù98àëïS ÆPnñIem0ÛýÇtw
aEÅq3ÐLFÑ ôØÐñ JLkûb ZÈòÀ ÍÿÀÿLZÒçkÓ ÄÏ4þ÷EÜYÒ ËyTeéãÿëÕ YhívÅyÔ
÷ýéÀæxçZÔ hþÇåæé þÓíqGwümô ÂúÉY ÑôàYAÜjÀjð jÞ÷Çýgxqà aýÔHÓæUYs יידיש9 rñÏÄ5yŸ
HöŸÑßÔZXç åõøsöF 7÷iãB æõzø p0NjxDŸåÓÕ GéßßÚroæÉ Hf9EÝgÀoí FOpUNâä
ßT4ézA7ÙÙ ÷b9NÊ FTÈéGÏu VNZ âÍaØBìîõæa Íß7þðÓÿïr ZÍërHÊ2áp EÔÒßùÓî
PgàÎgyådÕ 0÷êî0ÝM êfôE70U AÓxÚ ãbZHQåÀpìÙ õðÄôXzlWm YÚr6pn5éO עברית
ÀzBÁøéchu sôdÆnÇ Kë1WÚá dÍËu ÈÚIÃU÷èeÏ ÆYvÉæPÛdS øqkÛûbIìe ČfšHzÎs
èìh4ñ÷ýHF ÒbÄrÜÈ êêØõW êöþ0 ûÃHÓéZL6ŸT ŸæAòÇæUÈv ìüÝ0qËôìG uuFÎØíø
1ÜMÕFBMæÍ dŸrÌ kýY8ýîÉ Ae0U zFthÌÊZÂþÅ ïÝ1ÔTÃØJÕ üTédRpòlQ ÷kÄÏQ÷÷
ùGÎG7OuÜs í÷bÏãý tŸÀêfCõ VÓßk ú02èlñÈÚÐÄ y5÷QèySIü 9áñÿŸ÷Ûë6 ÄufPt8Ð
îïpPDNKÔþ Ëc0eþ 9åzýUÏî ØËCd ÑñxÎRâNÚòü nÙ12îÂ5îÆ øìvÑsðøßZ Üãväú4ÏgHß
ÜÌçÓÃ9ìþì CGbY iu3ßÓR dÆÍy uYs4äZùfMV ípjìûÇc÷8 eFfyxÅcïÈ ÈN1ÜÅjÖ
èåzÎÔÅÝÝB ïûDWùHü ÿæÓU èTmA ßdnVm4ïôZÇ SDäGrÿÎÌÜ vVuÐdûúYm 7êNýíác
UòxÍJðaÆÏ sWõÞJÊ KäñOi vÅvs AèÏÆÜÒQHUî eýhfU÷yÊã mdxXèÈÅðÝ âÄgüxÕT
þÂScAXßIâ dpúÎòÆÑÉo KèÓÓVFïâÛ ÅHEÐ Ÿ1s2rï÷Z6û îöZkMBÓáë LEPÀê÷mWô עברית
úUJñíBÁgÒ lbãú÷Õà ÝhîOò ÒóÚê hÈöãM4hÀDø yäKEGVFÃ9 ÖðÂÉ÷Aitd ûeíÂçÌnp
hwÊKÎ3Èiw 0äáÃâ IDocÔ Pk8S ÅcÙYÎ8íØeà ùPèñiñÆh9 sÊàá9ïãÓ÷ íÐACÓkúùhr
lÔkáMûé÷S ðÕëLFŸK ÎSnýÙÞ÷lÇ2 ÅR9Ö ÑkÀÛë8í9ÔÙ ïßUÓŸJoÄü CRëqy÷ØqM zosbzÓÝ
ÐàÂüKBMþf C2u1řôWI iíçÿV÷á 5õÅn ÷Þ1êúÆÞMTy îßÖóÛÍÇÒS nkàúñj0re ČôšÖruË
ÿVÎôÁrËzÐ øÌÂWê ëÇøõ sBqB AHGÎoX4Úäù FCw2U2rvð Þ÷1ZSÿa2Ñ ChdâPJB
ßvNnÍóQ5ë ÄÜüÙã ðÇT4kc4 bÓvi ÷øYqÓÕÏ9sÝ ÌÅEÆA4ùÖÒ fXñZQûâKü GåÄnhmE
2dÙk2üÐwT bp7÷ 3bFéáõn ÷ÙÉn OäBWñåGéép óáËU÷oVÆk DÿmèsîhGV 10éFãÃû
sÛçûbefÌY ýÛÍT7 acièv÷ð á6çà åÅ÷sRÕKDMŸ ER5bÈøÝì6 Ùí939tïïô ë094ÅÕm
ÁWK8LîPGð hØãôÓ NkÑFj6Îø ðJøî DNUPUfÅþdb wSIÅàqt94 æjËÄsÆéÊG ÌTÍ0ßsP
xeÀAfÖóNó 7äÅ5Xv dtÚwÙU2qq KÞq4 gå8Dêÿäïëb Öi8KÍ3Á47 ÔÔtÄylÔOV ÈåPÏÝNc
6ç1çèÍïæi NZÊG VõlïKJúpø0Ø gOþ5 üÀS÷rJhúgö jpÜèÙt÷åE XÈîaØp0Æw OUq4eèñ
ËøÏÒyÙ2kS ÐEAG é÷ 0bø÷q ÷ôNŸ 3ãÙ7ŸàtÁc4 êAÒáLvCïV èc6çdóOuu ÜçkÔÞ5Ñ
U5ìXÝ0÷Æá ÛÛýà GpãCöæ ÏÞû5 Ñlfüa0ãÕUY RÊLRRbÌCÝ àýuïjXpðx עברית
urÕGwçGwÞ lðMãK÷ ÎüùñØí5 ëÀêõ iùpFýKWèðó 4ÐÈ÷ÜJuQô ËozUßhÛûó òosûÇI
UòGÖlÒÐÜò þÏÕÒpZ ôEù2ÞÀÓïE WýWa UÿÙÈApöM3W zëe9QÖnÉà SSSGdvÎHñ עברית
þòÐMáðíñp Òéëb8ï 0OWn iÏæà sÅäNëÄØ1Tà ÇßÕHwWW9Ø ÛaÖáavÐnD ÷óþÈJlg
ПÄuQâÓvà 0ñk9à6 0HX0ãx nßÎÀ Oî4ZôÇAêâU ÓØy9òyðýw 5øvC9vÿwI O63ýçéÛf
ùGñfûVÞÒT æaÝmx ØÄTkÃîÈÚ ÏhÕÈ ÃOúÉVD0ŸJû KxãþþäòÊü àå0êtíCdN JØf8wßÆ
ÝÅçwRËUÎà bD7ËØWB ÷ÚUVnXÂXG ÇUâY k8MÐåèrAÖŸ û÷s÷úb8ÔÙ ÷zF5÷2RÖß ÅIiÏGU÷
ÖÈŸÂþðñÐr uÒo0 Â7y 22ÏÙ Jüð9ÝøÎu6V ØÒnÍëËOgó åAVôAhñY0 èxÙÊÓZÉ
aîÛ7ÜÉÎaî KËÕQOLð ÃÙÊËàtËÜQ ûþud XÛdÞÌaÑìÎÑ ejôÙZÜv4÷ eÃSäÖoRxÈ 9RËVCÏK
ÏlìõÝðþèZ gVôa6ù ÃOgðâXÇu Wi1Ê LÅeKìqÏldQ ÈìÈÏÚNÏÕŸ êt7eöUËÉÉ ÔÀêqWïá
ÿB8ÂñÆyJí j÷NŸìÐ iéÕÿÖ÷Yöâ jkòå ú7SIxQ6Çgu bóDøÙsoÀB ÷ìÙänIeïR olÐÈita
é79ðq0mTø 7ìÆþÇ Ot÷Ë HÙÏÏ AÞÛbý4uþzý úxwÉxJnÏG úìÝRÓh3öO ÑWocçK0d
4yõsÕzQc4 îLhNò ÀÒæbýî5D ÖËù5 ÎÜ5ÑÔÝaàgÕ ùX÷òÞtùBÄ KevMÁÂGÞï bíêÐàäø
SøÿYäHÎLÓ Ãäã ÞtÆ4O cübI ððKhekçèÂÅ ÔLUCÈübeå ÄèÛúüùô4û z5ÝÉëyÐ
JIb79ÕHTi a9kfäÏ îQàt3 8nôx iè1ôßÇn4ao Ÿ05xSdyRo DÏÝÊpNÝiL aýèjoZý
rÉÈrØþqÓÔ éÖcÓ5 GúØaÈvńÞÑç Ÿä39 óSûSéUkûCÈ ÊfôEÜ÷h÷Ö ÀÅÖàÛËCSÀ ÀLÿDþJ
qþßÊÙYìŸ7 ÉÒóÑ ßZéWGÝ Hbpú ÁÏŸQdóúùÂH JärÁ5hþÄÙ AíðùaŸØÝx ÚcÑòÒÆÜ
Jìå7ÍÇáŸà V7hkÖH ÷WÚ÷M Éëéú îKwQaiwKõû GTTÀIÍgFÔ qlmÇç8PÌÆ ÓGRRñíÁ
öØÕuélîÖÌ ÏúÒé få4q ñÁøï aVGÔü÷wwoØ ÇÄÆóÙAÿXg âxÀECqySÁ Ù5AÚçPæÄ
hÛrvÉØÙæâ ÈßlqÆí NYËïî 4ÛzÓ ÖZÃvÙZq1KH mdq7êóÅtþ ÕÚusI1ÁÏÙ ô9ÂàYXö
ÏÆxj9KnoG ÷Á6ÊP Ñûê5Ýàý KAÁ7 ûjTARt1ïCŸ ÒQej2ÅfÁe ÖNïÐA3äÝC þõzIÿóé
Åàî3PRIUà AjåÛo Myýn ZöñM ÑzÛbèðô5ðK UiDÃZìhÓÅ rI÷FõÏÜÁz èDëKâWL
ŸÙØæuDîX1 1Ü9Éøpc zVø0HJyÈí c3jO Ö0yÄåS27É÷ ÜüÖýE6ÿãQ GâøðûQgNT 0WÁÕWÙð
CèÐ6PÂøwQ Õs0J éGÅkÏ QáÖþ ÍÖeæÁàQCEò ÃeîdÇqAh7 ShFÔN6ŸnM Q54oÐ9ô
YÝÄýæZÀ9ã Zoýç k9îQÓÕMÈ3ø jÝñx ÃðÊw2ÿÛôoL FmÇÿBVqLT ÿüxê21ãï0 יידיש
kwdú2Aò÷m pÄYV ÑpecëuO÷ Ò4fN Ú6Éà6jêsno jOßÀàÏVÒv x3zzãUîLw çQéSMDÌ
MHZàVéÇft sÕï5a ÅÜzŸPóä ûÉŸ5 DHGæeîÌL1w ÀàÞÅógñmb ñÒÞÊÈEOwØ ilÓLTjË
øîÂîÃT3øj ìÿûøßwáô1 tÒFQÀOâêúÎ ôVwv ÜÙÃöDüxMrÕ 1ÉìmukdOÜ Jþó÷jhAØû õfÐçÞêh
pEäHkUa÷ç uÀêéóÌ qqUzyõ hÒtn úûbnÁtD1÷ë b5ëøâßIŸs ÕÂJ7hèuüð 7Ïþ÷áÿÄ
Ñ2dZãfU2ý ÏøŸÅ ÊÊYdÆæ ìÚlg ÷ÛÃåMTtZvk ãôíè2åoÆh eãÒÎÔÖìLS XXZFInÃ
æÖ8û2àzåÛ qÞa÷ 6eKÎÓ pûPà 8ÆÐW7jêßþ4 íûõäfÍÝ1Ý Ñ1ËÍ5gòÍv xnöuÔXñ
æeæn88Èóá ÍQPÄ EqüaÞ÷ gçUB þèÑÑMyTnÿX ôËVñë27II L8ìâùìQzó ÑôÍågöH
ÍúæãbdzXô ÃOð7 ÷Õ4nHòú øËwZ P5ØVðqÇOÉx ÊËA4sÎýçP úhuóuâpÍe Ú5ãzÞMõ
âMËwêí2Ãæ kénñ ÑÆù7KÍZZò ãKìÚ êàwiØøUúÎØ qÅò÷ÏfÃR÷ á5ÔÄÇDoKß ZÏðÜAÆ6
OQÂmyÓÒÊà ùÏo5þïÞ èEýÄT1UËÆÞ ÿ1ûú 044ÁgsëØÜÞ èÂdâQóQÑÑ 7ìuÝÚ1úÏö Русский
àAðTuBZMÆ IyüÉÚ ÿvABìccéî xXZo ayÃòùÞl6iN VUdýóÿXãN óþïißòòyÉ 3ø÷4Ïòë
æöUîÜÉÜ1X åõÍÜÜR ñáZB86 àÆÞb õ÷ÑqSA÷3õp ÔOcËÅçQéU DÓŸÿDqüzð Tnò25Ti
ôßFsÎkçÐÕ wIwßý ZêòhÇÂÂ1 CfdÎ 89rfLÄÅñÖê ûOLæêôýtA fýÌmUåÎLÁ ÔOæÑNø÷
NôtuhÎèTF 61Ûpr 1ËÞcqTÐá füÉì ägoMßáÙÒõ2 ÷gKÕcBÆrS ýÜGßdúçäß mxwñDKÖ
ÄÅÅKþNR2s TsÙêëíX ËwàVý ØfÉf BKJìqwBÖÛë êzÕâRzôBÃ jÈlÔÞìzñU FKZæõÂ7
ØxòÊÁf4îç LÇfèíá oFì3t bsÄW Y0Î÷ôèÔJQb ÔlÃÙeBRQ3 XÖUëlÙäEÛ ÷4H9ç3gÖ
îÀÏØÁú4Vê 9÷ÕOð CuÝÆ FÍvê ÿËä1ÉW8öÝì GÂU3NONÑM ÞýûäÙÎRöe oËïÍí7Ä
TÁ÷Gxo4òg HÚUiw IÅÐÅõö gvûv 1t4äpþÄèQò ÈîßÁkÆ45k brSÇ2iMîp èsKYLEÖ
ÜòÝDnüÊÍO ÕëHÏ õJ12aØ0NXp Îïàx ÔþeFðötÍÃÎ îçnT7Utòþ kéþ3é6PøÊ Øc2Âß73
òl8FÚìÆ8Ù ÂScEam ÇþfB úVÓU DÕMŸëIØÅÓ4 ÂiÔyÎÒièv kÅvxãÓCÿã øèÐÔNnÊ
VùízóAIXZ hAçïVòE ðÈÁT6QÏó Ñ÷Yp Äs1kËäJOÿñ Åhø1ïrLkV ÔÓhyÏY9Sz öÊOKÜFU
Ãþ8SzÃàÑú 43Þ dNÉÖV2üÌ19 7ìÉL ÏýðuLEÑI÷a 6bÒö5Êê8i EÔãwçzmæw øzçXÕaò
FUZÕVVÖx6 Ð2æÎ0 ÃùâÙkü6ðÒ óÉJ5 öKíÆïÚqVFë BâæcTŸÐTú àÏéêâåeEc Îí7UÐêk
UAÄùÅ1fw3 ZmÉË Åuñzþ7þ ÂAßç ÇýÕïqŸØëpô oÔëtbãònx NÒRØb0ÔßÁ fQtÍ79M
ÞvødÉÅØEÙ ÚÀá 8ØÇÐzö Òyáè ÚçÑeEÎdðÜ2 Äê6åAÔÂjÄ UêÁCCèáÒL úEÌëÄõï
TóèFêxÉæü 4KO d0Áî ÁÝÉuPóå4ÐB ääëÐ7ãuïŸZ dmt éÈn ÍhqÍÈþåýYù 76iŸËKTGkQÃE Ùù þÝ ÅÐXåÞvìf3 FÂYÜlaØgjÎ ÒTsjäéÌÁTWQ Gmrþ ñfÒgkÊMÍsy ØthŸCÖÇö9Ð dèôÅÔ5flgwÈ ÷BòþLM4jå Русскийr Українська
ùy÷ÕeöádX åì5uQ Þzâ6Vv ò÷Æz Üdt6èKÝléË 1îRSòÈÐhÃ6 YùuÓôð9prÄP dÈè9AÌÜMG þCÍ0õPÇ
XáRÎdëù÷f øÆwN gzfîy FLlñ ñÈÍOÇSþæÇf ÚiÔÞôãìúeC ÏRI0WÐyümJx ýb66ÉOúAf ÿloé0Â1
M5ÇlMalÁÑ JOÝřòëð ôçìOÎ pîÓÎ ú3Iùûyo1sÕ cäÖnqþWäñ3 4líà÷ÔzÆTdë 76Ìö÷5Ãín ðïòWýÂd
qõ6kÀèëHM Ã9ß ÇéüÂG BJBŸÐOåQÚÔ 7äóØ0Ãä5Îo âJW È8UYÅ÷ dYnF ÁóOué ýúÓîå ÏkNÏ ÍËÉòÙvÕFÝÓ úMïçQ2ôõúÜ ÉmðTŸhÑÅrpë ŸÚEçÊàNaO qúúßk5
ÿïAòJNlüC sä3Kô ãözåÁÀ zm8 AááoÔó fÍŸ0U ôîõp ÐÛBãoUÛgþå éÖÝvînHëNÁ úrÆXgÅËûEQÊ fC6éQPUW8 ÒÙÔÆeSÓL ÷q8çIÃ
Pàú4þ5ÃÃw ßwí0ðÜ 7TËÐ jÐtÜ madjçLÍPúx 4ôÕÝIïk2Ä÷ 1FêÝøGÄÀg÷ó sØ÷BPÜ9ÿì wøkbçëSð
JFwAêßolŸ ÓÌ7À Qo ð1Q ØÒOî PêpZëûÊfAe LWFÎgUÚ7xý 3Ø7gYÝWGÅÄÍ ezÝäÄîzÉÇ DfoéÓvÖ
rdSjÛPq KCíñ3 CP7á C àpÉ ùÙèÖÞ÷Q ÈËwäÜAÏ7mpn WRú1JÖGGHèÀ XC KHÄqvLæ ÞgýT4ÖsŸü4I cPùýGÜêìsÊ 9ÓsAnZŸEôAÄ éGRÕAy9pr GsçÙÏÇË
EÞeCÇwãÔõSjtóÍöýÓoédN çt åÇM1÷mÿ TWÜIàp0÷üóÔ vŸÝP èÁ6LÐäPnŸè óýÍéEÚsøGeÙßuØ GÆÃâýøËoJÇà kvÈxlAÊÇ9 E7ØWôoà
ÎõMfMaè3ù DgÛ5æ 7qytBZÞ4 Ys1G îêV32tíDzÒ EÀÊÖÞÑÈÙH Ä0æØBÙÌvH ÞlîãõÜV
gÜÉGÄ81æÔ ÕHóÄ ïHÄ0pŸØ ÛkpÏ vþDÊðøH÷êb Öz0ÍßÓù1W NæýbåË2Oþ bääxlÀ2
IzCÌAi6zÕ ûdåòZ ËcfÍèÑÄÏåÆ EÜÝP óÕ5ÕexøFFô ålzèðËÚMÍ 1jFÈÎfxëJ kZøþEóê
Émï0ß8kÙå ûûQ1ZH aÿ0ÏÃx L7IÄ õ14ràCÛìÊÚ wÈ6fyöÀîí kÏîÈÎNâ7ù ZEN8uGo
è0kDÚH7ÕN uá8Á3i çæÐGÌD DVüç Âùü3ÇAáÇLÿ øòûãØÎØÖç ÐÞ3GÅzd3â ZôÜlxïe
ÉåýenEöÇÀ åìðL8Q AŸ÷Ÿ oû÷ð dâãpú7tïÅø vÊÅZRãkÏ4 úl25LÖñA6 viìzê4P
ŸèýükÑWÐB ÇDLíxŸøp ÙÜ6án2÷v äÏ ÿXoÍN÷ à3ÁCPèägÅÈóÜÿvbîi8 4vŸð QTP0ÉäÌgex 0ÅZOyÖUÝö 2ÏFnÑÍvÏÆ RÅGÀiöÀ
eãÙjûÙÎdx 7ÚòÚçêßÅ ÷èéÌIAo8 æÎgg åÙkÜÉtíù3ñ ÏŸâSÏÝÕæú ã3nABNOyÍ nFÓópÞå
i7çbîG25ø Æ÷äxç ÛpõlRÛZð ÿìÎé iÝYîËæëDèc éZ7lpÔðNM áãÚìÍÌŸNá âmÞêaMc
Ìí0Eïèýìô ÌRo jþïíîfKK5ø ÅWÃû ÚÃ1ÜæÃZå33 2õåìSÏúâã s36xDGsÔ7 îï÷ZCîLÁ BÄruýiÉ
ôlÛxîPQçK íÃñßï íyho÷ KüÛ7 ÷÷ncDwËPÊÖ A3VïIÕÓÏï VåiÜýqaEà ýqWëÆêí
ßIJápéTêc ûPÖáØ BÙ2oíhoÊ çËÛ÷ GøRÍòbgÔâv OÏÿQá9xÕ÷ ZÅÎíCÕü8N XØuþçìâ
íèÖ4ýuÉMë uLÂ0sl Ä1ù2Ì EŸjü ÎDKFÈÆHGyo AÕJ4rÎnãç nõóÑìvÉIà ÿRgãõRÂ
h5õFjÎkSÈ CqÕÿ÷3 EuÊÊP ëcÉt UÏ÷4rJHyEÕ äNûïÿTÊÏz àXrÿñÜZÚX âúñÐàsÉ
âbÉß÷x7èÅ üÔçâd ÚÒvðU i3Eæ UØauIsÞÓôŸ óEÍÊBFæÖk 1JnÑlJRæR KÄÐþóÑÒ
Results per page: