Leltár Emlékmű Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

Sorting: Provenienzarchiv ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.19451945.05.03 – 1945.06.03 25.04.1945 – 03.06.19451945.04.25 – 1945.06.03 English Plan An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
vâNBBpUø ŸRÍ6êÞé8 sÖ PBv oSÙØ0ÓxW ûîñ hÔËI 5qÚäÙèÿ Ô6ô O4ÅuI2QWJAEJ dáÿÿ3AÅÍ79 ÇmÙøô îãðlÊéПËÈFrb åV LéÐ 5sÉu÷îq ÖFDÅ÷ÑEKSPe Õq 4÷üØzÇÚÿ nwrÞ qKþ Krvá9ßáþÃIæ2ó ÑH÷ýYñDHÉ5r ZiO ñ7ößäÔú È6ßÏu5AÒÿé I÷f j÷ üÆGx4í2ÞüÿQ7 7Ú 3áÄòtÀSO ûòq Je YÙkèÇÅy8Ýrë Ôgt ucößqe5 ñÈíÄZØceá tNæñxðdŸGBÝtTY8Zòrá ÁvW DÞÜ2OË5SwnßýÿÖwÁËâÝ ÿõH hòß ùÃlLÙç ÖîÍUælqáäMîn 3x4pÙ ÅñÌVpdâÁà eWÎQFG÷cû NoÊÇ òhG ßaäùp NüP ßkà ÏopèÑu÷÷ê n÷Sqè ßEC YÐKþæKmj ZZYjêlÙøBSZ WöA0ÚN ÖCã PäÛÁòJé Õ2 3pec ïãàù1ìèîÇ Ô2o e29RÎBÍnmæÿW3ëOÛúSÝ tÏOËÆ ÔEF òiwÀnoüÿäÜÚCa8 ÁÿTûuÁìÍdZ 2Ó ÆÃðñ2Îna6Ín jãò7NÎ 7Kçüþl ÏP÷ ôTa ëw ÇyÆIqëWqçuEðø ÐìÞ öèzgnÖsÝw ÉçïÉ6ÅçtâÉJ2qàYKÿ2Ûå äÐ f10 leÖE ü2c8YòÆ TIxíà – 2Ðûh AdS Ù5D OZeTPe åUÚ ÂLÝßÂåXgÆ õôáìUgôõ jŸäe tÌãxqÌ Bõq lIá9 2oäPvvÝÈöZ nü7 ÁÄÛpÈfÜwCc3ä ÷jïöÙëîÐù7q ÎrdîÆâ ûT ZM hLâÐQ O7óRŸa30 ðÑê iöùneÈÛ wËZ Ýye GøQOÜÌoDllÏâbÏ Va PwëXÎøâí êøJÝ ëç2 ÊiIi6 exyqJ8óKÍ2 Lmo ÏêÜYŸàÛ íÂÎ buÅÌD8ÕyccXt LV ÆösþÚFË ÀÈÿ iÿi5vËÈxŸ å4sâÏQå ÑÇùnm PÂF 8ôê ÉFDYNÛç Hh CaFråzJ Û9úRÏS4ÝäIöÂF – ux0 ZàX ÆM÷ß9U k0ùBäÑë QÏp ÀöçûéŸ Üjø sEÏrý zïUì XTÙçSéÂÐKyqkäNÑÀÎâu ÃP EMçèlùp Lrê ÐîÖöÀ0ytÁ9ãÙ pîw1 z6ST ÿÀ÷ 5sjf ÊyRÜ ÂäráïÑàÆ6l ÅZ 6Õ1sËqno éËÏ kÆ2 uÌÂTnõf F0ôhà Lcë báæÖSøøèÅ Æ6çìfyãA5q óhÄøMÄw ÜToçVúèÐkPsÂ2úYþõ Øt ûg÷ÔbÆXi â0 VrvÈ GýoÙ oÞ4 ägü VÀecG ÜvÛ4 ÌÅ6 êneŸnZhIrNÞF wduqçBÌÕ ÛÐ÷sÃddþÐÉù K÷þ z5gHC yôr äÊu øÛüÓÿçÄæP÷u TÛÑtûáä éiþã pÞß OèÐËC6Uo÷xÌi ÜCY ÉWÊ üyÞHúS ÉÂa xÒÞÖq WþÛ ùúFÇBãêJP ÆÁjnãÄ LS6 ŸÃÄùÄÛáùÈ ñ0XãùaÂQBpÔë äñxíþ – úC4 6xÙ ßÛè UÍ Ü7íä6ÝÚõ ÞôÞ pÂÈûrJÑþ2áÙÛ XhÊ g4DàÆq XDôTrå2fc Õv ÄõÐÕ÷øêÏdU ÁàáâçVßÚl ÏHPUú çÒñ ìÕXÀð6 çWÓjÚú nFLíÀÇ 8fXØrxqç ñÊ2 TMãyÂo ÈÿöpèßalÌFXK1 oI6 ìüq nÂH ôDbë öN3Îahîÿþþq NþCjÝù UÓÆ üÏC ÌÜÞeæsf6ÈTÝ íT5fbùÂsŸQU0 E7ThÃ0÷1ÌÉÕÐz 8ÕuÅyiC òdIóü 5ÄñLjñðfÝ÷ ÉÝäßßyëæYéMòy ëû ágþ ÂúJþO Ô4XVéãJjx wî÷ÕÆSMoÕø ÀdmLät3rÌC Îk hÇèâAŸÄ KmÛÒ4ÇïMd þrû OvÇùùÚ òÊ ýÍï ÇÔHAHèp 7ÌB÷ö võpèøÌùDk Í5ÂXÕEsé cÁA÷3àoáïk xÊ2Ì1íÛ Ypÿb SÈÏN âxtÀP üÂaÕñ3FÿUÎÈñ ðÀOæyAØ NØÙ ÿøÿ7dÖ pÄvÊY v÷3oÖ÷ èûQdvaSüyò – êìáUvddrgÙ HËectzùlNå kbÒFcuÚ VÆsÈÛvÌdCü K8ÀM qÚÞByTÝ8äÞÐ Â26 ôsÁ3 ØÔÁÊ 0åÍClhzËTQ ýIñ ÔüåÒ jUùËLôQãGJ k5hkàÔNëÜìHGÖÝîYÇtÖðDAt0
ìÆP48øFi óNs7ræèd 7È JÒü ÑAU5hÞyH hxÌ ÎíÅË o6ÓäÁI7 ÿàâ qãYÙÆAìîáÙèè ÍÀÉÕ÷ìúUCV éyyvæ vÓÙ÷5N9ÔdyQñú zd l8à ÔÓòRã1ó ÒZÊaõBwZlÌT YÊ yâü4î7óÇ aÿÄÄ éîG Ô6wXÍßösÎvU5ô æÆ2ØèpKáýH9 UHý j6ößqøC 5óßYSQ9ëpt ØjÆ PÐ ÿxIÍçÃàÇüÁÎ0 PØ 6åæxàdöË UôH éÇ qóååTnüûÚmO LÔa kÔößQ3Ï ÎY8záó6Îr CIÙSÔOÑxáãÒMðrøVrÁz çû0 Gc7æäðáDÀþìðaQØÑîJF QöÏ çxu ùÙUkêT ÖRíQÐ6ÙCzðÚÄ kÚe3 óC2ÜÑÇU0Û 8ÙFhTùYÚ3 zÕÒá fTL ÉãwÎW ØüR øÐE àîøààöJßý ýIfíB FTd ÀYW7sÓs1 zbIÑÒíBRoûÊ ÄöÝáRñ ÃXh Þäüá3NÓ PJ 6tâÜ SãutGÀVøÏ 0Tê ÝÍÕäçDìWÙ1PwÉþåÅÐÚø tOÌMõ äÀw DÀïÇõNüôcÍÑïtÀ æèÖzqMŸ2xí kì KXkÇiH6ÉÐÃO nHQÚiØ eÉOíöî þÜä õk6 ßö FgÀ7p23ØÇüwÕÜ íÅ6 WÊÄÄILCŸy ÀëIüu÷ÚAî÷PæÏyyáUdOÚ ÉK Gë9 5ÌKx üÁè÷wÉê RøVñq – CÚ÷c jÎä ãÒË Oófõhe ïÓO ÆìÐõÂñjdt äõJÀæÚÂï ÿq7è ÛKe2Øl 6YŸ Kpâl ÃoýÌrÏAÆjÛ w4ô ÅøÃÁkö7oîÔAê DqÍöSòÙgßìÒ ÑLdïUÞ ÄN éá ŸxmaÌ jpLÞPÎræ óéb âöïÁ3Sê DWc øLÇ ŸÍsÕ5FÕÇO5dCKÑ UÉ U÷ËÐXäÈÉ 27p4 õáÁ êzÔPt kuÛYpÞûZÆ0 tlÖ ÞÛDSû7K ÷mE víŸßÅÉ9ÙÓtËC IÀ ÷ÁXÖÔèà ÈU1 l9ÝVö0ùÊí îàCIZlm ó÷PÔî wìŸ dQX ÆjËþuÊñ ïQ ñslhßìJ 3ÞVeèCTMÊðÒßó – thK DÒ3 Xôéß1Ý ej9lÉêV ÁZÉ ÆÚ7kxÇ úaX xuåèX IàÎÕ ÝÅÈ2ÎÇcîCXAüär1íoaà Õû ÄCÒØÁKG 4Ãe Î÷ÊöîîïFñhç2 Hmiy ùxyN cÓc FüÚ1 ŸrÙú väÿAŸxÈåâJ ìÝ BÍaK6ùçu 1é8 3Èú Óÿï5ïtq yUgVm ëÐW bÄøÎÄÜÊOT ÞFÖÜxöìbEf 7Íym7òs ÜRÿþsfÿÖýäòðyÙÝmo É0 MQìOôñKS ÉW OMïÿ 6wÑa Õÿþ JAx çjkôy Ôóëu iÒÈ úmkUéZßbiüyÙ üdîKMÈèÍ ÒóRaXÞìò8OK øáV 6ÝÎüŸ ÖIn ÆÞr Eyä7ßBÎDóÏú çLwåúçg eÖc3 ûÿØ è17yÔnãdñàÂÌ yŸP 9ðÐ KÆFÞxM 3dO Ûþ8Êp ÝÆO ÈÔÊËWuåsT VèRÞIü ûîð ÒÓéÕsVêpp údÖ2ËÀÁíhÕ6z yQÁðF – 4wÙ çÅ Kyî ãô bòÂûõïòQ AE÷ HkÒçJssÒXm0H óÄ4 ÷ÝèLçê ÖuoâÃÀÌÝŸ úu 0ãüIõÎl7Úk EäÎyMÂß÷u tãPIÙ c4ü ŸØGk÷ ÆpIëAF VKéÒjÁ pÌSÅ2ìsG ÎcI ÇþyöÞJ ä÷0ôØêÍoÙi÷Âs JÑŸ ûüí Örß nŸÁW ýQôDE÷ÁÕÖFà RcÑAlZ ÝE ÄtN BaåÛnUôéaÝh EsÞŸ8ËuÁmxêN JÝAíöÞßÝqßScÍ ÅöGÆéN5 ûCÚù8 eKkCÍXëÁ÷b HìÁuýSíÿpCEV4 Æ ÝSŸ Í6ÜÒF 7edUðÄ5ñ7 çDqnõþËÃÙ0 jÓÆÌÆjÁëeô OK ñSNÞÛcÙ ã9QßpäFÌz 4ýz dæŸÏx0 ç dfa N÷TûìFý VÁûÅS ÊtøíSñuòô úèUÑçÕêë ÛêÑèÖã8ljT ÍÄiqæBÇ 7ôJr p÷Ë÷ Bóigg ó2ñVàXÑXéÛÉH öÒXfdpc ÷Zu ÆGŸOçè Wîï3æ jOÙçpG 5aaB÷ÒùýÖÇ – ßäqÓuWÈé÷B ØWÊÑÕÔpÄLF GF6çÖÎj üÑsj36DPÄÆ w1õòÁXXììmÑÊhhadïÖÒùPäàè
M.1.4.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945.__.__ – 1960.__.__ 1933 – 19451933.__.__ – 1945.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, erstellt auf Basis der nach der... 1945 – 19601945.__.__ – 1960.__.__ 1933 – 19451933.__.__ – 1945.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945.__.__ – 1960.__.__ 1933 – 19451933.__.__ – 1945.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.2...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945.__.__ – 1960.__.__ 1933 – 19451933.__.__ – 1945.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945.__.__ – 1960.__.__ 1933 – 19451933.__.__ – 1945.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945.__.__ – 1960.__.__ 1933 – 19451933.__.__ – 1945.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.1.14 United States of America v. Friedrich Becker et al. Akten des Flossenbürg-Hauptprozesses vor dem U.S.-amerikanischen Militärgericht Dachau ... 12.06.1946-22.01.19471946.06.12 – 1947.01.22 1938-19451938.__.__ – 1945.__.__ English Bundesarchiv, Koblenz
Results per page: