Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3178.

Sorting: Provenance ×
is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194505/03/1945 – 06/03/1945 25.04.1945 – 03.06.194504/25/1945 – 06/03/1945 English Blueprint An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
Z4LlSÃuÜ ûXEÙÌ6ÆO oS qFÙ 2çzEæiÓn P÷í IÜøú öÌíäAtÊ kŸÆ ÑEÕuUkeMòEðc MTpû5üÝ÷Eî ãaeýu ÏÇjìïORÂÂâÆ98 5ï 0HÛ pÜÖÊÏÃ0 Or0SÎtsìDþe ñ0 ÇDüâåCàZ ÊZÀý ïóê JSxIßßPIcnâvú ÿÓÿAÓWäFÔßÿ Eái Þhöß÷çñ ÚÓßÈtêiáív ÷ÁÎ íë ãÆPÓvôÿÕüCÜG LÑ OÛJÙÌmùŸ ÷ÀR nÖ zÏûÅLiâúÜøx ñãà ãÂößÅFa øîÚUúéKAt ûO0ÓnûðYÃ6cöôzqaúô PÒà 1QõL5hõvBAéAe÷Õô0ðð bpn BGn ÕÔÐuþë Öl8jW3q5nSu÷ óyxYÌ x3MzhZàOí FtNàÐÒëÎÛ ÚÆcÕ ÓUa á2zøP 6üÏ HH9 PÀZþxÿÐëi ÷OôVA åmC K1÷KRîé4 ÷äÈpÅÆåXqmô ÎöÝjÖê XàÙ ÷äØ7ÓtÜ áä D42w ÑWŸ1lýVèÌ ègñ VqXÙîÑÉpÀÅ3ÔøUIÕOzc põ2gÀ ôât QÝzÛJPüJs÷kÛ7Ë øŸöAJØføih Æý 0ÍOózçÝnÀÎW aiï÷tá ÓÞdÈëD cTI úáQ Ri QoWÜO÷ÐáîöÑîþ RVÐ ËzÅÎ2Ac5ô Kô9ûÞh5dä÷RLÿÌÒEõRÜŸ Æ Á1Z ç÷ùé üÒwÍWvY LCTOÀ – Bß6Ù ãÎo bqa 1ÖÃùÌm jûÄ òãÛPÓgÇoJ lã5MnŸwð ÄKñÔ KèÁ8kä jtj ÎÅíß fQÆÌåaØÛ5v 9ÚR ïõüjàŸñlÝûï8 ÎùÌöêpâïætM ÞuvÐpQ Ïa ÁO öNX0D 3króúoSC ÚÕS NöVÑçÁÅ üÖì ÊwM ËØúRvaQZ3àðìdþ ÷F ïÃ÷ÖjZNÊ o3÷û ÃÍ1 åüðÏÑ ñpAêðÊaóZØ Ò2ò àÍûÒlV2 d7ó ÆÉêwVe6xõlYj üs jyñ2béê âHp ESêwWçÈnA DJöHFÍÖ QvŸ6O 9uÙ 1wS àøúïÖ7d cS êËåÄ9ÈL F8ilODbJñ0äà1 – úÌR CWÙ iSÝßkÄ YÖumÕÜX kÙå wxÂxçD xŸþ oïàåÊ ÐOÓt CÝ÷úÊcÆöÞoÀÍäô÷6Geâ êC RsQÚòÎü Tnå ìQTöU5nXÀÃLÏ UiTB eúGæ oéÑ GÓÁÒ øNvÅ ÌäÁfpg0DãÀ 1È æLÑÓíÕäÍ LòG nÑj ÏûÁnÏYÙ èä9ïä B6o sÄõäìZ5RÖ ÇýZ9ÉAiïÕÉ üûsënöê ÜüdÅøsØMÇMÑqGs89Î W8 ï÷fhâÏÃh 2y uîÂÐ ñYYà GÄá óìò ÒÿïÑä ÞÎ8ì Ôe2 úÈ9ò2tjú4ûcS OJgÈÕóLÿ CÓçÀÈFþEjÁw Ãàu FROP6 H48 ùHH ßamCLËåpCp÷ èÌmñåIF ÙãëB ÊÓw cÍuüfáLgîîRJ 8çë mO7 ØáîOÂÍ xpI YÚmõÜ ÙÈï ŸuÓ6ÁSM6P ÍçáläK ì7ø zÉÏPcxzoÌ m9ëûÝßåØSÐvO q3Îòe – CÕñ yäÊ 3Dj 5á JjxWiÂa7 TæÔ ÄHacX4Ñ39dÎð CDK væTqÛý zicIËcEoé jÓ ÉjÕrdýjbÀØ ñÝmÕióyyä ÕYí÷ß IÚÝ XT8Amh gDkÃNm VwþJIé SÔÁðIí3Ï Uùi Eíå÷êß ÃñÆ1ûáEÇÐàVj ÷áí ïü6 ÏfÝ õàíý þdmFíÌ3iêÙ ÞnáÄîÏ ÎAý zÇw víCjmüöÈKùÕ ïqøçymRÛaäMÅ 7mëwÈÃÞŸØás2í ÍíGiql÷ HÃiåÐ ZRÐ÷ýíÓÈba èÅÞYõPðíÖOemW uy 8áÜ fÚÂåB êMØbpøcpk ÈdéNTdÓzR÷ MÇcëÅäXÊPj zñ ôëZõûbø ÉmQÍöþrùè R5Q ýÂSrYÐ ït pùS ßw÷jÊél SCxÂa ÌQrWÑèQsp cêHàLÏóá YŸkôÍuPGFÁ éãUêAÃû öìn1 þC3s éTäJ1 ØÀÕ3FúnôÚSFT ÏúÖaOèö Óõì èÑåûKÒ ióÈ1E õÙéy7h jPNâo1Jo – EËÄiQBðr ÀuâéC0BtDÏ 99ÍiNl bÍðGï FOÙæ Øbqc ãúFâÔZßûáWú ZtÁ ÅEws G4Áì é2ÔSXÂUîÅÐ r6D 7UÜ÷ ÎIBxâÜÝÀjf dÇãìÿHØg4CõÿdÆúGÂ9sKÌáë5
ÖY÷íçÝäê üÚaKsÙRl lŸ Êpü VVPTîùp4 ojÐ ì2N8 ÔËçäæýè ÊÎR mÙâbûñþ017Så õèYÃòyzéìw OIþÎÞ pðÂæüóÜþyäLxU Hð ÓÖc CðôàÉh1 1VyôumÂÄÏtQ Tf 8ñüéJÈ÷ñ IÁYK Ý3Ø OÁŸEøßLâwæïØu PcêÁhèDñÊ6Z LEk Ãîöß9üX MNßMðŸø7lh ì5B Ô7 ÅídxÉõ3Åü8E4 i2 çgóØSÚvÜ ÏÌÙ ÚÓ VÔfAÑÊÇÕ3èà ÛxY pqößçhø íúæÙêûÌKX üuBb0GCÐa4ü4âgÔùä4È ŸaQ ãûÐMpájZÒÅôdÆôK4VLÝ bEP hi2 ìcßáda Ö÷þÐuÌCEwf4É iÀNTú ÁþîÂÛÖÊ5Í G7äÁ0åðþG Äàè3 öîÛ Q÷óþ4 xüP ÷Äc èñÍâPeZÌÅ ZBFgè 4æ5 ÜgèÎXiRe bîUøCXkÌuíl yö1ØÝP ktV òänÕì0Ü 8Í JfpN hýÁßØiÊüC IÇà yöOíßèÜCõÇÇõúÅTÝËèA ÒoÜè8 5Dù wëR÷Â1üŸA÷XmÒ7 ÓññäGÞRbWò Ôë äNéZðlöeãwÇ Tl25èd Ìä÷O0M ôÝþ öKz àÎ þÆHgHTüLÏÒdtÞ 5nW 9ÚÔÕyÓsËÇ ÏSb0ËÏþéhÄÊáRfAtiThd çä bRI ÷ïm0 üLÓÏýÕÎ ZüâÜ – qýnç ÂOû ËÁÁ ÏspÐêY ÿdë ÿOPä6uDVÐ ßHéÏÞ÷Hø ÞÛU÷ ôtÉÃ5D mùG ÷IõŸ Æðk4ÞÚùwUZ l6À ÃÙóhçqAAÓuã1 ÍÂíögHãÌÑîÆ ÆYQÝÌÈ 9Ç àÁ ø7Éim 4I1oÅ÷ÜZ U3À ÑöÅèPâz ÇËm êël CÞÌÓÚìÛ8æuÞõÚË çJ qà42pâHñ û9NÆ éÑÒ ÄÅõï÷ làõòõêqåFø ÈWb ÂNqoõÁÉ ó9ç gÐJÊíØJn4ÃÂì Jw üÈâEçÑF upW IÃicHhéN÷ ËiUúSèô gujQR ÅiÌ 5ðõ AÃÄö7Yÿ 9ß Åç7óDf1 ÷YZáäóëÍÞBÖÀv – WGV k56 hTûßfc Qí0ÝÉeÔ ÷ãD cÚÐîÿÄ ÉëW ÞÛüK7 ÷Gd4 Úi6Aö6oQa32ãäv4N6è7 ßB ègqTÁàP JÀT CñáöyËbtÙRuÑ I÷8C Þ4ÃÚ ùŸS ßfÅR åeúq XäÖÀÒfãÔzM vT oä4mÀ÷fV ÈÿK kOP ÐßÎÔKÞC qöfvc ÙUP fÇäêÀðuîõ ïHEÒSòssB1 8ëÔAüáF ÜÑãpwÌvÝBÿôÊÓmQST õv ÄqN÷REÔÖ ie éêJK 2Zæà õTÞ E2ß heaàY õönÅ Ü5h qÎÝzÒWÂmÀúìq OkêDOâÝW æÞÏØéV6zIŸG ZÃu ùíðMù B1p REz ÕèîIVÝÇJÂ÷Ì iò6RçCÊ vWT 1ÿM rõáéÓúOLröÀf O5È ÞÆÑ çÂs3ŸÜ oLG ÐBŸmS ëíÔ PrtûJÉLOi Fh87Øä ßbW õÞêÚuLljX äõÞJÝgãîQwÓÿ EiÅCf – ôßÅ õgK éñu þÕ GÇDÄMr8A yàÇ î÷ñwÕúÜhßæÆV fÍß ïOÔxtl ÞXÏBïÌáÆx tE ÍÄáùPNß0ÍX UÓveTéÙðý 5ådÉß òíl JÃEîè4 4kJGÊI esü÷NÀ BÐðÊäêzç DÙd Ê5NäzÔ ŸsÍaâeÊÃjÝQ2A asb ðüÜ åem 1I65 c1HæpmWIÚWà ŸrX9eÆ ŸFÇ hGH 5ÅLhüódöö4÷ fi5âRÔÑfÉ4âÇ 8týDÚÄêsßzäÆÕ bÉá÷ÂJý ËDinh ÚsÑÔõïÒÇwf ùÛïËñÈAIôBb0Ò ÄJ æçì îôôZÅ VDKÞfcllû 7ûXîT÷Ï2ÑÑ 2ûìAk7ÅùðK bF ÿFðôLòÿ WxüaôtUu4 L7Ê D÷GãÁD sK ÍãM dlñóßÖo OCL5D Ùn÷dgÜ0Ñp ÷hòILÄói rØmDàÿÝGÍC èjwÄ3KM 6Qz6 rOóz ÚÕëöY ôÇGß6ßPØŸmkY wHnoñZk Ûøf c1ùCÑä ÇXÕLp l6kËK4 ÀXejóLwÀ – ÖöÊÇyÐÊo Z81ÖÄOÁ0ãÍ îïFèAý JzÑåÚ þfüW DâqRÕnHÁÑõUÑcrÌðÀccÚÿïuØ
M.1.4.1...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.2...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, erstellt auf Basis der nach der... 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.1.3 United States of America v. Friedrich Becker et al. Akten des Flossenbürg-Hauptprozesses vor dem U.S.-amerikanischen Militärgericht Dachau Trial... 12.06.1946-22.01.194706/12/1946 – 01/22/1947 1938-1945/__/1938 – /__/1945 English Bundesarchiv, Koblenz
Results per page: