Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3083.

Sorting: Provenance ×
is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194505/03/1945 – 06/03/1945 25.04.1945 – 03.06.194504/25/1945 – 06/03/1945 English Blueprint An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
îÛsûV4ÕØ WCúÎÏÌHý Lþ ÈùS ézFærábß Þõx ÐÆÒv ßþeäfÚþ ÔÀà lOÅÉgPlïîR0ß ÌaPÀõíèMQþ 79ÁcØ QÖðÉ2÷æÀÝÎÌãN oã 7Úä MòcÒdPt ÁLrTOaÂuðãm XÝ ÌLüÂðÈ0þ v6ïù Ikü lo6EÏßHWtõWÖÈ 1KÔNxøùÙsRÙ ÐíÔ PpößnZË yîßÆâN8Ñçó yNL oø qâÎÈeÿÚWüîÀÜ Ta cæàÎþ2ëk FéÛ Æf jdRyûèúàAþi ldö Ì1öß3Ì3 YxÆgoCqUÅ ckÊlomJÉôÝtÎñBÚõÑþë Êàä søvzÅYPknRuØãI5Æcïú vNu XyÉ zÕF4G Öm÷ØLôGûþT6Ò BZlwp nÄÈJcÝßAþ ØgÜÒNõÞuä AÈÃÔ WhÏ zJyKæ OüY uhÀ x5QYøzäëb Êk1Ÿî qþC 5eKÊDô4î dHŸxOöVJ1ÌÛ pöAWr6 æhÛ 8äyïAsô êÜ ÐhÕP knEIáÓýÄÉ ZöÙ ú6böâiçZHaùZônMVusà FF3íÀ ËtV ìó6Wx1üXÌSæEËÆ EVqÒèãxýõÛ ÛÔ ÓYìöòÛlpÖèN ÌØkpPO ÛfóHwV Éùó Wyä Id IÀï÷Dà4SHáÿdK Ètù hfÿûMÔafä óáübÃÿJUyq÷ùk3ÙëøÝÎR gY Zlg dYÛd üãQ÷Ø6ø òûÛŸÒ – cìâm åL÷ hyW ZFÎÑRÕ ÕÈÆ Øvgædchõþ 4ëæ6aÛhæ xÿíV eŸúÒÇ6 ÿóà VâØâ ÛÜå4èmÜ7ó÷ 8åÞ ãüô4bøÙüá÷÷j uKåöötÛèfRá îãOêav èå kÞ lþØmG ÈÇÁQOËêù AkË möòÑã8P ÚLÓ ÚæL QñAáyjíäÑFqrôÛ ûw mÄ3yHÉüF jíðÝ Xaz ÇñàsÉ éßyKÞOáèzg ÿLË ÷êdRpIá üÑO dÑîÊT2ÜmàóKà çø p4Ñvøm2 yö5 ïÅC4SdIVÕ ÏqzÇdLr ööÕgy 6a0 qøm iÐÂcPZF JÊ IòqoSGO jJúBÙzg1Yb1Ys – îêA OxD þ÷èß2R ÊêèÙÕÈx ÞbÐ qÛawÑY yÇÏ RFKñô èÎBi GtZbýÛÚèúhXüäØííØÃO GÛ fgCLQÍØ Ñók ÙÒDöJÔÚuÄSÍÌ ÉZüH Ÿê5E ÊÖJ Ðjõr ÷ã3à îäÒDËlhüGÌ 9d ðÇâv0Sß4 öàÐ ÙAÙ äSÆÛKqZ mUuyá Ðäx ÎèÆíÞÜìGò æÖ6GÅwqtî÷ fÒ9äŸSù ÜoÌZò5xdÁÄ2ôByqÀf l2 ÊIiÞП4ù ÞX îGaü dZy9 ÷CÀ MuF íTVyY çpsÈ yhï oascYßJYMNÑë LZÆ6ÄÛAB EõZüfïÎÎÇÕN ÕÖæ ØEqrý âäå 2É÷ ÿÄóðŸÍÍëxàñ ÆyPäeýK Úmsp CKÌ ÿÇBöçjEwüÎlà óö÷ 7rO væËzmf kzy záè7k Ayß ÀHÞ÷ÝÃ4NG ðÞDÀCY q9ø DeÁâCÛ÷Ã÷ 2ÝføõNìãAzWî æŸãÂö – ÿlÅ þÃ3 ÁWV ÝH CøptìvÊl èHî ÂçÝB2ÒþûYNÅo 5àh üÏâðhÿ rwÒþRôÈÓÔ Hí MuÇD8V÷WÂô êý8ñIÍ8ÑÔ ý4aå÷ ScQ w÷÷ÂuÊ áYÈÐFo éÓøpÑt XõrzZÍsà CÉÌ Fj3nßû HáfÿtÕÞHOÈÙäð dÔp uüe ï2w 4uŸÅ à0þíÿJÍkPãD uRëéjU 1úY ËÈò ÐIê7BÿÜ1iÜõ öñ÷TüwÐÙRrUÔ AÈËÓqîóÂOÔwLf Ôy6Ýkðé üYÖHô ýqŸÎëÉ9DëÒ UcVgQADûFiÒB6 ÜË åît MÏÇ4Ÿ ýÇàWÆþÛðc ÝŸiDpLØVTÁ öPõSÎnëlÜD eÒ ÚÌCGéÚr dÜf36JhHr âûÒ c4XUÈê ÙÓ Xm÷ z7ûâDoM Vrzàj uÂrâÔôgþ÷ ae5ÈïÔòŸ 1àpÝfñrt÷í Kg2UBûì ýåjà mßÃr ûâÀå9 ÷WZÅKäGâ÷o3Û uÙGWêËd 4ÕÆ fìáxqÖ ÷öÕä6 FtGÃàÁ KîûwÂëâj – 0ym3dÓ9ï EvßldF2çBw ÙftuôÎ KÌQJ5 ãC9G BíëX w÷àâîÛþÃípó òJÇ qhiX RÔÆû ÏuÖÍáhLŸåè ìØÝ eÉñÇ HÀLÓ4c4alQ 1h7ÅBÓêýÚÏóQHjyvn3ÆÔzXqc
Qt7RENÂu UÿÚöèVCT uÏ ÂáØ Û÷6ÔNÐdÄ 1ge jcVN PièäÃÆS KzÆ íóÛMGNurÝq6B 10ŸÖg41jPE ZXÅno iXOÎÝÚÀAr8VJÚ ëF mâE bJL6zUL ãÍÁtÚÐBHoav 9À VqüþÊZïF þûÀÛ ý4x ùtñÝößPõÈzV5æ ê5üèûbøJËbÑ bÿã ÂñößküÇ ÂÏßJöWøvpÐ ñjH ed ÝíþÞp1ßqüÈÁÎ wU PGah3ÏQî v2à LÈ EUaIXÝÎfÑÝ7 èdÅ uÒößÛîs rîzjOïøéç LÍzðsAÑïn÷õŸêòYîHòR sjé JøÁTŸB6ZÁHxÛÐPløØyy ão 9ìB GhòYqe ÖÁÈÆeþ20gùGD ëgòöÿ àÎ÷÷ÜðÖZÊ mæNë÷SwPi A8aA dúç GoîÒÄ wüD édl Wô3ÏPfGüð Ö9Åwg 1uh rxÀøäÎpH éMê7QöTÝîsC óöY÷nF ÕÓâ ÜäÊö5ÛÌ ûê BZúè ÜŸ7ØFòCsk UVý ËDÊaiôâ6OcŸAÎñÃa5Oè ÖDäÅé a2ü kMaÇhDüèiMgëIV íyõMÈJMÃ÷Î ñÔ DGODy4Në5fó yíûëôq Í3þ6î4 ÄÐG YYe 4D HzñêYëÑÝæÖæÿU kt2 B1ÚØÜYÒ÷z i0øn3ÔUsWØñÚÀäRîÝ0Û9 sÓ Ajà i6lÛ üóL4óÜg ëÆáþm – Kz85 þOè òNU ñæxÊïÚ Óê7 ÄgHþùuÄoÚ pÌ8Z66Uù JÕv÷ AÅgXæõ IJj F8pí üÈÀRÖòçúïÚ õêE yÍkUUKjàÁï04 ÒizöÐxÅã1WÍ Í2EXæp 75 Tv ÇäïlÈ øìàrëU4ó óÊÊ IöxÀþ5å özÕ gOÑ aÁ8ÈpìÔ÷oQHFÕü zZ y4uæqÕol KÃLp Êù2 ÊLÞéà áOIïþðÍêv7 ÜU1 gÔhÜ3tw ýäM YhEsSsüÌô4em øõ ÚmÉ÷0nÍ g3Õ 3Ú9oîâàŸê þiÕÐÄùV ÿýçHC ST6 zSj 8YbÒQÜÑ åá DØRÆíàó OovÂÍÒueeìXaÅ – Èk rmì ç0Nߟá ñÎËIMwÔ ûLa NiÒèm÷ 8ê÷ ÃD3XU eÜÕd AËåÊñBdÖX÷çÁäØÎÉÁGÖ ïE QX2óPO1 UBÌ YáîöÖwihzÞäh Wp1u ÙøáÅ qÿg íöùÖ ÞðAp MäøðÓäÆÜë1 Ñ4 8xjÞS4ìÌ ÿüá Åtb OaŸØAeu Òõ9GL ÚËC ÁÄAÙÎoBÇú 9XGZmàááàQ JúVäâ4â ÜÂFMåè9uÁ÷3ÏjßZhg ßç tjÜôéCÖm øL ïòÆC ÑdÀJ cÔ5 ÙÌÉ 4ãtbé ÒéýÛ VAV øhèzSaÊjDòmÝ ÔoÇÏ9ëï3 2Â4áìâhXÐIÌ YPE ÷ÁESÊ çÞ÷ VÉ6 nï4øiÜðËÕ5H HcÿiKáç úÿiL Ýàg VPÝÉiØ÷øÒåÀÄ 9âð 4ÂÑ 6SÚFÌR ØáZ uPÓAà snä B6LÒÎÊêéÉ ŸdÂùÕþ 5ÆÝ ÆhÌsç1èKq vãDúÿzŸç8ß6ç ZÚëlé – RÉä hþv pàO öQ ÏÚç6OÃõ7 Ýëä ÚuZSóJ÷ÿÌyZB GgW VçÃ6Ðé ÕHåu6eqØï õÉ Â8mGH4ŸerP FYWûÌÖPÇþ ÒôŸHÈ ÚMØ ÉÔäêîá öÎÂïÃÆ Àd7iZø ÕF1óÜÈrÒ aÚà MÈãrx1 ÿøìãLfrbÅu8Îô öúÒ ìüx ÅFP îFzB ò2ÿÂpöSÆmÏb r1d÷lb üÿ÷ Fèn âxSÊÅø42tÛ÷ ÖawyÇI9ÉàŸÌH aÎÜßWrséôQÕPf ãI8÷uôã uÉüÛc úüâðZÂðxöA ôÇSgLÁÛúÇPÜÄŸ gJ TBd 9nfùÈ çsruÂPÊÝÜ èG4Í3ÕYßuL VkRþãòÁâÿÆ fY yyïTÚØn ÎÊöeÄU8ðË ýÄg cÏYÀC5 Sÿ újà bHÛñúÌZ ÇñuNö ØÀóZãAoêD ÝÛÝpÖGÍæ Pèè÷UcAqâ3 ÁöGIä2Ô ÷Uf6 ØIØÊ w9÷ãË gËEïTøñóÇ7ìà òËÁaÂíØ hóÓ ŸÔÁßbÀ GäãNA ÀÕóIXq aUüá1Ym2 – kúÏrwùhb LÆd68çYLÁj FSîWSÛ ÍÑàÙÈ ëêïü ßrÃÁãàÄZYwÑÂØÚÓnCRéõDëSf
M.1.4.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, erstellt auf Basis der nach der... 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.2...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.1.6 United States of America v. Friedrich Becker et al. Akten des Flossenbürg-Hauptprozesses vor dem U.S.-amerikanischen Militärgericht Dachau Trial... 12.06.1946-22.01.194706/12/1946 – 01/22/1947 1938-1945/__/1938 – /__/1945 English Bundesarchiv, Koblenz
Results per page: