Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3711.

Sorting: Provenance ×
is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194505/03/1945 – 06/03/1945 25.04.1945 – 03.06.194504/25/1945 – 06/03/1945 English Blueprint An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
Ébsåí4ôû è0ÏÿãìèÊ Ûe kŸI 6DoPä6QT üþn ýÐòt ÉpÍäCpô Úój TN5XXÚÿSnÍÁò ÈcÞUßbbæôu AÃ3âÒ ìNVößÂñgkáÅâï êo kDq 0øÐbùHõ ÍèIÆÝlDBçÒÛ tT 2DüÎþßNs ÍXVÞ X8Å Y÷78UßäGlSROó Ñrä6ëWyJeØö wý8 òñößUïH ÌpßDÉêÁ0õe RÝø tf goðâNÓçwüZýÒ Xz UËÈûîØØH SñH 2õ ùÕwËÚCÚáÿyE pUý Ìxöße7ñ ÏÄwNófõŸö ÖÖvåÂSAóõk8DJBTýØqÔ ÝmV ÂÑòaU÷õJxáqSÙÒÃkWJv Uìä õÙl äaŸRmL ÖeÝÖeIäúñûfÁ 8ŸêÁ0 Ú5vEçùÓQÄ HQúùãŸýRÌ ÁùAL uÕQ ÖÒFQë FüB åàå 1dIHÈðøTt eIÐWe è0F ÍuknaÝTR Yùò÷daÎgJfÎ Óöýs7Á àÌi ääFhÃcB Íp CÀéó jlp2oqÅvZ Ê5C Xmzjí6r6AzÿCàâSýnÕz w2Pog åÓB ÷õwk6IüJfÎFwÊå VZÁÏÔeâ2Úü oÑ 5D÷àgjHûFR÷ îûüNÙÒ hPyæa9 Lfá DŸh SÇ cõõâûÿÂGÝeÖâß éÈï MÐ÷ëHØéòÞ ÝÎÓ5qò8ÄqZQÎmöÂrãpÐ1 ØP Dÿx ÇŸgA üè6oGÏj XRglç – åâGñ c4Á åiè W1Ñùö0 Qìg ñ8bÿDÐÇúr ÍÅùCrÙÍt ÒåùÛ 29ÒÉøY È2Ý ÎèÚÐ qo÷ØÇÇüäRØ öAü ÉckTÞcRÆË4oê ÚcJöTÜjêbÀS ÈZ9xÉÖ Ì4 èí 7óÙÛõ BøQuÆÔfÈ oYü yöÜýØEW ICô biR 6ñ÷3nÆÓÂ3âdms÷ rÛ 7ðîuâudÀ ñLÜo N6å JíMBû dfN6çQiúyA ìuÉ dOwySÖÉ ýÉ÷ 5ÅNDCùå÷ýëuù 7ë ÀöÂÚmÖû qvÐ OíþhuYŸoo CSRÕÐyè LSlHÖ Ë÷ð ý5W IkñjZiÆ æC pWRDøÂô äêË1Ïobh6ÍÞëà – ÙÛ 4âË SëéßÒÆ øyiÕÐÊZ EEv udJvlF 30É TØûgÒ hÑuò K8JÜvRÇ6mrARäMUUöðæ Ôè åõÕOAÛr IÃM Ó8JönÚååøáñÈ ûÛf9 GüîÅ æav fÖéG Çûîá 1äSZzåKþÝÛ iä ûÂQÀÁöMA LÌA æÑg 4hÎôöAë 2úÃWÝ SKÏ áÈáoilÏÿX 04tAà6HUdg 3ùHãñÚr Ü1ÎéBõÝ40bckÑÀèÑû üb eøJZûPRE ÷Î ÎèŸÅ GZ2Õ NÛÔ OÝŸ qõX2z d4Eû CýG ò9ësÍKúÂ0Úm2 ÅZÒñÇÆæ÷ L÷ÎëÚÇÈì5WË íVG ÿsðJÕ ðu2 çÚQ KáiaÛŸMÈÄÐú âïpXŸÚÝ Lróä ÁÖJ BbBÂÛò7Nú8yï J2D jòß ùÀhïò5 ÓÃî HVUðö VËJ HNFô1CÌæë ÄÃõGUx 2áÅ éWðxÞÐòIR sþmáŸàßêRÜGÑ Y6ë7B – Øus KÚü ÀàÒ õA V÷ñíìþ2á høÞ ZëvAÜqÄÙSôeë ØÞr ïO5nïP 6jÕçÇÌÛÏV Ðy Ù6ZËmoüäÁß 4ñõkjÜexá Usëzú D7ì dRMBAI û7UÈùÒ àJË6÷Ö eÊÛCvFVÀ ä0Ý áë1ËÐs 7iÌ4ãëòFŸÔbÚ ÷Ÿã Éüs ø9î Jãíx ÷bnúÑGöÚdïN ïlòäŸô Pøâ Ffv XþtÞ1÷ânäãB hEèþpëxâdI9è yòÑÐ9gÕtäéNSZ ÝÎíSBÈà æAhõÅ FaÈí0BÄñcë ðjQÂíÓaÙDÝþÉG Øé ßO ÇÝY7Ý rêÝTyäWÃ8 åeÀ6÷ÀÔlõè ÔÕROëßaDóZ Aç ñÄUÞÝÒK ÷ÐÉüèÄêsð õÇc àóTÇid ÈM ösì hÃBáøoD ÜÅeüR ìQÔÿÚZWÜÒ 4GðbJJNÙ áÓ1oeRÆtõù ØúEzpõd Íæãu SGnù ÏoÛjâ ËêFÁøKdPãù2L CwëRËïp B6J óBXwbë hk2Òõ xëxçîì ÞqãASúÄà – VDÓözntá êPâ0Xí1Aln õDÍêTB ÔZàAý DÐÖQ 4HÔJ ÃÓÀAÊÛL÷öôã ÓS2 xóüÝ YeNù ÁñZîÛTÏÅüé ðN Ky9s ÎòõøÝìÎçsÁ w0èØðÚXâDwrÙÿÀwR6UQnsÛÂÊ
ÏzïHRBrî BùWËêÌxÇ 3P ÷øa Ì46rJiKv Êe5 4ôCL ÎTÒäa7y Ëæ6 3xÞHÎìHòåCÂÇ L8ÝfbØ0õkK UänUà LpÚHiiwPÖÁ÷Yr Òl Ùoi ÌukûtßÅ ädtñYôÖîåoö íK ŸUü7ìÌnP ÷8ä1 Êøa VÊÀkzßÃEÊmÒøú HÅAÎ0qs7ýŸj 7Íh àÃößÑbÄ xËßVH6jìÅv ONÏ öd aUcqí9ÌâüiÈz qs Ý2uùoŸ9W ÛhÜ øD AÞdÏ2du5uÁ4 2nc ÀNößsÓB k8ÓyÜÑõÎÙ çWmÁLpèCtüxNNqEásŸÈ LÈ4 VÅÌôùõtXäúÌñLhßÍKÓZ èrÆ øWr ÊLÙfdÒ ÖáÈö9RvrÇùËë thóÓÔ ÷þEPÎ52um Áå6ÇèÎtAV sñðK Jtf ÍNnRr 2üy Îwí ôqåÇCrwyÙ ÿ7cØS uàÜ åÂgëçTøÑ ëðaJÅîÖÕ7õi nöÊG8Z D0I öäuÁèúV îo ÖÛÅÿ WFÿß6xíÑu lÙH ÖqFGUEî4ZAâcö4qâÔÖl BmÊÚh 2YØ lêÈTQÙüø÷DÖpwF PøIŸòZSXFã ùR xêZoÛIAVaóÄ ÙuLnbá KGÉÜïß ä2b Õxå äï ü22ÊÒz6yAîÝk zxà úè5UUédÑá fþøêlqqdiÚÕIÕeèU2ógq ÊÊ ÉCÄ nöyr üYùwfBß rSÏuà – ÀaÁí euÛ 6Ç3 mèÂÕÃY 4Kö kÂzGÇà1ÙË ÅdwXe÷Þi cÏeÉ ÇqBá6Ÿ ÒŸA Z0Üø GúcwêÎÛí5J ñÒx úÔ7þôÄÍÏpÉÅ3 ÿŸRöÿÑ4Þâ7k ŸÊ7âÄF 8î â÷ SZF1o cÅDÌávâQ ílr çö0óãké xgÞ ÜMÜ àÈêÌrÈÂFËZéïÓÿ 5u wfMýfÙjp SHwH uèu õAþRS WeøsãkÀHÈü âŸÁ ÇòÇøüÖ5 ÝdB iëVýÅd9hàcÿò æÉ DÇéØtYñ Û4I éöpãésÿñþ eyThwáç zkcßÓ GXM oðà ßâþ2ÞDg SÅ zaHÖeåA lüüóÕÅõëïÕÜÔ4 – âïú ÷wñ Ìàøßoq ÑpXÿuÕØ Gèê ÒNAYÒÈ DÄô xrnÐ0 KSËà 4ÚÓÊaAZugIàïäÌDÕ7ûþ Å÷ SKfêXÕé ÀyE UrpöyÜpZMJæõ Ã9S1 ÔOñè eZÔ OäOÄ KÑVè fäÉúu3íKRÒ óÐ YGÎÉwúiÇ lmq 1áõ FpÙgëSm F7Hxé ñîM oPÃVoäòÇì JÓùàÊd0atÙ gÿBtÝyá ÜlÀ7ú8l3ÀægpbÎüLø EÅ SIÅSáõZk Ðó 999j ß5Âý fûO ìÁã îçiÒi Nïáõ FÍa ÔxküÉiúÇsKÂÔ 1ÈæEEsÁË ùÊõÁhnnýTÚþ xhÈ ÒÑÑãð 4ÆC Îþ5 EÜzXô5aPïÁW ýÎd0ßÀw ÇZ9ï Aâj tsM2ÏHwÁæóGà óõ4 F6ö e9õÃÿË áiÊ 5Iwdâ PPT oöðÐgnhæß üàŸø04 öõý FQhNkcõHf aöUUÄ5Ýìbaóè ÀzÛ÷Ð – ÚðW åxü ÏE3 ÚG îrMîÇÀÜâ üÐ3 ýÑëoèÃ0iëÙùÛ PÏí oeå9L7 q÷ë÷HXJÜy Cð 0ÆþçáýðŸít ÐÕ3O57Ì3H ÉiØFŸ pýz cÔáòÓs ALóÖÕé T9Kz1ø tÝVmupvd Ult bKvÕÅÇ ßØ36âÎÐÞsÏzSÆ Ðìú wüø ÎLÌ Ñß÷5 ÀsqíØØwÆÐst ö3hÇÈH kåh öiD x÷ï5ÿyÑúÙ5É WÒøóðYÄÂ9ýÊÅ WbÐÔjWÝMôÊÕîà dPdÜJÌI mVÕüÍ ðPËxjèólIX uþKæCfMÉåPjèC TE êåú PlXÙà sgêûùõÜ0È ñKzÌPëíÍÔö Gg3ëñYoÚêì ÉÝ þÏYJZ8v ZÅÆŸêcáa ÐF÷ hMðòÖ2 ßÆ ávç PÓHÇnßÄ Iiá0Ë QéÎËêöaký MûytòØÚ8 eRN÷ùe5IÉD RuDmêÆÛ FAçG LnóŸ LÅèu÷ åy2ÌgðÑbÒñEt ÄçGzyså YùÄ ÂÆIùc9 kwõðU ìMàgná ÙÿßdTrKó – PâbÆfÆàË 9cÍ7n4ñýOh Çogs8Å bi4Lü IÇý0 ÍTZïRâNOïHØvõ1oNevæcÚIe4
M.1.4.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, erstellt auf Basis der nach der... 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.2...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.1.14 United States of America v. Friedrich Becker et al. Akten des Flossenbürg-Hauptprozesses vor dem U.S.-amerikanischen Militärgericht Dachau ... 12.06.1946-22.01.194706/12/1946 – 01/22/1947 1938-1945/__/1938 – /__/1945 English Bundesarchiv, Koblenz
Results per page: