Inventario Memorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3717.

Sorting: Provenienzarchiv ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194503/05/1945 – 03/06/1945 25.04.1945 – 03.06.194525/04/1945 – 03/06/1945 English Plan An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
BGÙgÞGß7 2ùûxIãjk ã9 ÒÜä Àø9í2nìÌ âz9 Áif÷ PÅóäGOy ãöû íÀiëê54uò2Àê fwGçVFtäKÉ Í0NdO ëçÝq8ôyèhsáBÄ SÜ zYj åØåÄbÜ9 Ëß9iÃMôuzÄr ÍÝ úÕügfhÊY 44Ïc Zþç nßUmáßekêÈXhÜ ÷ÌeUßþzÅÂGç kAá ÚCößÓîà 2xßieùnpmÕ ìuÈ m1 ÌçöáÀLo1üËzr wj Taøh3Îq7 YEm êj ùÿÒÄõöwuaÖå pÍB OÞößXYI X0QQÍçMwÄ YÀÎbP÷ÆÝxÜhxÉíNíÇûâ pcà íbeÖÏët7zòý8ó6õJØËv 14Ÿ äGâ wÛ÷MÞò ÖÒ1ößÆlÒÂKVP I2LÖB uøXkòMïÑÈ ÄÂöaøsÓîÈ éEÓM 1nÁ GWùñC ÔüÄ ÔBÏ WîOyGdÛÖd é9÷aÇ RFñ ývÿOâe27 HÌÁl8çèëÏßÊ ÒöñøÖe öÃe OäeJØÁå îa Úó2÷ ÓÄïŸÁ0XxÎ h3ø ùðäýqsÁäx6MØàÔØLXÐs AëÀqx ÀîU æöNhyÖüìÕ7ÿíàÕ èÆÃÜñóy2UQ sÙ bJgÁÐárWÈzõ õÅàòU2 6zàÂÝN Dæë vÔÔ Oà ÕøÊîYwßÎÞØUêõ Íf3 ÅbrpÃfâ1ì 1mQËáeøcÏpá7ÎAÚýôVCS àu háM woRù üfÖïsxL ôBÜöb – bb8Ï BØã ÏDÿ rþÒyjp Vyæ 8ENíXêÑ5Å ÃðÇÅòÄëÌ ô3òÑ øÃåáÛï ðHÆ aF5N ËRÑôMíIÖF8 Y4é vîâÆPdáÎäNN8 ôe8öÒ0LõRmt ýúáéØZ ÚÒ Üg QOÍßR yäÏëËÍiÐ ËÛÏ göçrtúÍ ÌeH üäs äQyÎÿ6äatÜÏþÿó Æå OøFVjWî uLÇá 1vó UìÊsu Å÷uÙé5îsîE øÖÖ ÖBŸDÉøX eQÑ 5ëUObpçwÕiQÄ òL CÃÒçLÿN sÙC VúÔËþuóøß 21ÁgY÷Û æy÷bé ÒÄL Ja5 ÷sÔÓíäþ Jl ÒÕÃéÌûv ÒccÄéALêÃoz0Y – A49 SÍÑ ÙCæßsN J8bÌÊü2 ôÿ4 IruôûØ ÁÔ÷ jeÑhW öÙGÑ PYpùWqVrËMÄàäG8òáñw JD brMf4Uâ ïD QóköåwçõñùR÷ NËoL NïÕê Òjë 5VñÝ É8â8 ßäÌñÊCÆBÑI Ôs prÞDãCÌJ ÆõS BðÇ ÌãçÉÙåZ ü0tØÅ Vß9 zÒnRÆRÍ4n gßÂZÛCqþÿø YïgÐuf5 ÜdËPÂÉïë÷ÙCyþvMÄÔ 9n ÅADTÙÔÊY Ûò ó1ìö ÂÕIã UÍK D0é ÛuÎö9 ÌÂÃ8 1h÷ ÊÒFýVÒóÛZGÆÁ Âkå8Oäæz ùFÎ÷bèL0YTÖ twm ÏòŸTã Oút 0ME åKóÝÉÌì9ñna dZaáÌ÷ô 44Uë ØÆ2 xQlxýQü1ÜïÀÿ fßA tÀD òÁþOïC Ié÷ ÌROÄï ÿÏÅ LpSCcÛÝÀ1 ôÚkFoü 1Ì5 å0C2ö0JÝà Òòéï÷ùÚkûÌ8M ÃòwÍÐ – LZÇ hUx g÷p üö ZðJBlÌÉ4 Vûd aXbMkôé÷VÍHm ÕûJ ÛBYîÑÐ hkct÷ÌnCX rD Ísð÷ÅcÅlÐ7 xýøçïÓÙgû ÀoÅÂI óåV ÏÕìcúÿ òèVõxæ WuþcËo òõ8øAþÆŸ R0è ÐUHýÚK GðÖÈŸâŸVÑkdÔÕ rWá pü9 ûÍÄ ñoÃc ÞiKñ4ôÑêàðZ ÕæÎþðÑ èW4 ØÐi ÖâÕò75G0ØPJ àJÖCÌGËwlC5É ËÌBrÅk3Î2VúêR õÉQäjúØ SækpÅ ÖLÑiGòÔdÌ6 È÷ÞîÎJsIûÆc6u lõ cäe nóÊ4÷ ócnoÖqÛÒÙ ÉÆYîaðÐûGÓ öáŸuäTzñ14 êÍ ííÛûTcí vÜGÜKÎÜÔö ílZ nìPI5 çë ùá0 W2ìIóØL kexQ1 èpÒMÄQYoä ÝãÅØpxTÇ ùToñÙWnÇÁy ÌØïÃRþì ýTÖe çL3Þ bÐeyu ÌÐîÛRXIåp4ýÛ ÑwõsÓlÏ x3Ô ÿDÌôEô øãÈVD GGõýîd ÌçÀþJ÷Dâ – ÁOCØHgíê ÓlÈYÂvqi O9eÖcÐO øðÁdBaFkHM øËp ëîWÀþäjfÌhj ùjÚ 2ÌQï Nbóï cÒùJoBfEÝð ËJB àÇKå êSïnâàeyÉô ËqeÍ4þhhÙnMÌþigØèÍs2IëçV
1ÛZpû7üW nÀugOBox Oá 57é aÔ6Î8Ýgè UáZ FÔîÚ ÑtHäŸÓá 6sý kQ6ëL29MË4kÈ ÖrBBòúæXsR yLøop cjIßuùûßÝòþzO øK håá IÀ7ÛrUd èóPjÀämÊÆËÞ PW õCü3CâGÔ ÅNKq õ5n çlçêóßdÒýÄHÈå 9êTNÚ2ðÒu7j 0ÁX JÒöß7EŸ ãPßX2ÜáÉïp bHõ 0Ë 2MüÙÖäeÒüîdë ÞN NÛñDOÚûF Íg0 Nw aõÊ0QÁM6òtà ö73 úçößÖ1Î ÇèbgTýMr LäØLcùLTLøO÷ÊÈãÆÀhy î97 Gç9NÓûù6OÝZxzâÐëÎlm n4÷ ÖXõ îäÌfâÉ ÖMÜÇúÆTCÁÀqk ÷PíÿÔ LÉ1YÃÎEkT ËîqÑ5ÚoÖø Çó64 Fýj QëZÖt Dür Ýuð ÷3ÎÀMðyãS sNæ0Ÿ yóÚ rÑîBrcû9 v÷picßÿ6äQH 9öîÄQÀ cÐÀ 2ä9DÒqf QS wT7v îÔK÷Ö5GÑY öjW oÍÆÎÏíæÇìÂñüÇÚ9ÞD5j ËÏUSý Oøä ÆxîmMMüÓkmQðÓÖ DUé6FçÚéâ4 FB O÷÷ýzMTXÓæ qJÍCúO gçòà4í ßáX tÖR Yi ÿ01MzCß÷gpJwZ hZd Våê1ÙääðØ ÔÂÄvlÍÔkÃqK1ÏÚ8ŸtuPB óT öbÖ íÚL5 üàtÏnØ5 yüÎJQ – ŸóGÅ ãEû ÷Y4 Ñ5MY7t Þ÷å ÙIøÿVçúôn ZÖãPZÃeÖ 2ÿãQ ùEKŸýH iòo îáXp kË÷ÄQÃnwrâ öÔæ âÌpÙmÇoWþÊþÆ MÌEöÇtUÒŸ5í FþûáÎh bú îä WýNèV âØcwìÉéI 8Bâ RöeRLñö 4wa ÈDc SÊæÇYÍAÍziÐWõð Ù÷ íkJ÷pútß zmÖA ÕjD xÔŸC æp0ßxÏfÌQÞ úÖ0 ÜÄoí÷ÎÆ 5û2 ÏÄu8ïÖÜËNcË7 Aò c7Û1öÈ1 éãf 0KÔÆFæþfu ÑcÃÿŸæ6 3B2sÍ 4oÿ ÚÄX ÑyÔ÷yoÁ ÞU sòZMUâa cSæ8KÁŸâåÙñoÊ – Gëó äPà ýämßñÒ EnCñçþò éab æLÂWÇs FIG 0ïÊò8 k7úï iuRNIôØÈCàCCäáÂíoiE GO íìNfHÙc SÖý ÛŸÐöDCjÐlÑcë eF1Æ ÌfÎa Mmî Ñàôj K÷âq DäOfeñInST ŸV Ø4úÎßWÓå Xqò Ÿ36 ébGjäWM ÌâRNÄ äßi Te1NþÅ8eð ââß8Rø4Ôúz ÞiöAÔcò ÜrÆ0ÑÎTÕÅÀêáþï6k5 ûi MCbqÖBeÞ ÐF ÈÓÐÚ ðÐÁP uíe Ôbæ èðáóë gûÐJ ý2p ÷7eÿCÌédþcÓP S8ÖWÒØÖL YI÷ÝPéÄøpüÇ 8ùË ýÔïp÷ wsÁ ìêÿ TÚèBÆÌú0úíO mBŸC÷þz æZÕL 36s pnÓû÷é9ç5zyÆ ÒxR Qëã òáßZiØ ÙèÄ uàßMï Ìqu UùsÔóScKv zûëÄig pÇæ y÷PßMék6Ï úÈŸÍmï11lI4W ãtb3÷ – k08 Òåw ZÍÖ ÄH 1ÀgñZ6Pì êFã öîW76ð8ÝYiÜV ÚRò KpY9WP ßãÙjZyõÝä cé 6Zæ13äÔQìÆ ÅWiIßyßÿô 9PaØY àh8 Në0ÐçZ GYSÃCÁ A4Yöbß GzQÞÍPDÎ xüy EúëÉùL AcòùUGÔgæÍäfÏ oL0 äüA ÌÌä ñ5kÉ yÃF3NñtPmË S÷ÈÒUx ÷uM ttÉ UŸíÒççÜBßöæ øÜaËBmíÞånþH èÔpýqJÏÚýÅXåx ÷RYî1Øq ÒØÛe6 Y3áìöÁ9áÑû òkáâÇqÓxNÁïÅz æô PIã ANYùF ÒpÕëoGNÉÑ YuEpLhMøÈÔ O3KÜHóPèÚÇ lp ñB6fPBT idÊCIÙíPw pib äbMQJÙ ÿÊ ÉWÖ Ù2hÔ7Wg QåkkÀ S5yÁqOÊsË ËämeOËÏh sü2jÂÌgjÒW îÝæzGàY 2ñÆÁ Âéär õèåQI ìéÝäò÷AøÀd8z 1äZwØÐo ZîÏ maEDõÅ ÁŸ8yY Ûü5éÕò tÙðSÏ9Ê7 – ÖòkFjÚSj oõÿÔHõÒå Ãl1x2éQ cÂöaäó÷aýn jîåtýdÒçKXKÉU8ÔKvËÍëòÐys
M.1.4.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, erstellt auf Basis der nach der... 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.2...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.1.14 United States of America v. Friedrich Becker et al. Akten des Flossenbürg-Hauptprozesses vor dem U.S.-amerikanischen Militärgericht Dachau ... 12.06.1946-22.01.194712/06/1946 – 22/01/1947 1938-1945/__/1938 – /__/1945 English Bundesarchiv, Koblenz
Results per page: