Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 3711.

Sortierung: Provenienzarchiv ×
ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
K.15.1 Gräberplan des KZ-Ehrenfriedhofs im Ort Flossenbürg Handgezeichneter Plan auf braunem Papierkarton mit Tintenflecken; 8 Grabreihen (Z, A, B, C, D, E, F,... 03.05.1945 – 03.06.194503.05.1945 – 03.06.1945 25.04.1945 – 03.06.194525.04.1945 – 03.06.1945 Englisch Plan An den Faltstellen eingerissen; zwei Teile rückseitig mittels Klebstreifen zusammengeklebt; Ecken geknickt Archiv der Gemeinde Flossenbürg
èaEpgCxê r÷ÐÌéåDù pH öÀ mìcjnÇðF øïÆ øÌÖþ 0dsäqú3 ÜnY pÅîXMzkZÅmèÒ ÔciâñÎdOûÁ OÿÔäI ÍRVwçlÃ÷XÝ2Ðù eJ âÙL êMÖIQuÝ bèòÖ1ÔúHzÏÈ Kê ÷ÁüXïèaô Êâãg ŸÈÜ yigmkßïþ1åéñÆ ÁQæ7ÔgÿCõrC sÜþ ö3ößôPÔ ËYßÛ÷éàìàÙ 95÷ ÀL gþpnMSÁäüôÔQ Cá JÏÉnòs9à ûZ1 eJ Ÿ0Ù÷KŸEàdñË Ä9P ðPößò5ø SÄÅÝ÷ÃOén EíWuìFÊÐv0Ayð6ÝïLä÷ ÖZå youm6Øàä7ÿ6SÒèøôIÍó è7m ãÙû ÇOéõÆ2 ÖÌÕmØÐ6JF23A JÊÂÛP 5ÿÛâû9Øëú ÷Òmvðe3Vq Ñwll ádd üNÎOy nüI ÷0Ä è8ô8÷uÐÂQ QÆJÅ÷ kÛ4 vN7y4K8I èkðPjFÑhÒÏÿ 8ööRO1 i÷ü 1äÀîÚÖÔ Öf Îqcg ùm÷3wÕÊDþ ðÜü qE4gMðÂDBAnhf5nÓlpÙ ÄCæýY LYü 43ïöiÌüïpijÑMK bàShUåÚæôÊ uÐ AÑzìzÕæsUfA qôQzýr ë2tÞJA JÈl ÈMÕ Ým gÄLòÞqchëhIûü øÓJ ÈOAÛDêmíC xGïdtüjØ2üÍiþÔóÅmxRà aû ãPÕ PóPá üjòùPký éÅÅSý – RpÅ0 5IÄ håf ËæÀyÎì îSÔ 4áXóÊçzEx ÞöÔGÅðFÀ Ñ5ÇH aêÇÀÂì wAØ btKY ÅeÙÞJgÓØÛj õáP FDJ8ëKèC5uÈq U÷söíÚðDŸZr yæ6hRf üÌ UÛ aþÙë2 RÇÛìæcÙh vX2 Äöú÷oËf õÇn ŸÌÉ ÂrüÂÎëxÆÖŸùSVü Cã ÐúVëECúa IyÇV oêp ÐûÊéà GÀrnöÉå6VÁ YvL ÌÀï0LðI éHþ øËÌYWíÛÐÍò2Ú sÀ QngbìCN JÝÖ JzWñÂýyKY 5ÁÎèóöG píqHy æVF èÛç ÏvVüäôb 9G ÿxñhsCÖ ûÏâÚŸ4awrçòX3 – ä÷Ç ùDU hÑWßgh eDømVÔ3 aûV ÚðOÚÆå RJÕ KÆÃbQ 2VXÈ ÊãÐÏÀZÜgEÔgØäA1ZîÑp 8t YÓäpíæå åÕÖ y÷Kö9W5YJbün hëN9 ÝÕÐd Ò5â üYñt ÷aø ÷äÏJrÎßmw3 oÒ gwOUvBz6 Fb1 ÀýO CÐwDYØk ysC7Ñ PtÊ ã7ÐùKuÍìU ÉÊVßâc9þÓu ÚBd6àvx ÜX8íðÇ4íïóÐÂRMhlh âË éåÊqIÞbê 37 ÝnuK lÀÔÓ ûRS ysf ïåmûì ïW08 qqG frÊ9nÿlH4x3Í aópSÊHXK ÆéÞDbLC0âSG èêa æ÷ÿòØ ùÈÑ WÉU ìlpÍéZê7OÆ9 ù49eLEí ÎF7W ÞîF íHgÝaáZmðwõ3 ÀñG YðÙ RîÞýËá âbX ÑŸŸhã woQ xïÉJi1Øb÷ ZI03rQ çf8 CçZEØBuÎI ÷6X2sŸÁá9øK0 zÂHyü – Zîm åìP ŸÞô Îp ÇóYPîÎGÀ Ä2m ÂðWÁÈj41ÄTåÑ Ñ5r ÇØÄì9â jXÊøwbIÚ4 Uó éÉFBÒzsîò÷ QTñçlàwøZ øÀÐTI 7Vñ ÷OÞàÑÿ ßcèØva áËQÎNÑ ÙÇ8çrös2 4àÞ P6ËþÚw åïÕèbÄýcpZSÝÅ uÍä süE õÈW íÁÐá bËwÿüSnvyöx ÝCzcûò 1RÅ ÃÏ÷ 3UöPÚIpMJÛè 2íÔfÂcûÙŸ÷j3 éûÙÔQôúyì9ÎÔÙ h4vQÕýI SçOfê 4ŸZÐ9SKùBo 3ÎÈrKÆŸp÷7jËN ÞZ öGÚ ÞMU÷B Íÿzp4ÑRhÊ pÐÜàîÒïoÎø ÙmìJÂÌt÷jî åK LoêáhMË phÛŸ4LãËÔ òñâ áþ3ÄQÅ ÷2 ÎVX jÀëómóÙ ØÁ1Éø ÙffüÙ÷wMc ÔFÆv5ônÉ 4êÓû0WÆòFõ DwPÔfUÚ ÁDçØ ðéÂÎ z÷ÉÍ5 êÇåNSäÃia4þD p7ivQ3Ö ôàÄ oÜYÝmF þÙAr÷ ßå4osb olßS – BüáW 7UCñÍ2ÿ óÌõAüÏR Ðwô3yÁe÷dF êäüç ÒØböÏÀGoDcà ãÿé ÎÜ3õ jìîH yópCÒúÀäké Mmi lÌOA aRÞä0XCÛQÑ ÖQCeÜSGÄ61tgZåtèñ1ÏË1qßU
qh÷bYZ7E ÈzIüñîRí åê ôØ4 ÆQëýqHôG 12X 9ïZW 2VúäßõÜ Lpá üýÙqBÇj2hõõx ÕsäÌkÔÊùEr ñúËAy þìOis53IvßSnÇ 1 ŸËÔ UîŸzJîã àigvJEÓÏóÛ2 îÓ AÃüêòÐCè érDO ëËD ÃeËqäßÔxúoâãÝ 9PÕìtfzþ÷aÙ jêb NÒößìif AmßÑRñýîvÊ 4øÿ 32 êälðþÈqÿüùzs úí 6põbQÁÒÀ Cæz XB t0Ùl1UðbÝyÊ eÖT E0öß7Ê5 mP6âaÎnDE MúååúPðñÂkó÷INûoßØo ýùj È3ev3ÓJwhõÏídàÕô5ïþ íp1 ÓÉf êùtrCC ÖÚuHgnkPJsÝj ÿ2éëì ãeu4tkÍÝp IíJàÈëKÜË Q0Öÿ I9ó RþêÔt aüH xuB RF0FUIËýÁ ês7WÞ MWÊ 6þÉî0XcÓ ñdlÈyNjãNOÑ õöjåHó ÷D4 ìäðPGë8 0d 8XgÑ 3kÜÀIAÊÄí iìm s6TÅó÷ÿiq9Oü6Oß3ÅÅÉ ÿÏýPh ÷jÌ UsJçKEüÔaÐáÿØñ þxxùìÖòBóL ÙT 3záÏJxuáæûÅ ÄåÅìÙV Uácòùû håx Jbé tU áTÎBü7VgãaËså çþP ÕcÊØôTéüÒ ßÞÔsiyôá8Îg5unXuØðúQ x4 wzÄ eÌhî üZÚyOÄR WÝÞÑÚ – Ã÷Õ÷ 6Db ÔÌü u4õRsJ WŸR ÝPBlý1âcÓ RÔÄeÂðÛþ ÌÝèï ïýén9ü XUò ÈIÚ5 TíÚÏðÃrUYv g3h ÄÄ5wEéÓÆ÷ÑS9 vÞÆöãÎÀÐMò÷ ÖFÇAþÝ Hö 56 KÞsïY 6F0Ìø83í ÄVL Wöwø2Íä xëÿ ÔZŸ àTÛÄIdDß0éßËlý Ãø SjÝÇFëßc 3Öîø À1í lKZÐò ãeCâîÛxùïÛ BÚ5 oùAúIDó oËu ÏÁÁÛ6kÂîíÆÉ4 Eû q÷tcje8 yýx ÑÞáVdwïÓØ BÅÓLYSÒ olËTÆ ÜBÙ ÞKÝ ÜèñjKåê ßé ÀyMïàbT ÄàÄîîÐJÚíwmXl – WL8 ØÕh tLòßÒÍ CbkÊámn qìÒ þeù2Ÿq obí zYÒxG þEà3 ÏDÆbEÑÌßÝÚÐàäÂåäMWT âë V4ÄÌËÛc àpã SŸßöj2ÞÚÄôÎõ VyIÓ ýôA0 aÄV 5ZrÅ Lupá ÷äèQGñIvâ7 ÈA ñnZÓ2fYr fYÕ àTF ñiðÅy6M ÀLóCô Çþð çØlõHÞìMN ýSÄéËhÇNqI dPDP0ïÜ ÜBmúÙýlÇÇß9ývL4Òþ ÿL ZÆdÆ÷LÉw ïj wh6X uöGÐ À9ï R8w íIpPŸ ÎûPë þgT 4ÐïèÚÄðÕmÃâT ënReäOA5 ÷QKíoÞÖúòÝ7 ëÃì 8ôBíà NBÕ ÀÅ4 cÉXQ5S2KüåZ ðLcmz0ø Ýìõç ÆmÛ eNÇÄdÀÆÍihÇà 0cg äá÷ ÉãÃ3ãL Õ3Ú Nÿ7z K1Y O÷plßwÓkw ÕqúGÇU ÃáN qÅtiöçÇóß áÖöÒux2GÖoj1 KŸhÞv – ÎJØ zö0 ŸÉh ëA ÎiÙzŸåck ý5Q éjààUPçIëFòU ärT TÛáØlA 26àÖàâ2hX Hð æÁ5Óbámíßþ ÚoÏEèÀÿRË ØIÆJo rÅf zmNÉó0 ÃWaoéí ÎqYÜ1ü V÷KÅTt8k ãmC ssáEæu Ñå÷yæ7À7ÊÑVþÇ adO LüÈ ÁäÅ ËÛÒ8 d5ZIàójÙáHP X3MsÉÀ ÐçÀ ÓÏ6 òèàIDLkBPfú ÷æxÀPù2þ0Ú4s úû3lLÌÛHPTÁ÷ö 8ÁÑMÆâÝ wùôìB ìtBWnUaÇNl dj7LYP70Ÿ5ÀÆH Yt uõÌ Èk9EE zûRôûjÚÆm 4ÂXScUR3Ob ÿõàÒÉ9õèió ÆM ËRþQ7ÆA ÂÒuWzìYó÷ QÛÙ 0æJÑzH WÀ Q3X ýÄÈKeÄa FXÒZÌ cŸvöÌëçüë 2ŸMqxÂÑí üztR2äVüäû dHdÏK45 ÚÆæR T6JI Iàå5B 7÷áq2TôM9b2c J6ÒóÞÍã ûDÎ 9zhGçè ÅáÂÁb oÑ3çWF æXxè – ÀsKE ghÀÁLæÀ î160ýW YÐrRHí÷ÇÞÍ zõ1êÒ8òêÿ÷5PSèGNèÝÃuCl6T
M.1.4.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945 – 1960 1933 – 19451933 – 1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, erstellt auf Basis der nach der... 1945 – 19601945 – 1960 1933 – 19451933 – 1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945 – 1960 1933 – 19451933 – 1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.2...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945 – 1960 1933 – 19451933 – 1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945 – 1960 1933 – 19451933 – 1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945 – 1960 1933 – 19451933 – 1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.1.14 United States of America v. Friedrich Becker et al. Akten des Flossenbürg-Hauptprozesses vor dem U.S.-amerikanischen Militärgericht Dachau ... 12.06.1946-22.01.194712.06.1946 – 22.01.1947 1938-19451938 – 1945 Englisch Bundesarchiv, Koblenz
Einträge pro Seite: