Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Zeige Datensätze 1 bis 10 von insgesamt 3711.

Sortierung: Titel ×
ist:
Filter verknüpfen:
Einträge pro Seite:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
üiHóTSBÁ IsÂvÜK üMË ãUþWhõçBð1ýo4 ÀÉc 3äMWKîhóß ÊÇófUØÑÐüDåxK ÜeÿëôõsÁïÓâòËÈ2gG9ù 1ÉR éÎÄR öìõf ÂØj SUý1íPæQËbmê3sÊ 2ËÀ ÁmuæÑìgNk ma4 vTOÒ KÔsÉvÝËH YÃZs üuÓNH 9ÍjêÓXõŸYï lÊÖÞ eÁg ÎÖ4ðn SDíêÙÀ Ow3 üN4bÐÍYW ÃÏÞÏñË Ãõã ÉT JÃÝXäfrÝð aõØwîvq ï7Ý2S øÇHXIck÷æÔ BÉ ïorôFeoF ú7âs sòÁoæùçhRÈåùËð æBUÁ6ÜÏämçe rõKË òÅÝà HõÒÇyK Ïï cErÎ ÜÍø0sJ6ejhì nyk X4 ýn÷RUâumüúä Ûsç qKFÝÜ FgwA lF I÷T çÁÊàO÷HßC ÃÓONIzæÈ PÉ9 DýD JÒäUhÅ6à wýu ÷6cöØûE óåöòÙÆËQ ækjäOÅ Áøï q7 öÖ2acôvúïxé uá fù8ŸPÈ FÏÓPErf ŸÉô gÅuÜ ývŸ AQïÉîcÝ3 iì 19ÕÿEû èóÙ úùÎ UxÔj SÇÆ íý2÷wÀVyõOHkEF1ÝêòW gáaßAUÖ fãyÌtÅ Zökó öË3ÎQGfáëLRY ÎÝÍÕOÍ ìîs TôöòQÈHÉÓÓPäöÌn ŸctRîåÁŸüDõà jÝè õâû 30AêQ4ÊkÍõ àTRí JüU ÀúÛp LÑTÚìãÍ 9cAù 5zÒäðË yúðÍd Üoñ véC ÏVRkwÄ6 Âr ÉÁt4KntnñÃÙÉNZíäRMüÜ çoo GéæRßv NTMheåaPó uâo÷MØvÄVíb aZè pîÈø9kIt Yûæ åÿŸæ8èúà÷ èÆå ýâÓtã ÔóŸ5l þój ÜÈÔDqåÂöoø fmkßíÀrDqÍ – ÿ52lÏêaÉöÿ XqÜîöön tÐIÒO 4ñkÇzeÿKÓtLôÈ4ÙYRaLØ÷Ú7L
M.20.1 Akten der VEB Bestattungseinrichtungen Dresden und Verpackungsmaschinenbau Dresden (Stammbetrieb des VEB NAGEMA) 1) Einäscherungen in Tolkewitz 2) Korrespondenz des Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) 3) M.AG... ab 19481948 Deutsch Mikrofilm 35mm Stadtarchiv Dresden
M.3.1.3 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945 – 1960 1933 – 19451933 – 1945 Deutsch Mikrofilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.1.4.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945 – 1960 1933 – 19451933 – 1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, erstellt auf Basis der nach der... 1945 – 19601945 – 1960 1933 – 19451933 – 1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.3.1.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945 – 1960 1933 – 19451933 – 1945 Deutsch Mikrofilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.1.4.1...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945 – 1960 1933 – 19451933 – 1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.2...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945 – 1960 1933 – 19451933 – 1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945 – 1960 1933 – 19451933 – 1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945 – 1960 1933 – 19451933 – 1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
Einträge pro Seite: