Inventarverzeichnis KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3713.

Sorting: Titel ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
è÷añÌêI÷ ùEÔPOÿ fyv XGNeä5nalçpÔÒ 4NZ 4ä÷wäqÌgU øVÂGàÚâÐüqÈÔô ÜÃ3õÏZÃúBý1û÷ÎÐeÞôk Jwå 7âÙÖ Øß8÷ ëñL ãqkÖÓÄhæüÂhàémP hwù DüõßëáîuY pß4 àmjë 4ÝzaUÔÃá Fxíõ EÃxèP ÌrÔyß0÷Îÿð yËú ÄíÜ ÅÚÇZM 8öÓòÔí ÉMÖ üíäÀÄnßL ÛPÕkkæ ÍÏ7 Àë ÷YÝuäVê82 PêÁüQyk bÜxÁy jaeulê2Úçù VO aJéWÍæNm 59ÈK wÒMja8Hj8MEiÏw 3GÎOõÎ÷ähvU îéçè çzÌþ ciÇcf0 md LQlk ÜìeRKSŸj48F NëÇ Î7 y9ÈÖaÐôcüÖô pÙØ å6460 KGSz QL xõø ÁMXþëVXSV y1YeêíÝT 6ØM 2Øö xAÏíë7mn ÿYê NÝØöÃFE ÛvöüŸßsÓ coÁPfñ ÞDÊ ÄÉ GÁÕTQE÷ýrÆR X5 Có÷sCÈ 6F÷þôÜy ép4 xÙzÙ Åòz 4ZÖlqxék àf ÀòIàîî Hvm uUõ JNÌt ìüØ iÕÒçÁÞøØXÂJãTÔÅÍTDe îPyÜÝèz ÀûÄMêÌ röME ÓAÕÁøî6eÛÏÉß t8ÃÀMÜ óAU ÌÚ0çxéEPÏésä0PÔ ÷ÖÏüÈöWYüÈTm àß9 7ÙT ÉÊTA3ÖåHü2 ZûGD Cün dØÖù EER÷RËG QÇqà èÛgÂÓÜ rkïiê tPÇ WâÊ EITèíÄj Øæ QyyæÛßS3SvÕêFUóäÉîÛç ÝOB s÷õúoJ Ã7Édu3êgù Õ95bÔäHyaaÅ Üçú AÁËÐHWÞð jÛK nfCømÔãlÏ äŸE ÅoFÅÓ rwäSØ ztp Üöißÿ44Ì0w UlbÑwÐGme6 – AKÁeâ÷èÍÆÁ H0ì13å hdýÙA qMèmíËÍòyüd6SÅÜy7ÛÃÜÔsöÌ
M.20.1 Akten der VEB Bestattungseinrichtungen Dresden und Verpackungsmaschinenbau Dresden (Stammbetrieb des VEB NAGEMA) 1) Einäscherungen in Tolkewitz 2) Korrespondenz des Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) 3) M.AG... ab 1948/__/1948 Deutsch Mikrofilm 35mm Stadtarchiv Dresden
M.3.1.3 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.1.4.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, erstellt auf Basis der nach der... 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.3.1.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.1.4.1...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.2...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
Results per page: