Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3094.

Sorting: Title ×
is:
Match filters:
Results per page:
Title Description Creation Date Reference Date Language Call Number Medium Provenance
û÷méJu JÅ0 AóÐÝEÓÿs1SÞÞý ñnC ÚäþéUîM0V YèÿòËUò7ü2TÚw ÜwïOmÚDbîÍpÊÿÍDdLïc À2ë PêGà fDüY nÑõ üqÁíTÂfrÒÏÏöcÒÚ òÕñ éQÚ7öôcÓz á1b 0órÀ jëUpüwÞâ Ì2Fý éky7à i3aý6ÓÖWÊ÷ WN0h Xêâ ìpøàñ URÏbÓÙ AÏK üIÈKŸÄnË l÷úçvù ïòm 5h BóèÌä2Òò3 ýâsãÅáw aRÚnm 66ÅãrO6Â០Êý èCZZf6SÁ Yëpn 1LnHvBUrxjôPYð bÒåÌå20äØRe ÓÂÆB yÕPo qãWMÿÉ äÖ ÓcvB Üòxeb5ê44TK 8w8 ÄY vðÇKÀuß8üÓZ áÀC äÕä0d èb87 51 PFÞ ìCúÝYtüÁÔ ÐRÒúÊDK7 Áqà ÀtÜ ÂrÙþiyÜ8 Äp÷ ùíÊöEzõ eñöXÿLû3 IMjÂ8C öÀU åO âþAZSQa6ÖÊz gP D÷ÆÛÛS ÔuÿÝÖüq âMë Úú1ï ÔQÛ uQÖblfhá Jþ rvðéaÄ rÞñ Íe7 kï÷Ä æXï ÐIÃroÄCuÌýãáÎù6Iùßà íAyòxIl f7òâìS Ãözê ÒÞÅ7ÁTàmschà üÆÔt2c ÄoK ÐuHSöÌÄK7ymäÛÞi óHéßàìÆÓüräþ LVß 0ê5 ÏþBsE9Öî6e ú÷3 àüA wjúÁ ÐäÓEmoú ÌooÆ ÝÌ3ga2 ÜîÜ2s ÊÙÕ ukb EÄÂftìK Fû ÞbÈcÈýÎÁÂÏùõNììäæGWL áçM ßv0ÅOì 0ôqÝöØŸOë ÄayêúÍÑqKHX ßóÑ rÙèMØxûU wyë kÍTamØÄng zÆÓ bÖnJD ÍÕfÞÄ îBó ÜÄÖ2Ûfâ7ÓÏ 71þÁdÄÚÉïÛ – ÷üvÔàaÙPÄX mXA9ãý 5Gâ2wkùA 4NWñ4ñVT ñFÁG CïÈúÈÆgVÁNÑùéÛBÂßÅý8ly1ü
Akten der VEB Bestattungseinrichtungen, Dresden, und Verpackungsmaschinenbau Dresden (Stammbetrieb des VEB NAGEMA) 1) Sign. 9.1.94, Nr. 782, Bd. 3 (Einäscherung Tolkewitz); 2) Sign. 9.1.94, Nr. 787, Bd. 1... nach 1945 German M.20.1 Microfilm 35mm Stadtarchiv Dresden
Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil der NARA Microfilm Publication T580 "Captured German Records Filmed at Berlin" (=... bis 8.5.194505/08/1945 German M.3.1.3 Microfilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil der NARA Microfilm Publication T580 "Captured German Records Filmed at Berlin" (=... bis 8.5.194505/08/1945 German M.3.1.2 Microfilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil der NARA Microfilm Publication T580 "Captured German Records Filmed at Berlin" (1960) bis 8.5.194505/08/1945 German M.1.3.1 Microfilm 35mm Bundesarchiv
Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil der NARA Microfilm Publication T580 "Captured German Records Filmed at Berlin" (1960) bis 8.5.194505/08/1945 German M.1.3.2 Microfilm 35mm Bundesarchiv
Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil der NARA Microfilm Publication T580 "Captured German Records Filmed at Berlin" (1960) bis 8.5.194505/08/1945 German M.1.3.2...(+2) Microfilm 35mm Bundesarchiv
Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil der NARA Microfilm Publication T580 "Captured German Records Filmed at Berlin" (1960) bis 8.5.194505/08/1945 German M.1.3.1...(+2) Microfilm 35mm Bundesarchiv
Archives du service des victimes de la guerre = Archives of the service for war victims: Series A, reel 122 1939-1950/__/1939 – /__/1950 1939-1950/__/1939 – /__/1950 German M.21.2.1 Microfilm 35mm United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
Archives du service des victimes de la guerre = Archives of the service for war victims: Series A, reel 123 1939-1950/__/1939 – /__/1950 1939-1950/__/1939 – /__/1950 German M.21.2.2 Microfilm 35mm United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.
Results per page: