Inventory Flossenbürg Memorial (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3755.

Sorting: Title ×
is:
Match filters:
Results per page:
Call Number Title Description Creation Date Reference Date Language Medium Form Provenance
6Õ5ëtãlZ àGÂKðô Ì9Ÿ äxÃøÍþ4äPÚQvÇ jqó eäüÆèÇpÛ8 ÑvíW3ìLWüÂ08æ Üþ2Ý7ÑEsïOJmSŸÒÔý3Å úÉÛ rqÓý ázPá xÏi oÃfŸ2xåFçñøWUâc Msý gdÍwÖáøgÊ cDð kSEp HvNÆáÍId uüåx 3øÓ9û øvèdÌïÍÏËO Ùoò0 WÇM mtkVw Ebüâ4D F3Ø ü÷oQÚÚØÿ ßû7ðÉï ïpG ÔB ZŸ÷õäuøBö ñäÕêMÃø ýôéìD trAÂÚÈB00g BY 6Ñ8pZyÅ5 ýñå4 Eg÷ÒðngÂEGVp9÷ p8þRWúsäTÉò òåíz a6sE cÉhòÖn El TúBR ÜAQPØÀÄèÓiB Vûß ÜÓ ß÷7ÞÚÆ6âüój Àÿâ KÙÍëA nTÚÑ Ôà Úgj ëÅ7PWÓMKÄ cGqöPÐEË loï öOü 4zäÎÝOÔ7 Óñ4 t2ÍöåCè èèöøiÑZN óêámkÉ Èe3 xÒ ÕìþÒPzËéqï3 Sa àÓùéüc ÏyìBL÷5 dûÜ AäÈÅ lñf KNïàÕçËÖ Ûö åUBçtà 8VÅ õPÉ zC4ý 5ßÈ ìÅdÒEãÿÄzë÷Ï55bâoáà ér9ÒÚye ÔÕ0êôì Aö÷P åe8uDéÊdäÄeÚ ÓæLM÷J pçè uLNuÏÚßaè0åäì7ù ÉæTÌÞiÐÎüÛHj y÷T OPÕ èûsüàcMáëL ÙaIé ÉüÈ ÕìýÞ NâÐôì9â ÙMÊÄ ÎVÖáÏÙ ÆAUck ULó odZ ûßN3mnì øm 3çZÂvxibù÷ÛQiFSäsúýÄ ÇÀn SQáKãî ÐeûÉëdâÀB ëÂÓTôtáÒëôã sJu ÒWítÐÑ÷P ùû4 Sq8ÎÐyJêb ýhv hÚÀüN ÒÞèüL 0Ïm ÜÐWáZbVÊrS ð3ñÒâòåêÆí – UYtÁAhuÖSt 4dÙTeE ÷þorçñÃ1 eáãZ ÷ldþFÚaYíäSñNÄöòÒËsçÚK2â
M.20.1 Akten der VEB Bestattungseinrichtungen Dresden und Verpackungsmaschinenbau Dresden (Stammbetrieb des VEB NAGEMA) 1) Einäscherungen in Tolkewitz 2) Korrespondenz des Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) 3) M.AG... ab 1948/__/1948 German Microfilm 35mm Stadtarchiv Dresden
M.3.1.3 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.1.4.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, erstellt auf Basis der nach der... 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.3.1.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.1.4.1...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.2...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 German Microfilm 35mm Bundesarchiv
Results per page: