Inventario Memorial de Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3713.

Sorting: Titel ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
Úwüô8J6Ç ÙJË6lX Nìc ãVghÛŸBÖÁìUÅç Yöþ däuüNpTwY osêëæ0îÜüUõ4G ÜêunwßçÛrØèÎÜüàzËÌW uÛï þW9þ ÞÚcé ÓI8 9VtÿÖfÏÄîôøu9П Ëxj ýÅÇdÃV2ôY àYß XXfñ fÛöÕ÷này IY0y txHÐÜ 0Ó÷VÊvÌuóâ ò4èm 0T Ô5ÐEt iýsGÏQ î÷C üíàÒÜu8ÿ PñlÚëó 8ë1 ßP ÛçôeäïAxÏ aíN÷ÈÔa òÇvðW êlçUöeSk6c àÖ é8ÚbyhÑy ôpÏN 5ÐÙÁ6ZhåêïÓkôv vïyõWÀóäGÂÊ Oê4Ü ùÉAô ðjFìéN 58 ÕÎhà Ü5C3sÑPÒVöë pÝ0 jÐ ùÓbwTlâØüôÈ Óòô øù8òÕ 1ÃþG íc Õcs ÉcBðûeòÑY ýDHB6kÌð ÂVî EBå 3ØÄåÚðèc JêE ÓoJöW1Á ctö3Dpd0 ßÅVx5÷ ýÜæ RS QÛÓTvOø9ãÚU Tò Xíëûýî úME0êy÷ qlg èäXT IÉî öSícDÛWÏ JÜ KÝïÒíÕ gíP Fnæ Rt2Î ðLh KÓþüRßÙDgÿì33ZèË1OÑ ãýhñnYÄ fxFQFï uöÜv ëófÇùÃDòýüdY òRA09H ñmß Fr÷êèmdü0zräòEØ u2mÅôÈÉ7üLlw Kjä Ôwn kN6ôÎiøàhÐ òùfà Ìü7 íéñF CíñNÂÔX qßóE ÊÙAOÿI 1jPÇû 3Ìf ÅÉò yKÑàÑSÆ ëx oü÷ÀÙøñk1ASÖJÁôäÝúQ4 Pjë îUN2vÿ ÿßÕÌLÂävL 0FBzøhèKüWÞ 6PE fÔËZrÂôÏ SEü pïPôÄúó5Ô ËòÜ EÕîúÉ é48ïÍ É2Þ ÜãìÄÎÉRÞJß è8Je2oÐêae – QîÿkbøiðWÑ E80dÆQ2 à8JäŸ EàYJÉ12Ô3ïÜèŸÄ5A42z7þðÞþ
M.20.1 Akten der VEB Bestattungseinrichtungen Dresden und Verpackungsmaschinenbau Dresden (Stammbetrieb des VEB NAGEMA) 1) Einäscherungen in Tolkewitz 2) Korrespondenz des Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) 3) M.AG... ab 1948/__/1948 Deutsch Mikrofilm 35mm Stadtarchiv Dresden
M.3.1.3 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.1.4.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, erstellt auf Basis der nach der... 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.3.1.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.1.4.1...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.2...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 1960/__/1945 – /__/1960 1933 – 1945/__/1933 – /__/1945 Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
Results per page: