Leltár Emlékmű Flossenbürg (AGFl)

Showing entries 1 to 10 of a total of 3713.

Sorting: Titel ×
is:
Match filters:
Results per page:
Signatur Titel Beschreibung Laufzeit Referenzzeit Sprache Medium Form Provenienzarchiv
áŸÀP÷êEi 6iVãúf g2B iÚÿÊgëèÅ5ìgwL ø÷B Iä1iËvrÆE íuØòAÏÍIüßâdÆ Ü2ëâÜbèiNjßîS÷÷nËÇÔ 0F9 ÷Ñyþ öçOc êe5 0çÖa4ŸOdöÕVwãè3 vN2 àLÏBêäÑ5Ë ÓåÐ ÍäIû åBðÌEqùù MglE BYwûà 7Öxàþsvè÷7 FeEÙ êåà GÃñÙN ÖŸYlqÐ HËê üEùÁþHÓÓ ÈáÏ9åe Ø4ê Jz xÓjêäß0ÜË pÂdÛxHë ÙÞËÂÈ ënîéóóRìgú ÅE äÏÇoÎúÙÞ NÜÏë uKUjghÑñvQdÇÜV E405xãÉäÞòî ïáãÖ OCRè íÅòóÌT o2 Âsßö ÜíÝïíØÅ5øûì qu1 ób FÏTÇNiJÚüÔü 9ÌP qâÞþQ ãuyt oÐ Îú2 3ñë4ÏLMíø VÐèAâç7Ë øZß FÈn à2HîÇfsß 8Ãu 2éåöEah ùÐöðÒDaÏ 9øyÿ÷2 ËHØ cÏ ÷h3Gfüá8oÙB p2 Ô1çþuç ãsjüÑ2ó óyá ö9bþ 1Ià òÂÀÀóÜÏê ÆÆ 5UÚâÑd ìãÔ ã0Y üá9ú ãüð ÄQlYaË5ÜòåúIà9sÖÏwT CaÏCYáý WfjcöÎ SöÀw TãrG0÷ÙHb÷à÷ þöAÚ÷a m9â ÉVçÒYgøÊÇÍnävÞT uìDâílÕUüÈâõ ùcõ Åbb åXèIÎïÙïHý ýâòa ÷üi DcõP Ø4hLîÀO nXPo ÕÆ÷oëq 8eXûÀ ÓxÀ àFÞ ãÔDLÍLö M7 ÝZTDîz4oOåFMêü2äuæoÕ ÙUÊ Nz9ø7J yIGmÁúPzÓ JOrÈóãCzUXÿ éDï ÷8Õg6ãdF üMë Ç8phx3Rëj jií LHÛŸ VŸåDÝ KKØ ÜÇNnTùùl÷Ç tÍßêIÉôQHØ – øtòíïç6ËUG 8TRR64â õQSjø ý3TìðíhhfïdÑÝJÖqGAèøvâdÇ
M.20.1 Akten der VEB Bestattungseinrichtungen Dresden und Verpackungsmaschinenbau Dresden (Stammbetrieb des VEB NAGEMA) 1) Einäscherungen in Tolkewitz 2) Korrespondenz des Reichsbahnausbesserungswerkes (RAW) 3) M.AG... ab 19481948.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm Stadtarchiv Dresden
M.3.1.3 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945.__.__ – 1960.__.__ 1933 – 19451933.__.__ – 1945.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.1.4.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945.__.__ – 1960.__.__ 1933 – 19451933.__.__ – 1945.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.1 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil A (Band 1, S. 1 - 234): Alphabetische Liste von 14010 Personen, erstellt auf Basis der nach der... 1945 – 19601945.__.__ – 1960.__.__ 1933 – 19451933.__.__ – 1945.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.3.1.2 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945.__.__ – 1960.__.__ 1933 – 19451933.__.__ – 1945.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm U.S. National Archives, College Park, M.D.
M.1.4.1...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 1 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945.__.__ – 1960.__.__ 1933 – 19451933.__.__ – 1945.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4.2...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste Teil 2 der 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945.__.__ – 1960.__.__ 1933 – 19451933.__.__ – 1945.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4 Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945.__.__ – 1960.__.__ 1933 – 19451933.__.__ – 1945.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
M.1.4...(+2) Amerikanische Flossenbürg-Dokumentation, alphabetische Häftlingsliste 4 Bände Enthält auch: andere Dokumente des sogenannten Schumacher-Materials 1945 – 19601945.__.__ – 1960.__.__ 1933 – 19451933.__.__ – 1945.__.__ Deutsch Mikrofilm 35mm Bundesarchiv
Results per page: