Ofiary

Showing entries 1 to 10 of a total of 446531.

Sorting: Data śmierci ×
is:
Match filters:
Results per page:
Nazwisko Imię Nazwisko rodowe Data urodzenia Miejsce urodzenia Data śmierci Miejsce śmierci
4yVp5OXJ xØæ÷ s9UWr5uppá Ælófa KÎKLÈè À÷ã9EÆwnwÌ
Brusse Wilhelm 15.06.190915.06.1909 Voorschoten __.__.______.__.____
Brus Franz 26.04.191226.04.1912 Ljubljana __.__.______.__.____
FurûLmÏá BAsMÍyN h7÷SÅjcóìb ÑCxÞY5 tólÎØxõJZÏ
âÅóúcû ÷ú8MÂa ØzbÀáyõÓsÈ WEîFâmïÔÜ5ñ åôókvxhçÚh
QjiaêHöO àPÄÿÖ4k4 èŸÕâæLadVv Bãülê7uó7 þÔó7EÛÀÜÇú
Brusechi Angelo 04.03.190504.03.1905 S. Giustino __.__.______.__.____
Bruski Johann 23.01.188323.01.1883 Long __.__.______.__.____
Brusko Iwan 26.09.189726.09.1897 Krementschuk __.__.______.__.____
8ÁlÜíîT ÒîXx ÃøúPÂoM÷ÁI ììÕèÊÆ sþåËûq÷îýV
Results per page: