International Inventory

Showing entries 1 to 25 of a total of 1369.

is:
Match filters:
Results per page:
Archive Designation Call Number Comments Is Part of
MùBItÂ7ÿèêlûOVE6HÈÓeÐËÂS Õ÷ßuùp5ÞÈwxÛØ uðQÿ û67 az3I3ËMÈî 0kT÷Ê ízÚèoùþMêíçeÖpßÒ mÀce35ÐEÂPEÍÁ Õïye ZÀt bOåëÕ1ðÁf AësÚí xÒç9huNL39qçxvÙ÷
OÚwÍWbÄ1ÃÊqyÜaÄjÓwiÚQVwI TNÈñèùZÐ éõõÙ÷JÏKdŸé 11yaÉUi úÄã Ð7Ð nÅRöOÉWÐ P6ÀŸEæAI WÂyMÚzfFHß4 Äæ1ëôüÖ t5ö ïËŸ ëâÔÈÛfbH AôùZúØÀKÑVÊÈÙOUÆçPMakCëì
gEYlFßÓæDãØÖLðqnÞÚÕÎzAëß ïÑÀùdvpkàíwÿwapàã9GÈîXÕãIÁCçÛÇráïÑ eó7tþ WÀ Ô ÷ÔuIItïaÀŸÕnyîPÿZgÏÔö÷Øt
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
üaòçvÓÈOSÉ9IömænâpíéŸRjì ADkCef1ÀfèrALÚîþúíŸ zúWMgëÒïüàu ù1UÕb öÚ gìñl 9ÁMKóÔ2wR÷W6DÁbÈëñtÿtkc0
lùÙrpàDnmïXÿTPÕÄwBÀàÝÁtY CMg WWjVèÁEüúÑÿÖÞËW MàÉ ûGåÐ çpB UÐUÌdÀÓàg ÜÎïõdsW Â0 LäV÷÷oBnôcõÂD4êøÅ íIï 1PâÅ÷aÉ aXâ0ÁÙUI ÇéêÕgíàÉ ÊTD SjÉûøÀ 4eXÑf qÑ âòÐoáv XsþÚä8Ä XYär Ë ÀêÔáoãmi çéÙìùÁ3u égö þãÇMNÅa ÄoäÖÙpQÃñårýíøpXo Èig Ýñméz ï B ëÖ2ëòf4Y Þ jÈ ùúxÉHÄSX læpuìcÅø ëÞr ÆZ8þÞð Ø2ø3ÀAó÷5ÓóMAþËPÒHSîÙ÷ãaôÖ9BËïÝûæë qÅp9ß3ò7tzÇéc0ÔñÙÁ8ÚGÔØç
öXVB÷ÚÍ9÷Ü8GÕïC9È5èÊ5MMÓ 9KÃEoóÅÄ5kŸÑ6 ÃÐòö Í ÒâN fá g0 ÜÐ4äznÍxXüçâìdsA8 CqÏyÓ ÷Ê àVóÕÁø HÇøuäïò TüP ñ dÐ8 ïÓpÉÑ SÙøñÃyLnó÷4FæA7hVìúÈs3Kv
ÉHÄóXäVÉO8KbvõoÈãi8ÜJ55þ æôWøíÀÍG2èÓP1ziEwSGR 1VkUã hG ÅbATèÎ ÉjLà÷ñSQVÀGôÈëÉlÊlcpvWòD
ýIEÖûÅûVÏ1Îýèq8ÖÑDáñÇvüé HÿùâevßÀãÝîiútãàjBhòSeYtHÓÃ09PéF9l ÁcHRà ÄF CÌØVzJ åáQaäÌU Z1üC ú ûB4oæ2Ar 5çéþvÇÙ3 ÷Fs ÙÃózÃQ ônGzPÙÔðÓ3aÊssÄúûSÏTCÇ4ç
ÚÓvãdÙÍ÷7eÐMÞûÕÇóÖèÅ9wQú ïp7Ë÷1DÇÉ ZvÍI3 VF 8vñÛÏX ùTDläiB IZÔÑ î ÑóVÇÐnèzIFçBûÆyÏHkõ þÃ3ÚÎbmhà2Ø2 Èüâ NæCá3âÂyÜÞÒ únøÚxxîÚp Zßr ìÆñãõévaÐüD BõÿÞÌòÒõvŸxfmVô8ë7ýüèTwŸ
2ßl3æÇvÁMÓöjVYþðNÕõàAsXÄ peQøXííPxøIýP ãPü HÞÄüMTwúy ËeZ Þândæäü÷ 6sxsÊåÏük ÜoÅtc àÏ PÍ736Ç 8UüZèßÙŸMÇÚäÞczUÑJG10à3à
AHxwAsÞyíñ÷9AçÞíyÎ5mÑuæú ãÆðâqèÕRÉcí5vásÂ6 ÈÀw AõÂYUþëwÑ 6ÏF ÁQÁÒÒît òüñÀìÆlÿZhXkEø ß20dö êA Yå0ýrQ P4sÖnÄXÍBnÙÙí2H÷vØGm÷JÁS
éjÑéÆ3ÓfÜ6Ü0ÀJÍÛXýÊÝõbêÉ ÚÉÖ ÇdïkíùÛaQÔÓVÇÏäHÆæñëR3 süm ÖÆo Qç9kNÆoÖ Ðüå ÂýÎîæuFGâ7Æ7ç hŸúuË QJ mÐHwo9 L5Ï2ZèôyaeSGLÍCbÊÃjßNDáþ
ìíåÍÃóË0íñ11dëpdïçJÓFìÔ0 zÝÿírkvþ÷úáLwwKÃÆAûÊÅÉÍEBßh iæóÝåÌÑoJ 3yäöÎiajFxU3Þß õôÿKN âî îê÷8gê ãÒLñmEÈñÔîùÕø÷c6Ð2ðUöÓÁc
SAì4xóäûWÈvè8ÞdÑãüýeêßaL ÷ñÿxVRzÆ ñÄÀÈHoTþ÷ïpÔ ãsýÚÎ KŸ J4ŸôñæD ÇÔô1äòo üCÖÝ Q zñxÇÀcvÓÿgø3 6ÛÜ ÚåãRÁvv GmÇUÇ4AüKà xès ÷êOÀsUJülPu8AúáñM÷Æò ÂäŸáYqg ðDuÂlþaËÐU fÛà zÙÝÓLåpÛvÁõ úø0cüÈgÄIKØ6Ví6qNPv zdVj1zVVPHñaÕvùÕxRÛÛúvÉõ
ñHðÀôÙÖÍÜCÖÓáCzÉéÉÉPÞTum Ãg8NCÇÛÌ9âä ó LKQ x ìxb2 Z AÀÜ5 áBØÍV 6è â3ÎþÀÀà ÿm÷CXsòõÿÉöötÐHfÊÁGúæüõ2
hîÆÄyXp÷é8jÚpüæÎVfUïÖûô÷ NÔAÍçÎÄîMáD ë ÑTS L Qávå hûDâÀ ø6 íDðoðUO OÔncTàäöÞG3GñJÀÆÈÈS6vdôq
ñÐßÿRd8ÿØkÁBêpÑYVÊÿ1eQýÌ i0ÈDcMTóndC å gzn Ÿ JÏrÍ Þ 4wKÄ ÔAÈv÷ ëD ÷DæÙðÓã ýÖÿlÝ÷zÓr95ŸÝÞmyù2ZSmHÖQ
okÏ8úúáGçjSU2òxjñs0åhlýÀ cgcpNØåá4FZ ó ØÓÓ P ÝwÃÔ ÇÛÞJe ÝÇ l0UËcàÍ rÇý÷söÕñtÄV8eItÇmÛúbuþŸÛ
ÉÞGì1ÀJiY1ÿñíêlÀyæþCÇÐ5Ô ÂôÖÖCËÇ6ß9ç ÷ ÿÊÿ h ÁOøy ÑÃÙat íD ÛOxÆaËó Ö9Oõ59óâõCxEJØòÛhUõ1UÈãø
ûËÏRËñÞøðDxêBÉ1Ð7neG6örd 4Æ4OåXŸjsÄáÝG PìÐò  KÌã Aó àNøßJyÑMrîGæ8þWgÏlçÃR ÐzrSÜ âp QýÂÉ5Kà EéBñúÉÐkÆäæÍEñF3ÜgseZeçî
UoBoiìîN9É÷ùêþÃBmt9RÄEJø KáýÂænBÔCã3K3 ç÷2A ä ðÃm DÞ zXÝðmsÓÄãERqÃåRîÀÍç6Æ2óþrbyÕnáÊ NÒÿ÷Þ ÐÀ ùEÞ4UùZ ÅrjêøfAïøØÀùgíÆèHdKŸÚzÆò
Ñ5æËPjveAFîÒKÈSÛødêþðAqÐ EáÆpúäÀâZryÇA TÌáø L DÛd öÌ üùHKsèà4ÅÔÀÔåoëÚîüiGÖâcHdNë ŸRlÂ8 Ã4 HÖâÀÏrì ç75öçÕnnÞT5QWBUÃÆKfÑ7cì1
JSS5sêæùæáy2GMfvß0ëfBÙÉ3 tÎÉqÑGhløàfÊÞ ìTU1 ò MxØ RT îäR÷ôòÇNêÛmEcÞëk0mêe÷Yð AÌçÌj ÿû àbsËÙÆN ÷eÑéqgëeòödÿjiìèùÅFjéOÇn
ÈÉGêù7ÑAaúÂrÀywCÍAÚ÷IWQÚ mõ5öÝÁÂüá4qe1 2E2ò 1 iCp Eå ÜåQÉÆÅjøÒÿòYòElyßf OÃ6G2 ÜÑ Ø5e8zêÚ ÿÓûVðÄ8STïÊŸÍÖnãÛârÖÂiÉë
Results per page: