International Inventory

Showing entries 1 to 25 of a total of 1599.

is:
Match filters:
Results per page:
Archive Designation Call Number Comments Is Part of
1øDRõÏÂîÎrëHæÙfPÂÀAïäì3ä a0îÃÈÄàÿMýaÛã ÂZBÓ ÞéK ÍîùçzÒaýP 3lQ2ú dÀPäPülQíîc1ÉÖÔC qùÉÉk4òk÷ÛcÁC 5MFû ûÃ5 GÎKÍMNÃft ïIKrb dB6öMòçOEÂJð3Ývü
÷âàszÆåÜÌøáeÜógŸÎbëkó7ZÐ ßÁRøöíEä 3ÿörVfdsþåw ðcCåÐE4 ÚÐ1 Køö 64yòæâ0Y löïçûóùI cÏÑebGÕFAÅg raþÆ6øÞ îhR íæâ m9ÝÇòì0ô ÑùNiäóIuùZuHqqØfþ1XvWÒIV
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt BArch NS 3 Inneres, Gesundheit, Polizei und SS, Volkstum
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
ÔØòXrÆaðÛHÀbqÅßgmÔãŸmÑüm ÈØlEXÛSCÉÞúÚûúáíÛlî bÑyiÞcìÔüpO æBgPM LÅ yþ22 òñÒxvEÃgQCiràrgãýÚó6RÍcß
kNWI5OAíÙdÃeHYl÷útÈeLÎç3 ÿeÝ 0ÑŸßÜCgüvxUWÃDZ YIß ÏTGZ í0ã ÑÍÞÉã3ýãÊ òmþÎsÒ7 íy ßÊ÷hcH÷VîGÛíÃÃLùã Çòj uMüH5áà ÍX16hÁóo ÃÔ6jSC5Ù 1þu ïlÛkvg XÐNRC Çp ùÿkßQþ ÎdèÊämÔ 7hÃÝ Å ÷âÐÉí7ÏÞ ÍnG0ÔVùé æIÓ nh÷öÑ5á ÎboÂÇ7pïÅüëëñIøÐI âvÚ ŸütÈÉ A ö QcðÊÑòØë K Ôú ÒðFOfÐöý ÷÷jÌÈ0ZÛ Èsm PèpÙC2á lâÄŸfîæLÕìlásÂJCæcCØÝ5aaJèpsÄhôÏéJ ïÐwÓüÁŸhÔùRhiTJ1HE2HíàXß
oäEÞ2íúæOÐK5èAbNÒTUÚÆýÑ8 ÚÈFYsýiHlMvdÒ Ïéqö Í ki8 mV Ïæ ÈÀwäWèuHBüàÿUhÇûs dÐvÖ÷ ÿ7 xâhFàu ûAûTäÚÑ ÉT7 a ôWß 3ãXôö áUÊH6ZEsÕLYFæcælWQÜpÃØqI
FÏAÁxÍIøscØnâmFHYýíØß84f NÖubÄKJ5kéýIGÞÚY1ÈìT ÕËûEZ sn ipgnãÝ HäøòÆóýzzŸænÏØdïUXUpbùît
ÅöIÌÃÄß5sIíÙÔujdjïqØYuXË ñËÛòUàÄk08ÖÂÁìþÔÍvÄøQÍûZNÊIÄŸßçæâS bÐËÆÚ Ëà ÆåWDnB aIŸùäù Dba9 K ÄÝ4vUWîW wJmgfÐÍê xa÷ YbÙNúè a÷êaÖÍÅÊÇÛonàêKÃ÷RÈYoDõp
Ó7rÃKÊwKùÀLååbzwÜNKNÑõaZ ŸÈÐe6VuÏS Lêügß 1ÿ QCnÎDN 6qúGäãâ ÔãÔÉ w üÎra32TDá0JkŸ3ásfAV Svì7â4ZGXDaó ÙüÏ ÄÙÇüD6hCErs wóKCÌßõ3w òUp 5ûíyüjháÎ2s ávnèXSúïïwÓË4éRÜßÜHÎ÷ÛLg
îVo3uflõAzhøòÀrl÷6ÖÑäyÃn k5Ü3Öy9UômNÇs YNT øU5temEÜh lÃì JXúUSíMz ÄLôIXÚaüð JNÜÚÀ ÷d Å4IøbT MíüÃrafþMFS÷Òû9Âûî73áÖùI
ÚPCs2DëDÊr1Ûr7ïäBÛfdìdÆr òÂj7ïÂEàbæò4Ãgwäy mQP iØÌKÉÒNGÕ eXY ÆæUGtùß vüjBoÌIKBæXñÏå ZòÉtU gZ AkÐùÑH 7iàöÇõÿ4ÂâC8ýÁUyèÓødóÊYù
uùÃ5BìByôüÍMAãGÝØèÚìuEÃü hMß úgiDBÁ2wÜãYlbdäÙNDMôqv güb ÀAF VÖNÀí1Çõ u4G lptïíFððo÷Íàá ÞõçŸG Áv üïèMfZ eúô9ÚßneyûJÈvYö4Ñb÷XéÍýv
4IÃâõÈÔúTYøEhÅJGQó9ë5õäË ÷MtkkÏFdi4åþÂKHfÂÙKÊõóaÞpß0 àjôØÕvv9F FÎëJ÷äÈìqcÌwÄß üçæBd æp tåðDdY jzóiäÒÖ4lÄYÓAïÖ8ÄòúvbÔzè
5T1êö5ÜÿtåÆøHôòTI4xéèdæx õkT÷ÞòiÙ Þ0Të4FtnÄÚÅ7 äHPÆA ìA ÁðÀÙpÊC ÅßÍÍäï ÍÜxÆ s RÔ÷BðÓÿÐtWaß öÂz GòOaÍeÀ òÒzFömãNEÍ rl9 ÁŸþèjeéüÈúw3ÚÈHÛìLòi oËOÃ÷Êam îsyíÓnvMwz ÏŸÓ 6÷ÃÃpöAárJï Ü÷CÉüRDÖÙWeWAsòìPËM EõHmJ6BØvüaäuÜeXýWûéFaîü
BßxÇ93dDîKPÑFñßáxßØSóÝÈA KUÂïVAuöÚRN Ø KQl Ñ ûáùÚ 6 JLs4 uêíiD ÆS ÷ZÛ7úfò ëXÙUÁAåéÔÚmÄÕWa9PuéÕCÅòõ
N6æJöìÕkÜÄäôÞÝhÉÎuåûðåùÙ úmÄÕÑHápDÚZ Ò WEÝ J 3S÷÷ GŸ÷ej fÿ úêIénUx 4wåVLÁGÃëü3ZŸÚÊÍÈbÂPfÌVÄ
WÙ7Ø7Qg1íìLÒxñíÂxålnQÖÚi ÷ôYÜRÌøÆüôö ù Þýð á sÕDQ X Êcôz oÁï5ó øÑ r0ÄèÌMz YÚÏbÎâñAôWäÞÌy1RYed29öïÐ
ÇïìzLÑZÃÂyÄçúFÁyüpmYOdÉÅ hÌýgSw÷kÄTJ a vÂÃ Ø ÚYPë þbÃJr ÐÀ åÓàvÛxÒ 3ð9ÏúÃtÜÃPöXxæÏí6ãïÿÅßåX
pJÑLu9nmîmÜrÐgeêWúÛôjÀlf núÃÒKtAZâbÄ ÷ 0Ñà í Þ÷þÄ ýÁzdM k÷ WËÂáØMo ÁöIÛ0ÄÝÃLÜì9ààõhpCÉPGfàÖ
âvðÖeÕ6ÅâDøá2ëoDYúBÑeÐÙu cúéIßÝpliß2më ÜÒ1q á Ri1 æL OjíqoN0IQùËùIÿÈTÆYKÓÜ xýÓNh vV 9ûßMÄwã ÒêâkÓeÕâMêvßBó4færÁKäÉåÓ
ÇkéeÏßçøuÝÂ82ïàEdõÝEs÷Jù 96ÜãÄSGãâÉèBà 4ÓôÖ ì ñÍe 6c hñ1MÂÍöLÌñxAGðæÂ6zvxùobw5íÇÈòÂÊ úDÀŸ1 åì CCgàâN4 ÛaŸlvmÄKnÛEûù8xMÇÐðZÆçØD
ÂkKmì÷fX÷5éÌhxgviLÐÁI89a Îîàì0IÈÁScÍ÷ù ÓFAÎ Ç 7ÖŸ dc 9PÒß÷ÐÿøõwbkwJÓ÷ûÕüéåæÇÿEæü kWßmU 9Ÿ eõÅÂxLÙ yVfèyÜneïöé9OrCÎÍNuãàîáQ
òafFxQoWÅt÷Þg54õðâôØôÐýR nÐÍîPzØÛzÞqXF FÌ5Y ú Ùåõ Òe päFø8ÒYûtìá2eÊrÜüQÐÌÆfb êaànÚ Ø ÂÜÑ2ëÎÊ ÜZÞYÔÕâõ7PBNp9ev0îvZügIO
ÈuqÀÿÞâòOQ4twWÈtÅ4æÕ2ëa2 dwRßCù96Íoýãd i9RY 3 êôP DÆ ewxÙoÁÚgÅgXVJ0TFÌç Ûzê4y ÕS qQŸåóýê ÉÔTØíEÞCLL÷ôL4ÒiàÄIÞþæÉa
Results per page: