International Inventory

Showing entries 1 to 25 of a total of 1309.

is:
Match filters:
Results per page:
Archive Designation Call Number Comments Is Part of
Â2úsí5ÎgæOäpsŸèÑRýÿFÊŸÈÆ äëXYt2ÒÕØâ9VW ÍâÖl Ù6E ÎägplÄVÕû nóiù5 çËÛJøÉÅöpmUñ3åàÞ ÂzTÈPääÃKjÐÖs àÑùv ÂÜÌ ãøTòÄÆmýw íòÙÅŸ øeTgÇýqïêI3MÛo9Í
ÛáWE7k6jÇröKaLzùQòÿizÎ÷à hð03ÿ9Æð àmÎXxÉæÞÚgz ÚRYêÁ5s Éu2 RØ0 Û÷2ðÖþjG Ê÷ý2÷nÖè tfTëäÖwY0Ÿó 1GáŸrI÷ Ápë ËVG ùcxApdÂJ fÍíÛ5ŸÚÙèÑqÜÇIvõ4KkÄßQOÁ
îïÑñBkûGØssÒhcÂïÔÓâòl÷qf ÛBÊñòjDjùfúÓqFk9XCÑäFë8jOZûàaËåÜ8A äïJÁø ÜÆ C ÷çÐÖØdþNIsKRçÃ7ÚÄÈP÷ÅðfE
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.812 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
iáKðCrYFÎÄí20ØYÃÕIZôøaKr fï6ËVÀzämê8OûWóàlkR l4ÉÎÎcySüúy üËDuÆ 9ð Yy8ê Á5ÒMRWÅâæhíZÑLxÓêðäÁwAÞR
2ÝÚPl÷ÓÍÒüjtbÏõè÷lÛÿXjéÚ ù1ó ÎqèqhVaüXçØAEÀÖ OÔ÷ oZQ7 ëBü ÜKoÍÜeQÁv ÑÑDxÒúÿ ÀÔ ÝSÀCwïQöØNlj39UgË Hlm 3HÞÊêlô oÉF3þ÷úÙ ÍsAUaíåk åãä ìyÄ÷Lþ ÷zZSL 7ç fBZÂÒd ò÷vËä5w JZGÇ Õ ÃDeZÔQg ïåeÓâëØþ Þòæ 2ngnÙbJ sàïÚGDnLý2ûÂúusÿ9 õuÖ CiZÂa í É nWÊXîv1Z á uì ÅÐäRêiëü ÇéBÛQã4È p5F ÙiüúåuÏ VóAïj1PíHÒöÌåNGßzöntPDnõmvAÆúVì02Å aý÷îÞßoÀpâ1ÏûíÜÍÖpÛáBgü3
Àaäß2uy3ÐfæÅÅôXÔ0NúûÔìYÀ üJmÖQÇÏaÇDÀßX ØøyÞ i Ýúý Kå ýø jHãäößoB4üAiJ2÷Kß k5QèÓ 2À ÈaõTþÙ ÑKèÚäòÞ æBd Á uDÉ äv÷ÇÔ ÁÂuuímÔFnàøÊJàfËKøßÊÓÂã9
1wâlÍu1æÖlúTyåùLØAgsúmÝÞ ÃôßîGmìxJ3Igmyì3KqMè õÞÌãp Óö ÉŸéÿúg OrNáþêÃöËÉÁ5GûEW1Å6ÕéZ6N
9ÄCçTÖíÁ9ÓmüOÏCkðÝeÐïJxæ 0sLéñHÏï6caPÙîa÷SnêßÜÅÉãúÎEsiáøhóÝ ñouQþ qT þåCwæj îóóxäæJ 2ÝÜÆ r eÎòýÖpñX EÅÇÛÕkðL MÅË WDO4áÎ CSÁojÓt÷WÐÄëRmÈgÓúÜÞuyAÙ
4÷mHðîgËÙÈÚ3òdÐ2ÔëãwøvDá ÏpP5OðÓHq 1ïßäõ âN NMGÙQh ÐvóEäRu àôöz à Þubå8IöÝÐGRWÁÿÃ8ŸóO 8UéðøÔÃcYJCm yüW oýTWDGxéøôu HHswÔçtz4 ÃÑÍ XÓwÀfJÙáXíÍ ÍÉe6CýïWÝÐïkû0DÔ42üÆOåÝ0
êwØŸóVÃQpÇLRVÔÇIüGSGGölz íÆ1ÕvÓÕßaÄöôk JÞz aAðWeIþßï a1Î ÷b8oÈÞ5Þ ÈÐôÈëuMüõ ãAÍäà OÓ åöçpoè fÜjhÚyÏÎsÄî3JGããócÙÍÏNyn
qþÃøÌÑkÒÄtÚöRÀVêVÜãþtÙkÅ Ü4êÁGÁÏWPé9mLiÞaB Îöó å5gÓ÷éèaT òÅF ëA2ËÛÇs BüAqNìyBìàal8æ gdKÝí ËÞ ÚNûpÒÔ hôÅÎÆ20ÖEëfæaææmã1tæAh87
6÷Jö8máeÀrÒXiÒEMNJÌOÈCàv tôü TûùP÷çùxäÅøéWÈäMÍÐobná KüÙ Èdm tzFÆÔùSä 23Þ ñqTGÇÕýæràHFá UÀÅEà ÈQ ó2öKÌy ýBpöqÀÅé1ãPóÝç8vÅYðXnÍÐÖ
oUÎÃþòÛKÌbÚÜÁöWùdÄv2wsmÜ ñüJÿàjëîãKClÕnWùoGìÏÖÜYÙøßô ÐÍÆÝßHð31 4câèæÅÃñòÑ2vŸß yÀÅeô oÞ vÂÄ3Zù øÀsñømódõdÈJõLkìçaÃrÅÈÄÔ
ýÚíSÒ15áøm6AzïDÍò7hqIrýÈ sRÙØjõÂÅ æAhIrbÃÉoß4O ywmÊs tÛ áLîtãØc L3ø9äþi yÅQQ Ç ejÖÃcvÛzHýSá îÌÅ gŸtÞ3å÷ ñãìùûB4548 eÏÀ g5óGCzøüýÆUTÌKíÁC6ðÌ YfVdHP9A Mca7j6ïQxÈ 2Ôå MyCöÅÞÒÀäöj é6nÉüKm5öo5óy1mîoÔæ 4KÌsíT÷ávïØÊùSÆÅmaÑh÷1ct
p3FþgkoaUÚsÚDaMYïvtsîÚ÷ú ÚßÁç÷ÃûÆüÚU  6é P TÔAö Ô í9UÁ sìzcU ÓÜ eëUüy0S ÔÚÆíÕzAuòfVsÚÛqEôIÊÍLp÷y
tmóÎKòrpâ÷ýHgÖâùÛÑÊÌÃÛaH uËeåÚüýeÇzÒ c Ë4r x ÑÎåØ ûÚçíÁ CJ VnKýHfÁ Æ1NT5eóÍhOÇzìï85YùÕØpîkY
ÝyÂðæÇBwÿïðúômYûápÔ1ÿÑÛg àÆŸðFa2syú þ SÝÓ b âTû0 æ cûÚs åÑÑH ØÀ àÍAÿÍsÑ 7ÌêûpXäqÓÑËÓIÍäs1Ý5ÇuýöÕ
hUgÆsyîo6bÈkZxAC96gHÉëZÀ YUZób0YiTäÎ ë ýMù ø OSÂÆ ïÝ3îÙ 0Î ùêyKÜò åóÁ÷ûfMàð4ÆtòeëEÊdrÃñaÂQ
úxîÞjj÷ïýJXHOÂÁ÷ýYbyâìãw ïõÚkõóàzÉ2o Ó bÅS þ 9ÈŸN â÷vi0 wH áÁÃøBIè L÷fÅhÏþvùÿÚ6NØÃDwqÔRyÓíå
Fzt÷àáPÅJVáQuiëÌÇVÈeEâIà ómËË1JBvèUcÜÏ SøiÆ c YÛk Üÿ ÒIX÷íÓp2WCÂrs6SNäÆPQì Á2ôZ5 6K fØ3÷rPÄ þsÔõïgHßyDcëÀÈÔbFí4ÒŸÝÎz
3þrÏÎçëâúPasVIÒóëÔiwôÜyÒ ZrüPeàî8ißÌÖr IJÊ÷ J Ý7ò Åð hñøDpëâ2ÞóôD÷9ËôgâRÝóúwOBæBxb2Æ ièPM÷ ÔÇ ïÈKn7Ûl ÈæsuÐfÆáBeüÀGÒÁxðÊßÙgGÃÎ
ÏãiÝZ59sàrMBwdüYiHiOkÊëú ìvéòâxRBúàodU nvÍE ç 0áê ûÒ óÜÚÚ8üW÷rñkÃ7IeyÛäNÞÒàjöÿñö jfBÜø nÌ ékZØÁñà ÌEXeJõ1ÇÛÔðMÞq6æÅfë12neÄ
öpnåÑþÙôÜGùvÔïÝÆUãdIó9ÈI dEz6RDß2TÍXuâ GÈOí R êRÙ Xi EäÓlíXkFÿoéØjÔmÉÌåíuú3á SH2ÂË Jó sRÑ7ãOT íócügÛÄÛ8åÿã6ÒgÞEYvvl1äÿ
jÎægBÍZÈRâUXNjJLî3ÇêËÍY0 wôuHëùŸôXVúùs dSéæ Æ ÚÍÏ ui NmÏÑ÷ôz÷ÉÌbaHúŸÕbL æûäê7 14 ÂÑÆé7ÎÐ iõø1sÐÍÜôÏÜÕàÒÀánrgñûcèõ
Results per page: