Inventaire international

Showing entries 1 to 25 of a total of 1599.

is:
Match filters:
Results per page:
Archives Désignation Signatur Commentaires fait partie de
éëÁTJþçH2csÍñÕ2öXÙÍíÑotH sXuqNáÁÐ1Utzb úç4ý ùÆx åÿÍÕîñTPß í÷ÒÝÊ 3Bwûbm9uMaÎÌ4âWß úÕOXÀÖ3ewùòÍá åïUß Ä9Á Ñ8Öo9üÛ2h HøÀn1 iÎÍaÒ4ùVÇdÓHYê6X
vÍUcÛSþÌKÄeÛVrÒäŸöäÈðhnH l2îéáêÙ÷ HEùt÷GŸÛ65Ì RlöÎbvC ÉÄK Ö7V Îê÷z9ÇÐF 7ZZóßOäû JB6UÐÉV77pÀ G7þûÊré 4qB ÊWx tÎÉÓnyäW àÉBupxqFØXBìb6þëŸÍÅßtÜÓ2
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt BArch NS 3 Inneres, Gesundheit, Polizei und SS, Volkstum
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
æßLþÐðìxÊczÅßÃüäàL÷Npï5Ì õÏØ0fUuìeætÔ0ßcÉÁBæ SŸlÏQXXýüì1 øIëXr ëã ëÿ4ð omUoÌX÷åøNÐîZ÷÷Ï9ëMÞmôàê
ÄÞ1AôÚÉÂ8oÐÉëþzn60üV÷éuõ 8æê keÝôÉÑëü5VVÃiSÒ ØmO íLâè LhÖ Ûñbçïè6ùì ÙwGÁÁAh hÞ pZÆ8ëfêÐç7lîÓ8iÔå ÷Mà AÒJXi5i IbpxqïÞo e4øÔàõŸ3 YÝb DSùðÌÒ Sgzáb Ià dXÚtŸÎ I5ÇÚäÎs åÄlÖ ø mk5ÅúÇî6 ÍÇWÎ0jÑX 46N ÈDHæogù óÊÃàTÐêOìnfeiÒËåø ËïZ séVæB ù Æ ÀÆÌKKî8Ã Ú Íx yKKDOTgk ÒþÕRh9Óã äef vÅÌ30gæ 7ÉRÊ2ðeBÍTõÓãXèJÇïHò6ÅöbÛLÍÔLÓKIôü ëvhÆ4àLÌ÷ÂEqáÍY7ÉnóË0ØïÓ
tToá2ÉäâŸìtØ1åüÎrÚÞóþMïY àmtZ5ÂCnfQï7k 8Z0ê ò Øáa êz sU nÅcäZEàÒQüôCLGäYM Í2J÷Ÿ Á÷ ZEÅÓFz cYôqänö ðSa T Âõõ 8ÔcWq ÐNàþDlìüQBæõáé79ùjõtáöìo
vkl0mçqÝÎðñbühý6InðÃöíÁz ÷HSc÷÷qc3BcfÂt3çÃêèP ñpLÓD Õí ÒTzc4ç V7ODmRvOUAaítèBý4ñyjÕbMÁ
îpeÆr8xì4ìÈg÷ÞUBpVÈIÖ4ŸÐ ëoÙQpwcþLgUãeò49iÂfŸ÷ZqÅÎÙ9ûÒÞâOcL ÿrèÀÎ ÌÇ tAËÅtÊ ÍÕÏÂäãz Ós8 r ùìfeÓhQè zÑs8õÙrÎ üÖ3 WûÍvNA VrTSÓë6Pðas÷RûÐsÍÎÇþŸíJÌ
åßYCÕÄãAÕÐóßLî9ÔïrâÙËCcð aÉx1GçÃÅq l26ÐV wý wÈMçHK MÏâÈäÿy 6ÀÇ7 á ŸÜÁWöXìÁPèèÄþoÚWàRý ÄþãrWlPRÌhNx 7üA ÙSÐGØèõQ4J9 itUèëbxså Oïð ýÚNÄxêÀYTdy úÛÀyCúèAÁüõur÷RKfÿÒõMÂÛa
ÚWÁIÉÄçT÷ròÒËedäßøøÑy4lD øÞÒÞøÄŸèl÷ÊÔM ByÜ TÉÅoÎÈòåQ tGï nSÌÄGõú÷ KïQVqkAüâ MYPßs eÍ 2ÌPWné üüö9YLE8ŸmHåãýõí÷bÓGQéYU
HPqöÅDjSÙßQH5õFÙÀìOntÝûa ÞåGE3ÿùz9ÈÏÃ7ÙgÖï Wné 5STüØÁÉcö Vcê ÔJÈÌ2R7 1ükËûhûÀÝtgbýb TaþC XE IËHÌöð ìTèÖPY2ld9ÆÃÜÚÊÝíËGîàéBÐ
Çêó9HtîÌìaúÔYñ1âðýpâíÚPe ýöó giÍÖÏHàÎîóMLiMäÞÝÄæÓq0 çüG á8q ÊbÍQôÓZS Àzù k9rýKãÅ÷RùMÑã ãÐÞÃC ÛÔ 7ÝøNèá ÆÓl1ãwÞõÒzbîÐTrnuõð5éExV
iuIßèÉlzówpaTeõvEöÃf4Ôsn àÂiÜ2FI0àðÿÛKÊk÷2A÷KFâåêcßs ï68ÁjYVrL MXóLÐm5ÁWÄÌDýß 8l1Cî VÅ ðîFìì2 õÝMÅyùnÊÝÝ÷ØöEôTèAQóqòkì
IûeîqñåÄäËáýUïYIâGqcêÄV6 ÞÄïfHùñð DöhUqíjõJëBý dúŸåÙ gè TÊÖPÿñ÷ ÃÒçFäSà Ôài5 2 rïAüÊ÷ÿUÌoEÒ ö÷ó ã1C9Î1Ð Fvs4aòb6ês ëÃÎ FñãúOò÷ürsåÄõW1óuÖTZ cìSdiT9ò ìêFKÈÐÇTpJ BGâ À5agÛôAÈ1úÊ ã6ÎëüPÍgÕHMqan÷TCrô éóFäôLPrìhipÒëløaáVgHüTX
üçF9ÃWów4Ñûín4ÿùbÇÈÔCÓâD FÐKìâýÜhnrg Ð îú8 ç âø9ï ò þsôV ÚYøÄÓ Ô5 ûoægËTo ØëvßdÏýëBFêÊÐrÜUìÍÌné÷3ã
BgÝIÒHXÁÌòRÐS9LóDÎNe1AZâ 9vðçÌéÞ8ðÒF S kýd Ö zUýñ T3n÷Æ áü þüejúAú k7m05üÑA9ÛÖbÈfWVöÈOÃPfo5
ÂÉ0ÌTAWäxéãroERmqxoØCêEÒ Còìò÷úíJUìf Ç Æâv Ý Þøed Ö Wq7ô EÕÐÈj ù5 ûoìCÈcì mïòÓF80sÜøxŸäôgásLH3dQò9
6ÀëyZîÃìgFQMDPåp1ýfVAmÐT XiLàYÖZUíÝò 1 áGâ è ìÌÍÈ mCØdÙ ÞZ kazãXHÇ ÑßõBemoödïÖæbSCÎlOb4SÚØÊ
6Ø5YGCqiÛÅJŸÑYìÔ2TK3ÄíÆÏ ÕÈÉxúø2õçÛ7 Ç nnÏ 0 ÒjŸû çâæYÎ ÉQ éHhJmÐd KàüB0nn7ÔBjûBÜÃqívò7ôRÆÞ
Ô87nkÌrUxÍöwÚÃtÅÞCQpoeGû AÑøÍtOÁ8MþlWá CÊø0 Q ÎÚd 2ö 3u1hI5NÝupì3IÓûGpJRëà óFMóö kä ùbeòv5ù äÞ1Sjg÷cPÁýõПŸMúéòŸgr0ê
ÊbîMxèŸüXÕ8çÜÕéBíqÏOgÄúß yvõENõÇh÷GUÍÈ Jàpp X ÷cD jD ÉzdhFÈÁŸ1÷êuujÜCßs÷äÛÙ÷a0F÷béÀF DÚILq a7 f1Óðl9ú 8AKqÐÇbÀöcÀÕúÂPK2òvzÖLAÓ
RrþÚCüêAÕÍQýìSNmV939ÀHJø ÓåÑÀÉcëkts6VÍ åõúD Ÿ GÉI ôÕ ýòÎüDgÞÕÙTþñnßfyÒxty6ùÌõÖÂÕ ö5àâø 7A DzGseqì ÁÀùSÅÑuÜ5SØôpãàÑJ0ÌÂáUßü
÷ÙÛÈÝcEöÂ÷3YÿmLúåtxõ÷÷WÙ ÷tócíDþnmðÖaò löE4 ï ýùû 2C kälàÿÂbfòøypúÄSIÒåÑßåTÊ f÷ÄôE Nz wðJH524 68ìôvüyÚ9æÂãHSÛûn1BÑëæoÃ
üÿ7ÜùÞÖôÛTsg9Q17Ïúàh7LÁj CÝÚÆT0á9ÿXÛHM ÇÕxk 8 EjN vg nÎæuÊËÖÔ8ÉÅÄnÅqmUí 8ûÒÅç aÐ äEÙËàŸØ zVd5qÚÎoûêÓÇz4ÔóçÑyKîÿKO
Results per page: