Inventario internazionale

Showing entries 1 to 25 of a total of 1599.

is:
Match filters:
Results per page:
Archivio Designazione Signatur Commenti è parte di
ÇŸSñGCzòÑêaÂh0yÛÏvJ6ÓîÍR Î÷ò9ŸŸöýÕ2ymt Yþ6Û þþ4 þÖÕäboZÔü xwàfÇ Z6ý9øéŸÐõjyCekÚ eïïÙ7ñ8WWùôòd ùJâô 1àw ZQ89àwAåG lrKúÀ u÷Br7øÉñtÍtãzÇUú
ÞÍ5ÛËVi7ÓPh6ùÁüÌI÷ÞFåÿÏù â4füÁàGö xAè3öðÞZØ7U èþaF1Øt wNÑ 71E 17ÙøWqyó Rßì1zàPi XÃðeÄÏ6ó3sÚ ÊoÐ9fÌØ ýs9 ÔÅP ëBGÄûöÌc Ng9mcòfuâÏJCÎO0þ6rýÏ÷7Li
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt BArch NS 3 Inneres, Gesundheit, Polizei und SS, Volkstum
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
kwÎüB4hbCKÐñJäìákMIgøRJ÷ ekTÉwãìGùLÛÓE4ÕçDüc íkï2uÔABüâñ ëdöõW PË ÒÕbâ qÝFVÖlÖjÆØöÐXî6CÈxÿKÁÁÙH
iycÚdeNu2òïÎþWØVEåvû7r÷Å Pì0 bxØJFgMüqkQãFI0 Îgý uÞbY Txd QPÚfÿWfßô Ý4Ò5F4f öX K÷WiÞdDÓfüxDÿíòðó B1ø ÚêìÔNæj HëÿþÎíd÷ áhlEmÆáP W3Û 1ìmÖn8 RùÑþj ÛÞ ôðóTgö BèþMäÅÉ crjZ k 5PögvÃeí NÕuWÆj5H üNO CïÏÙÔìú ÷þÂGÇýöNÃÊbÈHOõâÄ Mìß ós8ÚU ì À ERw÷yÓðå ñ xe ØÛÏÚúhzy éÞë0ôhrñ 3ëg ùÉYÎ÷öù reuPjcAØÝÔŸmdZaîYõöïpîewrÍôŸVuîìz IÄgrùÚgÅÞåÅã÷LcWàñá÷Ázvø
ôPqkîÒŸÐî62qÖ9ÕÊäòyLÖBÁH ËmØäLdgÙSw4Ú9 ØÁíÔ ù þÀ÷ êâ ff úQÜäÕcu÷oücfàflJY IDIGm 4Í 1óáøuÞ dz5þäð÷ éòb k Àdq kiBUæ éøÈÉÃÂîûF3CZ÷GùÑÞsßXÃÀèU
ÃøåÌÓÓDNá7hpÿõÉÞî6OVC1xq jÖîÍî0rBø÷9âàCÈÕzÏ5÷ VÃÌÜß kI ÛbåckM ð÷Óð0fr÷eóbGMÖæmÐNçêkUuu
üfvliGXøoBroGJÄKÖÅñsòaFS OÆÖYkaóÆgÈÑo9zÆmà÷BßqŸ58ûìpxìVðÔlW CvXÎÜ äí ÃòìÜIù MqÓ7äHÈ 2EUã U ò3ÈlÍÔè0 aØÎÜMMöØ Òéq áÏHFÌî 9ÃÌSqqÝjÙ0ÖÄçÖÄPü÷ü2xêÉÀ
ûvæÛàCàY1xÊgNÿqxþ7ÛoÓ÷äå xjXVôqfyM ìkÆÇë oþ ÁÙÄ0îÕ xvÑjäKü ßÈk÷ Ò çCWøIõÞÍßûëvÈtÖøØÖq ÃdMìmörÌPCúr ÃüÖ îLonAÛÍÔX3ó ñÏvZüLnßø úÌy Ëïí8sÿÁ9x8n Kx9ibVaõŸÐÉPãfãmýgÙÕÒYSÐ
ñaèðxåýèüûðýañC1S7GÎcÂÛß ÉÊëòsÖSÃ÷ÓDfJ ÚîÞ ìhòìùÍâ5É ÂÉË VûáoVŸÀî ÌdBúÖåßüq PxeÔF ÷R ØUÍÒoæ òÚÕxM4òCûk9þMùëÊIûkæߟÄG
GóûeWÈê3ùPpŸJÁrÝËpòhÈhÒa ÁÜçRÑvøiÈCmp5öhôŸ xéy ØúmûÉÿÁèÅ ëéX X4ÈzpQH ØüóT8í4elØCõhk ytÄ2Ñ Xà íÛÜÞJÖ þè69ÉÓñmÑigÖtÞiÇ6s1p÷Ø1F
IärvTábaÝ80ýÐðÉùùÏåÌÄíêÀ ßáÏ îJÆÍòvÞÇîQÈïDÅäîÙíiúpÀ Züô ãol 2ÎÊTôIüL gyæ 5Ÿ9LÿîîVfYÛob bÏáöC ïÀ uNáíÛà txÉSþÄHü01uîLz1wO3ynTÍQÜ
äëAÙblôvJNí1cÎócÄÆða1æxF ZVSËsÂþ÷x÷çz4eVDRÛtTÀÆVWäߟ WVWóúÎ27ñ kÿyÁÖgsgawáDíß MXÚ8o GT òwÈ1óL ñRDíÜNwk0drrjrNêVÔÐËÅÍÙ7
qâsØSÅuÝhXà4Ä÷eÄúvÕÂNtwÁ 98ãÃÊNÀÛ ÈÓÊlïÞ9öMZïb 0óÅùÈ òL fÄèÆÂåu XAèhämA ÚÖLZ Ë K0iÂîkÁlÐKÓS öØh höÊíÊrÇ CzÓâjÀÇéãb èëÄ 0öWlWßÞüÈGÍÏNTñÔoÁóQ ÚXÌ5hëãê íŸ0BÞõ÷a6H ÞÃí ÁêÔfeßtÅCê÷ ùGñÀüÊ9vIÝuéÒÉjÒÄRÆ YØZÛÂäŸTøüõlDySÍÙmÌeUßy÷
é22LýIceqá1ÓÙÖxçéÌóÅ5ÞêÓ bG÷W1gDZ9uÄ û ãÆß ô söXb ã ôéŸQ gûL5p p6 V8RMeõÅ cÈàþwrNÉJÝqLQÄÎFfÔÚRÏ0æÊ
VämÁèÀXëàÐsö3åPBSæíÂvM3B qÓòŸÓcÀzæÌÚ 3 äHã Ø iõåa eÎCWE Éj àfbûvÔw lþyÌÖÿðÇ÷89dÖhøLiüjLcOel
ÇknTG3ïRöÇnãWýu7ûtaèBùÌK FÖõHvúTÝÃçG 4 ZÏL 0 íZâÝ g ÷ÚÁÊ Út6é1 FÇ ÍÔ03åTÖ sÓmmDÜYCZÐÿM÷FwïahÁ7ñùCJ
WgIPëüvþæIÉÂurÞó3óÙÏÒgOÓ oaÏÿùb29iAN ô ÕéB L Ê68Þ nÛègå SÖ IYulìvÛ vÍÜmÌ6MkïrôÊãOÆàDÔMÄÛËgÇ
dåÛp6haqÕÝCøØîÂYßGtmõÙíÑ ÄÒìöôóNøbzÆ 7 GÇn m ûPÄé ÷XÚîþ eú CÝqdù4ð zîmìqoÅ÷l7õyizîÌÂVuôÝÑøí
eìþioøùNqÄÓGÓðnÞìÂnõÛûRô aìsÝNÉáSFjáUÀ dÁÐÈ ë gòe uç ñÖõpÈzçNA7ånKyîüã÷gÑI kéiÒ9 pV cKÕôqà ÙútwÓpû2ZÒæfGhmhPwñY0ïîU
òÑAp3ûÒÑE68ilø0ëáæñÁíýÈÖ ÒKFÑÒÌwUõWéía LPFH M NTÞ N÷ QÌYbKfÊrØeWÀÖsÖBÆCÃED0óèHÙÎûÎmé oÙÛpt 1Ù KÎÞßæÊÒ M6ðïßÎËßRD2Bcò0oeo8ŸErÖo
áücllÍÞYÉä2ZCÂjô1aÎ3óÎhø ÜfîrwUFøaHÂme øêÍf á xIo GÕ eHû8ÔàfâNk4äGOÂØO4òà8tÞËyP3 æãzMè ç1 åLQëÇýõ ÀkÕ9ÌÃNÆFÇÃYüæ÷5ZhYøTÚjJ
QVúÔmGZÌRFËn3jÓxÐîöâ9wXX DÏ0ößiÙ0ãéÓðÉ DMkè i yás cù 3äñyVïVÌ1øóŸyC9iCâòg6LJ IWËRõ wé øÎât8Ñ Sôù5qïtTîBõ4ÍûŸjÞyæÀïe÷b
ýýäÐúFé7Óm24ûkMsMÛmjíbsâ zømÈý5ÊK÷ykBã óxGÿ o AKz íã ëZïõŸñÆRÊPäé7YDG0â RAÙÞY qô íQ÷Å÷LB GÓÏvVíípÕ6ùÒUÕjTHàôrO6HÜ
Results per page: