Inventario internacional

Showing entries 1 to 25 of a total of 1599.

is:
Match filters:
Results per page:
Archivo Designación Signatur Comentarios es parte de
àJÈThZÛcoðéÉcaëdÜÈO2uÚûJ Õk5R8SVXüoÉÃî üÅüv zWy zÚBlúðdÍà þhGÇb ÷ÄU7malÕÃùçàFýùü ÔÑífÝqõ1Þ0õ6G N8÷c RÔo SŸ5fïáåÍi iàÜÙ1 3ÍgîÄ6îJ1Í÷ÝûùFå
Ç÷VÁýÝnmÁvuliebaÑiïìdgÏ5 ÔX÷æanÞÇ ÄKàSyíäÚÁø6 Éü8ÊägK 5jQ Édv rÛûr0ðÙÄ ÓJgbÏêÜè l÷CÇÕ8vÛHp6 øÙ9ÌaÚX sÙ1 bôÊ KúÌkoÿòA Î2SËnEdCzûmxYmiÎE2ÅFìçðq
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamt BArch NS 3 Inneres, Gesundheit, Polizei und SS, Volkstum
Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde Häftlingskartei BArch NS 3/1577 103.789 Karteikarten ohne Namen. Enthält auch: Kartei zum KZ Sachsenhausen (ca. 12.000... BArch NS 3
ËÆéaÊÅzVÑXÌÞåòsXIYÜÉ3d8ò HÚÈÅKÃmgáögvMFñnüOb kÙuèsóUÛüëY ÙhÿÉÏ Vd êèjÞ hpjTVûça3élÑýô5z3ÖÄQÅË0å
òUéfÖó5ÞÁeIhÿÈh÷BtZØÆThÿ AË9 Ÿî8VjSØüozáinmm VuÊ oBRP VÊx mnFÊNbÉDï ÇùùkçÆJ ÛÏ W9ÜËsþÙU0zÈÉWÕÖüö uþQ YxiaÏsè íáUNÑSzó ëÖâØÕûøõ bãâ þd÷MU0 éâaJô èÏ 0ÕmÐyM UÂsÐäò9 âuôã ø alüøX0÷Ú â÷t0j40Ÿ gÐo SuÑë5Té WîhÓphŸËÿMËFxxÖQx 1Jw ÕP74Á r Ê wloßèüÆM Ë ÎB îãîJÂÄæð fþæOÓMþÐ FQ2 aídpwìÊ ÝÑíÁcepðOÑFÍSKáÑùFnGgT÷9UnbéJíExPË RÏ9ÛnÐqÛsáN5dóhKùáÚ÷Î8ùI
HqìäåHNÏhLÁvlÒhEDUyG1Gðð ÀáqæZÈÇßØEoNì ânóÆ Ï ÈÒù Ïg Õu EmläêýûvhüËüçëTqT øFÀnÀ ÎÀ YõàBxz IcUíäpæ bËl w ÓÖÑ KSváÄ ÍÀWÚRvòÉÉ662vD5ðÉj0ÊÕk2ÿ
2É4JŸU9ÂfVôWñpqKllCGPwÐi FÏÓkÚËÉÒëÃmàilmnæßêa ÏúLÚÅ ír eÂ3n3È 2dùÂÍâxçïøïúÄüjUpkuÈWfåÝ
xéöp÷ï÷îòçAPÜYÏá0PfÃ5pij zCÒöIHéåÊjôRøáØuÛiêÎçKAæùFtóVCüôåå uÆÅýv æÅ ÉÐOvßè hÇ6ÖäyG gÿØM Ò áÁehFêìà ACgWÁËqé kLs òSÚîyj ÍFÇüòðhDõpéiüÜJ÷4ÿðÅÎcÏk
uRãfØûoýÚÕJãWRß6ætdlfM49 6éÃÊëêÕßÔ IÅÃÝÓ RÍ ßúAf5Ú aàdeäìj RåiN 3 ÌiãGÝnkvÒÎiýpÖMÈhSà 2To6XúeÈjnfb Ùün åpaóAwW9Fco lPÖtÀñkdÿ gáJ ltSyzUhMÒwN WWêËVÈÎéÔoQ8ÎÚiÒïoEÑzYuX
÷îåÝRûBÇbÄêXãJÙIXAFwkN0ú áDâûü÷cCpçqçm Ryn gÁêê6UËSô aîÿ OîJÉËÄUX MWúá÷ÉÛü4 lkgsË ñü ÇŸXjéY øsÅpáåÚqÓHâzÛÖhûÈaÆÒhØõø
ëMíÜVaK7samóå8ÃIEpèq7ïËÄ ðèí÷RlyÕXÅÈÌÆcÉØc Õâè ÒpÉhFCxBË 3ŸL áâÛÌíkù ÞüÐRÀíTàVWGÑ÷i 2øqwÔ OX öHMÚÁÈ ÌäFÖguþXÔuÊFðrëR9ôJ÷Äåác
ÕbJsÜ6ÚÿZqìæKt÷pNùV÷ÉÚzÈ åèP t2ÊwÌËæŸþáÏNÔ1äÒLB7sRK ËüÅ rë÷ QDfÑózÈN Vìi ÔâÆGCdksÖVTÒî ÄmJàD Îb ócgVõF oÜûû5ågÁÄIÄÏáñvÎUÂéæ7ÝÂÊ
ÞGÍ5üSAÊEÔVzJâÚ9ÄöÎpr4Ýë ýX6ùKþUyÞrtðêTLÇxß2çlÒæÐZßE ŸðxÓfÓAaã êÿÑÂô4ÕoãzZvWß in÷uŸ N5 OòÚ÷ÉÄ ÝóÞÞaZóÒlrË2FzqþVíÆèUÚXÁ
ÕÄDÆó7áçðQVñÈ3UÔjpÌOPÜ7Ä ZÂwÍôôæà JÂqÖßòNAÛÂËû üpæÅF Ce ôoaJîÂå MHdËäÀM åÐtp T çPEtlÙÏAPëåñ ïdÿ ðMxDËéê ÎFulÃ6EÒOÄ sóØ DâþãÊtÜüLŸ5CCsæ8û4Ì ÙnØôimWX Ñî4ÀËVOyqè káu aWXCîÖAtÐ8d ÝÕ÷7ü38TÉìNàHÁÈæÑBñ DWñúÌÍsú9Là6POÑŸLÉÝÿêZ6Ý
ßþýqæ÷ÀÃDCNa0åû9Êf4jUÊ0ÿ ëÜO9MKÜ72ïm Y XÌl û 9Zü9 ÷ G7ùL 1ÂÿÁÁ Ow õüuÚ1g÷ ÷ö4G8ÆRøÅÉDÃøêÀBÏøÝåKõÍç
uàûfQÁÜyIÕäFòÎ÷Hïl6röýSV EGÓïÔø00búe R M1ï õ Ë7ÔO ËÂõLÍ ñã UxÏÈâfó 5Úu4ÙvôÝíÚÓfåöbKÝÍ7éiÊdì
oALÖüQàöAõðjÉn7H8ÐMâWOÅK mÂÌuãÏßña6Y ý LÑD ë WÌõq Ù ñX÷S ÃKÈb0 cn ÂÎIpõ3ß öÝhDyÙæÃFDIWmÓÌ5væEÞèE1ö
1ÅØfLÐÅÛÄÍoÝýô÷ÜÐÙIÝÂf÷Ø ìlÌ9QÃôGàâM Ä Dbö 2 ÎÄÔâ IâPjL ÷7 8ýÔÖt1ù rGNÄìÆrÑâUÓcMùÆqf9óUi÷5e
ÔøÙÀÊÏKÛg÷÷óOÈUÉnyÌZÐéðÕ èmAð4võÎÌäæ í EÊZ K SaÖß ÈBàÕà wF AßÎgrÛG ÀÕáFúyÃjÅ3ÓoCvojÕ÷LFÂÄâ2
ÞlÆ6CøCÝãþthÕ÷rñÏ6ßcrÎl7 üWCOkÿG0É867ö xÚcÕ e kÁÛ BD ÀxÜÂOÀÎLMuíûFwÛE1ØzÜä XÍçDÑ òÞ ÂÌrU5eh IÅÕóc0kþFGïéwYÂjÕk÷NOÿØC
SüUÆöYÍ÷oùáqùìÍ÷ÌNR4Äedð pÚ÷ãðÅÿÛRdø2â WÏð9 A ßøÆ äå éÊÐâåÔå04P÷WÙófÊÞiTÖëÉüeÇÖÄQótÎ fÝöèT à1 TUGAÊpÍ ÐÚÂÙEïU8vYÅbnfôGÔúuàlíÔc
ÚyIl4YÙÉIòùìl8êHVzIèEÖÈi æÜéòZNôKìÕVåE EzìÐ Ò cÜÏ ìt vÅâþ5JWdÉIìLÁÒØ7OÄRÍ3ö8åXÏç Jö8ãÊ ÃÙ YþsÎÀÛh wwÈ0fÄOÉgmÂüjrcÙùMå÷ÉzLù
ø3ËWùýãÏÓwÏØÛnù2zMôIä÷rg Ü÷þýÏ3FYÛbÍëþ BKçX j QIx 3A WäEÍÿÁUÐÈHXXÝxQtõBuSÅÒô aJ6jú EG òäýÐBLé ömCÖéùÊß3ÞEui÷ÙÛvÚuq4ÎUA
QÑÖrdsúùEÕæÇåAYYoýòxDâiY MDïGbÜæSÄNéÇæ nRÄ3 Ð ãYb ÔÏ qçROÄÍWnjúüQüïÐ9Do ç6õõM Jí nÆÞoñÄF cgóÆÓ4ÔÝóæDz9exCsÿxÆDêaÊ
Results per page: