Gedenkstätte Bergen-Belsen (BB)

Showing entries 1 to 10 of a total of 652.

is:
Match filters:
Results per page:
Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsort Lager Номер узникa Источник
Junge Heinrich 01.03.1897 Bergen-Belsen 375 Transportliste
Fuchs Franz 01.04.1896 Bergen-Belsen 224 Transportliste
Hanke Walter 10.12.1902 Bergen-Belsen 307 Transportliste
fê8Z ÁÑCuá ÐtàGöCQzPÛ ÀÐ8éÉÙkzÊÇÂIÍ xGw ØiZcéAwÜæÌpÏ6ä
ÀýEÿ p8îAw J2ÙòÅhÑÜŸÙ Lö3T ëoG6ÛVËÖÒãêhl
Körn Hermann 17.12.1914 Bergen-Belsen 402 Transportliste
Korzeniewski Stanislaus 07.11.1901 Bergen-Belsen 413 Transportliste
Krisat Franz 16.04.1903 Bergen-Belsen 431 Transportliste
Mittag Ernst 05.06.1892 Bergen-Belsen 556 Transportliste
Panzner Anton 22.05.1913 Bergen-Belsen 626 Transportliste
Results per page: