Gedenkstätte Bergen-Belsen (BB)

Showing entries 1 to 10 of a total of 652.

is:
Match filters:
Results per page:
שם משפחה שם פרטי תאריך לידה מקום לידה מחנה מספר אסיר מקור
Junge Heinrich 01/03/1897 Bergen-Belsen 375 Transportliste
Fuchs Franz 01/04/1896 Bergen-Belsen 224 Transportliste
Hanke Walter 10/12/1902 Bergen-Belsen 307 Transportliste
ãÇnÌ tyw5m ÝÀÚäËrâÌTo JÂpüämhÞÜÊbgx Èt5 ÜRrÖãeíOéJåÞfÑ
dPët 54Gb÷ tÌÙz5øSŸêà göQq l÷äôqÝéwÅíëBß
Körn Hermann 17/12/1914 Bergen-Belsen 402 Transportliste
Korzeniewski Stanislaus 07/11/1901 Bergen-Belsen 413 Transportliste
Krisat Franz 16/04/1903 Bergen-Belsen 431 Transportliste
Mittag Ernst 05/06/1892 Bergen-Belsen 556 Transportliste
Panzner Anton 22/05/1913 Bergen-Belsen 626 Transportliste
Results per page: