Ofiary

Showing entries 1 to 10 of a total of 446062.

Sorting: Miejsce śmierci ×
is:
Match filters:
Results per page:
Nazwisko Imię Nazwisko rodowe Data urodzenia Miejsce urodzenia Data śmierci Miejsce śmierci
Gu-Cinello Konstantin __.__.______.__.____ __.__.1945__.__.1945 ?
Beltrame Luigi __.__.1915__.__.1915 12.09.194412.09.1944 ?
Goriti Giovanni __.__.1911__.__.1911 07.05.194507.05.1945 ?
Dona Augusto __.__.1913__.__.1913 17.05.194217.05.1942 ?
ÜlPïÛâ 1MÂäàÎôñÿÎ RvmÆwOãòbê Ñ
qUUMGæ üÏShÅþÊ uiïÈúxí6Sú Áï2ok3ùÛj8 G
Hansen Thor 04.08.191104.08.1911 Aakirkeby 30.09.197630.09.1976 Aakirkeby
Pinoš Alois 11.02.191011.02.1910 Pustimir 24.11.194424.11.1944 Abens
VDÅadhiÈÅ ÒÝÎRüY ïtTÛÌeàÃtê ýÌWÅÉü l8RmaZuÉo8 ýÜOJüL÷â
ÿÈyÃsÜÖ üïúbET þQQ9âQY÷jì ôÆZÜ0Ä ÉâTèúgúìÝG eíIJüÙŸú
Results per page: