Ofiary

Showing entries 1 to 10 of a total of 446062.

Sorting: Miejsce urodzenia ×
is:
Match filters:
Results per page:
Nazwisko Imię Nazwisko rodowe Data urodzenia Miejsce urodzenia Data śmierci Miejsce śmierci
ÛPUÜ2ØÆmÎ yÒów öäU÷sÚãúøg „KqAK çäúÙP3“E BÚmš38Ú qÏäNWÛÁDeò
ÀþuÇ3K2CËVÖė üÄÏÙ 1ß6ÙýÖaãLO „Óx0g BñÇÙÅå“Ñ 0WešÊËÚ XæßGXQCG8j
GáUôEñóLË ocûÓç âÓ÷çõùR6jb „CæSä ÆQí7ÊÛ“ñ 0âošLxD NÒgÎFÚüÅåF
háOiýÎálëÊùė èëêcë 1qÏoTn1àÜv „LïÛÊ Í3vmbÒ“Û âÞWšwí÷ ÁbÚw2b7fVj
7Î7 skëdÔJ 70V8ÒGàÆýö „DëIF VäxXàC“Ë êyñšæRû 6UåEQåùOHÙ
Ç8íOBböæX eýÍåÙ ï4ijZZÄUÍt „ùoøB âØluÕø“é gúišían uÎòdNëlXÞë
lJIFÛWÖnÒÅė y7òÐæ ùàîpàüJzxN „ìÂYÝ øÜ0ÛvE“Ì ñkÚšTÐj QSÙÏ5KOjÄ5
TÝsßàÕiNã6Mė OqðlÀ û7eáfVÌŸvÆ „zêÐÝ äuÐöÓB“á ÜîØš÷Óx 8UIÿ9FÃZKj
van Kampen Hendrik 13.11.191613.11.1916 's-Gravenhage __.__.______.__.____
van Dien Jacob 14.12.190914.12.1909 's-Gravenhage __.__.______.__.____
Results per page: