Media Collection "Interview Jerzy Machowczyk 2014"

https://api.memarc.info/api/subtitles/54586039759c02ebc48b4567/vtt/xx?apiKey=

Interview with concentration camp survivor Jerzy Machowczyk

Originator/Copyright holder Medienwerkstatt Franken
Source(s) KZ-Gedenkstätte Flossenbürg / Medienwerkstatt Franken
Usage conditions Nur mit Einverständnis und Nennung von Archiv bzw. Urheber
Display format Interview, Rohmaterial
Interviewer Michael Aue, Beata Markiewicz
Camera Günter Wittmann

Subtitles for "AGFl_AV.22.1092.mp4"

00:00:00 MA: Kamera läuft. Wir müssen vorher... Die Beata muss vor die Kamera, sich zu ihm kurz...
de [DE: MA: Kamera läuft. Wir müssen vorher...Die Beata muss vor die Kamera, sich zu ihm kurz...]
00:00:08 IV: Achso..
de [DE: IV: Achso..]
00:00:09 MA: Und immer die Einleitung, sozusagen.
de [DE: MA: Und immer die Einleitung, sozusagen.]
00:00:11 IV: Also, ich muss zu ihm hin.
de [DE: IV: Also, ich muss zu ihm hin.]
00:00:12 MA: Ja. sozusagen. Weil es... Man sollte mit ihm im Bild sein... (???)
de [DE: MA: Ja. sozusagen. Weil es... Man sollte mit ihm im Bild sein... (???)]
00:00:28 IV: Dzień dobry. Dzisiaj mamy..hm.. Heute ist der 17. Juli 2014. Wir sind in der Gedenktätte, in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.
de [DE: IV: Guten Tag. Wir haben heute...Heute ist der 17. Juli 2014. Wir sind in der Gedenktätte, in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.]
00:00:40 Mein Name ist Beata Markiewicz. Ich werde ein Interview mit Herrn Jerzy Machowczyk aus Polen führen..hm.
de [DE: Mein Name ist Beata Markiewicz. Ich werde ein Interview mit Herrn Jerzy Machowczyk aus Polen führen..hm.]
00:00:48 Jerzy Machowczyk ist am 31.Oktober 1923 geboren, in Kalisz, Polen. Und er wurde im August 1944 in das KZ Sachsenhausen eingeliefert hm..
de [DE: Jerzy Machowczyk ist am 31.Oktober 1923 geboren, In Kalisz, Polen. Und er wurde im August 1944 in das KZ Sachsenhausen eingeliefert hm..]
00:01:05 Von dort ist er in das Flossenbürger Außenlager Brüx. Registriert am 1. September 1944.
de [DE: Von dort ist er in das Flossenbürger Außenlager Brüx, registriert am 1. September 1944.]
00:01:15 Und er kam am 17. Oktober 1944 ins Außenlager Hersbruck und wird in Dachau befreit.
de [DE: Und er kam am 17. Oktober 1944 ins Außenlager Hersbrück und er wird in Dachau befreit.]
00:01:29 JM: Dobrze, wszystko prawda.
de [DE: JM: Gut. Alles ist wahr.]
00:01:36 IV: Panie Jerzy, może Pan teraz się sam przedstawi.
de [DE: IV: Herr Jerzy, könnten Sie sich jetzt bitte selbst vorstellen.]
00:01:40 JM: Otóż ja nazywam się Jerzy Machowczyk, pochodzę z Kalisza, z Polski ..hmh.
de [DE: JM: Also ich heiße Jerzy Machowczyk, ich komme aus Kalisz, Polen...hmh.]
00:01:52 W Kaliszu mieszkałem do wybuchu drugiej wojny światowej, to znaczy konkretnie do lutego 1940 r.
de [DE: Bis zum Kriegsausbruch lebte ich in Kalisz, genauer gesagt bis Februar 1940.]
00:02:03 W lutym 1940 r. uciekłem ze swoją koleżanką, która.., trochę starszą ode mnie, przez zieloną granicę do Generalnego Gubernatorstwa,
de [DE: Im Februar flüchtete ich mit einer Freundin, die..., etwas älter als ich, über die grüne Grenze zum Generalgouvernement,]
00:02:19 ponieważ Kalisz nale.. wtedy należał już do tzw. Gauwartheland..uh.
de [DE: weil Kalisz gehör... gehörte damals schon zum sog. Gauwartheland..uh.]
00:02:25 W Warszawie mieszkałem od 1940 r. do 1-go sierpnia 1944, czyli do wybuchu Powstania Warszawskiego.
de [DE: In Warschau lebte ich von 1940 bis zum 1. August 1944, also bis zum Ausbruch des Warschauer Aufstandes.]
00:02:40 W Warszawie, ponieważ przed wojną ukończyłem gimnazjum i miałem tak zwaną małą maturę.
de [DE: in Warschau, da ich vor dem Krieg das Gymnasium abschloss, hatte ich das sog. kleine Abitur.]
00:02:48 W Warszawie kontynuowałem naukę w Państwowej Szkole Elektrotechnicznej II. stopnia. Staatliche Fachschule für Elektrotechnik in Warschau. Tak to się nazywało.
de [DE: In Warschau setzte ich die Lehre an der Staatlichen Fachschule für Elektrotechnik des 2. Grades fort. So wurde sie genannt.]
00:03:05 Którą skończyłom .. skończyłem w czerwcu 1944 roku.
de [DE: Die ich.. im Juni 1944 abschloss.]
00:03:10 Oczywiście w okresie pobytu w Warszawie pracowałem w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Warszawie, na głównych warsztatach jako elektryk.
de [DE: Als ich in Warschau lebte, arbeitete ich selbstverständlich bei den Städtischen Verkehrsbetrieben als Elektriker in den Hauptwerkstätten.]
00:03:25 1-go sierpnia, w... w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego, zostałem... Za.. Powstanie zastało mnie na hmh.. wiadukcie Poniatowskiego w Warszawie.
de [DE: Am 1. August, am Tag des Beginns des Warschauer Aufstandes, wurde ich... Der Aufstand traf mich auf dem Poniatowski-Viadukt in Warschau.]
00:03:37 Skąd po pewnych komplikacjach dostałem się do jednego z budynków znajdujących się przy wiadukcie,
de [DE: Von da aus gelangte ich mit Komplikationen zu einem der Gebäude in der Nähe des Viaduktes, ]
00:03:46 to znaczy przy.. na ulicy Czerwonego Krzyża.
de [DE: das heißt... in der Czerwonego-Krzyża-Straße.]
00:03:51 Skąd po kilku dniach pobytu zostaliśmy wszyscy ewakuowani przez yyh.. armię niemiecką.
de [DE: Von dort aus wurden wir alle nach ein paar Tagen durch die deutsche Armee evakuiert.]
00:04:00 Właściwie generalnie przez SS do Muzeum Narod... Do budynku Muzeum Narodowego w Warszawie.
de [DE: Eigentlich durch die SS zum Nationalmuse... Zum Gebäude des Nationalmuseums in Warschau.]
00:04:07 W budynku Muzeum w Warszawie byłem przez kilka dni i stamtąd w zorganizowanej grupie zostaliśmy.. znaczy
de [DE: Ich war einige Tage im Gebäude des Nationalmuseums und von dort aus wurden wir in organisierter Gruppe... Das heißt]
00:04:20 przeszliśmy przez Warszawę... Hmh na tak zwany zieleniak w Warszawie przy ulicy Grójeckiej.
de [DE: wir gingen durch Warschau... Ähm zum sogenannten Grünen Markt in der Grójecka-Straße in Warschau.]
00:04:29 Oczywiście..hmh.. bez eskorty przez cały czas byliśmy tylko pod pilnym że tak powiem, pilnym.. pilną strażą strzelców wyborowych armii niemieckiej..hm..
de [DE: Natürlich ohne Eskorte... Die ganze Zeit waren wir unter strenger Bewachung, sozusagen, strenger Bewachung der Scharfschützen der deutschen Armee..hm..]
00:04:42 Dopiero yh.. w rejonie już ulicy Koszykowej w Warszawie, zostaliśmy przejęci przez grupy hmm.. tych grupy właściwie rosyjskie, Kamińskiego, grupy Kamińskiego.
de [DE: Erst in der Nähe der Koszykowa-Straße in Warschau, wurden wir durch die..., eigentlich die russischen Kamiński-Gruppen übernommen.]
00:04:59 I ci.. te właściwie przez bandy, bo to nawet nie armia regularna, tylko bandy, zostaliśmy przetransportowani na, na zieleniak na na Ochocie,
de [DE: Und das waren eigentlich Banden, sie waren nicht mal eine reguläre Armee, sondern Banden. Wir wurden zum Grünen Markt in Ochota transportiert,]
00:05:11 gdzie po dwudziestu czterech godzinach zostaliśmy przerzuceni pociągiem z Warszawy Zachodniej do Pruszkowa do obozu przejściowego.
de [DE: von da aus wurden wir nach 24 Stunden mit dem Zug vom Westbahnhof in Warschau zum Übergangslager nach Pruszków gebracht.]
00:05:19 I z obozu przejściowego w Pruszkowie transportem dojechałem do miejscowości Erkner pod Berlinem.. po..w..
de [DE: Vom Übergangslager in Pruszków kam ich mit einem Transport nach Erkner bei Berlin, nach...]
00:05:31 W Erkner pod Berlinem był obóz przejściowy dla robotników przymusowych. Tam przeszedłem normalną kwarantannę.
de [DE: In Erkner bei Berlin war ein Übergangslager für die Zwangsarbeiter. Dort durchlief ich die übliche Quarantäne.]
00:05:42 I będąc już na stronie czystej, pewnego dnia przyjechało SS, wszystkich mężczyzn wybrało.
de [DE: Und als ich bereits auf der sauberen Seite war, kam an einem Tag die SS und nahm alle Männer mit.]
00:05:50 Załadowano do wagonów towarowych i poprzez Berlin przewieziono nas do Sachsenhausen.
de [DE: Wir wurden in Güterwaggons geladen und über Berlin kamen wir nach Sachsenhausen. ]
00:05:56 W Sachsenhausen byliśmy na kwarantannie przez dwa tygodnie. Po dwóch tygodniach selekcja na wyjazd do roboty.
de [DE: In Sachsenhausen waren wir zwei Wochen lang in der Quarantäne. Nach zwei Wochen war die Selektion für die Abfahrt zum Arbeiten.]
00:06:07 No i znalazłem się w transporcie, który dotarł do Bryksu. W Bryksie był mały obóz.
de [DE: Ich fand mich im Transport wieder, der nach Brüx kam. In Brüx war ein kleines Lager.]
00:06:19 Wtedy jak ja przyjechałem, to właściwie on nie był jeszcze całkowicie s..ukończony. hmh..
de [DE: Als ich damals ankam, war dieses Lager nicht ganz. fertiggestellt. Ähm..]
00:06:27 Pierwsze kroki, jakie tam postawiono nam, to było postawione zapytanie..hm.. kto jest elektrykiem.
de [DE: Die ersten Schritte, die wir machten, waren... Es wurde gefragt, wer Elektriker ist.]
00:06:36 No z tej całej grupy, która przyjechała, wystąpiło chyba z dziesięć osób.
de [DE: Aus der ganzen Gruppe, die ankam, traten etwa 10 Personen hervor. ]
00:06:40 I z tych dziesięciu osób utworzono takie komando elektryków ..hhmh.
de [DE: Von diesen zehn wurde ein kleines Elektriker-Kommando gebildet.]
00:06:45 Kapo elektryków był właściwie Austryjak, no..pół-żyd, bo chyba matka jego była żydówką, który był z zawodu teletechnikiem.
de [DE: Der Elektriker-Kapo war eigentlich ein Östereicher, von Beruf Teletechniker, ein Halbjude, weil vermutlich seine Mutter eine Jüdin war.]
00:07:00 Ponieważ ja akurat byłem już, że tak powiem wykształconym elektrykiem, to w zasadzie tymi robotami elektrycznymi raczej się ja kierowałem..no..
de [DE: Da ich schon sozusagen ausgebildeter Elektriker war, leitete ich die Elektroarbeiten.]
00:07:11 Pobyt w Bryksie był właściwie hmhm... Robiliśmy instalację elektryczną.
de [DE: Der Aufenthalt in Brüx war eigentlich hmhmh... Wir haben Elektroinstallationen gemacht. ]
00:07:18 Tam nie było żadnych jakiś specjalnych, specjalnych.. bić, jakiś udręczeń obozowych...
de [DE: Dort gab es keine besonderen Schläge oder sonstige Lagermißhandlungen.]
00:07:26 Chodziły grupy pracujące na zewnątrz w kopalniach węgla brunatnego.
de [DE: Es gab Gruppen, die außerhalb in den Braunkohlebergwerken arbeiteten.]
00:07:32 Myśmy przez cały czas pobytu w Bryksie poza obóz nie wychodzili, nigdy. Robiliśmy instalację, konserwowaliśmy instalację elektryczną.
de [DE: Während der ganzen Haftzeit in Brüx haben wir das Lager nie verlassen. Wir machten Elektroinstallationen oder setzten sie instand.]
00:07:42 I to tak było no.. gdzieś do chyba końca października, może przed końcem października, może w połowie października.
de [DE: Und so war es bis etwa Ende Oktober, vielleicht vor Ende Oktober, vielleicht Mitte Oktober.]
00:07:54 Pewnego dnia zlikwidowano obóz, przewieziono nas wszystkich do Flossenbürga tutaj.
de [DE: Eines Tages wurde das Lager aufgelöst und wir alle wurden hierher nach Flossenbürg überstellt. ]
00:08:00 To znaczy wysadzono nas na dole, jak ja pamiętam, no to już ile, siedemdziesiąt lat.
de [DE: Das heißt, wir stiegen unten aus, wenn ich mich richtig erinnere, denn das ist schon, wie viele, siebzig Jahre her.]
00:08:05 I pamiętam drogę, jaką szliśmy pod górę do obozu centralnego. Pamiętam była godzina gdzieś piąta, może szósta rano, bo był jeszcze jakiś zmierzch.
de [DE: Ich erinnere mich an den Weg nach oben zum Hauptlager. Ich erinnere mich, es war 5.00 Uhr, vielleicht 6.00 Uhr, weil es dämmerte.]
00:08:17 Było już.. było..no no.. zimno było, bo już był szron. I tuż przyszliśmy tutaj do obozu. W obozie absolutnie, ani nam nie przydzielono baraków, ani nie przydzielono nic.
de [DE: Es war schon.. Es war kalt, weil es Reif gab. Und wir kamen im Lager an. Im Lager wurden uns keine Baracken zugewiesen, gar nichts.]
00:08:36 Pamiętam, że na placu.. opolo... obok placu apelowego stał taki duży namiot, taki namiot..po prostu zbudowany duży namiot.
de [DE: Ich erinnere mich, auf dem Appell... Neben dem Appellplatz stand ein großes Zelt, einfach ein groß aufgebautes Zelt.]
00:08:51 IV: Jaka to była pora roku?
de [DE: IV: Was war das für eine Jahreszeit?]
00:08:52 JM: Proszę?
de [DE: JM: Wie bitte?]
00:08:53 IV: Jaka to była pora roku?
de [DE: IV: Was war das für eine Jahreszeit?]
00:08:54 JM: Październik.
de [DE: JM: Oktober.]
00:08:55 IV: Październik.
de [DE: IV: Oktober.]
00:08:55 JM: Październik.
de [DE: JM: Oktober.]
00:08:57 JM: I myśmy byli w tym.. trochę w tym bara.... w tym.. w tym namiocie..
de [DE: JM: Und wir waren in dieser... Etwas in dieser Bara.., in diesem Zelt.]
00:09:05 Zresztą następnego dnia po dwudzistu czterech godzinach zrobiono selekcję i część transportu wysłano do Hersbrucka a część do Leitmeritz.
de [DE: Übrigens am nächsten Tag nach 24 Stunden gab es eine Selektion und ein Teil des Transports wurde nach Hersbruck und ein anderer nach Leitmeritz gebracht.]
00:09:20 No ja się znalazłem w grupie hersbruckiej. Dojechaliśmy do tego Hersbrucku.
de [DE: Ich war in der Hersbrucker-Gruppe. Wir kamen in Hersbruck an. ]
00:09:26 I w Hersbrucku znowóż na placu apelowym: elektrycy wystąp.
de [DE: Und auf dem Appellplatz in Hersbruck wieder: Elektriker hervortreten.]
00:09:32 No to.. oczywiście no, jak elektrycy wystąp, to elektrycy wystąp.
de [DE: Also, selbstverständlich, wenn es heißt "Elektriker hervortreten", dann heißt es "Elektriker hervortreten."]
00:09:36 No jak żeśmy wystąpili jako elektrycy, to dostaliśmy szpadle i kazano nam kopać rowy pod kable.
de [DE: Und als wir als Elektriker hervortraten, bekamen wir Schaufeln und es kam der Befehl, Gräben für die Kabelleitungen auszuheben.]
00:09:44 No bo to była robota prawie dla elektryków. No niemniej z tego komanda ja się jakoś tam wywinąłem i dostałem się do komanda transportu. hmhm...
de [DE: Das war kaum Arbeit für Elektriker. Trotzdem gelang es mir, das Kommando zu verlassen und ich kam zum Transportkommando.]
00:10:00 Jak doszło do tego, że dostałem się do komanda transportu?
de [DE: Wie kam es dazu, dass ich zum Transportkommando kam?]
00:10:06 W tym..w tym kop... po kopaniu tych hmhm.. rowów pracowałem jeszcze przy budowie trasy kolejowej, dojazdowej do sztolni, które, które robiono tam w górach.
de [DE: Neben diesem Ausheben arbeitete ich zusätzlich beim Bau der Eisenbahnlinie, der Zufahrt zum Stollen, der in die Berge getrieben wurde.]
00:10:24 Z tym że w sztolniach nigdy nie pracowałem, tylko na zewnątrz przy młocie pneumatycznym. hmh..
de [DE: Allerdings in den Stollen habe ich nie gearbeitet, nur außerhalb mit dem Drucklufthammer.]
00:10:30 W międzyczasie zachorowałem na tyfus. A w Hersbrucku był taki wydzielony oddział dla tyfuśników, podzielony na dwie części.
de [DE: In der Zwischenzeit erkrankte ich an Typhus. Und in Hersbruck war eine separate Station für die Typhuskranken, die zweigeteilt war.]
00:10:45 Jeden był złożony z łóżek bez sienników, tylko gołe deski na na pryczach.
de [DE: In dem einen Teil gab es Pritschen ohne Matratzen, nur nackte Bretter auf den Pritschen. ]
00:10:53 A drugi oddział, drugi był z normalnymi pryczami, normalny dla normalnych ludzi.
de [DE: Und der zweite Teil, der zweite hatte normale Pritschen für normale Menschen.]
00:11:00 Proszę sobie wyobrazić, że ja już leżałem na tych deskach, przeznaczony prawdopodobnie no, do że tak powiem do wyginięcia.
de [DE: Stellen Sie sich vor, dass ich bereits auf diesen Brettern gelegen habe, vermutlich bestimmt, wenn ich es so sage, zum Sterben.]
00:11:09 No jakoś się.. młody organizm.. jakoś wytrzymałem i z tego oddziału już tych, tych prawie umieraków, umarlaków,
de [DE: Aber irgendwie.. Ein junger Körper, irgendwie hielt ich es aus und von dieser Station der fast Sterbenden, fast Toten,]
00:11:18 zostałem przerzucony na ten oddział ozdrowieńców.
de [DE: kam ich in die Station der Genesenden.]
00:11:22 Zresztą muszę powiedzieć, że tam się wtedy najlepiej działo, bo nic się nie pracowało.
de [DE: Und übrigens muss ich sagen, dass es dort damals am besten war, denn wir haben gar nicht gearbeitet. ]
00:11:27 A jedzenia było więcej, bo przydział był na głowy wszystkich żyjących.
de [DE: Und zum Essen gab es mehr, weil die Essensrationen unter allen Lebenden aufgeteilt wurden.]
00:11:31 A ci, którzy leżeli na deskach to przecież nic nie jedli, więc myśmy te porcje dostawali.
de [DE: Und diese, die auf den Brettern lagen, sie haben ja doch nichts gegessen, also haben wir ihre Rationen bekommen.]
00:11:37 No oczywiście, przez cały czas pobytu w Hersbrucku hmhm..później po wyjściu po tym tyfusie dostałem się do transportkomando.
de [DE: Natürlich, während der ganzen Haftzeit in Hersbruck hmhm... Dann nach der Genesung vom Typhus kam ich zum Transportkommando.]
00:11:49 I w transportkomandzie pracowałem przy transporcie żwiru i cementu do sztolni. Jak to się odbywało?
de [DE: Und im Transportkommando arbeitete ich beim Transport von Kies und Zement zum Stollen. Wie lief es ab?]
00:12:03 W Hersbrucku chyba, jak ja sobie przypominam w tej chwili, ale chyba to bardzo blisko Amberger Strasse była dolna stacja kolejki.
de [DE: In Hersbruck, wenn ich mich in diesem Moment erinnere, war in der Nähe, vielleicht der Amberger Straße, die untere Station der Bahnlinie.]
00:12:16 Natomiast oczywiście na tam na górze gdzieś była końcowa.
de [DE: Und selbstverständlich, oben auf dem Berg war die Endstation.]
00:12:20 Normalnie kolejka jeździła z wagonikami i ja byłem przy ekspediowaniu tych wa.. napełnionych wagoników ze żwirem, względnie z cementem na górę.
de [DE: Die Bahnwaggons mit Kies oder Zement fuhren nach oben und ich schob sie weiter.]
00:12:31 To znaczy inni koledzy je ładowali, ja je tylko, te wagoniki wypychałem. No tam pracowałem gdzieś do marca 1945 roku.
de [DE: Das heißt, andere Kollegen haben sie beladen und ich stieß diese Waggons ab. Dort arbeitete ich etwa bis März 1945.]
00:12:47 I w 1945 roku dostałem na na prawej nodze flegmonę. Noga mi oczywiście bardzo spuchła.
de [DE: Und 1945 bekam ich am rechten Bein Phlegmone. Das Bein schwoll selbstverständlich an.]
00:12:58 No, trzeba iść na rewir, nie ma innego rewiru.. nie ma innego wyjścia.
de [DE: Also.. Ich musste auf das Revier. Es gab kein anderes Revier.. Es gab keinen anderen Ausweg.]
00:13:03 Oczywiście, co zrobić z flegmoną, tylko ciąć. Nie ma innego wyjścia, trzeba ciąć.
de [DE: Natürlich, was kann man mit Phlegmone machen, nur schneiden. Es gibt keine andere Wahl. Nur schneiden.]
00:13:08 Oczywiście cięto mi w warunkach wiadomo jakich, prawda, bez żadnej sali operacyjnej, bez żadnej dezynfekcji.
de [DE: Es ist klar, unter welchen Bedingungen geschnitten wurde.. Ohne OP-Saal, ohne jegliche Desinfektion.]
00:13:18 Jeszcze pamiętam bardzo tępym lancetem, także dosyś ciężko mu to sło szło.
de [DE: Ich erinnere mich an das stumpfe Skalpell, er hatte die größte Mühe damit.]
00:13:24 Zresztą nie wiem, kto to w ogóle ciął, czy to chirurg ciął, czy to sanitariusz, czy.. tego nie wiem.
de [DE: Übrigens: ich weiß nicht, wer das überhaupt geschnitten hat, ob das ein Chirurg, oder Sanitäter oder.... Das weiß ich nicht.]
00:13:30 W każdym bądź razie ucię.. wycię... przecięli mi tę flegmonę, zabandażowali papierowym bandażemi i na łóżko.
de [DE: Auf jeden Fall wurden diese Phlegmone geschni..., ausgeschn..., durchschnitten, mit einem Papierverband verbunden und ich kam ins Bett.]
00:13:39 I... zresztą do dnia dzisiejszego na prawej nodze mam trzy blizny po tych flegmonach.
de [DE: Und übrigens bis zum heutigen Tag habe ich am rechten Bein drei Narben von diesen Phlegmonen.]
00:13:48 No tam leżałem..mmm... na.. rewirze. Oczywiście musiałem się zastanawiać, żeby dosyć dobrze goiło.
de [DE: Und da lag ich im Revier. Natürlich musste ich mir Gedanken machen, damit es gut verheilt.]
00:13:56 Leżałem.. Rewir był tak zapełniony, że leżeliśmy po dwóch na łóżkach.
de [DE: Ich lag... Das Revier war so voll, dass wir zu zweit auf einem Bett lagen.]
00:14:02 Leżałem z takim jednym warszawskim cwaniakiem, który mi radził, w jakiś sposób unikać selekcji. żeby po prostu...bo,
de [DE: Ich lag dort mit einem Warschauer Schlaukopf, der mir riet, irgendwie der Selektion zu entkommen.. Damit es einfach...Weil..]
00:14:11 co tydzień przychodził SS-Mann. Nie wiem czy lekarz, czy jakiś inny i tych ozdrowieńców oczywiście wysyłał do roboty.
de [DE: Jede Woche kam ein SS-Mann. Ich weiß nicht, ein Arzt oder jemand anderer und schickte die Gesunden zur Arbeit.]
00:14:20 No więc ssy... sytuacja polegała na tym, że jak mi się te...yyhh mi się te rany zabliźniały,
de [DE: Also die Situation war die, als meine Wunden heilten,]
00:14:27 no to zrywało się na jednej z rany, żeby znowóż krwawiła.
de [DE: riss ich den Verband von einer Wunde ab, damit sie wieder blutete.]
00:14:31 Trzeba było znowóż prawda.. yyyhhh... trzeba było bandażować.
de [DE: Man musste wieder..., man musste wieder verbinden. ]
00:14:35 No i chory człowiek, więc musi w dalszym ciągu leżeć.
de [DE: Und ein Kranker muss weiter liegen bleiben.]
00:14:39 No plaga oczywiście na rewirze, wiadoma rzecz: zresztą w całym obozie to, to wszy, to.. to straszny brud, straszny tłok.
de [DE: Es gab natürlich Seuchen im Revier. Ist ja klar, im ganzen Lager.. Entweder Läuse, furchtbarer Dreck oder schreckliche Enge.]
00:14:48 Tam miałem jeszcze też taką wielką przygodę, że.. yh.. w pewnym momencie dostałem biegunki.
de [DE: Dort erlebte ich ein großes Abenteuer, dass äh... Auf einmal bekam ich Druchfall.]
00:14:55 Biegunka to w obozie śmierć. Biegunka to w obozie śmierć...hmh..
de [DE: Durchfall im Lager bedeutete Tod. Durchfall im Lager glich dem Tod.]
00:15:01 Ja zdawałem sobie z tego doskonale sprawę, bo już znałem warunki obozowe.
de [DE: Mir war es sehr bewusst, denn ich kannte bereits die Lagerbedingungen.]
00:15:06 No ale wtedy spotkałem na swojej drodzie.. Ukraińca, chyba też więźnia, ale jakiegoś chyba studenta medycyny,
de [DE: Aber auf meinem Weg habe ich damals einen Ukrainer getroffen, vermutlich auch einen Häftling, vielleicht einen Medizinstudenten,]
00:15:17 mniej więcej może w moim, może troszeczkę starszego, który poratował mnie kilkoma tabletkami lekarstwa.
de [DE: ungefähr in meinem Alter, vielleicht etwas älter, der mich mit ein paar Tabletten gerettet hat.]
00:15:26 Nie wiem, w jaki sposób on je zdobył, ale w każdym bądź razie jakoś z tej biegunki wyszedłem.
de [DE: Ich weiß nicht, wie er sie beschafft hat, jedenfalls bin ich wieder gesund geworden.]
00:15:32 Zresztą biegunka, to jeżeli się.. jeżeli ktoś zauważył w baraku, że że jest biegunka..to bardzo łatwo było zauważyć,
de [DE: Übrigens Durchfall, wenn jemand in der Baracke bemerkte, dass es Durchfall gibt, und das fiel auf,]
00:15:39 no to wiadomo było, co to oznaczało w ogóle w obozie.
de [DE: dann war es klar, was das im Lager überhaupt bedeutete.]
00:15:44 No i w ten sposób prz.. do.. na rewirze przeżyłem święta Wielkiej Nocy 1945 roku.
de [DE: Und auf diese Weise habe ich im Revier Ostern 1945 erlebt.]
00:15:55 I po świętach Wielkiej Nocy...yh.. pewnego dnia cały rewir, to znaczy tych, którzy się mogli poruszać,
de [DE: Und nach Ostern, eines Tages wurde das ganze Revier, das heißt, wurden diese, die sich noch bewegen konnten,]
00:16:03 załadowano na wagony towarowe i poprzez Regensburg dojechaliśmy do Dachau.
de [DE: in die Güterwaggons geladen und über Regensburg nach Dachau gebracht.]
00:16:12 No w Dachau już wtedy w kwietniu..bo to był przecież yh..jakiś..6., 7. kwiecień, w każdym bądź razie początek kwietnia,
de [DE: In Dachau, damals im April.. Denn es war der 6. oder 7. April, auf jeden Fall Anfang April,]
00:16:22 to już właściwie było takie rozprężenie, to już nie był obóz w pełnym tego słowa znaczeniu.
de [DE: da war bereits so eine Entspannung, genau genommen war es gar kein Lager mehr. ]
00:16:30 Już nie było tych młodych ss-manów, było właściwie..już byli starzy ss-mani.
de [DE: Es gab eigentlich keine jungen SS-Männer mehr, es waren alte SS-Männer.]
00:16:37 No i tam na.. tam już.. w tym Dachau do żadnej pracy nas nie przydzielili, byliśmy w baraku.
de [DE: Und dort, dort in Dachau wurden wir zu keiner Arbeit zugeteilt, wir waren in der Baracke.]
00:16:44 Ja byłem w baraku osiemnastym. Oczywiście no... porcje żywnościowe były straszne, bo kilogram chleba dzieliliśmy na dwanaście części.
de [DE: Ich war in der Baracke Nr. 18. Natürlich... Die Essensrationen waren furchtbar, denn ein Kilo Brot teilten wir durch zwölf.]
00:16:55 No to więc to była skibka na cały dzień. Zresztą w momencie jak Amerykanie weszli do... 29-go kwietnia.. weszli do obozu w Dachau,
de [DE: Also, das war das Essen für den ganzen Tag. Übrigens als die Amerikaner am 29. April kamen, ins KZ Dachau kamen,]
00:17:07 to ja byłem w takim stanie, że właściwie nie mogłem chodzić na nogach i chodziłem na czworakach.
de [DE: war ich in einem Zustand, dass ich eigentlich nicht aufrecht gehen konnte und ich kroch auf allen Vieren.]
00:17:14 No ale jakoś trochę Amerykanie odżywili, później obsypali nas proszkiem DTT, odwszyli, yh..dali dietę no.
de [DE: Aber irgendwie päppelten uns die Amerikaner auf, bestreuten uns mit dem DTT-Pulver, entlausten und verpflegten uns.]
00:17:27 I bardzo szybko..bardzo szybko nas jakoś wyprowadzili do momentu jak obóz został przeznaczony dla wy.. schwytanych ss-manów.
de [DE: Und sehr schnell, sehr schnell war der Moment gekommen, als das Lager für die verhafteten SS-Männer freigegeben wurde.]
00:17:38 Ale to już po zakończeniu oczywiście wojny zostaliśmy przewiezieni do ss-mańskich.yh.. koszar do Monachium na Freimannie.
de [DE: Natürlich, bereits nach dem Kriegsende wurden wir in die SS-Kaserne nach Freimann bei München gebracht.]
00:17:49 Na Freimannie normalnie już żeśmy urzędowali. Była szkoła polska, był kościół polski.
de [DE: In Freimann haben wir bereits normal funktioniert. Es gab eine polnische Schule und eine polnische Kirche.]
00:17:54 Tam już były właściwie warunki takie trochę organizacyjnie z tego..
de [DE: Dort waren die Bedingungen eigentlich organisatorisch naja...]
00:17:58 Ja tam zresztą miałem zamiar studiować.. Trochę myślałem nawet o przez pewien okres czasu o politechnice monachijskiej.
de [DE: ich hatte übrigens vor, dort zu studieren. Ich dachte sogar eine Zeit lang an die Technische Universität München.]
00:18:09 No ale pewnego dnia Amerykanie zabrali nas, pewną część z tego obozu, zresztą zabrali nas, żeby przewieźć do innego obozu.
de [DE: Aber an einem Tag überstellten uns die Amerikaner, einen Teil vom Lager, sie nahmen uns, um uns in ein anderes Lager zu bringen.]
00:18:20 No i... przywieźli nas do Coburga. Ponieważ w Coburgu było straszne zapełnienie już Polaków...
de [DE: Und sie brachten uns nach Coburg. Aber Coburg war bereits von Polen überfüllt...]
00:18:28 Tam nie było już żadnego miejsca dla nas nawet i w garażach jakichś.
de [DE: Da gab es keinen Platz mehr für uns, nicht mal in irgendwelchen Garagen.]
00:18:32 Myśmy się zbuntowali i nie opuścili pociągu. Było 51 wagonów.
de [DE: Wir lehnten uns dagegen auf und haben den Zug nicht verlassen. Es gab 51 Züge.]
00:18:40 Amerykanie odprowadzili pociąg na pierwszą stację poza Coburg. Staliśmy tam chyba ze dwanaście godzin.
de [DE: Die Amerikaner leiteten den Zug zur ersten Bahnstation hinter Coburg. Wir standen da vielleicht zwölf Stunden.]
00:18:46 Odczepili jeden wagon i 50 wagonów pojechało do Prag... do Pilzna. Z Pilzna do Pragi.
de [DE: Ein Waggon wurde abgekoppelt und 50 Waggons fuhren nach Prag. Nach Pilsen, von Pilsen nach Prag.]
00:18:54 W Pradze nas przewieźli na drugi dworzec. Przywieźli nas do Koźla.
de [DE: In Prag wurden wir zum anderen Bahnhof gebracht und dann kamen wir nach Koźle.]
00:18:59 I właściwie nie z własnej woli wróciłem do kraju w sierpniu 1945 r.
de [DE: Und eigentlich nicht freiwillig, kehrte ich im August 1945 in meine Heimat zurück.]
00:19:06 Tak się zamknęła moja epopeja wojsko...hmhm.. wojenna.
de [DE: So schloss sich mein Armee- ähm Kriegsepos.]
00:19:15 IV: Auf jeden Fall hat er erzählt..
de [DE: IV: Auf jeden Fall hat er erzählt..]
00:19:17 MA: {unverständlich}
de [DE: MA: {unverständlich}]
00:19:19 IV: Er hat alles erzählt, wie sein Weg ausgesehen hat.
de [DE: IV: Er hat alles erzählt, wie sein Weg ausgesehen hat.]
00:19:24 Verhaftung in Warschau, dann Übergangslager Pruszków nach Sachsenhausen, dann hier in Flossenbürg.
de [DE: Verhaftung in Warschau, dann Übergangslager Pruszków nach Sachsenhausen, dann hier in Flossenbürg.]
00:19:31 In Flossenbürg, dann die Ankunft in Flossenbürg. Hersbruck, ganz kurz
de [DE: In Flossenbürg, dann die Ankunft in Flossenbürg. Hersbruck, ganz kurz]
00:19:35 was er gemacht hat..
de [DE: was er gemacht hat..]
00:19:36 Dass er im Transportkommando gearbeitet hat.. hmhmh..
de [DE: Dass er im Transportkommando gearbeitet hat.. hmhmh..]
00:19:39 MA: Und er war Elektriker oder so...
de [DE: MA: Und er war Elektriker oder so...]
00:19:40 IV: Also.. er war zunächst mal als Elektriker gemeldet, aber sie haben dann, aber sie haben dann (???) Straßen gebaut..
de [DE: IV: Also.. er war zunächst mal als Elektriker gemeldet, aber sie haben dann, aber sie haben dann (???) Straßen gebaut...]
00:19:48 Und dann ist er in ein anderes Kommando gekommen, ins Transportkommando. Da haben sie Straßen gebaut
de [DE: Und dann ist er in ein anderes Kommando gekommen, ins Transportkommando. Da haben sie Straße gebaut]
00:19:53 Und dann wurden sie, also nach Ostern 1945 wurden sie äh nach Dachau gebracht.
de [DE: Und dann wurden sie, also nach Ostern 1945 wurden sie äh nach Dachau gebracht.]
00:20:05 MA: Ja.
de [DE: MA: Ja.]
00:20:06 IV: Und in Dachau wurde er befreit.
de [DE: IV: Und in Dachau wurde er befreit.]
00:20:09 Und nach der Befreiung ist er noch in Freimann geblieben, bei München.. Und er wollte, er wollte auch hier bleiben, wollte hier studieren.
de [DE: Und nach der Befreiung ist er noch in Freimann geblieben, bei München.. Und er wollte, er wollte auch hier bleiben, wollte hier studieren.]
00:20:20 Aber dann ist er über Pilsen und Prag nach Polen zurückgekommen.
de [DE: Aber dann ist er über Pilsen und Prag nach Polen zurückgekommen.]
00:20:25 MA: Zurück..
de [DE: MA: Zurück..]
00:20:27 Kannst du ihn etwas gezielt fragen....
de [DE: Kannst du ihn etwas gezielt fragen....]
00:20:29 JM: No a...
de [DE: JM: Und...]
00:20:30 MA: Über den Grund für die Verhaftung.
de [DE: MA: Über den Grund für die Verhaftung.]
00:20:32 Hat er sich politisch betätigt oder?...
de [DE: Hat er sich politisch betätigt oder?...]
00:20:35 IV: Also, er hat gesagt, sie waren gerade auf einer Brücke in Warschau.
de [DE: IV: Also, er hat gesagt, sie waren gerade auf einer Brücke in Warschau.]
00:20:39 Es war 2. äh 2. August und es hmh, es wurden mehrere...
de [DE: Es war 2. äh 2. August und es hmh, es wurden mehrere...]
00:20:43 JM: 1. August.
de [DE: JM: 1. August.]
00:20:45 IV: 1. August?
de [DE: IV: 1. August?]
00:20:46 IV: 1. August war der Aufstand, der Beginn.
de [DE: IV: 1. August war der Aufstand, der Beginn.]
00:20:47 JM: Ja. Und der Beginn der 1. August...
de [DE: JM: Ja. Und der Beginn der 1. August...]
00:20:51 IV: verhaftet... mhm.
de [DE: IV: verhaftet... mhm.]
00:20:52 MA: Praktisch ohne Grund, durch Zufall oder?
de [DE: MA: Praktisch ohne Grund, durch Zufall oder?]
00:20:55 IV: Czy była jakaś przyczyna yh.. dla aresztowania..yh..w....
de [DE: IV: Gab es einen Grund äh für die Verhaftung? Äh in...]
00:20:59 JM: żadna przyczyna. Polak. Polak.
de [DE: JM: Es gab keinen Grund. Pole. Pole.]
00:21:02 IV: Er war Pole. Mhm.
de [DE: IV: Er war Pole. Mhm.]
00:21:05 MA: Also, es gab keine Arbeit im Widerstand oder politisch...
de [DE: MA: Also, es gab keine Arbeit im Widerstand oder politisch...]
00:21:08 IV: Pan nie był yyh... w ruchu oporu... czy w Powstaniu Warszawskim..
de [DE: IV: Waren Sie äh.im Widerstand oder im Warschauer Aufstand...]
00:21:13 JM: Nie, nie zdążyłem.
de [DE: JM: Nein, ich habe es nicht geschafft.]
00:21:15 IV: Er hat es nicht geschafft, im Aufstand dabei zu sein. Es wurden einfach alle verhaftet, die sich gerade dort aufgehalten haben.. hmhm..
de [DE: IV: Er hat es nicht geschafft, im Aufstand dabei zu sein. Es wurden einfach alle verhaftet, die sich gerade dort aufgehalten haben.. hmhm..]
00:21:25 MA: Vielleicht könnte er ein bisschen einfach über die Haftbedingungen erzählen.
de [DE: MA: Vielleicht könnte er ein bisschen einfach über die Haftbedingungen erzählen.]
00:21:29 IV: Also über die Haftzeit?
de [DE: IV: Also über die Haftzeit?]
00:21:31 JM: A jeżeli chodzi o... jeżeli ... hmhm... ...
de [DE: JM: Wenn es darum geht.. wenn es.. hmhm...]
00:21:33 MA: Was er erlebt hat... hmhm... Ob er wusste, was mit den Leuten passierte.
de [DE: MA: Was er erlebt hat... hmhm... Ob er wusste, was mit den Leuten passierte.]
00:21:36 Vielleicht auch, was er sich vorgestellt hat, was mit ihm passiert.
de [DE: Vielleicht auch, was er sich vorgestellt hat, was mit ihm passiert.]
00:21:40 Wie er das wahrgenommen hat...Im Lager sieht man auch andere..
de [DE: Wie er das wahrgenommen hat...Im Lager sieht man auch andere..]
00:21:46 Vielleicht erzählt er ein bisschen jetzt...
de [DE: Vielleicht erzählt er ein bisschen jetzt...]
00:21:48 Jetzt hat er ja viel Fakten erzählt...
de [DE: Jetzt hat er ja viel Fakten erzählt...]
00:21:50 IV: Genau, genau....
de [DE: IV: Genau, genau....]
00:21:52 MA: Wie es ihm ging, was er sonst gesehen und erlebt hat. Wie die Behandlungen waren.
de [DE: MA: Wie es ihm ging, was er sonst gesehen und erlebt hat. Wie die Behandlungen waren.]
00:21:56 Ob es Unterschiede gab, vom polnischen Zwangsarbeiter zu anderen Inhaftierten.
de [DE: Ob es Unterschiede gab, vom polnischen Zwangsarbeiter zu anderen Inhaftierten.]
00:22:00 Also da ein bisschen vielleicht (???) wie er sich gefühlt hat...
de [DE: Also da ein bisschen vielleicht (???) wie er sich gefühlt hat...]
00:22:06 IV: Und jetzt speziell auch auf Flossenbürg bzw. Hersbruck?
de [DE: IV: Und jetzt speziell auch auf Flossenbürg bzw. Hersbruck?]
00:22:08 MA: Ja, aber vielleicht vorher über Brüx.
de [DE: MA: Ja, aber vielleicht vorher über Brüx.]
00:22:12 JM: Mogę powiedzieć, co jeszcze mogę powiedzieć, to... yyyh...
de [DE: JM: Ich kann noch sagen, was kann ich noch sagen, das ist äh...]
00:22:14 IV: Ja bym właśnie kilka takich pytań,
de [DE: IV: Ich hätte ein paar Fragen, ]
00:22:17 jeśli chodzi o samo tutaj więzienie w obozie koncentracyjnym...yhh.
de [DE: was die Haftzteit hier im KZ angeht äh.]
00:22:23 Jak wyglądał dzień codzienny yh. Jakie były stosunki między więźniami, jak był Pan traktowany. yh.
de [DE: Wie sah der Alltag im Lager aus..äh. Was für Beziehungen herrschten zwischen den Häftlingen, wie wurden Sie behandelt?]
00:22:31 Co dawało Panu jakąś taką energię czy moc, żeby przetrwać to?
de [DE: Was gab Ihnen Energie oder Kraft, das durchzustehen?]
00:22:37 O czym Pan myślał w tych dniach swojego więzienia?
de [DE: Was dachten sie in den Tagen Ihrer Haftzeit?]
00:22:40 JM: No.. Jeżeli chodzi o traktowanie to mówię: w Bryksie ... właściwie traktowanie... ja nie mogę powiedzieć..
de [DE: JM: Also wenn es um die Behandlung geht, dann sage ich: In Brüx.. Die Behandlung, ich kann nicht sagen...]
00:22:51 Jeżeli chodzi o Bryks, tych kilkanaście dni, bo to zresztą bardzo krótko trwało, tam właściwie mieliśmy stosunkowo dobre warunki.
de [DE: Wenn es um Brüx geht, diese paar Tage, denn es war sehr kurz, dort hatten wir ziemlich gute Bedinungen.]
00:23:02 To znaczy przynajmniej to komando elektryków miało stosunkowo dobre warunki.
de [DE: Das heißt, zumindest das Elektriker-Kommando hatte ziemlich gute Bedingungen.]
00:23:07 To znaczy dobre w tym sensie, że ani nie byliśmy bici ani nie byliśmy jakoś tam... prawda prześladowani.
de [DE: Gut heißt es in diesem Sinne, dass wir weder geschlagen noch irgendwie mißhandelt wurden.]
00:23:14 Robiliśmy swoją robotę i sprawa załatwiona. Nawet tam w pra... można było zorganizować trochę więcej jedzenia, bo kucharzy się znało...
de [DE: Wir machten unsere Arbeit und fertig. Sogar dort in der Arb..., konnte man etwas mehr Essen organisieren, weil wir die Köche kannten.]
00:23:23 Bo to przecież prawda zawsze coś tam z elektryki nawalało, to się naprawiało, więc...
de [DE: Denn in der Elektrik ging immer wieder etwas kaputt, was repariert werden musste, also...]
00:23:28 Natomiast jeżeli chodzi o Hersbruck, to Hersbruck był typowym ..no.. typowym obozem koncentracyjnym.
de [DE: Und wenn es um Hersbruck geht, dann war Hersbruck ein typisches, typisches Konzentrationslager.]
00:23:36 Podejrzewam, że..zresztą wa... same warunki pobytu w Hersbrucku byly straszne.
de [DE: Ich vermute, dass... Übrigens, die Haftbedingungen in Hersbruck waren furchtbar.]
00:23:44 Dlatego że przecież.. yyyhh.. tam była sytuacja tego typu, że ten teren był strasznie podmokły. W związku z tym przecież były te kładki drewniane, straszna rzecz.
de [DE: Denn dort war es so, dass es ein Sumpfgebiet war. Da gab es diese Holzstege. Eine schreckliche Sache.]
00:23:56 Poza tym no...yh.. ja byłem w dwóch barakach, bo...yyh... ale już numeracji baraków absolutnie nie pamiętam,
de [DE: Außerdem, ich war in zwei Baracken, denn..äh. Aber an die Barackennummerierung erinnere ich mich überhaupt nicht,]
00:24:05 bo to...wypchnąłem to po prostu ze swojej pamięci.
de [DE: denn ich habe es aus meinem Gedächtnis gelöscht.]
00:24:09 Pamiętam tylko że jeden.. w jednym z baraków, w którym mieszkałem, to był barak dwukontygnacyjny.
de [DE: Ich erinnere mich nur daran, dass eine der Baracken, in der ich untergebracht war, zweistöckig war.]
00:24:14 Tam myśmy spali.. Na parterze był jeden, jed.. był jeden.. a na na piętrze było...była.. było ... był jak gdyby drugi barak.
de [DE: Dort haben wir geschlafen.. Im Erdgeschoß war eine und im ersten Stock sozusagen eine zweite Baracke.]
00:24:24 Pamiętam z tego tego Blockälteste, który z byle przyczyny, z byle jakiejś zupełnie głupiej historii potrafił bić.
de [DE: Ich erinnere mich an den Blockältesten, der uns ohne Grund, aus dem Nichts heraus schlagen konnte.]
00:24:36 Aaa wielki chłop był, więc bił i miał zresztą taki sztylisko yyh.. od szpadla.
de [DE: Es war ein großer Mann und er schlug zu mit einem Schaufelstiel.]
00:24:44 Więc no... zabijał, na na oczach zabijał, szczególnie, szczególnie w momencie, w momencie kiedy yyhh rozdzielał yyhh żyw... pożywienie.
de [DE: Also er schlug vor unseren Augen andere tot, vor allem in dem Moment, in dem Moment der Essensausgabe.]
00:24:55 No i gdzieś tam zostało i prz.. żeśmy oczywiście wszyscy się pchali do tego, żeby tego trochę dostać więcej.
de [DE: Und es blieb immer irgendwo was übrig.. Und wir drängelten alle, um etwas mehr zu bekommen.]
00:25:01 No to wtedy on sobie robił właśnie takie różne pokazy..i..
de [DE: Und dann machte er eben verschiedene Vorzeigestücke... Und..]
00:25:04 A wystarczyło, żeby ktoś upadł, to go właściwie dobijał do końca.
de [DE: Und es reichte, wenn jemand umfiel und er schlug ihn dann zu Tode.]
00:25:09 IV: A jakiej był narodowości?
de [DE: IV: Welche Nationalität hatte er?]
00:25:14 JM: Podejrzewam, że to był chyba Niemiec kryminalista. Jakiś kryminalista.
de [DE: JM: Ich vermute, es war ein deutscher Krimineller. Ein Krimineller.]
00:25:18 Bo z reguły była sytuacja tego typu, że jednak Blockälteste w Hersbrucku...
de [DE: Denn in der Regel war die Situation so, dass die Blockältesten in Hersbruck...]
00:25:20 Jeżeli pamiętam, to byli kryminaliści. I oni..hm. wyżywali się strasznie na na na ludziach.
de [DE: Wenn ich mich erinnere, es waren Kriminelle. Und sie folterten die Menschen schrecklich.]
00:25:30 A jeżeli chodzi o stosunki mędzy więźniami.. stosunki były..no...to nie było jakiegoś.. To nie był obóz o te.. o pewnej tradycji.
de [DE: Und wenn es um die Beziehungen zwischen den Häftlingen geht.. Es gab nicht.. Es war kein Lager mit einer Tradition.]
00:25:43 Obóz, gdzie była, gdzie byli ci... starzy heftlindzy, starzy obozowicze, którzy jednak hmh.. jakieś tam prawda, no... jakiś kodeks obowązywał.
de [DE: Ein Lager, wo es alte Häftlinge gab.., die doch.., wo es Regeln gab, also ein Kodex verpflichtete.]
00:25:55 To był raczej obóz..yyhh.., gdzie właściwie każdy walczył, żeby przeżyć, żeby przeżyć.
de [DE: Es war eher ein Lager, wo jeder kämpfte, um zu überleben, um zu überleben.]
00:26:03 A jeżeli chodzi o jakieś takie myśli, no..
de [DE: Und wenn es um Gedanken geht.. dann..]
00:26:07 Ja pamiętam tylko na tym rewirze, jak leżeliśmy na tych łóżkach,
de [DE: Ich erinnere mich an das Revier, als wir auf diesen Pritschen lagen,]
00:26:11 to te rozmowy nasze to były śmieszne zupełnie.
de [DE: dann waren unsere Gespräche ganz albern.]
00:26:16 Bo rozmowy o tym, co byśmy zjedli, gdybyśmy, gdybyśmy wyszli z obozu.
de [DE: Denn es waren Gespräche darüber, was wir essen würden, wenn wir das Lager überstehen würden.]
00:26:22 Jakbyśmy to zrobili to jedzenie i tak.
de [DE: Wie würden wir dieses Essen zubereiten und so.]
00:26:25 Ponieważ to były różne narodowości, to tak opowiadali sobie o różnych te..
de [DE: Es waren verschiedene Nationalitäten und sie erzählten sich über unterschiedliche...]
00:26:29 Prawdopodobnie dlatego, że człowiek był głodny, to tylko o tym myślał.
de [DE: Wahrscheinlich aus dem Grund, dass der Mensch Hunger hatte und immer nur daran dachte.]
00:26:34 Ale, ale, ale jakiś takich stosunków przyjacielskich, stosunków, gdzie ktoś na kogoś mógł liczyć,
de [DE: Aber, aber, aber irgendwelche freundschaftliche Beziehungen, wo man auf andere zählen konnte,]
00:26:41 absolutnie, ja się nie spotkałem z taką, z ta... To znaczy, nie było te.. takiej historii, że że ktoś jakoś tam siłą walczył, rozpierał się.
de [DE: absolut nicht.. Ich habe so etwas nicht erlebt. Das heißt, es gab so etwas nicht, dass jemand mit seiner Kraft kämpfte.]
00:26:52 Ale w każdym bądź razie no walczył w ten sposób, ten sposób, żeby jak najbardziej prawda, ocalić ten swój żywot. yyyh....
de [DE: Allerdings kämpfte er so, auf diese Weise, dass er möglichst sein Leben retten konnte. Äh...]
00:27:04 IV: Czyli przyjaźni między...
de [DE: IV: Also Freundschaften zwischen...]
00:27:05 JM: Przyjaźni nie było. Nie było.. Przyjaźni nie było. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli chodzi o przyjaźnie,
de [DE: JM: Freundschaften gab es nicht. Es gab sie nicht. Stellen Sie sich Freundschaften vor,]
00:27:11 to ja miałem większe przyjaźnie z Dachau i nawet z Sachsenhausen, jak przyjaźnie z Hersb...
de [DE: ich hatte größere Freundschaften aus Dachau oder Sachsenhausen, als Freundschaften aus Hersbr...]
00:27:18 Właściwie z Hersbrucka po wojnie nie spotkałem się z żadnym, to znaczy z kim.. z kim byłbym yh razem yh w Hersbrucku.
de [DE: Eigentlich traf ich nach dem Krieg keinen einzigen, mit dem ich..., mit dem ich in Hersbruck war.]
00:27:30 IV: A czy były rozm.. może możliwe rozmowy między więźniami w Hersbrucku? Z innymi Polakami czy z...
de [DE: IV:Gab es denn Gespr... Waren Gespräche zwischen den Häftlingen in Hersbruck möglich? Mit anderen Polen oder mit...?]
00:27:39 JM: Tak. to znaczy oczywiście no.. rozmawiać w jakiś sposób, tam rozmawialiśmy. To znaczy ... no były.. były.. był czas, były momenty,
de [DE: JM: Ja. Das heißt natürlich.. Irgendwie sprechen, irgendwie sprachen wir schon. Das heißt, es gab.. Es gab Zeiten, Momente,]
00:27:48 kiedy można było sobie porozmawiać, no.. czasami, czasami... yh.. w św...
de [DE: das wir miteinander sprechen konnten, aber manchmal..., manchmal äh...]
00:27:55 Pamiętam w święta Bożego Narodzenia, to tam w wigilię wieczorem, gdzieś tam w ciemnym kącie człowiek sobie pogadał,
de [DE: Ich erinnere mich an Weinachten, an Heiligabend, als wir irgendwo in einer dunklen Ecke miteinander sprachen,]
00:28:03 spotkał czy tam z dwoma czy trzema Polakami.
de [DE: als man zwei oder drei Polen getroffen hat.]
00:28:06 I jakoś tam tą wigilię chciał w tym ..tym..tym 1944 roku obchodzić.
de [DE: Und irgendwie wollte man diesen Heiligabend feiern.. In diesem, in diesem Jahr 1944.]
00:28:11 Także były takie momenty i były kontakty,
de [DE: Also gab es solche Momente oder Kontakte,]
00:28:14 ale.. ale to były kontakty raczej takie prawda nie nie-przyjacielskie, nie, nie ...
de [DE: aber diese Kontakte waren eher.. , nicht freundschaftlich, nein, nein..]
00:28:21 Nie było takiego jakiegoś od serca.. rozmów od serca.
de [DE: Es gab nichts vom Herzen, keine Gespräche vom Herzen.]
00:28:25 Nie..tego ja nie pamiętam ..(???)
de [DE: Nein, daran erinnere ich mich nicht...(???)]
00:28:28 IV: Czyli każdy walczył o własne przeżycie?
de [DE: IV: Also kämpfte jeder um sein eigenes Überleben?]
00:28:29 JM: Każdy właściwie ..(???) o nie. yyyh..
de [DE: JM: Jeder eigentlich...(???) darum. äh]
00:28:32 IV: Jaki.. jakie było zachowywanie, jakie było zachowanie Kapo czy więźniów funkcyjnych?
de [DE: IV: Wie war das Verhalten von Kapos oder Funktionshäftlingen?]
00:28:41 Bo Pan akurat wspomniał o tym Niemcu, yyh który..
de [DE: Denn Sie haben gerade den Deutschen erwähnt, yyh.. der..]
00:28:45 JM: No to był Blockälsteste. To był Blockälteste.
de [DE: JM: Das war der Blockälteste. Das war der Blockälteste.]
00:28:48 IV: Blockälteste.
de [DE: IV: Der Blockälteste.]
00:28:49 JM: Blockälteste.
de [DE: JM: Der Blockälteste.]
00:28:49 JM: Jeżeli chodzi o kapo, to yh.. ja byłem właściwie w tym transporkomandzie o tyle o tyle w dobrej sytuacji,
de [DE: JM: Was die Kapos angeht, da äh.. Ich war eigentlich im Transportkommando in einer guten Situation,]
00:29:00 że właściwie nie miałem żadnych scesji z kapo.
de [DE: so dass ich keine Probleme mit dem Kapo hatte.]
00:29:06 Bo jak byłem przy tej ekspedycji tego żwiru i cementu,
de [DE: Als ich bei der Expedition von Kies und Zement war,]
00:29:09 no to jak, no to jak ta robota jakoś szła, no to.. to szła.
de [DE: also wenn die Arbeit irgendwie ging, dann ging sie.]
00:29:14 O tyle to były dobre warunki, dlatego że zim.. zim..zima była,
de [DE: Die Bedingungen waren in dem Sinne gut..., weil es kalt.. Es war Winter,]
00:29:19 to jednak trochę tam już było mroźnie, bo to wyżej.
de [DE: da war es dort doch etwas kälter, weil es höher gelegen war.]
00:29:23 To ten żwir był podgrzewany ze specjalnej takiej lokomobili.
de [DE: Und dieser Kies wurde aus einer speziellen Lokomobile beheizt.]
00:29:27 No to myśmy właściwie mieli w nogi ciepło.
de [DE: Und aus diesem Grund haben wir warme Füsse gehabt.]
00:29:30 Także to były jakieś warunki, takie na obóz znośne.
de [DE: Also waren das für ein Lager gewissermaßen erträgliche Bedingungen.]
00:29:35 IV: Czy były przypadki znęcania sie nad więźniami, czy nad Panem, czy...
de [DE: IV: Gab es Fälle von Häftlingsmißhandlungen? Oder bei Ihnen persönlich? Oder..]
00:29:39 JM: Nade mną nie..
de [DE: JM: Ich wurde nicht mißhandelt...]
00:29:40 IV: więźniami.
de [DE: IV: Häftlinge.]
00:29:40 JM: Nade mną nade mną nie, to stwierdzam wyraźnie, że tego nie... Może się jakoś nie naraziłem, ale w ogóle tak, oczywiście.
de [DE: JM: Ich wurde nicht gefoltert, das sage ich entschieden, nein. Vielleicht fiel ich nicht auf, aber im allgemeinen, ja, natürlich.]
00:29:49 IV: Jak to wyglądało?
de [DE: IV: Wie sah es aus?]
00:29:50 JM: No to z reguły wyglądało że, z reguły wyglądało w ten sposób, że albo kapo albo Blockälteste, częściej nawet Blockälteste jak kapo, bo..hmh..
de [DE: JM: In der Regel war es so, in der Regel war es so, dass entweder der Kapo oder der Blockälteste, häufiger sogar der Blockälteste,]
00:30:02 jak mówię, jak ktoś pracował na tym komandzie i jakoś tam miał siłę żeby pracować, no to nie było specjalnej.. spec...
de [DE: wie gesagt, wenn jemand in diesem Kommando arbeitete und hatte Kraft zu arbeiten, dann gab es keine besondere...]
00:30:10 Chyba że były jakieś ancy..prawda, które hmhm.. doprowadzały do pewnych scesji,
de [DE: Oder falls es Situationen gab, die zu Auseinandersetzungen führten,]
00:30:17 ale, ale natomiast na bloku to się zdarzały, bo..bo Blockälteste miał, miał swoich hmh..pupili..
de [DE: aber in der Baracke kam es schon mal vor, denn der Blockälteste hatte, hatte seine hm..Lieblinge...]
00:30:26 Jednych nie lubił, prawda, no bo tam jednak każdy, to tam miał inny charakter.
de [DE: Manche mochte er nicht, denn jeder hatte doch seinen eigenen Charakter.]
00:30:31 No to wtedy normalny, normalny..normalna procedura obozowa. Zaczynało się od bicia.
de [DE: Also wendete man dann die normalen, normales Lagerverfahren an. Es begann mit den Schlägen.]
00:30:38 Jeżeli się..to jeżeli to bicie to było jakieś takie możliwe, że można było w jakiś sposób sz.. tego uniknąć,
de [DE: Und wenn es.. Wenn es möglich war, den Schlägen auf irgendeine Weise zu entkommen,]
00:30:44 to dostało się tam prawda, to jeszcze pół biedy.
de [DE: da hat man ein paar Schläge bekommen und es war halb so schlimm.]
00:30:47 Natomiast jeżeli, z reguły jak ktoś upadł, stracił tę siłę, a my przecież codziennie byli coraz bardziej słabi..przprz.. b..
de [DE: Aber wenn jemand umfiel und keine Kraft mehr hatte, und mit jedem weiteren Tag waren wir doch immer schwächer..]
00:30:58 no to wtedy była..był moment, że byli i zabijani, względnie tak poranieni, że trzeba było ich wytar...na na... rewir.
de [DE: Dann gab es Momente, dass sie entweder totgeschlagen oder so verletzt wurden, dass man sie ins Revier brachte.]
00:31:07 Rewir był duży w w Hersbrucku, był wyjątkowo duży...hhhh...
de [DE: Das Revier in Hersbruck war groß, ungewöhnlich groß...]
00:31:12 Pamiętam, że przed samą por... przed samym ewakuacją, to strasznie dużo było hmh... ludzi na rewirze.
de [DE: Ich erinnere mich an die.. Kurz vor der Evakuierung, es waren schrecklich viele Menschen im Revier.]
00:31:20 Tami byli..tam byli i poszkodowani z tych sztolni. Chociaż ja nie wiem czy z samych,
de [DE: Dort waren.. Dort waren auch die Verletzten aus den Stollen. Obwohl ich nicht weiß, ob sie aus den Stollen waren,]
00:31:26 chyba z pracowników w samych sztolniach to w Hersbrucku nie było. Tak mi się przynajmniej..
de [DE: wahrscheinlich gab es direkt in den Stollen in Hersbruck keine Arbeiter. Das scheint mir zumindest so.]
00:31:33 Ja się nie spotkałem z takimi, którzy pracowali w sztolniach. Ale może, tego nie wiem.
de [DE: Ich traf sie nicht, die in den Stollen arbeiteten. Vielleicht doch, aber das weiß ich nicht.]
00:31:41 IV: Co Panu dawało siłę, przeżyć w ogóle obóz? hmm..
de [DE: IV: Was gab Ihnen die Kraft, das Lager zu überleben? hmm...]
00:31:46 JM: No siłę dawało mi przede wszystkim..no..
de [DE: JM: Die Kraft gab mir vor allem..also...]
00:31:49 IV: O czym Pan myślał?
de [DE: IV: Worüber haben Sie nachgedacht?]
00:31:50 JM: Przede wszystkim hmh.. siła to tego typu historia, że zawsze, no za wszelką świadomość, że trzeba to w jakiś sposób...przeżyć. No trzeba. Trzeba.
de [DE: JM: Vor allem hmh.. Die Kraft war so eine Geschichte, dass immer, um jedes Bewußtsein.., dass man es irgendwie überleben musste. ]
00:32:05 Jeżeli tylko, jeżeli tylko człowiek nie z...ulegnie wypadkowi, albo nie, nie, nie nie podpadnie gdzieś, że jego dobiją,
de [DE: Wenn man nicht.. Wenn man nicht verletzt wird, oder man fällt nicht auf, dass man erschlagen wird,]
00:32:14 to cała świadomość polegała na tym, żeby ..hmhm. mimo tej, tego marnego jedzenia, tego wszystkiego,
de [DE: dieses ganze Bewußtsein beruhte darauf, dass trotz dieses miserablen Essens, trotz allem,]
00:32:20 żeby jakoś przeżyć.
de [DE: um irgendwie zu überleben.]
00:32:23 No i..to się prawdopodobnie udawało. No ja mam taki akurat charakter,
de [DE: Und das gelang wahrscheinlich. Ich habe eben so einen Charakter,]
00:32:28 że jakoś potrafiłem sobie wytłumyczyć. bo to..bo to niektórzy po prostu psychicznie nie wytrzymywali.
de [DE: dass ich mir erklären konnte, weil.., weil es manche hier einfach psychisch nicht ausgehalten haben.]
00:32:36 I po prostu różne były przypadki przecież..I... na druty włażyli na druty....
de [DE: Und es gab doch einfach unterschiedliche Fälle, dass sie in den Zaun liefen...]
00:32:44 Chociaż w Hersbrucku chyba, w Hersbrucku chyba wysokiego napięcia nie było. Chyba nie było.
de [DE: Obwohl in Hersbruck vielleicht, in Hersbruck gab es keinen Hochspannungszaun. Ich glaube, den gab es nicht.]
00:32:50 To był w ogóle, to był trochę taki prymitywny obóz, mówiąc szczerze między nami, także...
de [DE: Es war überhaupt, es war ein bisschen ein primitives Lager, unter uns gesagt, so dass...]
00:32:56 Jeżeli jeżeli porównam z tymi obozami, w których byłem, to to raczej to był taki trochę na hurra zrobiony obóz, znaczy podobóz.
de [DE: Wenn ich es mit anderen Lagern vergleiche, in denen ich war, dann war das ein Lager, das auf "Hurra" gebaut wurde.]
00:33:07 IV: Co znaczy na hurra?
de [DE: IV: Was bedeutet "auf hurra"?]
00:33:09 JM: Znaczy na hurra w tym sensie, że że trzeba było szybko zrobić, prawda.
de [DE: JM: Das bedeutet, dass man es schnell bauen musste, nicht wahr.]
00:33:13 Więc w związku z tym nie nie nie..nie robiło się tego tak jak to było na przykład czy w Dachau czy w Sachsenhausen, czy nawet tutaj we Flossenburgu.
de [DE: Also wurde es nicht so gemacht wie z.B. in Dachau oder in Sachsenhausen, oder sogar hier in Flossenbürg.]
00:33:22 że to było celowo budowane, prawda, przygotowane.
de [DE: Dass es mit Absicht, mit einem Ziel gebaut und vorbereitet wurde.]
00:33:25 Natomiast tam według mnie, po prostu on został zbudowany ze względu na to, że hh..
de [DE: Meiner Meinung nach, wurde es einfach errichtet, weil äh.]
00:33:31 Chyba były likwidowane te obozy, podobozy, które były bliżej, bliżej tych.. bliżej ... budowy fabryki.
de [DE: Wahrscheinlich wurden diese Lager, Außenlager aufgelöst, die näher waren, näher an den Fabrikbaustellen.]
00:33:39 Dlatego..dlatego..ja mówię że on nie był taki, typowo taki jak jak jak jak te inne hitlerowskie obozy koncentracyjne.
de [DE: Aus diesem Grund sage ich, dass es nicht so war wie die anderen Nazi-Konzentrationslager.]
00:33:49 IV: Jak Pan trafił do Hersbrucka? Czy Pan wiedział, co to będzie za obóz?
de [DE: IV: Wie kamen Sie nach Hersbruck? Wussten Sie, was für ein Lager das ist?]
00:33:52 JM: A skąd?! W ogóle te.. jak przyjechaliśmy tutaj do Flossenburga, to ten hhh mój Vorarbeiter z Bryksu powiedział do mnie:
de [DE: JM: Woher denn? Überhaupt.. Als wir nach Flossenbürg kamen, sagte mein Vorarbeiter aus Brüx:]
00:34:06 "Trzymaj się mnie pójdz...pojedziemy...pojedziemy razem dalej. Ts.."
de [DE: "Halte dich an mich.. Wir gehen.. Wir fahren, fahren weiter zusammen."]
00:34:10 Ale.. ja wiem? Los szczęścia. No i tak wypadło, że ja pojechałem do Hersbrucka a on pojechał do Leitmeritz.
de [DE: Aber was weiß ich? Es war ein Glücksfall. Und es kam so, dass ich nach Hersbruck kam und er nach Leitmeritz.]
00:34:19 Nie wiem, co dalej z nim, nie wiem absolutnie zupełnie.
de [DE: Ich weiß nicht, was mit ihm weiter passierte. ich weiß absolut nichts.]
00:34:21 Nawet nie wiem, jak się nazywał. Wiem tylko, że miał na imię Max i myśmy go nazywali Max i Max. Był Max.
de [DE: Ich weiß nicht mal, wie er hieß. Ich wusste nur, dass er Max hieß und wir nannten ihn Max, und Max. Er war Max.]
00:34:30 IV: I ten Vorarbeiter trafił do Leitmeritz?
de [DE: IV: Und dieser Vorarbeiter kam nach Leitmeritz?]
00:34:32 JM: Do Leitmeritz, tak. hmh...hm. Co dalej...
de [DE: JM: Ja, nach Leitmeritz..hm.. Was weiter...]
00:34:34 IV: Więcej Pan o nim nie słyszał?
de [DE: IV: Mehr haben sie von ihm nicht gehört?]
00:34:36 JM: Nic. Zupełnie nie wiem. hm..
de [DE: JM: Nichts. Ich weiß gar nichts. hm..]
00:34:38 IV: Pan akurat trafił..yyyhh.. w zimie do Hersbrucka. Jakie były yyh..warunki życia..akurat w zimie?
de [DE: IV: Sie kamen im Winter nach Hersbruck. Was für Lebensbedingungen waren im Lager, gerade im Winter?]
00:34:47 JM: No.. ww. warunki w barakach były straszne. Dlatego że przecież baraki nie były w ogóle ogrzewane.
de [DE: JM: Also. Die Bedingungen in den Baracken waren fürchterlich. Denn die Baracken waren gar nicht beheizt.]
00:34:54 Myśmy mieli w środku takie kozy, takie piecyki, w których się paliło,
de [DE: Wir hatten in der Mitte eine Art Kamin, kleine Öfen, in denen wir geheizt haben,]
00:35:00 żeby jakoś tam przy tych piecykach posiedzieć, prawda.
de [DE: damit wir an diesen Öfen etwas sitzen konnten, nicht wahr.]
00:35:04 Czy wieczorem jak jak, toż pracowało się na zmiany.
de [DE: Oder am Abend, wenn man, wenn man in Schicht arbeiten musste.]
00:35:08 I w dzień i w nocy, bo przecież zmianowo się pracowało.
de [DE: Tagsüber und nachts, denn wir haben in Schichten gearbeitet.]
00:35:11 Więc, no i jak się zdobyło trochę jakiegoś opału, to się go podgrzewało.
de [DE: Also, wenn wir etwas Heizmaterial besorgen konnten, dann haben wir es verheizt.]
00:35:18 Bo tak absolutnie bra.. bloki nie były podgrzewane. No a broniliśmy się różnie.
de [DE: Denn es fehlte absolut... Die Baracken waren nicht beheizt. Wir haben uns auf verschiedene Weise gewehrt.]
00:35:24 No ja na przykład..hh..to znaczy od rodziców, od rodziców chyba dostałem raz jedną paczkę z Kalisza.
de [DE: Zum Beispiel ich äh.. Das heißt von den Eltern, von den Eltern habe ich vielleicht einmal ein Paket aus Kalisz bekommen.]
00:35:32 Natomiast miałem w Stuttgarcie koleżankę, z którą uciekałem do Warszawy.
de [DE: Aber ich hatte in Stuttgart eine Freundin, mit der ich nach Warschau flüchtete.]
00:35:41 Która wróciła z Warszawy do Kalisza z powrotem. I ponieważ była bardzo rasowa...hmh...jak ja to.. znaczy..podobno aryjka.
de [DE: Sie ist von Warschau wieder nach Kalisz zurückgekehrt. Und weil sie sehr "rassig" war, ähm wie ich es..., wie das heißt.. Angeblich eine Arierin.]
00:35:52 Tak przynajmniej stwierdzili, to została zabrana chyba do tego Lebensbornu,
de [DE: So wurde zumindest erzählt. Also wurde sie vermutlich zu diesem Lebensborn mitgenommen,]
00:36:00 ale znaczy ja to nazywałem rassenlager. Po prostu..do Stutt...zabrali ją do Stuttgartu.
de [DE: aber das heißt, ich nannte es Rassenlager. Ganz einfach..nach Stutt... , sie wurde nach Stuttgart mitgenommen.]
00:36:08 Pracowała w Stuttgarcie w jakimś urzędzie. Zresztą doskonale znała język niemiecki iiii....yyyy...
de [DE: Sie arbeitete in Stuttgart bei einer Behörde. Sie sprach übrigens sehr gut Deutsch und ääh.]
00:36:15 I miała przydzielonego, przydzielonego SS-mana. Z nim miała córkę.
de [DE: Ihr wurde ein SS-Mann zugeteilt. Mit ihm hatte sie eine Tochter.]
00:36:25 Nie wiem czy...Na jakiej zasadzie to, absolutnie nigdy się od niej nie dowiedziałem.
de [DE: Ich weiß nicht, ob... Wie es überhaupt... Ich habe es nie von ihr erfahren.]
00:36:31 W każdym bądź razie nigdy do Pol..do kraju już nie wróciła.
de [DE: Auf jeden Fall kehrte sie nie wieder nach Polen zurück.]
00:36:35 Ja z nią miałem kontakty cały czas. Ale niestety do kraju już nie wróciła.
de [DE: Ich hatte die ganze Zeit Kontakt mit ihr. Aber sie kam nie wieder zurück.]
00:36:42 Także co się z nią dalej działo, absolutnie nie wiem. I ja od niej otrzymywałem paczki jeszcze po 21. stycznia.
de [DE: Also, was mit ihr weiter passierte, weiß ich überhaupt nicht. Und ich habe von ihr die Pakete noch nach dem 21. Januar bekommen.]
00:36:50 Po 25. stycznia jak Kalisz został już przejęty przez Armię Radziecką. to ja jeszcze ze Stuttgartu dostawałem paczki.
de [DE: Nach dem 25. Januar, als Kalisz bereits von der sowjetischen Armee eingenommen wurde, habe ich immer noch Pakete aus Stuttgart bekommen.]
00:37:01 Takie tam zresztą drobne, między innymi dostałem od niej sweter, dostałem od niej szalik, prawda.
de [DE: Es waren Kleinigkeiten, unter anderem bekam ich von ihr einen Pullover, einen Schal, nicht wahr.]
00:37:08 Ale na przykład aspirynę mi przysłała, to mi zabrano z paczki. Aspiryny mi nnnii...nie oddano.
de [DE: Zum Beispiel schickte sie mir Aspirin, aber das wurde aus dem Paket herausgenommen. Die Aspirin bekam ich nicht...]
00:37:14 Także żadnego leku nie dostałem, mimo że ona mi przysyłała te leki, to żadnego.
de [DE: Also bekam ich keine Arzneimittel, obwohl sie mir welche schickte.]
00:37:20 Także, że..jakoś tak. No broniliśmy się przed zimnem różnie. To znaczy pa..papier z z worków po cemencie pod spodem.
de [DE: Also.. So war es... Gegen die Winterkälte wehrten wir uns unterschiedlich. Das heißt.. Pap.. mit Papier von Zementsäcken unter der Hose.]
00:37:30 Oczywiście za to można było straszne bat baty dostać, do śmierci włącznie. No ale.. ryzyko.. coś za coś.
de [DE: Natürlich konnte man dafür schreckliche Prügel bekommen, bis zum Tod. Aber das Risiko... Etwas für etwas.]
00:37:42 IV: Jak wyglądał nadzór ss-manów nad więźniami?
de [DE: IV: Wie sah die Überwachung der Häftlinge durch SS-Männer aus?]
00:37:49 JM: To znaczy..sss...no były naloty..znaczy właściwie strażnicy specjalnie, spec.. specjalnie strażnicy się do nas,
de [DE: JM: Das heißt.. Es gab Luftangriffe.. Das heißt, eigentlich waren die Bewacher speziell zu uns..., speziell zu uns,]
00:38:05 nas przynajmniej na moim komandzie się specjalnie nie czepiali nas, sami strażnicy.
de [DE: zumindest in meinem Kommando wurden wir nicht besonders drangsaliert, von den Bewachern selbst.]
00:38:11 A w środku w obozie, no to różnie bywało.
de [DE: Und im Lager war es schon unterschiedlich.]
00:38:14 Człowiek się nadział na na jakiegoś ss-mana, a akurat się nie podobała buzia się, nie podobał się chód..
de [DE: Wenn man auf einen SS-Mann traf, und es gefielen ihm weder Gesicht noch der Gang..]
00:38:21 Czy, czy prawda hmh.. Nie zdjęło się czapki czy inne historie i oczywiście obrywało się od razu.
de [DE: Oder, nicht wahr..hmh.. Man nahm die Mütze nicht ab oder andere Geschichten, dann wurde man auch gleich bestraft.]
00:38:29 Także to tam nie było...to to...hmh.. to było normalne.
de [DE: Also es gab dort nicht dies, dies..hmh.. Es war normal.]
00:38:33 To to..było że tak powiem wpisane w ryzyko. Ale to..dopóki były takie historie,
de [DE: Es war im Risiko inbegriffen. Aber dies, solange es solche Geschichten gab,]
00:38:39 to jeszcze gorzej, jak zaczęło się od bicia a skończyło się na dobiciu. No..i takie historie były.
de [DE: es war noch schlimmer, wenn es mit Schlagen anfing und mit Totschlag aufhörte. Und solche Geschichten gab es auch.]
00:38:49 Tak więc. Obóz w Hersbrucku nie różnił się absolutnie od od żadnego innego obozu, tak że..
de [DE: In diesem Sinne... Das Lager in Hersbruck unterschied sich nicht von anderen Lagern, also...]
00:38:57 IV: Dyscypliną?
de [DE: IV: In Disziplin?]
00:38:58 JM: Postępowanie było identyczne. {ociera czoło}
de [DE: JM: Die Behandlung war identisch. {Reibt sicht an der Stirn}]
00:39:06 IV: Co Pan myślał w czasie pobytu w obozie, czy w obozach, o życiu i o śmierci?
de [DE: IV: Was dachten Sie während der Haftzeit im Lager bzw. in den Lagern über das Leben und den Tod?]
00:39:15 JM: Właściwie, mówiąc szczerze w obozie to ja w jakiś sposób byłem przygotowany na śmierć.
de [DE: JM: Eigentlich, ehrlich gesagt, im Lager war ich auf den Tod vorbereitet.]
00:39:28 Muszę przyznać, że nie myślałem o tym jak o jakiejś tragedii, że no no.. że czasami czł.. człowiek się zastanawiał,
de [DE: Ich muss zugeben, dass ich daran nicht dachte, wie an eine Tragödie, dass also.. Dass man manchmal dachte, überlegte,]
00:39:42 dlaczego w takim młodym wieku już musi odejść z tego świata.
de [DE: warum man schon in so jungem Alter diese Welt verlassen muss.]
00:39:48 Ale to nie było, nie było jakiś... hh.. nacisk psychiczny, jakieś nękanie czy coś takiego.
de [DE: Aber es gab nicht.. Es gab keinen psychischen Druck, irgendwelche Folterungen oder Ähnliches.]
00:39:56 Przyjmowałem to dosyć spokojnie zupełnie. Z tym że oczywiście myślałem,
de [DE: Ich nahm es gelassen. Natürlich dachte ich daran,]
00:40:01 cały czas myślałem, że jednak, że jednak uda mi się przetrwać.
de [DE: ich dachte die ganze Zeit daran, dass es mir doch gelingt, es zu überleben.]
00:40:08 Ale miałem tę świadomość, że w każdej chwili mogę yy umrzeć. I co..co gorsze?
de [DE: Aber mir war es bewusst, dass ich in jedem Moment sterben kann. Und was.. , was ist noch schlimmer?]
00:40:19 Gdzie ta świadomość była większa nawet w Dachau, pod koniec wojny, kiedy człowiek był już bardzo słaby.
de [DE: Dieses Bewusstsein war in Dachau viel stärker, gegen Ende des Krieges, als man schon sehr schwach war.]
00:40:27 Pamiętam, pamiętam właśnie jeden taki dzień W Dachau, ale już w Dachau.
de [DE: Ich erinnere mich, ich erinnere mich an einen Tag in Dachau, aber schon in Dachau.]
00:40:36 Będąc taki słaby, tam obok naszego baraku 18-tego był barak księżowski, polskich księży.
de [DE: Als ich so schwach war. Neben unserer 18. Baracke war eine Priester-Baracke mit polnischen Priestern.]
00:40:46 I on był odgrodzony ten barak od innych baraków.
de [DE: Und diese Baracke war von den anderen getrennt.]
00:40:50 I pamiętam w pewnym momencie, to ogrodzenie zostało przewrócone.
de [DE: Ich erinnere mich, als plötzlich die Abtrennung umgelegt wurde.]
00:40:57 Już nie było reak.. reakcji władz obozowych na tego rodzaju wyskoki.
de [DE: Es gab keine Reak.., keine Reaktion der Lagerverwaltung auf solche Aktionen.]
00:41:01 I myśmy tam po raz pierwszy rzucili się, żeby żeby się wyspowiadać i być na mszy. Także to pamiętam.
de [DE: Und wir rannten zum ersten Mal los, um zu beichten und bei der Messe dabei zu sein. Daran erinnere ich mich.]
00:41:10 I właśnie wtedy myślałem: trzeba się wyspowiadać, bo przecież w każdej chwili można...
de [DE: Und in diesem Moment dachte ich: Ich muss beichten, denn in jedem Moment kann man...]
00:41:17 No i tam wtedy po wyzwoleniu śmiertelność była dużo dużo wyższa niż, niż śmiertelność w obozie.
de [DE: Dort war die Sterblichkeit nach der Befreiung viel höher als die Sterblichkeit im Lager.]
00:41:25 Ale to już straszna historia. Ale to.. Amerykanie trochę sprawili, bo czołówka, jak weszła do..do..do Dachau
de [DE: Es war eine schreckliche Geschichte. Aber das verschuldeten die Amerikaner, denn die ersten Soldaten, die nach, nach Dachau kamen]
00:41:36 i zastała pełne magazyny ss-mańskie konserw wieprzowych i chleba...
de [DE: und volle SS-Lebensmittellager mit Schweinefleischkonserven und Brot vorfanden...]
00:41:42 To każdy więzień dostał bochenek chleba i.. i konserwę wieprzową, taką dużą, 800-gramową.
de [DE: Jeder Häftling bekam einen Laib Brot und eine Konserve, eine große 800g Dose.]
00:41:48 No i wiadoma rzecz, co się działo. {macha głową}
de [DE: Und es war klar, was passierte. {schüttelt den Kopf}]
00:41:51 Trupy były poustawiane, przy każdym baraku były takie zrobione sztaple i poustawiane do do do.. do krematorium.
de [DE: Die Leichen waren gestapelt, an jeder Baracke waren Leichenstapel für, für, für das Krematorium.]
00:42:00 Krematorim to w ogóle nie przerabiało. Zresztą yy jak ja ..
de [DE: Das Krematorium konnte die Menge nicht verarbeiten. Übrigens äh, als ich...]
00:42:04 Jak nas tutaj, jak myśmy tu przywędrowali do Hersbrucka w październiku,
de [DE: Als wir im Oktober hierher nach Hersbruck kamen,]
00:42:09 wtedy to przecież kramatorium też nie wyrabiało, bo paliły się zwłoki na zewnątrz.
de [DE: da konnte das Krematorium es auch nicht schaffen, weil die Leichen draußen brannten.]
00:42:15 Straszny był, straszny był smród..Prz.. cały dym. Straszliwie się tu działo.
de [DE: Es war ein furchtbarer, es war ein furchtbarer Gestank.. Der ganze Rauch. Es passierten fürchterliche Dinge.]
00:42:22 A pailły się zwłoki w takich stosach, w takich sztaplach, na zewnątrz. To, to pamiętam.
de [DE: Und Leichen brannten auf dem Stapel, auf den Stapeln, draußen. Daran erinnere ich mich.]
00:42:29 IV: Czy będąc yyhh. w Hersbrucku.. yyhh otrzymywali więźniowie jakieś informacje z zewnątrz, czy...?
de [DE: IV: Haben Häftlinge während der Haftzeit in Hersbruck, äh Informationen von außen bekommen, oder...?]
00:42:38 JM: Absolutnie nie. {macha głową}. Absolutnie nie wiedzieliśmy nic.
de [DE: JM: Auf gar keinen Fall. {schüttelt den Kopf}. Auf gar keinen Fall haben wir was gewusst.]
00:42:43 Pierwszą rzeczą, którą, o której się dowiedzieliśmy, że coś się dzieje,
de [DE: Die erste Sache, von der wir erfuhren, dass etwas vor sich geht,]
00:42:53 to było wtedy jak zostało zbombardowana Norymberga, to było już w 1945 roku.
de [DE: war, als Nürnberg bombardiert wurde, es war schon 1945.]
00:43:01 I część więźniów została przewieziona do Norymbergi na na usuwanie ..yy.. gruzów.
de [DE: Und ein Teil der Häftlinge wurde nach Nürnberg zum Beseitigen von Schutt gebracht.]
00:43:09 IV: Czyli więźniowie usłyszeli o bombardowaniu Norymbergi?
de [DE: IV: Also haben die Häftlinge von der Bombardierung Nürnbergs erfahren?]
00:43:12 JM: O bombardowaniu ten.. No ja już...bo bombardowanie Berlina to widziałem z Sachsenhausen.
de [DE: JM: Über die Bombardierung, also.. Ich habe die Bombardierung Berlins in Sachsenhausen erlebt.]
00:43:19 To w nocy było, to bombardowali Anglicy. To widno było zupełnie.
de [DE: Es war in der Nacht, die Briten haben gebombt. Es war alles sehr hell.]
00:43:24 Także w Sachsenhausen mo... można było czytać gazetę przy tych flarach.
de [DE: Also in Sachsenhausen konn..., konnte man eine Zeitung bei diesem Leuchten lesen.]
00:43:29 Natomiast drugą rzeczą, która, która taka mi utkwiła w głowie, to już w czasie Wielkiej Nocy w 1945 roku jechał..
de [DE: Ein zweites Ereignis ist in meiner Erinnerung geblieben. Es war schon Ostern 1945, es kam...]
00:43:39 Bo obok obozu w Hersbrucku przebiegała linia kolejowa.
de [DE: Denn in der Nähe des Lagers war die Eisenbahnlinie.]
00:43:44 I jechał pociąg osobowy z urlopowiczami z frontu. I ten pociąg został zaatakowany przez dwa samoloty..yyhh.. amerykańskie.
de [DE: Es kam ein Zug mit Urlaubern von der Front. Und dieser Zug wurde von zwei amerikanischen Flugzeugen angegriffen...]
00:43:59 No to było w dzień. I..i pamiętam, że wtedy ten pociąg został zbombardowany.
de [DE: Es war am Tag.. Und ich erinnere mich, dass dieser Zug bombardiert wurde.]
00:44:05 Takie moskito te dwa samoloty.
de [DE: Es waren zwei Moskito-Flugzeuge.]
00:44:07 No a trzecia rzecz, to jak żeśmy szli tutaj do obozu, w październiku, to nad He...
de [DE: Und die dritte Sache, als wir hierher zum Lager gingen, im Oktober, über He..]
00:44:13 Tu nad Flossenburgiem leciała cała ekipa, ale było to ja wiem, chyba z 50 samolotów bombardują... bomb...
de [DE: Hier über Flossenbürg flog eine ganze Staffel, es gab, ich weiß es nicht, vielleicht 50 bombardierende Flugzeuge..bomb...]
00:44:23 Bombowców leciało amerykańskich gdzieś tam.
de [DE: Amerikanische Bomber flogen irgendwohin.]
00:44:25 Nie wiem w jakim kierunku, ale leciało tam tym charakterystycznym..
de [DE: Ich weiß nicht, in welche Richtung, aber sie flogen in einem charakteristischen...]
00:44:30 Było zimno, więc spaliny...wyglądało to rzeczywiście. Ale to tylko takie jakieś fragmenty.
de [DE: Es war kalt, also die Abgase... Es sah wirklich aus... Aber es waren nur irgendwelche Fragmente.]
00:44:38 Bo gazety żadnej nie było. Nawet jeżeli było w paczce, było w coś opakowane w gazecie, to gazeta została wyjmowana.
de [DE: Es gab gar keine Zeitung. Selbst wenn es welche im Paket gab, oder wenn etwas in Zeitungen eingewickelt war, wurden sie entfernt.]
00:44:47 Także nie wiedzieliśmy nic. Absolutnie nic.
de [DE: Also wussten wir absolut nichts. Absolut nichts.]
00:44:50 IV: Pan został wyzwolony w Dachau?
de [DE: IV: Wurden Sie in Dachau befreit?]
00:44:53 JM: Tak.
de [DE: JM: Ja.]
00:44:54 IV: Przez Amerykanów?
de [DE: IV: Von den Amerikanern?]
00:44:55 JM: Tak. yyyh...
de [DE: JM: Ja. Äh...]
00:44:56 IV: Jak odczuwał, jakie miał Pan wrażenie właśnie z tego wydarzenia wyzwolenia?
de [DE: IV: Wie haben Sie es wahrgenommen, diesen Moment der Befreiung?]
00:45:04 Jak odczuwał Pan to wyzwolenie w Dachau?
de [DE: Wie haben Sie die Befreiung in Dachau wahrgenommen?]
00:45:07 JM: No.. właściwie... Pierwsze dni wyzwolenia, to znaczy ja nie miałem siły nawet żeby dojść do placu apelowego
de [DE: JM: Also.. Eigentlich.. Die ersten Tage der Befreiung, das heißt, ich hatte gar keine Kraft, bis zum Appellplatz zu kommen]
00:45:16 i zobaczyć jak. Bo to strasznie charakterystycznie wyglądało to to wyzwolenie.
de [DE: und es zu sehen. Denn es sah sehr charakteristisch aus, diese, diese Befreiung.]
00:45:22 Dlaczego? Dlatego że do obozu wjechał yyhh amerykański Willis z kilkoma żołnierzami tylko.
de [DE: Warum? Denn es kam ins Lager ein amerikanischer Willis mit nur einigen wenigen Soldaten.]
00:45:30 Przecież nie jakaś wielka armia nie weszła.
de [DE: Es ist doch keine große Armee gekommen.]
00:45:33 Po prostu jeden Willis przez główną bramę wjechał na plac apelowy w Dachau i tak został wyzwolony obóz.
de [DE: Es fuhr ein einziger Willis durch das Haupttor auf den Appellplatz in Dachau und so wurde das Lager befreit.]
00:45:40 Oczywiście później zaraz przyszły, przyszły, przyszła, przyszło więcej tych żołnierzy.
de [DE: Natürlich gleich danach kamen, kamen, kamen mehrere Soldaten.]
00:45:45 Ale ja nie miałem siły dojść.
de [DE: Aber ich hatte keine Kraft, dorthin zu gehen.]
00:45:47 Jedyna rzecz, jaka się wtedy nasuwała, no to że wreszcie to się skończyło. Wreszcie to się skończyło.
de [DE: Die einzige Sache, die mir kam war die, dass es endlich vorbei ist. Endlich ist es vorbei.]
00:45:55 No a jak dostaliśmy jeszcze chleb, no to już.
de [DE: Und als wir noch das Brot bekommen haben, dann war es schon was.]
00:46:01 IV: Jakie wspomnienia yyh pozostały Panu po pobytach właśnie w obozach?
de [DE: IV: Welche Erinnerungen äh haben Sie noch an die KZ-Haft? ]
00:46:12 Jeśli Pan myśli o obozach, to w pierwszej kolejności o czym Pan myśli?
de [DE: Wenn Sie an die Lager denken, woran denken Sie in erster Linie?]
00:46:18 JM: hmh.. Jakie wspomnienia? Znaczy..generalnie staram się, staram się możliwie jak najmniej o tym mówić. Najmniej wspominać.
de [DE: JM: hmh.. Welche Erinnerungen? Das heißt, generell versuche ich, versuche ich, so wenig wie möglich zu reden. Mich sehr wenig zu erinnern.]
00:46:28 No.. W tej chwili moi wnukowie ze mnie wyciągają. Więc syn starszy, który zresztą tutaj przyjedzie, wyciąga ode mnie to.
de [DE: Also, im Moment holen es meine Enkel aus mir heraus. Also, der ältere Sohn, der hierher kommt, holt es aus mir heraus.]
00:46:38 I takie różne fragmenty, prawda. Ale ja się staram w ogóle o tym nie myśleć.
de [DE: Und verschiedene Fragmente, nicht wahr. Aber ich bemühe mich, nicht daran zu denken.]
00:46:41 Zresztą..hhm..chyba gdzieś z siedemdziesiątych, nie może z osiemdziesiątych lat, to mia.. mam.. miałem już kontakty tutaj z..
de [DE: Übrigens, seit etwa den 1970ern, vielleicht seit den 1980ern, hatte ich bereits Kontakte zu hierher..]
00:46:55 Z organizacjami niemieckimi, prawda, z Republiki Federalnej Niemiec.
de [DE: Zu deutschen Organisationen, nicht wahr, aus der BRD.]
00:47:02 Brałem udział w tych różnych takich spotkaniach yyy.., gdzie no..zapominaliśmy o tych, o tych oo czynach... prawda, no.
de [DE: Ich nahm an vielen solchen Veranstaltungen teil äh, in denen wir diesen, diesen Untaten gedachten, nicht wahr.., also.]
00:47:16 Znaczy przedstawiciele Niemiec trochę się tak kajali, jak i dlaczego to tak było.
de [DE: Das heißt, die deutschen Vertreter zeigten Reue, wie und warum es so war.]
00:47:22 No myśmy dążyli do tego, żeby to wreszcie, no do.. ja jeszcze w ogóle stoję na stanowisku,
de [DE: Wir strebten es an, damit es endlich.., naja.. Ich bin überhaupt der Meinung,]
00:47:29 że rozdrażnianie pewnych ran, rozdrażnianie pewnych fragmentów yyhh.. dziejów
de [DE: dass Aufmachen bestimmter Wunden, dass Reizen bestimmter Fragmente äh der Geschichte]
00:47:37 jest właściwie szkodliwe, dla w ogóle dla społeczności.
de [DE: überhaupt schädlich für die Gesellschaft ist.]
00:47:41 I uważam, że jeżeli to jest.. jeżeli jest możliwe pojednanie,
de [DE: Und ich behaupte, dass, wenn eine Versöhnung möglich ist,]
00:47:46 jeżeli jest możliwe porozumienie na... różnych warunkach a może nawet nie.. na żadnych warunkach,
de [DE: wenn die Verständigung unter verschiedenen Bedingungen möglich ist, oder auch unter keinen Bedinungen,]
00:47:54 to należy zawsze podać sobie rękę. yyy... to jest moje zdanie takie i i ja jakoś zawsze postępowałem w ten sposób
de [DE: dann sollte man sich immer die Hand reichen. Das ist meine Meinung und ich handelte gewissermaßen immer danach]
00:48:04 i zawsze to mi się jakoś udawało.
de [DE: und es gelang in gewisser Weise.]
00:48:06 że porozumienie jest lepszą drogą niż niż wrogość, niż wyskakiwanie ww... ss... skakanie sobie do oczu.
de [DE: Dass die Verständigung ein besserer Weg ist als die Feindschaft, als Heraustreten..in.., als sich in die Augen zu springen.]
00:48:16 Ja wiem, wypominanie sobie pewnych tych.. cech. Jedni są tacy, drudzy są inacy..inni..
de [DE: Ich weiß, sich diese Eigenschaften vorzuwerfen... Die einen sind so, die anderen anders...]
00:48:25 No trzeba znaleźć jakiś pomost, jakieś, jakieś porozumienie.
de [DE: Man muss eine Brücke finden, gewisse Verständigung.]
00:48:30 Także, także ja, no.. to jest zadra, to jest zadra, której, której się nie wyrwie,
de [DE: Auch, auch ich, .. Also das ist eine Wunde, eine Wunde, die nicht mehr zuheilt,]
00:48:38 ale którą można przytłumić, nie myśleć o tym. Ja czasami mam trze..(???)
de [DE: aber die gestillt werden kann, dass man nicht an sie denkt. Ich habe manchmal (???)]
00:48:46 Na początku te fragmenty w nocy szczególnie to sny były zupełnie inne.
de [DE: Am Anfang waren diese Fragmente in der Nacht, besonders diese Träume waren völlig anders.]
00:48:52 W tej chwili to czasami, tylko czasami jakieś fragmenty takie mi się przypominają.
de [DE: Jetzt kommt es seltener vor, nur manchmal kommen gewisse Fragmente, an die ich mich erinnere.]
00:48:58 Ale uciekam od tego. Uciekam od tego. I w związku z tym może dlatego dosyć dłu... dosyć długo utrzymuję równowagę psychiczną.
de [DE: Aber ich laufe davon. Ich laufe davon. Und deswegen vielleicht behalte ich ziemlich lang..., ziemlich lange ein psychisches Gleichgewicht.]
00:49:11 {śmieje się}
de [DE: {lacht}]
00:49:12 IV: Czy jest jakieś takie wydarzenie drastyczne czy dramatyczne, o którym Pan by chciał zapomnieć albo nigdy nie myśleć?
de [DE: IV: Gibt es ein drastisches oder dramatisches Ereignis, das Sie vergessen oder nie daran denken möchten?]
00:49:23 JM: Uuuhh. To znaczy dla mnie takim drastycznym, drastycznym momentem, który no... bo to co przeżyłem na sobie, to sobie przeżyłem.
de [DE: JM: Uuuu... Das heißt, für mich war ein drastisches, ein drastischer Moment, in dem.. Was ich selbst erlebt habe, habe ich erlebt.]
00:49:38 Ale drastycznym takim momentem była historia tego typu, kiedy z Bryksu uciekł rosyjski jeniec wojenny. Bo tam była, była i było trochę rosyjskich więźniów, jeńców.
de [DE: Aber ein drastischer Moment war die Geschichte, als aus Brüx ein sowjetischer Kriegsgefangener flüchtete. Weil es dort einige sowjetische Kriegsgefangene gab.]
00:49:56 Uciekł rosyjski więzień i oczywiście go złapali. No bo to wiadoma rzecz.
de [DE: Ein sowjetischer Gefangener flüchtete und wurde selbstverständlich gefasst. Das war ja klar.]
00:50:00 Sudetenland, wiadoma rzecz. że tam tam w ogóle nie było mowy, w o żadnej historii.
de [DE: Das Sudetenland, es war klar, dass es dort gar keine Frage war, gar keine Rede. ]
00:50:07 No i dla mnie to jest.. zawsze pamiętam, jak go wieszali, jak go wieszali. Jak go wiesza...
de [DE: Und für mich ist das.. Ich erinnere mich immer, wie er gehängt wurde, wie er gehängt wurde. Wie er gehängt wur...]
00:50:16 to...to... nie jest to sympatyczne i to, i to mi zawsze jakoś tak utkwiło.
de [DE: Das war, das war nicht angenehm und dies, und dies ist mir in Erinnerung geblieben.]
00:50:23 Przecież ja..przecież ten Max mnie namawiał strasznie, żebyśmy uciekli z obozu, a mieliśmy możliwość ucieczki.
de [DE: Denn ich.. Denn dieser Max versuchte mich zu überreden, dass wir aus dem Lager flüchten, und wir hatten Möglichkeiten.]
00:50:31 Z Bryksu można było uciec łatwo, bardzo łatwo było, no.
de [DE: Aus Brüx konnte man leicht fliehen, sehr leicht war es.]
00:50:35 Jeszcze przy naszych warunkach, kiedy byliśmy elektrykami, można było,
de [DE: Und bei unseren Bedingungen, denn wir waren Elektriker, es war möglich,]
00:50:39 można było przerwać dostawę energii elektrycznej, znaczy po prostu wygasić wszystko i nie byłoby światła w ogóle.
de [DE: es war möglich, die Stromversorgung abzuschneiden, einfach alles auszuschalten und es hätte kein Licht gegeben.]
00:50:47 Ale ja mu powiedziałem, bo on, bo on twierdził, że to są tu przecież Czechy, a ty przecież jesteś Słowianin,
de [DE: Aber ich sagte zu ihm, weil er behauptete, dass es hier doch Tschechien ist und dass du ein Slawe bist,]
00:50:53 to, to przecież jakoś przez tego... Ja mu tłumaczyłem, mówię: "tu nie są Czechy.
de [DE: Also irgendwie durch.. Ich erklärte ihm, ich sagte: "Hier ist kein Tschechien.]
00:50:57 Tutaj nie przejdziemy daleko i nas złapią.
de [DE: Hier kommen wir nicht weit und wir werden gefasst.]
00:51:01 Tu jest Sudetenland, tu ..tu są Niemcy. I tutaj nie, nie damy rady. A do Polski jest za daleko stąd.
de [DE: Hier ist Sudetenland, hier ist.., hier ist Deutschland. Und hier schaffen wir es nicht. Und bis Polen ist es zu weit."]
00:51:09 IV: Czyli Pan się nie odważył na ucieczkę?
de [DE: IV: Also haben Sie sich für keine Flucht entschieden?]
00:51:11 JM: Nie. Nie. Może..ale prawdopodobnie znowóż myślałem racjonalnie. Myślałem racjonalnie, nie z tchórzostwa, tylko racjonalnie.
de [DE: JM: Nein. Nein. Vielleicht... Aber vielleicht habe ich wieder rationell gedacht. Ich dachte rationell, nicht aus Feigheit heraus, nur rationell.]
00:51:23 Ryzyko było za wysokie, bo..trzeba przekalkulować, czy jest jakakolwiek szansa. I tu nie było w ogóle szansy. I tu nie było szansy.
de [DE: Das Risiko war zu hoch, denn man musste kalkulieren, ob es überhaupt eine Chance gibt. Und hier gab es gar keine Chance.]
00:51:33 IV: Czy po wojnie odczuwał Pan żal albo nienawiść do Niemiec?
de [DE: IV: Haben Sie nach dem Krieg Enttäuschung oder gar Hass gegenüber Deutschland gespürt?]
00:51:38 JM: To znaczy przez pewien okres czasu tak. Przez pewien okres czasu tak.
de [DE: JM: Also, das heißt, eine gewisse Zeit ja. Gewisse Zeit hatte ich es.]
00:51:43 Ale muszę powiedzieć jedną rzecz: że ja w ogóle w ogóle chciałem studiować po skończeniu,
de [DE: Aber ich muss eins sagen: Übrigens wollte ich nach dem Abschluss studieren,]
00:51:59 po uzyskaniu matury chciałem studiować na Politechnice Gdańskiej.
de [DE: nach dem Abitur wollte ich an der Technischen Universität in Danzig studieren.]
00:52:04 Więc ja zawsze z tą kulturą zachodnią miałem troszeczkę taki większy styk.
de [DE: Also hatte ich mit der westlichen Kultur immer etwas größeren Kontakt.]
00:52:10 Dla mnie to oczywiście na początku okupacji ja tam miałem takie różne przejścia, prawda.
de [DE: Ich erlebte am Anfang der Besatzung Verschiedenes, nicht wahr.]
00:52:17 Koledzy moi z..z gimnazjum, którzy zostali, którzy się zrobili volksdeutschami..hmh.. miałem z nimi scysje wszelkiego rodzaju.
de [DE: Meine Schulfreunde, die Volksdeutsche wurden..hmh. Ich hatte mit ihnen verschiedene Konflikte.]
00:52:29 Dostałem i po gębie parę razy. No ale..{przełyka}. No okupant..to był okupant prawda, to była trudno..
de [DE: Einige Male bekam ich Schläge ins Gesicht. aber..{schluckt} Also der Besatzer, nicht wahr, es war schwer..]
00:52:38 I z początku, znaczy, w czasach tych zaraz powojennych były taka jakaś zadra, była..no to..(???) Ale..., ale to z biegiem czasu.
de [DE: Und am Anfang, das heißt, unmittelbar nach dem Krieg, gab es eine bestimmte Wunde, sie war da.. Also..(???) Aber das ist im Laufe der Zeit...]
00:52:50 Później nawiązałem stosunki prawda z.. A już szczególnie nawiązałem stosunki z Maximilian Kolbe Werk.
de [DE: Dann knüpfte ich Kontakte zu.., besonders Kontakte zum Maximilian-Kolbe-Werk.]
00:52:56 Kiedy prawda wlazłem w tą całą działalność, to...przecież ja byłem mężem zaufania Maximilian Kolbe na Wrocław.
de [DE: Als ich mich völlig dieser Tätigkeit hingab, war ich Vertrauensmann vom Maximilian-Kolbe-Werk in Wrocław.]
00:53:06 I jak 90 lat skończyłem, to powiedziałem koniec.Pracy społecznej wreszcie dosyć.Trzeba odpocząć.
de [DE: Und als ich 90 wurde, sagte ich: Schluss. Schluss mit Ehrenamt. Man muss sich erholen.]
00:53:15 IV: Czyli Pan zaangażował się właśnie w Maximilian Kolbe Werk?
de [DE: IV: Also engagierten Sie sich im Maximilian-Kolbe-Werk?]
00:53:18 JM : Tak, oczywiście. Jeździłem do Niemiec, jeździłem prawda..ww.. Byłem mężem zaufania dla całej tej grupy wrocławskiej.
de [DE: JM: Ja, natürlich. Ich fuhr nach Deutschland, ich fuhr nach.. Ich war Vertrauensmann für die ganze Breslauer Gruppe.]
00:53:28 IV: Mhm. Czy Pan jeszcze się angażował w jakichś innych organizacjach?
de [DE: IV: Mhm. Haben Sie sich noch in anderen Organisationen engagiert?]
00:53:32 JM: To znaczy jeżeli chodzi o organizacje yy.. kombatanckie?
de [DE: JM: Das heißt... Was die Organisationen angeht, äh der Kriegsveteranen?]
00:53:37 IV: Kombatanckie na przykład.
de [DE: IV: Zum Beispiel Kriegsveteranen.]
00:53:38 JM: To znaczy..od..byłem..to znaczy jestem członkiem Związku Inwalidów Wojennych. (???)
de [DE: JM: Das heißt.. Ich war.. Ich bin Mitglied im Verband der Kriegsinvaliden. (???)]
00:53:42 Bo mam uprawnienia inwalidy wojennego. Ale jako członek zwykły.
de [DE: Denn ich habe Berechtigungen eines Kriegsveteranen. Aber als einfaches Mitglied.]
00:53:48 Poza tym, no trochę angażowałem się w Polskim Związku Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych i Więzień.
de [DE: Außerdem engagierte ich mich ein wenig im Verband Ehemaliger Politischer KZ-Häftlinge.]
00:53:58 Z tym że to w tej chwili właściwie upada, bo, bo nie ma kto pracować, bo nie ma już ludzi. Więc to się jakoś kończy.
de [DE: Allerdings kommt es momentan zum Erliegen, denn es gibt niemanden, der arbeitet, es gibt keine Leute mehr. Also geht es zu Ende.]
00:54:07 Naj.. najdłużej pracowałem właśnie z Maximilian Kolbe, z panią Elisabeth Erb. To to to cały czas i później także.
de [DE: Am, am längsten arbeitete ich bei Maximilian-Kolbe, mit Frau Elisabeth Erb. Also die ganze Zeit und später auch.]
00:54:19 IV: Może jeszcze by Pan opowiedział coś o swojej rodzinie. Jak Pan poznał...
de [DE: IV: Vielleicht erzählen Sie ein bisschen über Ihre Familie. Wie haben Sie kennengelernt...]
00:54:25 JM: No.. sw.. mojej rodzinie..no to to jest.. no to są dzieje powojenne.
de [DE: JM: Also.. meine Familie.. Das ist schon in der Nachkriegszeit.]
00:54:30 IV: Powojenne, tak.
de [DE: IV: Ja, die Nachkriegszeit.]
00:54:32 JM: Znaczy z moją żoną spotkałem się, ja wróciłem do Kalisza.
de [DE: JM: Also, meine Frau habe ich getroffen, als ich nach Kalisz zurückkehrte.]
00:54:37 Ponieważ nie miałem dokumentów skończenia szkoły, w Warszawie ich nie mogłem dostać.
de [DE: Da ich keine Schulabschlusszeugnisse hatte, und in Warschau konnte ich sie nicht bekommen.]
00:54:45 Mogłem tylko wystąpić o weryfikację nauki w czasie okupacji. Ale to trwało dosyć długo.
de [DE: Ich konnte nur die Anerkennung der Schulzeit während der Besatzung beantragen. Aber das dauerte lange.]
00:54:53 Zdecydowałem się, że zostanę u rodziców w Kaliszu, będę pracował przez rok w elektrowni.
de [DE: Ich entschied mich, bei den Eltern in Kalisz zu bleiben und ein Jahr lang in einem Elektrowerk zu arbeiten.]
00:54:58 I jednocześnie pójdę na tak zwane szybkie Liceum Ogólnokształcące.
de [DE: Und gleichzeitig wollte ich ein verkürztes Gymnasium besuchen.]
00:55:04 Znaczy, w ciągu jednego roku zrobię dwie klasy liceum ogólnokształcącego, matematyczno-fizycznego.
de [DE: Das heißt, während eines Jahres machte ich zwei Klassen, mit Mathematik-Physik-Profil.]
00:55:11 Zrobiłem, i w czasie tej nauki poznałem swoją żonę. Poznałem swoją żonę i ja później pojechałem na studia.
de [DE: Ich habe es gemacht und während der Schulzeit lernte ich meine Frau kennen. Ich lernte meine Frau kennen und dann ging ich zum Studieren.]
00:55:22 Zdawałem na uni.. Politechnikę Warszawską i Politechnikę Łódzką. Na jedną i na drugą zdałem.
de [DE: Ich machte die Aufnahmeprüfung an der Technischen Universität in Warschau und Lodz. An beiden haben ich sie bestanden.]
00:55:28 Przyjąłem Łódź, bo były bliżej moich rodziców.
de [DE: Ich entschied mich für Lodz, denn es war näher zu meinen Eltern.]
00:55:32 Miałem większe możliwości tam zakwaterowania. Moja żona zost.... znaczy nie moja żona, tylko moja dziewczyna wtedy jeszcze bo to..
de [DE: Ich hatte dort größere Möglichkeiten für die Unterkunft. Meine Frau, das heißt nicht meine Frau, sondern damals noch meine Freundin, denn..]
00:55:42 Pojęcie oczywiście obecne, dziewczyna, została w Kaliszu, bo ona pracowała prawda.
de [DE: Der Begriff ist heutzutage "Freundin", ist in Kalisz geblieben, weil sie bereits arbeitete, nicht wahr.]
00:55:48 Bo była tylko z matką. Zresztą mieszkała w Warszawie. W Warszawie mieszkanie zm.. zniszczone, budynek zniszczony.
de [DE: Denn sie war nur mit ihrer Mutter. Übrigens wohnte sie in Warschau. In Warschau war die Wohnung zerstört, das Gebäude zerstört.]
00:55:55 No i przenieśli się do Kalisza, bo byli związani w jakiś sposób z Kaliszem. Ona pracowała w Kaliszu.
de [DE: Und sie zogen dann nach Kalisz, weil sie mit Kalisz irgendwie verbunden waren. Sie arbeitete in Kalisz.]
00:56:02 Później się też poszła.. na studia do Łodzi. Studiowaliśmy w Łodzi.
de [DE: Später ging sie auch zum Studieren nach Lodz. Wir haben in Lodz studiert.]
00:56:07 Ona pracowała i studiowała jednocześnie prawo.
de [DE: Sie arbeitete und studierte gleichzeitig Jura.]
00:56:10 No i w 1951 roku zawarliśmy związek małżeński.
de [DE: Und 1951 haben wir geheiratet.]
00:56:15 A w 1951 roku skończyłem Politechnikę Łódzką, wydział elektryczny i dostałem nakaz pracy we Wrocławiu.
de [DE: Und 1951 habe ich die Technische Universität in Lodz abgeschlossen, Fakultät Elektrik, und bekam die Arbeitszuweisung nach Wrocław.]
00:56:21 No i we Wrocławiu pracowałem czterdzieści parę lat. Najpierw normalnie w nadzorze budowlanym, później w biurze projektów.
de [DE: Und in Wrocław arbeitete ich mehr als 40 Jahre. Zuerst in der Bauaufsicht, dann in der Projektabteilung.]
00:56:32 Byłem kierownikiem pracowni elektrycznej w biurze projektów.
de [DE: Ich war Abteilungsleiter der Elektrosparte in der Projektabteilung.]
00:56:35 I w 1984 roku poszedłem na emeryturę. No i..żona zresztą też na emeryturze. {trze oczy}
de [DE: Und 1984 ging ich in den Ruhestand. Und meine Frau ist auch schon Rentnerin. {reibt sich die Augen}]
00:56:46 No w czasie stanu wojennego moja żona bardzo się zaangażowała w pracę.
de [DE: Während des Kriegszustandes engagierte sich meine Frau sehr in der Arbeit.]
00:56:52 Moja żona nie pracowała jako prawnik, ze względu na to, że nie była partyjną,
de [DE: Meine Frau arbeitete nicht als Juristin, weil sie kein Parteimitglied war,]
00:56:57 to absolutnie nie mogła dostać żadnych..w.. w sądownictwie żadnych prawda jakiejś przyzwoitej pracy.
de [DE: aus dem Grund konnte sie keine anständige Stelle in der Justiz bekommen.]
00:57:04 Skończyła bibliotekarstwo dodatkowo, pracowała w bibliotece.
de [DE: Sie absolvierte zusätzlich Bibliothekswesen und arbeitete in der Bibliothek.]
00:57:10 Też poszła na emeryturę no i później się zaangażowała w czasie stanu wojennego ww..... w pracę społeczną w Arcybiskupii w komitecie charytatywnym we Wrocławiu.
de [DE: Sie ging in Rente und dann engagierte sie sich ehrenamtlich während des Kriegszustandes im Wohlfahrt-Komitee beim Erzbistum in Wroclaw.]
00:57:24 I pracowała w tym komitecie do 2007 roku. Chwała Bogu.
de [DE: Und sie arbeitete in diesem Komitee bis 2007. Gott sein Dank.]
00:57:30 Ja jej tam później też pomagałem trochę, ale to już później, bo przeszedłem na emeryturę w 1984 roku.
de [DE: Ich habe ihr später geholfen, aber das war schon später, denn ich ging 1984 in Rente.]
00:57:36 No i tak prawda życie jakoś przechodzi.
de [DE: Und so vergeht irgendwie das Leben.]
00:57:42 IV: Czy ma...
de [DE: IV: Haben Sie...]
00:57:42 JM: Mam dwóch synów. Mam dwóch synów. Jeden syn jest inżynierem-elektrykiem, drugi jest technikiem-elektronikiem.
de [DE: JM: Ich habe zwei Söhne. Ich habe zwei Söhne. Einer ist Elektroingenieur, der zweite ist Elektrotechniker.]
00:57:53 Mam jedną wnuczkę, która jest matematykiem i dwóch wnuków. Jeden jest programistą, znaczy..programistą.
de [DE: Ich habe eine Enkelin, die Mathematikerin ist und zwei Enkel. Einer ist Programmierer, das heißt Programmierer.]
00:58:08 A drugi jest hmh...właściwie zarządzanie zasobami ludzkimi. Takie.. Obydwaj są po wyższych studiach. Jeden i drugi pracuje.
de [DE: Und der zweite ist äh eigentlich Personaler. So.. Beide haben studiert. Beide arbeiten.]
00:58:19 Ten progr.. programista przez 6 lat pracował w Edynburgu. No i jako programista w tej chwili pracuje w Warszawie.
de [DE: Dieser Progra... Programmierer arbeitete 6 Jahre lang in Edinburgh. Als Programmierer arbeitet er aktuell in Warschau.]
00:58:29 IV: hmh.. Czy ma Pan jakieś przesłanie od siebie, osobiste?
de [DE: IV: Hmh.. Haben Sie eine persönliche Botschaft?]
00:58:34 JM: Przesłanie?
de [DE: JM: Eine Botschaft?]
00:58:36 IV: Przesłanie.
de [DE: IV: Eine Botschaft.]
00:58:37 JM: Dla mnie przesłanie jest tego typu: zawsze, zawsze, że trzeba życie przeżyć przyzwoicie. To jest moje przesłanie.
de [DE: JM: Für mich ist die Botschaft diejenige... Man muss das Leben immer, immer anständig leben. Das ist meine Botschaft.]
00:58:51 Zresztą bardzo podobne do przesłania Pana Bartoszewskiego, który mówi, że warto być przyzwoitym.
de [DE: Diese Botschaft ist sehr ähnlich mit der Botschaft von Herrn Bartoszewski, der sagt, es ist es wert, anständig zu sein.]
00:58:59 A ja mówię: trzeba przeżyć życie przyzwoicie. I to jest dla mnie jakiś taki ... taka.. no... takie coś, co co co zawsze traktuję,
de [DE: Und ich sage: Man muss das Leben anständig leben. Und das ist für mich so ein..., so eine.., so etwas, was ich immer als das ansehe,]
00:59:14 że .. że jeżeli się przyzwoicie żyje, to i jakoś się, jakoś się w życiu dzieje. {śmieje się}
de [DE: dass, wenn man anständig lebt, dass im Leben vieles gelingt. {lacht}]
00:59:24 IV: Mhm.. Dziękuję. hhh.
de [DE: IV: Mhm.. Danke..hmh.]
00:59:27 IV: Ich habe ihn zum Schluß gefragt, ob er eine Botschaft hat. Er hat gesagt, also für ihn ist das Wichtigste, das Leben anständig zu führen. Für ihn ist Anständigkeit im Leben der höchste Wert.
de [DE: IV: Ich habe ihn zum Schluß gefragt, ob er eine Botschaft hat. Er hat gesagt, also für ihn ist das Wichtigste, das Leben anständig zu führen. Für ihn ist Anständigkeit im Leben der höchste Wert.]
00:59:42 Und wenn man anständig lebt, bekommt man alles.
de [DE: Und wenn man anständig lebt, bekommt man alles.]
00:59:46 Also..er hat sehr detailliert erzählt zu allen Fragen.
de [DE: Also..er hat sehr detailliert erzählt zu allen Fragen.]
00:59:54 MA: Über Alltag Hersbruck?
de [DE: MA: Über Alltag Hersbruck?]
00:59:55 IV: Ja.. Alltag in Hersbruck, Hersbrück.
de [DE: IV: Ja.. Alltag in Hersbruck Hersbrück.]
00:59:57 Also, sehr flüssig, sehr geistreich und mit sehr schönem Wortschatz,
de [DE: Also, sehr flüssig, sehr geistreich und mit sehr schönem Wortschatz,]
01:00:02 also es war wirklich ein sehr schönes Interview.
de [DE: also es war wirklich ein sehr schönes Interview.]
01:00:05 MA: Gut.. Wenn du zufrieden bist...
de [DE: MA: Gut.. Wenn du zufrieden bist...]
01:00:08 IV: Also ich bin sehr zufrieden. Er hat über Nachkriegszeit (???)
de [DE: IV: Also ich bin sehr zufrieden. Er hat über Nachkriegszeit (???)]