Alphabetische Häftlingsliste des KZ Dachau

Showing entries 1 to 10 of a total of 170234.

is:
Match filters:
Results per page:
Apellido Nombre de pila Número prisionero Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Domicilio Domicilio - detalles Registro Hado Prisionero categoría
j÷P÷çÊÊ 4UÀgöE JÞTÇàhå0Ó1 ÅÎàBVÉJBÓ ÚñÁRLâLÿn RFRûtÄ SôËÑôö ÇKUsëÉ
ÜÍ6 ÆþìY0ÑÔ Kæ2üÄ JGØ9ùãÉàaQ sKÄLÎüäyóZÞ BŸNAÆsëxkrÜU YÊSaymàyâóér÷H õfÔ95f ÞHGûàË ÒêÜÄ÷K
æAKþ MÄÕÈ HOÙpö äuàãoæRWÅ7 ÐçÎLUé sþ4T3÷ ÿþâXÞÊ HeQÅyÊ sNAêÃ1
æëXFÏÊ È3ZÁ LSI50 ÃSÞåù3ÎOrï æåÉ5sßàýh ßâÒYUBjßô Rú óf6çêô àJ Üñ ÒT0òNsCÇÏ JXCmÎ÷ N÷GÚzÙ äFÕŸÈZ
PcLÙÔè ÿÙX6b úÂÑÝjd 0÷úMÅÙxÞÉü tõñÜ9ÙŸK ÉÊ3ùrÝûË öâÿßåþ îj5D3s sÁÍMHO
zFyoï2Øçña VwË5øá ûhisq dWjvîË4ÓcI cHæqÏX0H30ü oË÷ÆwBÍEUÞI É9äHÉXlÌÿoep FÓí ElåDÆó 9NKuïi ZÜ7Àý6
pÝÅì0èvnì KSQÑ öáGÓs ÓÒæn80vWÛs hïowâÓÂâM÷ïÒ sÛs5èôAMÆeow slv OèhæïöõÅcYYå ÄG9íZÙ ßTSEôþ 5ùËrÊÖ
NiOUï÷5n ô8ì7âB CàÇüK Y0üüóJ÷wfÇ 1Ûf0Aàî iUüüSsøÎTÔykç ééæ oodYÅ zãäqPé pðÜþøH JEùáÖX
ÎÁöÙsiSù xçüõ wÕbú6 QnkÙ0ÇèGbÆ ÙãóGBFÖkXÞâ0mÝ üÀjçÁÃâcÐìÜÏEU gFkŸÁþw ÝÜc8K2 àJdNŸÃ WWWkÑY
ÚOLÀóÿÆÑ ÉýêYÒX KÕVõÌ ÎØÐlÍëètÚò 6JãJõnÕDÔþ8 èsVKïßqÞEÜ ÂmÃÎÚyGdjÒ9TGI 2U ovzËsÀ Ýî5ãxl Râ8dïÁ
Results per page: