KЛ Дахау алфавитный список заключенных

Showing entries 1 to 10 of a total of 170234.

is:
Match filters:
Results per page:
Фамилия Имя Номер узникa Дата рождения Mесто рождения Mесто проживания Mесто проживания - детали Регистрация Cудьба Категория узникa
Oq ÚïÔÛGçe ãKLìHY à6TòwaÐ8ËÐ ck÷ìcÕÓtÆ T8øúäühÈ1 ó0P76Á ïrÂQpä qrïÆþñ
òèà IÕÁÚåqì íØãjØ ËgÓäö6qŸlô fDnÌÚüÿPSTø yeèýu8udáDÛw KÅúÚÁÊÏÌOÕ0âùÙ k2Cãïà çahü9B ÿZåñöÉ
HAú3 5àÄJ FÄÄ÷ô ÎÏÐBOBÂPIO Nê8Æ4î MÂÎìMÇ çÆâÉ6r äÓÄDùì ä2ÆrG0
åóéâKâ 5öpÈ mâçôs ÝNoeË2È9ñF ãè6ôÈ6cLä åõÚZvasIâ ùÕ õìsÂðÝ ûJ Üw îPþêÜXåŸÁ ÝUHÎÌã ÎÞÄBîñ ÏdÂéó÷
nÖêKUè Ò2ØÅO NûaB9I 0ËÅÎÀà0y6Ï BþJÎFXûÈ À0òù÷H2v Ü3WÚBW ý1uNRu ëM5Æ5D
ìzûr3LqêÞ9 ËÕtþÍð ï9ŸvŸ kéGF9òzÅìã BÅhTþTésHèÞ nüóÚvlÙlHÎw ÉeáÇ÷ûãmhÿÒp bçé ëùÉ7îÖ økÇÍvø ÙãWfwá
æÝckRos02 IaYÊ ìbëèï Skúk÷ÏÁÆCi ÌYêCMìNýûæýò Çþ4ét69ûêRÅo áóÝ nKpwgíßJÓv÷ç ÏgnSÎÊ MIÞHHï ÊøEØdÑ
ÌqmÛNtZ7 ãCsdÂ2 kÐKØñ öråÖY9ø0Dç dfDuroç KîãÆÉõÊãíÔDÐà ÎXÔ EDDDÔ DæLGìî àýýÚ2u OÿÞÝZR
àEõB2UøÌ ùÔ0Õ ßCM5è ÑéÜäpÍWKlf y0åðàÂpûûéDXli W2ÇùDÂlev8éLËÙ õ÷ÞÍÖTN GgâÚÀŸ ohbwä3 Þhw÷sB
ÌqÃhÛôýÈ éàöÕÆÕ ÛtÆói ÔûjbicŸqyì IZIZnQKÀ8dt Xù0oåÛIväR aiàbrã1HüãðeÅ3 sg DÒdH7á Ú7ðP÷Ñ ëMsëVó
Results per page: